4114 a Texniki sistemlYrdY avtomatlaşdırılmış idarYetmy teleidarY sistemi mYsafYdYn obyektlYrinYüklə 407,61 Kb.
tarix07.06.2018
ölçüsü407,61 Kb.
#53000

4114 a Texniki sistemlYrdY avtomatlaşdırılmış idarYetmY
1. TeleidarY sistemi mYsafYdYn obyektlYrin

A) idarY olunması

B) obyektin prosesinY nYzarYt

C) obyektin parametrlYrinin ölçülmYsi

D) sistemY nYzarYt

E) sistemin parametrlYrinin ölçülmYsi


2. Teleölçü

A) texnoloji parametrlYrinin ölçülmYsi

B) texnoloji parametrlYrinin tYnzimi

C) texnoloji parametrlYrY nYzarYt

D) parametrlYrin siqnalizasiyası

E) parametrlYri dYyişmYk


3. TeletYnzim

A) parametrlYrin tYnzimi

B) parametrlYrin siqnalizasiyası

C) parametrlYrin ötürülmYsi

D) sistemdY siqnalizasiya

E) sistemdY ölçü vasitYsi


4. Telesiqnalizasiya

A) sistemin vYziyyYti barYdY xYbaYrdarlıq

B) sistemY nYzarYt

C) sistemdY idarY prosesi

D) sistemdY parametrY nYzarYt

E) parametrY nYzarYt


5. Telemexaniki sistemdY vericilYrdYn alınan siqnalların ötürülmYsi

A) siqnallar çevrilmYlidirlYr

B) siqnallar ölçülmYlidirlYr

C) siqnallar tYnzim olunmalıdırlar

D) siqnallar bir-başa rabitY kanalına ötürülmYlidirlYr

E) siqnallar idarY olunmalıdırlar


6. MYnbYdYn alınan xYbYr

A) siqnala çevirilir

B) müqavimYtY çevirilir

C) tutuma çevirilir

D) induktivliyY çevirilir

E) ölçülür7. RabitY kanalı

A) siqnalları ötürYn texniki vasitYlYr

B) siqnalları çevirYn vasitYdir

C) siqnalları tYnzim edYn vasitYdir

D) siqnalları ölçYn vasitYdir

E) siqnalları idarYedYn vasitYdir


8. RabittY xYtti

A) siqnalları ötrüldüyü mühütdür

B) siqnalları tYnzim edYn mühütdür

C) siqnalları ölçYn mühütdür

D)siqnalları dYyişYn vasitYdir

E) siqnalları parametrlYrini ölçYn vasitYdir


9.İnformasiya ötürmY sistemin vYzifYsi

A) alınan siqnalı qYbulediçiyY ötürmYk

B) alınan siqnalı çevirmYk

C) alınan siqnalı tYnzim etmYk

D) alınan siqnalı tYnzim etmYk

E) siqnalı idarYetmYk


10. İnformasiya nYdir?

A) qYbulediçiyY verilYn xYbYrdir

B) qYbulediçiyY nYzarYt

C) qYbulediçiyY tYnzim

D) qYbulediçidYn alınan siqnal

E) qYbulediçidYn alınan parametr


11. İnformasiya miqdarı ifadYsi

A) N= mn

B) S= mn

C) V= nm

D)

E) H= nm


12. XYbYrin yaranma ehtimalı

A)


B)

C)


D) P= n

E)
13. Modulyasiya nYdir

A) xYbYrin dYyişilmYsi ilY ötürücünün parametrinin dYyişilmYsi

B) xYbYrin dYyişilmYsi ötürücünün ölçülmYsi

C) xYbYrin ölçülmYsi vY ötürülmYsi

D) siqnalın tYnzimi

E) siqnalın idarY olunması
14. Amplitud modulyasiyası (AM)

A) siqnalların bir-birindYn amplituda görY fYrqlYnmYsi

B) siqnalların cYmi

C) siqnalların güclYndirilmYsi

D) amplitudun azalması

E) siqnalların idarY olunması


15. Faza modulyasiyası

A) siqnalların fazaya görY fYrqlYnmYsi

B) siqnalların cYmlYşdirilmYsi

C) faza siqnalının güclYndirilmYsi

D) faza siqnalının ölçülmYsi

E) siqnalların fYrqi


16. Tezlik modulyasiyası- siqnalların tezlik parametrlYrinin dYyişilmYsi.

A) parametrlYrinin dYyişilmYsi

B) sistemin fazaya görY fYrqlYnmYsi

C) sistemin dYyişilmYsi

D) sistemin idarYolunması

E) siqnalın fYrqi


17. İnformasiyanın kodlanması

A) sistemlYrdY xYbYri diskret formaya çevirmYk

B) sistemdY xYbYri analoq formaya salmaq

C) sistemdY parametrlYrin güclYndirilmYsi

D) siqnalların cYmlYşdirilmYsi

E) siqnalların fYrqlYndirilmYsi


18. Kodlamanın mYqsYdi

A) siqnalların etibarlı ötürülmYsi

B) siqnalları cYmlYşdirmYk

C) siqnalları fazaya görY fYrqlYndirmYk

D) kodların müYyyYn olunması

E) kodları seçmYk


19. Koder vYzifYsi?

A) siqnalın güclYndirilmYsi vY yaddaş elementindY saxlanılması

B) siqnalı qYbul etmYk

C) siqnalı elementdYn almaq

D) parametri dYyişmYk

E) parametriY nYzarYt20. Kodlama prosesinY tYlYblYrdYn sadY vY etibarlı olması

A) kodlama apparatları sadY vY etibarlı olması

B) kodlama yalnız amplitud modulyasiya tYtbiq olunması

C) kodlama prosesindY faza modulyasiya tYtbiq olunması

D) kodlama parametrlYrinin idarY olunması

E) kodlama prosesindY kompüter texnikasından istifadY


21. Kodlama prosesinY tYlYblYrdYn?

A) kodlanmış siqnalın ötürmY müddYti minimum

B) kodlanmış siqnalın ötürmY müddYti maksimum

C) kodlama prosesindY kompüter texnikasından istifadY

D) kodlama prosesindY EHM istifadY

E) kodlanmaya verilYn siqnal araşdırılması


22. MüntYzYm kod nYdir?

A) kod kombinasiyasının dYrYcYsi eyni olduqda

B) kod kombinasiyasının cYmi eyni olduqda

C) kod kombinasiyasının fYrqi 3 bYrabYr olduqda

D) kod kombinasiyasının fYrqi 5bYrabYr olduqda

E) kodun amplitudu böyük olarsa


23. Kodun izofilik Ymsalı

A)


B)

C)


D)

E)
24. İkilik Qrey kodunda onluq YdYd 3 ifadYsi

A) 3= 0010

B) 3= 0100

C) 3= 0100

D) 3= 1001

E) 3= 1100
25. İkilik Qrey kodunda onluq YdYd 5 ifadYsi

A) 5= 0111

B) 5= 0101

C) 5= 0111

D) 5= 1110

E) 5= 0001


26. İkilik Qrey kodunda onluq YdYd 7 ifadYsi

A) 7= 0100

B) 7= 0010

C) 7= 1100

D) 7= 0101

E) 5= 1111


27. İkilik Qrey kodunda onluq YdYd 4 ifadYsi

A) 4= 0110

B) 4= 0101

C) 4= 1100

D) 4= 1000

E) 4= 1101


28. İkilik Qrey kodunda onluq YdYd 2 ifadYsi

A) 2= 0011

B) 2= 0110

C) 2= 1111

D) 2= 0110

E) 2= 0101


29. İkilik Qrey kodunda onluq YdYd 1 ifadYsi

A) 1= 0001

B) 1= 0010

C) 1= 0011

D) 1= 1001

E) 0101
30. İkilik Qrey kodunda onluq YdYd 0 ifadYsi

A) 0= 0000

B) 0= 1000

C) 0= 0011

D) 0= 0001

E) 0= 0101
31. İkilik Qrey kodunda onluq YdYd 6 ifadYsi

A) 6= 0101

B) 6= 1010

C) 6= 1101

D) 6= 0010

E) 6= 0011


32. İkilik Qrey kodunda onluq YdYd 8 ifadYsi

A) 8= 1100

B) 8= 1001

C) 8= 1010

D) 8= 0001

E) 8= 0010


33. İkilik Qrey kodunda onluq YdYd 9 ifadYsi

A) 9= 1101

B) 9= 1010

C) 9= 0010

D) 9= 1011

E) 9= 1111


34. İkilik Qrey kodunda onluq YdYd 10 ifadYsi

A) 10= 1111

B) 10= 1110

C) 10= 1100

D) 10= 1110

E) 10= 0111


35. RabitY kanallarının vYzifYsi

A) alınam siqnalları ötürmYk

B) siqnalı idarY etmYk

C) siqnalı seçmYk

D) siqnalları cYmlYşdirmYk

E) siqnalları ayırmaq


36. Mexaniki kanallar

A) siqnalları yaxın mYsafYyY ötürmYk

B) siqnalları modulyasiya etmYk

C) siqnalların amplitudunu dYyişmYk

D) siqnalları saxlamaq

E) siqnalları çevirmYk


37. Hidravlik kanallarda ötürücü mühit nYdir?

A) maye


B) müqavimYt

C) tutum

D) dYnYvYr maddYlYr

E) hava
38. Akustik kanallar nY üçün istifadY edilir?

A) elektrik rYqslYrinin ötürülmYsindY

B) işıq selenin ötürülmYsindY

C) elektrik gücünün ötürülmYsindY

D) cYrYyanın ötürülmYsindY

E) deformasiyanın ötürülmYsindY

39. Optik kanalları nY üçün istifadY edilir?

A) işıq siqnallarını ötürmYk üçün

B) elektrik rYqslYrini ötürmYk üçün

C) elektrik enerjisini ötürmYk üçün

D) müqavimYti dYyişmYk üçün

E) tutumu dYyişmYk üçün


40. MYftilli rabitY xYttinin sabit cYrYyana qarşı müqavimYt R0

A)


B)

C)


D)

E)
41. Telemexanikanın kontaktlı elementlYrinY hansı aiddir?

A) rele

B) müqavimYtC) tranzistor

D) diod


E) elektron lampası
42. MKY- 48 nYdir?

A) elektromaqnit rele

B) elektrik güclYndiricisi

C) güclYndirici

D) süzgYc

E) ötürücü43. Maqnit-tranzistorlu elementlYrdY transformatorun neçY dolağı var?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 1

E) 4
44. Maqnit-tranzistorlu elementdY harada istifadY olunur?

A) mYntiqi funksiyaları yerinY yetirmYk üçün

B) elektrik rYqslYrini güclYndirmYk üçün

C) müqavimYti artırmaq üçün

D) dYyişYn cYrYyanı güclYndirmYk üçün

E) sYs siqnalını artırmaq üçün
45. Kontaktlı elementlYrdY birlY.dirici hissY nYdir?

A) kontaktlar

B) müqavimYtlYr

C) tutumlar

D) induktivlik

E) tranzistor


46. Elektromaqnit relelYrindY kantaktları işY salan hissY?

A)dolaqlar

B) müqavimYtlYr

C) tutumlar

D)diodlar

E) tranzistor


47. Tİ-TS sistemi hansı funksiyanı yerinY yetirir?

A) sistemi avtomat işY salma

B) sistemlYri ayırmaq

C) sistemlYri qorumaq

D) sistemlYri ölçmYk

E) sistemlYrdY tYnzimlYmYni aparmaq


48. Tİ-TS sistemlYri hansı funksiyanı yerinY yetirir?

A) impulus seriyasını

B) impulusları azaldır

C) impulusları qaytarır

D) siqnalizasiya edir

E) siqnalları idarY edir


49. Tİ-TS sistemlYri hansı funksiyanı yerinY yetirir?

A) ötrülYn siqnalları kodlayır

B) qYbul olunan siqnalları çevirir

C) siqnalları ölçür

D) siqnalları idarYedir

E) siqnalları cYmlYyir


50. Tİ-TS sistemlYri hansı funksiyanı yerinY yetirir?

A) siqnalları rabitY kanalına ötürür

B) siqnalları ölçür

C) siqnalları tYnzim edir

D) siqnalları cYmlYyir

E) siqnalları tYnzimlYyir


51. Tİ-TS sistemindY YmYliyyatları yerinY yetirYn bloklar?

A) işY buraxma

B) işi tYnzimlYmY

C) işlYri idarYetmY

D) iş barYsindY siqnalizasiya

E) işi idarYetmY


52. Tİ-TS sistemindY YmYliyyatları yerinY yetirYn bloklar?

A) şifratorlar

B) cYmlYşdiricilYr

C) diodlar

D) mYntiq elementlYri

E) transformatorlar


53. Tİ-TS sistemindY YmYliyyatları yerinY yetirYn bloklar?

A) deşifratorlar

B) trigerlYr

C) cYmlYşdiricilYr

D) diodlar

E) tranzistorlar


54. Tİ-TS sistemindY YmYliyyatları yerinY yetirYn bloklar?

A) generatorlar

B) düzlYndirici

C) transformatorlar

D) induktivlik

E) müqavimYt


55. Tİ-TS sistemindY YmYliyyatları yerinY yetirYn bloklar?

A) icra bloku

B) müqavimYt

C) diodlar

D) tranzistorlar

E) transformatorlar


56. Tİ-TS sistemindY YmYliyyatları yerinY yetirYn bloklar?

A) paylayıcılar

B) düzlYndirici

C) transformatorlar

D) cYmlYşdiricilYr

E) siqnalizasiya


57. Tİ-TS sistemindY YmYliyyatları yerinY yetirYn bloklar?

A) reqistrlYr

B) düzlYndirici

C) transformatorlar

D) idarY

E) siqnaledici58. Şifratorların vYzifYsi

A) diskret siqnalı kod kombinasiyasına çevirmYk

B) dYyişYn gYrginliyi düzlYndirmYk

C) sabit cYrYyan dYyişYnY çevirmYk

D) transformasiya etmYk

E) induktivliyY çevirmYk


59. Tİ-TS sistemindY olan şifratorlar

A) impulus YlamYt

B) düzlYndirici

C) müqavimYt

D) tutum

E) induktivlik


60. Tİ-TS sistemindY olan şifratorlar

A) kombinasiyalı

B) cYmlYşdiricilYr

C) hasil edYn

D) bölüşdürücü

E) düzlYndirici


61. Deşifratorun vYzifYsi

A) siqnalları qYbul edib xYtlYrY döndYrmYk

B) siqnalları idarYetmYk

C) siqnalları tYnzim etmYk

D) siqnalları güclYndirmYk

E) siqnalları ölçmYk


62. Telemexaniki sistemlYrin funksiyalarına görY tYsnifatlarından

A) obyektlYri mYsafYdYn idarY etmYk

B) obyektlYr barıdı mYlumat toplamaq

C) impulusları göndYrmYk

D) impulusları ölçmYk

E) impulusları soymaq


63. Telemexaniki sistemlYrin funksiyalarına görY tYsnifatlarından

A) obyektlYrin vYziyyYti haqqında siqnalizasiya

B) obyektlYrdY impulusları ölçmYk

C) obyektlYrdY impulusları güclYndirmYk

D) impulusları qaytarmaq

E) impulusları çevirmYk


64. Telemexaniki sistemlYrin funksiyalarına görY tYsnifatlarından

A) teleidarY siqnallarını korreksiya etmYk

B) telesiqnalizasiya siqnallarını soymaq

C) telesiqnalizasiya siqnallarını güclYndirmYk

D) teleidarY siqnallarını cYmlYmYk

E) telesiqnalizasiya barYdY mYlumat toplamaq


65. Tİ-TS sistemlYrin qurulma prinsiplYri

A) yerli idarY

B) teleölçü

C) teletYnzim

D) paylayıcı

E) şifrator


66. Tİ-TS sistemlYrin qurulma prinsiplYri

A) diştansion idarY

B) deşifrator

C) reqistr

D) paylayıcı

E) düzlYndirmY


67. ikilik Qrey kodunda onluq 0 ifadYsi

A) 0000


B) 1000

C) 1100


D) 0001

E) 0010
68. ikilik Qrey kodunda onluq 0 ifadYsi

A) 1101

B) 0110


C) 0111

D)1010


E) 1001
69. ikilik Qrey kodunda onluq 0 ifadYsi

A)1111


B) 1101

C) 1100


D) 0011

E) 0001
70. ikilik Qrey kodunda onluq 0 ifadYsi

A) 1110

B) 0011


C) 1101

D) 1010


E) 0001

71. ikilik Qrey kodunda onluq 0 ifadYsi

A) 1010


B) 1100

C) 1101


D) 1001

E) 1110
72.ikilik Qrey kodunda onluq 0 ifadYsi

A)1011

B) 1111


C) 0001

D) 0011


E) 0101
73. ikilik Qrey kodunda onluq 0 ifadYsi

A) 1001


B) 1000

C) 1011


D) 1111

E) 0101
74. ikilik Qrey kodunda onluq 0 ifadYsi

A) 1000

B) 1001


C) 1011

D) 1111


E) 1010
75.Paylanma qanunlarına YsasYn a (b+c) =?

A) ab+ac


B) ab-ac

C) ac-ab


D) ab/ac

E) ac/ab
76. Paylanma qanunlarına YsasYn (a+b) c=?

A) (a+b) (a+c)

B) ac ab


C) ab ac

D) ab- ac

E) ac-ab
77. Tİ-TS qurğuların funksiyası

A) avtomatik işY salma

B) avtomatik nYzarYt

C) avtomatik ölçmY

D) avtomatik tYnzim

E) avtomatik idarYetmY


78. Tİ-TS qurğuların funksiyası hansıdır?

A) impuluslar seriyasını generasiya etmYk

B) impulusları ötürmYk

C) ölçülYn siqnalın tYnzimi

D) ölçülYn siqnalın ölçülmYsi

E) siqnalın növünY nYzarYt


79. MYntiq cYbrindY yerdYyişmY qanunu a+b nYyY bYrabYrdir?

A) a+b=b+a

B) a+b= b a

C) a+b= a b

D) a+b= a/b

E) a+b= b/a


80. MYntiq cYbrindY yerdYyişmY qanunu a b nYyY bYrabYrdir?

A) a b= b a

B) a b= b/a

C) a b= b/a

D) a b= a-b

E) a b= b-a


81. Qruplaşdırma qanununa YsasYn (a+b)+c=? nYyY bYrabYrdir?

A) (a+b)+c=a+b+c

B) (a+b)+c=(a+b) c

C) (a+b)+c= c/(a+b)

D) (a+b)+c=(a+b)/c

E) (a+b)+c=a+b-c


82. Qruplaşdırma qanununa YsasYn (a b) c=? nYyY bYrabYrdir?

A) (a b) c = a (b c)

B) (a b) c = a+b+c

C) (a b) c = a(b+c)

D) (a b) c = b(a+c)

E) (a b) c =(a-c)b


83. MüddYt TO sistemindY ölçülYn kYmiyyYt nYdir?

A) dayaq vY informasiya impulusları arasında interval müddYti

B) gYrginlik impulusları arasında müddYt

C) cYrYyan arasında müddYt

D) cYrYyanın dövrdY keçmYsi müddYti

E) gYrginliyi kecmYsi müddYti84. Tezlik modulyasiyasının ifadYsi

A)


B)

C)


D)

E)
85. Tezlik modulyasiyasında modulyasiya tezliyi nYyY bYrabYrdir?

A)

B)


C)

D)


E)
86. ModdYf impulus modulyasiyasında tezlik zolaq nYyY bYrabYrdir?

A)


B)

C)


D)

E)
87. Kodların Ysas xarakteristikası

A) kodun gügü

B) kodun cYryanı

C) kodun gYrcinliyi

D) kodun müqavimYti

E) kodun dYrYcYsi
88. Kodun xarakterini müYyyYn edYn nYdir?

A)


B)

C)


D)

E)
89. Optik kanallarında görünYn şüa kanallarında dalğa uzunluğu nYyY bYrabYrdiur?

A)

B)


C)

D)


E)
90. İnfraqırmızı şüa kanallarında dalğa uzunluğu nYyY bYrabYrdiur?

A)


B)

C)


D)

E)
91.UltrabYnövşYyi şüa kanallarında dalğa uzunluğu nYyY bYrabYrdiur?

A)

B)


C)

D)


E)
92. MYftilli rabitY kanallarında mYftillin diametri artanda nY baş verir?

A) daxili müqavimYt azalır

B) daxili müqavimYt artır

C) daxili müqavimYt keçriciliyY bYrabYr olur

D) daxili müqavimYtin tutumu azalır

E) daxili müqavimYt keçriciliyi azalır


93. Kabelin izalyasiyasının keçriciliyi

A)


B)

C)


D)

E)
94. Kabelin izalyasiyasının keçricilik ifadYsi nYdir?

A) sabit cYryanda izalyasiyasının keçriciliyi

B) dYyişYn cYryanda izalyasiyasının keçriciliyi

C) izalyasiyasının tutumu

D) izalyasiyasının müqavimYti

E) izalyasiyasının induktivliyi
95.Kabelin izalyasiyasının keçricilik ifadYsi nYdir?

A) dYyişYn cYryanda izalyasiyasının keçriciliyi

B) sabit cYryanda izalyasiyasının keçriciliyi

C) izalyasiyasının müqavimYti

D) izalyasiyasının tutumu

E) izalyasiyasının induktivliyi


96. Rele telemexanikanın hansı elementinY aiddir?

A) kontaktlı

B) kontaktsız

C) düzlYndirici

D) hamarlayıcı

E) impuls


97. Tranzistor telemexanikanın hansı elementinY aiddir?

A) kontaktsız

B) kontaktlı

C) düzlYndirici

D) hamarlayıcı

E) impuls


98. MYntiqi cYm V-YA YmYliyyatı necY işarY olunur?

A) (+)


B) (-)

C) (:)


D) (.)

E) (x)
99. Tİ-TS sistemindY kontaktsız elementlYrY hansı aiddir?

A) tranzistor

B) rele


C) kontaktor

D) müqavimYt

E) tutum
100. Tİ-TS sistemindY kontaktsız elementlYrY hansı aiddir?

A) tranzistor

B) rele

C) kontaktorD) tutum

E) müqavimYt


101. Tİ-TS sistemindY kontaktsız elementlYrY hansı aiddir?

A) yarımkeçirici diod

B) rele

C) kontaktorD) müqavimYt

E) tutum


102. Tİ-TS sistemindY kontaktlı elementlYrY hansısı aiddir?

A) rele


B) tranzistor

C) diod


D) tristor

E) vazistor


103. Tİ-TS sistemindY kontaktlı elementlYrY hansısı aiddir?

A) rele


B) diod

C) tranzistor

D) tristor

E) işıq diod


104. Tİ-TS sistemindY kontaktlı elementlYrY hansısı aiddir?

A) rele


B) tranzistor

C) vazistor

D) tertmomüqavimYt

E) diod
105. Tİ-TS sistemindY kontaktlı elementlYrY hansısı aiddir?

A) kontaktor

B) diod


C) tranzistor

D) termocüt

E) tertmomüqavimYt
106. Kabel rabitY xYttindY izolyasiya keçriciliyi hansıdır?

A) G


B) R

C) C


D) L

E) F
107. Kabel rabitY xYttindY izolyasiya keçriciliyi hansıdır?

A) G

B) F


C) Om

D) As


E) L
108. Kabel rabitY xYttindY izolyasiya keçriciliyi G=G0+G1 ifadYsindY G1 nYdir?

A) dYyişYn cYrYyana qarşı izolyasiya keçriciliyi

B) izolyasiya tutumu

C) izolyasiya müqavimYti

D) izolyasiyanın induktivliyi

E) e.h.q
109. Kabel xYttinin tutum ölçü vahidi hansıdır?

A) farad

B) Om


C) henri

D) hs


E) volt
110. Kabel xYttinin tutum ölçü vahidi hansıdır?

A) pikofarad

B) Om

C) hs


D) volt

E) amper
111. Kabel xYttinin tutum ölçü vahidi hansıdır?

A)mikrofarad

B) Om


C) hs

D) amper


E) volt
112. MüddYt- impulus modulyasiyasında tezlik zolaq necY işarYlYnir?

A)


B)

C)


D)

E) F
113. MüddYt- impulus modulyasiyasında tezlik zolaq necY işarYlYnir?

A)

B) F


C) F/S

D) S/F


E)
114. MüddYt- impulus modulyasiyasında tezlik zolaq necY işarYlYnir?

A)


B) R

C) C


D) L

E) F
115. MüddYt- impulus modulyasiyasında tezlik zolaq necY işarYlYnir?

A)

B)


C)

D) R+C


E) F+
116. İkilik Qrey kodu ilY işarY olunan 0000 onluq kodunda necY ifa olunur?

A) 0


B) 1

C) 2


D) 3

E) 4
117. İkilik Qrey kodu ilY işarY olunan 0001 onluq kodunda necY ifa olunur?

A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5
118. İkilik Qrey kodu ilY işarY olunan 0011 onluq kodunda necY ifa olunur?

A) 2


B) 1

C) 4


D) 5

E) 6
119. İkilik Qrey kodu ilY işarY olunan 0010 onluq kodunda necY ifa olunur?

A)3

B) 2


C) 4

D) 5


E) 6
120. İkilik Qrey kodu ilY işarY olunan 0110 onluq kodunda necY ifa olunur?

A) 4


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
121. İkilik Qrey kodu ilY işarY olunan 0111 onluq kodunda necY ifa olunur?

A) 5

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5
122. İkilik Qrey kodu ilY işarY olunan 0101 onluq kodunda necY ifa olunur?

A) 5


B) 5

C) 4


D) 3

E) 2
123. İkilik Qrey kodu ilY işarY olunan 0100 onluq kodunda necY ifa olunur?

A) 7

B) 6


C) 5

D) 4


E) 2
124. İkilik Qrey kodu ilY işarY olunan 1100 onluq kodunda necY ifa olunur?

A) 8


B) 7

C) 6


D) 5

E) 4
125. İkilik Qrey kodu ilY işarY olunan 1101 onluq kodunda necY ifa olunur?

A) 9

B) 6


C) 5

D) 4


E) 3
126. İkilik Qrey kodu ilY işarY olunan 1111 onluq kodunda necY ifa olunur?

A) 10


B) 9

C) 8


D) 7

E) 6
127. İkilik Qrey kodu ilY işarY olunan 1110 onluq kodunda necY ifa olunur?

A) 11

B) 10


C) 9

D) 9


E) 7
128. İkilik Qrey kodu ilY işarY olunan 1010 onluq kodunda necY ifa olunur?

A) 12


B) 11

C) 10


D) 9

E) 8
129. İkilik Qrey kodu ilY işarY olunan 1011 onluq kodunda necY ifa olunur?

A) 13

B) 12


C) 11

D) 10


E) 9
130. İkilik Qrey kodu ilY işarY olunan 1001 onluq kodunda necY ifa olunur?

A) 14


B) 13

C) 12


D) 11

E)10
131. İkilik Qrey kodu ilY işarY olunan 1000 onluq kodunda necY ifa olunur?

A)15

B) 14


C) 13

D) 12


E) 11
132. XYbYrin yaranma ehtimalında P=1/N N-nYdir?

A) xYbYrlYr cYmi

B) xYbYrin tezliyi

C) xYbYrin ölçüsü

D) xYbYrin tutumu

E) xYbYrin kodu


133. XYbYrin yaranma ehtimalında P=1/N PnYdir?

A) xYbYrin yaranma ehtimalı

B) xYbYrin sayı

C) xYbYrin tezliyi

D) xYbYrin kodu

E) xYbYrin növü


134. XYbYrin yaranma ehtimalı ifadYsi hansıdır?

A) P=1/M


B) P.N

C) P+N


D) N/P

E) N-P
135. MYftilli rabitY xYttinin sabit cYryana qarçı ifadYsindY nYdir?

A) mYftilin xüsusi

B) naqilin müqavimYti

C) mYftilin tutumu

D) mYftilin induksiyası

E) keçiricilik
136. MYftilli rabitY xYttinin sabit cYryana qarçı ifadYsindY d nYdir?

A) mYftilin diametri

B) mYftilin uzunluğu

C) mYftilin tutumu

D) mYftilin izolyasiyası

E) mYftilin müqavimYti


137. Tİ-TS sistemindY aralıq ifadYsi hansıdır?

A) rabitY kanalı

B) aralıq müqavimYti

C) aralıq tutumu

D) aralıq transformatoru

E) aralıq induktivliyi


138. Şifratorların vYzifYsi.

A) diskret siqnalı kod kombinasiyasına çevirmYk

B) diskret siqnalını güclYndirmYk

C) diskret siqnalını bölüşdürmYk

D) diskret siqnalını cYmlYşdirmYk

E) diskret siqnalını hasil etmYk


139. RYqYm teleölçü sisteminY hansı aiddir?

A) impuls teleölçü sistemlYri

B) gYrginlik teleölçü sistemlYri

C) cYrYyan teleölçü sistemlYri

D) intensivlik teleölçü sistemlYri

E) müddYt teleölçü sistemlYri


140. Tezlik modulyasiyasında zolağın eni neçY yazılır?

A)


B)

C)


D)

E)


141. Faza modulyasiyası neçY işarY edilir?

A) FM


B) F+M

C) F-M


D) F/m

E) 2F
142. Faza impuls modulyasiyası neçY işarY edilir?

A) F/M

B) F+M


C) F-M

D) F2M


E) F+2M
143. Kod impuls modulyasiyası neçY işarY edilir?

A) KIM


B) K+1+M

C) K-1+M


D) K+1-M

E) KM
144. Telemexanikada (KK) necY adla

A) kanal koderi

B) kanal cYrYyanı

C) kanal gYrginliyi

D) kanal tutumu

E) kanal fYrqi
145. Modulyasiya olunmamış harmonik siqnalın ifadYsi hansıdır?

A)


B)

C)


D)

E)
146. AM nYticYsindY alınan siqnalın amplitudası necY yazılır?

A)

B)


C)

D)


E)

147. AM nYticYsindY siqnal ifadYsindY nYdir?

A) -amplitudasının dYyişmYsi

B) -gYrginlik

C) - cYrYyan

D) - müqavimYt

E) - induktivlik


148. nYdir?

A) modulyasiya Ymsalı hansıdır

B) gYrginlik fYrqi

C) cYrYyan hasili

D) cYrYyan şiddYti

E) modul fYrqi


149. Deviasiya necY işarYlYnir?

A)


B)

C)


D)

E)
150. XYbYrlYrin cYmi necY işarYlYnir?

A)

B)


C)

D)


E)
151. XYbYrlYrin miqdarı necY yazılır?

A) n


B) I

C) K


D) S

E) T
152. XYbYrlYrin vYziyyYti necY işarY olunur?

A)

B) n


C) I

D) U


E) S

153. HYr bir elementin yaranma ehtimal necY işarYlYnir?

A)


B)

C)


D)

E)
154. Şifratorlar nYdir?

A) kodlayıcı qurğular

B) güclYndirici qurğular

C) fYrq cYrayanı

D) cYm hasili

E) tYkrarlayıcı
155. Deşifratorların vYzifYsi?

A) rabitY kanalından alınan siqnalı

B) aydınlaşdırıcı fYrdi xYtlYrY göndYrmYk

C) çıxışa verilYn cYm qiymYti

D) çıxışdan alınan tYkrarlayıcı

E) rabitY güclYndiricisinY verilYn siqnal


156. Teleölçü sistem hansıdır?

A) uzaq mYsafYdYn texnoloji parametri ölçYn sistem

B) mYsafYdYn alınan cYrYyan

C) mYsafYdYn alınan gYrginlik

D) induktivlik

E) ötürülYn müqavimYtin şifri


157. Ölçü mYsafYsi 15-20 km olduqda bu ölçü neçY adlanır?

A) yaxın mYsafYli

B) uzaq mYsafYli

C) ara mYsafYli

D) geniş mYsafYli

E) orta mYsafYli


158. Ölçü mYsafYsi 80-100 km olan sistem necY adlanır?

A) orta mYsafYli

B) yaxın mYsafYli

C) uzaq mYsafYli

D) qarşılıqlı mYsafY

E) cYmlYşdirici mYsafY


159. Mexaniki kanallarla siqnalları hansı mYsafYyY ötürmYk olar?

A) 500 m


B) 1000 m

C) 1500 m

D) 2000 m

E) 2500 m


160. Akustik kanallarda nY üçün istifadY edilir?

A) rYqslYrin ötürülmYsi

B) gYrginliyin ötürülmYsi

C) cYrYyanın ötürülmYsi

D) induktivliyin ötürülmYsi

E) tutumun ötürülmYsi üçün


161. 0-200hs sYs tezliyinin ötürülmYsinY hansı diapazon deyilir?

A)elektrik tezlik diapazonu

B) induktivlik tezlik diapazonu

C) tutum tezlik diapazonu

D) müqavimYt tezlik diapazonu

E) gYrginlik tezlik diapazonu


162. Royer multivibratorun tezliyi hansıdır?

A)


B) F=E

C) F=4h


D) F=BS

E) F=h
163. Paylayıcı qurğu hansıdır?

A) giriş siqnalını çıxış dövrYlYrindY paylayan qurğu

B) giriş siqnalının cYmi

C) giriş siqnalının fYrqi

D) giriş+çıxış

E) 2 çıxış
164. Amplituda modulyasiyasında nYdir?

A) amplitudanın dYyişmYsi

B) amplitudanın fYrqi

C) amplitudanın Ymsalı

D) amplitudanın sabit tezliyi

E) amplitudanın cYmi


165. Amplituda modulyasiyasının Ymsalı necY işarYlYnir?

A) Ma


B) Mb

C) MK


D) MR

E) MD
166. Amplituda-impuls modulyasiyasının Ymsalı necY işarYlYnir?

A) AIM

B) AUM


C) AMU

D) AMI


E) AI
167. Tezlik modulyasiya necY işarYlYnir?

A) TM


B) MT

C) MK


D) MD

E) MP
168. Tezlik modulyasiya necY yazılır?

A)

B)


C)

D)


E)
169. Modulyasiya dYrinliyi necY yazılır?

A)


B)

C)


D)

E)
170. Tezlik modulyasiyasında tezlik zolağı hansıdır?

A)

B)


C)

D)


E)
171. Kodun izofilik Ymsalı hansıdır?

A)


B)

C)


D)

E)


172. Kodun izofiliyi hansı ilY xarakterizY edilir?

A) izofilik Ymsalı ilY

B) izofilik uzunluğu ilY

C) izofilik kodu ilY

D) izofilik gücü ilY

E) izofilik kodu ilY


173. ÖtürmY sistemlYrindY siqnal necY ötürülür?

A) rabitY kanalı ilY

B) çevirici ilY

C) paylaşdırıcı ilY

D) bölüşdürücü ilY

E) güclYndirici ilY


174. Ölçü nYticYsindY alınmış informasiya hansı siqnallara çevirir?

A) analoq

B) funksiya

C) gYrginlik

D) cYm

E) cYrYyan


175. Ölçü nYticYsindY alınmış informasiya hansı siqnallara çevirir?

A) rYqYm (kod)

B) funksiya

C) gYrginlik

D) cYm

E) cYrYyan


176. Akustik kanalları nY zaman istifadY edilir?

A) rYqslYrin ötürülmYsindY

B) cYrYyanın ötürülmYsindY

C) gücün çevirilmYsindY

D) nYmliyin çevirilmYsindY

E) gücün ötürülmYsindY


177. Telemexanikada mYnbY koderi necY işarY edilir?

A) MK


B) KM

C) K+1


D) K/M

E) M/K


178. Telemexanikada kanal dekoderi necY işarY edilir?

A) DK


B) KD

C) K+D


D) D+K

E) D/K
179. Telemexanikada mYnbY dekoderi necY işarY edilir?

A) MD

B) M+D


C) D+M

D) M-D


E) M/D
180. Kodun gücü hansıdır?

A) kodda istifadY edilYn kombinasiyaların sayı

B) hYcmi

C) işarYsi

D) toplusu

E) fYrqi
181. RelelYrin qayıtma Ymsalı necY işarYlYnir?

A)

B)


C)

D)


E)
182. YerdYyişmYdY a vY b arqumentin ifadYsi hansıdır?

A)


B)

C)


D)

E)
183. a vY b arqumentlYri üçün qruplaşdırmanın ifadYsi hansıdır?

A)

B)


C)

D)


E)

184. a vY b arqumentlYri üçün qaylanma qanunu hansıdır?

A)


B)

C)


D)

E)
185. Kodun izofiliyi necY yazılır?

A)

B)


C)

D)


E)
186. İzofilik Ymsalının dYyişilmYsi hYddi necY yazılır?

A)0 ≤ Ku ≤ 1

B) Ku > 1

C) Ku=0


D) Ku=1

E) Ku=N
187. Kod mYsafYsinin işarYsi hansıdır?

A) d

B) d+1


C) d-1

D) d = x


E) d+1< 1
188. Onluq YdYddY sıfırınki hansıdır?

A) 0=0000

B) 0=0+1

C) 0=1+0


D) 0=1+2

E) 0=2/1
189. Onluq YdYddY sıfırın birinki hansıdır?

A)1= 0000

B) 1=0010

C) 1=0100

D) 1=1000

E) 1=1001

190. Onluq YdYddY 2 –nin ikilik sistemdY ekvivalenti?

A)2= 0010

B) 2=0011

C) 2=0001

D) 2=0110

E) 2=1100


191. Onluq YdYddY 3 –ün ikilik sistemdY ekvivalenti?

A)3= 0011

B) 3=0100

C) 3=0001

D) 3=0100

E) 3=0010


192. Onluq YdYddY 4 –ün ikilik sistemdY ekvivalenti?

A)4= 0100

B) 4=1001

C) 4=1011

D) 4=1100

E) 4=1101


193. Onluq YdYddY 5 –in ikilik sistemdY ekvivalenti?

A)5= 0101

B) 5=0001

C) 5=0000

D) 5=0100

E) 5=1000


194. Onluq YdYddY 6 –in ikilik sistemdY ekvivalenti?

A) 6=0110

B) 6=1001

C) 6=1101

D) 6=1000

E) 6=1111


195. Onluq YdYddY 8 –in ikilik sistemdY ekvivalenti?

A) 8=1000

B) 8=1001

C) 8=1011

D) 8=1010

E) 8=1100


196. Onluq YdYddY 9–un ikilik sistemdY ekvivalenti?

A) 9=1001

B) 9=1111

C) 9=1011

D)9=1101

E) 9=1100


197. Onluq YdYddY 10–un ikilik sistemdY ekvivalenti?

A) 10=1010

B) 10=1100

C) 10=1101

D) 10=1110

E) 10=1111


198. Onluq YdYddY 11–in ikilik sistemdY ekvivalenti?

A) 11=1011

B) 11=1001

C) 11=1000

D) 11=1110

E) 11=1111


199. Onluq YdYddY 12–in ikilik sistemdY ekvivalenti?

A) 12=1101

B) 12=1001

C) 12=1011

D) 12=1110

E) 12=1111


200. Onluq YdYddY 13–ün ikilik sistemdY ekvivalenti?

A) 13=1110

B) 13=1111

C) 13=1001

D) 13=1000

E) 13=1101


201. Onluq YdYddY 14–ün ikilik sistemdY ekvivalenti?

A) 14=1111

B) 14=1001

C) 14=1010

D) 14=1011

E) 14=1000


202. Onluq YdYdin Grey kodunda ifadYsi?

A) 0=0000

B) 0=0001

C) 0=0011

D) 0=0010

E) 0=0101203. Onluq YdYdin Grey kodunda ifadYsi?

A) 1=0001

B) 1=0010

C) 1=0011

D) 1=0110

E) 1=0111


204. Onluq YdYdin Grey kodunda ifadYsi?

A) 2=0011

B) 2=0010

C) 2=0100

D) 2=0111

E) 2=1101


205. Onluq YdYdin Grey kodunda ifadYsi?

A) 3=0010

B) 3=0011

C) 3=0110

D) 3=0100

E) 3=0001


206. Onluq YdYdin Grey kodunda ifadYsi?

A) 4=0110

B) 4=0001

C) 4=0011

D) 4=0111

E) 4=0101


207. Onluq YdYdin Grey kodunda ifadYsi?

A) 5=0111

B) 5=0110

C) 5=0100

D) 5=0101

E) 5=0001


208. n sadY elektristatik çeviricinin quruluşu?

A) paralel yerlYşdirilmiş iki paralel elektroddan ibarYt qurğu

B) paralel elektroddan ibarYt qurğu

C) üç paralel müqavimYtdYn qurğu

D) iki kYsişYn lövhYlYrdYn ibarYt qurğu

E) üç kYsişYn lövhYlYrdYn ibarYt qurğu209. Elektristatik çevirici lövhYlYr arasındakı U gYrginliyin ifadYsi?

A)


B)

C)


D)

E)
210. Elektristatik çeviricinin ifadYsindY S-nYdir?

A) S- lövhYnin sahYsi

B) S- lövhYnin uzunluğu

C) S- lövhYnin eni

D) S- lövhYnin çYkisi

E) S- lövhYnin nüfuzluğu
211. Elektristatik çeviricinin ifadYsindY W-nYdir?

A) elektrik sahYsinin enerjisi

B) elektrik sahYsinin çYkisi

C) elektrik sahYsinin eni

D) elektrik sahYsinin uzunluğu

E) elektrik sahYsinin müqavimYti


212. Elektrik sahYsinin enerjisinin ifadYsi?

A)


B)

C)


D)

E)
213. Elektrik sahYsinin enerjisinin ifadYsi?

A)

B)


C)

D)


E)
214. Tutum çeviricinin ifadYsi?

A)


B)

C)


D)

E)


215. Tutum çeviricinin ifadYsindY -nYdir?

A) -hava dielektriki

B) -YvvYlki tutum

C) - tutum sonuncu qiymYt

D) - elektrodun ifadYsi

E) -tutumların fYrqi


216. Tutum çeviricisinin ifadYsindY -nYdir?

A) -silindrin uzunluğu

B) - silindrin eni

C) -silindrin müqavimYti

D) -silindrin çYkisi

E) - silindrin tutumu


217. Tutum çeviricisinin ifadYsindY -nYdir?

A) -mayenin dielektrik nüfuzluğu

B) -mayenin elektrik

C) - dielektrik tutum

D) -müqavimYt

E) -mayenin çYkisi


218. Tutum çeviricisinin ifadYsindY -nYdir?

A) -xarici silindirin radiusu

B) -xarici silindirin müqavimYti

C) -xarici silindirin nüfuzluğu

D) -xarici silindirin uzunluğu

E) -xarici silindirin eni


219. Tutum çeviricisinin ifadYsindY -nYdir?

A) -xarici silindirin radiusu

B) -xarici silindirin uzunluğu

C) -xarici silindirin eni

D) -xarici silindirin müqavimYti

E) -xarici silindirin çYkisi


220. Kod çeviricisinin ifadYsi?

A) ölçülYn kYmiyyYti rYqYm koduna çevirir

B) ölçülYn kYmiyyYti rYqYm müqavimYtY çevirir

C) ölçülYn kYmiyyYti rYqYm tutuma çevirir

D) ölçülYn kYmiyyYti rYqYm nüfuzluğa çevirir

E) ölçülYn kYmiyyYti rYqYm tYzyiqY çevirir


221. n çox teleölçü sistemindY tYtbiq olunan sistem hansıdır?

A) intensivlik teleölçü sistemi

B) cYrYyan teleölçü sistemi

C) gYrginlik teleölçü sistemi

D) müqavimYt teleölçü sistemi

E) tutum teleölçü sistemi


222. n çox teleölçü sistemindY tYtbiq olunan sistem hansıdır?

A) tezlik teleölçü sistemi

B) gYrginlik teleölçü sistemi

C) cYrYyan teleölçü sistemi

D) tutum teleölçü sistemi

E) müqavimYt teleölçü sistemi


223. n çox teleölçü sistemindY tYtbiq olunan sistem hansıdır?

A) müddYt teleölçü sistemi

B) cYrYyan teleölçü sistemi

C) gYrginlik teleölçü sistemi

D) tutum teleölçü sistemi

E) müqavimYt teleölçü sistemi


224. n çox teleölçü sistemindY tYtbiq olunan sistem hansıdır?

A) rYqYm teleölçü sistemi

B) müqavimYt teleölçü sistemi

C) tutum teleölçü sistemi

D) gYrginlik teleölçü sistemi

E) müddYt teleölçü sistemi


225. İntensivlik teleölçü sistemindY TÖ kYmiyyYt neçY kanalla necY verilir?

A) sabit cYrYyan kimi

B) gYrginliyin fazası kimi

C) müqavimYt kimi

D) tutum kimi

E) nüfuzluq kimi


226. İntensivlik teleölçü sistemindY TÖ kYmiyyYt neçY kanalla necY verilir?

A) gYrginliyin qiymYti ilY

B) tutum ilY

C) nüfuzluğu ilY

D) müqavimYti ilY

E) gYrginliyi ilY


227. İntensivlik teleölçü sistemlYri hansı sistemlYrinY aiddir?

A) kompensasiyalı sisteminY

B) nüfuzluq sisteminY

C) müqavimYt sisteminY

D) tutum sisteminY

E) qüvvY sisteminY


228. İntensivlik teleölçü sistemlYri hansı sistemY bölünür?

A) düzlYndirici TÖ

B) cYmlYşdirici TÖ

C) fYrq TÖ

D) cYrYyan TÖ

E) müqavimYt


229. Kompensasiyasız TÖ sistemi göstYrilYn hansı sistemY bölünür?

A) düzlYndirici induksion TÖ sisteminY

B) düzlYndirici tutum TÖ sisteminY

C) düzlYndirici cYrYyan TÖ sisteminY

D) düzlYndirici cYmlYşdirici TÖ sisteminY

E) düzlYndirici fYrq TÖ sisteminY


230. DüzlYndirici intensivlik TÖ sistemlYri göstYrilYn hansı kYmiyyYti ölçY bilYr?

A) gücü


B) müqavimYti

C) tYzyiqi

D) tutumu

E) nüfuzluğu


231. XYtti tYnzim qanunun ifadYsi?

A)


B)

C)


D)

E)
232. SadY formada xYtti tYnzimlYyicinin ifadYsi?

A) y=ПИД

B) y=ПИ


C) y=ПД

D) y=ИД


E) y=П+Д
233. TYnzimlYmY qanununda C0=0 qanunun ifadYsi?

A)


B)

C)


D)

E)
234. TYnzimlYmY qanununda C1=0 qanunun ifadYsi?

A)

B)


C)

D)


E)
235. TYnzimlYmY qanununda C2=0 qanunun ifadYsi?

A)


B)

C)


D)

E)
236. TYnzim qanununda П tYnzimlYyicinin ifadYsi?

A)

B)


C)

D)


E)
237. MüddYt –impuls modulyasiyasında zolağın eni hansıdır?

A)


B)

C)


D)

E)
238. Faza impuls modulyasiyasının işarYsi hansıdır?

A) FİM

B)MİF


C) FI

D) IF


E) FM
239. Kod impuls modulyasiyası necY işarYlYnir?

A) KIM


B) KM

C) KI


D) KT

E) K+M
240. MüddYt impuls modulyasiyası necY işarYlYnir?

A) MIM

B) MI


C) MM

D) IM


E) M
241. Kodlama teleölçü sistemindY hansına çevrilir?

A) diskret siqnallara

B) impuls siqnallara

C) müddYt siqnallara

D) zaman siqnallara

E) cYrYyan siqnallara


242. TeleidarY sistemindY kodlama xYbYrlYri hansına çevirir?

A) diskret siqnallara

B) impuls siqnallara

C) müddYt siqnallara

D) zaman siqnallara

E) gYrginlik siqnallara


243. Telemexanikada siqnal hansı siqnala çevrilir?

A) analoq siqnalına

B) cYrYyan siqnalına

C) gYrginlik siqnalına

D) güc siqnalına

E) müqavimYt siqnalına


244. Kodda elementlYr nYyY çevrilir?

A) simvollara

B) müqavimYt

C) cYrYyana

D) tutuma

E) tYzyiqY245. Kod kombinasiyasının dYrYcYsi eyni olarsa buna hansı kod deyilir?

A) müntYzYm kod

B) aralıq kodu

C) çevirilmiş kod

D) fuksional kod

E) cYm kodu


246. Kod kombinasiyasının sözün uzunluğu eyni olarsa buna hansı kod deyilir?

A) müntYzYm kod

B) aralıq kodu

C) çevirilmiş kod

D) fuksional kod

E) cYm kodu


247. Kodlanmış siqnal kanal kodirindYn sonra hara verilir?

A) modulyatora

B) cYmlYşdiriciyY

C) rabitY kanalına

D) funksional blokuna

E) cYm blokuna


248. Modulyatorun çıxışında alınmış x siqnalı hara göndYrilir?

A) rabitY kanalına

B) deşifratora

C) şifratora

D) multivibrotora

E) demultivibrotora


249. RYqYm teleölçü sisteminY hansı aiddir?

A) say impuls teleölçü sistemlYri

B) gYrginlik impuls teleölçü sistemlYri

C) cYrYyan impuls teleölçü sistemlYri

D) intensivlik impuls teleölçü sistemlYri

E) müddYt impuls teleölçü sistemlYri


250. İntensivlik teleölçü sistemindY I1=kx ifadYsindY k-nYdir?

A) çeviricinin çevrilmY Ymsalı

B) çeviricinin müqavimYti

C) çeviricinin tutumu

D) çeviricinin intensivliyi

E) çeviricinin izofiliyi


251. İntensivlik teleölçü sistemindY I1=kx ifadYsindY x-nYdir?

A) ölçülYn kYmiyyYt

B) ölçülYn cYrYyan

C) ölçülYn müqavimYt

D) ölçülYn induktivlik

E) ölçülYn tutum


252. Royer multivibrotorunun hasil etdiyi impulsların tezliyi hansıdır?

A)


B)

C)


D)

E)
253. Royer multivibrotorunun tezlik ifadYsindY E2-nYdir?

A) giriş gYrginliyi

B) giriş tutumu

C) giriş nüfuzluğu

D) giriş cYrYyanı

E) giriş Ymsalı
254. Royer multivibrotorunun ifadYsindY W nYdir?

A) sarğıların sayı

B) sarğıların nüfuzluğu

C) sarğıların hYcmi

D) sarğıların intensivliyi

E) sarğıların müqavimYti


255. Royer multivibrotorunun ifadYsindY S nYdir?

A) nüvYnin en kYsiyi

B) nüvYnin sahYsi

C) nüvYnin pYncYrYsi

D) nüvYnin pYncYrYsinin eni

E) nüvYnin kYsiyi


256. Royer multivibrotorunun hansı sistemdY tYdbiq edilir?

A)Tİ-TS sistemindY

B) TT sistemindY

C) TS sistemindY

D) TK sistemindY

E) Tİ sistemindY


257. Akustika kanalları nY üçün istifadY olunur?

A) rYqslYrin ötürülmYsindY

B) rYqslYrin hasilindY

C) rYqslYrin intensivliyindY

D) rYqslYrin cYmlYşdirilmYsindY

E) rYqslYrin bölüşmYlYrindY258. Tİ-TS sistemindY aralıq ifadYsi hansıdır?

A) rabitY kanalı

B) aralıq müqavimYti

C) aralıq tutumu

D) aralıq transformatoru

E) aralıq induktivliyi


259. Şifratorların vYzifYsi.

A) diskret siqnalı kod kombinasiyasına çevirmYk

B) diskret siqnalını güclYndirmYk

C) diskret siqnalını bölüşdürmYk

D) diskret siqnalını cYmlYşdirmYk

E) diskret siqnalını hasil etmYk


260. RYqYm teleölçü sisteminY hansı aiddir?

A) impuls teleölçü sistemlYri

B) gYrginlik teleölçü sistemlYri

C) cYrYyan teleölçü sistemlYri

D) intensivlik teleölçü sistemlYri

E) müddYt teleölçü sistemlYri


261. Tezlik modulyasiyasında zolağın eni neçY yazılır?

A)


B)

C)


D)

E)
262. Faza modulyasiyası neçY işarY edilir?

A) FM

B) F+M


C) F-M

D) F/m


E) 2F
263. Faza impuls modulyasiyası neçY işarY edilir?

A) F/M


B) F+M

C) F-M


D) F2M

E) F+2M
264. Kod impuls modulyasiyası neçY işarY edilir?

A) KIM

B) K+1+M


C) K-1+M

D) K+1-M


E) KM
265. Telemexanikada (KK) necY adla

A) kanal koderi

B) kanal cYrYyanı

C) kanal gYrginliyi

D) kanal tutumu

E) kanal fYrqi


266. Modulyasiya olunmamış harmonik siqnalın ifadYsi hansıdır?

A)


B)

C)


D)

E)
267. AM nYticYsindY alınan siqnalın amplitudası necY yazılır?

A)

B)


C)

D)


E)
268. AM nYticYsindY siqnal ifadYsindY nYdir?

A) -amplitudasının dYyişmYsi

B) -gYrginlik

C) - cYrYyan

D) - müqavimYt

E) - induktivlik


269. nYdir?

A) modulyasiya Ymsalı hansıdır

B) gYrginlik fYrqi

C) cYrYyan hasili

D) cYrYyan şiddYti

E) modul fYrqi


270. Deviasiya necY işarYlYnir?

A)


B)

C)


D)

E)
271. XYbYrlYrin cYmi necY işarYlYnir?

A)

B)


C)

D)


E)
272. Kodlama prosesinY tYlYblYrdYn sadY vY etibarlı olması

A) kodlama apparatları sadY vY etibarlı olması

B) kodlama yalnız amplitud modulyasiya tYtbiq olunması

C) kodlama prosesindY faza modulyasiya tYtbiq olunması

D) kodlama parametrlYrinin idarY olunması

E) kodlama prosesindY kompüter texnikasından istifadY


273. Kodlama prosesinY tYlYblYrdYn?

A) kodlanmış siqnalın ötürmY müddYti minimum

B) kodlanmış siqnalın ötürmY müddYti maksimum

C) kodlama prosesindY kompüter texnikasından istifadY

D) kodlama prosesindY EHM istifadY

E) kodlanmaya verilYn siqnal araşdırılması


274. MüntYzYm kod nYdir?

A) kod kombinasiyasının dYrYcYsi eyni olduqda

B) kod kombinasiyasının cYmi eyni olduqda

C) kod kombinasiyasının fYrqi 3 bYrabYr olduqda

D) kod kombinasiyasının fYrqi 5bYrabYr olduqda

E) kodun amplitudu böyük olarsa


275. Kodun izofilik Ymsalı

A)


B)

C)


D)

E)
276. İkilik Qrey kodunda onluq YdYd 3 ifadYsi

A) 3= 0010

B) 3= 0100

C) 3= 0100

D) 3= 1001

E) 3= 1100
277. İkilik Qrey kodunda onluq YdYd 5 ifadYsi

A) 5= 0111

B) 5= 0101

C) 5= 0111

D) 5= 1110

E) 5= 0001


278. Telemexanikanın kontaktlı elementlYrinY hansı aiddir?

A) rele


B) müqavimYt

C) tranzistor

D) diod

E) elektron lampası


279. MKY- 48 nYdir?

A) elektromaqnit rele

B) elektrik güclYndiricisi

C) güclYndirici

D) süzgYc

E) ötürücü280. Maqnit-tranzistorlu elementlYrdY transformatorun neçY dolağı var?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 1

E) 4
281. Maqnit-tranzistorlu elementdY harada istifadY olunur?

A) mYntiqi funksiyaları yerinY yetirmYk üçün

B) elektrik rYqslYrini güclYndirmYk üçün

C) müqavimYti artırmaq üçün

D) dYyişYn cYrYyanı güclYndirmYk üçün

E) sYs siqnalını artırmaq üçün
282. Kontaktlı elementlYrdY birlY.dirici hissY nYdir?

A) kontaktlar

B) müqavimYtlYr

C) tutumlar

D) induktivlik

E) tranzistor283. Tİ-TS sistemindY YmYliyyatları yerinY yetirYn bloklar?

A) işY buraxma

B) işi tYnzimlYmY

C) işlYri idarYetmY

D) iş barYsindY siqnalizasiya

E) işi idarYetmY


284. Tİ-TS sistemindY YmYliyyatları yerinY yetirYn bloklar?

A) şifratorlar

B) cYmlYşdiricilYr

C) diodlar

D) mYntiq elementlYri

E) transformatorlar


285. Tİ-TS sistemindY YmYliyyatları yerinY yetirYn bloklar?

A) deşifratorlar

B) trigerlYr

C) cYmlYşdiricilYr

D) diodlar

E) tranzistorlar


286. Tİ-TS sistemindY YmYliyyatları yerinY yetirYn bloklar?

A) generatorlar

B) düzlYndirici

C) transformatorlar

D) induktivlik

E) müqavimYt


287. Tİ-TS sistemindY YmYliyyatları yerinY yetirYn bloklar?

A) icra bloku

B) müqavimYt

C) diodlar

D) tranzistorlar

E) transformatorlar


288. Tİ-TS sistemindY YmYliyyatları yerinY yetirYn bloklar?

A) paylayıcılar

B) düzlYndirici

C) transformatorlar

D) cYmlYşdiricilYr

E) siqnalizasiya


289. Tİ-TS sistemindY YmYliyyatları yerinY yetirYn bloklar?

A) reqistrlYr

B) düzlYndirici

C) transformatorlar

D) idarY

E) siqnaledici290. Kabelin izalyasiyasının keçricilik ifadYsi nYdir?

A) sabit cYryanda izalyasiyasının keçriciliyi

B) dYyişYn cYryanda izalyasiyasının keçriciliyi

C) izalyasiyasının tutumu

D) izalyasiyasının müqavimYti

E) izalyasiyasının induktivliyi


291.Kabelin izalyasiyasının keçricilik ifadYsi nYdir?

A) dYyişYn cYryanda izalyasiyasının keçriciliyi

B) sabit cYryanda izalyasiyasının keçriciliyi

C) izalyasiyasının müqavimYti

D) izalyasiyasının tutumu

E) izalyasiyasının induktivliyi


292. Rele telemexanikanın hansı elementinY aiddir?

A) kontaktlı

B) kontaktsız

C) düzlYndirici

D) hamarlayıcı

E) impuls


293. Tranzistor telemexanikanın hansı elementinY aiddir?

A) kontaktsız

B) kontaktlı

C) düzlYndirici

D) hamarlayıcı

E) impuls


294. Tİ-TS sistemindY kontaktsız elementlYrY hansı aiddir?

A) tranzistor

B) rele

C) kontaktorD) müqavimYt

E) tutum
295. Tİ-TS sistemindY kontaktsız elementlYrY hansı aiddir?

A) tranzistor

B) rele


C) kontaktor

D) tutum


E) müqavimYt
296. Tİ-TS sistemindY kontaktsız elementlYrY hansı aiddir?

A) yarımkeçirici diod

B) rele

C) kontaktorD) müqavimYt

E) tutum
297. Tİ-TS sistemindY kontaktlı elementlYrY hansısı aiddir?

A) rele

B) tranzistorC) diod

D) tristor

E) vazistor
298. Telemexaniki sistemdY vericilYrdYn alınan siqnalların ötürülmYsi

A) siqnallar çevrilmYlidirlYr

B) siqnallar ölçülmYlidirlYr

C) siqnallar tYnzim olunmalıdırlar

D) siqnallar bir-başa rabitY kanalına ötürülmYlidirlYr

E) siqnallar idarY olunmalıdırlar


299. MYnbYdYn alınan xYbYr

A) siqnala çevirilir

B) müqavimYtY çevirilir

C) tutuma çevirilir

D) induktivliyY çevirilir

E) ölçülür


300. RabitY kanalı

A) siqnalları ötürYn texniki vasitYlYr

B) siqnalları çevirYn vasitYdir

C) siqnalları tYnzim edYn vasitYdirD) siqnalları ölçYn vasitYdir

E) siqnalları idarYedYn vasitYdir

Yüklə 407,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə