2016 yili iÇ kontrol eylem plani değerlendirme raporu kontrol ortami standartlari standart: etik değerler ve düRÜstlüKYüklə 428,9 Kb.
səhifə1/7
tarix15.01.2018
ölçüsü428,9 Kb.
#37928
  1   2   3   4   5   6   7

2016 YILI İÇ KONTROL EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU


1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart: 1. ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Eylem No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Gerçekleştirilen Eylemler

KOS 1.1.1

İç kontrol sistemi ve işleyişinin tüm personel tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi temin edilecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde, Üst Yöneticiler için İç Kontrol Rehberinde, İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde, Üniversitemiz Kalite Yönetim Sisteminde bu genel şart için gerekli düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle yapılan ve yapılacak olan eylemler makul güvencenin sağlanması amacına yönelik olarak düzenlenmiştir.

1.Üniversitemiz eylem planı web sayfamızda yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmış ve tüm birimlerimiz de kendi eylem planlarını oluşturmuşlardır.

2.Üniversitemizde İç Kontrol Sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar kalite yönetim sistemi çalışmaları ile koordineli olarak tüm personelimizin katılımı sağlanarak yürütülmekte olup İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarının yerine getirilmesi sonucunda TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır.

3.Kalite El Kitabımızın 2.Kapsam bölümü, 4. Kalite Yönetim Sistemi bölümünde yer alan 4.1 Genel Sartlar basligi, 5.Yönetimin sorumluğu bölümünde yer alan 5-1 Yönetimin Taahhüdü alt başlığı bu genel şartın sağlanması için makul güvenceyi sağlamaktadır.

4.Üniversitemiz birim kalite temsilcilerine iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme yapılmış ayrıca kalite yönetim sistemi hakkında personelimize eğitim verilerek farkındalık yaratılmıştır.

5. İç kontrol sistemine ilişkin el broşürü hazırlanarak tüm akademik ve idari birimlerimize dağıtılmıştır.1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar.

Eylem No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Gerçekleştirilen Eylemler

KOS 1.2.1

İç Kontrol Standartlarının ve İç Kontrol Standartları Eylem planımızın yönetime ve personele tanıtılması için, İç Kontrol konuları yıllık eğitim planına dahil edilecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde, Üst Yöneticiler için İç Kontrol Rehberinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda , İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde, Üniversitemiz Kalite Yönetim Sisteminde bu genel şart için gerekli düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle yapılan ve yapılacak olan eylemler makul güvencenin sağlanması amacına yönelik olarak düzenlenmiştir.

1.Üniversitemiz Kalite El Kitabının 5.Yönetimin sorumluğu bölümünde yer alan 5-1 Yönetimin Taahhüdü alt başlığı bu genel şartın sağlanması için makul güvenceyi sağlamaktadır.

2.İç kontrol sistemine ilişkin el broşürü hazırlanarak tüm akademik ve idari birimlerimize dağıtılmıştır.

3.İç Kontrol yıllık hizmet içi eğitim programına dahil edilmiştir.1.3 Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.

Eylem No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Gerçekleştirilen Eylemler

KOS 1.3.1

YTÜ Etik Kurulu yeniden yapılandırılacaktır.

Anayasanın 10, 129 ve 137 inci maddelerinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda, 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanununda, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununda, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanununda, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında yönetmelikte, Başbakanlık Genelgeleri ve ilke kararlarında, Kurul Genelgelerinde, İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde, Üniversitemiz Kalite Yönetim Sisteminde bu genel şart için gerekli düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle yapılan ve yapılacak olan eylemler makul güvencenin sağlanması amacına yönelik olarak düzenlenmiştir.

1.YTÜ Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi 09.07.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Senato Kararının 28. Maddesi yle kabul edilmiştir. Tüm birimlere yazı ile gönderilerek bilgilendirme yapılmıştır.

2.Etik sözleşmesi hazırlanarak tüm personele imzalatılacaktır.

2.Üniversitemiz Kalite El Kitabının 5.Yönetimin sorumluğu bölümünde yer alan 5-1 Yönetimin Taahhüdü alt başlığı ve 6. Kaynak Yönetimi bölümünde yer alan 6.2 İnsan Kaynakları alt başlığı bu genel şartın sağlanması için makul güvenceyi sağlamaktadır.
KOS 1.3.2

YTÜ Etik İlkelerinin tüm akademik ve idari personele duyurulacaktır.

KOS 1.3.3

Etik sözleşmesi hazırlanıp, personelin imzalatılması sağlanarak bir örneği personelin şahsi dosyasına konulacaktır.

KOS 1.3.4

Hizmet içi Eğitim Programlarında Etik Değerlere de sürekli yer verilecektir. (örneğin adaylık eğitimi)1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.

Eylem No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Gerçekleştirilen Eylemler

KOS 1.4.1

Üniversitemiz ve birimlerin stratejik planı, performans programı, bütçesi, faaliyet raporu ve diğer faaliyetler Üniversitemiz web sayfasında yayınlamaya devam edilecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatında, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanununda, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda, Stratejik Plan, Performans programı, iç kontrol güvence beyanında, faaliyet raporunda, Mali Durum ve Beklentiler raporunda, İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde, Üniversitemiz Kalite Yönetim Sisteminde bu genel şart için gerekli düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle yapılan ve yapılacak olan eylemler makul güvencenin sağlanması amacına yönelik olarak düzenlenmiştir.

1. Üniversitemiz stratejik planı, performans programı, bütçesi, idari faaliyet raporu ve diğer mali konularla ilgili iş ve işlemlerimiz mevzuata uygun şekilde hazırlanmakta ve yürütülmekte, ayrıca üniversitemiz web sayfasında yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

2. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunu ile düzenlemeye alınan konular mevzuata uygun olarak Üniversitemiz ilgili birimlerince yerine getirilmektedir. bilgi edinme kapsamında yapılacak başvurular web sitemizden online yapılabilmektedir.

3. Üniversitemiz ihale sonuçları Kamu İhale Kurumunun geliştirmiş olduğu EKAP sistemi üzeriden yayımlanmaktadır.

4.Personel alım ve sonuç ilanları web sayfamızda yayımlanmaktadır.

5. Üniversitemiz Kalite El Kitabının 5.Yönetimin sorumluğu bölümünde yer alan 5-1 Yönetimin Taahhüdü alt başlığı bu genel şartın sağlanması için makul güvenceyi sağlamaktadır.
1.5 İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır.

Eylem No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Gerçekleştirilen Eylemler

KOS 1.5.1

Üniversitemiz içinde uygun yerlere dilek/şikayet kutusu konulacaktır.

Anayasamızın ilgili maddelerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, Görevde Yükselme ve, Unvan değişikliği ve Atama yönetmeliğinde, Kamu Hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte, sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanununda, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında yönetmelikte, Başbakanlık Genelgeleri ve ilke kararlarında, Kurul Genelgelerinde, İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde, Üniversitemiz Kalite Yönetim Sisteminde bu genel şart için gerekli düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle yapılan ve yapılacak olan eylemler makul güvencenin sağlanması amacına yönelik olarak düzenlenmiştir.

1.Ayrıca Kamu Hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte belirtilen hususlar Üniversitemiz birim web sayfalarında yayımlanarak hizmet alanlarla paylaşılmıştır.

2.Üniversitemiz Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi hazırlanmıştır.

3.Üniversitemiz Kalite El Kitabının 5.Yönetimin sorumluğu bölümünde yer alan 5-1 Yönetimin Taahhüdü alt başlığı ve 8.2 İzleme ve Ölçme bölümünde yer alan alt başlıklar bu genel şartın sağlanması için makul güvenceyi sağlamaktadır.

KOS 1.5.2

Hizmet alanlara ve personele yönelik periyodik aralıklarla memnuniyet anketleri yapılarak değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.r.

1.6 İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.

Eylem No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Gerçekleştirilen Eylemler

KOS 1.6.1

Yönetim Bilgi Sistemi yazılımı oluşturulmasıyla Üniversitemiz faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olması sağlanmış olmakla birlikte raporlamanın doğruluğu ve güvenirliği sağlanacak ve tüm harcama birimlerinde yaygınlaştırılacaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat, Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat, faaliyetlere ilişkin diğer ilgili mevzuatta, İdare Faaliyet Raporunda, İç Kontrol Güvence Beyanında, Performans Programında, Stratejik Planda, Say2000i, e-bütçe, SGB.NET, KBS, Evrak Kayıt sisteminde, İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde, Üniversitemiz Kalite Yönetim Sisteminde bu genel şart için gerekli düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle yapılan ve yapılacak olan eylemler makul güvencenin sağlanması amacına yönelik olarak düzenlenmiştir.

1.Üniversitemiz birimlerindeki iş ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olmasına Üniversitemiz yöneticileri ve personeli gereken hassasiyeti göstermektedir.

2.Üniversitemizde bu genel şart sağlanmakla birlikte, bu genel şart altında öngörülen eylemlerden yönetim bilgi sistemine ilişkin olanlarının 13 nolu genel şartın (Bilgi ve İletişim) altında öngörülmesi, standart dosyalama ve arşivleme sistemine yönelik olarak öngörülen eylemlerin ise15 nolu genel şart (Kayıt ve dosyalama sistemi )altında altında öngörülen eylemlerin yerine getirilmesi sonucunda makul güvence sağlanmış olacaktır.

3.Üniversitemiz Kalite El Kitabının 5. Yönetimin sorumluğu bölümünde yer alan 5-1 Yönetimin Taahhüdü alt başlığı bu genel şartın sağlanması için makul güvenceyi sağlamaktadır.

-YTÜ Kalite El Kitabı

-YTÜ Organizasyon El Kitabı

-YTÜ Talimatları

-YTÜ Prosedürleri, İş Akış Süreçleri, Formlar
KOS 1.6.2

Birim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olması için gerekli önlemleri almakla birim yöneticileri sorumludur. Birim yöneticileri hiyerarşik kontrolleri sağlayarak, faaliyetlerin otomasyondan yürütülmesine yönelik çalışmaları sağlayacaklar.

KOS 1.6.3

Birimlerde standart dosyalama ve arşivleme sisteminin oluşturulması sağlanacak.

KOS 1.6.4

İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu sağlamak için sık aralıklarla güncellenmesi sağlanacaktır.Standart: 2. MİSYON ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER

2.1 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.

Eylem No

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Gerçekleştirilen Eylemler

KOS 2.1.1


Üniversitemiz stratejik planında belirlenen Üniversitemiz misyonu ve vizyonunun personel tarafından benimsenmesini sağlamak için; çeşitli iletişim araçları (pano, web sayfası, aylık bülten gibi) ile duyurusu yapılmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmelikte , İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde, Üniversitemiz Kalite Yönetim Sisteminde bu genel şart için gerekli düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle yapılan ve yapılacak olan eylemler makul güvencenin sağlanması amacına yönelik olarak düzenlenmiştir.

1.Üniversitemiz misyonu ve vizyonu Üniversitemiz Stratejik Planında ve İdare Faaliyet Raporunda yer almaktadır.

Üniversitemizde kalite yönetim sistemi çalışmaları ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde Üniversitemiz misyonu ve vizyonu Üniversitemizde uygun yerlere asılmış ve web sayfamızda personelimize ve kamuoyuna duyurulmuştur.

2.Üniversitemiz Kalite El Kitabının Kapsam bölümünde yer alan Genel alt başlığı ve 5.Yönetimin sorumluğu bölümünde yer alan 5-1 Yönetimin Taahhüdü, 5.3 Kalite Politikası, 5.4.1 Kalite Hedefleri alt başlıkları bu genel şartın sağlanması için makul güvenceyi sağlamaktadır.

YTÜ Stratejik Planı, YTÜ Performans Programı

YTÜ Faaliyet Raporu, YTÜ Kalite HedefleriKOS 2.1.2


Hizmet içi eğitimlerde bu konuları da eğitim kapsamında değerlendireceklerdir.

2.2 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.

Eylem no

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Gerçekleştirilen Eylemler

KOS 2.2.1

Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanıp ilgililere tebliğ edilecektir.

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde, İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde, Üniversitemiz Kalite Yönetim Sisteminde bu genel şart için gerekli düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle yapılan ve yapılacak olan eylemler makul güvencenin sağlanması amacına yönelik olarak düzenlenmiştir.

1.ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarının yerine getirilmesi sonucunda Üniversitemizin tüm birimleri için görev tanımları yapılmıştır. Görev tanımlamalarımıza Üniversitemiz Kalite Yönetimi Bilgi Sisteminden ulaşılmaktadır ve personele imza karşılığında tebliğ edilmiştir.
2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.

Eylem no

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Gerçekleştirilen Eylemler

KOS 2.3.1

Personelin çalıştığı birimdeki görev ve sorumlulukları yazılı olarak belirlenecek ve ilgililere tebliğ edilecektir.

İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde, Üniversitemiz Kalite Yönetim Sisteminde bu genel şart için gerekli düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle yapılan ve yapılacak olan eylemler makul güvencenin sağlanması amacına yönelik olarak düzenlenmiştir.

1.Üniversitemiz Kalite El Kitabının 5.Yönetimin sorumluğu bölümünde yer alan 5-1 Yönetimin Taahhüdü, 5.5.1 Sorumluluk ve Yetki alt başlığı bu genel şartın sağlanması için makul güvenceyi sağlamaktadır. Görev , yetki ve sorumluluklar tanımlanmıştır.

-YTÜ Organizasyon El Kitabı Görev Tanımları

2.Görev tanımlamalarına ve iş talimatlarına uygun olarak Üniversitemizin birimlerinde görevli personelin üstlendiği görevler yazılı olarak belirlenmiş olup birim yöneticilerinin onayından sonra personele yazılı olarak tebliğ edilmektedir.2.4 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.

Eylem no

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Gerçekleştirilen Eylemler

KOS 2.4.1

Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin teşkilat şemaları gözden geçirilerek güncellenecek ve fonksiyonel görev dağılımı belirlenecektir.

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde, İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde, Üniversitemiz Kalite Yönetim Sisteminde bu genel şart için gerekli düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle yapılan ve yapılacak olan eylemler makul güvencenin sağlanması amacına yönelik olarak düzenlenmiştir.

1.Üniversitemiz Kalite El Kitabının 5.Yönetimin sorumluğu bölümünde yer alan 5.5.1 Sorumluluk ve Yetki alt başlığı bu genel şartın sağlanması için makul güvenceyi sağlamaktadır.

-YTÜ Organizasyon El Kitabı Organizasyon Şeması2.5 İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.

Eylem no

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Gerçekleştirilen Eylemler

KOS 2.5.1

Üniversitemizin organizasyon yapısının temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmasına, yatay ve dikey iletişimi sağlamasına dikkat edilecek, gerekiyorsa düzenleme yapılacaktır.

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde, Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde, Kesin Hesap Kanununda ve faaliyet raporlarında , İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde, Üniversitemiz Kalite Yönetim Sisteminde bu genel şart için gerekli düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle yapılan ve yapılacak olan eylemler makul güvencenin sağlanması amacına yönelik olarak düzenlenmiştir.

1.Üniversitemiz Kalite El Kitabının 5.Yönetimin sorumluğu bölümünde yer alan 5.5.1 Sorumluluk ve Yetki alt başlığı bu genel şartın sağlanması için makul güvenceyi sağlamaktadır.


2. Üniversitemiz Stratejik Planı, Performans Programı, Faaliyet Raporu bu genel şartın sağlanması için makul güvenceyi sağlamaktadır.

2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.

Eylem no

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Gerçekleştirilen Eylemler

KOS 2.6.1

Hassas görevlerin listeleri çıkarılarak bunlara ilişkin prosedürler ayrıca belirlenerek personele duyurulacaktır.

-----------------------2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.

Eylem no

Öngörülen Eylem veya Eylemler

Gerçekleştirilen Eylemler

KOS 2.7.1

Üniversitemizde her düzeydeki yöneticilerinin verilen görevlerin sonucunu görmesine yönelik mekanizmalar oluşturacaktır. Bunun için kademeler arasında hesap verebilirliliği sağlayacak raporlama sistemlerinin oluşturulması sağlanacaktır.

İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde, Üniversitemiz Kalite Yönetim Sisteminde bu genel şart için gerekli düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle yapılan ve yapılacak olan eylemler makul güvencenin sağlanması amacına yönelik olarak düzenlenmiştir.

1.Üniversitemiz yöneticileri say 2000i, KBS, e-bütçe, EKAP, otomasyon sistemleri ile kurum içi Personel Bilgi Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, , Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi için Online Proje Bilgi ve Yönetim Sistemi (E-BAP), , Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Bilgi Sistemi, Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü (KYK) Bilgi Sisteminden verilen görevlerin sonucunu görebilmektedir. Ayrıca yöneticiler verdikleri görevlerin sonucunu hiyerarşik kontrollerle de görebildiği gibi faaliyet raporu, performans programı ve diğer raporlarla da izleyebilmektedirler.

2. Üniversitemiz Kalite El Kitabının 5.Yönetimin sorumluğu bölümünde yer alan 5.5.1 Sorumluluk ve Yetki alt başlığı bu genel şartın sağlanması için makul güvenceyi sağlamaktadır.

-YTÜ Kayıtların Kontrolü Prosedürü, Dokümanların Kontrolü Prosedürü,Düzeltici Önleyici Faaliyet FormuKOS 2.7.2

Evrak Takip Sistemi Yazılımı gerçekleştirilecek ve her türlü evrakın izlenmesine imkan verecek şekilde dizayn edilecektir.Yüklə 428,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə