Acta de Pleno 25. 10. 17Yüklə 1,14 Mb.
səhifə2/14
tarix30.12.2018
ölçüsü1,14 Mb.
#88018
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
"Gaitzat harturik:
Alkate-jaunak eta alkatearen eskumenez ordezkariek emandako ebazpenak, eta Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiak.
Ikusirik azken Osoko Bilkura egin zenetik gaur arte hainbat Ebazpen eman dituztela alkate-jaunak eta ordezkariek, lehenak eskuordetutako eskumenak egikarituz, eta hainbat Erabaki hartu dituela Tokiko Gobernu Batzarrak.

Kontuan hartuz Toki Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoaren Erregelamenduak, 2568/86 Errege Dekretuak, bere 42 artikuluan ezarritakoaren arabera, alkatearen betebeharra dela Ebazpenen eta Tokiko Gobernu Batzarraren Erabakien berri ematea labur-labur.


Udalbatzari alkate-jaunak eta bere eskumenez ordezkariek emandako Ebazpenen berri ematen zaio, baita Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako Erabakien berri ere. Horiek guztiak dagokien Informazio Batzordeetara eramanak izan dira.


"En relación con:
Resoluciones del señor Alcalde, Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Resultando que desde la celebración del último Pleno hasta el día de la fecha han sido dictadas Resoluciones por parte del señor Alcalde y de Delegados, en ejercicio de facultades delegadas por el primero, y adoptados acuerdos por la Junta de Gobierno Local.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artº 42 del Real Decreto 2568/86, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales es obligación del señor Alcalde dar cuenta sucinta de las Resoluciones dictadas y de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.

Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de las Resoluciones del señor Alcalde y de los Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. Todas ellas sometidas a su correspondiente Comisión Informativa.


Korporazioa jakinaren gainean geratu zen.

La Corporación quedó enterada.
-3-
Alkatearen 1889 zenbakiko ebazpenaren berri ematea, 2017ko Aurrekontu Orokorreko 16 zenbakiko kreditu aldaketari buruzkoa.


-3-
Dación de cuenta de resolución de Alcaldía nº 1889 en relación a la modificación de créditos número 16 del Presupuesto General de 2017.


2017ko urriaren 16ko 1889 zenbakiko Alkatearen ebazpena irakurri zen.

Se dio lectura a la resolución de Alcaldía nº 1889 del 16 de octubre de 2017.

"2018ko Aurrekontu orokorraren 16. Kreditu Aldaketaren Espedientea


"Expediente de modificación de crédtios número 16 del Presupuesto General de 2017


Honako ekintza hauek ikusirik:

Resultando los siguientes hechos:


Kreditu-transferentzi bat egiteko hainbat proposamen egin dira aldatzekoak diren aurrekontu-aplikazioen guztien erreferentziako arloen aldetik; modu horretan, helburua da espedientean aipatzen diren zerbitzu horietako jarduketa jakin batzuei erantzutea.

Que han sido formuladas propuestas de transferencia de crédito por parte de las áreas a las que se refieren las diferentes aplicaciones presupuestarias objeto de modificación, con la finalidad de poder atender determinadas actuaciones propias de dichos servicios a que se refiere el expediente.Argudioak:

Considerando los siguientes argumentos:


Aipatutako proposamenek kreditu globalaren erabilera dakarte beraiekin, abenduaren 19ko Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituen 21/2003 Foru Arauaren 23. artikuluan, eta honekin bat datorren beste artikuluetan, xedatutakoaren arabera, eta horien onespena Alkatetza honi dagokio.

Que las mencionadas propuestas suponen disposiciones del crédito global reguladas en el art. 23 y concordantes de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, siendo competente para su aprobación esta Alcaldía.Udal Aurrekontuan proposatu diren aldaketen asmoa beharrezkotzat jotzen diren ekimenen kudeaketa ahalbidetzea da, eta horretarako dagokion zuzkidura gaituko da.

Que las modificaciones propuestas en el Presupuesto Municipal pretenden posibilitar la gestión de iniciativas que se consideran necesarias, habilitando la correspondiente dotación.Proposatzen diren aldaketak Aurrekontua Egikaritzeko Udal Arauan eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauan ezarritakoarekin bat datoz.

Que las modificaciones propuestas se ajustan a lo establecido en la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria y la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.Ikusita indarrean dagoen Aurrekontua Egikaritzeko Udal Arauaren 10. artikuluan eta berarekin bat datozenetan ezarritakoari dagokionez, 21/2003 Foru Arauaren 23. artikuluan eta berarekin bat datozen artikuluetan ezarritakoa,

Visto lo dispuesto por los artículos 23 y concordantes de la Norma Foral 21/2003, en relación con los artículos 10 y concordantes de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria vigente,EBATZI DUT

HE RESUELTO1.- Kreditu aldaketari buruzko 16. espedientea onartzea, 2017ko Aurrekontu Orokorraren barnean, ondoren zehazten den bezala :
Udal Aurrekontua:
- Kreditu transferentzia……. 80.000,00 €

1º.  Aprobar el expediente de modificación de créditos número 16 que se señala, dentro del Presupuesto General de 2017, con arreglo al siguiente detalle:
Presupuesto Municipal:
- Transferencia de créditos …80.000,00 €Aurrekontu aplikazioa/Aplicación presupuestaria

Izena/Denominación

Eguneko kreditua/
Crédito actual


Aldaketa / Variación

Amaierako kreditua/
Crédito resultante


1 0520.201.01.342.10 2017

Arrendamiento edificios y otras construcciones Instalaciones deportivas gral

50.000,00

-35.000,00

15.000,00

1 0520.226.01.342.10 2017

Cánones Instalaciones deportivas gral

100.901,00

-45.000,00

55.901,00

1 0520.623.01.342.10 2017

Maquinaria Instalaciones deportivas gral

0,00

35.000,00

35.000,00

1 0520.623.02.342.10 2017

Instalaciones Instalaciones deportivas gral

0,00

30.000,00

30.000,00

1 0520.625.99.342.10 2017

Otros enseres Instalaciones deportivas gral

0,00

15.000,00

15.000,00
2. Ebazpen honen berri emango zaio Udalbatzari.


2º De la presente Resolución se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno.3. Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Haren aurka errekurtsoa jar daiteke Donostiako Administrazio Auzietako Salaren aurrean, bi hilabeteko epean, hau jakinarazi ondorengo egunetik aurrera kontatuta.


3º La presente resolución es definitiva y pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Donostia en el plazo de dos meses a partir del día en que se recibe la notificación.OGASUN, GIZA BALIABIDE, INFORMAZIORAKO GIZARTE, SUSTAPEN ETA AUZOETATIK

DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, FOMENTO Y BARRIOS
-4-
2018ko Ordenantza Fiskal batzuen eta/edo tributu batzuk arautzen dituzten Eranskinen aldaketa: zergak

-4-
Modificación de determinadas Ordenanzas Fiscales y/o de algunos Anexos reguladores de tributos 2018: impuestos.

Honako hau irakurri zen:


Se dio lectura a lo siguiente:


"Gaitzat harturik: Ordenantza Fiskal batzuen eta zerga batzuk arautzen dituzten Eranskinen aldaketa.
Honako ekintza hauek ikusirik:
Ordenantzak aldatzeko jaso ditugun proposamenak aztertu ondoren, tokiko zerga-sistemaren esparruan, proposamen hau prestatu da. Eta haren aldeko txostena egin ondoren, Udalbatzari aurkezten zaio,  eta proposatzen zaio Zergak arautzen dituen Ordenantzen aldaketa eta haren ondoko Eranskinak onestea 2018ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioetarako.


"En relación con: Modificación de determinadas Ordenanzas Fiscales y/o de algunos Anexos reguladores de tributos.
Resultando los siguientes hechos:
Que una vez analizadas las diferentes propuestas de modificación de Ordenanzas remitidas, en el marco del sistema impositivo local, se ha elaborado la presente propuesta que, una vez informada favorablemente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno proponiendo la aprobación de la modificación de las Ordenanzas reguladoras de Impuestos y sus Anexos siguientes, con efectos a partir del próximo 1 de enero de 2018.


Honako argudio hauek gogoan izanik:
Proposamenak bete egiten du zergen zehaztapenari begira uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauean jasotzen diren eta indarrean dauden arau-aurreikuspenek zehaztutakoa.
Proposamen zehatzak honako eranskinean jasotzen dira:

Considerando los siguientes argumentos:
Que la propuesta se adapta a lo establecido por las previsiones normativas vigentes, en relación con la determinación de tributos, contenidas en la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio.
Que las propuestas concretas se recogen en el adjunto anexo:
Ikusirik uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 15. Artikuluak eta kideko arauek xedaturikoa.


Visto lo dispuesto por el artículo 15 de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, y demás normativa concordante.


Ogasun, Giza Baliabideak, Informazio Gizartea, Sustapena eta Auzoak Batzordea irizpena egin ondoren, honako erabaki-proposamen hau aurkezten dio Udalbatzari:

Una vez dictaminada por la Comisión de Hacienda, Recursos Humanos, Sociedad de la Información, Fomento y Barrios, se eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:


1.- Eranskineko proposamenak erabaki bihurtu eta beraz bere horretan onartzea.


1.- Elevar a acuerdo, y por tanto aprobar en los términos expuestos, las propuestas del Anexo.


2.- Aurreko atalean harturiko akordioak jendaurrera eramatea, 30 lan-eguneko epe batean, egin litezkeen erreklamazioak eta oharrak bideratu ahal izateko.


2.- Someter a información pública por el plazo de 30 días hábiles los acuerdos a que se hace referencia en el extremo anterior a efectos de las reclamaciones u observaciones que pudieran deducirse.


3.- Hartutako erabakiak eta Ordenantzetan eta beroien Eranskinetan eginiko aldakuntzak behin-betiko izango dira, eta beraz ez dute erabaki berririk beharko, baldin eta jendaurreko informazio-epea amaitu ondoren ez hada erreklamaziorik edota oharpenik, jaso. Hala bada, lehen aipaturiko epe horretan erreklamazioak edota oharpenak aurkezten badira, Udalbatzak dagokion erabakia hartuko du haien inguruan. Betiko onartutzat joko dira inolako erreklamazio edo oharpenik jaso ez duten proposamenak.


3.- Los acuerdos adoptados y las modificaciones de Ordenanzas y sus Anexos devendrán definitivos, sin necesidad de nuevo acuerdo, si transcurrido el plazo reglamentario de la información pública no se hubiera producido reclamación ni observación alguna. Así pues, en el caso de que, en el plazo anteriormente señalado, fueran presentadas reclamaciones u observaciones, el Ayuntamiento Pleno adoptará acuerdo pronunciándose sobre las mismas, quedando aprobadas definitivamente todas aquellas propuestas que no hayan sido objeto de reclamación u observación alguna.

4. Alkate-Lehendakariari ahala ematea Zergen Ordenantza arauemaileen Testuak eta Tokiko Prezio Publikoak bateratzeko, Udal honek onarturiko aldaketa guztiak kontutan hartu ondoren".


4. Facultar al Alcalde-Presidente para refundir los Textos de los acuerdos y Ordenanzas reguladores de los Tributos y Precios Públicos Locales, incorporando todas las modificaciones que hayan sido aprobadas por este Ayuntamiento".
I. ERANSKINA

ANEXO I
ONDASUN HIGIEZINEI BURUZKO ZERGAREN KUOTAK FINKATZEKO FUNTSEZKO ELEMENTUAK ERREGULATUKO DITUEN ORDENANTZA FISKALA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA DETERMINAR LAS CUOTAS DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLESOrdenantzaren 4. artikuluko 2. Ataleko 2. paragrafoa aldatzen da, familia ugariko titular guztiek udalerrian etxebizitza bat baino gehiago ez edukitzeko betekizuna edozein tokitan kokatutako edozein etxebizitzatara zabaltzeko, eta titulartasun-portzentajea eta/edo katastro balioa bigarren, hirugarren… etxebizitzatzat hartuko da/dira.

Era berean, 4. artikuluko 5. atalaren erredakzioa aldatzen da “Bizigune” programaren egungo araudiaren erredakzioari doitzeko (2013ko abenduaren 23ko 466/2013 Dekretua).

Azkenean, I. Eranskinean jasotzen diren Karga tasak aldatzen dira.
Se modifica el artículo 4º, apartado 2, párrafo 2, para extender el requisito de no disponer de más de una vivienda, a cualquier vivienda que dispongan todos los titulares de familia numerosa sea cual sea su ubicación, y se fija el porcentaje de titularidad y/o valor catastral a considerar como segunda y siguientes viviendas. Asimismo, se modifica la redacción del apartado 5 del artículo 4º para ajustar la redacción a la normativa actual del «Bizigune», Decreto 466/2013, de 23 de diciembre.Por último, se modifica el Anexo I relativo a los tipos de gravamen.

IV.HOBARIAK

4. Artikulua

Ondorengo hobariak ezartzen dira:IV. BONIFICACIONES

Artículo 4º.-

Se establecen las siguientes bonificaciones:


2. (…)
Dena den, ez da hobaririk aplikatuko, familia unitateko kide kopurua edozein delarik, baldin eta ohiko balio katastralak 275.992,00€-ko kopurua gainditzen badu (edo 314.194,00.-€-koa gainditzen badu balio katastralean garajearen balioa sartuta baldin badago), eta familia ugariko titular diren subjektu pasiboak beste etxebizitzetako eskubide osoko jabeak badira, etxebizitza udalerrian bertan edo udalerritik kanpo kokatuta badago, %50etik gorako titulartasun-portzentajean, eta/edo titulartasunaren portzentajeen katastro balioaren batuketa 137.996,00 €-tik gorakoa bada.


Alde horretatik, familia ugariko titular guztien ondasunak hartuko dira kontuan, haien titulartasun jabetza dena delakoa ere (pribatiboa edo irabazpidezkoa).

2.- (…)
No obstante, no se aplicará bonificación alguna, con independencia del número de miembros de la unidad familiar, en los supuestos en los que el valor catastral de la vivienda habitual sea superior a 275.992,00.- € (o a 314.194,00.-€, si en el valor catastral está incluido el correspondiente al garaje), así como en los supuestos en los que sujetos pasivos titulares de familia numerosa sean propietarios de pleno derecho de otras viviendas, sitas dentro o fuera del municipio, en un porcentaje de titularidad superior al 50%, y/o cuando el valor catastral de la suma de los porcentajes de titularidad sea superior a 137.996,00 €.
A este respecto se tendrán en cuenta los bienes de todos los titulares de familia numerosa, con independencia de su régimen de titularidad, privativo o ganancial.


5. Zergaren kuota osoaren %50eko hobaria, Eusko Jaurlaritzaren 2013ko abenduaren 23eko 466/2013 Dekretu bidez etxebizitza hutsei buruz onartutako Bizigune programaren barruan edo antzekoak diren beste foru edo udal programa batzuen barruan erabilera-lagapena duten ondasun higiezinei dagokienez.
5. Una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles cuyo uso sea objeto de cesión en el marco del "Programa de Vivienda Vacía " «Bizigune» regulado por el Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, o en el marco de otros programas forales o municipales similares.


II. ERANSKINA

TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAREN KUOTAK FINKATZEKO FUNTSEZKO ELEMENTUAK ERREGULATZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA

-Aipatutako Ordenantzaren 4.1. artikuluaren azken paragrafoa indargabetu da

:

6. Artikulu honetako 2 eta 3 ataletan araututako hobariak ez dira bateragarriak. Subjektu pasibo berak hobari bat baino gehiagorako eskubidea badu, bakarra aukeratu beharko du.

Aipatutako Ordenantzaren 4. artikuluaren zenbakia aldatu da, honela:


-4.2 artikuluari 4.1. zenbakia esleitu zaio. Artikuluaren c) letran, zergaren kuotaren %50eko hobari bat sartu da autogasa edo GLP petrolio-gas likidotua erabiltzen duten turismo-ibilgailuentzat.
- 4.2. artikuluari eduki berria eman zaio, eskatzaileen errolda betekizuna sartzeko.
- 4.1 izatetik 4.3 izatera pasa da salbuespenetarako erabilitako egitura bera mantentzeko.
- 4.3. artikuluari 4.4. zenbakia esleitu zaio eta salbuespenak hartzen ditu barne, hain zuzen subjektu pasiboak ezin duela hobaririk/salbuespenik eduki ibilgailu bat baino gehiagorengatik aldi berean.

-4.5 artikulua erantsi da ibilgailu berarengatik hobari mota batzuk aplikatzeko ezintasuna jasotzeko.


Era berean, zerga kuotari dagokion 2. artikulua aldatzen da.

Horren ondorioz, honela geratzen da artikuluaren testua:

ANEXO II

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA DETERMINAR LAS CUOTAS DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

-Se deroga el último párrafo del artículo 4.1 de la citada Ordenanza:


Ésta bonificación surtirá efectos desde el periodo impositivo siguiente a aquél en que se hubiera efectuado la solicitud. No obstante, lo anterior, las bonificaciones que deban surtir efectos en el año 2.017 podrán solicitarse hasta el 28 de febrero de 2.017.
-Se reenumera el art. 4 de la citada ordenanza, de forma que:
-el art. 4.2 se numera como el 4.1. Se incluye en su letra c) una la bonificación equivalente al 50% de la cuota del impuesto para los vehículos-turismos que utilizan combustible autogás, o gas licuado del petróleo (GLP).

- el art. 4.2 se dota de nuevo contenido, para recoger el requisito del empadronamiento a los solicitantes.

- el 4.1 pasa a considerarse el art. 4.3, para mantener la misma estructura que para las exenciones.
- El art. 4.3 se numera como el 4.4 e incluye a las exenciones, cuando indica que el sujeto pasivo no puede disfrutar de bonificaciones/exenciones por más de un vehículo simultáneamente.

-Se añade el art. 4.5 para recoger la imposibilidad de aplicar varias tipos de bonificaciones sobre un mismo vehículo.


Asimismo, se modifica el artículo 2º, en lo que hace referencia a los importes de la cuota tributaria.
En consecuencia, el texto del artículo queda como sigue:

IV. HOBARIAK
4. Artikulua
1.Ondoko hobariak ezartzen diraIV. BONIFICACIONES
Artículo 4
1. Se establecen las siguientes bonificaciones.
c) (….). Autogasa edo GLP petrolio-gas likidotua erabiltzen duten turismo-ibilgailuei aplikatzen zaien zerga-kuotaren %50ari dagokiona aplikatu ahalko da. Artikulu honen 3. Atalean aplikatutakoa gorabehera, Autogasa edo GLP petrolio-gas likidotua erabiltzen duten ibilgailuei dagozkien hobariei buruz, 2018an eragina izango dutenak bakarrik 2018ko otsailaren 28ra arte eskatu ahalko dira”.


2. 4.1. artikulak aipatu hobariak lortzeko, ibilgiluaen titularrek, Udal honetako erroldan inskribatuan egoteaz gain, eskaera egin beharko dute, eta eskaeran, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren arrazoia adierazi beharko dituzte. Gainera, alegatutakoa egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte.


3. Aipatzen diren hobariak jasotzeko, Udalak aldez aurretik onartu beharko ditu eta eskaera egin ondorengo zerga-alditik aurrera sortuko dituzte ondorioak.

Halaber, hobariak aplikatzeko nahitaezkoa izango

da zergaren ordainketan egunean egotea. Baldintza hori nahitaezkoa da hobaria emateko, eta ez bada betetzen, galdu egingo da eskubidea.

4. Artikulu honetan aurreikusten diren hobariak eta aurreko artikuluan arautzen diren salbuespenak ez

zaizkie aplikatuko onuradun diren subjektu pasiboei ibilgailu bat baino gehiagorengatik.
5. Artikulu honetako 1 ataletan araututako hobariak ez dira bateragarriak. Subjektu pasibo berak hobari bat baino gehiagorako eskubidea badu, bakarra aukeratu beharko du.

Hala ez badu egiten, Udal Administrazioak berak aplikatuko du bere ustez subjektu pasiboarentzat onuragarriena dena.

c) (……). También corresponderá la aplicación del equivalente al 50% de la cuota del impuesto correspondiente a los vehículos-turismo cuyo combustible utilizado sea el Autogás, o Gas Licuado del petróleo (GLP). No obstante lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, las bonificaciones por vehículo cuyo combustible utilizado sea el Autogás, o Gas Licuado del petróleo (GLP) que deban surtir efectos en el año 2.018 podrán solicitarse hasta el 28 de febrero de 2.018."
2. Para poder obtener las bonificaciones a que se refiere el artículo 4.1, los titulares de los vehículos, que deberán figurar empadronados en este Municipio, solicitarán su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio, y acreditar, mediante la presentación de la documentación en que consten, la realidad de lo alegado.
3. El disfrute de las bonificaciones recogidas requerirá el reconocimiento previo del Ayuntamiento y surtirá efectos desde el periodo impositivo siguiente a aquél en que se hubiera efectuado la solicitud.
Asimismo, las bonificaciones quedan condicionadas a estar al corriente en el pago del impuesto, condición cuyo cumplimiento será exigible para la concesión de la bonificación, y cuyo incumplimiento dará lugar a la pérdida de la misma.
4. Las bonificaciones previstas en este artículo y las exenciones reguladas en el artículo precedente no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
5. Las bonificaciones reguladas en el apartado 1 de este artículo no son compatibles entre sí. En el supuesto de que un mismo sujeto pasivo tenga derecho a más de una bonificación, deberá optar por la aplicación de una sola de ellas.
En su defecto, la Administración Municipal aplicará la bonificación que considere más favorable al sujeto pasivo.

III. ERANSKINA


ANEXO III

Potentzia eta ibilgailu mota/Potencia y clase de vehículo

Cuota base

Coef/Koef.

2018

A) Turismoak/Turismos


9 z. fiskaletik beherakoak/ De menos de 9 c. Fiscales

18,39

1,62

29,85

9 eta 11’99 z. fiskalen artekoak/ De 9 hasta 11’99 c. fiscales

36,78

1,99

73,25

12 eta 13’99 z. fiskalen artekoak/ De más de 12 hasta 13’99 c. fiscales

61,30

2,19

134,23

14 eta 15’99 z. fiskalen artekoak/ De más de 14 hasta 15’99 c. fiscales

85,82

2,39

204,72

eta 19’99 z. fiskalen artekoak/ De más de 16 hasta 19’99 c. fiscales

110,34

2,55

281,85

20 z. fiskaletik gorakoak/ De más de 20 c. fiscales

134,86

2,78

374,66

B) Autobusak/Autobuses


21 leku baino gutxiagokoak/ De menos de 21 plazas

83,30

2,34

194,87

21 eta 50 leku dituztenak/ De 21 a 50 plazas

118,64

2,34

277,55

50 lekutik gorakoak/ De más de 50 plazas

148,30

2,34

346,94

C) Kamioiak/Camiones


Eraman dezaketen karga: 1.000 kg. baino gutxiago/De menos de 1000 kg. de c. útil

42,28

2,13

90,20

Eraman dezaketen karga: 1.000-2.999 k/ De 1000 kg. a 2999 kg. de carga útil

83,30

2,13

177,72

Eraman dezaketen karga: 2.999-9.999 / De más de 2999 a 9999 kg. de carga útil

118,64

2,13

253,13

Eraman dezaketen karga: 9.999 kilotik gora/ De más de 9999 kg. de carga útil

148,30

2,13

316,41

D) Traktoreak/Tractores


16 z. Fiskaletik beherakoak/ De menos de 16 c. Fiscales

17,67

2,10

37,13

16 eta 25 z. Fiskalen artekoak/ De 16 a 25 c. fiscales

27,77

2,10

58,37

z. Fiskaletik gorakoak/ De más de 25 c. fiscales

83,30

1,67

138,74

E) Trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandako atoiak eta erdi-atoiak

Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica

Eraman dezaketen karga: 750 k. Baino gehiago/ De más de 750 kg. de carga útil

17,67

2,19

38,68

Eraman dezaketen karga: 1.000-2.999 k./ De 1000 a 2999 kg. de carga útil

27,77

2,19

60,80

Eraman dezaketen karga: 2.999 kilotik gora/ De más de 2999 kg. de carga útil

83,30

1,74

144,53

F) Beste ibilgailu batzuk/Otros vehículos


Ziklomotoreak/Ciclomotores

4,51

1,97

8,90

Motozikletak, 125 c.c.-etara bitarte/Motocicletas hasta 125 c.c

4,51

1,97

8,90

Motozikletak, 125-250 c.c.-en artean/Motocicletas de mas de 125 hasta 250 c.c.

7,72

2,27

17,50

Motozikletak, 250-500 c.c.-en artean/Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.

15,45

2,41

37,22

Motozikletak, 500-1.000 c.c.-en artean/Motocicletas de más de 500 hasta 1000 c.c.

30,90

2,56

79,02

Motozikletak, 1.000 c.c.-etatik gora/.Motocicletas de más de 1000 c.c.

61,79

2,78

171,68IV. ERANSKINA

HIRILURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA ERREGULATZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA

-3. atal bat erantsi da 3. Artikuluan. Bertan, hiri lurren balioaren gehikuntzaren zehaztapena arautzen da hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga aldatzen duen martxoaren 28ko 2/2017 Foru Dekretu-Arauaren artikulu bakarrean ezarritako aurreikuspenen arabera.


-10. bis artikulua sortu da jabariaren besterentzearen edo jabaria mugatuz edozein eskubide erreala eratzearen/besterentzearen gaineko aitorpena aurkeztea nahitaez egin behar dela jasotzeko, nahiz eta zerga-beharrik ez sortu.


-12.1 artikulua aldatu da HILBIZ aitorpenerako dokumentazioa handiagotzeko, Administrazioak lursailaren balioaren gehikuntza konprobatu ahal izateko.


II. EGITATE ZERGAGARRIA
3. artikulua
(…)


ANEXO IV.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

-Se añade un nuevo apartado 3 dentro del artículo 3, en el que se regula la determinación del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conforme a lo dispuesto en el artículo único del Decreto Foral-Norma 2/2017, de 28 de marzo, por el que se modifica el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.


-Se crea un artículo 10º bis para recoger la obligatoriedad de presentar declaración de la transmisión de la propiedad o constitución/transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, aun cuando no nace la obligación tributaria.
-Se modifica el artículo 12.1 para ampliar la documentación a presentar en la declaración del IIVTNU, a fin de que la Administración pueda comprobar la existencia de incremento de valor.

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3º
(…)
3. Hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren betebehar tributario nagusia sortu dadin, beharrezkoa izango da terrenoen balio gehikuntza bat gertatzea haien jabetza edozein tituluren bidez eskualdatzeagatik edo terreno horien gaineko jabaria mugatzen duen edozein gozamen eskubide erreal eratu edo eskualdatzeagatik.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren balioak izango dira kontuan hartuko direnak edo, dagokion kasuan, aintzat hartu beharko liratekeenak, terrenoen jabetza eskualdatzea edo haien jabaria mugatzen duen edozein gozamen eskubide errealeratu edo eskualdatzea kasuan kasuko tributuekin zergapetze -

aren ondorioetarako.
Aurreko paragrafoan aipatzen diren balioak kontuan hartuko dira hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga aldatzen duen martxoaren 28ko 2/2017 Foru Dekretu-Arauaren artikulu bakarrean ezarritako aurreikuspenen arabera.

II. KUDEAKETA
10. bis artikulua
(…) Nolanahi ere, Ordenantza honen 11. Artikuluan ezarritako epeetan mantendu egingo da lursailen jabetzaren gaineko besterentze-aitorpena aurkezteko betebeharra edo hiri lurren jabetza mugatzen duen gozamen eskubide errealaren eraketa edo eskurapenari dagokiona, hain zuzen lursailen balioan gehikuntza ez dagoen kasuetan, betiere Ordenantza honen 3.3. artikuluan adierazitakoaren arabera; egindako operazioan, lursailen balioan gehikuntzarik ez dagoela justifikatzen duten dokumentuak aurkeztu beharko ditu subjektu pasiboak.

12. Artikulua
1. Nahitaez, ezarpena sorrarazten duten egintzen edo kontratuen agiriak, behar bezala kautotuta, erantsiko zaizkio aitorpenari. Era berean, behar dena aurkeztu beharko da lursailen balioaren gehikuntza badagoela konprobatzeko, betiere ordenantza honen 3.3. artikuluan ezarritakoaren arabera, hau da, jabaria -titulua edozein delarik ere- erosteko edo ondasunaren jabetza jabaria mugatzen duen edozein ondasun eskubide eratu edo eskualdatzeko erabili zen dokumentazioa.


3. Para que nazca la obligación tributaria principal del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana será necesaria la existencia de incremento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, sobre los mismos.
La existencia del incremento de valor de los terrenos se determinará por comparación del valor de adquisición de la propiedad o, en su caso, de la constitución o adquisición del derecho real de goce limitativo del dominio, y del valor de transmisión o, en su caso, de la constitución o transmisión del derecho real de goce limitativo del dominio.
Los valores a que se refiere el párrafo anterior, serán tenidos en cuenta con arreglo a las previsiones establecidas en el artículo único del Decreto Foral-Norma 2/2017, de 28 de marzo, por el que se modifica el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

II. KUDEAKETA
Artículo 10º bis
(…)Se mantendrá, en todo caso, en los plazos indicados en el art. 11 de la presente Ordenanza, la obligación de presentar declaración de la transmisión de la propiedad de los terrenos o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los terrenos de naturaleza urbana en los supuestos en que no exista incremento de valor de los terrenos de acuerdo con lo señalado en el artículo 3.3 de la presente Ordenanza; el sujeto pasivo deberá aportar los documentos que justifiquen la no existencia de incremento de valor de los terrenos en la operación realizada.Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə