Acta de Pleno 25. 10. 17Yüklə 1,14 Mb.
səhifə8/14
tarix30.12.2018
ölçüsü1,14 Mb.
#88018
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
-6-
Kreditu aldaketari buruzko 15. espedientea onartzea, 2017ko Aurekontu Orokorraren barnean. Kreditu gehigarrien modalitatea.

-6-
Aprobación de la modificación de créditos número 15 del Presupuesto General de 2017. Modalidad créditos adicionales.

Honako hau irakurri zen:

Se dio lectura a lo siguiente:"2017ko Aurrekontu Orokorraren 15. Kreditu Aldaketaren Espedientea


"Expediente de modificación de créditos número 15 del Presupuesto General de 2017


Honako ekintza hauek ikusirik:

2017ko aurrekontuaren barnean, 15. kreditu aldaketari buruzko espedientea aztertu da, bertan aipatzen diren jarduerak bideratzeko beharreko hornidurak beroni gehitzeko xedean.
Resultando los siguientes hechos:

Que se ha analizado el expediente de modificación número 15 dentro del presupuesto de 2017, con el fin de incorporar a dicho presupuesto las dotaciones que posibiliten la realización de las actuaciones que en el mismo se señalan.Hori guztia jaso ondoren, Udal Aurrekontuan, Kreditu gehigarria alorrean, eginiko aldaketak jasotzen dituen espediente hau prestatu da. Abenduaren 19ko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko 21/2003 Foru Arauaren 34. artikuluek arautzen dituzte modalitate hauek, espedientean zehazten diren xedeak gauzatzeko.


Que como resultado de todo ello se ha elaborado el presente expediente que contiene modificaciones en el Presupuesto Municipal, en la modalidad de créditos adicionales, reguladas por los artículos 34 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del THG, con el fin de realizar las actuaciones que se detallan en el expediente.

Honako argudio hauek gogoan izanik:

Considerando los siguientes argumentos:
Aipatutako espedientean zehazten dira bertan adierazten diren helburuak betetzeko xedean bideratu beharreko kredituen hornidurak.

Que en el mencionado expediente se concretan las dotaciones de créditos destinados a las finalidades que en el mismo se especifican.

Kreditu aldaketa horiek aipatutako 21/2003 Foru Arauaren artikuluetan jasotako modalitateari dagozkie.

Egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren helburuak betetzeari buruzko Kontu hartzailearen txostena espedientean jasota dago.

Ikusita abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 34. artikuluan eta harekin bat datozen artikuluetan araututakoa.


Que dichas modificaciones de crédito se corresponden con la modalidad recogida en los citados artículos de la Norma Foral 21/2003.
Que en el expediente consta informe de Intervención sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Visto lo dispuesto por el artículo 34 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre.
Honako erabaki hau hartzea proposatzen zaio Ogasuna, Giza Baliabideak, Informazio Gizarte Sustapen eta Auzoetako Batzorde honi Udalbatzari onartzeko:

Una vez dictaminado por la Comisión de Hacienda, Recursos Humanos, Sociedad de la Información, Fomento y Barrios se propone la adopción del siguiente acuerdo:

1.- Kreditu aldaketari buruzko 15. espedientea onartzea, 2017ko Aurrekontu Orokorraren barnean, I. eta II. eranskinetan zehazten den bezala :

Udal Aurrekontua:

- Kreditu gehigarriak: 1.669.383,79 €


1º.  Aprobar el expediente de modificación de créditos número 15 que se señala, dentro del Presupuesto General de 2017, con arreglo al detalle que figuran en los anexos I y II:
Presupuesto Municipal:

- Créditos adicionales: 1.669.383,79 €


2.- Zenbait konpromisuzko kreditu onartu, ondoko xehetasunarekin:

2º.- Aprobar los créditos de compromiso de acuerdo con el siguiente detalle:
 

Guztira/Total

2016

2017

2018
Hondarribia kalean berriurbanizazioa / Reurbanización c/ Fuenterrabía

1.350.000

200.000,00

450.000,00

700.000,00
3.- Espedientean jasotako aurreko ekitaldiei dagozkien obligazioak errekonozitu, II eranskina zehazten direnak, eta dagozkien gastuak onartu gastu horiek erregularizatu eta ordaintzeko onespena eman ondoren.

3º.- Reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que obran en el expediente, relacionadas en el Anexo II, así como aprobar los correspondientes gastos para proceder a su regulación y pago, previa la conformidad de los mismos.

4.- Espedientea jendaurrera eramatea hamabost lanegunetan, interesatuek azter dezaten, erreklamazioak bideratu ahal izateko. Aipatutako espedientea behin-betiko onartuta dagoela ulertuko da, baldin eta jendaurreko informazio-epea amaitu ondoren ez bada erreklamaziorik jaso. Bestelakoan, akordio bereziak errekerituko dira jasotako erreklamazioei erantzuteko eta espedientea behin-betiko onartu ahal izateko. Kreditu-aldaketa indarrean sartuko da, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu ondoren".


4º.- Someter el expediente a exposición pública por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones. El expediente de referencia se considerará definitivamente aprobado si al término del período de exposición no se hubieran presentado reclamaciones; en otro caso se requerirá acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente. La modificación de créditos entrará en vigor el día de la inserción del anuncio en el boletín oficial de Gipuzkoa".

ERANSKINA I ANEXOERANSKINA II ANEXO
Alkate jaunak iragartzen du Ogasun ordezkariari hitza emango diola aldaketari buruzko azalpena eman dezan.
Páez jaunak adierazten du, osoko bilkurara ekarri duten aldaketa hau, urteko azkena, 1.600.000 euro gainditzen duena, 1.669.000 euro hain zuzen, une honetan jada martxan dauden programak eta ekintzak planteatzen dituela eta Udal Gobermuak markatutako lehentasunen parte dela.

Batez ere aipatzen dituenak zera dira, autobus elektrikoaren zerbitzua abian jartzea. 1 linea, Ospitalea-Zaisa, izango da eta atal horretan inbertsio garrantzitsuak egingo dira.


Eta une horretatik aurrera, datorren urte hasieratik, garraio publiko urbanoaren sareko sistema informatiko osoa modernizatzeko ere bai.

Jarraitzen du azaltzen, beste atal garrantzitsu bat, Txingudi Teniseko kirol instalazioak datorren udan irekitzeko beharrezkoak diren inbertsioak amaitzea ekarriko duen hura dela.

Bi jarduera zehatz egingo dira, padel pistetan eta kirol instalazio horien kanpoko urbanizazioan.
Une honetan dagoeneko dena prest dago aldaketa hori aurrera eramateko, modernizazio hori, aire libreko espazio berriak sortzea ahalbidetuko duena eta eraikin berri bat ere bai, datorren urteko udan instalazio horiek ireki eta martxan jartzeko helburua betez.

Badago kontu-sail bat ere udal langileen lanpostu jakin batzuen balorazio zehatz batzuk atzera begira aplikatzerakoan partzialki ordaintzeko erabiliko dena. Konpromiso hori urte honetan hasiko da eta 2019an amaituko da. Hori, bere esku hartzearen hasieran esan duen bezala, 1,6 milioi euro baino gehiagoko diru zenbatekoa da.

El señor Alcalde, anuncia que le va a dar la palabra al Delegado de Hacienda para que explique la modificación.
El señor Páez señala que esta modificación que traen al Pleno, la última ya del año, y que supera el 1.600.000, 1.669.000 euros, básicamente, viene a plantear programas y acciones que ya están en marcha en este momento, y que forman parte de las prioridades marcadas por el Gobierno Municipal.
Principalmente se refieren a la puesta en marcha del servicio de autobús eléctrico. La línea 1, Hospital-Zaisa, con inversiones significativas en este apartado.
Y también para la modernización, a partir de ese momento, de comienzos del año que viene, de todo el sistema informático de la red de transporte público urbano.
Continua explicando, que otro apartado importante, es el que se refiere a la finalización de las inversiones necesarias para la apertura el próximo verano, de las instalaciones deportivas de Tenis Txingudi.
Con dos actuaciones concretas en las pistas de pádel y en la urbanización exterior de esas instalaciones deportivas.
Que, en este momento, ya está todo para llevar adelante esa modificación, esa modernización, que supondrá la creación de nuevos espacios al aire libre y un nuevo edificio, que cumpla con esa misión de abrir y poner en marcha estas instalaciones en el verano del año que viene.
También hay una partida que se destina al pago parcial de la aplicación retroactiva de determinada valoración de determinados puesto de trabajo, de personal municipal. Compromiso que se comienza este año, y que finalizará en el año 2019. Eso, como ha dicho al comienzo de su intervención, hace una suma que supera los 1,6 millones de euros.


Larrera andreak hitza eskatu du kreditu aldaketa honen aldeko botoa emango dutela iragartzeko.
Baina baita ere adierazteko, igoera aplikatuko zaieneko aurrekontu-aplikazio guztiekin ados egon arren, beharrezkoak direla uste dutelako, esan nahi du baita ere, azkeneko diru zenbatekoa, 3.848,79 eurokoa, uste du lehenagotik ordaindu beharko litzatekeela kuota horiek edo derrama horiek, udal jabetzakoak diren eraikin batzuetan beharrezkoa da eta.

Badakite kuota horiek ordaindu egin beharko dituztela. Beraz, uste dute ordaindu egin beharko liratekeela, gutxienez, kontu horiek sortzen direnean indarrean dauden urtean, hainbeste ez berandutzeko.


Amaitzeko, gustatuko litzaioke esatea 2014, 2015 eta 2016ko kuotak ikusten ari dela. Eta 2017 bukaeran ordaintzen ari dira.

Pide la palabra la señora Larrea, para anunciar el voto a favor de esta modificación de créditos.
Pero también para señalar que aun estando de acuerdo con todas las aplicaciones presupuestarias a las que se va a aplicar un aumento, por ser necesarias, también quiere decir que el último importe, de 3.848,79 euros, cree que se debería de proceder a pagar antes esas cuotas, o esas derramas que hacen falta para unos edificios que son de propiedad municipal.
Ya saben que van a tener que pagar esas cuotas. Por lo que entiende que tendrían que pagarlas, por lo menos, en el año vigente en el que se generan esas cuentas, para no tardar tanto.

Para terminar, le gustaría apuntar que está viendo cuotas del año 2014, 2015 y 2016. Y se están pagando a finales del año 2017.
Melida jaunak euskeraz adierazten du, bere taldetik, eskertu ere iaz eta orain dela bi urte eskatu genuena. Eta zen, hain zuzen ere, kreditu aldaketa potente bat ematen denean, ba oposizioko taldeei ematea bost eguneko epea gutxienez, beraien proposamenak egin ahal izateko.

Hemen ere, bost eguneko epea bai eman zaie, eskatu zuten bezela, baina nahiz eta onartu egin behar duten hor agertzen diren kantitate guztiak, eta inbertsio guztiak ondo iruditzen zaizkiela.


Ikusi dituzte ere bai txostenak, eta iruditu zaizkie, edo iruditzen zaie, barkatu… ondo arrazoituta daudela. Esan behar dute, azkenean hemen proposamen itxia ere ekarri zaiela eta benetan, oposizioko taldeok ez dutela benetako eskuhartzeko aukerarik.
Alde batetik ulertzen dute, baino eskaera bat egin nahiko zenuke hemendik aurrera. Eta izango litzateke -datozen kreditu aldaketetan modu irekiago batean ekartzea, ba proposamenak egin ahal izateko.

Melida jaunak, bukatzen du esanez, bere botoaren zentzua abstentzioa izango da.
El señor Melida comenta en euskera que por su parte quieren agradecer por la puesta en marcha de lo que solicitaron el año pasado y hace dos años. Y se trataba de que cuando había una modificación de crédito potente se pusiera en conocimiento de la oposición al menos en un plazo de cinco días para poder presentar sus propuestas.
En ese sentido sí han tenido ese plazo de cinco días, tal y como solicitaron, y deben admitir que todas las cantidades y todas las inversiones que se recogen parece bien.
También han visto los informes y les ha parecido o les parece, que están bien argumentados. Tienen que decir también que al final aquí se ha traído una propuesta cerrada y que realmente los grupos de la oposición no tienen ninguna opción para intervenir.
Por una parte lo entienden, pero quieren hacer una petición para próximas ocasiones. Y es que en las próximas modificaciones de crédito se traiga de una forma más abierta, para poder presentar propuestas.
El señor Melida, concluye anunciando que el sentido de su voto va a ser la abstención.


Soto jaunak esku hartzen du beren botoaren zentzua argudiatzeko.
Adierazten du, azkenean, planteatu dutena dela ea ados zeuden aldaketan planteatzen diren hiru jarduera horiekin.

Esan den bezala, azkenean zera izan dira: autobus elektrikoa ezartzea, sarea modernizatzea, Txungudi Teniseko inbertsioak -beste noizbait esan izan den bezala, gero ikusiko baita zer-nolako kudeaketa erregimena planteatzen den-, baina hasiera batean behintzat ados daude inbertsio horren garapenari dagokionez.

Eta amaitzeko, langileen balorazioari buruzko konpromisoari dagokionez, Soto jaunak ulertzen du arrazoizkoak direla kreditu aldaketan planteatutako proposamen guztiak eta, gainera, teknikoki beharrezkotzat ematen diren diru zenbatekoarekin finkatuta etortzean, berriz dio, kreditu aldaketarako proposamen honetan bere Taldearen jarrera aldekoa izango da.


Interviene el señor Soto, para motivar el sentido de su voto.
Indica, que al final, lo que han planteado es si estában de acuerdo con las tres actuaciones que se plantean en la modificación.
Como, ya se ha dicho, al final es la implantación del bus eléctrico, la modernización de la red, las inversiones en el Tenis Txingudi -que como ya han dicho en alguna otra ocasión, luego ya se verá qué tipo de régimen de gestión se plantea-, pero en principio, están de acuerdo con lo que es el desarrollo de esa inversión.
Y, para finalizar en cuanto al compromiso con respecto a las valoraciones del personal, el señor Soto entiende que son razonables todas las propuestas planteadas en la modificación de crédito, y, además al venir fijadas con la cuantía que técnicamente se ha considerado que es necesaria, reitera que la posición de su Grupo en esta propuesta de modificación de créditos, será favorable.

Beste esku hartzerik ez zegoenez, proposamena bozketara eraman da eta gehiengoaren botez onartuta geratu da, ondorengo jaun-andreen aldeko botoarekin: Alkatea, Laborada, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro eta Gómez Adrián Irungo Sozialistak udal taldetik; Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo eta Peña Sí se Puede Irun udal taldetik; Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola eta Guezuraga EAJ-PNV udal taldetik eta de Bengoechea eta Larrea Popularren udal taldetik. Eta jaun-andre hauen abstentzionarekin Melida, Díez eta Berasategui Euskal Herria Bildu udal taldetik.Al no haber más intervenciones, se somete la propuesta a votación quedando aprobada por mayoría, con los votos a favor de los señores y las señoras: Alcalde, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro y Gómez Adrián del Grupo Municipal Socialistas de Irun; Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo y Peña del Grupo Municipal Sí se Puede Irun; Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola y Guezuraga del Grupo Municipal EAJ-PNV y de las señoras de Bengoechea y Larrea del Grupo Municipal Popular y las abstenciones de los señores Melida, Díez y Berasategui del Grupo Municipal Euskal Herria Bildu.


GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA, MUSIKA ETA GAZTERIATIK

DE BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN, MÚSICA Y JUVENTUD
-7-
Etxeko laguntza eta etxebizitza komunitarioetan arreta emateko zerbitzuen kontratua esleitzeko proposamena. Administrazio-kontratua onestea.

-7-
Propuesta de adjudicación del contrato relativo al Servicio de ayuda a domicilio y atención en viviendas comunitarias. Aprobación del contrato administrativo.
"Gaia: Etxeko laguntza eta etxebizitza komunitarioetan arreta emateko zerbitzua prozedura ireki bateratuaren bidez kontratatzeko espedientea. Kontratuaren esleipena.

"En relación con el expediente de contratación mediante procedimiento abierto armonizado del Servicio de Ayuda a domicilio y atención en viviendas comunitarias. Adjudicación del contrato.


Honako egitate hauek ikusirik:

Resultando los siguientes hechos:


- Kontratazio hau onartzeko espedientea 2017ko uztailaren 26ko Udalbatzaren akordioaren bidez onetsi zen.

- Que el expediente de esta contratación fue aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno del día 26 de julio de 2017.


- Deialdia udalaren webean, EBEOn eta EAOn argitaratu ondoren, honako enpresa hauek dira esleipen honetarako eskaintzak onartu zaizkienak:

- Que, tras la publicación de la convocatoria en la web municipal, así como en el DOUE y en el BOE, las empresas cuyas ofertas han sido admitidas para la presente adjudicación son las siguientes:


CLECE, S.A.

CLECE, S.A.

- Kontratazio Mahaiak 2017ko irailaren 28an egin zuen esleipen-proposamena, CLECE, S.A. enpresaren alde; haren eskaintza honako hau izanik:


  • Etxeko arreta ordua, lanegunetan: 26,70 euro/orduko, 25,67 euro/orduko + 1,03 euro BEZ (%4) banakatuta.  • Arreta pertsonalaren ordua, lanegunetan: 26,70 euro/orduko, 25,67 euro/orduko + 1,03 euro BEZ (%4) banakatuta.
  • Arreta pertsonalaren ordua, jaiegunetan: 33,85 euro/orduko, 32,55 euro/orduko + 1,30 euro/orduko BEZ (%4) banakatuta.
  • Arreta pertsonalaren ordua, gauetan: 29,80 euro/orduko, 28,65 euro/orduko + 1,15 euro BEZ (%4) banakatuta.
- Que la Mesa de Contratación efectuó su propuesta de adjudicación el día 28 de septiembre de 2017, a favor de la empresa CLECE, S.A., cuya oferta es de:


  • Hora de atención doméstica en días laborables: 26,70 euros/hora, desglosado en 25,67 euros/hora + 1,03 euros de IVA (4%).
  • Hora de atención personal en días laborables: 26,70 euros/hora, desglosado en 25,67 euros/hora + 1,03 euros de IVA (4%).
  • Hora de atención personal en días festivos: 33,85 euros/hora, desglosado en 32,55 euros/hora + 1,30 euros de IVA (4%).
  • Hora de atención personal nocturna: 29,80 euros/hora, desglosado en 28,65 euros/hora + 1,15 euros de IVA (4%).
- CLECE, S.A. enpresak 145.302,00 euroko behin betiko bermea jarri du eta Kontratazio Mahaiak eskatutako dokumentazioa aurkeztu du, kontratu honen esleipendun izateko.

- Que la empresa CLECE, S.A. ha depositado la garantía definitiva por un importe de 145.302,00 euros y ha aportado la documentación requerida por la Mesa de Contratación para ser adjudicataria del presente contrato.


Honako argudio hauek kontuan izanik:

Considerando los siguientes argumentos:


- CLECE, S.A. enpresari esleitzea proposatzen da, osotasunean interes publikoetarako abantaila gehien dituen eskaintza ekonomikoa dela iritzita, betiere pleguetan ezarritako esleipen-irizpideen arabera Mahaiak egindako eta espedienteak jasota dauden balorazioetan oinarrituta. Horrenbestez, honako puntuazio hauek eman zaizkie aurkeztu diren lizitatzaileei, beherakor ordenatuta:

- Que se propone la adjudicación a la empresa CLECE, S.A., por considerarla la oferta económicamente más ventajosa en su conjunto para los intereses públicos, con fundamento en las valoraciones, que obran en el expediente, efectuadas por la Mesa de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos, por las que se atribuye a los licitadores presentados, ordenados de forma decreciente, las siguientes puntuaciones:


Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə