Acta de Pleno 25. 10. 17Yüklə 1,14 Mb.
səhifə10/14
tarix30.12.2018
ölçüsü1,14 Mb.
#88018
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14LIZITATZAILEA

LICITADORProposamen teknikoa
Propuesta técnica
45

puntu/puntos

Proposamen ekonomikoa
Propuesta económica
55

puntu/puntos

GUZTIRA

TOTAL
100

puntu/puntos

1.º

AUTOBUSES URBANOS IRUN- FUENTERRABIA, S.L.

39,50

49,80

89,30

2.º

SUBÚS GRUPO DE TRANSPORTE, S.L.

30,00

54,96

84,96

3.º

AUTOBUSES CUADRA, S.A.- SEMURA BUS, S.L.

29,50

52,74

82,24
- Honako hauek dira esleipendunaren proposamenaren ezaugarri eta abantaila erabakigarriak, eskaintzak onartu zaizkien aurkeztutako gainerako lizitatzaileen aurrean haren eskaintza lehentasunez hautatua izateko:

- Que las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que han presentado los restantes licitadores cuyas ofertas han sido admitidas son las siguientes:


Exijitutakoari lotzen zaion eskaintza aurkeztu du, zerbitzuaren programazioa eta antolaketa xehetasun maila nahiko handiarekin, Irungo hiri garraioaren lineak oso ondo ezagutzen dituela nabarmentzen da, ibilgailuak mantendu, kontserbatu eta garbitzeko planak plegu teknikoan exijitutako baldintzak betetzen ditu eta bezeroari informatu eta arreta emateko plan egokiak ditu, hori guztia kontratu honentzako egokia eta bat datorrena.


Presenta una oferta que se ciñe a lo exigido, con una programación y organización del servicio con bastante nivel de detalle evidenciando un gran conocimiento de las líneas de transporte urbano de Irun, un plan de mantenimiento, conservación y limpieza de los vehículos completo que cumple con los requisitos exigidos en el pliego técnico y unos planes de información y atención al cliente adecuados, todo ello correcto y conforme para el presente contrato.


- Kontratazioa onesteko organo eskuduna bera da kontratua esleitzeko ere.

- Que el órgano competente para la aprobación de la contratación lo es también para la adjudicación del contrato.


Ikusita espedientean jasotako dokumentazioa, honako erabaki-proposamenhau aurkezten zaio Udalbatzarrari:


A la vista de la documentación obrante en el expediente, se eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:


1. Esleitzea Autobuses Urbanos Irun-Fuenterrabia, S.L. enpresari (IFZ: B20038949) Irungo hiri barruko garraio kolektiboko Zerbitzu Publikoaren kudeaketa lanak egiteko kontratua, honako banakako prezio hauetan:
Eguneko zerbitzua: 3,48392 €/km., 3,1672 €/km. + 0,31672 € (%10 BEZ) banakatuta.
Gaueko zerbitzua: 3,92887 €/km., 3,5717 €/km. + 0,35717 € (%10 BEZ) banakatuta
Lana gauzatzeko epea: Kontratua formalizatu eta bost (5) urte, 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera goizenik eta luzatzeko aukerarik gabe.
Aplikatuko den hitzarmen kolektiboa: Autobuses Urbanos Irun Fuenterrabia enpresaren Hitzarmen Kolektiboa (20002342012004 kodea), 2017/2/7an Gipuzkoako Aldikari Ofizialean argitaratua.


1º Adjudicar a la empresa Autobuses Urbanos Irun-Fuenterrabia, S.L. (N.I.F.: B20038949) el contrato relativo a la gestión del Servicio Público de transporte colectivo urbano en la ciudad de Irun, por los siguientes precios unitarios:
Servicio diurno: 3,48392 €/km., desglosado en 3,1672 €/km. + 0,31672 € (10% IVA).
Servicio nocturno: 3,92887 €/km., desglosado en 3,5717 €/km. + 0,35717 € (10% IVA).
Plazo de ejecución: Cinco (5) años desde la formalización del contrato, no antes del 1 de enero de 2018, sin posibilidad de prórroga.
Convenio colectivo de aplicación: Convenio Colectivo de la empresa Autobuses Urbanos Irun Fuenterrabia (Cód. 20002342012004) publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el 7/2/2017.


2. Onestea aipatutako esleipena formalizatzeko administrazio-kontratua, zeina enpresa esleipenduneko ordezkariak sinatu beharko duen udalak eskatzen dioenean, ez, ordea, bost eguneko epea baino geroago, errekerimendua jasotzen duenetik aurrera kontatuta eta hamabost egun baliodun igaro ondoren, esleipenaren jakinarazpena lizitatzaileei eta izangaiei bidaltzen zaienetik aurrera, betiere kontratua formalizatzeko etena eragiten duen errekurtsorik jarri ez bada.

2º Aprobar el contrato administrativo para la formalización de la citada adjudicación, que habrá de ser suscrito por el representante de la empresa adjudicataria a requerimiento municipal, en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento y una vez transcurridos quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.


Kontratua formalizatzeko egintza Udaleko Idazkaritzako bulegoetan egingo da (San Juan Harria plaza, 1 - 2. solairua), Zerbitzuak eskatzen duenean.

El acto de formalización del contrato se efectuará en las oficinas de la Secretaría municipal (Plaza San Juan Harria, 1 – 2.ª planta), a requerimiento del Servicio.


Kontratua sinatzen den unetik geratuko da osatuta kontratua.

Desde el momento de la firma del contrato es cuando se perfeccionará el contrato.


3. Erabaki hau jakinaraztea enpresa esleipendunari eta gainerako enpresa lizitatzaileei.

3º Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria y al resto de las empresas licitadoras.


4. Esleipen hau udal web orrian (kontratugilearen profila) argitaratzea, baita kontratuaren formalizazioa ere udal web orrian (kontratugilearen profila), GAOn eta EBAOn.

4º Dar publicidad a la presente adjudicación en la página web municipal (perfil de contratante), así como de la formalización del contrato en la página web municipal (perfil de contratante), en el BOG y en el DOUE.


5. Erabaki honek amaiera ematen dio administrazio-bideari eta, aukeran, kontratazio alorreko errekurtso berezia jarri ahal izango da, azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 40. artikuluan arautua, zeinaren bitartez onartzen baita Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratua.

5º El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y será susceptible, con carácter potestativo, del recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 40 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.


Errekurtso berezi hori jartzeko epea hamabost egun baliodunekoa izango da, inpugnatutako ekintza igortzen den egunaren hurrengotik aurrera zenbatuta.

El plazo para la interposición de este recurso especial será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que se remita el acto impugnado.


Errekurtsoa jartzeko idazkia Irungo Udalaren Herritarra Atenditzeko Zerbitzuaren (HAZ) erregistroan (San Martzial kalea, 2 - Irun) aurkeztu beharko da nahitaez, edo, bestela, Euskadiko Autonomi Erkidegoko Kontratuei buruzko Errekurtsoen Administrazio Organoaren erregistroan.

La presentación del escrito de interposición deberá hacerse necesariamente en el registro del Servicio de Atención Ciudadana –SAC– del Ayuntamiento de Irun (Calle San Marcial, n.º 2 de Irun) o en el del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.


Bestalde, Donostiako Administrazio Auzietako Epaitegian zuzenean inpugnatu ahal izango da, bi hilabeteko epean, honen inguruko jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta, hori guztia, bidezkotzat jo litekeen beste edozein errekurtsoz gainera.


De otra parte, podrá impugnarse directamente ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Donostia-San Sebastián, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que se estime oportuno.Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə