4-mehdi as allah tan öĞrendiĞİ İLİM İle gizlenen kavramlari tesbit edip gerceğİNİn açiklanmasi bid atlarin yokedilmesiYüklə 48,06 Kb.
tarix30.12.2017
ölçüsü48,06 Kb.
#36476

4-MEHDİ AS ALLAH TAN ÖĞRENDİĞİ İLİM İLE GİZLENEN KAVRAMLARI TESBİT EDİP GERCEĞİNİN AÇIKLANMASI BİD ATLARIN YOKEDİLMESİ

(ARPAEMİNİZADE-SAMİ DİVANI)

***PADİŞAHLAR PADİŞAHI İSKENDER AS SONRA MUBAREK MAKAMINDAN ASKERLERİNE (Talebelerine) EMRİNİ BUYURDU:”ŞERİAT KILICIYLA (Allah’ın ayetleriyle) ARAŞTIRMA YAPARAK O EMANİYYE’LERLE OLUŞAN “AKAİD’E TABİ OLANLARA (Yanlış manalar verilerek-İSLAMDAN KOPARILAN;İMAN,TESLİM,HİDAYET,TAKVA,SALİH AMEL,NEBİ RESUL,vb. kavramları SAVUNANLARA),NETİCEYİ BİLDİREREK ONLARI BU YANLIŞLIKLARDAN MEN EDİN!..”

(*):.(Emaniyye ile,Kur’an dışındaki ilimle-Nisa/118,119,120: Allah, ona (şeytana) lânet etti. Ve (şeytan) şöyle dedi: "Ben mutlaka, Senin kullarından belli bir nasip edineceğim."Ve onları mutlaka dalâlette bırakacağım. Ve onları, mutlaka emaniyyeye (kuruntuya) düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar, mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim, öyle ki mutlaka, Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim, Allah'tan başka, şeytanı dost edinirse artık o, apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır.(Şeytan) onlara vaad eder ve onları emaniyyeye (kuruntuya) düşürür. Ve şeytan, onlara aldatmaktan başka bir şey vaadetmez.).*Hadis-i şerif:”İNSANLAR ÜZERİNE ÖYLE BİR ZAMAN GELECEKKİ İSLAMIN YALNIZ İSMİ,KURANIN İSE RESMİ KALACAK,MESCİDLER DIŞ GÖÜNÜŞLERİYLE MAĞMUR,FAKAT İÇLERİ HİDAYETDEN MAHRUM OLACAK ONLARIN ALİMLERİ,GÖK KUBBE ALTINDAKİLERİNİN EN ŞERLİLERİDİR FİTNE ONLARDAN ÇIKTI VE YİNE ONLARA DÖNECEKTİR”(BEYHAKİ).

Şehenşâh-i hümâyûn-câh ü İskender-sipâh âhir
İrâde itdi istîsâl ile men’ itmege anı
Muhassal bildürüp mikdârını seyf-i şerî’atle
Vekîl-i mutlakına def’i içün itdi fermânı

***O MEL’UNUN (Şeytan’ın) İNŞA ETTİĞİ BİNALAR HARAP OLMAYA (Yıkılmaya) MAHKUMDUR.Kİ O’NUN MAKSADI:”(1400 Yıl evvel) MAMUR OLAN (Allah’ın farz kıldığı) ALLAH’IN ZATINA TESLİM OLMAYI VİRAN ETMEK,ORTADAN KALDIRMAKTI. BÖYLECE,O İNTİKAM KILICIYLA İSLAMİYETTE OLMAYAN “ŞEYLERİ İSLAM AKAİDİ”OLARAK KABUL ETTİRDİĞİNDE MÜSLİMANLARI,”ESAS DİN’LERİNDEN” UZAKLAŞTIRMAYI BAŞARDI.(*)

Binâ-yi ‘ömri olmaz mı harâb-âbâd o mel’ûnun
K'ide ma’mûre-i dârü's-selâma kasd-i vîrânî

Hüsâm-i intikâmın ehl-i İslâm eyledi ihrâc
Zuhûr itdükde andan böyle vaz’-i nâ-müselmânî

(Devamı:www.ferhatbastug.com adresinde)

Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-275459/h/arpaeminizade-sami.pdf
(MEŞHURÎ DİVANI:1783-1857)

***NİCE CEMŞİD’LER (Namlı padişahlar) İSKENDER AS’IN DERGAH’INA SAĞLAMCA BAĞLANSALAR VE BUNDAN DOLAYI GURURLANSALAR MUTLAKA YERİNDE OLUR BU DÜNYADA.

Niçe Cemşîd ü İskender olup dergâhına bende

Tefâhür etseler şâyestedir gerdûn-ı gerdâna

***SEN “O TAHT’IN ADALETLİ SULTANISIN Kİ;”DERGAH’INA YÖNELMEK BİR ŞEREF’TİR.O DEVRİN HÜKÜMDARLARINA”

Sen ol sultân-ı evreng-i adâletsin ki dergâhın

Şerefle Ka'beâsâ kıbledir şâhân-ı devrâna

***ACABA!..(Allah’ın) SEMAVATTAKİ,İTİBARLI,KADR VE KIYMETİ DEĞERLİ,OSMANLI MÜLKÜNE GÜÇ VERECEK,PADİŞAHLAR PADİŞAHI OLARAK SEÇTİĞİ,ELİNDE “MİHR’İN KILICI OLAN VEZİR’İ” KİM ?

Şehenşâhâ felek-câhâ hıdiv-i âsumân-kadrâ

Eyâ hurşîd-i tîği fer veren bu mülk-i Osmân'a

***(Ey İskender as!..)TABİKİ ALLAH’IN “ŞERİATININ MUTLAK VEKİLİ SENSİN” NE OLUR BÜTÜN İNSANLAR VE CİNLER,SENİN EMİR VE YASAKLARINA UYMAYA DEVAM ETSELER.

Vekîl-i mutlak-ı sâhib-şerîat şimdi sensin sen

N'ola cârî olursa emr ü nehyin cinn ü insâna

***(Şeytanın adamları)KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ZAMANINDA,O ESKİ PADİŞAHLARA LÜTFEDİLEN HAKİKATLARI DEVREDEN ÇIKARIP,FUZULİ BİD’ATLARLA TECAVÜZ EDEREK (İslam’a) YAPMADIKLARI CEFA KALMADI.

Tecâvüz eyleyip kânûn-ı Sultân Süleymân'ı

Niçe bid'atlar eylemişlerdi fuzûlâne

Ferâmûş eyleyip bunca hukûk-ı lutf-ı ihsânı

Cefâlar kalmamışdı etmedik sâbıkda hânâna

***(Ey İskender as) HAMDOLSUN Kİ,SENİN DE BU OSMANLI MÜLKÜNDE BU YAPILANLARIN NE KADAR KÖTÜ BİRŞEY OLDUĞUNU BİLDİĞİNİ GÖRDÜK.

Bi-hamdillâh ki böyle bulduğun gördük o bed-kârın

Bütün etdiklerin Osmâniyân-ı mülk-dârâna

***BU MÜLK’ÜN (Eski Osmanlı Mülkündekiler) İNSANLARI,KAHRAMAN GÖRÜNEN HÜKÜMDARLARIN ÖLDÜRME KORKUSUNDAN SIKINTIDADIRLAR.SEN OL ONLARA PADŞAHLAR PADİŞAHI.

Sen ol şâhenşeh-i mülk-i dilîrsin ki havfından,

Adem teng oldu Sâm u Rüstemân u Kahramânân'a

***NE OLUR,BU GÜÇ VE ZOR İŞLERE (Bu zulümlerin önüne geçmeye) MUVAFFAK OLSAN.ÇÜNKÜ ŞİMDİ SADECE SEN,”HER HUSUSTA ALLAH’UTEALANIN YARDIMINI ALMAYA HAK SAHİBİSİN.”

N'ola olsan muvaffak böyle emr-i sa'b u düşvâra

Ki sensin şimdi mazhar her husûsda avn-i Yezdâna

***ÖZELLİKLE;“BU DİN UĞRUNA YAPTIĞIN MUHAREBEDE NE KADAR MAHARETLİ OLDUĞUN”,ALLAH KATINDA DOĞRULANMIŞTIR

Husûsâ bu gazâ-yı ekberinden zâhir olmuşdur

Min-indillâh müeyyed olduğun kâr-azmâyâna

***YEMİN ETTİĞİN,ŞANI BÜYÜK ECDADININ İNTİKAMINI ALDIN ARTIK.ŞİMDİ ASARSIN KILICINI“RAHMANIN ARŞINA.”

Adûdan çünki ecdâd-ı izâmın sârın ahz etdin

Sezâ şimden geri tîğin asarsan arş-ı Rahmân'a

(Devamı:www.ferhatbastug.com adresinde)

Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-213634/h/metin.pdf
(EDİRNELİ KÂMÎ DİVANI:1649-1724)

*İSKENDER AS,BİR ÇALIŞMASI,BİR HOCASI,BİR OKULU OLMAKSIZIN “ALLAH’TAN ÖĞRENDİ LEDÜNNİ İLMİNİ”

Bunda bulmış o âb-ı hayvânı
Sa‘yı İskender’üñ ne bî-câdur

***EY CİHANIN (Allah tarafından secilen) HALİFESİ,CİHANGİRİ,PADİŞAHLARIN EN BÜYÜĞÜ,ŞİFA VERENLERİN YÜCE CEVHERİ,ŞERİAT’TAN (Kur’an meallerinde,tefsirlerinde) GERCEK ANLAMLARI SAPTIRILMIŞ OLAN (Hidayet,Takva,Amilussalihat,Allah’a ulaşma vb.) KAVRAMLARINI (Allah’tan)ÖĞRENDİĞİN LEDÜNNİ İLİM’LE TESBİT EDİP,ONLARA KARŞI BÜYÜK SAVAŞ AÇAN İSKENDER AS!.

Ey cihânuñ âsaf-ı kişver-güşâ İskender’i
Şehriyâr-ı a‘zamuñ dâmâd-ı vâlâ-gevheri

Muktezâ-yı şer‘i mir’ât-i zamîrüñ gösterüp
Dest-i re’y-i sâ’ibüñ açdı cihâd-ı ekberi

(Devamı:www.ferhatbastug.com adresinde)

Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-275465/h/kami.pdf
(SÜHEYLLÎ AHMED BİN HEMDEM KETHÜDA DÎVÂNI.1513-1600)

***GAFİL OLMAYIN,EY DALALET FIRKALARI!..KARŞINIZDA (Ademoğulları olduğunuz için) SİZDEN İNTİKAM ALMAK İÇİN,PUSUDA BEKLEYEN EJDERHA GİBİ KUVVETLİ ŞEYTAN VAR.SİZİN (Emaniyye’ye bağlı olarak)ALDIĞINIZ TEDBİRLERİ HİÇ’E SAYAN,ONLARI, YIKIP,PARCALAYAN.

ANCAK,(Allah’a ulaşmayı dilediğiniz Takdirde;) SİZİ ŞEYTAN’DAN,KORUYACAK OLAN,”ALLAH’IN HİMAYESİNDE VE İLAHİ İRADE İLE İDARE EDİLEN, İHTİŞAMIYLA,NİCE YÜZBİNLERCE HANEDANI ALÇALTAN,ÜLKELER AÇAN ALLAH’IN VALİSİ İSKENDER AS’DIR.

Gâfil olmañ iy firâk-ı fırka-i ehl-i dalâl
Geldi ol ceng-âver ejder der-kemîn-i intikâm
Gîv-i dîv-efgen Tehemten-tedbîr-i saf-şiken
Erdeşîr-i şîr İskender-haşem Sâm-ihtişâm
Nice yüz biñ Zâl ü Sâm’uñ dûdmân
ın [pest] iden
Vâlî-i kişver-güşâ vü hâmî-i nâmûs u nâm

***EY İSKENDER AS!..ALEMLERİN SULTANI (ALLAH’UTEALA) HAKLI OLARAK BÜTÜN ALEMLERE SENİ TAKDİM EDİP;ONLARA, NİMET,ONLARI HİMAYE,DİN VE DEVLET İŞLERİNE HİZMET İÇİN KAİNAT’IN PADİŞAH’LIĞINA MAZHAR KILDI.

Mazher-i in‘âmı olduñ pâdişâh-ı ‘âlemüñ
Sâye saldı başuña hâkân-ı İskender-nesak(150.sayfa)
Dîn ü devlet hıdmetine zâtuñı takdîm idüp
Bildi ol sultân-ı ‘âlem cümleden sensin ehak

(Devamı:www.ferhatbastug.com adresinde)

Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215254/h/girismetin.pdf
KELAMİ DİVANI

***İSKENDER AS,ASLA KENDİ İRADESİYLE SAHİP OLMADI BU HAŞMET’E (Azamaete),BU ASGARİSİNDEN AZAMİSİNE KADAR ŞERİAT İLMİNE.HAMDOLSUN Kİ ALLAH’UTEALA TARAFINDAN,HIZIR AS’IN ÇEŞMESİNDEN HADDİNDEN FAZLA VERİLDİ O’NA.

Arzu çekmedi cem camına hergiz zira

Kevser-i ilmile destinde tolu sagar-ı şer

Çeşme-i ab-ı Hızır haşmet-i İskender’den

Hamdülillah ki gına virmiş ana Kevser-i şer

***VAKARLI,ŞEREFLİ HİLM SAHİBİ (İskender as),ALLAH’UTEALADAN ALDIĞI ŞERİAT İLMİ İLE,(Şeytan ve adamlarının) EMANİYYE İLİMLERİNİN ÖNÜNE SET ÇEKMEDEN EVVEL,

ALLAH’IN ŞERİATINI(Kur’an gerçeklerini) ATEŞ,

KENDİ BOŞ VAADLERİNİ(Emaniyye bilgileri) DE NUR GÖSTERİYORLARDI.

Keşti-i şer’i ider gark-ı kaza girdabı

Olmasa hilm ü vakar u şerefi lenger-i şer

Şecer-i ahdar-ı şer olalı ol zat-ı şerif

Yagdurur nur gibi herkese berg ü ber-i şer

Nar arz itdi Kelim’e şecer-i vadi (ve) lik

Nur gösterdi bize bu şecer-i ahdar-ı şer

(Devamı:www.ferhatbastug.com adresinde)

Kayak:http://www.belgeler.com/blg/142m/kelami-divani-kelami-divani
Yüklə 48,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə