Acord privind servicii de


Anexa 4.3: Evaluarea mediului extern (PESTLE)Yüklə 1,79 Mb.
səhifə21/21
tarix25.01.2019
ölçüsü1,79 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Anexa 4.3: Evaluarea mediului extern (PESTLE)


MAI participă, prin prisma calității de membru sau reprezentant al României în diferite organisme internaționale, la misiuni și exerciții comune, la sesiuni de pregătire profesională, schimburi de informații și transfer de cunoștințe și practici. Astfel, instituția este expusă la cele mai noi abordări teoretice și practice și are ocazia să-și valorifice resursele interne, inclusiv prin participarea la misiuni de menținere a păcii.

Fiind o instituție care activează în zona de apărare a țării și siguranței naționale, MAI trebuie să aibă capacitatea de a preveni producerea anumitor fenomene de natură a afecta siguranța și securitatea cetățenilor și de a interveni, atunci când situația o impune. Așadar, orice situație de natură să genereze infracționalitate reprezintă o amenințare față de care MAI trebuie să aibă răspunsul și reacția cele mai potrivite și eficiente.Anexa cuprinde evaluarea Oportunităților și a Amenințărilor mediului extern determinate de factori Politici, Economici, Sociologici, Tehnologici, Legali și de Mediu înconjurător.

Factori Politici


 • Emergența, la nivel european a fenomenelor extremiste, ultranaționaliste, migraționiste organizate;

 • Deficiențe în aplicarea strategiilor la nivel european/național menite să reducă numărul și gravitatea unor probleme sociale ce determină comportamente deviante și infracționale – inclusiv lipsa unor politici sociale eficiente care să conducă la ameliorarea unor probleme sociale complexe;

 • Evoluția Uniunii Europene, confruntată cu provocări legate de Brexit și nevoia de a alege unul dintre cele cinci scenarii detaliate în Cartea albă privind viitorul Europei: reflecții și scenarii pentru UE 27;

 • Libera circulație în țările UE și deschiderea frontierelor în regiune, facilitează activitatea grupurilor organizate care acționează prin crearea de noi ramificații în Europa, SUA, Asia, Africa și Australia și se axează pe dezvoltarea de conexiuni cu infractorii autohtoni.

Factori Economici


 • Sensibilitatea mediului economico-financiar la factori cu impact la nivel global sau european a generat perioade de crize financiare, acest pericol subzistând în continuare, cu potențialul de a afecta instituțiile din domeniul aplicării legii atât prin reducerea bugetelor, cât și prin creșterea nivelului infracționalității şi mișcărilor sociale;

 • Constrângeri bugetare care determină insuficienta acoperire cu resurse umane, financiare şi materiale şi îngreunează finalizarea proiectelor aflate în derulare și a investițiilor deja începute, precum şi demararea unor investiții noi;

 • Creșterea disparităților economice dintre zonele rurale sărace și zonele urbane din ce în ce mai dezvoltate și care atrag capitaluri și forță de muncă calificată.

Factori Sociali


 • Fluxul migrator/atentatele teroriste ce afectează Europa în perioada ultimilor ani a generat puternice conflicte sociale și culturale, ale căror dezvoltări și efecte pot fi resimțite o perioadă îndelungată;

 • Amploarea și diversitatea criminalității organizate, precum și accentuarea caracterului transfrontalier al fenomenului, mobilitatea crescută a grupărilor organizate, utilizarea de către acestea a unor noi metode/tehnici;

 • Apariția unor situații cu caracter de noutate la nivel social, care, pentru a fi gestionate eficient, presupun o pregătire profesională prealabilă;

 • Popularitatea protestelor de stradă;

 • Scăderea demografică și îmbătrânirea accentuată a populației, generată de scăderea natalității și de părăsirea țării de către cei în vârstă aptă de muncă.

Factori Tehnologici


 • Dezvoltarea accelerată a tehnologiei şi tendința de diminuare a costurilor tehnologice pentru utilizatori individuali creează posibilități de utilizare a acestui avantaj de către exponenții mediului infracțional;

 • Apariția unor atacuri cibernetice care ar putea bloca fluxul informațional al instituției, putând conduce de asemenea la compromiterea sau chiar sustragerea unor informații clasificate;

 • Dinamica schimbărilor tehnologice aferente sistemului SIS/SIRENE, aspect ce ar conduce la blocaje/disfuncționalități în funcționare;

 • Schimbările rapide în tehnologie, care impun modificări în consecință ale tacticilor operaționale;

 • Trecerea spre societatea informațională (sisteme de e-guvernare, e-comerț) și folosirea pe scară largă a aplicațiilor pentru telefoane mobile, evoluții față de care MAI trebuie să acționeze proactiv;

 • Creșterea fluxului operativ foarte mare de informații şi accesul la multiple rețele de comunicații ar putea conduce la producerea unor incidente de securitate INFOSEC.

Factori de natură legală


 • Îngreunarea cooperării cu instituțiile de aplicare a legii partenere ca urmare a lacunelor legislative, a paralelismelor în reglementare şi a lipsei unor protocoale de colaborare eficiente;

 • Birocrația excesivă în procesul de reglementare juridică, lacunele şi incoerența unor prevederi legislative, în special în domeniul achizițiilor publice și al contractării fondurilor nerambursabile;

 • Evoluția normelor de natură europeană și nevoia de a genera propria agendă legislativă în contextul negocierilor europene.

Factori de Mediu


 • Riscul producerii unor dezastre naturale, precum cutremure, inundații, alunecări de teren, incendii, secetă, mare parte dintre ele cauzate de fenomenul schimbărilor climatice.


Anexa 5. Proiecte de acte normative propuse în Planul Anual de Lucru al Guvernului de către Ministerul Afacerilor Internepentru anul 2018


Nr. crt.

Proiectul de act normativ prevăzut în PALG

Data estimată pentru înaintare în ședința Guvernului

1.

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice

Februarie

2.

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Februarie

3.

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene

Martie

4.

Proiect de lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale

Aprilie

5.

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea unor acte normative privind aplicarea unor documente de cooperare bilaterală în domeniul regimului frontierei de stat

Aprilie

6.

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea/completarea H.G. nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale, cu modificările și completările ulterioare

Mai

7.

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii nr. 684/2015 privind aprobarea Programului național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 și a Hotărârii nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018

Mai

8.

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice

Mai

9.

Proiect de legepentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44 din 29 ianuarie 2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România, precum și a cetățenilor statelor lor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European

Iulie

10.

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, precum și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal

August

11.

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

August

12.

Proiectul legii arhivelor

Septembrie

13.

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 și a Planului de acțiune pentru implementarea acesteia pentru perioada 2018-2020

Septembrie

14.

Proiect de lege privind aprobarea participării României la sistemul Organizației Națiunilor Unite de evaluare și coordonare în caz de dezastre – UNDAC

Octombrie

15.

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

Octombrie

16.

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 780/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind imigrația pentru perioada 2015-2018 și a Planului de acțiune pentru anul 2015 pentru implementarea Strategiei Naționale privind imigrația pentru perioada 2015-2018

Octombrie

17.

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2018-2020

Noiembrie

18.

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea H.G. nr.784/2013 pentru aprobarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020 și a Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020

Noiembrie

19.

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare

Noiembrie

20.

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea H.G. nr. 461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog, cu modificările și completările ulterioare

Noiembrie

21.

Proiect de lege pentru modificarea/completarea Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată

Decembrie

22.

Proiect de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea centrelor de coordonare și conducere a intervenției

Decembrie

23.

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, republicată

Decembrie


Competența face diferența!

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social EuropeanCompetence makes a difference!

Project selected under the Administrative Capacity Operational Programme, co-financed by the European Union from the European Social Fund1În baza Notei-Raport nr. 4687973 din 10.08.2016, Ministrul Afacerilor Interne a aprobat atât constituirea, cât și componența Comitetului director de planificare strategică, a Grupului tehnic de lucru pentru planificare strategică și a patru Grupuri de lucru pe teme/domenii de interes – Ordine și siguranță publică, Managementul situațiilor de urgență și protecție civilă, Îmbunătățirea cadrului instituțional - capacitate administrativă și Măsuri transversale pentru un sistem de ordine și siguranță publică sustenabil și predictibil;

2Studiu privind gradul de implementare al planificării strategice și al bugetării pe programe la nivelul ministerelor, elaborat în cadrul proiectului ”Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort”, SIPOCA 28, noiembrie 2017.

3Sondaj CURS, mai 2018, https://curs.ro/wp-content/uploads/2018/05/Omnibus-CURS-mai-2018-1.pdf;

4Modalitatea de calcul: raportarea numărului de omoruri din anul 2017 (246, IGPR) la populația rezidentă la 1 ianuarie 2017 (serii de date INS Tempo);

5Date ONU, UN Office on Drugs and Crimes International Homicide Statistics;

6http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2762_en.pdf;

7Calculat prin raportarea numărului total de intervenții din 2017, 744.471, la numărul intervențiilor sub 10 minute, 600.445 (potrivit datelor din Anexa 3).

8Acestea au fost înregistrate la conductele/ magistralele din responsabilite.

9 Din perspectiva programării bugetare, DGMUM, IGAv și DGMO se regăsesc la programul bugetar 3.2. “Capacitate administrativă și sprijin operațional”.

10 Din perspectiva programării bugetare, DGCTI se regăsește la programul 3.2. “Capacitate administrativă și sprijin operațional”

11Studiu privind gradul de implementare al planificării strategice și al bugetării pe programe la nivelul ministerelor, elaborat în cadrul proiectului ”Extinderea sistemului de planificare strategică lanivelul ministerelor de resort”, SIPOCA 28, noiembrie 2017;

12http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/proiect_buget_2017/Anexa_3/Ministerul_Afacerilor_Interne.pdf

13Studiu IRES, aprilie 2015;

14Sursa: Statistica principalelor activități desfășurate de Poliția Română în anul 2017;

15Cu condiția semnării unui acord de colaborare cu un institut de sondaje, menținerea metodologiei de cercetare de la an la an și consecvența în urmărirea indicatorilor;

16Date sondaj CURS ”Sondaj Omnibus”, mai 2018, https://curs.ro/wp-content/uploads/2018/05/Omnibus-CURS-mai-2018-1.pdf;

17Poliția Română, Jandarmeria Română, Direcția Generală de Protecție Internă, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Agenția Națională Antidrog.

18IGPF, IGI;

19Date sondaj CURS ”Încrederea românilor în instituții”, ianuarie 2018;

20DSU prin IGSU;ANRSPS;

21Comparație între alocarea bugetară din 2017 și cea din 2016;

22 DEPABD, DGP, DRPCÎV, Arhivele Naționale;

23 Direcția Generală Management Operațional, Corpul de Control al Ministrului, Direcția Audit Public Intern, Unitatea de Politici Publice, Direcția Generală Management Resurse Umane, Direcția Generală Logistică, Direcția Generală Financiară, Direcția Generală Juridică, Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale, Direcția Generală Anticorupție, Direcția Generală Management Urgențe Medicale, Centrul de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, Direcția Medicală, Direcția Secretariat General, Direcția Informare și Relații Publice, Oficiul Responsabilului cu Protecția Datelor Personale, Centrul Național SIS, Casa de Pensii Sectorială a MAI, Clubul Sportiv ”Dinamo” București, Centrul de Psihosociologie al MAI, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Inspectoratul General de Aviație al MAI.

24Pentru perioada 2017-2020 sunt stabilite cumulat cu valoarea de referință 2016.

25În anul 2017 a absolvit atât seria 2015-2017 (600 elevi), cât și seria 2016-2018 (808 elevi);

26Au fost luate în calcul și cadrele Jandarmeriei Române dislocate în misiune permanentă la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate și la Comandamentul Permanent al Forței de Jandarmerie Europene;

27Străini cazați în centrele regionale pentru solicitanții de azil;

28În OMAI nr. 70/2017 este prevăzută înființarea anuală a 10 puncte de lucru, în vederea reducerii timpului de răspuns;

29 Structură de specialitate în domeniul managementului calității și performanței; Structură de specialitate în vederea creșterii capacității de coordonare a structurilor aflate în coordonarea DSU; Structură de specialitate în vederea eficientizării activității de coordonare și monitorizare integrată a situațiilor de urgență: Structură de specialitate în vederea creșterii capacității de absorbție a fondurilor externe nerambursele;

30 Proiect de Hotărâre de Guvern de aprobare a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență din România; Proiect de act normativ pentru modificarea HG nr.94/2016 în vederea eficientizării activității CNSSU;

31Idem

32 în funcție de derularea programelor de finanțare între Ministerul Sănătății și Banca Mondială;

33Idem;

34 Conform Planului verificării stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare prin exerciții și antrenamente de mobilizare, aprobat anual de către CSAT, exercițiile de mobilizare se împart în patru categorii: 1) verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare (structuri organizatoare DGMO și ANRSPS); 2) verificarea stadiului pregătirii populației pentru apărare (structură organizatoare DGMO); 3) verificarea stadiului pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare (structură organizatoare ANRSPS); 4) verificarea rezervelor de stat (structură organizatoare ANRSPS).


35 Realizarea indicatorului începând cu anul 2019 este condiționată de atragerea de fonduri externe nerambursabile

36Fără a lua în calcul eventualele solicitări de pensionare;

37valorile pentru 2018-2021 sunt stabilite cumulat cu valoarea de referință 2017

38Idem;

39Idem.

40Sursa datelor: Ministerul Finanțelor Publice, seria de date ”Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice în luna februarie 2018”;

41http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2762_en.pdf


Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə