2314a qrupu üçün “Ekologiya mühəndisliyi” fənnindən test sualları Müəllim: Hüseynova Sevil HüseynYüklə 0,6 Mb.
səhifə1/4
tarix05.03.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#44148
  1   2   3   4

2314a qrupu üçün

Ekologiya mühəndisliyi” fənnindən test suallarıMüəllim: Hüseynova Sevil Hüseyn

1. Texnoloji tullantıların çoxu hansı həlledicidə yaxşı həll olunur?

a)) suda

b) turşularda

c) xlorda

d) qələvilərdə

e) neftədə

2. Qaz tullantılarının təmizlənməsində istifadə olunan absorbsiya prosesi çox vaxt necə adlanır?

a) skubber prosesi

b) termiki neytrallaşma prosesi

c) adsorbsiya prosesi

d) xemosorbsiya prosesi

e) kataditik udulma prosesi

3. Azərbaycan Respublikasında yüngül sənaye üçün lazım olan xammal növləri: 1. pambıq, yun, barama, gön-dəri, xəz-dəri və kimyəvi liflər

 2. maşın və avadanlıqlar, dəzgahlar.

 3. xəz-dəri, iri və kiçik buynuzlu mal-qara, maşın və avadanlıqlar

 4. tut ağacları, barama, gön-dəri, kimyəvi liflər və ötürücü qurğular

 5. barama, gön-dəri və kimyəvi liflər

4. Adi süzücü qurğuların işləmə prinsipi nəyə əsaslanır?

a) çirkli qazın süzücü elementdən keçərək süzülməsinə

b) toz hissəciklərinin elektrik sahəsində ionlaşmasına

c) qaz qarışığının məsaməli süzücü elementdən keçməsinə

d) qaz qarışığının lil pərdəsindən keçməsinə

e) qazları toz və uman hissəciklərdən təmizləməyə

5. Flotasiya nədir?

A) çirkab suyuna aşağı hissədən verilən hava qabarcıqları vasitəsilə qarışıqların səthə qalxaraq kənarlaşdırılması

B) həll olunmuş qarışıqlaın xüsusi reagentlər vasitəsilə sudan kənarlaşırılması

C) tələb olunan PH-i təmin etmək üçün suyun qələvi və ya turşu ilə emalı

D) isti qazın axını ilə bərk cismin səthindən maddələrin aparılması prosesi

E) qaz və ya məhlyldan hər hansı maddənin maye və bərk cismin səth təbəqəsi ilə udulması prosesi

6. Cirkab suların təmizlənməsinin ən etibarlı üsulu sayılır

A) biloji

B) mexaniki

C) kimyəvi

D) fiziki-kimyəvi

E) flotasiya

7. Toxuculuq sənayesində hansı məhsullar istehsal olunur?


 1. iplik və sap, parça, trikotaj və corab məmulatları, qeyri-parça məmulatları, eşilmiş, burulmuş məmulatlar, digər məmulatlar

 2. tikiş məmulatları, geyim aksesuarları, xəzdən hazırlanmış geyimlər, xəzdən hazırlanmış papaqlar, dəridənhazırlanmış geyimlər, məftil, kəndir, idman paltarları, xüsusi geyimlər, digər məmulatlar, dəridən hazırlanmışgeyimlər, idman paltarları, xüsusi geyimlər, digər məmulatlar

 3. dəri ayaqqabılar, toxunulmuş və rezin ayaqqabılar, tikiş məmulatları, geyim aksesuarları, xəzdən hazırlanmışgeyimlər, xəzdən hazırlanmış papaqlar, dəridən hazırlanmış geyimlər, idman paltarları, xüsusi geyimlər, digərməmulatlar

 4. tikiş məmulatları, geyim aksesuarları, xəzdən hazırlanmış geyimlər, xəzdən hazırlanmış papaqlar, dəridənhazırlanmış geyimlər, idman paltarları, xüsusi geyimlər, digər məmulatlar

 5. tikiş məmulatları, geyim aksesuarları, xəzdən hazırlanmış geyimlər, xəzdən hazırlanmış papaqlar, dəridənhazırlanmış geyimlər, idman paltarları, xüsusi geyimlər, digər məmulatlar, dəridən hazırlanmış geyimlər, idmanpaltarları, xüsusi geyimlər, digər məmulatlar

8. Atmosfer ozonun miqdarı ildə orta hesabla:

A) 1% azalır

B) dəyişmir

C) 5% artır

D) 20% azalır

E) 2%artır

9. ƒ < 100 olarsa, tullantı ....... hesab olunur.


 1. Isti

 2. Soyuq

 3. Zərərsiz

 4. Təsirsiz

 5. Zərərli

10. Müəssisələrdə havanı mühafizə üçün istifadə olunur:

A) kimyəvi və fiziki üsuldan

B) yalnız mexaniki üsuldan

C) yalnız kimyəvi üsuldan

D) yalnız fiziki üsuldan

E) radioaktiv ionlaşdırmadan

11. Tullantılardan təsərrüfat istifadəsi üçün müxtəlif faydalı komponentlərin ayrılması prosesi.... adlanır.

A) utilizasiya

B) rekultivasiya

C) zərərli

D) proliz

E) kompostlaşdırma

12. İnkişaf etmiş ölkələrdə adambaşına düşən hansı məhsul müntəzəm olaraq artır?


 1. Balıq

 2. Ət konservləri

 3. Yumurta

 4. Şəkər

 5. Kərə yağ

13. Toz hissəciklərinin ölçülər üzrə paylanması hansı qanun ilə uzlaşır?

a) normal paylanma qanunu

b) ətalət qanunu

c) mərkəzdənqaçma qanunu

d) cazibə qanunu

e) əks təsir qanunu

14. Katalik təmizləmə üsulunun üstün cəhəti hansıdır?

a) təmizləmə prosesinin qısa müddətdə tamamlanması

b) təmizləmə prosesinin fasiləsiz aparılması

c) istifadə olunan avadanlıqda hərəkət edən hissənin olmaması

d) təmizləmə səmərəliyinin aşağı olması

e) katalizatorun aktivliyinin qısa müddətli olması

15. Çirkləndiricilərin neytrallaşdırılması və zərərsizləşdirilməsi tədbirlərinə aiddir:

1. yanacaqdan istifadənin və yanacaq tərkibinin yaxşılaşdırılması; 2. ətraf mühitə mənfi təsiretməyən yenə yanacaq növlərinin aşkalranması və istifadəsi;

3. çirkləndiricilərin bakteria üsulunda parçalanması; 4. bitkilər vasitəsilə havadakı zərərli maddələrin tutulması; 5. daha uca tüstü boruları və bacaları quraşdırılması

A) 3.4


B) 1.2

C) 2.3


D) 4.5

E) 1.5


16. Parametrik çirklənmə dedikdə:

A) mühitin fiziki parametrlərinin dəyişməsi nəzərdə tutulur

B) mühitin təbii radiasiya fonunun dəyişməsi nəzərdə tutulur

C) təbiətdən istifadə prosesində landşaftın və ekosistemin pozulması ilə bağlı olan çirklənmələr

D) mühitin kimyəvi xassələrinin dəyişməsi nəzərdə tutulur

E) təsərüfat fəaliyyəti nəticəsində təbii mühitdə və ya antropogen substratda kütləvi artım nəticəsində hər-hansı bir bioloji növün qeyri-adi miqdarda çoxalması

17. Keçmiş SSRİ-də 1920-ci ildə ilk yod zavodu hansı gölün bazasında inşa olunmuşdur:

A) Ramana

B) Göy-göl

C) Masazır

D) Güzgü göl

E) Mingəçevir

18. Atmosfer havasının tərkibi ibarətdər:

A) 21% oksigen, 78%azot və s

B) 78% azot, 22% oksigen və s

C) 25% oksigen, 70% azot və s

D) 74% azot, 24% oksigen

E) Məlum deyil

19. Ətraf mühitə atılan sənaye tullantılarının təmizlənməsi üçün istifadə olunan qaz təmizləyici qurğular hansı imkana malikdirlər?

a) texnologiya və ventilyasiya tullantılarını birbaşa atmosferə buraxmaq

b) zərərli qazları lazımi səviyyədə təmizləmək

c) tərkibinə görə tullantı qazları təmizləmək

d) tərkibində zərərli qatışıqların miqdarı çox olan tullantıları atmosferə buraxmamaq

e) təmizlənmiş qazları atmosferə buraxmaq

20. Toz qatının zahiri sıxlığı necə müəyyən edilir?

a) tozun kütləsinin həcminə olan nisbəti ilə

b) tozun miqdarına görə

c) tozun ölçüsünə görə

d) tozun tərkibinə görə

e) tozun tərkibindəki komponentlərin növünə görə

21. Yol verilə bilən qatılıq hədləri nədir?

A) İnsan sağlamlığına praktiki olaraq təsir etməyən, ətraf mühitin müəyyən həcmində zərərli

maddələrin miqdarını təyin edən normativ;

B) Zərərli maddələrin ətraf mühitdə qatılığı;

C) Havada tullantıların buraxıla bilən miqdarı;

D) Mühitin çirklənmə xarakteristikası;

E) Qatılığın son həddi.

22. Əgər, ƒ ≥ 100 olarsa, tullantı ....... hesab olunur. 1. Soyuq

 2. Isti

 3. Zərərsiz

 4. Təsirsiz

 5. Zərərli

23. Susuzlaşdırılmış çöküntünü yumaq üçün hansı növ sudan istifadə etmək iqtisadi cəhətcə daha sərfəlidir?

a) çöküntüdən ayrılan təmizlənmiş sudan

b) dəniz suyundan

c) destillə edilmiş sudan

d) çodluluğu çox olan sudan

e) qaynadılmış sudan

24. Təbii əsaslı lil sahəsində çöküntünün nəmliyini 75 – 80%-ə qədər azaltmaq üçün nə qədər vaxt tələb olunur?

a) 3 – 6 ilə kimi

b) 2 – 5 ilə kimi

c) 4 – 8 ilə kimi

d) 6 – 10 ilə kimi

e) 1,5 – 7 ilə kimi

25. Toztutucuların bunkerlərinə yığılan tozları lazım olan məsafələrə daşımaq üçün istifadə olunan konveyerlər neçə formada quraşdırılır?

a) 5 formada

b) 7 formada

c) 10 formada

d) 2 formada

e) 4 formada

26. Vakum-pnevmatik sistemlərdən tutulan tozları neçə metr məsafəyə daşınılmasında istifadə olunur?

a) 100 metr

b) 200 metr

c) 150 metr

d) 120 metr

e) 80 metr

27. Süzgəclər vasitəsi ilə tutulan tozların daşınması üçün neçə quruluşa malik olan sistemdən istifadə olunur?

a) 2 sistemdən

b) 4 sistemdən

c) 6 sistemdən

d) 3 sistemdən

e) 5 sistemdən

28. Aşağı qatılığa malik olan mühitdə tozların daşınılması hansı təzyiqdə aparılır?

a) 100 kPa-a qədər təzyiqdə

b) 70 kPa-a qədər təzyiqdə

c) 120 kPa-a qədər təzyiqdə

d) 150 kPa-a qədər təzyiqdə

e) 50 kPa-a qədər təzyiqdə

29. Yeyinti sənayesinin mövsümi sahələrinə aiddir?


 1. Şəkər çuğunduru

 2. Makaron

 3. Spirt

 4. Piy

 5. Ət və süd

30. Yüngül sənaye müəssisələri istehsal-texniki və xüsusi təyinatlı məhsullar istehsal edir ki, onlar:

 1. maddi istehsalın bütün sahələrində istifadə olunur

 2. aqrar sənaye kompleksində istifadə olunmur.

 3. yeyinti sənayesində istifadə olunmur

 4. kimya sənayesində istifadə olunmur

 5. elektrotexnika sahəsində istifadə olunmur

31. Pnevmatik toz daşıyıcı sistemlərlə temperaturu neçə dərəcəyə qədər olan tozların daşınılması mümkundür?

a) 300°S –ə qədər

b) 250°S –ə qədər

c) 350°S –ə qədər

d) 130°S –ə qədər

e) 180°S –ə qədər

32. Kombina edilmiş və qarışıq sistemlərlə zərərli tozların hansı məsafəyə qədər daşınılması iqtisadi cəhətdən daha sərfəlidir?

a) 100 m-dən çox

b) 50 m-dən çox

c) 150 m-dən çox

d) 180 m-dən çox

e) 200 m-dən çox

33. Tozun dispersiya tərkibi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

a) hissəciklərin ölçülərinə görə paylanması

b) toz hissəciklərinin ölçüləri

c) toz hissəciklərinin qatılığı

d) toz hissəciklərinin miqdarı

e) tozun qatılıq səviyyəsi

34. Zərərli tozların daşınılması üçün istifadə olunan lentli konveyerlərin əsas çatışmayan cəhəti hansıdır ?

a) darısqal istehsalat sahələrində yerləşdirilə bilməməsi

b) konstruksiyasının mürəkkəb olması

c) çox enerji sərt etməsi

d) məhsuldarlığının aşağı lması

e) hərəkət edən hissələrinin çox olması

35. Yeyinti sənayesi iqtisadiyyatın hansı sahəsi ilə daha sıx əlaqədardır?


 1. Kənd təsərrüfatı

 2. Rabitə

 3. Tikinti

 4. Ticarət

 5. Nəqliyyat

36. Fiziki çirklənmə mühitin hansı parametrinin normadan kənara çıxdıqda baş vermir?

a) oksigenin miqdarının dəyişməsi

b) istilik

c) energetik

d) elektromaqnit

e) səs-küy

37. Kütləsinə görə lil hissəciklərinin neçə faizə qədərinin ölçüsü 1 mm-dən az olur?

a) 98% -ə qədərinin

b) 90% -ə qədərinin

c) 65% -ə qədərinin

d) 70% -ə qədərinin

e) 95% -ə qədərinin

38. Soyuq tullantı mənbələri üçün BBT bu düsturla hesablanır:

A) q/san

B) q/san

C) q/san

D) q/san

E) m/san

39. İstilik elektrik stansiylarında yaranan külü bunkerdən boşaldmaq üçün əsas hansı sürgulərdən istifadə olunur


  1. sıxılmış hava qatlı süzgülərdən

  2. avtomatik idarə olunan sürgülərdən

  3. fasiləsiz işləyən sürgülərdən

  4. klapanlı msüzgəclərdən

  5. əl vasitəsi ilə idarə olunan sürgülərdən

40. Hansı mənbələr litosferi çirkləndirir?

 1. sənaye müəssisələri, kənd təsərrüfatı sahələri

 2. kimya müəssisələri, neft emalı müəssisələri

 3. metallurgiya və neft-qaz sənayesi

 4. energetika və balıqçılıq

 5. nadir metallar emalı və kimya sənayesi

41. Katalik üsulla sənaye tullantılarının toksik komponenlərini zərərsizləşdirmək üçün təmizləyici sistemə əlavə hansı element birləşdirilir?

a) katalizator

b) süzgəc

c) məhdudlayıcı

d) tənzimləyici

e) separator

42 Tozların daşınması üçün istifaə olunan lentli konveyerin saatlıq məhsuldarlığı nə qədərdir ?

a) 300 m3/ saat

b) 350 m3/ saat

c) 400 m3/ saat

d) 700 m3/ saat

e) 500 m3/ saat

43. Yeyinti sənayesi bilavasitə hansı amildən asılıdır?


 1. Coğrafi amildən

 2. Siyasi amildən

 3. Iqtisadi amildən

 4. Elmi – texniki tərəqqi amilindən

 5. Sosial amildən

44. Tozboşaldıcı qurgunun konstruksiyasına edilən əsas tələb nədir?

a) qurgunun kipliyinin təmin olunması

b) qurğunun konstruksiyasının sadə olması

c) qurğunun etibarlı işləməsi

d) qurğunun dəqiq işləməsi

e) qurğunun asan istismar olunması

45. Klapanlı sürgülərdən temperaturu neçə dərəcəyə qədər olan tozların boşaldılmasında istifadə olunur?

a) 100°S-ə qədər

b) 60°S-ə qədər

c) 60°S-ə qədər

d) 120°S-ə qədər

e) 150°S-ə qədər

46. Çirkləndirici materiallardan istehsalatda ən çox nə kimi istifadə olunur?

a) xammal kimi

b) yarımfabriqat kimi

c) katalizator kimi

d) sıxlaşdırıcı kimi

e) stabilləşdirici kimi

47. Mexaniki mənşəli tozlardan qazların təmizlənməsi üçün hansı növ süzgəcdən istifadə olunur?

a) çınqıl süzgəclərdən

b) elektrik süzgəclərindən

c) mexaniki süzgəclərdən

d) siklonlardan

e) zil qatından

48. Elektrik süzgəclərində istifadə olunan tacvarı elektrod hansı materialdan hazırlanır?

a) xrom

b) mis

c) voltramd) titan

e) nikel


49. Biokimyəvi üsulun tətbiq hans tərkibli qazların təmizlənməsində daha məqsədə uyğundur?

a) sabit tərkibli

b) dəyişən tərkibi

c) tərkibində zərərli qatışıqların miqdarı çox olan

d) tərkibində mikroorqanizmlərin miqdarı çox olan

e) təsirsiz qazların

50. Yeyinti sənayesini necə səciyyələndirmək olar?


 1. Sənaye məhsulunun ümumi həcmində nisbətən yüksək xüsusi çəkiyə, məşğuluqda və əsas istehsal fondlarının dəyərində isə yüksək olmayan xüsusi çəkiyə malikdir

 2. Sənaye məhsulunun ümumi həcmində nisbətən yüksək xüsusi çəkiyə malikdir, məşğulluqda aşağı səviyyəyə,əsas istehsal fondlarının dəyərində isə yüksək səviyyəyə malikdir.

 3. Sənaye məhsulunun ümumi həcmində nisbətən aşağı səviyyəyə malikdir, əsas istehsal fondlarının dəyərindənisbətən aşağı səviyyəyə malikdir

 4. Sənaye məhsulunun ümumi həcmində nisbətən yüksək xüsusi çəkiyə malikdir, məşğul olanları yüksək səviyyəlidir, əsas istehsal fondlarının dəyərində yüksək səviyyəyə malikdir

 5. Sənaye məhsulunun ümumi həcmində nisbətən yüksək, məşğulluqda və əsas istehsal fondlarının dəyərində isə aşağı xüsusi çəkiyə malikdir

51. Böyük sənaye şəhərində ətraf mühiti çirkləndirən karbonoksidinin (CO) nisbi miqdarı neçə faizdir?

a) 45%


b) 40%

c) 30%


d) 35%

e) 50%


52. Tozun dispersiyasının təyin olunması hansı göstəricidən asılıdır?

a) tozun fraksiyalarının müəyyən olunmasından

b) tozun quruluq səviyyəsindən

c) tozun nəmliyindən

d) tozun asılı vəziyyətdə qalma müddətindən

e) tozun tərkibindən

53. Absorbiya prosesində hərəkət etdirici qüvvə hansıdır?

a) maye-qaz fazası sərhəddində qarışığın qradienti

b) prosesdə istifadə olunan katalizatorun təsir qüvvəsi

c) sorucu quvvə

d) xarici təsir qüvvəsi

e) cazibə qüvvəsi

54. Ümumdünya meteroloji təşkilat yaradılmışdır:

A) 1947-ci ildə

B) 1948-ci ildə

C) 1943-ci ildə

D) 1945-ci ildə

E) 1961-ci ildə

55. Detergent nədir?

A) sintetik yuyucu vasitə

B) yunun yuyulmasından alınan material

C) lif tullatıları

D) pestisidlərdən biri

E) ağır metallardan biri

56. Çirkab sularının kimyəvi təmizləmə üsuluna aiddir;

1. sorbsiya 2. oksidləşdirmə 3. flotasiya 4. ekstraksiya 5. koaqulyasiya

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 4

57. Kiçik həcmli qazları təmizləmək üçün hansı növ absorberlərdən istifadə olunur?

a) şaqulu istiqamətdə yerləşdirilən

b) müəyyən bucaq altında yerləşdirilən

c) üfüqi istiqamətdə yerləşdirilmən

d) maili yerləşdirilən

e) üfüqi və şquli istiqamətdə yerləşdirilən

58. İstehsalat çirkab sularının mexaniki qarışıqlardan təmizləm üçün hansı prinsiplərdən istifadə olunur:

1.seperasiya 2.oksidləşmə 3.süzmə 4.ekstraksiya 4.çökdürmə

A) 3, 5

B) 1, 2

C) 2, 3

D) 2, 4

E) hamısı aiddir

59. Hansı qatılıqda çirkləndici maddələrin təmizlənməsi üçün termiki neytrallaşdırma üsulundan istifadə olunur ?

a) 300 mq/m3

b) 150 mq/ m3

c) 200 mq/ m3

d) 250 mq/ m3

e) 350 mq/ m3

60. Azərbaycan Respublikası neçənci ildə Kioto Protokuna qoşulmuşdur?


 1. 2000-ci ildə

 2. 1995-ci ildə

 3. 1994-cü ildə

 4. 2012-ci ildə

 5. 1999-cu ildə

61. Sənayenin beş əsas sahəsinin hansılarindan ətraf mühitə daha çox tullantı atılır?

a) avtonəqliyyat sahəsindən

b) yeyinti sahəsindən

c) maşınqayırma sahəsindən

d) metallurgiya sahəsindən

e) energitika sahəsindən

62. Avadanlıq və boruların boşluqlarından İBD-nə ixrac olunan

ZİA-nın miqdarı aşağıdakı kimi hesablanır:

63. Stratosfer ozonun azalması asılıdır:

A) freonlar, kükürd oksidləri, azot və s.

B) xlor, neon, oksigen, azot qurğuşunlu birləşmələrindən

C) radioaktiv maddələrin artmasından

D) aviasiya vasitələrinin uçuş intensivliyindən

E) yağmurun artmasından

64. Müəssisələrin havasının mühafizə üçün istifadə olunur:

A) insanların təmiz hava ilə təminatı

B) ətrafda oksigenin miqdarını azaltmaq

C) bitkilərin inkişafına kömək

D) arqon və neonun miqdarını azaltmaq

E) yanmaya lazım olan hava yaratmaq

65. Təbii qazın natamam yanmasından alınır:

A) dəm qazı

B) karbon qazı

C) yalnız azot birləşmələr

D) yalnız kükürdlü birləşmələr

E) propan və butan

66. Kənd təsərrüfatı xammalının hansı növləri məlumdur?


 1. bitki və heyvan mənşəli

 2. mineral, süni və ikinci emal

 3. ilkin və ikinci emal

 4. təbii və süni

 5. mineral, süni və ilkin

67. Su təmizləyici qurğularda yığılan çöküntünün neçə faizə qədərini aktiv lil təşkil edir?

a) 60 – 70% -ə qədərini

b) 45 – 50% -ə qədərini

c) 75 – 80% -ə qədərini

d) 35 – 40% -ə qədərini

e) 40 – 45% -ə qədərini

68. Məhsulun keyfiyyətinin yoxlanması metodlarını sadalayın ....


 1. orqanoleptik, ölçmə və laboratoriya sınaqları

 2. gözəyarı

 3. toxunmaqla

 4. aktiv eksperimentlərlə

 5. sınaq stendlərində işlətməklə

69. Tozun dispersiya tərkibi neçə üsulla seçilir?

  1. 3 üsulla

  2. 2 üsulla

  3. 5 üsulla

  4. 7 üsulla

  5. 4 üsulla

70. Yanma zamanı azot oksidinin əsas əmələgəlmə şəraiti:

A) yüksək temperatur zonasında

B) alçaq temperatur zonasında

C) oksigen qıtlığında

D) 100-2000C temperaturda

E) kükürdün miqdarı çox olduqda

71. Kənd təsərrüfatı istehsalının ən başlıca amilini nə təşkil edir?


 1. Torpaq

 2. Istehsal vasitələri

 3. Investisiya

 4. Işçi qüvvəsi

 5. Istehsalın yerləşdirilməsi

72. Antropogen təsirlər ətraf mühitə hansı təsirlərdən qüvvətlənmişdir?

 1. ETT nəaliyyətlərinin tətbiqindən

 2. əhalinin artmasından

 3. istehlakın çoxalmasından

 4. ərazilərin daha çox mənimsənilməsindən

 5. elmin inkişafından

73. Havanın keyfiyyəti, onun canlı orqanizmə avadanlığa və texnoloji prosesə təsiri nə ilə müəyyən edilir?

a) toz hissəciklərinin miqdarı ilə

b) toz hissəciklərinin fraksiyası ilə

c) tozun dispersiya tərkibi ilə

d) toz qatının sıxlığı ilə

e) toz hissəciklərinin qatılığı ilə

74. “Cəmlənmə effekti” ........ .

A) ;

B)

C)

D)

E)

75. Tozun tərkibində olan civə:

A) əsəb sistemini pozur, əqli qabiliyyəti zəiflədir və s.

B) ağciyərdə xərçəng xəstəliyi əmələ gətirir

C) qaraciyəri zəiflədir

D) infakt əmələ gətirir

E) gözlərin işığa həssaslığını artırır

76. Yüngül sənaye sahələrində təhlükəli tozlar:

A) ölçüsü 0,1-3mkm olan

B) ölçüsü 7-10mkm olan

C) ölçüsü 3mkm-dan böyük olan

D) ölçüsü 0,1mkm-dən kiçik

E) ölçüsü 0,05mkm olan

77. IV sinfə aid az təhlükəli maddələr üçün ........ .


 1. BBQi.z > 10 mq/m3

 2. 10 < BBQi.z < 20 mq/m3;

 3. 0,1 < BBQi.z < 1 mq/m3

 4. 1 < BBQi.z < 10 mq/m3;

E) BBQi.z. < 0,1 mq/m3

78. Əməyin təhlükəsizliyi hansı amillərdən ibarətdir?

a) istehsal və texnosfer amillərdən

b) məhsulun həcmindən

c) məhsulun sayından

d) işçilərin sayından

e) sexin ölçülərindən

79. Zərərli qazların tozlardan təmizləmə prosesində tozların hansı xüsusiyyəti

mütləq nəzərə alınmalıdır.

a) elektrik

b) islanma

c) yapışqanlıq

d) asılı vəziyyətdə qalma

e) fraksiyalara ayrılma

80. İsti tullantı mənbələri üçün BBT-nin hesabatı aşağıdakı düsturla

aparılır:

A) q/san

B) m/san;

C) q/san

D) q/sanYüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə