2528 Az Æyani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 2528 Sәnayenin qeyri­neft sahәlәrinin inkişafıYüklə 0,99 Mb.
səhifə1/43
tarix09.03.2018
ölçüsü0,99 Mb.
#45292
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Sәnayenin qeyri­neft sahәlәrinin inkişafı

Variant(A)

1. Dövlәtin iqtisadi struktur siyasәtin dәyişdirilmәsinin әsas istiqamәtlәrinә aid deyil:


A) mövcud sahә vә istehsalların tam lәğvi vә yenilәrinin yardılması

B)hasilat vә emal sahәlәrinin mәhsullartının nisbәtinin sonuncunun xeyrinә dәyişdirilmәsi

C) istehsal vasitәlәri (“A”) vә istehlak predmetlәri (“B”) istehsal edәn sahә qruplarının nisbәtinin sonuncunun hesabına dinamik dәyәşdirilmәsi

D) xalq tәsәrrüfatında ETT­ni vә müvafik olaraq milli iqtisadiyyatın rәqabәtqabliyyәtliliyini tәmin edәn yeni sahә vә istehsalların üstün inkişafı

E)sәmәrәsiz, bazar tәrәfindәn tәlәbat olamayan sahәlәrin lәğvi vә iqtisadiyyat vә әhali üçün zәruri olanların isә inkişaf etdirilmәsi


2.Sәnayeqeyrineftsahәlәrindәsәmәrәliistifadәnixarakterizәedәnәsasümumiiqtisadi göstәricilәr:


A) fond tutumu, material tutumu, әmәk tutumu

B) istehsalın texniki sәviyyәsi, әmәk mәhsuldarlığı

C) mәnfәәt, rentabellik.

D) istehsal gücü, әmәk mәhsuldarlığı vә işçilәrin peşә­ixtisas tәrkibi

E) fond verimi, fond silahlılığı, әmәk haqqının sәviyyәsi


3.Sәnayeqeyrineftsahәlәrindәistehsalınbundansonrainkişafızәminlәrinәaiddeyil:


A) hazır mәhsulların idxalı vә xammalın ixracı hәcminin ildәn ilә

B) daxili vә xarici bazarlarda sahә müәssisәlәri tәrәfindәn istehsal olunan әmtәәlәrin rәqabәt qabliyyәtliliyini tәmin edәn texniki vasitәlәrәlә sәnayeni silahlandırılması

C) maddi istehsalın digәr sahәlәrinin bundan sonra da inkişafı

D) struktur yaradıcı sahәlәrin qabaqlayıcı inkişafı zәruriliyi

E) artırılması Azәrbaycanın iqtisadi vә siyasi müstәqilliyinin tәmin edilmәsi


4.Әhalinintәlәbatınınmәzmunundakıdәyişikliklәrnәzәrdәtutulantәlәbatıödәmәyәqadir mәhsullarburaxansahәlәrininkişafınıbirbaşaşәrtlәndirirki,bunundasәbәbi:


A) әhalinin maddi­rifah halının vә mәdәni sәviyyәsinin artması kәnd

B) yüngül sәnayenin mәhsullarından istifadә edәn xalq tәsәrrüfatı sahәlәrinin inkişaf tempi

C) elmi­texniki tәrәqqi

D) beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrin dәrinlәşmәsi

E) tәsәrrüfatının­yüngül sәnayenin xammal bazasının inkişafı


5. “Sәnaye qeyri neft sahәlәrinin inkişafı” kursuöyrәnir:


A) iqtisadiyyata tәsir göstәrәn siyasi vә demoqrafik amillәri

müasir dövrün iqtisdadi qanunlarının konkret tәzahürü formalarını vә hәmin qanunların daha sәmәrәli tәtbiqinә tәsir göstәrәn şәrt vә amillәri

B) siyasәtini beynәlxalq iqtisadi

C) münasibәtlәri

D) dövlәtin iqtisadi vә sosial

E) müәssisәlәrin sanasiyası vә lәğvolunmamәsәlәlәrini
6. Kursun obyektini tәşkiledir:


A) sәnaye qeyri neft sahәlәri

B) sәnayesi qida sәnayesi, tikiş sәnyesi

C) maşınqayırma, ağır metallurgiya

D) tikiş, tekstil, gön­dәri, qida

E) yüngül sәnaye, qidasәnayesi


7.Kursun obyektinә aiddeyil:


A) neft sənayesi

B)gön­dәri, toxuculuq

C)tikiş, xәz­dәri,

D) yüngül sәnaye

E) trikotaj


8.Sahә müәssisәlәrinin istehsal resurslarının tamamlanmış siyahısı:

A) torpaq, әmәk resursları, әsas vә dövriyyә kapitalı, informasiya, sahibkarlıq tәşәbbüskarlığı torpaq


B)istehsalın diversifikasiyası, әsas vә dövriyyә kapitalı, informasiya, sahibkarlıq tәşәbbüskarlığı

C)әmәk resursları, informasiya, torpaq, fondverimi, әmәk mәhsuldarlığı

D) hüquqi fiziki şәxslәr, torpaq, әmәk resursları, әsas vә dövriyyә kapitalı, informasiya, sahibkarlıq tәşәbbüskarlığı

E) әmәk resursları, әsas vә dövriyyә kapitalı, informasiya, sahibkarlıq tәşәbbüskarlığı, әmәk məhsuldarlığı
9.Sahә müәssisәlәrinin istehsal resurslarının tamamlanmışsiyahısı:


A) torpaq, әmәk resursları, kapital, ETT, informasiya, sahibkarlıq tәşәbbüskarlığı

B) kapital, istehsalın diversifikasiyası, informasiya, sahibkarlıq tәşәbbüskarlığı

C) ETT, әmәk resursları, informasiya, torpaq, fondverimi, әmәk mәhsuldarlığı

D) sahibkarlıq tәşәbbüskarlığı, hüquqi vә fiziki şәxslәrin şәxsi vәsaitlәri, torpaq, әmәk resursları, kapital, informasiya, әmәkmәhsuldarlığı

E) ETT, kapital, torpaq, әmәk resursları, informasiya, sahibkarlıq tәşәbbüskarlığı, әmәk mәhsuldarlığı


10.Sumqayıt Kimya Sәnaye Parkının yaradılmasının mәqsәdlәrindәn biri deyil:


A) Sumqayıt şәhәrini tullantılardan tәmizlәmәk

B) bu sahәdә sahibkarlığı dәstәklәmәk

C) ölkәdә innovativ vә yüksәk texnologiyalar әsasında rәqabәt qabiliyyәtli sәnaye istehsalının inkişafı üçün münbit şәrait yaratmaq

D) әhalinin istehsal sahәsindә mәşğulluğunu artırmaqdır

E) qeyri­neft sektorunun davamlı inkişafını tәmin etmәk


11. Müasir dövrün iqtisadi qanunlarına aid deyildir:


A) insan sağlamlığının qorunması

B) istehsal vasitәlәri vә istehsalın üstün inkişaf qanunu,

C) dәyәr qanunu xalq tәsәrrüfatının inkişafı qanunu

D) dәyәr qanunu, xalq tәsәrrüfatının inkişafı qanunu

E) әmәk mәhsuldarlığının dönmәdәn artımı qanunu


12.Müasir dövrün iqtisadi qanunlarına aiddeyildir:


A) insan sağlamlığının qorunması

B) әmәk mәhsuldarlığının dönmәdәn artımı qanunu

C) xalq tәsәrrüfatının inkişafı qanunu

D) istehsal vasitәlәri vә istehsalın üstün inkişaf qanunu, dәyәr qanunu

E) dәyәr qanunu, xalq tәsәrrüfatının inkişafı qanunu


13.Әmәyin ictimai bölgüsü formalarına aiddeyildir:


A)kütlәvi

B)fәrdi


C) xüsusi

D) ümumi


E) xüsusi, fәrdi


14.İctimai istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin әsasyolları:


A) әmәk mәhsuldarlığının artımını sürәtlәndirilmәsi

B) sahә müәssisәlәrindә istehsalın hәcminin artırılması

C)infrastruktur sahәlәrinin inkişafı

D) müәssisәdә maşın v ә avadanlıqların sayının artırılması

E) kombinәlәşdirilmiş müәssisәlәrin ayrı­ayrı müәssisәlәrә bölünmәsiYüklə 0,99 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə