4124a1+4124a2 ( 500 ) Kompyuter sistemində əməliyyatlatların tətqiqiYüklə 0,57 Mb.
səhifə4/6
tarix21.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
#54431
1   2   3   4   5   6

262. Böyük EHM – lərə aiddir?

A) Iri müəssisələrdə istifadə olunması

B) Məhsuldarlığın az olması

C) Qiymətinin ucuz olması

D) Yaddaşın az olması

E) Electron lampalı elementlərdən təşkil olunması263. “informatika” sözü hansı sözlərin birləşməsində əmələ gəlmişdir

A) “informasiya” və “avtomatika”

B) “informasiya” və “informatika”

C) “metod” və “avtomatika”

D) “nformatika” və “avtomatika”

E) “elm” və “avtomatika”264. Biri kompüterin əsas qurğularından sayıla bilməz:

A) Modem B) Mouse C) Klaviatura D) Sistem blok E) Monitor265. Hansının daxilində kompüterin ən vacib qurğuları yerləşir?

A) sistem blok B) RAM C) Modem D) Monitor E) Mikroprosessor266. Verilənlərin visual təqdimatı üçün qurğudur:

A) Monitor B) Web-kamera C) Printer D) Skaner E) Mouse267. Standart klaviaturalar ibarətdir:

A) 400-ə qədər düymədən

B) 420-yə qədər düymədən

C) 450-yə qədər düymədən

D) 430-a qədər düymədən

E) 490-a qədər düymədən268.Aşağıdakı verilən variantlardan düzgün olanını seçin.

A)4kb=243 bit.

B)4kb=4024 bit.

C)4kb=256 mb.

D)4kb=424bayt.

E)4kb=243 bayt.269.Verilənlərin ümumi halda xarakteristikası hansılardı?

A)Ad, qiymət, tip və struktura.

B)Çəki, qiymət, ölçü, növ.

C)Qiymət, uzunluq, ölçü və ad.

D)Kəmiyyət, kefiyyət, tip və forma.

E)Tip, uzunluq, çəki və növ.270.İnformasiyanın aktuallığı nədir?

A)İnformasiyanın cari vaxtda uyğunluq dərəcəsidir.

B)Obyekt və ya hadisə barəsində informasiyanın kefiyyətini təyin edir.

C)İnformasiyanın axtarış və istifadə interfeysidir.

D)Baxılan sistemə məntiqi cəhətdən bağlayan, qapayan informasiya metodudur.

E)İnformasiyanın təhrif edilməmiş xarakteristikasıdır.271.İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi hansıdır?

A)Bit.


B)Sektor.

C)Bayt.


D)Kbayt.

E)Bod.
272.Bir bayt neçə bitdir?

A)23 bit.

B)22 bit.

C)26 bit.

D)28 bit.

E)243 bit

273.Yalnız verilən zaman anlarında dəyişən siqnallar -

A)diskret siqnaldır

B)analoq siqnaldır.

C)kvantlanmış siqnaldır.

D)analoq-rəqəmli siqnaldır.

E)rəqəmli siqnaldır.274.Amplitud üzrə kvantlanmış diskret siqnal

A)rəqəmli siqnaldır

B)analoq siqnaldır

C)analoq-rəqəmli siqnaldır

D)diskret-analoq siqnaldır.

E)Heç bir cavab doğru deyil.275.İnformasiyanı təqdimetmə formasına görə (iş prinsipinə görə) hesablama maşınları neçə yerə bölünür?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6

276.Hansı EHM-da ilk məlumatlar hər hansı fiziki vahidlərin qiymətlərinin, ən çox da elektrik gərginliyinin fasiləsiz sxemi şəklində verilir?

A)Analoq EHM –da

B)Rəqəmli EHM-də

C)Hibrid EHM-də

D)Meynfreymlərdə

E)Super kompyuterlərdə.277.Hansı EHM-da məsələnin həlli tərtib olunmuş alqortmə uyğun olaraq riyazi və məntiqi həllərin məcmusundan ibarət olur?

A)Rəqəmli EHM-da

B)Analoq EHM –da

C)Hibrid EHM-da

D)Meynfreymlərdə

E)Super kompyuterlərdə.278.Hansı EHM-da analoq və rəqəmli metodların birləşməsindən istifadə olunur?

A)Hibrid EHM-da

B)Analoq EHM –da

C)Rəqəmli EHM-da

D)Meynfreymlərdə

E)Super kompyuterlərdə.279.Kompyuterin sürəti dedikdə ...... başa düşülür.

A)vahid zaman anında maşında yerinə yetrilən əməliyyatların miqdarı

B)vahid zaman anında maşının yaddaşına yazılan məlumatların miqdarı

C)vahid zaman anında maşının yaddaşından oxunan məlumatların miqdarı

D)vahid zaman anında maşının daimi yaddaşından oxunan məlumatların miqdarı

E)vahid zaman anında əldə edilən nəticələrin miqdar280.Təyinatı üzrə EHM lərin bölündüyü qruplar hansılardır?

 1. universal, ixtisaslaşdırılmış, idarəedici və fərdi EHM

 2. kiçik, orta, yüksək və ultrayüksək EHM

 3. analoq, rəqəmli və hibrid EHM

 4. Bioloji və molekulyar EHM

 5. Super kompyuterlər.

281.Obyektin, hadisənin və ya prosesin müəyyən xüsusiyyətlərini əks etdirən forması ........ adlanır.

A)model


B)Sxem

C)Alqoritm

D)Diaqram

E)Blok sxem282.Sistem proqram təminatı_____________________

A)Hesablama sisteminin işini və informasiyanın emalı prosesini idarə edir.

B)İnformasiyanın emal edilməsi üçün nəzərdə tutulan ən əlverişli universal qurğudur.

C)Kompyuter ekranında müxtəlif formalı şəkillər yaratmaq və redaktə etməyə imkan verir.

D)Böyük ölçülü ədədlər cədvəli ilə işləməyə imkan verir.

E)Sənəd-məktub, məqalə, hesabat və s. hazırlamaq işlərini idarə edir.283.Tətbiqi proqramlar____________________________________

A)Kompyuterdə gedən bütün əməliyyatları idarə edir.

B)İstifadəçinin müəyyən sinif məsələlərini həll etmək üçündür.

C)Hesablama sisteminin işini və informasiyanın emalı prosesini idarə edir.

D)İstifadəçilərlə kompyuterin qurğuları arasında əlaqə yaradır.

E)İnformasiyanın emal edilməsi üçün nəzərdə tutulan ən əlverişli universal qurğudur.284.Drayverlər vasitəsilə ____

A)Kompyuterə yeni qurğular qoşmaq və eyni zamanda mövcud qurğuları standartdan kənar formada işlətmək olar.

B)Kompyuterdə daha əlverişli və əyani şəkildə işləmək olur.

C)Kompyuterdə işə salınan proqramlar üçün yeni imkanlar yaradılır.

D)Kompyuterdə gedən bütün əməliyyatları idarə etmək olar.

E)İnformasiyanın emal edilməsi üçün nəzərdə tutulan ən əlverişli universal qurğudur.285. Kompyuter elmindən hansı sahədə istifadə olunur ?

 1. Hesablama texnikası , proqramlaşdırma , informasiya sistemlərində və texnologiyada

 2. Texnikada

 3. Elektronika , radiotexnikada , mühəndislikdə

 4. Məişətdə , ali məktəblərdə

 5. Göstərilənlərin heç birində

286. Kompyuter elmi bir elm kimi nə vaxt yaranmışdır?

 1. XX əsrin 40-cı illərində

 2. XIX əsrin 40 – cı illərində

 3. XVIII əsrdə

 4. XVII əsrdə

 5. XIX əsrin sonunda

287. Kompyuter elmində əsas bölmələr:

 1. Alqoritmlər və verilənlərin strukturu

 2. Kodlaşma nəzəriyyəsi , Bul cəbri

 3. Paralel hesablama nəzəriyyəsi

 4. Məsələ həllində fikir yürütmək prosesi

 5. Verilənlər bazasının yaradılması , informasiya axtarış sistemi

288. Kompyuter elminə hansı bölmələr daxil deyil ?

 1. Heç biri

 2. Kodlaşdırma nəzəriyyəsi

 3. İnformasiya axtarış sistemi

 4. Bul cəbri və həndəsəsi

 5. Avtomatlar nəzəriyyəsi

289. Kompyuter elminin əsas bölmələrinə hansılar aiddir ?

 1. Hamsı

 2. Alqoritmlər və verilənlərin strukturu

 3. Alqoritmlər nəzəriyyəsi

 4. Verilənlərin baza və deduktiv nəzəriyyəsi

 5. Alqoritmlər nəzəriyyəsi

290. Kompyuter elminin əsas bölmələri ?

 1. Hamsı

 2. Alqoritmlər nəzəriyyəsi

 3. Kriptoqrafiya nəzəriyyəsi

 4. Obrazların tanınma nəzəriyyəsi

 5. Paralel hesablama nəzəriyyəsi

291. Tədqiqatın nəticəsini kompyuter elminə tətbiq etmək üçün əsas neçə istiqamət mövcuddur:

 1. 4

 2. 2

 3. 3

 4. 5

 5. 4

292. Tədqiqatlarin nəticələrini kompyuter elminə tətbiq etmək üçün nəyə fikir vermək lazımdır ?

 1. Hamsına

 2. Alqoritmik düşüncə

 3. Informasiya təqdimatı

 4. Proqramlaşdırma

 5. Sistemlərin layihələndirilməsi

293. Kompyuter qrafikası

 1. Real və virtual obyektlərin vizual verilmə prosesi

 2. Sensor siqnalların verilmə prosesi

 3. Dərk etmə prosesini modelləşdirmə

 4. Hesabatın effektiv kordinasiyası

 5. Səslərin, obrazların ayırd edilməsi

294. Proqram təminatının

 1. Tapşırıqda verilmiş xüsusiyyətə malik olmalı, etibarlı olmalı, təhlükəsizliyə və mühafizəyə görə fərqlənməlidir

 2. Tapşırıqdakılara cavab verərək sadə olmalıdır

 3. Mühafizə və təhlükəsizlik əsas şərt deyil

 4. Qlobal proqramlaşdırmaya malik olmalı

 5. Heç biri

295. İnsan və heyvanların dünyanı dərk etmə prosesini modelləşdirilməsi, immitasiyası

 1. Süni intellekt və robototexnika

 2. Kompyuter qrafikası

 3. Avtomatik modelləşdirmə

 4. Avtomatik rəqəmli təhlil

 5. Kompyuterin ekranında üçölçülü qoloqrama

296.Hesablayıcı qurğuların növləri (tipləri)

 1. Kalkulyator, fərdi kompyuter, noutbuk, sənaye kompyuteri

 2. Ulduzbucaqlar, say çubuqları

 3. Abaklar

 4. Düyünlənmiş kəndirlər

 5. Bitkalar

297.Analoq-hesbalayıcı qurğu olub , vurma , bölmə, triqonometrik funksiyaların tapılması, kvadrata yüksəltmə əməliyyatlarını aparan .......... qurğu

 1. Laqorifmik xətkeş

 2. Abak

 3. Arifmometr

 4. Rəqəmsal cihaz

 5. Elektromexaniki abak

298. Elektron hesablayıcı qurğu olaraq kalkulyator nə üçündür ?

 1. Ədədlər və cəbri formullar üzərində əməliyyat aparmaq

 2. Proqramlaşdırmaq

 3. Kolkulyasiya etmək

 4. Toplama və çıxma mexaniki intiqalla baş verir

 5. Heç biri

299.Fiziki olaraq mexaniki hissəciklərin hərərkkəti ilə funksiyalaşdırılan elektronların , fotonların , kvant hissəciklərinin hərəkəti və başqa hadisələrə əsaslanan ........

 1. Kompyuter

 2. Arifmometr

 3. Loqarifmik xətkeş

 4. Komparator

 5. Analoq-hesab qurğusu

300. Kompyuterlərin əsas qurulma prinsipləri

 1. Analoq və rəqəmsal

 2. Mexaniki

 3. Analitik

 4. Avtomatlaşdırılmış-mexaniki

 5. Heç biri

301.Optimallaşdırma məsələsinin ümumi metodunu hansı fənn verir ?

A)Riyaziyyat B)Fizika C)Ədəbiyyat D)Kimya E)Coğrafiya302.Optimallaşdirma məsələsinin mərhələləri nələrə gətirilir?

A)Funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətinin axtarılmasına

B)Funksiyanın orta qiymətinin axtarılmasına

C)Ən böyük qiymətinin axtarılmasına

D)Ən kiçik qiymətinin axtarılmasına

E)Funksiyanın orta və kiçik qiymətinin axtarılmasına


303. Ən böyük və ən kiçik qiyməti axtarılan funksiya necə adlanır?

A)Məqsəd funksiyası

B)Məhdud funksiyası

C)Məxsusi funksiyası

D)Qeyri- məhdud funksiyası

E)Qeyri-məxsusi funksiyası


304.Bunlardan hansı qızıl bölgü qaydasına aiddir ?

A)

B)

C)

D)

E)


305. Optimallaşdırma məsələsinin qoyuluşu və araşdırma üsulu nədən asılıdır?

A)Məqsəd funksiyasının xassəsindən

B)Funksiyanın xassələrindən

C)Məqsəd funksiyasından

D)Ən kiçik qiymətlərindən

E)Ən kiçik və ən böyük funksiyalardan306. Əgər f(x) qabarıq funksiya və X qabarıq çoxluq olarsa onda bu məsələlərə necə məsələr deyilir ?

A)qabarıq proqramlaşdırma məsələsi

B)unimodal məsələ

C)qlobal məsələ

D)local məsələ

E)riyazi proqramlaşdırma307. F1=F2=1, Fi+2 =Fi+1+Fi , i=1,2,… bu ədədlər necə adlanır ?

A)Fibonaççi

B)Krılov

C)Koşi


D)Teylor

E)Laqranj


308. Məqsəd funksiyası hansı şəkildə olur?

A)Aşkar və qeyri-aşkar şəkildə

B)Aşkar şəkildə

C)Qeyri-aşkar şəkildə

D)Məxsusi şəkildə

E)Qeyri-məxsusi şəkildə309. Nəqliyyat məsələsinin həllində ən çox işlənən metod necə adlanır?

A)qabarıq

B)çökük

C)bircins

D)maksimum

E)minimum


310 Funksiyanın unimodallığı üçün nə tələb olunur?

A)kəsilməzlik

B)məxsusilik

C)məhdudluq

D)qeyri-məxsusilik

E)qeyri-məhdudluq311. Hansı nöqtələrə şərti lokal ekstremum nöqtələri deyilir ?

A)maksimum və minimum

B)əlaqəli tənliklər

C)məqsəd funksiyası

D)stasionar nöqtələr

E)teylor sırası


312. -nun qiyməti nəyə bərabərdir?

A)55


B)12

C)47


D)76

E)81


313.Nəqliyyat məsələsinin dəyişənləri neçə indeksli olur?

A)iki


B)beş

C)üç


D)altı

E)on


314.-ün qiymətini tapın.

A)233


B)14

C)147


D)118

E)21


315..Simpleks üsul neçə mərhələdən ibarətdir?

A)iki


B)on

C)altı


D)bir

E)dörd


316.-ün qiymətini tapın.

A)377


B)144

C)121


D)49

E)59


317.Parametrik proqramlaşdırma məsələsi istehsalın hansı məsələsi ilə meydana gəlmişdir ?

A)proqramlaşdırma məsələsilə

B)xətti proqramlaşdırma məsələsilə

C)potensiallar məsələsilə

D)nəqliyyat məsələsi

E)qapalı nəqliyyat məsələsi318..Fibonaççi ədədinin hesablanması üçün ümumi düstur hansıdır?

A)

B) +45

C) +5

D) +11

E) +22319..Nəqliyyat məsələlərinin bütün məhdudiyyət şərtləri nədən ibarətdir?

A)tənlik


B)funksiya

C)riyazi quruluş

D)potensiallar metodu

E) metod


320. hesablayın.

A)11


B)22

C)16


D)18

E)44


321. hesablayın.

A)3


B)16

C)18


D)41

E)9


322.Riyazi proqramlaşdırmanın şərtlərini ödəməyən istənilən məsələsinə hansı məsələlər deyilir?

A) qeyri xətti proqramlaşdırma

B) xətti proqramlaşdırma

C)qradient üsulu

D)potensiallar metodu

E)simpleks metod323. hesablayın.

A)65,5 B)16 C)42 D)60 E)65,178


324.Jordan əvəzetmələri neçə addımdan ibarətdir?

A)5


B)2

C)7


D)3

E)7


325. hesablayın.

A)

B)

C)

D) 7

E) 8
326. hesablayın.A) 3, 2

B) 4


C) 3

D) 3, 8

E) 9

327.Optimallaşdırma üsullarının qabarıq funksiyaları qabarıq çoxluqlarda ekstremumlarının tapılması məsələlələrinin öyrənən bölməsi necə adlanır?

A)qabarıq optimallaşdırma

B)qeyri qabarıq optimallaşdırma

C)lokal fuksiya

D)uyuşmayan çoxluq

E)cırlaşan bazis328. h e s a b l a y ı n.

A)12


B)16

C)144


D)9

E)8


329. hesablayın.

A)2


B)2,5

C)6


D)8

E)16


330. hesablayın.

A)14


B)144

C)18


D)6

E)15


331.Kvadratik qabarıq funksiyanın xətti məhdudiyyət şərtləri ödənildikdə minimallaşdırılması məsələsi necə məsələ adlanır

A)kvadratik proqramlaşdırma

B)uyuşmayan funksiya

C)uyuşan funksiya

D)simpleks üsul

E)Kun-Takker metodu332. hesablayın.

A)4


B)16

C)2


D)8

E)48


333.Qradiyent üsulunun nöqsanı nədən ibarətdir?

A)hesablama xətalarına həssas olmasıdır

B)uyuşmayan funksiya olmasıdır

C)unimodal funksiya olmasıdır

D)uyuşan funksiya olmasıdır

E)dayaq planın olmasıdır334. hesablayın.

A)9


B)81

C)19


D)92

E)17


335. hesablayın.

A)2


B)4

C)8


D)16

E)42


336. olarsa, -ü tapın.

A)3


B)16

C)4


D)7

E)8


337. hesablayın.

A)2


B)8

C)4


D)16

D)42


338.Xətti proqramlaşdırmanın simpleks üsulla həlli neçə mərhələdən ibarət olur ?

A)iki


B)dörd

C)beş


D)altı

E)üç


339. hesablayın.

A)6


B)12

C)16


D)17

E)172


340.Şərti local minimum və maksimum nöqtələri necə adlanır?

A)şərti ekstremum nöqtələri

B)bazis vektor

C)potensiallar metodu

D)Fibonaççi ədədləri

E)çökük funksiya341.Verilənlərin içərisindən xətti proqramlaşdırmanın simpleks üsulla həllinin cütlüyü tapın.

A)dayaq optimal

B)optimal qradient

C)parçanı yarıya bölmə

D)qızıl bölgü qaydası

E)eyler məsələsi342.Mənfi olmayan xn+1 0 kəmiyyətinə əlavə …… deyilir.

A) məchul

B)dəyişən

C)tənlik


D)ədəd

E)vuruq


343.Xətti proqramlaşdırma məsələsində məhdudiyyət şərtləri, bərabərsizliklər və həm də tənliklər daxil olarsa, onda belə məsələlər necə adlanır?

A)qarışıq şərtli xətti proqramlaşdırma məsələsi

B)Kun-Takker metodu

C)qabarıq optimallaşdırma

D)unimodal funksiya

E)nəqliyyat məsələsi344.Xətti proqramlaşdırma məsələsində sərbəst dəyişənlər iştirak edərsə, onda belə məsələlər necə adlanır?

A)sərbəst dəyişənli xətti proqramlaşdırma məsələsi

B)qeyri sərbəst dəyişənli xətti proqramlaşdırma məsələsi

C)optimal idarəetmə

D)məqsəd məsələləri

E)uyuşan məsələ


345. nöqtələrinin qiymətləri hansı tənliyin həlli ilə alınır?

A)

B)

C)

D)

E)


346.A matrisinin ranqı onun xətti asılı olmayan sətir və ya sütunlarının …. sayına deyilir.

A)maksimum

B)minimum

C)sonsuz


D)n

E)n-1347.Xətti proqramlaşdırma nəzəriyyəsində bazis həlləri çox vaxt necə adlanır?

A)dayaq həllər

B)cırlaşan funksiya

C)uyuşan funksiya

D)xətti tənlik

E)qırıq xəttlər


348.Xətti proqramlaşdırmanın qoşma məsələləri necə olur?

A)simmetrik,qeyri simmetrik

B) qeyri simmetrik,cırlaşan

C)cırlaşmayan,simmetrik

D)simmetrik,unimodal

E)qapalı və açıq nəqliyyat məsələləri349.Praktikada nöqtələri əsasən neçə yolla seçilir?

A) 2 yolla

B) 4 yolla

C) 3 yolla

D) seçilir

E) 16 yolla350.Əgər çoxluğun nöqtəsi bütövlüklə bu çoxluğa daxil olan heç bir parçanın daxili nöqtəsi olmazsa, onda ona necə nöqtə deyilir?

A)kənar


B)uyuşan

C)uyuşmayan

D)sərhəd

E)qabarıq351.Bütün nöqtələri əvvəlcədən seçilir və sonra dəyişmir.Bu necə adlanır?

A) passiv axtarış

B) ardıcıl axtarış

C) aktiv axtarış

D) unimodal axtarış

E) seçmə axtarış352.Ən sadə passiv axtarış hansıdır?

A) seçmə üsul

B)ardıcıl üsul

C)metodik üsul

D)unimodal üsul

E)parçanın yarıya bölmə üsulu353.Verilənlərin içərisindən xətti proqramlaşdırmanın simpleks üsulla həllinin cütlüyü tapın.

A)dayaq optimal

B)optimal qradient

C)parçanı yarıya bölmə

D)qızıl bölgü qaydası

E)eyler məsələsi354.Xətti proqramlaşdırma məsələsində məhdudiyyət şərtləri, bərabərsizliklər və həm də tənliklər daxil olarsa, onda belə məsələlər necə adlanır?

A)qarışıq şərtli xətti proqramlaşdırma məsələsi

B)Kun-Takker metodu

C)qabarıq optimallaşdırma

D)unimodal funksiya

E)nəqliyyat məsələsi355.Xətti proqramlaşdırma məsələsində sərbəst dəyişənlər iştirak edərsə, onda belə məsələlər necə adlanır?

A)sərbəst dəyişənli xətti proqramlaşdırma məsələsi

B)qeyri sərbəst dəyişənli xətti proqramlaşdırma məsələsi

C)optimal idarəetmə

D)məqsəd məsələləri

E)uyuşan məsələ
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə