4124a1+4124a2 ( 500 ) Kompyuter sistemində əməliyyatlatların tətqiqi


neçə təqribi ədədin cəbri cəminin mütləq xətası həmin təqribi ədədlərin mütləq xətalarından cəmindən hansı mütənasibdədirYüklə 0,57 Mb.
səhifə3/6
tarix21.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
1   2   3   4   5   6

187.neçə təqribi ədədin cəbri cəminin mütləq xətası həmin təqribi ədədlərin mütləq xətalarından cəmindən hansı mütənasibdədir:

A) böyük deyildir

B) böyükdür

C) kiçikdir

D) kiçik deyil

E) bərabərdir188. Bir neçə təqribi ədədin cəbri cəminin mütləq xətasının hüdud qiyməti nəyi bərabərdir?

A) Təqribi ədədlərin mütləq xətalarının hüdud qiymətləri cəminə

B) Təqribi ədədlərin hüdud qiymətinə

C) Təqribi ədədlərin nisbə xətalarının hüdud qiymətləri cəminə

D) Təqribi ədədlərin nisbə xətalarının fərqinə

E) Təqribi ədədlərin mütləq xətalarının hüdud qiymətləri fərqinə


189. Teoremi tamamlayın: Bir neçə təqribi ədədin (eyni işarəli) cəminin nisbi xətası bu ədələrin:

A) nisbi xətaların ən böyüyünü aşmır

B) nisbi xətaların ən kiçiyini aşmır

C) nisbi xətaların cəminə bərabərdir

D) mütləq xətaların ən böyüyünü aşmır

E) mütləq xətaların cəminə bərabərdir


190. Aşağıdakılardan hansı fərqin nisbi xətasının böyüməsinə səbəb ola bilər

A) ədədin dəqiq və təqribi qiyməti bir- birinə çox yaxındırsa

B) ədədin dəqiq və təqribi qiymətləri bir- birindən xeyli uzaqdırsa

C) ədədin dəqiq qiyməti təqribi qiymətindən çox böyükdürsə

D) ədədin dəqiq qiyməti təqribi qiymətindən çox kiçikdirsə

E) ədədin dəqiq və təqribi qiymətləri bir- birindən fərqlənmirsə


191. Teoremi tamamla: Sıfırdan fərqli təqribi ədədlərin hasilinin nisbi xətası....

A) vuruqların nisbi xətaları cəmindən böyük deyil

B) vuruqların nisbi xətaları hasilindən böyük deyil

C) vuruqların nisbi xətaları fərqindən böyük deyil

D) vuruqların nisbi xətaları hasilindən böyükdür

E) vuruqların nisbi xətaları cəminə bərabərdir


192. Hasilin nisbi xətasının hüdud qiyməti nəyə bərabərdir?

A) vuruqların nisbi xətaları cəminə

B) vuruqların nisbi xətaları hasilinə

C)hüdud qiymətləri hasilinə

D) hüdud qiymətləri cəminə

E) vuruqların nisbətinə


193. Əgər təqribi ədəd sıfırdan fərqli dəqiq ədədə vurularsa, aşağıdakılardan hansı doğrudur?

A) nisbi xətanın hüdud qiyməti dəyişmir, mütləq xətanın hüdud qiyməti isə həmin ədədə vurulur

B) nisbi xəta böyüyür, hüdud qiyməti hüdud qiyməti dəyişmir

C) nisbi xətanın hüdud qiyməti kiçilir, mütləq xəta dəyişilmir

D) nisbi xətanın hüdud qiyməti dəyişilir

E)hüdud qiyməti həmin ədədlə düz mütənasib hissələrə bölünür


194. Nisbətin nisbi xətası üçün aşağıdakı təkliflərdən hansı doğrudur?

A) bölünən və bölənin nisbi xətaları cəmindən böyük deyil

B) bölünən və bölənin nisbi xətaları cəmindən kiçik deyil

C) bölünən və bölənin nisbi xətaları cəminə bərabərdir

D) bölünən və bölənin nisbi xətaları fərqinə bərabərdir

E) bölünən və bölənin nisbi xətaları cəminfərqindən kiçik deyil195. Hökmün nisbi xətasının hüdud qiyməti kök altı ədədin nisbi xətasının hüdud qiymətindən nə qədər fərqlidir?

A) n dəfə az olan

B) n dəfə çox olan

C) n qədər az olan

D) n qədər çox olan

E) n dərəcədən çox olan


196. tənliyi necə adlanır?

A) transendent

B) cəbri

C) rasional

D) irrasional

E) qeyri- xətti


197. funksiyası üçün hansı doğru deyil.

A) cəbridir

B) transendentdir

C) triqonometrikdir

D) qeyri- xəttidir

E) cəbri deyil
198. Tənliyin tələb olunan dəqiqliklə təqribi köklərinin tapılması neçə mərhələdə yerinə yetirilir?

A) 2


B)3

C)4


D)1

E)5
199. Tənliyin tələb olunan dəqiqliklə köklərinin tapılması üçün istifadə olunan 1- ci mərhələ necə adlanır?

A) köklərin ayrılması

B) köklərin axtarılması

C) köklərin hesablanması

D) köklərin xaric edilməsi

E)köklərin dəqiqləşdirilməsi
200. Tənliyin ayrılmış kökünün tələb olunan dəqiqliklə dəqiqləşdirilməsi neçənçi mərhələ hesab edilir?

A) 2-ci

B) 1- ci

C) 3-cü


D) əvvəlki

E) heç biri


201. Verilən tənliyin kökünün ayrılması üçün hansı şərt ödənilməlidir?

A) yalnız bir kökü özündə saxlayan parça tapılmalıdır

B) bir neçə kökü özündə saxlayan parça tapılmalıdır

C) sonlu sayda kökü özündə saxlayan parça tapılmalıdır

D) köklərin fərqini özündə saxlayan parça tapılmalıdır

E) köklərin hasilini özündə saxlayan parça tapılmalıdır


202. Tənliyin köklərinin ayrılması mərhələsi neçə üsulla yerinə yetirilir?

A) 2


B)3

C)1


D)4

E)5
203. Əgər tənlik şəklindədirsə, onların qrafikləri qurulur və əksinə nöqtələri tapılır, bu nöqtələrin yerləşdiyi parçalar müəyyən olunur. Aparılan mərhələ necə adlanır?

A) tənliyin köklərinin qrafik üsulla ayrılması

B) tənliyin köklərinin tapılması

C) tənliyin köklərinin dəqiqləşdirliməsi

D)köklərin dəqiqliyinin müəyyənləşdirilməsi

E) tənliyin sıfırlarının tapılması
204. Köklərin ayrılmasında analtik üsulda funksiyaların hansı xassəsindən istifadə olunur:

A) dövrülüyü

B) artması və ya azalması

C) təkliyi və ya cütlüyü

D) monotonluğu

E) aşağıya və ya yuxarıya qabarıqlığı


205.- də kəsilməz olan f(x) funksiya hansı şərt ödəndikdə bu parçada heç olmazsa bir kökü var:

A) parçanın ucları müxtəlif işarəli olarsa

B) parçanın ucları eyni işarəli olarsa

C) sabit olarsa

D) monoton olarsa

E) tək olarsa


206. - də kəsilməz olan və ucları müxtəlif işarəli olan f(x) funksiyasının bu parçada neçə kökü var

A)1


B)2

C)3


D)yoxdur

E) sonsuz sayda


207. köklərin dəqiqləşdirilməsində hansı üsuldan istifadə olunur.

A) qoşma üsulu

B)parçanın yarıya bölünməsi

C) vətərlər (kəsənlər)

D) toxunanlar

E) iterasiya208. Vətərlər üsulunu bəzən belə də adlandırırlar:

A) xətti interpolyasiya

B)cəbri interpolyasiya

C) qrafik interpolyasiya

D) analtik interpolyasiya

E)düzgün interpolyasiya209. Vətərlər üsulunda parçanın b ucunun hansı şərtlər ödənildikdə iterasiyanın tərpənməz ucu hesab edilir:

A) funksiyanın işarəsi ilə II tərtib törəməsinin işarəsi eyni olduqda

B) funksiyanın işarəsi ilə I tərtib törəməsinin işarəsi eyni olduqda

C) I və II tərtib törəmələrinin müxtəlif işarəli olduqda

D) funksiyanın içarəsi sabit olduqda

E) funksiyanın I tərtib törəməsi müsbət olduqda


210. İterasiya prosesinin yığılan alunan üçün hansı şərt ödənməlidir

A) norma vahiddən kiçik olmalıdır

B) norma vahiddən böyük olmalıdır

C) norma vahidə bərabərdir

D) norma müsbət olmalıdır

E) norma mənfi olmalıdır


211. Xətti tənliklər sistemində şərtini ödənməsi iterasiya prosesi üçün nə deməkdir?

A) proses yığılandır

B) proses dağılandır

C) proses sonsuzdur

D) proses məhduddur

E) proses qeyri- aşkardır


212. Hansı iterasiya üsulundu j-ci yaxınlaşmada dəyişənin qiyməti elə bu yaxınlaşmada tapılmış və j-1 – ci yaxınlaşmanın qiymətlərinə əsasən tapılır.

A) Zeydel üsulunda

B) Loqranjia üsulunda

C) Nyutonun I interpolyasiya üsulunda

D) Nyutonun II interpolyasiya üsulunda

E) Sonlu fərqlər üsulunda213. parçasında kəsilməz olan f(x) funksiyası parçanın uclarında müxtəlif işarəli qiymətlər alırsa, onda bu parçada tənliyinin...

A) heç olmazsa bir kökü var

B) yeganə kökü var

C) sonsuz sayda kökü var

D) kökü yoxdur

E)kökü sıfıra bərabərdir214. Verilmiş tənliyinin başlanğıc şərtini ödəyən həllinin tapılması məsələsinə nə məsələsi deyilir?

A)Koşi məsələsi

B) Direxli məsələsi

C) Pikar məsələsi

D) Veyerştras məsələsi

E) Eyler məsələsi215. Tənliyin tələb olunan dəqiqliklə təqribi kökünün tapılması neçə mərhələdə yerinə yetirilir?

A)2


B)3

C)4


D)1

E)heç bir mərhələdə216. A- necə adlanır?

A)Vandermond determinantı

B)qüvvət determinantı

C) üstlü determinantı

D) ardıcıllıq determinantı

E) üçbucaq determinantı


217. Düzbucaqlıılar düsturunda həndəsi olaraq hansı hissəsi oturacaq hissəsinə aiddir?

A) b-a

B)

C)b+a

D)

E) heç bir hissəsi


218. Düzbucaqlıılar düsturunda həndəsi olaraq hansı hissəsi hündürlük hissəsinə aiddir?

A)

B)b-a

C)b+a


D)

E) heç bir hissəsi


219. Trapeslər düsturunda həddi nə adlanır?

A) qalıq hədd

B) addım

C)dəyişən

D) verilən

E) funksiya


220. Simpleks üsulunda düyün nöqtələrinin sayı artdıqca interpolyasiya çoxhədlisi də interpolyasiyası zamanı xəta necə dəyişir?

A)azalır


B) artır

C) 0 bərabər olur

D) 1 bərabər olur

E) dəyişmir


221. Nyuton – Kotes düsturu üçün n=2 halında neçə bərabər hissəyə bölünür?

A) ; 2 hissəyə

B)1 hissəyə

C)heç bir

D)3 hissəyə

E)1/2 nisbətində222. Simpson düsturunu düyün nöqtələrində nə ilə əvəz etmək olar?

A)Nyutonun birinci interpolyasiya çoxhədlisi ilə

B) Funksiya ilə

C) Loqranj çoxhədlisi ilə

D) Trapeslər düsturu ilə

E) heç nə ilə


223. düsturu necə adlanır?

A) Simpson düsturunun xətası

B)trapeslər düsturunun xətası

C) düzbucaqlılar düsturunun xətası

D) Nyuton – Kotes düsturunun xətası

E)Adams düsturunun xətası224. ədədi diferensiallama üçün nəyi ifadə edir;

A) interpolyasiya çoxhədlisi

B) ekstrepolyasiya çoxhədlisi

C)funksiyanı

D) sərbəst dəyişəni

E) qalıq həddi


225. ədədi diferensiallama üçün nəyi ifadə edir?

A) interpolyasiya düsturunun xətasını

B) interpolyasiya çoxhədlisi

C) ekstrepolyasiya çoxhədlisi

D) qalıq həddi

E)heç bir rolu yoxdur226. Ədədi diferensiallama üçün törəmənin hesablandığı nöqtə parçasının əvvəlində yerləşrsə, hansı düsturundan istifadə əlverişlidir?

A) Nyutonun 1- ci interpolyasiya düsturu

B) Loqranjın I interpolyasiya düsturu

C) Loqranjın II interpolyasiya düsturu

D) Nyutonun II interpolyasiya düsturu

E) Nyuton- Kates düsturu227. Ədədi diferensiallama üçün törəmənin qiyməti hesablanan nöqtə parçasınınsonuncu yerləşərsə hansı düstur əlverişlidir.

A) Nyutonun 2- ci interpolyasiya düsturu

B) Loqranjın I interpolyasiya düsturu

C) Loqranjın II interpolyasiya düsturu

D) Nyutonun I interpolyasiya düsturu

E) Nyuton- Kates düsturu228. Adi diferensial tənliyə aşağıdakılardan hansılar daxil olmaya bilər?

A) və n- ci tərtibdən kiçik, ayrı- ayrı törəmələr

B)

C)

D)

E)x


229. düsturu verilənlərdən hansı tənlik adlanır:

A) birtərtibli adi diferensial tənlik

B) funksional

C) funksiya

D) operator

E) I tərtibli tənlik


230. Birtərtibli adi diferensial tənlik düsturu hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)231. Qeyri- aşkar şəkildə verilmiş üçün tənliyin interqalı olarsa tənlik necə olar?

A)

B)

C)

D)

E)


232. olduqda adi diferensial tənlik üçün olması hansı şərt adlanır?

A) başlanğıc şərt

B) Lipşis şərti

C) sabit


D) Koşi məsələsi

E) heç bir şərt


233. Birtərtibli diferensial tənliyin ümumi həlli üçün ixtiyari hansı sabit daxil olar?

A) c sabiti

B)0

C)1


D)c+a

E)


234. ümumi həllində c sabitinə hansı qiyməti verdikdə funksiyanın xüsusi həlli alınır?

A)

B)

C)C


D)1

E)0
235. Adi diferensial tənliklər üçün həndəsi olaraq ümumi həll koordinat müstəvisi üzərində yerləşən hansı sabitdən asılıdır?

A) C parametrdən

B)

C) dəyişəndən

D) funksiyadan

E) törəmədən
236. Koordinat müstəvisində c sabitindən asılı olan əyrilər ailəsinı diferensial tənliyin nəyi deyilir?

A) İnteqral əyrilər

B) funksional əyrilər

C) ekstremal əyrilər

D) düz xətt

E) hec nəyi


237. Həndəsi olaraq Koşi məsələsinin həllini tapmaq üçün müstəvinin hansı nöqtələrindən keçən əyrini tapmaq lazımdır?

A)

B)

C) ordinat oxundan

D) başlanğıcdan

E) absis oxu


238. Kəsilmiş hissəni hansı əmrlə yapışdırmaq olar?

A) Paste

B) Cut

C) Copy


D) Enter

E) Save
239. Hansı əmr vasitəsi ilə riyazi düsturları daxil etmək olar?

A) Equation

B) Chut


C) Worksheet

D) Clip Art

E) Create New
240. İnformatika hansı sözlərin birləşməsindən alınmışdır:

A) informasiya və avtomatika

B) informasiya və məlumat

C) informasiya və ötürmə

D) informasiya və öyrənmə

E) heç biri


241. Mətn redaktoru nədir?

A) Mətn sənədlərinin hazırlanması

B) Cədvəl yaradılması

C) Qrafiklərin çəkilməsi

D) Mühasibat məsələlərinin istifadəsi

E) heç biri


242. Aşağıdakılardan hansı tətbiqi proqram təminatına daxil deyil?

A) əməliyyat sistemləri B) ekspert sistemləri C) mətn redaktorları

D) elektron cədvəllər E) verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri
243. Elektron məktub göndərmək üçün istifadə olunan proqram:

A) Outlook Express B) Google Chrome C) Windows Explorer

D) İnternet Explorer E) Macromedia Dream Weaver
244. Fon-Neyman arxitekturalı kompüter hansı prinsip əsasında qurulur?

A) Proqramla idarə olunma prinsipi əsasında

B) Xarici qurğularla qarşılıqlı əlaqə prinsipi əsasında

C) Prosessorla işləmə prinsipi əsasında

D) Daxili və xarici yaddaşa malik olması prinsipi əsasında

E) Modul prinsipi əsasında


245 Şəbəkədə kompüterin öz resuslarını nə idarə edir?

A) əməliyyat sistemi B) tətbiqi proqramlar C) elektron cədvəllər

D) verilənlər bazasının idarəetmə sistemi E) Visual Basic dili
246. İnternet Explorer nə proqramdır?

A) Brauzer B) Antivirus; C) Tərcümə; D) Arxivləşdirmə; E) Xidməti;247. İnternetə daxil olmaq üçün hansı proqram yüklənməlidir.

A) Explorer B) İnternet Explorer C) Ms İnternet D) My Komputer E) New Flash


248. LPT hansı portu göstərir?

A) paralel B) ardıcıl C) infraqırmızı D) USB E) elektromaqnit


249. “İnformatika” bir anlayış kimi elmi ədəbiyyata daxil edilmişdir?

A) Fransız mütəxəssisləri tərəfindən

B) İngilis mütəxəssisləri tərəfindən

C) Amerika alimləri tərəfindən

D) Amerika və Fransiz mütəxəssisləri tərəfindən

E) Yaponiya araşdırma qrupu tərəfindən


250. İnformatikanın predmetinə hansını aid etmək olmaz?

A) Informasiya bazalarının qurulması

B) Hesablama texnikasının vasitələrinin aparat təminatı

C) Hesablama texnikasının vasitələrinin proqram təminatı

D) Aparat və proqram təminatı vasitələrinin qarşılıqlı əlaqə vasitələri

E) Aparat və proqram vasitələrilə insanın qarşılıqlı əlaqə vasitələri


251. İnterfeys nədir?

A) İnsanın aparat və proqram vasitələri ilə qarşılıqlı əlaqə metodları və vasitələri

B) İnsanın şəbəkə və aparatla qarşılıqlı əlaqə vasitələri və metodları

C) Aparatın proqram təminatı ilə olan əlaqə vasitələri və metodları

D) İnsanın şəbəkə və proqram vasitələrilə qarşılıqı əlaqə metodları və vasitələri

E) Şəbəkə və insane arasında qarşılıqlı əlaqə metodları və vasitələri


252. Aşağıdakılardan hansını əsas təcrübi vəzifələri baxımından informatikanın istiqaməti saymaq olmaz?

A) Informasiyanın silinməsi B) Proqramlaşdırma C) Informasiyanın mühafizəsi

D) Hesablama sistemlərinin arxitekturası E) Hesablama sisteminin interfeysi

253. Kompyuterlərin “elektron hesablama maşınları” adlandırılmasının səbəbi nədir?

A) Inkişaf dövrünün iyirmi ilində ancaq ədədlərlə işləməsi

B) Ilk dövrlərdə proqram təminatının zəif olması

C) Ilk dövrlərdə istifadə çətinliyinin olması

D) Ancaq hərf və ədədlərlə işləməsi

E) Istifadə etdiyi say sistemi ilə əlaqədar olaraq254. Aşağıdakılardan hansının avtomatik hesablama xassəsi olmamışdır?

A) Abakda B) Mexaniki saatlarda C) Mexaniki kalkulyatorda

D) ENİAC – da E) İBM 360 – da

255. III nəsil kompyuterlərin yaradılması üçün zəmin oldu?

A) Yeni element bazasının aradılması

B) Inteqral sxemlərin yaradılması

C) Yeni proqram təminatının yaradılması

D) İnformasiyanın təhlükəsizliyinin artırılması

E) Hesablama maşınlarının sayının artması256. Hansı I nəsil kompyuterlərə aiddir?

A) Elektron lampalı elementlərdən ibarət idi, iş etibarlılığı az idi

B) Yaddaş tutumu, işləmə sürəti və avadanlığın iş etibarlılığı yüksək idi

C) Yarımkeçiricilərdən ibarət idi

D) Mikroelektronikalardan təşkil olunmuşdu

E) Inteqral sxemlər vasitəsilə yaradılmışdı257.Aşağıdakılardan hansı informasiyanın xassələri hesab olunur?

A) Obyektivlik, dolğunluq B) Etibarlılıq, aydınlıq C) Idarəlilik, izafilik

D) Obyektilik, etibarlılıq E) Sadəlik, mürəkkəblik

258. İnformasiyanın aktuallığı nədir?

A) Informasiyanın cari vaxta uyğunluq dərəcəsidir

B) Informasiyanın dəqiqliyi və mürəkkəbliliyidir

C) Informasiyanın sürətli axtarışıdır

D) Informasiyanın köhnəlməsi və yenilənməsidir

E) Informasiyanın dolğunluğudur259.Daxiletmə - xaricetmə qurğuları kompyuterdə hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

A) Informasiyanın kompyuterə daxil və xaric edilməsi

B) Informasiyanın silinməsini

C) Şəbəkədə məlumatların silinməsini

D) Qrafiki əməliyyatların yerinə yetirilməsini

E) Hesablama prosesinin yerinə yetirilməsi260. 4946 – cı ildə elektron lampalı elementlərlə yaradılan kompyuterin adı nə idi?

A) ENİAC B) MARC C) Apple D) İBM PC E) RIAKİS261. İdarəetmənin pultunun vəzifəsi nədir?

A) Hesablama prosesinin gedişi zamanı proqramçı və operator tərəfindən system əməliyyatlarını yerinə yetirmək

B) Kompyuter qurğularının qarşılıqlı əlaqəsini və onlar arasında informasiya mübadiləsini təmin etmək

C) Kompyuterin hissələri arasında informasiya mübadiləsinin yüksək sürətlə aparılmasını təmin etmək

D) İnformasiyanı kompyuterə daxil və xaric etmək

E) Verilənlərin təyin edilməsini aparat səviyyəsində deyil, tam səviyyədə aparmaq
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə