4124a1+4124a2 ( 500 ) Kompyuter sistemində əməliyyatlatların tətqiqiYüklə 0,57 Mb.
səhifə6/6
tarix21.06.2018
ölçüsü0,57 Mb.
#54431
1   2   3   4   5   6

448. Həndəsi olaraq Koşi məsələsinin həllini tapmaq üçün müstəvinin hansı nöqtələrindən keçən əyrini tapmaq lazımdır?

A)

B)

C) ordinat oxundan

D) başlanğıcdan

E) absis oxu


449. şəklində göstərilə bilən tənlik

A) birdəyişənli tənlik adlanır

B) II dəyişənli tənlik adlanır

C) funksiya adlanır

D) 2 dəyişənli funksiya adlanır

E)I tərtibli funksiya adlanır


450. Dəyişəni eyniliyə çevirən qiymətlərə

A) tənliyin həllər çoxluğu deyilir

B) funksiyanın həllər çoxluğu deyilir

C) II tərtibli həllər çoxluğu deyilir

D) funksionalın həllər çoxluğu deyilir

E) təyin oblastı deyilir


451. Tənliyin köklərinin ayrılması neçə üsulla aparılır

A) 2 üsul

B)1 üsul

C) 3 üsul

D) 4 üsul

E) 5 üsul


452. Aşağıdakılardan hansı tənliyin köklərinin ayrılması üsuludur?

A) qrafik üsul

B) vətərlər

C) toxunanlar

D) kombinə üsulu

E) iterasiya


453. Aşağıdakılardan hansı tənliyin köklərinin ayrılması üsuludur?

A) analtik üsul

B) vətərlər

C) toxunanlar

D) kombinə üsulu

E) iterasiya


454. Hansı üsul tənliyin köklərinin ayrılması üsuludur?

A) qrafik və analtik üsul

B) vətərlər

C) toxunanlar

D) kombinə üsulu

E) iterasiya


455. parçasında kəsilməz olan funksiyası parçanın uclarında müxtəlif işarəli qiymətlər alarsa,

A) onda bu parçada tənliyinin heç olmazsa bir kökü var

B) onda bu parçada tənliyinin yeganə kökü var

C) onda bu parçada tənliyinin iki kökü var

D) onda bu parçada tənliyinin üç kökü var

E) kökü yoxdur.


456. Əgər tənliyin hər hansı parçasında kökü varsa,

A) həmin parçanın uclarında, təyin olunan funksiya müxtəlif işarəli qiymətlər alır

B) həmin parçanın uclarında, təyin olunan funksiya bərabər işarəli qiymətlər alır

C) həmin parçanın uclarında, təyin olunan funksiya müsbət işarəli qiymətlər alır

D) həmin parçanın uclarında, təyin olunan funksiya mənfi işarəli qiymətlər alır

E) həmin parçanın uclarında, təyin olunan funksiya sıfıra bərabər olur457. Aşağıdakılardan hansı tənliyin kökünün dəqiqləşdirilməsi üsuludur?

A) parçanı yarıya bölmə

B) qrafik

C)analtik

D) köklərə ayrılma

E) üsulu yoxdur


458. Vətərlər üsulundan nə üçün istifadə olunur?

A) tənliyin kökünün dəqiqləşdirilməsində

B)Həndəsi köklərin ayrılmasında

C) sahəni tapmaq üçün

D) kök tapmaq üçün

E)tənliyin işarəsini yoxlamaq üçün


459. Parçanı yarıya bölünməsi, vətərlər, toxunanlar üsulu ....

A) tənliyin kökünün dəqiqləşdirilməsi üsullarıdır

B) tənliyin kökünün ayrılması üsullarıdır

C) fnksiyanın kökünün dəqiqləşdirilməsi üsullarıdır

D) kökü tapmaq üsuludur

E) funksiyaın törəməsini tapmaq üsuludur


460. Vətərlər üsulu başqa cür necə adlanır?

A) kəsənlər

B) toxunanlar

C) kombinə

D) iterasiya

E) qrafiki


461. İterasiya üsulu.....

A) ardıcıl yaxınlaşma üsuludur

B) kəsənlər üsuludur

C) toxunanlar üsuludur

D) vətərlər üsuludur

E) kəsənlər üsuludur462. Bu üsul bəzən “xətti interpolyasiya”, “mütənasib parçalar” kimi də adlanır

A) vətərlər

B) kəsənlər

C) iterasiya

D) kombinə

E) ardıcıl yaxınlaşma


463. Toxunanlar üsulu başqa cür necə adlanır?

A) Nyuton üsulu

B) kəsənlər

C) vətərlər

D) ardıcııl yaxınlaşma

E) kombinə464. Vətərlər və toxunanlar üsulunun kombinasiyasına başqa cür hansı üsul deyirlər?

A)qarışıq üsul

B) vətərlər

C) kəsənlər

D) Nyuton üsulu

E)iterasiya


465. Aşağıdakılardan hansı cəbri tənliklər sisteminin dəqiq həll üsuludur?

A)Kramer üsulu

B) Adams üsulu

C) Zeydel üsulu

D) İterasiya üsulu

E) Matris üsulu


466. Hansı bənddə cəbri tənliklər sisteminin dəqiq həll üsulları verilib?

A) Qaus üsulu, Kramer üsulu

B) Zeydel üsulu

C) İterasiya üsulu

D) Çebışev üsulu

E) Nyuton üsulu


467. Aşağıdakı üsullardan hansı tənliklər sisteminin təqribi həll üsuludur?

A) Zeydel

B) Kramer

C) Qaus


D) Tərs matris üsulu

E) İterasiya üsulu


468. İterasiya nə deməkdir?

A)ardıcıl yaxınlaşma

B) kəsənlər

C) vətərlər

D) kombinə

E) sıxılmış inikas


469. Hansı bənddə cəbri tənliklər sisteminin təqribi həll üsulu verilirb?

A)iterasiya üsulu

B) kramer

C) Qaus


D)kvadrat köklər

E) matris üsulu


470. Tənliklər sisteminin Kramer üsulu ilə həlli zamanı sistemin misallarından düzəldilmiş determinantı “0” (sıfır) olarsa....

A) tənliklər sisteminin həlli yoxdur

B) 2 həlli var

C) yeganə kökü var

D) heç olmasa 1 kökü var

E) həlli sıfra bərabərdir


471. Kramer qaydasına görə tənliklər sisteminin həlli olması üçün nə vacibdir?

A) sistemin əmsallarından düzəldilmiş determinat sıfırdan fərqli olmalıdır

B) sistemin əmsallarından düzəldilmiş determinat sıfıra bərabərdir

C) 1=0


D) sistemin əmsallarından düzəldilmiş determinat müxtəlif işarəli olmalıdır

E) sistemin əmsallarından düzəldilmiş determinat müsbət olmalıdır472. n tərtib sonlu fərqin hasilə görə xassəsinə görə ifadəsi nəyə bərabərdir?

A)

B)

C)

D)

E)


473. n tərtibli çoxhədlinin n tərtib sonlu fərqi necə ədəddir?

A) sabit


B) dəyişən

C) 1 bərabərdir

D) n bərabərdir

E) 0 bərabərdir


474. n+1 tərtibli çoxhədlinin n tərtib sonlu fərqi necə ədəddir?

A)0


B)1

C)n


D)n+1

E)2
475.Əgər funksiyası parçasında kəsilməzdirsə, onun inteqralı haqqında hansı fikri söyləmək olar.

A) onun parçasında inteqralı var

B) onun parçasında törəməsi var

C) onun parçasında ibtidai funksiyası var

D)onun inteqralı sabitdir

E) onun inteqralı yoxdur
476. Müəyyən inteqralın təqribi üsullarla hesablanması necə adlanır?

A)kvadratura düsturları

B) analtik düsturlar

C)qrafiki düsturlar

D)vandermond düsturlar

E)ədədi düsturlar


477. Kvadratura düsturları hansılardır?

A)Müəyyən inteqralım təqribi üsullarla həlli düsturları

B)tənlik

C)tənlik sistemi

D)funksional

E) diferensial tənlik


478. Aşağıdakılardan neçəsi hesablama prosesində xətaların əmələ gəlməsi səbəbləri ola bilər: 1) Real proseslə onu əvəz edən riyazi model arasındakı fərqlərdən; 2) Məsələnin həlli prosesində istifadə olunan metodun təqribiliyindən; 3) Ədədlər üzərində aparılan yuvarlaqlaşdırmadan

A) hamısı

B) heç biri

C) yalnız 1- cisi

D) 2- cisi

E) 3- cüsü


479. Hesablama prosesində xətanın böyüməsinə başlıca səbəb nədir?

A)xətaların cəmlənməsi

B) xətaların aşkarlanması

C) xətaların çıxılması

D) xətaların yuvarlaqlaşdırılması

E) xətaların aproksimasiyası


480. Aşağıdakılardan hansı təqribi ədədin mütləq xətasıdır

A) Ədədin dəqiq qiyməti ilə təqribi qiymətinin fərqinin moduluna

B) Ədədin dəqiq qiyməti ilə təqribi qiymətinin fərqinin

C) Ədədin təqribi qiyməti ilə dəqiq qiymətinin fərqinin

D) Ədədin dəqiq qiyməti ilə təqribi qiymətinin nisbətinə

E) Ədədin təqribi qiyməti ilə dəqiq qiymətinə nisbətinə


481. düsturu ilə hesablama prosesində nə hesablanır

A) mütləq xəta

B) nisbi xəta

C) limit xəta

D)hüdud xəta

E) məhdud xəta


482. Mütləq xətanın hüdud qiyməti hansı düsturla xarakterizə olunur:

A)

B)

C)

D)

E)483. Hesablama prosesində münasibəti nəyi ifadə edir?

A) Mütləq xətanın hüdud qiyməti

B) Nisbi xətanın hüdud qiyməti

C) mütləq xətanı

D) nisbi xətanı

E) hər iki xətanı


484. Hesablama prosesində düsturu nəyi ifadə edir: (a təqribi qiymət, - hüdud qiyməti)

A) dəqiq qiyməti

B) təqribi qiyməti

C) nisbi xətanı

D) mütləq xətanı

E) mütləq xətanın limit qiymətini


485. Ədədin mütləq xətasının dəqiq qiymətinin moduluna olan nisbəti necə adlanır?

A) nisbi xəta

B) mütləq nisbi xəta

C) hüdud qiyməti

D) limit qiyməti

E) mütləq xəta


486. Bir neçə təqribi ədədin cəbri cəminin mütləq xətası həmin təqribi ədələrin nəyindən böyük deyildir

A)mütləq xətaların cəmindən

B) mütləq xətalarının fərqindən

C) mütləq xətalarının nisbətindən

D) nisbi xətaların cəmindən

E) nisbi xətaların fərqindən


487.neçə təqribi ədədin cəbri cəminin mütləq xətası həmin təqribi ədədlərin mütləq xətalarından cəmindən hansı mütənasibdədir:

A) böyük deyildir

B) böyükdür

C) kiçikdir

D) kiçik deyil

E) bərabərdir488. Bir neçə təqribi ədədin cəbri cəminin mütləq xətasının hüdud qiyməti nəyi bərabərdir?

A) Təqribi ədədlərin mütləq xətalarının hüdud qiymətləri cəminə

B) Təqribi ədədlərin hüdud qiymətinə

C) Təqribi ədədlərin nisbə xətalarının hüdud qiymətləri cəminə

D) Təqribi ədədlərin nisbə xətalarının fərqinə

E) Təqribi ədədlərin mütləq xətalarının hüdud qiymətləri fərqinə


489. Teoremi tamamlayın: Bir neçə təqribi ədədin (eyni işarəli) cəminin nisbi xətası bu ədələrin:

A) nisbi xətaların ən böyüyünü aşmır

B) nisbi xətaların ən kiçiyini aşmır

C) nisbi xətaların cəminə bərabərdir

D) mütləq xətaların ən böyüyünü aşmır

E) mütləq xətaların cəminə bərabərdir


490. Aşağıdakılardan hansı fərqin nisbi xətasının böyüməsinə səbəb ola bilər

A) ədədin dəqiq və təqribi qiyməti bir- birinə çox yaxındırsa

B) ədədin dəqiq və təqribi qiymətləri bir- birindən xeyli uzaqdırsa

C) ədədin dəqiq qiyməti təqribi qiymətindən çox böyükdürsə

D) ədədin dəqiq qiyməti təqribi qiymətindən çox kiçikdirsə

E) ədədin dəqiq və təqribi qiymətləri bir- birindən fərqlənmirsə


491. Teoremi tamamla: Sıfırdan fərqli təqribi ədədlərin hasilinin nisbi xətası....

A) vuruqların nisbi xətaları cəmindən böyük deyil

B) vuruqların nisbi xətaları hasilindən böyük deyil

C) vuruqların nisbi xətaları fərqindən böyük deyil

D) vuruqların nisbi xətaları hasilindən böyükdür

E) vuruqların nisbi xətaları cəminə bərabərdir


492. Hasilin nisbi xətasının hüdud qiyməti nəyə bərabərdir?

A) vuruqların nisbi xətaları cəminə

B) vuruqların nisbi xətaları hasilinə

C)hüdud qiymətləri hasilinə

D) hüdud qiymətləri cəminə

E) vuruqların nisbətinə


493. Əgər təqribi ədəd sıfırdan fərqli dəqiq ədədə vurularsa, aşağıdakılardan hansı doğrudur?

A) nisbi xətanın hüdud qiyməti dəyişmir, mütləq xətanın hüdud qiyməti isə həmin ədədə vurulur

B) nisbi xəta böyüyür, hüdud qiyməti hüdud qiyməti dəyişmir

C) nisbi xətanın hüdud qiyməti kiçilir, mütləq xəta dəyişilmir

D) nisbi xətanın hüdud qiyməti dəyişilir

E)hüdud qiyməti həmin ədədlə düz mütənasib hissələrə bölünür


494. Nisbətin nisbi xətası üçün aşağıdakı təkliflərdən hansı doğrudur?

A) bölünən və bölənin nisbi xətaları cəmindən böyük deyil

B) bölünən və bölənin nisbi xətaları cəmindən kiçik deyil

C) bölünən və bölənin nisbi xətaları cəminə bərabərdir

D) bölünən və bölənin nisbi xətaları fərqinə bərabərdir

E) bölünən və bölənin nisbi xətaları cəminfərqindən kiçik deyil495. Hökmün nisbi xətasının hüdud qiyməti kök altı ədədin nisbi xətasının hüdud qiymətindən nə qədər fərqlidir?

A) n dəfə az olan

B) n dəfə çox olan

C) n qədər az olan

D) n qədər çox olan

E) n dərəcədən çox olan


496. tənliyi necə adlanır?

A) transendent

B) cəbri

C) rasional

D) irrasional

E) qeyri- xətti


497. funksiyası üçün hansı doğru deyil.

A) cəbridir

B) transendentdir

C) triqonometrikdir

D) qeyri- xəttidir

E) cəbri deyil
498. Tənliyin tələb olunan dəqiqliklə təqribi köklərinin tapılması neçə mərhələdə yerinə yetirilir?

A) 2


B)3

C)4


D)1

E)5
499. Tənliyin tələb olunan dəqiqliklə köklərinin tapılması üçün istifadə olunan 1- ci mərhələ necə adlanır?

A) köklərin ayrılması

B) köklərin axtarılması

C) köklərin hesablanması

D) köklərin xaric edilməsi

E)köklərin dəqiqləşdirilməsi
500. Tənliyin ayrılmış kökünün tələb olunan dəqiqliklə dəqiqləşdirilməsi neçənçi mərhələ hesab edilir?

A) 2-ci

B) 1- ci

C) 3-cü


D) əvvəlki

E) heç biri


.

Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə