3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim DurumuYüklə 122,43 Kb.
tarix30.10.2017
ölçüsü122,43 Kb.
#22547

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/62442_434756266640077_1223573765_n.jpg

1.      Adı Soyadı: Ali ASKER

2.      Doğum Tarihi: 26.12.1968

3.      Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

1. Teknik ilimler

2. Hukuk


1.Azerbaycan Teknik Üniversitesi

2. Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi1986-1993

1993-1997Y. Lisans

Kamu Hukuku

Marmara Ü.

1998-2000

Doktora

Kamu Hukuku

Ankara Ü.

2000-2006

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.08.2011

Doçentlik Tarihi :

Profesörlük Tarihi :

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

6.2.  Doktora Tezleri

7.     Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına Göre Devlet Organlarının Yapısı ve İşleyişi, Yeni Türkiye Dergisi – III. Mayıs-Haziran 2002, Sayı. 45, Ankara 2002, s. 207 vd.

2. Ali Asker - Nino Chalaganidze. Language Factor in the Consolidation of National Identity in Georgia (Political and Social Perspective). Intercultural communications. Intercultural Relations Socety. No: 16. 2011, s. 37-45. http://dzagania.com/journali16.pdf.

3. Али Аскер, Алиева С.И., Северный Кавказ в Османо-Российском соперничестве: на пути к самоидентификации. Avrasya İncelemeleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2012), s. 107-137. http://www.iudergi.com/tr/index.php/avid.

4. Sevinc Aliyeva, Ali Asker. Nogay Kıyımı: Rusya İmparatorluğunun Nogayları İmha Eylemi ve Günümüzdeki Yankıları, Uluslararası Suçlar ve Tarih, Sayı 13, 2012, s. 39-57.

5. Влияние Турции на рост национального и тюркского самосознания народов Азербайджана и Северного Кавказа в начале ХХ века// Qərb Universiteti Elmi Xəbərlər, № 3, Bakı, 2012, c.19-29. (в соавторстве)

6. Ахмет Агаоглының өмірі мен ұстанған идеяларсы (в процессе).

7. Әли Бей Хүсейнзаде: түрікшілдік, модернизация және исламшылдық идеясының қолдаушысы (в процессе).

8. Желбіреген тәуелсіздік байрағы қайта құламайды: Әзiрбайжанның тәуелсiздiк талпынысы және М.Е.Ресулзаде (в процессе).

9. Узеир Гаджибеков: композитор, публицист, общественный деятель, (yayın aşaması, Kazakistan)

10. Алиева С.И., Али Аскер, Роль тюркского (азербайджанского) языка на Северном Кавказе (в процессе.)

11. Алиева С.И., Али Аскер, Попытки образования теократического государства имамом Н.Гоцинским на Кавказе и его связи с Османской империей (в процессе)

12. Гасан бек Зардаби - первый у истоков азербайджанской национальной печати (в процессе)

13. Алиева С.И., Али Аскер, М.Э.Расулзаде: основоположник Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920) и лидер Азербайджанской нации (в процессе)

14. Али Аскер. Мирза Фатали Ахундов (Ахундзаде ) – первый в среде новой азербайджанской интеллигенции.

15. Воинское дело и мусульманские народы Северного Кавказа. Современная научная мысль. научный журнал НИИ Истории, Экономики и Права. - Москва: НИИ ИЭП, 2013. - № 3., с. 22-39.7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler.

1. Azerbaycan-Türkiye İlişkilerinin Pragmatist Boyutu, Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Anısına 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu. 21. Yüzyılda Türk Dünyası

Uluslararası Sempozyumu, 02 - 05 Aralık 2010, Lefke - K.K.T.C. , Mart 2011, http://ekoavrasya.net/kitap.pdf, s. 405-409.2. Türkiyədə Azərbaycanın tarixi və mədəni dəyərlərinin tanınması və qəbul edilməsinə dair bəzi məsələlər. Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri. II. Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, I hissə. 4-7 may 2011. Bakı-Gəncə. s. 271 (özet) http://bsu-edu.org/Xabar.aspx?kkk=702

3. Dil Olgusunun Milletleşme Süreci Üzerindeki Etkisi ve Türk Dünyası Entegrasyonu Açısından Değerlendirilmesi: Azerbaycan Örneği, Тürk Dünyası: Tarihin Derinliklerinden Gelen Kök, Dil ve Kültür Ortaklığı, 28-29 Nisan 2011, Astana, Avrasya Üniversitesi, Uluslararası Türkoloji Sempozyumu (özet).4. XX əsrin əvvəllərində kimlik mübarizəsinin güclənməsi ışığında Dərbənd mühiti. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. 40-cı cild. Bakı 2012, s.355-360.

5. Некоторые вопросы интеграции и гармонизации в сфере юридического образования в Турции и Азербайджане. İnnovasiya, təhsilin keyfiyyəti və inkişafı mövzusunda II Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı 2012, s. 47-49.6. Некоторые аспекты османо-российского-сефевидского соперничества за Кавказ в первой половине XVIII века, Международная научная конференция Кавказ и Ближний Восток: от Каспийского похода Петра I до распада державы Надир-шаха. Махачкала 2012 (Алескерли Алескер, Алиева Севиндж). с. 16-22.

8. Турецко-Российские взаимоотношения: история и современность. Актуальные проблемы российской модернизации: история и современная практика. Отв.ред. Турицын И.В., Чебоксары, ООО "Издательский дом" "Пегас", Москва - Чебоксары 2012, с. 69-74.

9. Российско-турецкие отношения: оптимизм в парадоксальных условия , Проблемы и риски современной российской модернизации: концептуальное осмысление и практика реализации, Отв.ред. Турицын И.В., Чебоксары, ООО "Издательский дом" "Пегас", Москва - Чебоксары 2012, с. 34-40. (Али Аскер, С. Алиева)

10. Основные аспекты изучения истории кумыков (до 1917 года). Материалы научно-практическок конференции "Народы Севернего Кавказа: история и современности", Хасавюрт 2012, c. 3-8.

11. Аскер А., Алиева С. Темир-Хан-Шура как центр политической жизни Дагестана начала ХХ века. Материалы международной научной конференции «Северокавказский город в региональном историческом процессе», приуроченной к 155-летию города Махачкалы, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории, археологии и этнографии, Дагестанского научного центра Российской академии наук, 18-19 сентября 2012 г. Махачкала, Республика Дагестан, Махачкала 2012, с. 243-246..

12. Azerbaycan Hukuk Tarihinin Öğrenilmesinde Bazı Sorunlar: Kavram, Dönemler, Etnik Kimlik ve İdeoloji. Birinci Türk Hukuk Tarihi Kongresi (21-22 Aralık 2012), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi), (в процессе).

13. Karabağ’da gəlinən son nokta, Qarabağ dünən, bu gün və sabah. QAT (Qarabağ Azadlıq Təşkilatı), 12-ci elmi-əməli konfransın materialları toplusu. Bakı, 2013.

14. Планы по объединению Кавказа и позиция М.Э.Расулзаде//Роль России в исторических судьбах народов Кавказа. Материалы международной научной конференции (26-27 февраля 2013 г., г. Махачкала). Махачкала, 2013, АЛЕФ, 2013, с. 25-34.

15. Аскер А.. Алиева С.И. Роль Турции в развитии общественно-политического движения среди тюрко-исламских народов в Азербайджане и на Северном Кавказе в начале ХХ века// Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. Научные труды второй международной научно-практической конференции. 30 марта 2013 года. Махачкала, 2013, с. 32-39.

16. Mübariz ziyalı və hüquqçu kimi Əhməd bəy Ağaoğlu şəxsiyyəti, Azərbaycan Şərqşünaslıq Elminin İnkişaf Yollar. Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxaq Elmi Konfransın materialları, 27-28 iyun 2013, Bakı 2013, s. 624-626.

17. Али Аскер. Некоторые проблемы в сфере юридического образования в Турции и Азербайджане. Национально-культурные традиции воспитания в условиях модернизации образования. I Международная научно-практическая конференция (Махачкала, 28-30 декабря 2013 г.) Махачкала, 2013, с.192-194.

18. Алиева С., Аскер А. Соперничество за Северный Кавказ: приоритеты внешней политики Османской империи накануне и после 1813// Материалы Международной научной конференции "Гюлистанский мирный договор 1813 г.: основные итоги и последствия для судеб народов Кавказа", посвященной 200-летию со дня подписания договора. г. Махачкала, 24 сентября 2013. Махачкала: Изд-во ДГУ, 2013, с. 30-35.

19. Стереотипы и реальность мухаджирства в Османскую империю. Международная научная конференция посвященной 150-летию окончания Кавказской войны «Адыги (черкесы) в историческом времени и пространстве», Майкопский государственный технологический университет (МГТУ), 20 мая 2014 года.

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına Göre Devlet Organlarının Yapısı ve İşleyişi, Yeni Türkiye Dergisi (Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı), Ankara 2003, s. 207,

2.Ermenistan'da Anayasal Dönüşüm Süreci ve Anayasanın Temel Özellikleri, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı: 36, Ankara 2010, s. 191-218. 

3. Ali Asker. Rusya'nın Ermenistan'da Askeri Varlığı: Hukuki ve Politik Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme. Ermeni Araştırmaları Dergisi. Sayı:41. Ankara 2012. S. 93-111.

4. Bir Alt Etnik Kimlik Olarak Çerkez Ermenileri (Çerkez-Hay) (Tarihsel ve Etno-Politik Yaklaşım), Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı:43, Ankara 2012, s. 73-87.

5. Caucasus 2012 Drills: Russia’s Efficacy Attempts in the Caucasus as Part of its Security Strategies, Review of Armenian Studies, No: 26, 2012, p. 67-77.

6. Ulus Devlet İnşası Bağlamında Post Sovyet Surece İlişkin Bazı Hususlar: Milli Kimliğin

Oluşumunda Semboller, Din ve Dil Olgusu (Gürcistan, Azerbaycan ve Ukrayna), 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, Sayı: 3, 2013, s.81-98.

7. Sevinc Aliyeva, Ali Asker. Nogay Kıyımı: Rusya İmparatorluğunun Nogayları İmha Eylemi ve Günümüzdeki Yankıları, Uluslararası Suçlar ve Tarih, Sayı 13, 2012, s. 39-57.

8. Azerbaycan’da Milli Kimlik İnşasında Sosyo-Ekonomik Etkenler ve Millet Olgusunun Fikrî Temelleri (19. Yüzyılın Sonu - 20. Yüzyılın Başı, Türk Dünyası -I. Temmuz-Ağustos 2013, Sayı: 53, s. 1069-1088.

9. Nogay Halkı: Bölünmüşlük Olgusunun Etnik Birlik Üzerindeki Tahribatı,   Tehlikedeki  Diller  Dergisi/Journal of Endangered Languages, Cilt: 2, Sayı:2, 2013

elektronik dergi: (http://www.dergi.tehlikedekidiller.com/index.php/TDD/article/download/78/44)


7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7.  Diğer yayınlar

1. Ələsgər Ələsgərli, Türkiyədə Azərbaycan tarixi-mədəni dəyərlərinin tanınması və qəbul edilməsinə dair bəzi məsələlər, Türk Eli, Sayı: 13, dekabr 2012, s. 21-26Kitaplar ve kitap bölümleri:

1. Azərbaycan Hüquq Tarixi: Cinayət Hüququ, Azərnəşr, Bakı 1998 (M. Dəmirli ile birlikte).

2. Kaymakam Adaylığı Sınavına Hazırlık (Editörler: Tezel Öçal ve Zehra Odyakmaz), Savaş Yayınları, Ankara 2004, 1159 sayfa

3.Konu Anlatımlı –Testli Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı (Zehra Odyakmaz ve Ümit Kaymakla birlikte), 1. baskı (448 sayfa), 2. baskı (522 sayfa). 2004 (1. baskı), Ankara 2004 (2. baskı)

4.Yeni Anayasalar: BDT ve Baltık Ülkeleri, (Dr. Abdurrahman Eren’le birlikte), TİKA Yayınları, Ankara 2005, (Rusça, Ukraynaca, Türkmence, Özbekçe ve Azerbaycan Türkçesinden aktarma ve çeviri, düzenleme, açıklama ve Giriş Makalesi)

5.Gürcistan:De Jure Üniter, De Facto Parçalı İçinde: Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna, (Edit: İsmail Aydıngün - Çiğdem Balım) Atatürk Kültür Merkezi 2012, s. 117-208, (Ayşegül Aydıngün’le birlikte)

6. Halklar ve Diller Labirenti Dağıstan, İçinde: Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler, (Erhan Büyükakıncı - Eyüp Bacanlı). Atatürk Kültür Merkezi 2012, 533-610.

7. Devlet. İçinde: 21. Yüzyılda Prens, (editör: Ümit Özdağ), Kripto Yayınları, Ankara 2013.

8. Rusya’da Yönetim Geleneğinin Değişemeyen Özelliği: Güçlü Yürütme: İçinde: Başkanlık Sistemi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Türkiye İçin Değerlendirmeler, (Editörler: Murat Aktaş, Bayram Coşkun), 1. Basım, Nobel yayınları, Ankara Ekim 2013, 105-149.

9. Rus İstihbarat Örgütlerinin Yapısı ve İşleyişi: İçinde: İstihbarat Örgütleri (yayın aşaması)

10. Türkçülük Düşüncesinin Abide Şahsiyeti Ali Bey Hüseyinzâde (Turan) ve Görüşleri. Türk Milliyetçiliği: Yeni Yaklaşımlar, Yeni Tartışmalar (ed. İkbal Vurucu), Türk Ocakları Denizli Şubesi Yayınları, Denizli 2014.

Makaleler:

1.Auen Kilsə Qanunnaməsində cinayət hüququ normaları (Mehman Demirli ile Birlikte), Qanun, Bakı 1996.

2.Mədinə şəhər dövlətinin təşəkkülü və konstitusiyasının əsas cəhətləri, Qanun No:8, Bakı 1997.

3.Azerbaycan Cumhuriyetinde Kadın Hakları ve Günümüz Sorunları, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 21-23. Türk Dünyası İnsan Hakları Bülteni, Ankara, Eylül 2004.

4.Erivan’a Yılbaşı Hediyesi: Rusya Ermenistan’ı Saldırı Amaçlı Silahlarla Donatıyor, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:107, Mart 2009, s. 18-20.

5.Gürcistan ve Azerbaycan Askeri İşbirliğinde, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:108, Nisan 2009, s. 15-17.

6.Ermenilerin Azerbaycan’da Yaptıkları Soykırımlar ve Devam Eden Çözümsüzlük, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:108, Nisan 2009, s. 28-38.

7.Gergin Gündem: Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı SorunuStratejik Analiz,Cilt: 10, Sayı 109, Mayıs 2009, s.30-36.

8.Gürcistan'da Sıcak gelişmeler:  Tamamlan(ma)mış Devrim, Paylaşılamayan Bölge,Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:110, Haziran 2009, s. 30-36.

9.ABD-Rusya Rekabeti Bağlamında Manas Üssü Sorunu, Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:111, Temmuz 2009, s. 20-23.

10.Azerbaycan’da Demografik Gelişmeler Işığında Bazı Tespit ve Tahminler, Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:111, Temmuz 2009, s. 64-72.

11.İç Savaş Eşiğindeki Kuzey Kafkasya, 21.Yüzyıl Dergisi, Ekim 2009, Sayı:10, s.43-52

12.Rusya’nın Modernizasyonu Mümkün mü? , 21.Yüzyıl Dergisi, Kasım 2009, Sayı:11, s.69-74.

13.Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin İyileştirilmesi Yönünde Neler Yapılmalı? (21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsünün 13 Kasım 2009 Tarihli Çalıştayı Üzerine Notlar), 21.Yüzyıl Dergisi, Kasım 2009, Sayı:11, s.69-74.

14. Kafkaslarda Barışa Giden Yol Savaştan mı Geçmeli? , 21.Yüzyıl Dergisi, Aralık 2009, Sayı:12, s.65-74

15.Türkiye Azerbaycan İlişkilerinin Çok Boyutlu Temelleri, 21.Yüzyıl Dergisi, Ocak 2010, Sayı:13, s.37-54 (Arif Keskin ve Kamil Ağacan’la birlikte)

16.Bakü'de Kuzey’den Esen Rüzgarlar, 21.yüzyıl Dergisi, Şubat 2010, Sayı:14, s.7-10

 ’17.’Ermeni Açılımı’’ Sonrası Türkiye-Azerbaycan İlişkileri, 21.Yüzyıl Dergisi, Mart 2010, Sayı:15, s.45-56

18.Kırgızistan’da Bitmeyen Devrim mi, Fillerin Tepişmesi mi? , 21.Yüzyıl Dergisi, Mayıs 2010, Sayı:17, s.33-40

19. Ankara’dan Medvedev Geçti: İlişkilerin Değerlendirilmesi, 21.Yüzyıl Dergisi, Haziran 2010, Sayı:18, s.49-56.

20.Sırat Köprüsü Kadar Zorlu Geçiş, 21.Yüzyıl Dergisi, Temmuz 2010, s. 65-72.

21.Rusya Federasyonu’nun Yeni Askeri Doktrini Bir Tepki Belgesi mi?MSI, Sayı: 054, Nisan 2010, s. 48-54.

22.Protokoller, “Soykırım Tasarısı” ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Türk Yurdu Dergisi, Nisan 2010 Cilt: 30, Sayı : 272, s. 43-45.

22. Kırgızistan’da Bitmeyen Devrim mi, Fillerin Tepişmesi mi?, 21.Yüzyıl Dergisi, Mayıs:• Sayı: 17, s. 33-40.

23.Kırgızistan Yol Ayrımında: Demokrasiye mi, Otoriterizme mi? 2023 Dergisi, Yıl:9 Sayı:109.

24.Herkesin Sınıfta Kaldığı Ders: Kırgızistan Olaylarında Okunması Gerekenler, 2023 Dergisi, Temmuz 2010, Sayı: 111, s. 54-58.

25.Medvedev’in “Eksen Kayması”: Ne Kadar Kayabilir ki? 21.Yüzyıl Dergisi, Ağustos 2010, Sayı:20, s. 39-48.

26.Rusya’nın Balkanlar Politikasının Bazı Hususları, 2023 Dergisi, Ağustos 2010, Sayı:112, s. 54-59.

27.Kilise Savaşları: Moskova-Kiev-İstanbul, 21. Yüzyıl Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 21, s. 31-38.

28.Kafkasya’daki Silahlanma Rusya-Türkiye İlişkilerinin Neresinde? 21. Yüzyıl Dergisi, Ekim 2010, Sayı: 22, s. 21-28.

 29.Kırgızistan Seçimleri Demokratikleşmeye Vesile Olabilir mi? 21. Yüzyıl Dergisi, Kasım 2010, Sayı: 23, s. 8-10.

30.Qırğızıstanda demokratik transformasiya cəhdi, Analitik Baxış, Say:4, SAM,  s. 22-28.

31.Rusya'nın Afganistan Politikasında Belirsizlik, 21. Yüzyıl Dergisi, Ocak 2011, Sayı: 25, s. 39-45.

32.Gözetlemeye Devam: Gebele Radar Üssü’nün Modernizasyon, EkoAvrasya, Yıl:4, Sayı: 14, Bahar 2011, s.36-37.

33.Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Rusya’nın Tutumu, 21. Yüzyıl Dergisi, Şubat 2011, Sayı: 26, s. 15-21.

34.Rusya: Olgular ve Tahminler Işığında, Mart 2011, Sayı: 27, s. 45-51.

35.Mağrip’ten Esen Rüzgarın Rusya’da ve Güney Kafkasya’da Etkileri, 21. Yüzyıl Dergisi, Nisan 2011, Sayı: 28,  s.39-46.

36.Ermenistan-Azerbaycan Münakaşasının Gündem Maddeleri: Ateşkes, Keskin Nişancılar, Karabağ Hava Sahası, 21. Yüzyıl Dergisi, Mayıs 2011, Sayı: 29,  s.37-42.

37.Gürcistan ve Azerbaycan İlişkilerinde Bir Gündem Sorunu: Müslümanları Kim Yönetecek, 21. Yüzyıl Dergisi, Mayıs 2011, Sayı: 30.

38.Rusya’nın Suriye Politikası, 2023 Dergisi, Yıl:10   Sayı: 122. 2011.

39.Rusya'nın Orta Doğu Politikası, 21. Yüzyıl Dergisi, Temmuz, Sayı: 31. 2011

40.Bağlantısız” Azerbaycan! Bu Da Nereden Çıktı? EkoAvrasya, 2011.

41.Gürcistan’da Din-Devlet İlişkilerinde Yeni Yasal Düzenleme. 21. Yüzyıl Dergisi, Ekim, Sayı: 33.

42.Bağımsızlığın 20. Yılı: Azerbaycan Üzerine Notlar. 21. Yüzyıl Dergisi, Sayı: 35. Ekim 2011.

43. Rus Ordusu: Gelenekten Sıyrılma Çabası. 21. Yüzyıl Dergisi, Sayı: 44. Ağustos 2012, s 46-52.

44. Ukrayna Krizi’nin Anatomisi, 21. Yüzyıl Dergisi, Sayı:65. Nisan 2014.

Çeviri ve Aktarma Kitaplar:

1.Mirza Bala Mehmetzade, Azerbaycan Misak-i Millisi, (Elşad Mahmudov’la birlikte), Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, Ankara 2002, 87 s., (Osmanlıcadan aktarma ve şerhler)

2.Şahidin Xatirələri, AHC maliyyə naziri Əbdüləli Əmircanın xatirələri Ayna gazetesi, 1, 8, 15, 29, aprel 2006. (Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine aktarma, kitap olarak yayın aşamasında)

3. Mirza Bala Mehmetzade, Azerbaycan Misak-i Millisi, (Elşad Mahmudov’la birlikte), Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, Ankara 2002, , 87 s., (Osmanlıcadan aktarma ve şerhler)

4. Конституция Турецкой Республики (от 7 ноября 1982), TİKA, Ankara 2006. 

5.Hüseyin İsmayılov, Azerbaycan’da Aşık Sanatı, Alpan Yayınları, Ankara, 2008, (Azerbaycan Türkçesinden Aktarma, Mahire Gayıbova ile birlikte).

6.Cemil Hasanlı, Soğuk Savaşın Sınav Meydanı: Türkiye-SSCB İlişkileri, Bilgi Yayınları, Ankara, 2011.

7.Kamil Veli Nerimanoğlu, Türk Halkbilimi Dili ve Poetikası Fikir Hayatı, Akçağ, Ankara 2011.

8. Türk Cumhuriyetleri Anayasaları. TürkPA Yayınları. İstanbul 2012.

Çeviri ve Aktarma Makaleler:

-       Aktarma ve Çeviri

1.Sergey Yatsenko, Vusunlar, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:1, Ankara 2002, s. 776-781. (Rusçadan çeviri)

 2.Nikolay Bokovenko, Tagar Kültürü, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:1., Ankara 2002,s. 518-525. (Rusçadan çeviri)

3.Sergey G.Skobelev, Vladimir N.Nechiporenko, Stepan V.Pankin, Arkeolojik Kaynaklara Göre Orta Yenisey Kırgızları, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 391-396. (Rusçadan çeviri)

4.Boris İ.Marşak, Türkler ve Soğdlular, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 170-178. (Rusçadan çeviri)

5.İrina F.Popova, Orta Asya Türkleri ve Erken Tang Çin Devleti, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 127-132. (Rusçadan çeviri)

6.Yuriy F.Buryakov, Eski ve Orta Çağ Dönemlerinde Büyük İpek Yolu Üzerinde Orta Asya Türkleri,Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:3., Ankara 2002, s. 234-242. (Rusçadan çeviri)

7.Yunus Nesibli, Orta Çağ Gürcü Kaynaklarında Türkler, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:4., Ankara 2002, s. 722-730. (Rusçadan çeviri)

8.Svetlana İ. Valiulina, İdil Bulgarlarında Cam Sanatı, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:6., Ankara 2002, s.55-62. (Rusçadan çeviri)

9.Yuriy F. Buryakov, Timur, Timurlular ve Bozkırın Türk Göçebeleri, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:8., Ankara 2002, s. 534-539. (Rusçadan çeviri)

10.Talaybek Koyçumanov, Temirbek Bobuşev, Sovyet Sonrası Orta Asya Geçiş Ekonomilerinin Sorunları ve Entegrasyonun Geleceği, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.15-23. (Rusçadan çeviri)

11.Kamil Veli Nerimanoğlu, Azerbaycan’ın Devlet Dili Siyaseti, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.244-251. (Azerbaycan Türkçesinden aktarma)

12.Aman Hanberdiyev, Türkmenistan’da Eğitim ve Bilgisayar, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s. 815-827. (Rusçadan çeviri)

13.Ovez Gündogdiyev, Türkmenlerde Savaş Sanatı ve Silahlar (VI-XVI. yy.), Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.828-833. (Rusçadan çeviri)

14.Rafael Muhammetdinov, Boşevizm, “Milli” Komünizm ve M.Sultan Galiyev Fenomeni, Türkler(Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:18., Ankara 2002, s.843-853. (Rusçadan çeviri)

15.Djenish Djunushaliev, Kırgızistan’da 1916 İsyanı, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:18., Ankara 2002, s.627-630. (Rusçadan çeviri)

16.S.Oboznov, Rusya ve Latin Amerika BM`de: İşbirliği Sorunları ve Geleceği, Avrasya Dosyası, BM Özel, İlkbahar 2002, Cilt:8, Sayı:1, s. 225-237. (Rusçadan ceviri, A.İsayev ile birlikte).

17.Nursultan Nazarbayev, Krizin Anahtarları, Stratejik Analiz, Cilt:10, Sayı:110 Haziran 2009, s. 89-95.

7.8. Uluslararası atıflar

8.   Ulusal & Uluslararası Projeler

1.“Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler ve Türkiye” başlıklı Atatürk Kültür Merkezi, TİKA ve Türk Dili Kurumu'nca yürütülen proje. Borçalı Türkleri (Doç..Dr. Ayşegül Aydıngün’le birlikte,) Dağıstan (Kumık, Azerbaycan Türkleri ve Nogaylar)

2. “21. Yüzyılın Prensi” kitabında “Devlet” bölümünün yazarı

3. “Dünya İstihbarat Örgütleri” kitap çalışmasında “Rusya Federasyonunda İstihbarat Teşkilatının Yapısı ve İşleyişi” bölümünün yazarı (devam etmekte)

4. Türk Dünyasında Siyasi Düşünce ve Düşünürlere ilişkin 4 ansiklopedi maddesinin yazarı (Ahmet Bey Ağaoğlu, Ali Bey Hüseyinzade, Mehmet Emin Resulzade, Ebülfez Elçibey) (devam etmekte)

9.    İdari Görevler

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Avrasya Bilim Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi(Ankara)11.  ÖdüllerYüklə 122,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə