2008 Faaliyet Raporu


Eğitim Dairesi BaşkanlığıYüklə 1,75 Mb.
səhifə9/22
tarix26.08.2018
ölçüsü1,75 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

Eğitim Dairesi Başkanlığı


Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri; Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon ve yayım hizmetlerini yürütmek.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı


Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri; 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Bakanlığın kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak, Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek, genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

Ayrıca, Bakanlığımız taşra teşkilatı (Bölge Müdürlükleri ve Ticaret İl Müdürlükleri) bütçesinin hazırlanması, ödenek gönderilmesi ve takip edilmesi ile tahsis işlemlerinin yürütülmesi ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 218. maddesinin uygulanmasına yönelik işleri ile 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre, kara sınır kapılarının ve bazı gümrük idarelerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili işlemlerin sekretarya görevine ilişkin hizmetleri yürütmek.


Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı


Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri; Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerini belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve veri tabanları oluşturmak, Bakanlığın bilişim ve iletişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği


Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri; Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

Özel Kalem Müdürlüğü


Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri; Bakanın çalışma programını düzenlemek, Bakanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmektir.

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca; stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi, mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme konuları yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin temel unsurlarını oluşturmaktadır ve tüm bu sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlayacak etkin bir iç kontrol sisteminin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır.
Söz konusu Kanun gereği, Bakanlığımızca yönetim sorumluluğu çerçevesinde iç kontrol sisteminin, sürekli ve sistematik bir şekilde yürütülerek idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, varlık ve yükümlülüklerin amacına ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak yapılandırılması çalışmaları sürdürülmektedir.
Bakanlığımızın  Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum çalışmaları kapsamında yapılması gereken faaliyetlerin planlanmasını içeren “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” hazırlanmış, Eylem Planı takvimlendirme süresi Haziran/2011 de sona ermiştir. Eylem Planı revize çalışmaları sırasında yayımlanan 640 sayılı KHK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kurulmuştur. Bakanlığımız 2013-2017 Stratejik Planında; Bakanlığımız İç Kontrol Eylem Planına ilişkin hedef belirlenmiş ve tarihlendirilmiştir. İç Kontrol Eylem Planının, Bakanlığımız Stratejik Planıyla koordineli uygulanması sağlanacaktır.

II.AMAÇ VE HEDEFLER


 1. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ


Gümrük ve ticaret alanında; rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden, piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren, üreticileri ve tüketicileri koruyan, etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan politika ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemek misyonuyla hizmet vermektedir.

Yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ülkemizi, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek vizyonundan hareket eden Bakanlığımızın 2013-2017 dönemini kapsayacak Stratejik Planına ilişkin çalışmalar 2012 yılında yapılmış olup, 5 Stratejik Eksen ve bu eksenlere bağlı 5 Amaç belirlenmiştir.


 1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Bakanlığımız temel politika ve öncelikleri oluşturulurken; • 61. Hükümet Programı Eylem Planı,

 • 2023 Hedefleri,

 • 2007-2023 Dokuzuncu Kalkınma Planı,

 • 2011-2012 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program,

 • 2011-2013 Orta Vadeli Program,

 • 2011-2013 Orta Vadeli Mali Plan,

 • Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı,

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş ve Yönetim Planı (BCMP),

 • YOİKK bünyesindeki Teknik Komitelerin Eylem Planları,

 • Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008-2010),

 • Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı,

 • AB Komisyonu Customs Blueprints,

 • Gümrük İşbirliğine yönelik stratejiye ilişkin 02/10/2003 tarihli Avrupa Birliği Konsey Kararı

ve Dünya Gümrük Örgütü standartları çerçevesinde yer alan ilke ve prensipler ile diğer uluslararası yükümlülüklerimiz esas alınmıştır.

Bakanlığımız, • Ekonomik, ticari ve siyasi yapıları farklı ülkelerle komşu,

 • 2949 km kara sınırı, 8333 km deniz sınırına sahip,

 • Dünyanın kavşak noktasında,

 • AB’ye tam üyelik sürecinde,

 • Uyuşturucu ve insan kaçakçılığı trafik güzergahı üzerinde,

 • Her bakımdan sıcak bir bölgede,

bulunan Ülkemizde üstlendiği hizmetleri yerine getirirken; işlemleri basitleştirmeyi, kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı, yenilikçi olmayı, verimli olmayı, uzmanlaşmayı, değişim ve gelişim için öğrenerek ilerlemeyi, iyi yönetişim ilkeleri benimsemeyi ve kurumsallaştırmayı, hesap verebilirliği, saydamlığı, etkililiği, katılımcılığı esas almaktadır.
Bu doğrultuda;

 • Gümrük politikasını belirlemek ve uygulamak özellikle gümrük rejimleri, gümrük vergilerinin tahsili işlemlerini yürütmek,

 • Kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak, bu amaçla gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzenini korumak dahil gerekli tüm tedbirleri almak,

 • Gümrük işlemleriyle ilgili verilerin risk analizine tabi tutulması ile sonradan kontrol işlemlerini yürütmek,

 • Gümrük Kanunu’na göre tasfiye işlemlerini gerçekleştirmek,

 • İç ticaret politikalarını belirleyerek diğer kurumlar ile işbirliği içerisinde ticaret politikasının uygulanmasını temin etmek,

 • AB müktesebatına uyum sağlamak

 • Esnaf, sanatkar ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin yükseltmek, kooperatiflerin geliştirilmesine yönelik destek mekanizmalarının çeşitlendirmek ve mevcut desteklerin etkinliğinin artırmak,

 • Gerek ithal edilen gerekse yurt içinde üretilerek doğrudan tüketiciye sunulan ürünler ile ilgili piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirmek,

 • Ülke genelinde 81 il ve 892 ilçede bulunan toplam 975 adet Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin koordinasyonunu sağlamak,

 • Esnaf ve sanatkarlar ile kooperatifçiliğe ilişkin politikaları ilke ve hedefleri belirleyerek ilgili hizmetleri yürütmek

 • Ekonomide rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak, haksız rekabeti önlemek,


politika ve öncelikleriyle hizmet vermektedir.Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə