2021,,nobel grant’’ education center (975831874) omad yor bo’lsin!!! 8-BiologiyaYüklə 58,5 Kb.
tarix31.12.2021
ölçüsü58,5 Kb.
#112346
13 mavzugachay test

2021 ,,NOBEL GRANT’’ education center (975831874) OMAD YOR BO’LSIN!!!

8-Biologiya (14-17-mavzular)
1. To’g’ri fikrlar soni nechta?
1.To’qima suyuqligi va qonda suv miqdorining
kamayishi chanqoqlikni paydo qiladi. 2. Suyuq muhit
hujayralarni tashqi muhit bilan bog’lab turadi.
3. Mineral suv ichki muhit doimiyligini saqlamaydi
4. Limfa tomirlar orqali yangilanib turadi.
A) 2 B) 3 C) 4 D) 1
2. To’qima suyuqligi (I) va limfa (II) uchun xos bo’lgan
belgilarni juftlang.
1) tiniq; 2) hujayra orasidagi suyuqlik; 3) doim
harakatda bo’ladi; 4) tarkibida eritrotsit bo’lmaydi; 5)
tarkibida trombotsit bo’lmaydi; 6) qon tomirlari orqali
yangilanib turadi; 7) har xil mikroblardan himoya
qiladi; 8) biroz sarg’ish suyuqlik.
A) I-3,6,2; II-1,4,5,7,8 B) I-3,2,6,8; II-1,4,5,7
C) I-1,4,5,7; II-8,3,2,6 D) I-1,3,6,8; II-2,4,5,7
3. Qonning o’rnini bosuvchi eritmaning tarkibida
qanday moddalar bo’ladi?
A) ionlar, tuzlar, glyukoza, oqsillar B) oqsillar va suv
C) suv, tuzlar, tuzlar, ionlar
D) tuzlar kompleksi, oqsillar, glyukoza
4. Qon hujayralarining hosil bo’lishi va yemirilishida
ishtirok etuvchi organlar berilgan javobni toping.
1) jigar; 2)qizil suyak iligi; 3) buyrak usti bezi;
4) yumshoq tanglay; 5) ayrismon bez; 6) taloq;
7) qalqonsimon bez; 8) chuvalchangsimon o’simta;
9) limfa sistemasi.
A) 1,4,2,7,8,9 B) 3,4,6,1,7
C) 4,3,2, 8,9,5 D) 2,4,5,6,8,9
5.Qonning fizik xossalarini nimalar tashkil etadi?
1.osmotik bosimi 2. Solishtirma og’irligi 3.
Yopishqoqligi 4. Kimyoviy tarkibi 5. Zichligi
A) 1,2,3 B) 1,2,3,4 C) 1,2,3,4,5 D) 2,3,4,5
6. Qon funksiyalari va ularga mos tushunchalarni
juftlab yozing.
A. transport B-himoya D-gumoral boshqarish Eichki muhit doimiyligini saqlash
1. leykotsitlar orqali amalga oshadi. 2. Sekretsiya
bezlari sintezlaydigan faol moddalar orqali amalga
oshadi. 3. Kislorod va oziq moddalarni to’qimalarga
yetkazib, almashinuv mahsulotlarini chiqarish.
4.ichki muhit osmotic bosimi, suv va mineral
moddalar miqdori, haroratning nisbiy doimiyligini
saqlash.
A) A-1, B-3, D-2 E-4 B) A-3, B-1, D-4 E-2
C) A-3, B-1, D-2 E-4 D) A-3, B-2, D-1 E-4
7. Terminlar va ularga mos keladigan javoblarni
juftlang.
A-gomeostaz B-izotonik eritma D-antitela Egipotonik eritma 1. 0,9 % li osh tuzi eritmasi 2. Ichki
muhitning tarkibi, osmotic bosimi, fizik-kimyoviy
xossalarining nisbiy doimiyligi. 3.past
konsentratsiyali eritma. 4. Mikroblarni bir-biriga
yopishtirib, eritib yuborish xususiyatiga ega bo’lgan
tanachalar.
A) A-2 B-1 D-4 E-3 B) A-1 B-2 D-4 E-3
C) A-2 B-4 D-1 E-3 D) A-2 B-1 D-3 E-4
8. Qonda osmotik bosimning doimiy bo’lishini nima
ta’minlaydi?
A) eritrotsitlar va limfa suyuqligi B) ionlar va suv
C) mineral tuzlar va ionlarD) mineral tuzlar va suv
9. Qizil ilikka xos bo’lgan ma’lumotni aniqlang?
1.suyakning kovak qismida joylashgan; 2. suyakni
g’ovak modda oralig’ida joylashgan; 3.qonning shakilli
elemnetlarini ishlab chiqarmaydi; 4.qonning suyuq
qismini ishlab chiqaradi; 5.qonning quyuq qismini
ishlab chiqaradi; 6.naysimon va yassi suyaklarda
uchraydi;
A)1,2,3 B)4,5,6 C)2,5,6 D)1,3,4
10. Quyidagilarni juftlang; 1)qon osmotik bosimi;
2)qon tarkibidagi osh tuzi; 3) izotonik eritma; 4)qon
yopishqoqligi; 5)suv yopishqoqligi;
a)1; b)5; c)7,6 – 8,1; d)0,9%;
A) 1-c, 2-d, 3-d, 4-a 5-b B) 1-d, 2-c, 3-d, 4-b 5-a
C) 1-c, 2-d, 3-d, 4-b 5-a D) 1-c, 2-d, 3-d, 4-b 5-b
11. Qon ivishida ishtrok etadigan moddalar ta’sir
ketma-ketligi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang.
A) protrombin-trombin-tromboplastin-fibrin-fibrogen
B) tromboplastin- protrombin- trombin- fibrin-fibrogen
C) trobmotsit-protrombin- trombin- fibrin-fibrogen
D) trombotsit- tromboplastin-protrombin- trombinfibrinogen- fibrin.
12. Qonning tomirlarda ivishiga to’sqinlinlik qiluvchi
modda qaysi organdan ishlab chiqariladi?
A) jigar B) taloq C) qizil ilik D) ayrisimon bez
13. Noto’g’ri fikrlar soni nechta?
1.Qon plazmasining 90% I suv. 2. Organik
moddalarning 7% I oqsil. 3. Qonning shaklli
elementlari limfa tugunlari va ayrisimon bezlarda
hosil bo’ladi, lekin bodomcha bezlar va jigarda
saqlanadi. 4. Qonning yadrosiz hujayralari uch xil
bo’ladi.
A) 2 ta B) 3 ta C) 4 ta D) 1 ta
14.Qon plastinkalari haqidagi to’g’ri fkrlarni toping.
1. Qonning yadrosiz hujayrasi 2. 1 mm3 qonda 6-8
mingta 3. Suyak ko’migi va ayrisimon bezda hosil
bo’ladi. 4. Dumaoq, oval shaklda. 5. Ikki tomoni
yupqalashgan disk shaklida 6. Diametri 3-4 mkm 7.
2-5 kun yashaydi.
A) 1,2,3,7 B) 1,4,6,7 C) 1,3,6,7 D) 2,4,5,6
15.Qonning ivishi qon shaklli elementidagi (a) va qon
plazmasidagi (b) oqsillariga bog’liq?
A) a-protrombin b-fibrinogen
B) a-tromboplastin b-fibrin
C) a-tromboplastin, b-fibrinogen
D) a-trombin b-fibrinogen
16. Qachon qon ivimaydi?
1. Qondan Ca chiqarib tashlansa. 2.Qonga geparin
qo’shilsa 3. Gemofilik kasallarda 4. Qonda fibrin
hosil bo’lsa
A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 1,2,4 D) 1,2,3,4
17. Tromboplastin (a) va Trombinga (b) xos
xususiyatlar nima?
A) a-trombotsit tarkibiga kiradi b- uning ta’sirida
fibrinogen fibringa aylanadi.
B) a-protrombinni trombinga aylantiradi b-fibrinni
fibrinogenga aylantiradi.
C) a-trombotsitni parchalaydi b-eriydigan oqsilni
erimaydigan oqsilga aylantiradi.
D) a-trombotsit tarkibiga kiradi, b-jarohatlangan
joyda to’r hosil qiladi.
18. Odam organizmidagi trombosit(a) va leykosit(b)
uchun umumiy bo’lmaganlarni juftlang:
1) 2-5 kun yashaydi; 2)suyak ko’migida va taloqda
hosil bo’ladi; 3)himoya vazifasini bajaradi; 4) qon
ivituvchi omilga ega; 5) har xil shakllari bor; 6)1 mm3
qonda 300-400 ming dona; 7)1mm3 qonda 6-8 ming
dona; 8) soxta oyoq hosil qila oladi; 9) tarkibida
tromboplastin oqsili bor; 10) yadrosiz dumaloq
hujayra
A) a-4,6,9; b-5,7,8 B) a-1,2,3; b-1,2,3
C) a-4,3,6,9; b-1,5,7,8 D) a-1,2,3,10; b-3,4,9,8
19. Qonning yadrosiz hujayralari(a) va qizil rangli
yadrosiz hujayralar(b) uchun xos bo’lgan belgilarni
juftlang.
1) ikki tomondan yupqalashgan; 2) dumaloq oval
shaklda; 3) disk shaklda; 4) diametric 3-4 mkm;
5) jigarda saqlanadi; 6) 2-5 kun yashaydi; 7) o’lchami
mm ning mingdan bir qismiga to’g’ri keladi; 8) suyak
ko’migi va taloqdan hosil bo’ladi; 9) o’t va terida
saqlanadi; 10) 1 mm3 qonda 4-6 mln dona; 11) 1 mm3
qonda 300-400 ming dona.
A) a-3,4,8,6,9,11; b-1,2,5,7,10
B) a-2,4,6,8,11; b-1,3,5,9,7,10
C) a-2,3,5,9,7,8; b-1,4,6,10,11
D) a-4,8,11,9,7,6; b-1,2,3,5,10
20. II –qon guruhi donorlik qila oladigan(a) va qila
olmaydigan(b) qon guruhlarini aniqlang.
1.eritrotsitlari agglutinogensiz,plazmasi esa
agglyutinin α va β li 2.eritrotsitlari agglutinogen A va
B li,plazmasi esa agglyutininsiz 3.eritrotsitlari
agglutinogen A li,plazmasi esa agglyutinin β li
4.eritrotsitlari agglutinogen B li,plazmasi esa
agglyutinin α li
A) a-3,2; b-1,4 B) a-2,4; b-1,3
C) a-4,1; b-2,3 D) a-3,4; b-1,2
21. Rezus musbat universal donor qon plazmasi
tarkibida qanday moddalar bo’ladi?
1.Rezus omil 2.aglyutinogen A 3.aglyutinin a 4.
aglyutinin b 5. aglyutinogen B 6.antitana 7.qon
ivishini ta’minlovchi oqsil
A.1,3,4,6 B.3,4,6,7 C.1,2,5,7 D.1,3,4,7
22. Ikkinchi qon guruhli odamlarni plazmasida
tarkibida nimalar bo’ladi? 1) agglyutinogen B 2)
agglyutinin β 3) gormon 4) agglyutinin α 5) glyukoza
6) ferment 7) agglyutinogen A 8) antitelo
9) gemoglobin 10) rezus omil
A) 2.3.5.7 B) 2.5.6.8 C) 1.3.6.9 D) 1.4.6.10
23. Eritrositga xos xususiyatlar keltirilmagan javobni
aniqlang?
1) organizmdagi barcha hujayralarni kislorod bilan
ta’minlaydi 2) 2-5 kun yashaydi 3) soni 1 mm3 qonda
5.2 mln dona bo’lsa anemiya yuzaga keladi 4) o’rtasi
ozroq botiq yumaloq shaklga 5) tarkibida 46 ta
xromosoma bor 6) tarkibida gemoglobin bor 7) qonni
ivishini ta’minlaydi 8) suyak ko’migi va taloqda hosil
bo’ladi 9) qonga o’tgandan keyin o’rtacha 120 kun
yashaydi 10) qonni quyuq qismi 11) qonni suyuq qismi
12) himoya funksiyasini bajaradi
A) 2.3.7.8 B) 1.4.6.10 C) 1.3.6.11 D) 4.5.9.12
24. Uchinchi qon guruhli rezus musbat qonli
odamning qon plazmasida (a) va eritrositi tarkibida
(b) nimalar bo’ladi?
1) antitelo 2) aggluyutinin α 3) agglyutinogen A
4) rezus omil 5) glyukoza 6) gormon 7) gemoglobin
8) agglyutinogen B 9) agglyutinin β 10) ferment 11)
yog’ 12) agglyutinogen A va B
A) a- 2.5.6.11; b- 3.4.7 B) a-1.2.10.11; b-4.7.8
C) a- 3.4.7; b-2.5.6.11 D) a-1.2.10.11; b- 4.7.12
25. Leykosit va trombosit uchun xos umumiy
xususiyatni aniqlang.
A) suyak ko’migi va taloqda hosil bo’ladi
B) yadrosi bo’lmaydi, himoya funksiyasini bajaradi
C) yuqumli kasalliklardan himoya qiladi, yadroli qon
hujayrasi
D) qonni shaklli elementlari, mikroblardan himoya
qiladi.
26. Oq qon tanachalari tayanch-harakatlanish
sistemasining qaysi qismidan (a) va endokrin
sitemaning qaysi qismidan (b) hosil bo’ladi?
A) a-qizil ilik, b-chuvalchangsimon o’simta
B) a-qizil ilik b-ayrisimon bez
C) a-suyak ko’migi b-taloq
D) a-suyak ko’migi, b-limfa tuguni
27. Virusli immun tanqisligining OITSdan oldingi
davrida qanday kasalliklar paydo bo’ladi?
1) salmoelloz; 2) limfoma; 3) stomatit; 4) gerpes;
5) gripp; 6) sil; 7) o’pka yallig’lanishi; 8) kandidoz;
9) saraton; 10) mininget; 11) faringit; 12) til
leykoplakiyasi
A) 3,4,8,12 B) 2,3,8,9 C) 1,2, 4,5 D) 6,7,9,10
28. Immun tanqisligi virusi qaysi hujayralarni
zararlaydi?
A) antitelo B) limfotsit C) trombotsit D) eritrotsit
29. Virusli immun tanqisligining latentlik davri(I) va
o’tkir davri(II) cuhun xos xususiyatlarni aniqlang.
1) ko’ngil aynishi, 2) til leykoplakiyasi; 3) limfa
bezlarining og’riqsiz yiriklashuvi; 4) haroratning
ko’tarilishi; 5) gerpes; 6) 5-10 yil davom etad; 7) 1-2 yil
davom etadi; 8) kasallik alomatlarining pasayishi;
9) sovqotish; 10) 14 kundan 1 yilgacha davom etadi;
A) I – 3,5,8 ; II – 1,4,9 B) I – 2,7,9; II – 5,6,7
C) I – 3, 8; II – 1,4,9 D) I – 4,8,9; II – 1,4,5
30. Virusli immune tanqisligining qaysi davri 14
kundan bir yilgacha davom etadi(a) , qaysi davri o’n
yilgacha cho’zilishi mumkin?
A) a – latentlik davri; b – o’tkir davr
B) a – terminal davr; b – o’tkir davr
C) a – o’tkir davr; b – OITS dan oldingi davr
D) a – inkubatsiya; b – latentlik davr

F.I,SH__________________________


qouydagi organizimlarni nafas olish sistemasi
kana______________ chayon_________ falanga_______

Yüklə 58,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə