Acta de la sessió plenària extraordinària de 23 D’agost de 2012Yüklə 130,25 Kb.
tarix17.08.2018
ölçüsü130,25 Kb.
#71475ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE 23 D’AGOST DE 2012

Assistents: Assistents: Sr. Daniel Vendrell Domínguez, Sra. Marta Casas Comas, Sr. Pere Sarrà Martínez, Sr. Pere Barbado Mariscal, Sr. Joaquim Insa Farré, Sr. Jaume Trias Cambra, Sr. Jordi Calpe i Carbonell, Sra. Gemma Fabrés Casals, Sr. Núria Árboles Ortiz, Sr. Diego Mancardi i Sr. Carles Rius Vaquero.


A la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, a 23 d’agost de 2012, es reuneix l’ajuntament en sessió plenària extraordinària, en primera convocatòria, sota la presidència del Sr. Daniel Vendrell Domínguez, Alcalde-President, amb l’assistència dels regidors abans esmentats, assistits per la secretària interventora de la corporació, la sra. M. Alba Arrufat Vilaginés, que dóna fe de l’acte.
Essent les vint hores, el Sr. Alcalde-President declara oberta la sessió extraordinària donant pas al primer punt de l’ordre del dia:

1.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5/2012.
La senyora secretària dóna lectura a la primera proposta de l`ordre del dia:
“Atès la necessitat de modificar el crèdit d’algunes partides del pressupost de l’actual exercici per tal d’acomplir amb les previsions de despeses de l’any 2012.
Atès allò que disposen els articles 172 i ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les bases d’execució del pressupost vigent, que atribueixen al Ple la competència per dita modificació de crèdit.
Vist que la Intervenció ha emès els informes d’intervenció i d’estabilitat pressupostària relatiu a les modificació de crèdit que a continuació es detalla.
Es per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS.

Primer.- Aprovar inicialment les modificacions de crèdit nº 5 del pressupost de l’exercici 2012, que s’indiquen.


1- TRANSFERENCIA DE CREDIT
- Baixes a les partides


PRO

ECON

DESCRIPCIO

CREDIT

ANTERIOR

BAIXA

CREDIT

DEFINITIU

132

48920

Subvenció conveni voluntaris Bombers

3.000,00

3.000,00

0.00

172

22715

Neteja Solars

8.000,00

3.000,00

5.000,00

172

22716

Execucions subsidiàries

22.000,00

12.000,00

10.000,00

241

22618

Festa Pau

3.000,00

2.000,00

1000,00

241

22729

Implantació marca Hostalets

5.000,00

5.000,00

0,00

241

48000

Beques formació

40.000,00

22.000,00

18.000,00

324

48905

Subvenció Escola de Música

150.000,00

8.000,00

142.000,00

330

22719

Programes de joventut

4.000,00

3.000,00

1.000,00

491

22006

Butlletí Municipal

6.000,00

2.000,00

4.000,00

912

22614

Agermanament

5.000,00

5.000,00

0,00TOTAL_____65.000,00'>TOTAL
65.000,00- Altes a les partides
PROGRAMA__ECONOMIC__DESCRIPCIO__CREDIT_ANTERIOR'>PROGRAMA

ECONOMIC

DESCRIPCIO

CREDIT ANTERIOR

SUPLEMENTACIO

CREDIT DEFINITIU

162

46501

Transferència recollida selectiva

50.000,00

17.000,00

67.000,00

920

22001

Anuncis i subscripció

6.000,00

1.500,00

7.500,00

920

22002

Material informàtic no inventariable

7.000,00

16.000,00

23.000,00

920

22201

Postals

5.000,00

3.500,00

8.000,00

920

22604

Jurídics i contenciosos

30.000,00

27.000,00

57.0000,00

65.000,00

2- CREDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXA DE CREDITS D’ALTRES PARTIDES DE DESPESES
DESPESES
Crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdits d’altres partides de despeses


PROGRAMA

ECONOMIC

DESCRIPCIO

CREDIT

150

48919

Subvenció Boscos Can Martí

7.000,00

150

48921

Subvenció Can Rovira

7.000,00

231

22706

Estudis i treballs tècnics

7.000,00

924

48926

Conveni Ent. Mant. I Conserv. Can Fosalba

3.700,00

920

63320

Aire calor i fred Ajuntament

22.800,00

920

63270

Reformes antic escorxador

10.000,00

945

78001

Transferència de capital Can Termens

15.800,00TOTAL

73.300,00

Baixa de crèdits d’altres partides de despeses
PRO

ECON

DESCRIPCIO

CREDIT

ANTERIOR

BAIXA

CREDIT

DEFINITIU

172

48904

Subvenció ADF

4.000,00

2.000,00

2.000,00

320

21300

Rep.i mant. Install.lacions Llar Infants

4.000,00

1.000,00

3.000,00

333

22000

Material ordinari Laboratori

8.000,00

5.000,00

3.000,00

491

22733

Programes noves tecnologies wifi

6.000,00

4.000,00

2.000,00

491

22005

Revistes l’Hostal

15.000,00

5.000,00

10.000,00

924

22706

Participació ciutadana

7.000,00

7.000,00

0,00

924

20202

Arrandament immobles parroquia

700,00

700,00

0,00

164

61950

Red. Projecte Reh. Cementiri Municipal

7.500,00

7.500,00

(finançat Cespa 2009)0,00

170

62130

Senyalització Rutes Turístiques

25.000,00

25.000,00

(finançat Cespa 2009)0,00

231

62281

Red. Proj. Residència Centre Dia

16.100,00

16.100,00

(finançat Cespa 2009)0,00TOTAL
73.300,00Segon.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de 15 dies, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb el benentès que s’entendrà aprovada definitivament en el cas de que durant dit termini no es presentin reclamacions, d’acord amb allò disposat a l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”


S`inicien les intervencions amb el sr. Trias, que exposa que tal i com es van comprometre en l`acta de presentació del nou govern i en el ple ordinari del mes de juliol es faria una modificació del pressupost, perquè hi ha un problema greu en el pressupost del 2012, i aquest problema no vé donat tan per les partides de despesa sinó per les partides d`ingrés, és a dir els compromisos que hi havia per part de l`Entitat pel 2012 no s`estan complint i allò previst que entraria a l`abocador tampoc s`està complint. En aquests moments hi ha converses iniciades amb l`entitat per a veure com queda això, doncs hi ha una part d`exigència de l`ajuntament que seria el compliment del conveni regulador de l`Ecoparc número 4 en el que hi havia unes previsions mínimes de 300.000 tones a l`any, 270.000 provindrien de l`Entitat i la resta tenien que venir de fora de l`Entitat i això no s`està complint. S`ha de veure com quedarà, i amb què es comprometrà Cespa i l`Entitat perquè el que és cert és que si no s`arriba a cap acord es reconeixerà el dret comptable d`aquestes 300.000 tones. Però en la part corresponent a l`abocador no existeix un compromís de tones i amb la crisi econòmica que s`està patint la fracció industrial ha caigut en picat. Per tant això s`ha de solucionar, doncs sinó s`entraria en un dèficit que seria força terrible en aquest ajuntament, i s`ha d`evitar entrar en dèficit o almenys si s`entra que sigui en un 1,9 per cent que és el tant per cent que es permet a les entitats locals sense ser intervingudes.

A l`espera de tancar les negociacions amb l`Entitat, s`ha cregut necessari modificar algunes partides de projectes que no s`acabarien d`executar aquest any i el què també s`ha fet és que en partides que són segures, com per exemple el conveni amb l`escola de música no és que es rebaixi sinó que l`escola ha presentat el pressupost per l`any que vé més reduït, així passa de 150.000 € a 125.000 €, per tan aquests 8.000 euros que es veuen en aquesta modificació és el reflex d`un quadrimestre amb 25.000 euros menys. I d`altres temes que han cregut que es poden ajornar al 2013, com les beques de formació, que s`ha passat l’últim curs al gener i així entraria en el pressupost del 2013. De cara a un futurs s`haurà d`estudiar i veure d`on es treuen tants diners, doncs en aquest poble s`ha anat ampliant el capítol 4, el de subvencions d`una manera imparable i abundant i ha arribat un moment que els ingressos no donen per tant i es tindran que fer uns pressupostos molt acurats, partint de la base de quines són les obligacions que té un municipi i estudiar amb molt de seny quines seran les prioritats que es tenen que donar, i veure com es fa perquè evidentment l`abocador, en el futur, està condemnat a la desaparició i com no hi hagi algun sistema alternatiu d`ingressos, els pressupostos d`aquest ajuntament hauran d`anar baixant de manera considerable.

El primer què s`ha fet és arreglar una mica les partides que s`havien quedat curtes de despesa i fer el pressupost més real sobre aquestes partides, a l`espera de veure com van les negociacions amb l `Ecoparc, i quan es coneguin els ingressos reals d`ara fins a finals d`any veuran quines partides caldrà ajustar.
El sr. Calpe pren la paraula comentant que en principi no entenen massa la urgència d`aquest ple, doncs malgrat les explicacions fetes entenen que les modificacions que es fan aquí és pel fet de voler complir amb el compromís pres de celebrar un ple el mes d`agost, però és una modificació que no aporta cap canvi de línea substancial amb el que ja van denunciar en el moment de l’aprovació dels pressupostos. Referent a les partides de formació, els hi sembla lamentable que es donin de baixa i es plantegi l`anul.lació d`algun dels cursos, tenint en compte que quan es van plantejar aquests cursos va ser una proposta aprovada pel ple en tots els vots a favor, i és en benefici de la gent que no té cap recurs, i creuen i demanen que es replantegi la rebaixa d`aquesta partida, i veuen la necessitat de mantenir-se i executar-se tots aquests plans de formació durant l`any 2012 tal i com es va aprovar en ple amb unanimitat de tots els regidors, per tant no estan gens d`acord amb aquesta part de la modificació perquè ataca directament a la gent més desfavorida que tenen al municipi, i això es nota més quan no hi ha cap modificació del pressupost que canvií la línea dels sous dels regidors i dels assessors, doncs són la despesa estructural d`aquest govern.

També veuen que es modifiquen algunes partides petites, però no es modifiquen partides com per exemple arranjament d`urbanitzacions que està passada en 14.000 € i manteniment d`horts que està passada en 7.400 €.

Segueix dient que aprofiten el ple per demanar, en detall, la despesa d`aquestes partides doncs els hi agradaria saber a on s`han produït aquestes desviacions, i també ho demanen del material informàtic no inventariable perquè tot i que aquesta partida si que es modifica, ara per ara està passada en 10.000 €.

Veuen que aquesta modificació arregla errors, no sé si volguts o per desconeixement, com per exemple les subvencions a Boscos de Can Martí i a Can Rovira de l`Estela, doncs quan es van aprovar els pressupostos van comentar que aquestes partides no hi eren a títol individual, com corresponia, i el regidor d`urbanitzacions els hi va dir que si que hi eren, i ara veuen que no hi eren, perquè ara veuen que ara si que es posen.

Alguns dubtes que tenien ja han quedat aclarits amb l`explicació del sr. Trias, com l`escola de música i els estudis i treballs tècnics, en tot cas l’únic dubte que té és si aquests treballs tècnics ja estan encarregats i si s`han encarregat sense partida pressupostària no sap si això és el més correcte, i ho diu perquè el regidor d`hisenda, que llavors estava a la oposició va fer una intervenció en un ple anterior dient que s`havia fet una adquisició de material sense tenir partida pressupostària i ho va criticar, i ara estarien en la mateixa situació.

És curiosa la baixa total de la redacció del projecte de la residència - centre de dia dels avis, aquí desapareix del tot, en qualsevol cas veuen que no hi havia ni una línea clara ni tan sols quan es va crear aquesta partida, i es suposa que només és per anar cobrint l`expedient perquè s`ha perdut la residència, el centre de dia i ara estan en un estudi per veure què fer.

En definitiva troben a faltar rebaixes importants en tema de sous i assessors que canviïn la línea d`aquest govern, cal tenir en compte que només en assessors hi ha una partida pressupostària d`uns 94.000 €, i això és molta tela, i per exemple el regidor d`hisenda ha estat regidor del mateix durant quatre anys sense cap assessor i ara no entenen que necessiti assessorament en temes pressupostaris i econòmics que estan sobradament coberts amb la plantilla d`aquest ajuntament i per tant entenen que són del tot innecessaris.

No poden estar-se de felicitar el govern que va elaborar aquests pressupostos, doncs ho van fer tres mesos tard dient que era per evitar modificacions i perquè quedés ben ajustat a la realitat i ara, cinc mesos després troben una modificació de crèdit d`uns 140.000 euros en brut, per tant cal felicitar a l’equip de govern per la previsió i lo acurats que van estar elaborant aquests pressupostos tres mesos tard de la data, evidentment ells votaran en contra d`aquesta modificació tal com van dir en el seu dia perquè aquests pressupostos són indecents i immorals amb l`agreujant que ara hi ha una modificació de 140.000 € sobre una cosa que ja era una barbaritat, per tant la indecència i la immoralitat està multiplicada en aquests pressupostos.


El sr. Trias, li respon que en referència als compromisos que es van adquirir amb aquest pacte de govern que aquesta vegada s`han fet públics i per tan es sap en què consisteixen, un d’ells era la revisió de tota la política de contractacions i de compres d`aquest ajuntament, això està sobre la taula i està a sobre perquè els primers contractes comencen a vèncer a 31 d`agost d`aquest any, tot això que estan dient dels assessors i no assessors, ja estaven contractats i ara quan comencin a vèncer s`aniran revisant. En referència al tema de les beques, l’únic que es fa és retardar l’últim curs de les beques i es passa a principis del següent any i es comptabilitzarà en el pressupost de l`any 2013. S`han donat de baixa partides d`estudis no perquè no es facin, sinó que no es faran ara però això no vol dir que no s`executin l`any que vé. Molt probablement el pressupost de l’any que vé haurà de ser acurat, perquè els ingressos seran inferiors. Es va ser optimista amb el pressupost i es va exhaurir fins l’últim euro del què s`havia dit que es cobraria, la oposició en ple va avisar que no s`estaven complint les dades d`ingrés de l`abocador, i això al final ha esta així i ara s`ha d`admetre i arreglar que això és així. I en breu s`hauran de retocar altres partides a la baixa.
El sr. Sr. Calpe comenta que esperaran com serà aquesta modificació que el sr. Trias acaba de comentar, però insisteix que en el tema de les beques de formació, si la voluntat és rebaixar en un futur la partida dels assessors, es podia d`alguna manera fer crèdits de partides d`aquests assessoraments i no dels cursos de formació, bàsicament perquè resulta que les beques de formació queda un crèdit, dels 40.000 € inicials queda un crèdit definitiu de 18.000 €, és a dir la baixa són 22.000 euros, que durant aquest 2012 haurien pogut repartir-se a la gent i ara la gent cobrarà 0, la gent necessitada que podia anar a formació només es podrà beneficiar de 18.000 euros, per tan no podran anar de cap de les maneres, per tan ell pensa que hi havia partides més simbòliques que haurien donat un altre aire a la modificació i que no s`han fet pel què sigui, evidentment és una decisió del govern però la denuncien, doncs aquesta línea de formació anava ben orientada, però rebaixar aquesta subvenció que anava dirigida a gent necessitada és gairebé increïble.
El sr. Trias, li respon que ell creu que quan es faci aquesta modificació definitiva aquest suggeriment es pot posar sobre la taula i es pot tenir en compte. També cal dir que per aquesta gent necessitada s`obre una nova línea que no és de formació sinó que és de feina, i serà amb un concert que s`està estudiant amb el SOC de polítiques d`ocupació local i per aquesta línea ajudaran bastant més a la gent que aquests 22.000 euros.
Pren la paraula el sr. Rius, reincidint en coses que ja s`han dit fa un moment, però es veu obligat a dir. Aquest ple no es correspon amb el que s`havia enunciat, el què es fa amb aquestes modificacions de crèdit és deixar el pressupost com estava però amb uns canvis de criteri que algun d`ells són més que discutibles, com per exemple el què estan parlant referent al tema de les beques i perjudicar així els més febles, però ho amaguen sota unes negociacions amb ingressos de l`abocador, i d`aquí i d`allà.

El pressupost de l`ajuntament té més problemes que la falta de concreció o de rigor, no es tenen assegurats els ingressos de l`abocador, i això és un problema. Però l`ajuntament té altres problemes, té un accés de despesa no obligatòria que traspassa el 50 %, l`ajuntament té unes taxes que no compleixen amb el principi de finançar el cost del servei pels quals s`apliquen, l`ajuntament té uns ingressos corrents molt lluny del que haurien de ser per diferenciar la despesa corrent, en definitiva això no té res a veure si estan a l `agost i estan parlant amb l`abocador i no saben com quedaran els ingressos definitius, en definitiva no es presenta el ple d`agost tal i com es va anunciar, que es va dir que seria una nova política pressupostària que els allunyaria del què estan abocats, que és a un dèficit que pot ser realment greu.

D`altre banda no s`ha esmentat i ho vol fer, és referent a les xifres que són coincidents i és que els 22.800 euros que gastarà l`ajuntament amb l`aire condicionat és la mateixa quantitat que els euros que es retallaran de les beques, és un tema que dóna una imatge de poca sensibilitat social. No es parla en cap moment de suprimir cap despesa supèrflua, li sap molt de greu i és vergonyós que en lloc d`emprendre decididament el tema es decideixi anul.lar la partida pressupostària de participació ciutadana, al seu entendre les retallades en participació ciutadana amb la revista i el butlletí el què fan és allunyar al poble i als veïns d`una necessària participació ciutadana en la vida local que en aquests moments hi ha una gran desafecció, fruit de la crisi econòmica, però també producte de l`actuació dels polítics i de les administracions per tan si no informen, o ho fan malament o ho fan poc o no fomenten la participació ciutadana, el què fan és augmentar la desafecció ciutadana d`una manera clara. Els recursos entén que s`han de destinar on són més necessaris, i la formació dels aturats i l`ajuda a la recerca activa de feina, que és el programa que ara vostès modifiquen, és una prioritat per aquesta ajuntament ha de destinar l`accedent de riquesa que té.

Ell vol remarcar que els cursos de formació per aturats no són un subsidi més, no estan pensats per això, sinó que es tracta de prioritzar un esforç en la bona direcció que representa la formació i es tracta que a través d`aquest esforç i d`aquest suport s`activi la recerca de feina per la gent que es troba en aquesta situació. Situació que no només és una pèrdua d`ingressos sinó que es perd un arrelament social. Els arguments que presenten per a passar el curs al gener, per mi no són creïbles, perquè 40.000 euros estan pressupostats per 5 cursos, ara se n`ha fet un i en queden 4, proporcionalment no quadra. Però a més el que ell espera és que si en el primer curs han assistit 27 persones, 27 per 400 € fa 10.800 €, per tan els 40.000 € quedaran curts, i això no s`arregla passant un curs al gener, i dient a la gent que té els calendaris dels cursos es modifiqui, això no és creïble. Acaba dient que el seu vot serà contrari i espera i desitja que ben aviat es convoqui el ple per recompondre les finances municipals. I acaba dient que ara per ara no té noticies que s`hagi sol.licitat l`assessorament dels tècnics de la Diputació tal i com es va dir en el ple del 19 de juliol, ho troba tot incoherent i un perjudici per l`ajuntament perquè per la manca d`enviar un escrit a la Diputació cronològicament ja no seran atesos com al ple es va acordar sinó que aniran darrera dels qui ho hagin demanat al seu temps.


El sr. Trias, li respon que en referència als pressupostos d`aquest poble ell els té clars des de fa molts anys, qui no ho tenia clar eren els que estaven a govern fins no sé quin dia de juliol d`aquest any. Partint de la base del compromís de que els números es complirien i que eren certs i anaven a missa, ara manifesta que no es compliran, i qui ho deia era el qui ara diu que no es compliran. Les taxes, si algú en els programes electorals va dir que calia pujar-les, creu que va ser ell. I sent regidor d`hisenda en l`antic govern quan es presentaven els pressupostos sempre es queixava que es pagaven més coses no obligatòries que obligatòries, però aquestes coses no obligatòries que dóna aquest ajuntament, que entre elles estan aquestes beques d`educació, l`escola de música, les entitats culturals i molts temes de benestar social que tot i no ser obligatoris ja es veuria què es faria si s`ha de passar a cobrir únicament lo obligatori, de ben segur no tindrien problemes pressupostaris, tot el contrari hi hauria un super-hàbit increïble. I referent a les taxes, qui ara està parlant de pujar-les en el seu moment les va aprovar sense pujar, per tant demana ser coherents, i ho diu amb la tranquil·litat de ser l’últim que s`ha incorporat a l`equip de govern.

Referent a l`aire condicionat no és coincident però els treballadors de tot el departament d`administració, a dret a llei, tota aquesta setmana haguessin pogut aixecar-se i marxar doncs han estat treballant a 33 graus de temperatura perquè l`aire condicionat no funciona, ni amb aire fred ni amb calent, i el què pot passar aquest hivern pot ser increïble si no s`arregla. És per això que s`ha d`arreglar de manera immediata, doncs tenen tots els condicionants perquè vingui una inspecció de treball i els hi tanqui l`ajuntament perquè així no es pot treballar. Si coincideix aquest preu amb l`altre però és una qüestió de coincidència.

Ell és de la opinió que els cursos es tenen que continuar fent, i si es tenen que ampliar perquè ha vingut més gent doncs es farà, però el què passa que si no s`arriba no s`arriba. Falta veure quins seran els ingressos que tindran de l`Entitat i llavors es veurà què es fa amb tot. Si hi ha la possibilitat de retornar-los, que és una possibilitat que plantegen doncs es posarà sobre la taula, i si en aquell moment amb la rebaixa de determinats contractes de subministraments i de serveis i els ingressos poden gaudir d`un pressupost que no sobrepassi el dèficit que es permès tenir, doncs no hi haurà cap problema en continuar amb el programa de formació tal i com estava organitzat. És l’únic compromís que pot tenir. Ho tornaran a incorporar quan facin la modificació definitiva.
El sr. Rius li pregunta si això és un acord, si és un compromís?
El sr. Trias li respon que això és un compromís seu. Ell està dins d’ un govern, i acaba dient que es farà si es pot.
El sr. Rius pren la paraula i dirigint-se al sr. Trias li diu que quan es parla de coherència aquest no és el seu fort. El sr. Trias ja fa dies que en parla de tot això, aquí té les finances sostenibles de l`ajuntament que va presentar l`any 2010, que per cert les va presentar al mes de desembre quan l`estudi el tenia fet des del mes de maig, segurament es va retardar per aprofitar la proximitat de les eleccions. Llavors no se`n va sortir i li desitja molta sort ara. Ell tot el que sigui adequar els ingressos de l `ajuntament a la realitat que pertoca hi trobarà el seu suport.

El tema dels cursos, no es poden classificar com a despesa no obligatòria, i li llegeix l`article 71 del Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya, que diu:

“....

Activitats complementàries:Per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries

de les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, les relatives a:

a) L'educació.

b) La cultura, la joventut i l'esport.

c) La promoció de la dona.

d) L'habitatge.

e) La sanitat.

f) La protecció del medi.g) L'ocupació i la lluita contra l'atur...”
Per tant ell ho considera una activitat complementària obligatòria.
El sr. Trias li respon dient que el sr. Rius li acaba de donar la raó amb el què ha llegit, doncs diu “també” que vol dir que es pot fer o no es pot fer, és un condicionant. Si fos obligatori estaria en la part anterior del què vostè acaba de llegir. De tot el què acaba de llegir un ajuntament de 3.000 habitants no té obligació de fer, per tant li acaba de donar la raó.
El sr. Rius acaba dient-li: “res més lluny de la meva intenció”. En tot cas matisar que aquest “també” es refereix a les despeses obligatòries que s`esmenten a la llei.
El sr. Calpe intervé dient que volia dir dues coses, el tema aquest de les beques és un acord de ple, i ara fan una modificació a la baixa, ell el que no sap és si legalment això és tan senzill perquè li sembla recordar que l`acord de ple anava amb càrrec a una partida pressupostària i a executar a l`exercici del 2012, no sap si això requerirà tirar en darrera aquest acord de ple, els serveis jurídics ja diran el què cal fer. Cal que es tingui en compte perquè creu que no és tan senzill modificar els acords de ple. I per últim voldria preguntar si la baixada de la partida de programes de joventut que estava a 4.000 euros, es treuen 3.000€ i ara en queden 1.000 euros, per quin motiu hi ha això, i també voldria saber aquest Conveni amb l`Entitat de manteniment i conservació de Can Fosalba de 3.700 què és i de què es tracta.
El sr. Insa li respon que aquest conveni és perquè es vol obrir una oficina municipal a Can Fosalba, per a totes les urbanitzacions, perquè la gent pugui anar i presentar el què els hi interessi, és un intent de veure si això funciona.
El sr. Calpe, i què contempla aquesta despesa?
El sr. Insa li respon que és el manteniment de la oficina, neteja i una persona.
El sr. Calpe, li pregunta si la persona serà un treballador de l`ajuntament?
El sr. Insa, li diu que la persona serà de l`entitat.
El sr. Calpe, li comenta que si la persona és de l`entitat, vol dir que d`alguna manera l`entitat serà subcontractista de l`ajuntament amb una persona que es posa allà? I no hi ha gent de l`ajuntament que hi pugui anar?
El sr. Insa, li respon que no hi ha cap persona, i no s`ha de desplaçar ningú, així és més barat, doncs agafar una persona de l`ajuntament i desplaçar-lo dos dies a la setmana, que serà quan s`obrirà aquesta oficina, seria molt més car. Fins i tot quan es tingui que registrar alguna cosa, com que és documentació oficial, el policia que faci la ronda s`emportarà totes les instàncies i es registrarà aquí a l`ajuntament, seguirà havent-hi un registre únic.
El sr. Calpe, comenta que persona que estarà allà en funció o en nom d`aquí estarà allà? perquè si no és una persona de l`ajuntament o no és un funcionari no podrà fer segons quines feines, en tot cas el què s`està fent és carregar indirectament amb una persona més l`ajuntament. Estan incrementant més la despesa estructural d`aquest ajuntament. Acaba dient que en tot cas si això es fa així espera que s`obri un procés obert de selecció d`aquesta persona i que tingui tothom igualtat de condicions de trobar feina.

El sr. Insa, explica que és una prova d`ara fins a final d`any i veuran què passa.


El sr. Calpe, li pregunta si ja està definit i es sap quina persona és?
El sr. Insa li respon que si.

El sr. Calpe li pregunta si es pot saber quina persona és?


El sr. Insa, li respon que la posarà l`Entitat.
El sr. Calpe, acaba dient que en tot cas ja ho preguntaran i aquesta és la transparència que aquest ajuntament vol donar.
El sr. Rius, pren la paraula comentant que en un acord de junta de govern que es va celebrar a finals de juny principis juliol, ell va proposar vincular el resultat pressupostari a les subvencions, i es va acordar que per evitar que les entitats haguessin de tornar diners s`avançaria un 75 % de les subvencions, això no s`està complint.
El sr. Trias, comenta que hi ha una retenció feta de subvencions d`entitats i que això està pendent de veure com acaba el pressupost per veure què es fa.
El sr. Rius, torna a dir que no s`està complint i s`estan pagant les subvencions al cent per cent.
Sr. Alcalde li respon que les bestretes que s`estant demanant són del 75 %.
Acabat el torn d’intervencions i els grups procedeixen a la votació de la proposta que resulta aprovada per 6 vots a favor (5 - PSC-PM i 1 - MCH) i 5 vots en contra (4 – ERC i 1 - CIU), dels 11 membres assistents.

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NN.SS. NORMATIVA EN SÒL URBÀ ÀMBIT URBANITZACIÓ SERRA ALTA.
La senyora secretària dóna lectura a la segona proposta de l`ordre del dia:
“Tota vegada que el Ple d’aquest Ajuntament reunit en data 31 de maig de 2012 va aprovar, pel quòrum de majoria absoluta, valorar positivament la proposta de modificació de Normes Subsidiàries de Planejament del terme municipal dels Hostalets de Pierola redactada per l’Arquitecta senyora Maria Almirall Ferrerons consistent en la modificació de normativa en sòl urbà en l’àmbit de la urbanització Serra Alta, així com aprovar-ne inicialment l’expedient.

Atès que l’esmentat expedient de modificació de Normes Subsidiàries de Planejament va ser exposat al públic per un termini d’un mes al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i amb sengles publicacions al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP de divendres 15 de juny de 2012) i al Diari la Veu de l’Anoia de 8 de juny de 2012, així com també es va inserir a la pàgina web municipal www.elshostaletsdepierola.cat, finint el termini el 16 de juliol de 2012 sense que s´hagi presentat cap al.legació ni reclamació.


Atès que simultàniament es va donar audiència de l’expedient a l’Ajuntament de Collbató així com a l’Entitat de Conservació i manteniment de la urbanització Serra Alta sense que s’hagi presentat cap al.legació ni reclamació, en sengles dates de recepció el 15 de juny de 2012.
Tota vegada que l’article 118.5 del Decret legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, prescriu que en sòl urbà la delimitació de sectors subjecte a un pla de millora urbana o de polígons d’actuació urbanística que no siguin inclosos s´ha d’efectuar per mitjà de les Normes Subsidiàries de Planejament.
Atès d’acord amb allò estipulat a l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en endavant TRLUC, la modificació de qualsevol dels elements d´una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació
Atès el que disposen en els articles 85 i demés concordants del TRLUC, i els articles 117, 118 i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol.
En ús de les atribucions legalment conferides al Ple municipal en virtut de l’article 52.2 lletra c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Proposo al Ple l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer. – Aprovar provisionalment l’expedient de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del terme municipal dels Hostalets de Pierola de la normativa capítol XXI, Unitats d’Actuació i capítol XXII-Plans Especials en sòl urbà, en l’àmbit de la urbanització de Serra Alta.
Segon. – Trametre per duplicat exemplar en paper i en suport informàtic l’expedient a la Comissió Territorial d’ Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva, si s’escau, i en el seu cas, publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. – Notificar els presents acords a l’Entitat de Conservació i manteniment de la urbanització de Serra Alta als efectes conseqüents.”
Pren la paraula el sr. Sarrà que explica que el passat 31 de maig van aprovar la modificació puntual de Serra Alta, presentat a exposició pública, no hi hagut cap al.legació i proposen passar a l`aprovació provisional i donar traçat a la Generalitat de Catalunya.
El sr. Calpe, els hi sembla bé, ja van votar a favor l`altre vegada i continuaran en aquesta línea. Comenta que en el punt anterior s`ha quedat sense respondre la baixada de la partida de joventut.
No hi ha més intervencions i es procedeix a votar, que queda aprovada per 11 vots a favor dels 11 membres assistents
La sra. Casas, li respon al sr. Calpe que referent a la partida de joventut s`ha baixat, perquè de fet no s`havia gastat res, i els hi va semblar que podien prescindir d`una part i deixar-ho així.
I essent les vint hores i cinquanta minuts del vespre i no havent-hi cap més assumpte que tractar, el sr. Alcalde aixeca la sessió. Dono fe,

L’Alcalde La Secretària

Yüklə 130,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə