Acta de Pleno 25. 10. 17Yüklə 1,14 Mb.
səhifə9/14
tarix30.12.2018
ölçüsü1,14 Mb.
#88018
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14LIZITATZAILEA

LICITADORProposamen teknikoa
Propuesta técnica
40

puntu/puntos

Proposamen ekonomikoa
Propuesta económica
60

puntu/puntos

GUZTIRA
TOTAL
100

puntu/puntos

1.º

CLECE, S.A.

31,50

0,00

31,50
- Pleguetan ezarritakoaren arabera, enpresa esleipenduna izango da udal titularitateko fitxategietan jasota dauden datu pertsonal batzuen tratamenduaz arduratuko dena.

- Que, según lo establecido en los pliegos, la empresa adjudicataria resultará encargada del tratamiento de una serie de datos de carácter personal incluidos en ficheros de titularidad municipal.


- Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko 15/1999 Lege Organikoaren 12. artikuluaren arabera, udal fitxategietan jasota dagoen informazioaren segurtasuna bermatzearren eta datuen titular diren pertsonen intimitatea errespetatzearren, beharrezkotzat jotzen da hitzarmen bat sinatzea enpresa esleipendunak datuen tratamendua egiterakoan bete beharreko alderdi nagusiak arautzeko.

- Que, según el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en orden a garantizar la seguridad de la información contenida en los ficheros municipales y el respeto a la intimidad de las personas titulares de los datos, resulta necesaria la firma de un convenio que regule los principales aspectos relativos a la realización del tratamiento de datos por parte de la empresa adjudicataria.


- Kontratazioa onesteko organo eskuduna bera da kontratua esleitzeko ere.

- Que el órgano competente para la aprobación de la contratación lo es también para la adjudicación del contrato.


Ikusita espedientean jasotako dokumentazioa, honako erabki-proposamen hau aurkezten zaio Udalbatzari:


A la vista de la documentación obrante en el expediente, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:


1. Esleitzea Clece, S.A. enpresari (IFZ: A80364243) Etxeko laguntza eta etxebizitza komunitarioetan arreta emateko zerbitzu lanak egiteko kontratua. Gastu hori AD 4522-2017 kontabilitate dokumentuaren kargura izango da.
Esleipen prezioak:


 • Etxeko arreta ordua, lanegunetan: 26,70 euro/orduko, 25,67 euro/orduko + 1,03 euro BEZ (%4) banakatuta. • Arreta pertsonalaren ordua, lanegunetan: 26,70 euro/orduko, 25,67 euro/orduko + 1,03 euro BEZ (%4) banakatuta.
 • Arreta pertsonalaren ordua, jaiegunetan: 33,85 euro/orduko, 32,55 euro/orduko + 1,30 euro/orduko BEZ (%4) banakatuta.
 • Arreta pertsonalaren ordua, gauetan: 29,80 euro/orduko, 28,65 euro/orduko + 1,15 euro BEZ (%4) banakatuta.

Lana gauzatzeko epea: Bi (2) urte, luzagarria gehienez beste bi (2) urte.

Aplikatuko den hitzarmen kolektiboa: Irungo herriko Etxeko Laguntza zerbitzuaren eta tutoretzapeko etxebizitzen hitzarmen kolektiboa eta Irungo Udalaren 2011-2013 emakida kudeatzen duten enpresena.


1º Adjudicar a la empresa Clece, S.A. (N.I.F.: A80364243) el contrato relativo al Servicio de Ayuda a domicilio y atención en viviendas comunitarias, con cargo al documento contable AD 4522-2017.

Precios de adjudicación:
 • Hora de atención doméstica en días laborables: 26,70 euros/hora, desglosado en 25,67 euros/hora + 1,03 euros de IVA (4%).
 • Hora de atención personal en días laborables: 26,70 euros/hora, desglosado en 25,67 euros/hora + 1,03 euros de IVA (4%).
 • Hora de atención personal en días festivos: 33,85 euros/hora, desglosado en 32,55 euros/hora + 1,30 euros de IVA (4%).
 • Hora de atención personal nocturna: 29,80 euros/hora, desglosado en 28,65 euros/hora + 1,15 euros de IVA (4%).

Plazo de ejecución: Dos (2) años, prorrogable anualmente hasta un máximo de otros dos (2).


Convenio colectivo de aplicación: Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio y pisos Tutelados en la localidad de Irun y de Empresas que gestionan la concesión del Ayuntamiento de Irun de 2011-2013.


2. Onestea aipatutako esleipena formalizatzeko administrazio-kontratua, zeina enpresa esleipenduneko ordezkariak sinatu beharko duen udalak eskatzen dioenean, ez, ordea, bost eguneko epea baino geroago, errekerimendua jasotzen duenetik aurrera kontatuta eta hamabost egun baliodun igaro ondoren, esleipenaren jakinarazpena lizitatzaileari bidaltzen zaionetik aurrera, betiere kontratua formalizatzeko etena eragiten duen errekurtsorik jarri ez bada.

2º Aprobar el contrato administrativo para la formalización de la citada adjudicación, que habrá de ser suscrito por el representante de la empresa adjudicataria a requerimiento municipal, en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento y una vez transcurridos quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación al licitador sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.


Kontratua formalizatzeko egintza Udaleko Idazkaritzako bulegoetan egingo da (San Juan Harria plaza, 1 - 2. solairua), Zerbitzuak eskatzen duenean.

El acto de formalización del contrato se efectuará en las oficinas de la Secretaría municipal (Plaza San Juan Harria, 1 – 2.ª planta), a requerimiento del Servicio.


Kontratua sinatzen den unetik geratuko da osatuta kontratua.

Desde el momento de la firma del contrato es cuando se perfeccionará el contrato.


3. Clece, S.A.ren eta Udalaren artean sinatu beharreko hitzarmena onartzea, datu pertsonalak jasotzen dituzten fitxategiak erabili ditzan, zeina enpresa esleipenduneko ordezkariak sinatu beharko duen udalak hala eskatzen dionean.


3º Aprobar el convenio para el tratamiento de datos personales contenidos en ficheros de titularidad municipal, que habrá de ser suscrito por el representante de la empresa Clece, S.A. a requerimiento municipal.

4. Erabaki hau jakinaraztea enpresa esleipendunari.

4º Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria.


5. Esleipen hau udal web orrian (kontratatzailearen profila) argitaratzea, baita kontratazioaren formalizazioa ere udal web orrian (kontratatzailearen profila), EBAOn eta EAOn.

5º Dar publicidad a la presente adjudicación en la página web municipal (perfil de contratante), así como de la formalización del contrato en la página web municipal (perfil de contratante), DOUE y BOE.


6. Erabaki honek amaiera ematen dio administrazio-bideari eta, aukeran, kontratazio alorreko errekurtso berezia jarri ahal izango da, azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 40. artikuluan arautua, zeinaren bitartez onartzen baita Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratua.

6º El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y será susceptible, con carácter potestativo, del recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 40 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.


Errekurtso berezi hori jartzeko epea hamabost egun baliodunekoa izango da, inpugnatutako ekintza igortzen den egunaren hurrengotik aurrera zenbatuta.

El plazo para la interposición de este recurso especial será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que se remita el acto impugnado.


Errekurtsoa jartzeko idazkia Irungo Udalaren Herritarra Atenditzeko Zerbitzuaren (HAZ) erregistroan (San Martzial kalea, 2 - Irun) aurkeztu beharko da nahitaez, edo, bestela, Euskadiko Autonomi Erkidegoko Kontratuei buruzko Errekurtsoen Administrazio Organoaren erregistroan.

La presentación del escrito de interposición deberá hacerse necesariamente en el registro del Servicio de Atención Ciudadana –SAC– del Ayuntamiento de Irun (Calle San Marcial, n.º 2 de Irun) o en el del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.


Bestalde, Donostiako Administrazio Auzietako Epaitegian zuzenean inpugnatu ahal izango da, bi hilabeteko epean, honen inguruko jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta, hori guztia, bidezkotzat jo litekeen beste edozein errekurtsoz gainera".

Eztabaidatzeko tarteari hasiera emanda, Alkate jaunak hitza eman dio Corchón Arretxe jaunari eta honek adierazten du etxeko arreta zerbitzuaren kontratua esleitzearekin Gizarte Ongizate Arloan ia urtebetez eginiko lanaren prozesu bat amaitzen dela.


SAT oso zerbitzu garrantzitsua da behar eta zailtasun desberdinak dituztenak, mendekotasuna, desgaitasuna eta abar duten pertsonak etxean bertan artatzeko.

Hala ere, 2006 urteko Estatuko Mendekotasun Legea indarrean sartu zenetik, zerbitzu honen presentzia jaisten joan da bai Euskal Autonomia Erkidego osoan eta bai Irun hirian ere.

Gure hiria aitzindari izan zen zerbitzu hau ezarri zuenean 80. hamarkadaren hasieran.

Eta zerbitzua aztertu ondoren, Udaletik erabaki da zerbitzua aztertu eta hobetzeko prozesu bat hastea, eta kontratuaren esleipen hau onartzera eraman dute, kontratuaren esleipen hau onartzea ekarriko du, SAT eredu hobetu bat ezarriz.

Berriz ere aitzindari izanik, eta zerbitzu berriak bultzatuz, beste erakundeen eta agente sozialen aitortza lortu du egindako lan horrengatik.
Udal honen aldetik zerbitzuaren aldeko apustua argia da. Joan den urte amaieran, gizarte langile bat hartu zen Gizarte Ongizate Arloan etxeko arreta zerbitzua koordinatzeko.

Eta zerbitzua aztertu ahal izan du, eta hobetzeko tartea zein den ikusi. Hobekuntza horiek sartu dira uztaileko osoko bikuran onartu zen zerbitzuko arautegian. Eta kontratu honetan ere bai, bozketa egin ondoren onartuko delarik.


Kontratu honek ahalbidetuko du arreta zerbitzu hobe bat edukitzea, esaten zuen bezala, era honetako egoerak dituzten pertsonei arreta emanez: mendekotasuna, desgaitasuna, adimen desgaitasuna dutenak, gazte kalteberak, gizarte bazterkerian erortzeko arriskua dutenak…"
Urteko egun guztietan, malgutasun handiagoarekin, gaueko ordutegian, ospitalizatu eta 24 ordu beranduago -aurrez mendekotasuna baloratu beharrik gabe- laguntza ematea, kudeaketa administratiboak egitea, etxeko konponketa txikiak, ile-apainketa, podologia, fisioterapia zerbitzua ere bai eta psikologia zerbitzuarentzat ordu multzo bat ere bai".
Eta kopagoa jaitsita, lehen onartu ahal izan duten bezala, neurri handian.

Hobekuntza berriak, eta horiek egingo dute zerbitzu hori hurbilagoko baliabidea izatea, pertsonalizatua eta prebentziozkoa, Udaleko gizarte zerbitzuekin eta gizarte langilearekin koordinatuta, funtzio horretarako zehazki kontratatua izan baita.

Zerbitzu hau interesekoa da Irunentzat, eta gure hiriko pertsonen, zaurgarrienak diren pertsona haien bizitza hobetzeko.
Bada, behar horiek kontuan izanik, araudi berri bat onartzea proposatzen da, zerbitzuak egun dituen erronkei aurre egiteko eta horrela, udalerriko biztanleriaren mesedetan zerbitzuaren estaldura handitzeko.De otra parte, podrá impugnarse directamente ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Donostia-San Sebastián, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que se estime oportuno".
Abierto el debate, el señor Alcalde da la palabra al señor Corchón Arretxe, que indica que con esta adjudicación del contrato de servicio de atención a domicilio, finaliza un proceso de casi un año de trabajo en el Área de Bienestar Social.
El SAT es un servicio muy importante para atender a personas en el domicilio, con diversas necesidades y dificultades, a nivel de dependencia, de discapacidad, etc.
Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley Estatal de Dependencia del año 2006, este servicio ha ido disminuyendo su presencia en toda la Comunidad Autónoma Vasca, y también en la ciudad de Irun.
Nuestra ciudad fue pionera en la implantación de ese servicio a principios de los años 80.
Y tras analizar el servicio, desde el Ayuntamiento, se ha decidido iniciar un proceso de análisis y mejora que ha llevado a probar esta adjudicación de contrato, y que va a llevar a probar esta adjudicación de contrato, con un modelo de SAT mejorado.
Volviendo a ser pioneros, e incentivando nuevos servicios, obteniendo el reconocimiento de otras instituciones y agentes sociales por ese trabajo realizado.
La apuesta por el servicio por parte de este Ayuntamiento es clara. A final del año pasado, se incorporó a una trabajadora social, para coordinar el servicio de atención domiciliaria en el Área de Bienestar Social.
Y ha podido analizar el servicio, y ver el margen de mejora. Esas mejoras se han incorporado en el reglamento de servicio que se aprobó en el Pleno de julio. Y en este contrato, que se aprobará tras la votación.
Este contrato va a permitir tener un servicio de atención mejor, atendiendo a personas en situación, como comentaba: “de dependencia, de discapacidad, personas con discapacidad mental, con jóvenes en situación de vulnerabilidad, personas en riesgo de exclusión social…”.

Todos los días del año, con mayor flexibilidad, en horario nocturno, 24 horas después de una hospitalización -sin necesidad de valoración previa de dependencia- realizar acompañamientos, hacer gestiones administrativas, pequeños arreglos en el hogar, peluquería, podología, servicio también de fisioterapia y una bolsa de horas para servicio de psicología".

Y bajando, como se ha podido aprobar antes, el copago de una manera muy significativa.
Numerosas mejoras, que harán que ese servicio sea un recurso de proximidad, personalizado y de prevención, coordinado con los servicios sociales del Ayuntamiento y con la trabajadora social, contratada para esta función exclusivamente.
Este es un servicio de interés para Irun y para mejorar la vida de las personas de nuestra ciudad, más vulnerables.
Por tanto, considerando esas necesidades se propone la aprobación de un nuevo reglamento al objeto de poder responder a los retos que el servicio debe hacer frente en la actualidad y así poder ampliar la cobertura del servicio en beneficio de la población del municipio.


Larrea andreak hitza hartu du Gizarte Ongizateko ordezkaria eta bere talde teknikoa zoriontzeko, azkeneko urteetan SAT zerbitzua izan den horri buelta bat eman diotelako.
Bere garaian jada esan zuten oso pozik zeudela eman zuen bueltarekin, artatzen dituen zerbitzu guztiekin, artatu dezakeen jende-multzo zabal horrekin, betetzen duen ordutegiagatik, hau da, guztiarekin.

Eta oso pozik daude baita ere zerbitzu honekin lotuta aurkezten diren hobariekin, ziurrenera askoz gehiago erabiltzea ekarriko baitu.


Agian gizartearen aldetik bere garaian egon zen arazo hori jada ez da edukiko.
Bere esku hartzearen hasieran adierazi duen bezala, orain irtengo den kontratu honekin oso gustura daude. Eta berriz ere zorionak ematen dizkie bai ordezkariari eta bai talde teknikoari.Pide la palabra la señora Larrea para felicitar al Delegado de Bienestar Social y a su equipo técnico, por haberle dado una vuelta tan grande a lo que ha sido el SAT en estos últimos años.
En su día ya dijeron que estaban muy contentas con la vuelta que había dado, con todos los servicios que atiende, con todo el amplio espectro de gente a la que puede atender, los horarios que cubre, es decir, con todo.
Y también están muy satisfechas con las bonificaciones que se presentan con servicio a este servicio, que seguramente hagan que se utilice mucho más.
Quizás, se deje ya de tener ese problema de la parte social, que hubo en su día.
Como ha comentado al inicio de su intervención, están muy satisfechas con este contrato que sale ahora. Y reitera su felicitación tanto al señor Delegado, como al equipo técnico.Jarraian Soto jaunak hartu du hitza beraiek emango duten botoa argudiatzeko, izan ere abstenitu egingo dira.
Eta arrazoia besterik gabe koherentziagatik da. Gogoratzen du uztailean abstenitu egin zirela baldintza teknikoak onartu behar zituztenean eta, beraz, une honetan kontratua baldintza tekniko haien arabera esleituko denez, oraingoan ere abstenitu egingo dira.


A continuación, toma la palabra el señor Soto, para aclarar el sentido de su voto, ya que se van a abstener.

Y la razón, es por simple coherencia. Recuerda que en el mes de julio, se abstuvieron en la aprobación de las condiciones técnicas y, por tanto, como en estos momentos se va adjudicar el contrato en base a esas condiciones técnicas, se van a abstener.Melida jaunak esku hartzen du iragartzeko bere taldea ere abstenitu egingo dela. Baina ez lehenagotik iruzkin batzuk egin gabe.
Hasteko, esaten du nahiko gustura daudela gaiarekin, zehazki, etxeko laguntza zerbitzua zabaltzearekin.

Eta batez ere kopagoaren jaitsierarekin, Gizarte Ongizate Arloko ordezkariak esan duen bezala. Eta uztailean eginiko osoko bilkuran ere eztabaidatu eta aztertu zuten bezala.


Baina beren botoaren norabidea, abstenitzeko zergatia, esleipenetik dator, Gizarte Ongizateko Batzordean adierazi zuten bezala.

Badakite kontratu hau abian jarri behar dela eta erabat beharrezkoa dela zerbitzu hau aurrera eramaten jarraitu ahal izateko. Beraz, aurka ezin dute bozkatu eta nahi ere ez dute nahi aurka bozkatu.


Baina ez dute nahi ahaztu ere enpresa esleipenduna berriz ere Clece enpresa dela eta enpresa honetan nolabait arazo gogor batzuk egon izan direla, batez ere langileak nola tratatu dituzten azkeneko hilabeteetan, jarritako zigor desberdinak, bezperan abisatzen, azkeneko orduan, hurrengo goizeko zerbitzua egiteko, etab.

Uste du soberan ezagutzen direla langile horiek, sindikatuek egin dituzten mobilizazioak, eta bai eskatuko dutela enpresa horri jarraipen zorrotza eta serioa egitea.


Eta poza ematen dien beste gauza bat da gizarte langile bat egotea berariaz kontratatua lan horretarako, Gizarte Ongizateko ordezkariak adierazi izan duen bezala.
Melida jaunak bere esku hartzearekin amaitzen du esanez erne egongo direla eta espero dutela dena ongi joango dela, baina arrazoi horiek direla eta, bere taldea abstenitu egingo da.

Interviene el señor Melida para anunciar que su Grupo también se va a abstener. Pero no sin antes hacer una serie de apuntes.
Para empezar, señala que están bastante satisfechos con el tema, en concreto con la ampliación del servicio de ayuda a domicilio.
Y, sobre todo, con la bajada del copago, tal y como ha señalado el Delegado de Bienestar Social. Y tal y como discutieron y debatieron también, en el Pleno del mes de julio.
Pero, en el sentido de su votación, el porqué de abstenerse, viene derivado por la adjudicación, tal y como ya lo comentaron en la Comisión de Bienestar Social.
Saben que este contrato se tiene que poner en marcha, y que es totalmente necesario para poder seguir llevando este servicio adelante. Por lo que no pueden, ni quieren votar en contra.
Pero, tampoco se quieren olvidar de que la empresa adjudicataria es otra vez Clece y que en esta empresa ha habido una serie de problemas bastante fuertes por, sobre todo, cómo han tratado a las trabajadoras en estos últimos meses: diversas sanciones, avisándoles de víspera, a última hora para el primer servicio de la mañana, etc.
Cree que ya son de sobra conocidas las movilizaciones que han hecho estas trabajadoras, los sindicatos… y lo que sí que van a pedir, es que se haga un férreo y un serio seguimiento a esta empresa.
Por lo que también se congratulan es porque haya una trabajadora social, expresamente contratada, tal y como ha venido señalando el Delegado de Bienestar Social, para esta labor.
El señor Melida, concluye su intervención, diciendo que van a estar “ojo avizor”, y que esperan que todo vaya bien, pero por estas razones, su Grupo se va a abstener.

Proposamena bozketara eraman da eta gehiengoaren botoez onartuta geratu da, ondorengo jaun-andreen aldeko botoarekin: Alkatea, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro eta Gómez Adrián Irungo Sozialistak udal taldetik; Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola eta Guezuraga EAJ-PNV udal taldetik; eta de Bengoechea eta Larrea Popularren udal taldetik. Eta ondorengo jaun-andreen abstentzioarekin: Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo eta Peña Sí se Puede Irun udal taldetik; eta Melida, Díez eta Berasategui Euskal Herria Bildu udal taldetik.

Se somete la propuesta a votación quedando aprobada por mayoría, con los votos a favor de los señores y las señoras: Alcalde, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro y Gómez Adrián del Grupo Municipal Socialistas de Irun; Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola y Guezuraga del Grupo Municipal EAJ-PNV y de las señoras de Bengoechea y Larrea del Grupo Municipal Popular y las abstenciones de los señores Soto, Reglado, Oyarbide y de las señoras Lorenzo y Peña del Grupo Municipal Sí se Puede Irun y de los señores Melida, Díez y Berasategui del Grupo Municipal Euskal Herria Bildu.HIRIGINTZA, INGURUMEN, MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO, OBRA ETA UDALTZAINGOTIK

DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA, OBRAS Y POLICÍA LOCAL
-8-
Irungo hiri barruko garraio kolektiboko zerbitzu publikoaren kudeaketa lanak egiteko kontratua esleitzeko proposamena. Administrazio kontratua onestea.

-8-
Propuesta de adjudicación del contrato relativo a la gestión del servicio público de transporte colectivo urbano en la ciudad de Irun. Aprobación del contrato-administrativo.

Honako hau irakurri zen:


Se dio lectura a lo siguiente:


"Gaia: Irungo hiri barruko Garraio Kolektiboko Zerbitzu Publikoaren Kudeaketa prozedura irekiaren bidez kontratatzeko espedientea. Kontratuaren esleipena.

"En relación con el expediente de contratación mediante procedimiento abierto de la gestión del Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano en la ciudad de Irun. Adjudicación del contrato.


Honako egitate hauek ikusirik:

Resultando los siguientes hechos:


- Kontratazio hau onartzeko espedientea 2017ko uztailaren 26ko Udal Batzar Nagusiaren erabakiaren bidez onetsi zen.

- Que el expediente de esta contratación fue aprobado mediante acuerdo de Pleno del día 26 de julio de 2017.


- Deialdia udalaren webgunean, EBAOn eta EAOn argitaratu ondoren, honako enpresa hauek dira esleipen honetarako eskaintzak onartu zaizkienak:

- Que, tras la publicación de la convocatoria en la web municipal, así como en el DOUE y en el BOE, las empresas cuyas ofertas han sido admitidas para la presente adjudicación son las siguientes:


 • Autobuses Urbanos Irun- Fuenterrabia, S.L.

 • Subús Grupo De Transporte, S.L.

 • Autobuses Cuadra, S.A.
- Kontratazio Mahaiak 2017ko urriaren 2an egin zuen esleipen-proposamena, Autobuses Urbanos Irun-Fuenterrabia, S.L. enpresaren alde; haren eskaintza honako hau izanik:
Eguneko zerbitzua: 3,48392 €/km., 3,1672 €/km. + 0,31672 € (%10 BEZ) banakatuta.
Gaueko zerbitzua: 3,92887 €/km., 3,5717 €/km. + 0,35717 € (%10 BEZ) banakatuta


- Que la Mesa de Contratación efectuó su propuesta de adjudicación el día 2 de octubre de 2017, a favor de la empresa Autobuses Urbanos Irun-Fuenterrabia, S.L., cuya oferta es de:
Servicio diurno: 3,48392 €/km., desglosado en 3,1672 €/km. + 0,31672 € (10% IVA).
Servicio nocturno: 3,92887 €/km., desglosado en 3,5717 €/km. + 0,35717 € (10% IVA).


- Autobuses Urbanos Irun-Fuenterrabia, S.L. enpresak 97.700,00 euroko behin betiko bermea jarri du eta Kontratazio Mahaiak eskatutako dokumentazioa aurkeztu du, kontratu honen esleipendun izateko.

- Que la empresa Autobuses Urbanos Irun-Fuenterrabia, S.L. ha depositado la garantía definitiva por un importe de 97.700,00 euros y ha aportado la documentación requerida por la Mesa de Contratación para ser adjudicataria del presente contrato.


Honako argudio hauek kontuan izanik:

Considerando los siguientes argumentos:


- Autobuses Urbanos Irun-Fuenterrabia, S.L. enpresari esleitzea proposatzen da, osotasunean interes publikoetarako abantaila gehien dituen eskaintza ekonomikoa dela iritzita, betiere pleguetan ezarritako esleipen-irizpideen arabera Mahaiak egindako eta espedienteak jasota dauden balorazioetan oinarrituta. Horrenbestez, honako puntuazio hauek eman zaizkie aurkeztu diren lizitatzaileei, beherakor ordenatuta:

- Que se propone la adjudicación a la empresa Autobuses Urbanos Irun-Fuenterrabia, S.L., por considerarla la oferta económicamente más ventajosa en su conjunto para los intereses públicos, con fundamento en las valoraciones, que obran en el expediente, efectuadas por la Mesa de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos, por las que se atribuye a los licitadores presentados, ordenados de forma decreciente, las siguientes puntuaciones:


Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə