A zərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti Niyazi Əlikram oğlu Həsənov Bİznesin strateji İdarə ediLMƏSİ (Dərslik)Yüklə 3,11 Mb.
səhifə209/212
tarix01.01.2022
ölçüsü3,11 Mb.
#105451
növüDərslik
1   ...   204   205   206   207   208   209   210   211   212
ЯДЯБИЙЙАТ СИЙАЩЫСЫ

Азярбайcан дилиндя

 1. Əliyev.M. «Korporativ idarəetmə» Dərslik. Bakı-2011

 2. Азярбайcан Республикасынын Конститусийасы. Бакы, 1995-cи ил.

 3. Азярбайcан Республикасынын «Хариcи инвестисийаларын горунмасы щаггында» гануну. 1994. (www.economy.gov.az).

 4. Я.М. Аббасов, З.З. Байрамов, Щ.Х. Гулийев «Игтисади информасийанын ишлянмясинин компцтер технолоэийасы». Бакы, 2002-cи ил.

 5. Аббасов Г.Я. «Мящсул истещсалына мясряфлярин мцщасибат учоту». Jурнал «Малиййя вя учот», № 9-10, 1998-cи ил.

 6. Ахундов Ш.Я. «Маркетингин ясаслары», Бакы, 2001-cи ил.

 7. Аллащвердийев Щ.Б. «Нефт стратеэийасынын перспек­тив­ляри» «Азярбайcан», 2000-cи ил.

 8. Аğayev A. «Maliyyə: terminləri lüğəti». Бакы. 2005.

 9. Азярбайcан Республикасынын «Мцяссисяляр щаггында» гануну. Ийул 1994-ъц ил.

 10. Азярбайcан Республикасынын «Антинщисар фяалиййяти щаггында» гануну «Халг гязети». 03.02.1993-cц ил.

 11. Азярбайcан Республикасынын «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» гануну. Декабр 1992-ъи ил.

 12. «Азярбайcан Республикасында Дювлят Мцлкиййятинин Юзялляш­дирилмяси щаг­гында» Азярбай­cан Республикасынын гануну. «Республика» гязети, ийул 2000-cи ил.

 13. «Азярбайcан Республикасында 1995-1998-ъи иллярдя Дювлят мцл­кий­йятинин юзялляшдирилмясинин Дювлят Програмы». Бакы, 1996-ъы ил.

 14. «Азярбайcан Республикасында кичик вя орта сащиб­карлыq(qanunlar, norma­tiv sənədlər, analitik materiallar) Azərbaycan Respublikası Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi. Bakı.«Araz». nəş-tı. 2000.

 15. «Азярбайcан Республикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Фонду» щаггында ясаснамя. «Азярбайcан» гязети, 28 октйабр 1992-cи ил.

 16. Азярбайcан Республикасыnda rəqabətin qorunması və təbii inhisarların tənzimlənməsi (qanunlar, normativ sənədlər, analitik materiallar).Azərbaycan Respublikası Дювлят Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi. Bakı . «Səda» nəş-tı. 2000.

 17. Азярбайcанын статистика эюстяриcиляри .2014.Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi. Бакы. «Səda» Nəşriyyatı. 2008.

 18. Bağırov.D.A.,Həsənli.M.X.,«Maliyyə» Dərs vəsaiti. Bakı-2010.

 19. Bayramov.Ə.İ.«Dünya iqtisadiyyatının tarixi» Dərslik. Bakı-2010.

 20. Бабайев Я.П. «Базар игтисадиййатынын модел­ляри», Бакы,1999-cу ил.

 21. Балайев Р.Я.«Урбанизасийа: şəhər iqtisadiyyatı və ərzaq problemləri» Бакы, Elm. 2007.

 22. Cябийев Р.М. «Азярбайcанда базар инфраструк­ту­рунун формалашмасы вя инкишафы». Бакы, 2000.

 23. Ялийев Щейдяр «Мцстягиллийимиз ябядидир» Ы – ЫЫ – ЫЫЫ – ЫВ томлар, Азяр­няшр Бакы, 1997-cи ил.

 24. Ялирзайев Я.Г. «Azərbaycanın iqtisadi inkişafının konsepsiyası və proqra­mı». «Odlar yurdu» Бакы. 1999.

 25. Ялийев T. «Ekoloji menecment». Бакы,”Çıraq-Çap”. 2006.

 26. Ялийев Р., Məmmədov N., Məmmədov M., “Иnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi”. Бакы. Kooperasiya. 2002.

 27. Ялийев Q.İ. «İnvestisiyaların maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi». Бакы. “İqtisad nəşriyyatı. 2009.

 28. Ящмядов М. «Глобаллашма вя милли игтисадиййатын формалашмасы». «Азяр­няшр». Бакы 2003.

 29. Щцсейновa X.M.”Regional inkişaf : məqsədləri meylləri və idarəetmə metodları”. Azərbaycan aqrar elmi. Бакы.№6. 2008.

 30. Щясянов Я.П. «Станdартлашдырманын елми ясаслары методолоэийа вя мящсулун кейфиййятинин идаря едилмяси» (дярс вясаити), Бакы,1992.

 31. Həsənov.N.Ə. Beynəlxalq biznes Dərs vəsaiti. Bakı-2011.

 32. Щясянов Н.Я. Сащибкарлыг фяалиййятинин идаря едилмяси. Азярбайъан Респуб­ликасы Тящсил Назирлийи Елми-Методики Шурасы «Игтисадиййат вя идаряетмя» бюлмя­синин 22.04.1997-cи ил тарихли 11 сайлы протоколу иля тясдиг едилмишдир. Бакы шящяри, 1997-cи ил (дярс вясаити).

 33. Щясянов Н.Я. Инвестисийа стратеэийасынын формалашмасы вя модернляш­дирилмясинин инкишафы проблемляри. (монографийа) Бакы, 2003.

 34. Həsənov R.T. «Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının ba­zar modelinin konseptual əsasları» Elm. Бакы, 1998-ci il.

 35. «Инвестисийа фяалиййяти щаггында» Азярбайcан Республикасынын гануну. 13.01.1995-cи ил.

 36. Гулийев Т.Я. «Менеcментин ясаслары» Бакы, 2001.

 37. Qafarov Ş. S. «Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma» Monoqrafiya. Bakı-2005.

 38. Manafov Q. N. «İqtisadi nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat:» Metodiki vəsait. Bakı-2008.

39. Мusayev A.F.və s. «Qiymətli kağızlar bazarı». Бакы. Səda. 1999.

40. Мейбуллайев М. Х. Ислам игтисадиййаты. Бакы, 2002.

41. Мурадов Ш.М., Аббасов Ф.П. Мцасир мярщялядя демографийа сийасяти. Бакы, Елм, 1986.

42. Мурадов Р.Ш. Мцасир шяраитдя Азярбайcан Республикасында ямяк базары проблемляри. Бакы, Елм, 2000.

43. Мусайев А.Ф., Гящряманов А.Г. Игтисадиййатда рийази моделляшдирмя вя прогнозлашдырма. Бакы, «Кцр», 1998.

44. Мяммядов Т.Ж., Мяммядов М.Г., Ялякбяров Я.Я. Ярзаг маллары тиъа­рятинин тяшкили. Бакы, Маариф, 1991.

45. Нифтуллайев В.М. Кянд тясяррцфаты игтисадиййаты. Бакы, Елм, 1996.

46. Наьыйев Я.Т. Сосиал-игтисади инкишафын методолоjи аспектляри. Бакы, Азярняшр, 2002.

47. Садыгов М.М. «Банк иши вя мцасир мярщялядя онун тякмилляшдирилмяси йоллары» (дярс вясаити), Бакы, 1996.

48. Tağıyev N.F. “İnvestisiya proseslərinin idarəetmə modellərinin formalaş­ma­sı məsələləri”. Bakı. Elm. 2003.

49. Сямядзадя З. Я. Дцнйа игтисадиййаты. Чин «инкишафы мюcцзя»си. Бакы, Эянълик, 2001.

50.Сямядзадя Ш.Я., Мусайев В.Р., Сейфуллайев И.З. Сащибкарлыьын ясаслары. Бакы, Чашыоьлу, 2000.

51. Сяфяров С. «10 ил мцстягиллик вя игтисадиййат». Азярняшр. Бакы 2001.

52. Шащбазов К.А., Мяммядов М.Щ, Щясянов Щ.С. «Мцасир менеc­мент»

I щисся вя II щисся. Бакы, 1995-ъи ил.

53. Шащбазов К.А., Мяммядов М.Щ, Щясянов Щ.С. «Антиinщисарлы идаряетмя», Бакы, 1997-ъи ил.

54. Шякярялийев А.Ш., Гуlийев Ж.Г., Ялийев А.Я. «Эюмрцк ишинин тяшкили вя идаря едилмяси». Бакы - Ганун – 2003.

55.Йагубов С.М. Сосиал статистика. Бакы, 1995.Yüklə 3,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   204   205   206   207   208   209   210   211   212
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə