4124a1+4124a2 ( 500 ) Kompyuter sistemində əməliyyatlatların tətqiqi


A matrisinin ranqı onun xətti asılı olmayan sətir və ya sütunlarının …Yüklə 0,57 Mb.
səhifə5/6
tarix21.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
1   2   3   4   5   6

356.A matrisinin ranqı onun xətti asılı olmayan sətir və ya sütunlarının …. sayına deyilir.

A)maksimum

B)minimum

C)sonsuz


D)n

E)n-1357.Xətti proqramlaşdırma nəzəriyyəsində bazis həlləri çox vaxt necə adlanır?

A)dayaq həllər

B)cırlaşan funksiya

C)uyuşan funksiya

D)xətti tənlik

E)qırıq xəttlər358.Xətti proqramlaşdırmanın qoşma məsələləri necə olur?

A)simmetrik,qeyri simmetrik

B) qeyri simmetrik,cırlaşan

C)cırlaşmayan,simmetrik

D)simmetrik,unimodal

E)qapalı və açıq nəqliyyat məsələləri359.Praktikada nöqtələri əsasən neçə yolla seçilir?

A) 2 yolla

B) 4 yolla

C) 3 yolla

D) seçilir

E) 16 yolla360.Əgər çoxluğun nöqtəsi bütövlüklə bu çoxluğa daxil olan heç bir parçanın daxili nöqtəsi olmazsa, onda ona necə nöqtə deyilir?

A)kənar


B)uyuşan

C)uyuşmayan

D)sərhəd

E)qabarıq361.Bütün nöqtələri əvvəlcədən seçilir və sonra dəyişmir.Bu necə adlanır?

A) passiv axtarış

B) ardıcıl axtarış

C) aktiv axtarış

D) unimodal axtarış

E) seçmə axtarış362.Ən sadə passiv axtarış hansıdır?

A) seçmə üsul

B)ardıcıl üsul

C)metodik üsul

D)unimodal üsul

E)parçanın yarıya bölmə üsulu363. Xətti proqramlaşdırma məsələsinin məqsəd funksiyası sabit kəmiyyətə bərabər olduqda alınmış tənliyin uyğun düz xəttinə necə xətt deyilir?

A)səviyyə

B)sınıq

C)halqavariD)dalğavari

E)lokal xətt364.Unimodallıq üçün nə tələb olunmur?

A)funksiyanın kəsilməzliyi

B)funksiyanın diferensialı

C)funksiyanın maxsimumu

D)funksiyanın minimumu

E)funksiyanının törəməsi365.Məqsəd funksiyası nəyə deyilir?

A) funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətinin axtarılmasına

B) funksiyanın maxsimumunun axtarılmasına

C) funksiyanın minimumunun axtarılmasına

D) funksiyanın inteqralının axtarılmasına

E) funksiyanı törəməsinin axtarılmasına366.-in qiyməti nəyə bərabərdir?

A) 21


B) 8

C) 14


D) 12

E) 15


367.-un qiyməti nəyə bərabərdir?

A) 34


B) 36

C) 45


D) 55

E) 3


368. nəyin düsturudur?

A)Fibonaççi ədədinin hesablanması

B)Freynerin düsturu

C)Eyler düsturu

D) Koşi düsturu

E)Parçanın yarıya bölünməsi düsturu369. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D)4

E) 5


370. hesablayın.

A) 1


B) 2

C)3


D) 4

E) 5


371. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


372. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D)4

E)5


373. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


374. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


375. hesablayın.

A) 6


B) 7

C) 8


D) 9

E) 10


376. hesablayın.

A)

B)

C)2

D)

E)377. hesablayın.

A)

B

C)

D)

E)378. , olduqda

A) 1


B) 2

C) 3


D)4

E)5


379.Parçanın verilmiş bölgülərindən hansı qızıl bölgüdür?

A)

B)

C)

D)

E)380.Qızıl bölgü qaydasında an və bn -i tapmaq üçün nə etmək lazımdır?

A) müqayisə etmək

B) toplamaq

C) çıxmaq

D) mənfi qiymətini tapmaq

E) məhdudluğunu tapmaq381. Qızıl bölgü qaydasında f(x) –in hansı qiymətini tapdıqda alqoritm sona çatır?

A) minimum qiymətində

B) maxsimum qiymətində

C) tam qiymət verən

D) qeyri-məhdud qiymətlərinin

E) məhdud qiymətlərin382.Qızıl bölgü qaydasında f(x) funksiyasına hansı qiymət verən X* nöqtəsi axtarılır?

A) minimum qiymət verən

B) maxsimum qiymət verən

C) tam qiymət verən

D)qeyri-məhdud qiymətlərinin

E) məhdud qiymətlərinin383.Fibonaççi ədədləri hansı ədədin köməyilə çox sürətlə böyüyür?

A)i-nin artması

B)a-nın artması

C)i-nin azalması

D)i-nin olması ilə

E)i və a-nın azalması ilə384. F12-nin qiyməti nəyə bərabərdir?

A) 144


B) 89

C) 132


D) 121

E) 55


385. hesablayın.

A) 11


B) 22

C) 16


D) 18

E) 44


386. hesablayın.

A) 3


B) 16

C) 9


D) 41

E) 18


387. hesablayın.

A) 65.5


B) 16

C) 42


D) 60

E) 65,178388. hesablayın.

A) 34/3


B) 1/16

C) 19/4


D) 7

E) 8


389. hesablayın.

A) 2


B) 8

C) 4


D) 16

E) 42


390.Funksiyanın unimodallığı üçün nə tələb olunur?

A) Kəsilkməzlik

B) Məxsusilik

C) Məhdudluq

D) Qeyri müəyyənlik

E) Qeyri məxsusilik391. Ən sadə passiv axtarış hansıdır?

A) Seçmə üsul

B) Ardıcıl üsul

C) Metodik üsul

D) Unimodal üsul

E) Parçanı yarıya bölmə üsulu392. hesablayın.

A) 17


B) 5

C) 9


D) 20

E) 18


393. hesablayın.

A) 2


B) 8

C) 4


D) 16

E) 42


394. hesablayın.

A) 233


B) 144

C) 90


D) 105

E) 286


395. hesablayın.

A) 13


B) 21

C) 31


D) 12

E) 32


396. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 0

E) 4


397. hesablayın.

A) 2


B) 8

C) 4


D) 16

E) 42


398. hesablayın.

A) 233


B) 144

C) 90


D) 105

E) 286


399. hesablayın.

A) 13


B) 21

C) 31


D) 12

E) 32


400. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 0

E) 4


401. hesablayın.

A) 2


B) 8

C) 4


D) 16

E) 42


402. hesablayın.

A) 233


B) 144

C) 90


D) 105

E) 286


403. hesablayın.

A) 13


B) 21

C) 31


D) 12

E) 32


404. hesablayın.

A) 1


B) 2

C) 3


D) 0

E) 4


405. Qızıl bölgü qaydasında f(x) –in hansı qiymətini tapdıqda alqoritm sona çatır?

A) minimum qiymətində

B) maxsimum qiymətində

C) tam qiymət verən

D) qeyri-məhdud qiymətlərinin

E) məhdud qiymətlərin406.Qızıl bölgü qaydasında f(x) funksiyasına hansı qiymət verən X* nöqtəsi axtarılır?

A) minimum qiymət verən

B) maxsimum qiymət verən

C) tam qiymət verən

D)qeyri-məhdud qiymətlərinin

E) məhdud qiymətlərinin407.Fibonaççi ədədləri hansı ədədin köməyilə çox sürətlə böyüyür?

A)i-nin artması

B)a-nın artması

C)i-nin azalması

D)i-nin olması ilə

E)i və a-nın azalması ilə408. hesablayın.

A) 11


B) 22

C) 16


D) 18

E) 44


409. hesablayın.

A) 3


B) 16

C) 9


D) 41

E) 18


410. hesablayın.

A) 65.5


B) 16

C) 42


D) 60

E) 65,178411. hesablayın.

A) 34/3


B) 1/16

C) 19/4


D) 7

E) 8


412.Funksionalın qiyməti nə ilə müəyyən olunur?

A)bir və ya bir neçə funksiyanın seçilməsi ilə

B)müstəvi əyri qövsünün uzunluğu ilə

C)funksiyanın kəsilməzliyi ilə

D)funksiyanın inteqrallanması ilə

E)funksiyanın qövsünün uzunluğu ilə413.Aşağıdakı məsələlərdən hansı variasiya heasbının inkişafında böyük əhəmiyyətə malikdir?

A)İzopermetrik məsələ

B)Paralel xətlər haqqında məsələ

C)Perpendikulyar xətlər haqqında məsələ

D)Eyler məsələsi

E)Bernulli məsələsi


414.Aşağıdakı məsələlərdən hansı variasiya hesabının inkişafında böyük əhəmiyyətə malikdir?

A)Geodeziq xətt haqqında məsələ

B)Paralel düz xətlər haqqında məsələ

C)Eyler məsələsi

D)Perpendikulyar xətlər haqqında məsələ

E)Bernulli məsələsi415.Braxistron məsələsi ...

A)tsiklikdir

B)məhduddur

C)kəsilməzdir

D)əlaqəlidir

E)artandır416.Geodezik xətt haqqında məsələdə nəyi təyin edir?

A)funksiyanın maxsimumunu təyin etməli

B)funksiyanın minimumunu təyin etməli

C)2 nöqtəni birləşdirən ən kicik uzunluğa malik olması

D)2 nöqtə arsında məsafəni təyin etməli

E)funksiyanın artımı ilə təyin etməli417.İzopermetik məsələdə nəyi tapmaq tələbolunur?

A)Funksionalın ekstremumunu

B)Funksiyanın inteqralını

C)Funksiyanın maksimumunu

D)Funksiyanın minimumunu

E)Funksiyanın məhdudluğunu418.İzopermetik məsələnin özünəməxsus şərti hansıdır?

A)Funksionalı sabit qiymətini saxlayır

B)Funksional öz qiymətini dəyişir

C)Funksional öz mənfi qiymətini dəyişir

D)Funksional öz müsbət qiymətini dəyişir

E)Funksional mənfi olmayan qiymətini dəyişir419.funksionalın ekstremumunun zəruri şərti nədir?

A)funksionalının variasiyasının 0-a bərabər olmasıdır

B)variasiyanın 0-dan böyük olmasıdır

C)variasiyanın vahidə bərabər olmasıdır

D)variasiyanın 0-dan kiçik olmasıdır

E)variasiyanın minimum olmasıdır420. Aşağıdakılardan hansı doğrudur:

1. Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli iki mərhələdə yerinə yetirilir. Birinci mərhələdə dayaq həlli, ikinci mərhələdə optimal həll tapılır.

2. Simpleks üsulla xətti proqramlaşdırma məsələsini həll edib, axırıncı simpleks cədvəldən ikili məsələnin optimal həllini və məqsəd funksiyasının optimal qiymətini tapmaq olar.

3. Parametrik proqramlaşdırma məsələsində parametrin dəyişdiyi parça elə hissələrə bölünür ki, parametrin bu hissələrin hər birindən götürülmüş qiymətlərində məqsəd funksiyası məhdudiyyətlərlə müəyyən olunan oblastın yalnız bir təpə nöqtəsində optimal qiymətini alsın.

4. Nəqliyyat məsələsində məhdudiyyətlərdə dəyşənlərim əmsalları vahıdə bərabərdir

5. Nəqliyyat məsələsində məqsəd funksiysında dəyşənlərim əmsalları vahıdə bərabərdir


A) 1,2,3,4

B)1,2,3,4,5

C) 2,3,4

D)3,4,5

E) 2,3,5

421.Bütün nöqtələri əvvəlcədən seçilir və sonra dəyişmir.Bu necə adlanır?

A) passiv axtarış

B) ardıcıl axtarış

C) aktiv axtarış

D) unimodal axtarış

E) seçmə axtarış422.Ən sadə passiv axtarış hansıdır?

A) seçmə üsul

B)ardıcıl üsul

C)metodik üsul

D)unimodal üsul

E)parçanın yarıya bölmə üsulu423. Aşağıdakılardan hansı doğrudur ?

1) Sonlu sayda qabarıq çoxluqların kəsişməsi qabarıq чoxluqdur

2) Dairə ilə yarım fəzanın birləşməsi qabarıq чoxluqdur

3) Qabarıq çoxluq ilə qabarıq olmayan çoxluğun kəsişməsi qabarıq çoxluqdur

4) Qabarıq çoxluq ilə yarım fəzanın kəsişməsi qabarıq чoxluqdur

5) Qabarıq çoxluq ilə yarım fəzanın birləşməsi qabarıq чoxluqdur

A)1,4

B) 1,3,4,5C) 2,3,4

D) 3


E) 1,2,3,4

424.. Aşağıdakılardan hansı yanılışdır?

1) Sonlu sayda qabarıq çoxluqların kəsişməsi qabarıq чoxluqdur

2) Dairə ilə yarım fəzanın birləşməsi qabarıq чoxluqdur

3) Qabarıq çoxluq ilə qabarıq olmayan çoxluğun kəsişməsi qabarıq çoxluqdur

4) Qabarıq çoxluq ilə yarım fəzanın kəsişməsi qabarıq чoxluqdur

5) Qabarıq çoxluq ilə yarım fəzanın birləşməsi qabarıq чoxluqdur

A) 2,3,5

B) 1,3,4,5

C) 1,4

D) 1,3


E) 1,2,3,4

425.Verilmiş tənliyinin başlanğıc şərtini ödəyən həllinin tapılması məsələsinə nə məsələsi deyilir?

A)Koşi məsələsi

B) Direxli məsələsi

C) Pikar məsələsi

D) Veyerştras məsələsi

E) Eyler məsələsi


426. Bu tənliklərdən hansı transendent tənlikdir?

A)

B)x-5=0

C)

D)

E)


427. Tənliyin tələb olunan dəqiqliklə təqribi kökünün tapılması neçə mərhələdə yerinə yetirilir?

A)2


B)3

C)4


D)1

E)heç bir mərhələdə


428. A- necə adlanır?

A)Vandermond determinantı

B)qüvvət determinantı

C) üstlü determinantı

D) ardıcıllıq determinantı

E) üçbucaq determinantı429. Düzbucaqlıılar düsturunda həndəsi olaraq hansı hissəsi oturacaq hissəsinə aiddir?

A) b-a

B)

C)b+a

D)

E) heç bir hissəsi


430. Düzbucaqlıılar düsturunda həndəsi olaraq hansı hissəsi hündürlük hissəsinə aiddir?

A)

B)b-a

C)b+a


D)

E) heç bir hissəsi431. Trapeslər düsturunda həddi nə adlanır?

A) qalıq hədd

B) addım

C)dəyişən

D) verilən

E) funksiya432. Simpleks üsulunda düyün nöqtələrinin sayı artdıqca interpolyasiya çoxhədlisi də interpolyasiyası zamanı xəta necə dəyişir?

A)azalır


B) artır

C) 0 bərabər olur

D) 1 bərabər olur

E) dəyişmir


433. Nyuton – Kotes düsturu üçün n=2 halında neçə bərabər hissəyə bölünür?

A)2 hissəyə

B)1 hissəyə

C)heç bir

D)3 hissəyə

E)1/2 nisbətində


434. Nyuton – Kotes düsturu üçün n=2 götürsək parçasında interpolyasiya addımı necə olar?

A)

B)n=b-a

C)D)

E)


435. Simpson düsturunu düyün nöqtələrində nə ilə əvəz etmək olar?

A)Nyutonun birinci interpolyasiya çoxhədlisi ilə

B) Funksiya ilə

C) Loqranj çoxhədlisi ilə

D) Trapeslər düsturu ilə

E) heç nə ilə


436. Verilənlərdən hansı Simpson düsturunun xətası adlanır?

A)

B)

C)

D)

E)


437. düsturu necə adlanır?

A) Simpson düsturunun xətası

B)trapeslər düsturunun xətası

C) düzbucaqlılar düsturunun xətası

D) Nyuton – Kotes düsturunun xətası

E)Adams düsturunun xətası438. ədədi diferensiallama üçün nəyi ifadə edir;

A) interpolyasiya çoxhədlisi

B) ekstrepolyasiya çoxhədlisi

C)funksiyanı

D) sərbəst dəyişəni

E) qalıq həddi


439. ədədi diferensiallama üçün nəyi ifadə edir?

A) interpolyasiya düsturunun xətasını

B) interpolyasiya çoxhədlisi

C) ekstrepolyasiya çoxhədlisi

D) qalıq həddi

E)heç bir rolu yoxdur


440. Ədədi diferensiallama üçün törəmənin hesablandığı nöqtə parçasının əvvəlində yerləşrsə, hansı düsturundan istifadə əlverişlidir?

A) Nyutonun 1- ci interpolyasiya düsturu

B) Loqranjın I interpolyasiya düsturu

C) Loqranjın II interpolyasiya düsturu

D) Nyutonun II interpolyasiya düsturu

E) Nyuton- Kates düsturu441. Ədədi diferensiallama üçün törəmənin qiyməti hesablanan nöqtə parçasınınsonuncu yerləşərsə hansı düstur əlverişlidir.

A) Nyutonun 2- ci interpolyasiya düsturu

B) Loqranjın I interpolyasiya düsturu

C) Loqranjın II interpolyasiya düsturu

D) Nyutonun I interpolyasiya düsturu

E) Nyuton- Kates düsturu442. Adi diferensial tənlik üçün törəmələri üçün necə adlanır?

A) axtarılan funksiya

B) arqument

C) sərbəst dəyişən

D) qalıq funksiya

E) funksiyonal443. düsturu verilənlərdən hansı tənlik adlanır:

A) birtərtibli adi diferensial tənlik

B) funksional

C) funksiya

D) operator

E) I tərtibli tənlik


444. Birtərtibli adi diferensial tənlik düsturu hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


445. Törəməyə nəzərən həll olunmuş birtərtibli adi diferensial tənlik hansı düsturla ifadə olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


446. olduqda adi diferensial tənlik üçün olması hansı şərt adlanır?

A) başlanğıc şərt

B) Lipşis şərti

C) sabit


D) Koşi məsələsi

E) heç bir şərt


447. Birtərtibli diferensial tənliyin ümumi həlli üçün ixtiyari hansı sabit daxil olar?

A) c sabiti

B)0

C)1


D)c+a

E)446. Adi diferensial tənliklər üçün həndəsi olaraq ümumi həll koordinat müstəvisi üzərində yerləşən hansı sabitdən asılıdır?

A) C parametrdən

B)

C) dəyişəndən

D) funksiyadan

E) törəmədən


447. Koordinat müstəvisində c sabitindən asılı olan əyrilər ailəsinı diferensial tənliyin nəyi deyilir?

A) İnteqral əyrilər

B) funksional əyrilər

C) ekstremal əyrilər

D) düz xətt

E) hec nəyiYüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə