4124a1+4124a2 ( 500 ) Kompyuter sistemində əməliyyatlatların tətqiqi


Fibonaççi ədədləri hansı ədədin köməyilə çox sürətlə böyüyür?Yüklə 0,57 Mb.
səhifə2/6
tarix21.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
1   2   3   4   5   6

107.Fibonaççi ədədləri hansı ədədin köməyilə çox sürətlə böyüyür?

A)i-nin artması

B)a-nın artması

C)i-nin azalması

D)i-nin olması ilə

E)i və a-nın azalması ilə108. hesablayın.

A) 11


B) 22

C) 16


D) 18

E) 44


109. hesablayın.

A) 3


B) 16

C) 9


D) 41

E) 18


110. hesablayın.

A) 65.5


B) 16

C) 42


D) 60

E) 65,178111. hesablayın.

A) 34/3


B) 1/16

C) 19/4


D) 7

E) 8


112.Funksionalın qiyməti nə ilə müəyyən olunur?

A)bir və ya bir neçə funksiyanın seçilməsi ilə

B)müstəvi əyri qövsünün uzunluğu ilə

C)funksiyanın kəsilməzliyi ilə

D)funksiyanın inteqrallanması ilə

E)funksiyanın qövsünün uzunluğu ilə113.Aşağıdakı məsələlərdən hansı variasiya heasbının inkişafında böyük əhəmiyyətə malikdir?

A)İzopermetrik məsələ

B)Paralel xətlər haqqında məsələ

C)Perpendikulyar xətlər haqqında məsələ

D)Eyler məsələsi

E)Bernulli məsələsi


114.Aşağıdakı məsələlərdən hansı variasiya hesabının inkişafında böyük əhəmiyyətə malikdir?

A)Geodeziq xətt haqqında məsələ

B)Paralel düz xətlər haqqında məsələ

C)Eyler məsələsi

D)Perpendikulyar xətlər haqqında məsələ

E)Bernulli məsələsi115.Braxistron məsələsi ...

A)tsiklikdir

B)məhduddur

C)kəsilməzdir

D)əlaqəlidir

E)artandır116.Geodezik xətt haqqında məsələdə nəyi təyin edir?

A)funksiyanın maxsimumunu təyin etməli

B)funksiyanın minimumunu təyin etməli

C)2 nöqtəni birləşdirən ən kicik uzunluğa malik olması

D)2 nöqtə arsında məsafəni təyin etməli

E)funksiyanın artımı ilə təyin etməli117.İzopermetik məsələdə nəyi tapmaq tələbolunur?

A)Funksionalın ekstremumunu

B)Funksiyanın inteqralını

C)Funksiyanın maksimumunu

D)Funksiyanın minimumunu

E)Funksiyanın məhdudluğunu118.İzopermetik məsələnin özünəməxsus şərti hansıdır?

A)Funksionalı sabit qiymətini saxlayır

B)Funksional öz qiymətini dəyişir

C)Funksional öz mənfi qiymətini dəyişir

D)Funksional öz müsbət qiymətini dəyişir

E)Funksional mənfi olmayan qiymətini dəyişir119.funksionalın ekstremumunun zəruri şərti nədir?

A)funksionalının variasiyasının 0-a bərabər olmasıdır

B)variasiyanın 0-dan böyük olmasıdır

C)variasiyanın vahidə bərabər olmasıdır

D)variasiyanın 0-dan kiçik olmasıdır

E)variasiyanın minimum olmasıdır120. Aşağıdakılardan hansı doğrudur:

1. Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli iki mərhələdə yerinə yetirilir. Birinci mərhələdə dayaq həlli, ikinci mərhələdə optimal həll tapılır.

2. Simpleks üsulla xətti proqramlaşdırma məsələsini həll edib, axırıncı simpleks cədvəldən ikili məsələnin optimal həllini və məqsəd funksiyasının optimal qiymətini tapmaq olar.

3. Parametrik proqramlaşdırma məsələsində parametrin dəyişdiyi parça elə hissələrə bölünür ki, parametrin bu hissələrin hər birindən götürülmüş qiymətlərində məqsəd funksiyası məhdudiyyətlərlə müəyyən olunan oblastın yalnız bir təpə nöqtəsində optimal qiymətini alsın.

4. Nəqliyyat məsələsində məhdudiyyətlərdə dəyşənlərim əmsalları vahıdə bərabərdir

5. Nəqliyyat məsələsində məqsəd funksiysında dəyşənlərim əmsalları vahıdə bərabərdir


A) 1,2,3,4

B)1,2,3,4,5

C) 2,3,4

D)3,4,5

E) 2,3,5

121.Bütün nöqtələri əvvəlcədən seçilir və sonra dəyişmir.Bu necə adlanır?

A) passiv axtarış

B) ardıcıl axtarış

C) aktiv axtarış

D) unimodal axtarış

E) seçmə axtarış122.Ən sadə passiv axtarış hansıdır?

A) seçmə üsul

B)ardıcıl üsul

C)metodik üsul

D)unimodal üsul

E)parçanın yarıya bölmə üsulu123. Aşağıdakılardan hansı doğrudur ?

1) Sonlu sayda qabarıq çoxluqların kəsişməsi qabarıq чoxluqdur

2) Dairə ilə yarım fəzanın birləşməsi qabarıq чoxluqdur

3) Qabarıq çoxluq ilə qabarıq olmayan çoxluğun kəsişməsi qabarıq çoxluqdur

4) Qabarıq çoxluq ilə yarım fəzanın kəsişməsi qabarıq чoxluqdur

5) Qabarıq çoxluq ilə yarım fəzanın birləşməsi qabarıq чoxluqdur

A)1,4

B) 1,3,4,5C) 2,3,4

D) 3


E) 1,2,3,4

124.. Aşağıdakılardan hansı yanılışdır?

1) Sonlu sayda qabarıq çoxluqların kəsişməsi qabarıq чoxluqdur

2) Dairə ilə yarım fəzanın birləşməsi qabarıq чoxluqdur

3) Qabarıq çoxluq ilə qabarıq olmayan çoxluğun kəsişməsi qabarıq çoxluqdur

4) Qabarıq çoxluq ilə yarım fəzanın kəsişməsi qabarıq чoxluqdur

5) Qabarıq çoxluq ilə yarım fəzanın birləşməsi qabarıq чoxluqdur

A) 2,3,5

B) 1,3,4,5

C) 1,4

D) 1,3


E) 1,2,3,4

125.Verilmiş tənliyinin başlanğıc şərtini ödəyən həllinin tapılması məsələsinə nə məsələsi deyilir?

A)Koşi məsələsi

B) Direxli məsələsi

C) Pikar məsələsi

D) Veyerştras məsələsi

E) Eyler məsələsi


126. Bu tənliklərdən hansı transendent tənlikdir?

A)

B)x-5=0

C)

D)

E)


127. Tənliyin tələb olunan dəqiqliklə təqribi kökünün tapılması neçə mərhələdə yerinə yetirilir?

A)2


B)3

C)4


D)1

E)heç bir mərhələdə


128. A- necə adlanır?

A)Vandermond determinantı

B)qüvvət determinantı

C) üstlü determinantı

D) ardıcıllıq determinantı

E) üçbucaq determinantı129. Düzbucaqlıılar düsturunda həndəsi olaraq hansı hissəsi oturacaq hissəsinə aiddir?

A) b-a

B)

C)b+a

D)

E) heç bir hissəsi


130. Düzbucaqlıılar düsturunda həndəsi olaraq hansı hissəsi hündürlük hissəsinə aiddir?

A)

B)b-a

C)b+a


D)

E) heç bir hissəsi131. Trapeslər düsturunda həddi nə adlanır?

A) qalıq hədd

B) addım

C)dəyişən

D) verilən

E) funksiya132. Simpleks üsulunda düyün nöqtələrinin sayı artdıqca interpolyasiya çoxhədlisi də interpolyasiyası zamanı xəta necə dəyişir?

A)azalır


B) artır

C) 0 bərabər olur

D) 1 bərabər olur

E) dəyişmir


133. Nyuton – Kotes düsturu üçün n=2 halında neçə bərabər hissəyə bölünür?

A)2 hissəyə

B)1 hissəyə

C)heç bir

D)3 hissəyə

E)1/2 nisbətində


134. Nyuton – Kotes düsturu üçün n=2 götürsək parçasında interpolyasiya addımı necə olar?

A)

B)n=b-a

C)D)

E)


135. Simpson düsturunu düyün nöqtələrində nə ilə əvəz etmək olar?

A)Nyutonun birinci interpolyasiya çoxhədlisi ilə

B) Funksiya ilə

C) Loqranj çoxhədlisi ilə

D) Trapeslər düsturu ilə

E) heç nə ilə


136. Verilənlərdən hansı Simpson düsturunun xətası adlanır?

A)

B)

C)

D)

E)


137. düsturu necə adlanır?

A) Simpson düsturunun xətası

B)trapeslər düsturunun xətası

C) düzbucaqlılar düsturunun xətası

D) Nyuton – Kotes düsturunun xətası

E)Adams düsturunun xətası138. ədədi diferensiallama üçün nəyi ifadə edir;

A) interpolyasiya çoxhədlisi

B) ekstrepolyasiya çoxhədlisi

C)funksiyanı

D) sərbəst dəyişəni

E) qalıq həddi


139. ədədi diferensiallama üçün nəyi ifadə edir?

A) interpolyasiya düsturunun xətasını

B) interpolyasiya çoxhədlisi

C) ekstrepolyasiya çoxhədlisi

D) qalıq həddi

E)heç bir rolu yoxdur


140. Ədədi diferensiallama üçün törəmənin hesablandığı nöqtə parçasının əvvəlində yerləşrsə, hansı düsturundan istifadə əlverişlidir?

A) Nyutonun 1- ci interpolyasiya düsturu

B) Loqranjın I interpolyasiya düsturu

C) Loqranjın II interpolyasiya düsturu

D) Nyutonun II interpolyasiya düsturu

E) Nyuton- Kates düsturu141. Ədədi diferensiallama üçün törəmənin qiyməti hesablanan nöqtə parçasınınsonuncu yerləşərsə hansı düstur əlverişlidir.

A) Nyutonun 2- ci interpolyasiya düsturu

B) Loqranjın I interpolyasiya düsturu

C) Loqranjın II interpolyasiya düsturu

D) Nyutonun I interpolyasiya düsturu

E) Nyuton- Kates düsturu142. Adi diferensial tənlik üçün törəmələri üçün necə adlanır?

A) axtarılan funksiya

B) arqument

C) sərbəst dəyişən

D) qalıq funksiya

E) funksiyonal143. düsturu verilənlərdən hansı tənlik adlanır:

A) birtərtibli adi diferensial tənlik

B) funksional

C) funksiya

D) operator

E) I tərtibli tənlik


144. Birtərtibli adi diferensial tənlik düsturu hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


145. Törəməyə nəzərən həll olunmuş birtərtibli adi diferensial tənlik hansı düsturla ifadə olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


146. olduqda adi diferensial tənlik üçün olması hansı şərt adlanır?

A) başlanğıc şərt

B) Lipşis şərti

C) sabit


D) Koşi məsələsi

E) heç bir şərt147. Birtərtibli diferensial tənliyin ümumi həlli üçün ixtiyari hansı sabit daxil olar?

A) c sabiti

B)0

C)1


D)c+a

E)146. Adi diferensial tənliklər üçün həndəsi olaraq ümumi həll koordinat müstəvisi üzərində yerləşən hansı sabitdən asılıdır?

A) C parametrdən

B)

C) dəyişəndən

D) funksiyadan

E) törəmədən


147. Koordinat müstəvisində c sabitindən asılı olan əyrilər ailəsinı diferensial tənliyin nəyi deyilir?

A) İnteqral əyrilər

B) funksional əyrilər

C) ekstremal əyrilər

D) düz xətt

E) hec nəyi


148. Həndəsi olaraq Koşi məsələsinin həllini tapmaq üçün müstəvinin hansı nöqtələrindən keçən əyrini tapmaq lazımdır?

A)

B)

C) ordinat oxundan

D) başlanğıcdan

E) absis oxu


149. şəklində göstərilə bilən tənlik

A) birdəyişənli tənlik adlanır

B) II dəyişənli tənlik adlanır

C) funksiya adlanır

D) 2 dəyişənli funksiya adlanır

E)I tərtibli funksiya adlanır


15.0 Dəyişəni eyniliyə çevirən qiymətlərə

A) tənliyin həllər çoxluğu deyilir

B) funksiyanın həllər çoxluğu deyilir

C) II tərtibli həllər çoxluğu deyilir

D) funksionalın həllər çoxluğu deyilir

E) təyin oblastı deyilir


151. Tənliyin köklərinin ayrılması neçə üsulla aparılır

A) 2 üsul

B)1 üsul

C) 3 üsul

D) 4 üsul

E) 5 üsul


152. Aşağıdakılardan hansı tənliyin köklərinin ayrılması üsuludur?

A) qrafik üsul

B) vətərlər

C) toxunanlar

D) kombinə üsulu

E) iterasiya


153. Aşağıdakılardan hansı tənliyin köklərinin ayrılması üsuludur?

A) analtik üsul

B) vətərlər

C) toxunanlar

D) kombinə üsulu

E) iterasiya


154. Hansı üsul tənliyin köklərinin ayrılması üsuludur?

A) qrafik və analtik üsul

B) vətərlər

C) toxunanlar

D) kombinə üsulu

E) iterasiya


155. parçasında kəsilməz olan funksiyası parçanın uclarında müxtəlif işarəli qiymətlər alarsa,

A) onda bu parçada tənliyinin heç olmazsa bir kökü var

B) onda bu parçada tənliyinin yeganə kökü var

C) onda bu parçada tənliyinin iki kökü var

D) onda bu parçada tənliyinin üç kökü var

E) kökü yoxdur.


156. Əgər tənliyin hər hansı parçasında kökü varsa,

A) həmin parçanın uclarında, təyin olunan funksiya müxtəlif işarəli qiymətlər alır

B) həmin parçanın uclarında, təyin olunan funksiya bərabər işarəli qiymətlər alır

C) həmin parçanın uclarında, təyin olunan funksiya müsbət işarəli qiymətlər alır

D) həmin parçanın uclarında, təyin olunan funksiya mənfi işarəli qiymətlər alır

E) həmin parçanın uclarında, təyin olunan funksiya sıfıra bərabər olur157. Aşağıdakılardan hansı tənliyin kökünün dəqiqləşdirilməsi üsuludur?

A) parçanı yarıya bölmə

B) qrafik

C)analtik

D) köklərə ayrılma

E) üsulu yoxdur


158. Vətərlər üsulundan nə üçün istifadə olunur?

A) tənliyin kökünün dəqiqləşdirilməsində

B)Həndəsi köklərin ayrılmasında

C) sahəni tapmaq üçün

D) kök tapmaq üçün

E)tənliyin işarəsini yoxlamaq üçün


159. Parçanı yarıya bölünməsi, vətərlər, toxunanlar üsulu ....

A) tənliyin kökünün dəqiqləşdirilməsi üsullarıdır

B) tənliyin kökünün ayrılması üsullarıdır

C) fnksiyanın kökünün dəqiqləşdirilməsi üsullarıdır

D) kökü tapmaq üsuludur

E) funksiyaın törəməsini tapmaq üsuludur


160. Vətərlər üsulu başqa cür necə adlanır?

A) kəsənlər

B) toxunanlar

C) kombinə

D) iterasiya

E) qrafiki


161. İterasiya üsulu.....

A) ardıcıl yaxınlaşma üsuludur

B) kəsənlər üsuludur

C) toxunanlar üsuludur

D) vətərlər üsuludur

E) kəsənlər üsuludur162. Bu üsul bəzən “xətti interpolyasiya”, “mütənasib parçalar” kimi də adlanır

A) vətərlər

B) kəsənlər

C) iterasiya

D) kombinə

E) ardıcıl yaxınlaşma


163. Toxunanlar üsulu başqa cür necə adlanır?

A) Nyuton üsulu

B) kəsənlər

C) vətərlər

D) ardıcııl yaxınlaşma

E) kombinə164. Vətərlər və toxunanlar üsulunun kombinasiyasına başqa cür hansı üsul deyirlər?

A)qarışıq üsul

B) vətərlər

C) kəsənlər

D) Nyuton üsulu

E)iterasiya


165. Aşağıdakılardan hansı cəbri tənliklər sisteminin dəqiq həll üsuludur?

A)Kramer üsulu

B) Adams üsulu

C) Zeydel üsulu

D) İterasiya üsulu

E) Matris üsulu


166. Hansı bənddə cəbri tənliklər sisteminin dəqiq həll üsulları verilib?

A) Qaus üsulu, Kramer üsulu

B) Zeydel üsulu

C) İterasiya üsulu

D) Çebışev üsulu

E) Nyuton üsulu


167. Aşağıdakı üsullardan hansı tənliklər sisteminin təqribi həll üsuludur?

A) Zeydel

B) Kramer

C) Qaus


D) Tərs matris üsulu

E) İterasiya üsulu


168. İterasiya nə deməkdir?

A)ardıcıl yaxınlaşma

B) kəsənlər

C) vətərlər

D) kombinə

E) sıxılmış inikas


169. Hansı bənddə cəbri tənliklər sisteminin təqribi həll üsulu verilirb?

A)iterasiya üsulu

B) kramer

C) Qaus


D)kvadrat köklər

E) matris üsulu


170. Tənliklər sisteminin Kramer üsulu ilə həlli zamanı sistemin misallarından düzəldilmiş determinantı “0” (sıfır) olarsa....

A) tənliklər sisteminin həlli yoxdur

B) 2 həlli var

C) yeganə kökü var

D) heç olmasa 1 kökü var

E) həlli sıfra bərabərdir


171. Kramer qaydasına görə tənliklər sisteminin həlli olması üçün nə vacibdir?

A) sistemin əmsallarından düzəldilmiş determinat sıfırdan fərqli olmalıdır

B) sistemin əmsallarından düzəldilmiş determinat sıfıra bərabərdir

C) 1=0


D) sistemin əmsallarından düzəldilmiş determinat müxtəlif işarəli olmalıdır

E) sistemin əmsallarından düzəldilmiş determinat müsbət olmalıdır172. n tərtib sonlu fərqin hasilə görə xassəsinə görə ifadəsi nəyə bərabərdir?

A)

B)

C)

D)

E)


173. n tərtibli çoxhədlinin n tərtib sonlu fərqi necə ədəddir?

A) sabit


B) dəyişən

C) 1 bərabərdir

D) n bərabərdir

E) 0 bərabərdir


174. n+1 tərtibli çoxhədlinin n tərtib sonlu fərqi necə ədəddir?

A)0


B)1

C)n


D)n+1

E)2
175.Əgər funksiyası parçasında kəsilməzdirsə, onun inteqralı haqqında hansı fikri söyləmək olar.

A) onun parçasında inteqralı var

B) onun parçasında törəməsi var

C) onun parçasında ibtidai funksiyası var

D)onun inteqralı sabitdir

E) onun inteqralı yoxdur
176. Müəyyən inteqralın təqribi üsullarla hesablanması necə adlanır?

A)kvadratura düsturları

B) analtik düsturlar

C)qrafiki düsturlar

D)vandermond düsturlar

E)ədədi düsturlar


177. Kvadratura düsturları hansılardır?

A)Müəyyən inteqralım təqribi üsullarla həlli düsturları

B)tənlik

C)tənlik sistemi

D)funksional

E) diferensial tənlik


178. Aşağıdakılardan neçəsi hesablama prosesində xətaların əmələ gəlməsi səbəbləri ola bilər: 1) Real proseslə onu əvəz edən riyazi model arasındakı fərqlərdən; 2) Məsələnin həlli prosesində istifadə olunan metodun təqribiliyindən; 3) Ədədlər üzərində aparılan yuvarlaqlaşdırmadan

A) hamısı

B) heç biri

C) yalnız 1- cisi

D) 2- cisi

E) 3- cüsü


179. Hesablama prosesində xətanın böyüməsinə başlıca səbəb nədir?

A)xətaların cəmlənməsi

B) xətaların aşkarlanması

C) xətaların çıxılması

D) xətaların yuvarlaqlaşdırılması

E) xətaların aproksimasiyası


180. Aşağıdakılardan hansı təqribi ədədin mütləq xətasıdır

A) Ədədin dəqiq qiyməti ilə təqribi qiymətinin fərqinin moduluna

B) Ədədin dəqiq qiyməti ilə təqribi qiymətinin fərqinin

C) Ədədin təqribi qiyməti ilə dəqiq qiymətinin fərqinin

D) Ədədin dəqiq qiyməti ilə təqribi qiymətinin nisbətinə

E) Ədədin təqribi qiyməti ilə dəqiq qiymətinə nisbətinə


181. düsturu ilə hesablama prosesində nə hesablanır

A) mütləq xəta

B) nisbi xəta

C) limit xəta

D)hüdud xəta

E) məhdud xəta


182. Mütləq xətanın hüdud qiyməti hansı düsturla xarakterizə olunur:

A)

B)

C)

D)

E)183. Hesablama prosesində münasibəti nəyi ifadə edir?

A) Mütləq xətanın hüdud qiyməti

B) Nisbi xətanın hüdud qiyməti

C) mütləq xətanı

D) nisbi xətanı

E) hər iki xətanı


184. Hesablama prosesində düsturu nəyi ifadə edir: (a təqribi qiymət, - hüdud qiyməti)

A) dəqiq qiyməti

B) təqribi qiyməti

C) nisbi xətanı

D) mütləq xətanı

E) mütləq xətanın limit qiymətini
185. Ədədin mütləq xətasının dəqiq qiymətinin moduluna olan nisbəti necə adlanır?

A) nisbi xəta

B) mütləq nisbi xəta

C) hüdud qiyməti

D) limit qiyməti

E) mütləq xəta


186. Bir neçə təqribi ədədin cəbri cəminin mütləq xətası həmin təqribi ədələrin nəyindən böyük deyildir

A)mütləq xətaların cəmindən

B) mütləq xətalarının fərqindən

C) mütləq xətalarının nisbətindən

D) nisbi xətaların cəmindən

E) nisbi xətaların fərqindənYüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə