2023yil variantYüklə 25,8 Kb.
tarix03.05.2023
ölçüsü25,8 Kb.
#126263
30.04.2023 test .blok uchun katta guruhlarga


2023yil variant.
1. Quyidagi moddalarni kristall panjaralari turi bilan to’g’ri juftlab ko’rsating.
1) quruq muz; 2) olmos; 3) suv;
4) natriy; 5) kaliy bromid; 6) metan;
a) molekulyar; b) atom; c) ion;
d) metall
A) 1-a; 2-b; 3-a; 4-b; 5-c; 6-a
B) 1-a; 2-b; 3-a; 4-d; 5-c; 6-a
C) 1-a; 2-b; 3-a; 4-d; 5-c; 6-d
D) 1-b; 2-b; 3-a; 4-d; 5-c; 6-a

2. Sxemadagi barcha noma’lum moddalar tarkibida xrom borligi ma’lum bo’lsa, C va F moddalarni aniqlang.


Cr A B C D E F
1) CrCl2; 2) CrCl3; 3) Cr(OH)2;
4) Cr(OH)3; 5) K2Cr2O7; 6) K2CrO4; 7) CrSO4; 8) Cr2(SO4)3
A) 4, 8 B) 4, 1
C) 3, 7 D) 2, 6

3. 0,06 mol vodorod peroksidni neytral muhitda oksidlash uchun qancha (gr) kaliy permanganat zarur? Bunda necha gramm marganesli birikma hosil bo’ladi?


A) 9,48; 5,22 B) 12,64; 6,96
C) 6,32; 3,48 D) 6,32; 11,82
4. 110,4 gr Li va K dan iborat aralashmaga suyultirilgan HNO3 ta’sir ettirilganda argonga nisbatan 10% og’ir bo’lgan 0,6 mol gaz ajraldi. Hosil bo’lgan kaliyli tuzning massasini (gr) toping. Metallar faqat kislota bilan ta’sirlashadi deb hisoblang.
A) 165,6 B) 20,7
C) 30,3 D) 242,4

5. Natriy karbonat va natriy gidrokarbonatdan iborat 60 gr aralashma kuydirilganda 2,7 gr suv ajralib chiqqan bo’lsa, aralshmadagi Na2CO3 va NaHCO3 ning massa ulushlarini (%) mos ravishda aniqlang.


A) 40; 60 B) 58; 42 C) 48; 52 D) 55; 45

6. Gips tarkibidagi atomlar soni 0,336 l (n.sh.) vodoroddagi molekulalar soniga teng bo’lsa, gips massasini (gr) aniqlang.


A) 0,215 B) 0,43
C) 50,258 D) 0,170

7. A(g) ↔ B(g)+C(g) reaksiya tenglamasi bo’yicha muvozanat holatidagi A moddaning konsentrat-siyasi 2 mol/l bo’lsa, A moddaning dastlabki konsentratsiyasini(mol/l) aniqlang. (KM= 8)


A) 3 B) 5
C) 6 D) 4

8. Berilgan qatordagi moddalar tarkibidagi proton, elektron, neytron sonlari yig’indisi qanday o’zgaradi?


a) ortadi; b) kamayadi;
c) o’zgarmaydi;
N2O3 NO2 SO2 N2O5 P2O3
A) 1b, 2a, 3a, 4a B) 1b, 2a, 3a, 4c C) 1c, 2a, 3a, 4b D) 1b, 2c, 3b, 4b

9. F2O va H2O2 moddalardagi kislorod uchun electron konfiguratsiyalar qanday bo’ladi?


A) 1s22s22p4 va 1s22s22p6
B) 1s22s22p2 va 1s22s22p5
C) 1s22s22p6 va 1s22s22p63s2
D) 1s22s22p3 va 1s22s22p2

10. 8 gr metanning to’liq xlorlanishi natijasida ajralgan gazni to’liq neytrallash uchun qancha (ml) 20% li NaOH (ρ=1,1 gr/sm3) eritmasi zarur bo’ladi?


A) 456 B) 363,6 C) 400 D) 265,6

11) mol nisbatda olingan ikki atomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Dastlab mo’l miqdorda olingan gazning 1 molida nechta proton bo’ladi?


A)70 B)14 C)18 D)34

12. 25 gr H2SO4 75 gr suvda eritilishidan hosil bo’lgan eritmaning konsentratsiyasini (%) aniqlang.


A) 25 B) 40 C) 75 D) 60

13. C7H16 tarkibli uglevodorodning izomerlari soni nechta?


A) 7 ta B) 6 ta C) 9 ta D) 5 ta

14. Temir (II) oksid va temir (III) oksidlarning 14,64 gr aralashmasini eritish uchun 30% li nitrat kislota eritmasidan 105,02 gr sarflangan bo’lsa, aralashmadagi oksidlarning massa ulushlarini (%) mos ravishda aniqlang.


A) 34,4; 65,6 B) 37,3; 62,7 C) 32,5; 67,5 D) 30; 70

15. Quyidagi tartib nomeri berilgan elementlarning ionlanish-potensiali qanday o’zgaradi?


20 19 11 1
a) ortadi; b) kamayadi
A) 1a; 2b; 3b B) 1b; 2b; 3b
C) 1b; 2a; 3a D) 1a; 2a; 3a

16. Alkandagi C― H bog’lar soni C―C bog’lari sonidan 4 marta ko’p bo’lsa, alkanni aniqlang.


A) C4H10 B) C2H6 C) C3H8 D) CH4

17. E+5 ioni …..3p63d104s2 konfiguratsiyaga ega bo’lsa, elementni aniqlang.


A) P B) Cl C) Br D) Cr

18. 67,73% li kumush nitratning 50,2 gr eritmasi to’liq elektroliz qilinganda tarkibida 15,05 ·1023 ta atom tutgan eritma hosil bo’ldi. Hosil bo’lgan eritmaning (%) toping.


A) 49,6 B) 35,85
C) 65,88 D) 58,33

19. Uglevodorod bromlanganda (D (O2) = 5,094) bromli hosila olindi. Uglevodorodni aniqlang.


A) Siklogeksan B) Siklopropan
C) Siklobutan D) Siklopentan

20. NaH va Ca3N2 dan iborat aralashma teng ikki qismga ajratildi. Birinchi qism suvda eritildi, ikkinchi qism mo’l miqdorda HCl da eritildi. Suvda eritilganda hosil bo’lgan gazlar HCl da eritilganda ajralib chiqqan gazdan hajm bo’yicha 1,4 marta ko’p bo’lsa, dastlabki aralashma tarkibidagi NaH ning massa ulushini (%) toping.


A) 67,2 B) 44,8
C) 22,4 D) 11,2

21. Qaysi tuzlar faqat kation bo’yicha gidrolizga uchraydi?


A) K2SO3; Li3PO4
B) CuSO4; Mg(NO3)2
C) NH4NO3; Na2CO3
D) Al2S3; CrCO3

22. Elektronlari soni bir xil bo’lgan metan va argon aralashmasining 0oC va 1 atm bosimdagi zichligini (gr/l) aniqlang.


A) 1,1 B) 1,3
C) 3,4 D) 2,2

23. 2 ta σ va 2 ta π bog’ga ega bo’lgan moddadagi uglerodning gibridlanish turini aniqlang.


A) sp2 B) sp
C) sp3 D) bunday modda mavjud emas

24. Tarkibida bitta o’rinbosari bo’lgan 0,4 mol aromatic uglevodorod kislotali sharoitda oksidlanishidan olingan gaz modda kislorod bilan aralashtirilganda (D =20,8) 11,2 l gazlar aralashmasi olindi. Aromatik uglivodorod tuzulishini aniqlang.


A) etilbenzol B) propilbenzol
C) o-ksilol D) metilbenzol

25. MgSO4 · KCl · nH2O tarkibli kristallogidratda 45% kislorod bo’lsa, n ning miqdorini aniqlang.


A) 3 B) 2 C) 4 D) 1

26. 84 gr diboran gazi yonishidan necha kJ issiqlik ajraladi? (B2H6 , B2O3 va H2O(s) ning hosil bo’lish issiqliklari mos ravishda 95,3; 1273,5 va 285,8 kJ/mol ga teng.)


A) 2035,6 B) 6106,8 C) 4071,2 D) 1017,8

27. Tarkibida 10% qo’shimchasi bo’lgan 0,2 kg piritdan 80% unum bilan qancha (gr) 70% li sulfat kislota olish mumkin?


A) 168 B) 300
C) 150 D) 336

28. Tarkibida 11,739·1024 ta atom tutgan oleum eritmasi hosil bo’lishi uchun tarkibida 90,3·1023 ta atomi bor bo’lgan SO suvda eritildi. Oleum massasini (gr) aniqlang.


A) 418 B) 338
C) 327 D) 623

29. Noma’lum bir atomli spirtning molyar hajmi ga teng. Agar uning zichligi ga teng bo’lsa, spirtni aniqlang.


A)metanol B)etanol C)propanol D)butanol
30. 525 gramm 82% li sulfat kislota eritmasiga oltingugurt (VI) oksid yuttirildi. Eritmadagi kislotaning konsentratsiyasi 96% ga teng bo’ldi. Qo’shilgan oltingugurt oksidi massasini (gr) toping.
A) 277,4 B) 252,4 C) 152,9 D) 224,9


Yüklə 25,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə