2015eko uztailaren 16ko osoko bilkura sesión plenaria de 16 de julio de 2015Yüklə 1,05 Mb.
səhifə1/17
tarix12.11.2017
ölçüsü1,05 Mb.
#31557
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

2015eko UZTAILAREN 16ko OSOKO BILKURA

SESIÓN PLENARIA DE 16 DE JULIO DE 2015
Irun hiriko udaletxeko Areto Nagusian, bi mila eta hamabosteko uztailaren hamaseiko goizeko hamabiak eta minutu bat zirenean, Jose Antonio Santano Clavero Alkate jaunaren lehendakaritzapean, Udalbatzak ez ohiko bilkura egin zuen eta bertan izan ziren ondorengo alkateorde jaun/andre hauek: Miguel Angel Páez Escamendi jn., Cristina Laborda Albolea and., Juncal Eizaguirre Rosa and., Sergio Corchón Arretxe jn. eta Pedro Alegre Arrizabalaga jn. Zinegotzi jaun/andre hauek ere bertan izan ziren: Mónica Martínez Notario and., Goizane Álvarez Irijoa and., Miguel Maestro Insausti jn., María Soledad Gómez Adrián and., David Soto Rodríguez jn., Carlos Javier Reglado Mateos jn., Francisco Javier Oyarbide Urizarna jn., María Paulina Lorenzo Larraz and., María Amaya Peña Rebolleda and., Xabier Iridoy Olaizola jn., María Lourdes Larraza Quilez and., José Enrique Corchón Álvarez jn., Miren Josune Gómez Sarasola and., Miren Ramonita Guezuraga Cantero and., Oinatz Mitxelena Munduate jn., Miren Izaskun Sorondo Arzuaga and., Jokin Melida Beltrán de Heredia jn., Juana María de Bengoechea Estrade and. eta Muriel Larrea Laso and. Idazkari lanetan korporaziokoa aritu zen, alegia, Juana Mª Herrador Carriedo Andrea, eta bertan izan zen Juan Miguel Zubiri Mendinueta, fondoen kontu hartzaile jauna, ere.

En la Sala Capitular de la Casa Consistorial de la Ciudad de Irun, siendo las doce horas y un minuto del día dieciseis de julio de dos mil quince, bajo la Presidencia del señor Alcalde don José Antonio Santano Clavero, se reunió en sesión extraordinaria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con asistencia de los Tenientes de Alcalde señores: don Miguel Ángel Páez Escamendi, doña Cristina Laborda Albolea, doña Juncal Eizaguirre Rosa, don Sergio Corchón Arretxe y don Pedro Alegre Arrizabalaga, y los Concejales señores doña Mónica Martínez Notario, doña Goizane Álvarez Irijoa, don Miguel Maestro Insausti, doña María Soledad Gómez Adrián, don David Soto Rodríguez, don Carlos Javier Reglado Mateos, don Francisco Javier Oyarbide Urizarna, doña María Paulina Lorenzo Larraz, doña María Amaya Peña Rebolleda, don Xabier Iridoy Olaizola, doña María Lourdes Larraza Quílez, don José Enrique Corchón Álvarez, doña Miren Josune Gómez Sarasola, doña Miren Ramonita Guezuraga Cantero, don Oinatz Mitxelena Munduate, doña Miren Izaskun Sorondo Arzuaga, don Jokin Melida Beltrán de Heredia, doña Juana María de Bengoechea Estrade y doña Muriel Larrea Laso. Actuando de Secretaria, la de la Corporación, doña Juana Mª Herrador Carriedo y con la asistencia del Interventor de Fondos don Juan Miguel Zubiri Mendinueta.
Lehenik eta behin Alkate jaunak adierazten du gaur etapa berri bati hasiera ematen zaiola, agintaldi berri bati, lehenengo udalbatza honekin hasten dena, derrigorrez bete beharrekoa, hain zuzen.

Udala, Batzordeak eta Gobernuaren eta oposizioaren funtsezko oinarriak abian jartzea da dagokiguna, erakunde honek funtziona dezan.

Bilkurari hasiera emanda, ondorengo gaiak aztertu eta erabaki dira:


En primer el lugar el señor Alcalde, señala que hoy se da comienzo a una nueva etapa, a un nuevo mandato, que se inicia con este primer Pleno, que es de obligado cumplimiento.

Se trata de la puesta en marcha del Ayuntamiento, de las Comisiones y de los apoyos básicos del Gobierno y de la Oposición, para que esta institución funcione.

Iniciada la sesión se trataron y resolvieron los siguientes asuntos:

-1-

Udal Talde Politikoen eraketari buruz eta beren bozeramaileen izendapenari buruz kontu ematea

-1-

Dación de cuenta de la constitución de los Grupos Políticos Municipales y de designación de sus Portavoces

Honako hau irakurri zen:

Se dio lectura a lo siguiente:
“Toki Erakundeen Antolamendu, Jarduera eta Erregimen Jurikikoaren Araudiaren 23. artikuluak eta hurrengoek xedaturikoaren arabera, eratu dira Udalbatza osatzen duten Talde Politikoak, eta izendatu dira, era berean, Talde horien Bozeramailak eta Ordezkoak.

Arestian aipaturiko xedapen horien arabera, bidezkoa da, udal taldeen eraketaren eta Bozeramaileen izendapenaren berri ematea Udalbatzaren Osoko Bilkurari, honako termino hauetan biak ere:


Irungo Sozialista Udal Taldea
Kideak: José Antonio Santano Clavero jn., Cristina Laborda Albolea and., Miguel Ángel Páez Escamendi jn., Juncal Eizaguirre Rosa and., Sergio Corchón Arretxe and., Mónica Martínez Notario and., Pedro Alegre Arrizabalaga jn., Goizane Álvarez Irijoa and., Miguel Maestro Insausti jn. eta María Soledad Gómez Adrián and.
Bozeramailea: Miguel Ángel Páez Escamendi jn.

Ordezkoa: Cristina Laborda Albolea and.


Sí Se Puede Irun (SPI) Udal Taldea
Kideak: David Soto Rodríguez jn. Carlos Javier Reglado Mateos jn., Francisco Javier Oyarbide Urizarna jn., María Paulina Perfecta Lorenzo Larraz and. eta María Amaya Peña Rebolleda adn.

Bozeramailea: David Soto Rodríguez jn.

Ordezkoa: Carlos Javier Reglado Mateos jn.
EAJ-PNV Udal Taldea
Kideak: Xabier Iridoy Olaizola jn., Lourdes Larraza Quilez and., José Enrique Corchón Álvarez jn., Josune Gómez Sarasola and. eta Miren Guezuraga Cantero and.
Bozeramailea: Xabier Iridoy Olaizola jn.

Ordezkoa: Lourdes Larraza Quilez and.


Euskal Herria Bildu (EH Bildu) Udal Taldea
Kideak: Oinatz Mitxelena Munduate jauna, Miren Izaskun Sorondo Arzuaga and. eta Jokin Melida Beltrán de Heredia
Bozeramailea: Oinatz Mitxelena Munduate jn.

Ordezkoa: Miren Izaskun Sorondo Arzuaga and.


Udal Talde Popularra
Kideak: Juana Mª de Bengoechea Estrade and. eta Muriel Larrea Laso and.
Bozeramailea: Juana Mª de Bengoechea Estrade and.

Ordezkoa: Muriel Larrea Laso and.
“En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, han quedado constituidos los Grupos políticos de la Corporación, habiendo sido designados asimismo los Portavoces y suplentes de dichos Grupos.
Procede, de acuerdo con las citadas disposiciones, dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno de la constitución de los grupos municipales y designación de Portavoces, ambas realizadas en los siguientes términos:
Grupo Municipal Socialistas de Irun
Componentes: don José Antonio Santano Clavero, doña Cristina Laborda Albolea, don Miguel Ángel Páez Escamendi, doña Juncal Eizaguirre Rosa, don Sergio Corchón Arretxe, doña Mónica Martínez Notario, don Pedro Alegre Arrizabalaga, doña Goizane Álvarez Irijoa, don Miguel Maestro Insausti y doña María Soledad Gómez Adrián.
Portavoz: don Miguel Ángel Páez Escamendi

Suplente: doña Cristina Laborda Albolea


Grupo Municipal Sí Se Puede Irun (SPI)
Componentes: don David Soto Rodríguez, don Carlos Javier Reglado Mateos, don Francisco Javier Oyarbide Urizarna, doña María Paulina Perfecta Lorenzo Larraz y doña María Amaya Peña Rebolleda.
Portavoz: don David Soto Rodríguez

Suplente: don Carlos Javier Reglado Mateos


Grupo Municipal EAJ-PNV
Componentes: Don Xabier Iridoy Olaizola, Doña Lourdes Larraza Quilez, Don José Enrique Corchón Álvarez, Doña Josune Gómez Sarasola y Doña Miren Guezuraga Cantero.
Portavoz: Don Xabier Iridoy Olaizola

Suplente: Doña Lourdes Larraza Quilez


Grupo Municipal Euskal Herria Bildu (EH Bildu)
Componentes: Don Oinatz Mitxelena Munduate, Doña Miren Izaskun Sorondo Arzuaga y don Jokin Melida Beltrán de Heredia

Portavoz: Don Oinatz Mitxelena Munduate

Suplente: Doña Izaskun Sorondo Arzuaga
Grupo Municipal Popular
Componentes: doña Juana Mª de Bengoechea Estrade y doña Muriel Larrea Laso.

Portavoz: doña Juana Mª de Bengoechea Estrade

Suplente: doña Muriel Larrea Laso

Korporazioa jakinaren gainean geratu da.

La Corporación se da por enterada.
-2-

Alkatetzak Tokiko Gobernu Batzarreko kideak, alkateordeak eta ordezkariak izendatzeko eman dituen ebazpenei buruz kontu ematea

-2-

Dación de cuentas de las resoluciones de la Alcaldía sobre nombramientos de miembros de la Junta de Gobierno, Tenientes de Alcalde y Delegaciones

1052 zenbakidun Alkatetzaren Ebazpena irakurri zen:

Se dio lectura a la Resolución de Alcaldía nº 1052:
“Gogoan izanik Udala eratu dela 2015-2019 agintaldirako.

Kontuan hartuz Toki Erregimeneko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 20.1.b artikuluak ezartzen duela 5.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan Tokiko Gobernu Batzarra osatzea derrigorrezkoa dela.

Kontuan hartuz Toki Erregimeneko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 23 artikuluak eta Toki Erakundeetako Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoaren 1986ko azaroaren 28ko Arautegiaren 52. artikuluak ezartzen dutela Tokiko Gobernu Batzarra Alkateak eta zinegotzi kopuru batek osatzen dutela, zinegotzien legezko kopuruaren herena baino gehiago ez dira izango, alkateak libreki izendatu eta bereiztuak, Udal Batzarrari kontu emanez.
ERABAKI DUT
1.- Zinegotzi hauek izendatzea:


 1. Miguel Ángel Páez Escamendi jauna

 2. Cristina Laborda Albolea anderea

 3. Pedro Alegre Arrizabalaga jauna

Tokiko Gobernu Batzarreko kide izateko.


2.- Asteazkenetan goizeko 09:00etan jartzea, Tokiko Gobernu Batzarraren ohiko bilkurak egiteko eguna eta ordua izateko.
3.- Tokiko Gobernu Batzarreko kide diren zinegotziak izendatzea:


 1. Miguel Ángel Páez Escamendi jauna

 2. Cristina Laborda Albolea anderea

 3. Pedro Alegre Arrizabalaga jauna

Irungo Udaleko alkateorde kargurako, aipatzen diren hurrenkeran, zeinei Alkatea ordezkatzea egokituko zaien haren funtzio guztietan eta beren izendapenaren hurrenkeran, Alkatearen kargua hutsik dagoenean, Alkatea falta denean edo gaixorik dagoenean.


4.- Alkatetza honek beharrezko neurriak ezarriko ditu, kasua iritsiko balitz, asteburuan ordezkapen funtzioak agintzeko.
5.- Ebazpen honen inguruan kontu ematea Udal Batzarrari, egingo duen lehenengo osoko bilkuran, gainera, izendatutakoei pertsonalki jakinaraziz.

6.- Ebazpen hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman dadin agintzea, ROF arautegiaren 46 eta 52. artikuluetan esaten dena betez, sinatzen denetik bertatik eraginkorra izatearen kalterik gabe.


7º.-Erabaki honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Honen aurka, aukeran, berraztertzeko errekurtsoa jar dezakezu, Honen aurka, aukeran, berraztertzeko errekurtsoa jar dezakezu, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa baino lehen, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta, edo bestela, Donostiako Administrazio Auzietako Epaitegian zuzenean inpugnatu, bi hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta, egoki irizten den beste edozein aurkeztetik at”.


“Resultando que ha sido constituido el Ayuntamiento para el periodo de mandato 2015-2019.

Considerando que el artículo 20.1.b de Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece la obligatoriedad de constituir la Junta de Gobierno Local en municipios de más de 5.000 habitantes.

Considerando que el artículo 23 Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, establecen que la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno.
HE RESUELTO
1º.- Nombrar a los Concejales:


 1. D. Miguel Ángel Páez Escamendi

 2. Dª Cristina Laborda Albolea

 3. D. Pedro Alegre Arrizabalaga

miembros de la Junta de Gobierno Local.


2º.- Establecer los miércoles a las 09:00 horas como día y hora de celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local.
3º.- Nombrar a los Concejales, miembros de la Junta de Gobierno Local :


 1. D. Miguel Ángel Páez Escamendi

 2. Dª Cristina Laborda Albolea

 3. D. Pedro Alegre Arrizabalaga

Tenientes de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Irun por el orden que se citan, a los que corresponderá sustituir a esta Alcaldía en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.


4º.- Por parte de esta Alcaldía se establecerán las medidas necesarias para llegado el caso encomendar funciones de representación en fin de semana.
5º.- Dar cuenta de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose, además, personalmente a los designados.
6º.- Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Gipuzkoa en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 46 y 52 del ROF, sin perjuicio de su efectividad desde el día de su firma.
7º.- La presente Resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, o bien impugnarse directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que se estime oportuno”.


Korporazioa jakinaren gainean geratu da.

La Corporación se da por enterada.

1054 zenbakidun Alkatetzaren Ebazpena irakurri zen:

Se da lectura a la resolución de Alcaldía nº 1054:


Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə