Acta de Pleno 29. 03. 15Yüklə 0,76 Mb.
səhifə8/9
tarix31.12.2018
ölçüsü0,76 Mb.
#88554
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Alkate jaunak adierazten du bozkatuko den mozioa bi aldaketa horiekin dela.
EH Bildu taldeak proposatutako mozioa bozketara eraman da eta gehiengoaren botoez onartu egin da, ondorengo jaun-andreen aldeko botoarekin: Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo eta Peña Sí se Puede Irun udal taldetik; Iridoy, Larraza, Corchón Alvarez, Gómez Sarasola eta Guezuraga EAJ-PNV udal taldetik; Melida, Díez eta Berasategui Euskal Herria Bildu udal taldetik. Eta ondorengo jaun-andreen aurkako botoarekin: Alkatea, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Alvarez Maestro eta Gómez Adrián Irungo Sozialistak udal taldetik; eta de Bengoechea eta Larrea Popularren udal taldetik.

Mozioa onartu da ondorengo zehaztapenen arabera:El señor Alcalde, señala que la moción que se vota es con estos dos cambios.
Se somete a votación la moción propuesta por EH Bildu, que es aprobada por mayoría con los votos a favor de los señores y de las señoras: Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo y Peña del Grupo Municipal Sí se Puede Irun, Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola y Guezuraga del Grupo Municipal EAJ-PNV; Melida, Díez y Berasategui del Grupo Municipal Euskal Herria Bildu y los votos en contra de los señores y de las señoras Alcalde, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro y Gómez Adrián del Grupo Municipal Socialistas de Irun y de Bengoechea y Larrea del Grupo Municipal Popular.
Quedando aprobada en los siguientes términos:

"Bertan gauden taldeok arbuiatzen ditugu Altsasuan jasotako gertaera bortitzak.
Altsasun 2016ko urrian izandako gertaeren harira zenbait gazte terrorismo delituagatik inputatuak izan ziren; aditu, jurista eta alderdi askoren ustez, prozesu horren izapideak iruñean egin beharko lirateke, izan ere epaitzeko eskumena tokian tokiko epaitegiei baitagokie eta ez Entzutegi Nazionalari. Hori hala izan behar lukeela adierazi dute zenbait erakundek, nabarmenki Nafarroako Legebiltzarrak, baita eragile sozial, jurista eta Unibertsitate-irakasle ugarik ere.

Bestaldetik, gertaerak izan zirenetik hedabideek neurriz gaindi jorratu dute gaia eta Altsasuko herriaren errealitatearekin bat ez datorren irudia eman dute. Oso kaltegarria izan da, eta ez dio elkarbizitzari mesederi egiten.Udalbatzarrak zera erabaki du:
Irungo udalak, proportzionaltasunaren, justiziaren eta ekitatearen printzipioak gailen daitezen, eta horrekin batera, terrorismo-delituaren kalifikazioa ezabatu dadila eskumena Iruñeko 3. Instrukzio-epaitegiari buelta dadila eta martxoaren 22an Espainiako kongresuan, 74 diputatuk eta 14 senatarik egin duten bezala.
Irungo Udalak Altsasuko gertakariak "ekintza terrorista" gisa kontsideratzeak ez diola laguntzen herri honek amesten duen elkarbizitza baketsu prozesuari adierazi nahi du.
Irungo Udalak bake eta elkarbizitzaren aldeko konpromisoa adierazten du.

"Los Grupos aquí presentes rechazamos los sucesos violentos acaecidos en Alsasua.
Al hilo de los sucesos de Alsasua de octubre de 2016, varios jóvenes fueron imputados por delito de terrorismo. En opinión de muchos expertos, juristas y partidos, dicho proceso se debería de tramitar en Pamplona, pues la competencia de juzgar ese tipo de sucesos les corresponde a los juzgados de cada lugar correspondiente, y no a la Audiencia Nacional. Así lo han manifestado varios organismos, por ejemplo el Parlamento Navarro, y también muchos agentes sociales, juristas y profesores de Universidad.
Por otra parte, desde que sucedieron tales hechos, los medios han tratado dicho tema de manera sobredimensionada y han dado una imagen de Alsasua que no se corresponde con la realidad. Ha sido muy perjudicial y no le hace ningún favor a la convivencia.
El Ayuntamiento Pleno acuerda:
El Ayuntamiento de Irun solicita que prevalezcan los principios de proporcionalidad, justicia y equidad, y que con ello, se anule la calificación de delito de terrorismo, que la competencia vuelva a ser del Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona. Solicitud también realizada en el Congreso español el 22 de marzo por parte de 74 diputados y 14 senadores.
El Ayuntamiento de Irun manifiesta que considerar los sucesos de Alsasua como “acción terrorista” no ayuda al proceso de convivencia pacífica que anhela este pueblo.
El Ayuntamiento de Irun manifiesta su compromiso por la paz y la convivencia".

-10-
Eskaerak eta galderak.


-10-
Ruegos y preguntas.


Lehenik eta behin Díez jaunak esku hartzen du ondorengo eskaera egiteko, eta gero izango duelarik bere arrazoia.
Pixka bat aurrekariekin hasiz, nola bere garaian bere taldeak erregistro bidez Sí se Puede Irun taldearekin batera eskaera bat egin zuen, bere garaian Leon Iruretagoiena eta Prudencia Arbide kaleetan dauden establezimenduei beladoreak jartzeko kontzesioa eman zitzaien.
Eta txosten tekniko batez hitz egiten da eta bere taldetik zoriondu nahi dute teknikaria, egin duen txosten bikainagatik eta euskaraz dio -beraz, zorionak berarentzako-, mugikortasun teknikariaren txostena da eta hor esaten du badagoela eta egia da, noski, Irunen badagoela Hiri Antolamendurako Plangintza Nagusi bat, eta bide hori tokiko hiri-bide bezala jasotzen du. Eta bide horrek erregulazio bat dauka eta eregulazio horrek aipatzen du bide horri zer nolako erabilera eman behar zaion. Eta sailkatzen ditu eta lehen erabilera bati buruz hitz egiten du, erabilera berezi, lehenetsi, oinarrizko, nagusi, berezkoa dena, alegia, oinezkoen, ibilgailuen, bizikleten joan-etorrietarako bidea dela.
Eta bigarren erabilera bat aipatzen du, baimendutako erabilerak dira, tertziario motako erabilerak, ekipamenduzkoak, eta noski, ekipamenduen bigarren erabilera honetatik dator -bere ustez- aspalditik darabilten eztabaida guztia.
Hasierako erabilera, berezia, berezkoa, nagusia bide-komunikazioarena da, zer egingo dugu erabilera nagusikoa izan dadin edo nola ezabatuko dugu erabilera nagusi hori? Erantzuna txosten teknikoak berak ematen du. Zera dio: "Ibilgailuen zirkulaziorik ez dago". Noski, zutoinen bitartez itxita dago eta horrek ahalbidetzen du terrazen erabilera baimendua izatea, beraz, zutoinak jartzen ditugu eta terraza bezala erabiltzeko baimena ematen da. Ongi, perfekto. Eta hala agertzen da Udalak 2013an bi negozio horiei egiten dien kontzesio administratiboan.
Baina arazo bat dago, izan ere ekipamenduak, erabilera tertzioarioetara bideratzen direnean, era horretako bideek ezarpenerako baldintza espezifiko batzuk betetzen dituzte eta behin eta berriz agertzen da "behin-behineko eraikuntzak" espresioa. Gainera, badago kontsulta bat Arartekoak Irungo Udalari egin ziona 2013an gai honi buruz, zonaldeko bizilagunek bultzatuta. Udalak erantzuten dio, noski, terrazak ezartzeko bete beharko diren baldintza espezifiko horiek aipatuz, eta Aratekoari erantzuten dio eguneko edozein ordutan ibilgailu baimendu batek oinezkoen zonalde horretatik zirkulatu beharra edukiko balu eta mahaiek edo beladoreek eragotzi egingo baliote, jabeak horiek berehala erretiratu egin beharko lituzkeela.

2013tik 2016ra pasatzen gara eta baimen berri bat agertzen da, bitxia, eta baimen berri honek baldintzak aldatu egiten ditu. Lehen "jabeak berehala erretiratu beharko lituzke" etab etab, esaten zen tokian, orain, zera esaten da: "baimenean aipatzen diren elementuak jasotzea fisikoki ezinezkoa denez, honako honetan baimenduko da toldoa ez erretiratzea". Ongi, ad hoc baimena.


Konklusioak, bidearen hasierako helburua aldatzea, bide-komunikazioa. B plana aktibatzen dut, erabilera tertziarioak, era horretako instalazioak erabiltzea, zutoinak jartzen dira. Garbi dago, kontzesio administratibo batzuk egin behar dira, baina bi bertsio daude, 2013koa, trafikoa oztopatzen badu berehala erretiratu behar dutela esanez, eta 2016koa, azkenekoa, fisikoki erretiratzea ezinezkoa denez, toldoa ez erretiratzea baimentzen da. Une horretan niri zalantza sortzen zait, ez baitakit toldoa eta beladorea antzeko kontzeptuak ote diren.
Jarraitzen dute, eta zer ari da gertatzen honekin guztiarekin? Ikusten ari direna da ad hoc kontzesioak egiten ari direla, pauso horiek guztiak ematen dira afektatutako bizilagunei kontsultatu gabe. Berez, 2016ko azaroko idatzi batean, erregistro bidez eraman zuten Udalera, kexatu eta penagarritzat jotzen dute gertatzen ari dena eta inoiz ez zaiela kontsultatu.
Iruditzen zaie prozedura erabat legala dela. Noski, ez dute legalitatearen inguruan eztabaidatuko; iluna baina legala. Eta gainera, batzuetan beste era bateko trajeez janzten dute, oinezkoentzako espazioak sortzea, hirian espazio atseginekin herritarrek disfrutatu dezaten … Gezurra da, errealitatea da espazio publikoen pribatizazio bat ematen ari direla aipatu establezimenduetako bezeroen erabilera esklusiborako.
Eta ebidentzia horien ondotik, eskaera dator. Diez jaunak adierazten du bigarren osoko bilkura dela berak parte hartzen duena, bigarren aldiz errepikatu behar duena, mesedez, Gobernu Taldeak forma horiek alda ditzala bere ikuspegitik ez direlako etikoak, oso legalak baina jarduera etikoa ez dutenak.

Pentsa dezatela herritarren onura orokorrean eta ez onura partikularrean. Eta benetan gauzatu dezala askotan erreibindikatzen duen hori, baina bere ustez egiten ez dutena, gardentasun ariketak eta parte-hartze ariketak, hain zuzen.
Interviene en primer lugar el señor Díez, para realizar, el siguiente ruego, y que va a tener luego su porqué.
Empezando un poco con los antecedentes, cómo en su momento su Grupo vía registro junto con el Grupo Sí se Puede Irun, hizo una petición sobre la concesión de los veladores que se dieron en su momento a los establecimientos de sitios en la calle León Iruretagoiena y Prudencia Arbide.
Y se habla de un informe técnico y desde su Grupo quieren felicitar al técnico por el perfecto informe realizado y refiere en euskera, –beraz, zorionak berarentzako–, el informe del técnico de movilidad, donde se comenta que existe, y es verdad, que evidentemente en Irun existe un Plan General de Organización Urbana, que declara ese vial como viario urbano local. Y ese viario tiene una regulación, y esa regulación habla sobre los usos que hay que darle a dicho vial. Y los clasifica y habla de un primer uso que es el uso característico, el prioritario, el primario, el principal, el propio, que es de comunicación viaria dedicado al tránsito peatonal, al tránsito rodado, bicicletas…

Y habla de un segundo uso, son los usos autorizados, son los usos de tipo terciario, de equipamientos, y evidentemente, en este segundo uso de los equipamientos es donde viene –cree– toda la discusión que llevan bastante tiempo con ella.


El uso inicial, el característico, el propio, el primordial de comunicación viaria, ¿qué hacemos para que deje de ser el uso o cómo eliminamos el uso prioritario? La respuesta la da el propio informe técnico. Que dice: "La circulación rodada no existe". Claro, está cerrado con pilonas que hace posible que el uso de las terrazas pueda ser autorizado, luego ponemos las pilonas y se autoriza para el uso de instalación de terrazas. Bien, perfecto. Y así aparece en la concesión administrativa que el Ayuntamiento en el 2013 realiza a estos dos negocios.

Pero hay un problema, porque los equipamientos cuando se dedican a usos terciarios, este tipo de viales, reúnen unas condiciones específicas de implantación, donde una y otra vez aparece la expresión "construcciones provisionales". De hecho, hay una consulta que el Ararteko le realiza al Ayuntamiento de Irun en el 2013 sobre esta cuestión promovida por los vecinos y vecinas de la zona. El Ayuntamiento le responde evidentemente hablando de estas condiciones específicas que debe cumplir para que se puedan implantar, le responde al Ararteko diciendo que si a cualquier hora del día un vehículo autorizado tuviera necesidad de circular por la zona peatonal, y las mesas o veladores se lo impidieran, el propietario deberá proceder a la retirada inmediata de las mismas.


Pasamos del 2013 al 2016, donde aparece una nueva autorización, curioso, y cambia las condiciones esta nueva autorización. Donde antes decía "el propietario procederá a la retirada inmediata" etc, etc, etc; ahora dice "dada la imposibilidad física de la recogida de los elementos a los que se refiere la autorización, se permitirá en la presente no retirar el toldo". Bien, autorización ad hoc.
Conclusiones, cambio el destino inicial de viario, comunicación viaria. Activo el plan B, usos terciarios, uso de este tipo de instalaciones, instala unas pilonas. Hay evidentemente que realizar unas concesiones administrativas pero hay dos versiones, la del 2013 que habla de una retirada inmediata si obstaculiza el tráfico, y la de 2016, la última, que habla que ante la imposibilidad física de que se retiren, se permite no retirar el toldo. En ese momento a mí me entra la duda, porque no sé si toldo y velador son conceptos semejantes.

Continuan y ¿qué está sucediendo con todo esto? Pues que están viendo que se realizan concesiones ad hoc, todos estos pasos se realizan sin consultar a los vecino y vecinas afectadas. De hecho, en un escrito de noviembre de 2016 vía registro también que lo llevan al Ayuntamiento, se quejan y lamentan qué es lo que está sucediendo y que en ningún momento han sido consultados.


Les parece un procedimiento totalmente legal. Evidentemente, no van a discutir la legalidad; oscuro pero legal. Y que además a veces se le viste con otro tipo de trajes, como el de creación de espacios peatonales, ciudad con espacios amables para disfrute de la ciudadanía… Es mentira, la realidad es que existe una privatización de espacios públicos para uso exclusivo de los clientes y clientas de dichos establecimientos.
Y ante estas evidencias, viene el ruego. Comenta el señor Díez, que es en el segundo Pleno en el que está, la segunda vez que tiene que volver a repetir que por favor, el Equipo de Gobierno cambie estas formas desde su punto de vista, no éticas, aunque muy legales, pero no éticas de actuar.

Que piensen en el bien general de la ciudadanía y no en el bien particular. Y que practique de verdad aquello que muchas veces reivindica, pero que no realizan a su entender, ejercicios de transparencia y ejercicios de participación.
Laborda andreak erantzuten du bigarren aldiz izango dela udal batzar honetan parte hartzen duena, baina ordenantza betetzen dela eta oinezko bihurtutako espazio batean gaudela konklusiora iristeko dezenteko zalantza agertu du bere esku hartzean. Espero du hurrengo esku hartzeetan -eta hau bere aldetik eskaera bat da, bere lehenengo erantzuna da- eskatzen dio txosten tekniko bat zalantzan jarri baino lehen, ez baitu zalantzan jartzen inongo momentutan beladorearen -erabileraren, eta ez kontzesioaren- baimena legala dela eta gure ordenantza eta arautegia betez, eskatuko lioke hortik has dadila korapiloekin hasi baino lehen, paragrafoak hartu eta txostenaren gainetik pasatuz, ez argudioen bidetik, baizik eta interesen bidetik.

Baina uste du hemen funtsezko bi gauza daudela. Lehenik, baimen honek bere ordenantza betetzen du, beraz, iruditzen bazaio ez dutela terrazek edo beladoreek egon behar hirian, tira, hori iritzi erabat legitimoa da, baina kasu horretan, egin behar dena da ordenantzaren aldaketa udal batzarrera ekarri. Eta hurrengo puntua zera da, iruditzen bazaio San Juan plazan ez dela oinezkoentzako espaziorik egon behar, hori ere modu askean planteatu lezake.Eta gero hirugarren eskaera bat dago berari egiten diona. Hirian dauden oinezkoentzako espazioei -gero eta gehiago dira eta espero du gehitzen joango direla- oinezkoentzako dauden espazio guztiei irizpide bera ematea edo edukitzea; izan ere Diez jaunaren taldeari soilik entzuten dio hitz egiten toki zehatz bati buruz, baina ez dio entzuten hitz egiten oinezkoentzako jarri diren beste espazioei buruz, adibidez, Urdanibia plazan, eta han dauden beladoreei buruz.


Responde la señora Laborda, que será la segunda vez que interviene en el Pleno, pero para llegar a la conclusión de que se cumple la ordenanza y de que se está en un espacio peatonalizado, ha dudado bastante en su intervención. Espera que en las siguientes intervenciones, antes de –y esto es un ruego por su parte, es su primera contestación– el ruego de que antes de poner en duda en un informe técnico que no pone en duda en ningún momento –que la utilización, que no concesión– la autorización que se da de velador es legal y siguiendo nuestra ordenanza y normativa, le rogaría que comience por ahí antes de empezar con una serie de vericuetos y cogiendo párrafos y saltándose el informe no con su hilo argumental, sino con su hilo interesado.
Pero cree que aquí hay dos cosas fundamentales. Primero, es una autorización que cumple con su ordenanza, por lo tanto, si considera que no tiene que existir terrazas o veladores en la ciudad, pues es una opinión totalmente legítima, pero eso lo que se hace, es traer una modificación de la ordenanza al Pleno. Y lo siguiente es que si considera que no tiene que existir un espacio peatonalizado en la Plaza San Juan, pues también podría plantearlo libremente.
Y luego hay un tercer ruego que le hace. Es que se dé a los espacios peatonalizados que hay en la ciudad –y que cada vez son más y que espera que vayan en aumento–, le haga o tenga el mismo criterio para todos los espacios peatonalizados; porque solamente oye hablar al Grupo del señor Díez sobre un espacio en concreto, pero no oye hablar sobre otros espacios que han peatonalizado, como por ejemplo la Plaza Urdanibia y sobre los veladores que allí existen.


Diez jaunak lehen esan du eta berriz errepikatzen du, zoriondu nahi duela hemendik teknikariak egin duen txostena, txosten tekniko aparta da. Besterik gabe prozesu bat aipatzera mugatu da, gertaerak nondik nora eman diren nolabait hostorian kokatuta garatzera mugatu da, eta ez du itxuraldatu; besterik gabe, hemen bere aurretik egon zirenek egindako lanari esker lortutako dokumentazioa erabili du, orain kontsultatzeko moduan baitago. Eta noski, udal batzarrera ekarri du oposizioko talde bezala, ongi egiten ari ez direla iruditzen zaizkien gauza haiek, hobetu daitezkeela uste dutenak eta herritarren aurrean argi uztea; pentsatzen dutelako badirela gauza batzuk ongi egiten ez direnak eta askoz hobeto egin daitezkeenak eta adibide asko dago hona ekarri daitezkeenak.

Diez jaunak adierazten du ez duela inongo araurik aldatu nahi. Ez da horretaz hitz egiten ari. Bere taldeak ez du hori aldatu nahi, bere taldeak nahi duena da pixka bat azpimarratu, agerian jarri, agerikoa delako, Gobernu taldeak duen jarduteko modua, gai jakin batzuetan dauzkan moduak, izan ere behin eta berriz ari dira gardentasun kontuak erreibindikatzen, parte-hartze kontuak erreibindikatzen eta ez dute ezertarako kontatzen afektatutako bizilagunekin, bat-batean aurkitu direnean Udalak inoiz komentatu izan ez dien egoera baten aurrean.


Irunen beste terraza batzuk egongo dira eta, noski, badira, eta oinezkoen beste espazio batzuk ere bai, zeinak lorpen handia izan diren hiriarentzat, eta hori aitortu behar dute. Baina hemen eta puntu horretan uste dute gaizki egin dela eta "ad hoc" baimenak eman dira, aldatzen joan direlako, ez da gauza bera 2013koa eta 2016koa, eta publikoki adierazi nahi dute beraien ustez komenigarri den foroan, udal batzar honen foroan, hain zuzen.


El señor Díez lo ha dicho anteriormente y lo vuelve a repetir, que quiere felicitar desde aquí el informe que el técnico ha realizado, es un informe técnico impecable. Simplemente se ha circunscrito a realizar un proceso, un desarrollo un poco histórico de cómo se han ido dando los acontecimientos simplemente, y no lo ha revestido; simplemente ha utilizado documentación gracias al trabajo de las personas que aquí les antecedieron y que ahora pueden consultar. Y evidentemente, traen a Pleno como Grupo de oposición que son, aquellas cosas que creen que no se están haciendo bien, que creen que son mejorables, las traen al Pleno para decírselo y dejarlo claro delante de la ciudadanía; porque piensan que hay cosas que no se hacen bien, y que son muy mejorables y hay muchos ejemplos que se podrían traer aquí.
El señor Díez comenta que no quiere cambiar ningún tipo de norma. No está hablando de eso. Su Grupo no quiere cambiar eso, su Grupo lo que quiere es incidir un poco, dejar en evidencia porque es evidente, la forma de actuar, la forma que tiene el Equipo de Gobierno en ciertos temas, donde una y otra vez está reivindicando cuestiones de transparencia, cuestiones de participación, y no cuenta para nada con los vecinos y vecinas afectadas cuando se han encontrado de repente con una situación que en ningún momento el Ayuntamiento les ha comentado.
Habrá otras terrazas en Irun y evidentemente las hay y otros espacios peatonales, los cuales han sido un gran logro para la ciudad y lo tienen que reconocer. Pero aquí y en ese punto creen que se ha obrado mal y se han dado autorizaciones "ad hoc" repite, porque han ido cambiando, no es la misma la del 2013 que la del 2016, y lo quieren manifestar públicamente en el foro que creen que es conveniente, que es el de este Pleno.


De Bengoechea andreak hitza eskatu du esateko aurreko batean, batzorde iraunkorrean aztertu izanaz gain, albisteetan ikusi zuten Hirigintzako zinegotziak esaten zuela Alarde kaleko etxebizitzak, gutxienez udalerriari dagozkionak, alokairura bideratuta zeudela.
Eta zehazki galdetu nahi dute ea zer esan nahi duen "alokairura bideratuta" horrekin. Ea alokairukoak izango diren ala ez, eta zenbat. Izan ere alokairura bideratuta esapidea ez dute ulertzen.


La señora de Bengoechea, pide la palabra para decir que el otro día además de que se trató en la comisión correspondiente, vieron en las noticias que el concejal de Urbanismo les decía que las viviendas de Alarde, por lo menos las que le tocan al municipio, iban orientadas hacia el alquiler.
Y quieren preguntar exactamente qué quiere decir eso de "orientadas hacia el alquiler". Si van a ser de alquiler o no, y en qué cantidad. Porque orientadas hacia el alquiler no lo entienden.


Iridoy jaunak erantzuten du alokairura bideratuta esan nahi duela Udal Gobernu honen asmoa eta borondatea dela Alarde kalean egitekoak diren Babes Ofizialeko 42 etxe horiek alokairu erregimenekoak izatea.
Bere azalpenarekin jarraitzen du esanez une honetan ezin dutela hori ziurtatu, izan ere beraien borondatea, interesa eta asmoa izanda ere, noski, ezinbestean Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean egin behar den lan bat dela eta une honetan bilera bat egiteko zain daude gai hau aztertzeko.
Une honetan, argitzen du "bideratze" horrek esan nahi duela, noski, ahalegin eta beharrezko neurri guztiak jarriko dituztela azkenean 42 etxebizitza horiek alokairu erregimenean izan daitezen. Eta lortzea espero dute.


Responde el señor Iridoy, que orientadas al alquiler quiere decir que la intención y la voluntad de este Gobierno Municipal, es que esas 42 viviendas que son de VPO en el ámbito de Alarde, sean en régimen de alquiler.
Continua su explicación diciendo que en este momento no pueden asegurar eso, porque siendo su voluntad, su interés y su intención, pero claro, es un trabajo que hay que hacer en colaboración, de manera imprescindible con el Gobierno Vasco y en este momento están pendientes de poder reunirse para tratar este asunto.


Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə