Acta de Pleno 29. 11. 2017Yüklə 1,26 Mb.
səhifə15/15
tarix03.01.2019
ölçüsü1,26 Mb.
#88885
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
"Gaia: Bidaiariak errepidez garraiatzeko ohizko zerbitzu publikoak bateratzeko Erregelamenduaren aldaketa, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzan sartutako Gipuzkoako Administrazioen esparruan.


"En relación con la modificación del Reglamento de armonización de los servicios públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera en el ámbito de las Administraciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa


Egitateak:

Resultando los siguientes hechos:


- 2013ko martxoaren 4an, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak Tarifak Integratzeko Sistema ezarri zuen Gipuzkoan, Gipuzkoako Foru Aldundiak arrakastaz garatutako txartel bakarraren eredu eta oinarri teknologikotik abiatuta, Lurraldebus markapean.


-Que con fecha de 4 de marzo de 2013 la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa implantó el Sistema de Integración Tarifaria en el territorio guipuzcoano, partiendo del modelo y de la base tecnológica del billete único desarrollado con éxito por la Diputación Foral de Gipuzkoa, bajo la marca Lurraldebus.


- Tarifa integratzetik garraio publikora eratorritako eszenatoki berriaren ondoren, ikusi zen zerbitzua arautzen zuten arauak onetsi eta egokitu edo aldatu beharra zegoela, horrela gipuzkoarrak eskubide eta obligazio berberen titularrak izan zitezen, edozein zelarik ere garraioaren eskumenaren titularra edo zerbitzua zeinek ematen zuena. Era berean, garraioko operadoreek arau-esparru bakarraren pean emango zuten zerbitzua. Arau-esparru komun horrek ezarriko zituen garraioko enpresa operadoreen obligazioak, eta araudi faltagatik edo egitezko supostu batzuk ez aurreikusteagatik orain arte zeuden hutsuneak konponduko zituen, eta beharrezko segurtasun juridikoa emango zien zerbitzua emateko orduan.


-Que tras el nuevo escenario del transporte público derivado de la integración tarifaria, se constató que resultaba necesaria la aprobación y adaptación o modificación de las normas por las cuales se regía el servicio, de forma que los guipuzcoanos y guipuzcoanas fueran titulares de derechos y obligaciones idénticos, independientemente de quien fuera titular de la competencia en transporte o quien prestase el servicio. Igualmente, los diversos operadores de transportes prestarían el servicio bajo la cobertura de un único marco normativo. Este marco normativo común establecería las obligaciones de las empresas operadoras de transportes, resolviendo las lagunas existentes hasta la fecha por la ausencia de reglamentación o previsión de algunos supuestos de hecho, y proporcionándoles la necesaria seguridad jurídica en la prestación del servicio.


- 2014ko azaroaren 26ko osoko bilkuran, Bidaiariak errepidez garraiatzeko ohizko zerbitzu publikoak bateratzeko Erregelamendua onetsi zuen Irungo Udalak, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzan sartutako Gipuzkoako Administrazioen esparruan, eta 2015eko martxoaren 15ean jarri zen indarrean.

-Que en sesión plenaria de 26 de noviembre de 2014 el Ayuntamiento de Irun aprobó el Reglamento de armonización de los servicios públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera en el ámbito de las Administraciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, cuya entrada en vigor se produjo el 15 de marzo de 2015.


Argudioak:

Considerando los siguientes argumentos:


- Aipatutako erregelamendu horren xedea da modu bateratu eta homogeneoan erregulatzea bidaiariak oro har errepidez garraiatzeko ohizko zerbitzu publikoa, Gipuzkoako Administrazio Publikoen titularpekoa eta Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzan sartua.


-Que el referido Reglamento tiene por objeto regular de forma unitaria y homogénea la prestación del servicio público de transporte regular de personas viajeras por carretera de uso general titularidad de las Administraciones Públicas guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.


- Partzuergoko entitateek konpromisoa hartu zuten araudian aldaketak egiteko Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren Partzuergoko biltzar nagusiaren barruan.


-Que las entidades consorciadas se comprometieron a realizar las modificaciones del reglamento en el seno de la Asamblea General del Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.


- 2017ko urriaren 31n, GGLA partzuergoaren biltzar nagusiak aho batez onetsi zuen doakotasuna 6 urteko adineraino zabaltzea Gipuzkoako bideetan. Horrek berekin dakar aipatutako erregelamenduan aldaketa bat egitea; izan ere, doakotasun hori 5 urteko adineraino aurreikusten du. Horregatik, osoko bilkuran onetsi beharra dago Erregelamenduak udalerriko hiri-autobusetan dohainik bidaiatzen duten adingabeen adina ezartzen duten atalak aldatzea, 6 urteko adinera zabalduz.


-Que con fecha de 31 de octubre de 2017 la Asamblea General del Consorcio ATTG aprobó, por unanimidad, ampliar la gratuidad en los trayectos en Gipuzkoa hasta la edad de 6 años, lo que conlleva una modificación en el reglamento referido, que prevé dicha gratuidad hasta los 5 años de edad, por lo que procede aprobar adoptar acuerdo plenario de modificación de los apartados del Reglamento donde se establece la edad de los menores que viajan de forma gratuita en el autobús urbano del municipio, ampliándola a los 6 años de edad.


- Espedientearen irizpena eman da Hirigintza, Ingurumen, Mugikortasun, Bide Publiko, Obra eta Udaltzaingoko Batzordearen bilkuran, 2017ko azaroaren 13an.


-Que ha sido dictaminado el expediente en la sesión de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Movilidad, Vía Pública, Obras y Policía Local de fecha 13 de noviembre de 2017.


Hori guztia kontuan hartuta, Udalbatzarrak zera erabaki du:

A la vista de todo ello, el Pleno de la Corporación acuerda:


1.- Onestea bidaien doakotasuna 6 urteko adineraino zabaltzea adingabeei, eta horretarako, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzan sartutako Gipuzkoako Administrazioen esparruan bidaiariak errepidez garraiatzeko ohizko zerbitzu publikoak bateratzeko Erregelamenduko atal guztiak aldatzea, doakotasuna 5 urteko adineraino dela adierazten den kasuetan. Hori guztia, Irungo Udalaren eskumenen esparruan eta mugape geografikoan.


1.- Aprobar la ampliación de la gratuidad de los viajes a los menores hasta los 6 años de edad, modificando todos los apartados del Reglamento de armonización de los servicios públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera en el ámbito de las Administraciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa en los que se señale que la gratuidad es hasta los 5 años. Todo ello, en el ámbito competencial y demarcación geográfica del Ayuntamiento de Irun.


2.- Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzan sartutako Gipuzkoako Administrazioen esparruan bidaiariak errepidez garraiatzeko ohizko zerbitzu publikoak bateratzeko 2014ko azaroaren 26ko osoko bilkuran onetsitako Erregelamenduko aurreikuspen guztiak ordeztea 5 urteko adina esaten denean 6 urteko adina jarrita, 17. artikuluko 3. atala izan ezik.

Honako atal hauek dira Araudian aldatu behar direnak: zioen azalpena, V. atala, definizioei buruzko 3. artikulua, adingabeen garraioari buruzko 17. artikulua eta garraio-titulu baliozkoa soinean edukitzeko obligazioari buruzko 44. Artikulua, honekin batera doan eranskinean xedatzen denarekin bat etorriz.2.- Reemplazar todas las previsiones del Reglamento de armonización de los servicios públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera en el ámbito de las Administraciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, aprobado en sesión plenaria de 26 de noviembre de 2014, en las que se señale 5 años por 6 años, a excepción del artículo 17 apartado 3.
Los apartados del Reglamento que deben modificarse son los siguientes: exposición de motivos, apartado V, artículo 3 definiciones, artículo 17 transporte de personas menores de edad y el artículo 44 obligación de portar el título de transporte válido, conforme se detalla en el anexo adjunto.


3.- Espedientea informazio publikoan izapidetzea 30 eguneko epean, egoki iritzitako oharrak egin ahal izateko. Informazio publikoaren izapidea udalaren ediktu-taulan eta web orrian eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratuz egingo da.

3.- Someter el expediente a información pública por un plazo de 30 días para la formulación de las observaciones que se estimen oportunas. El trámite de información pública se dará a conocer mediante anuncio en el tablón de edictos y página web del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.


4.- Onartzea alegazioak Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren Partzuergoaren barruan jakinarazi daitezen.

4.- Aceptar que las alegaciones sean informadas en el seno del Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.


5.- 2017ko azaroaren 30ean bidaltzea argitaratu dadin, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzan sartutako Gipuzkoako Administrazioen esparruan bidaiariak errepidez garraiatzeko ohizko zerbitzu publikoak bateratzeko Erregelamenduaren aldaketaren iragarkia, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu dadin.

5.- Remitir con fecha de 30 de noviembre de 2017 el anuncio de modificación del Reglamento de armonización de los servicios públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera en el ámbito de las Administraciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa para su publicación al Boletín Oficial de Gipuzkoa.


6.- Alegaziorik aurkeztu ezean, behin betiko onetsitzat hartuko da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialera, argitaratu dadin, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzan sartutako Gipuzkoako Administrazioen esparruan bidaiariak errepidez garraiatzeko ohizko zerbitzu publikoak bateratzeko Erregelamenduaren aldaketa, eta ez da berariazko beste erabakirik hartu beharrik izango, baina indarrean jartzeko, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da testu osoa.

6.- De no presentarse alegaciones, la modificación del Reglamento de armonización de los servicios públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera en el ámbito de las Administraciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo expreso, si bien para su entrada en vigor deberá publicarse el texto íntegro en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.


7.- Gipuzkoako Garraioko Lurralde Agintaritzan sartutako Gipuzkoako Administrazioen esparruan bidaiariak errepidez garraiatzeko ohizko zerbitzu publikoak bateratzeko Erregelamenduaren aldaketa erabakitzen duen osoko bilkurako erabakia jakinaraztea, erabakia hartu eta biharamunean bertan, Gipuzkoako Garraioko Lurralde Agintaritzaren Partzuergoari".

7.- Comunicar al Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa el acuerdo plenario por el que se acuerda la modificación del Reglamento de armonización de los servicios públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera en el ámbito de las Administraciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa al día siguiente del mismo".

ERANSKINA


Erregelamenduari egindako aldaketak.

ANEXO
Relación de modificaciones al Reglamento.1.- Zioen azalpenean, V. atalean, 11. paragrafoan, “…Era horretan, ahalbidetu egin da heldu batek 5 urtetik beherako 4 adingaberekin batera bidaiatzea …” adierazi ordez, hau adierazi behar du: “…Era horretan, ahalbidetu egin da heldu batek 6 urtetik beherako 4 adingaberekin batera bidaiatzea …”


1.-En la Exposición de Motivos, apartado V, párrafo 11, donde dice " Se posibilita, así, que una persona adulta pueda viajar acompañada de 4 menores de 5 años…" debe decir: "Se posibilita, así, que una persona adulta pueda viajar acompañada de 4 menores de 6 años…"


2.- Atariko Tituluan, 3. artikulua.- Definizioak, “Adingabea: bost urtetik beherako bidaiaria.” adierazi ordez, Hau adierazi behar du "Adingabea: sei urtetik beherako bidaiaria…”


2.- En el Título Preliminar, artículo 3. Definiciones, donde dice "Menor: persona viajera con edad inferior a cinco años." Debe decir "Menor: persona viajera con edad inferior a seis años".


3.- II. tituluan, 17.2 artikulua. Adintxikikoak garraiatzea, “… 5 eta 18 urte bitarteko bidaiariak ibilgailuan sartzen badira …” adierazi ordez, hau adierazi behar du: “… 6 eta 18 urte bitarteko bidaiariak ibilgailuan sartzen badira …”


3.- En el título II, artículo 17.2. Transporte de personas menores de edad, donde dice: "Las personas viajeras con una edad comprendida entre los 5 y 18 años que accedan al vehículo…" debe decir: "Las personas viajeras con una edad comprendida entre los 6 y 18 años que accedan al vehículo…"


4.-V. Tituluan, 44. artikulua. Baliozko garraio-titulua eramateko betebeharra, bigarren paragrafoan, “Haurrek, bost urtetik aurrera, baliozko garraio-titulua izan beharko dute..." adierazi ordez, hau adierazi behar du: “Haurrek, sei urtetik aurrera, baliozko garraio-titulua izan beharko dute…"


4.- En el título V, artículo 44. Obligación de portar el título de transporte válido, párrafo segundo, donde dice "Las personas a partir de los cinco años de edad deberán…." debe decir: "Las personas a partir de los seis años de edad deberán…Esku hartzeko tarteari hasiera emanda, Alkate jaunak hitza eman dio Soto jaunari eta honek adierazten du 8. puntuarekin lotutako gai bat den arren, puntu horretan abstenitu egin dira eman dituen arrazoiengatik. Kasu honetan, alde bozkatuko dute, soilik hitz egiten duelako 6 urte arteko haurrentzat dohain bidaiatu ahal izateko onespenaz.


Abierto el turno de intervenciones, el señor Alcalde da la palabra al señor Soto, que señala que aunque es un tema que está vinculado con el punto número 8, en el que se han s abstenido por las razones que han dado. En este caso, van de votar a favor, porque únicamente se refiere a la aprobación de la ampliación de la gratuidad de los niños hasta los 6 años.


Bozketara eraman da eta aho batez onartu da.

Sometido a votación es aprobado por unanimidad.

Alkate jauna gai zerrendako azkeneko puntura pasa da.


El señor Alcalde da paso al último punto del orden del día.


-15-
Eskaerak eta galderak.
Díez jaunak hitza hartu du eta euskaraz zera dio, jakin badakite, eta gainera oso pozik daude bere Taldean, Txinzer, Txingudiko zerbitzuak antolatzen ari den monologoen ziklo hori.

Hainbat tokitan garatzen ari da, bai Irunen eta bai Hondarribian.


Berez, helburua benetan txalogarria dela, laudagarria. Nola ez ba, hondakinen gaiakako birzikle-bilketarekiko eduki behar den sentsibilitate berezi hori, birzikakletarekiko ere eduki behar den, ba beno, jarrera positiboa, kanpaina hola kalifikatu behar da, atsegina.

Badu baina, badu bere baina. Hori da bere problema. Udala hainbat gaiekin sensible agertzen den moduan, esan behar dute, eta sentitzen dute baina, beste batzuekin, ez da horrela gertatzen.

Hain zuzen ziklo hau, monologoen ziklo hau dela eta, ba bukaeran Ficoban antolatuko den bukaerako, festari buruz ari da komentatzen, Díez jauna.
Noski, festa antolatu behar da, eta festak ere gustoko dituzte.
Problema da festaren eguna. Hain zuzuen, abenduaren 3a, ospatuko delako esate baterako, Euskararen Nazioarteko Eguna.

Urtean behin, egun bakarra, zoritxarrez, , egun hortan antolatu beharko ziren era guztietako ekintzak euskeraz, behintzat kultura ekintzak euskeraz egin beharko ziren.


Nola ez ba, gaur bertan Bozeramaile Batzordeak onartutako adierazpen insitituzionala, hor dago. Ta honela dio, esalditxo esangarria, ez? Esaten duenean: “Euskara urtean egun batez dugu ospazkizunerako gai”.
Ba hori izan dadila, mesedez. Eta hortik dator eskaera hau, Udal Gobernuari eskatu diote ba beno, bete dezala bere hitza, hau da, egun hartan, euskera izan dadila Irungo izarra.
Udalak zuzenean ez bada, baita ere bere soziedadeen bitartez antolatzen dituen ekintza kulturalak egun hartan, euskeraz izatea.
Beraz, eskatzen dute, Ficoban antolatuko den monologoen festa hori, egunaz, mesedez, aldatzea.
Egin behar dela? Bai, egin behar dela, baina badira beste gainontzeko 364 egun, era hortako festa ederrak egiteko. Zeren, euskarak, merezi du gutxieneko duintasuna, baldin bada gutxienez, baldin bada holako egun batean.

Díez jaunak dio, jakin izan dute, baita, Mankomunitate horren barruan dagoela Hondarribiako Udala. Eta Hondarribiako Udalak erabaki du egun hortan, hain zuzen Txinzerrek proposatutako ekimen hori ez gauzatzea.

Hau da Euskararen Nazioarteko Egun hori, bere osotasunean, bere herrian, ospatzea.
Eta adibide hori izanda ere, Hondarribia Mankomunitate horren barruan dagoela ere, egiten baldin bada, zergatik Irungo herrian ez da berdin jokatzen, ez? galdetzen du Díez jaunak
Alkate jaunak Díez jaunari erantzuten dio Mankomunitateari jakinaraziko diotela ea zerbait egiterik dagoen, baina pentsatzen du dagoeneko dena martxan egogo dela eta konplikatua ikusten du.


-15-
Ruegos y preguntas.
Pide la palabra el señor Díez, que en euskera, comenta que ha llegado a su conocimiento, y señala que en su Grupo están muy contentos, por el ciclo de monólogos organizado por Txinzer, Servicios de Txingudi.
Se está desarrollando en algunas zonas, tanto en Hondarribia como en Irun.
En principio el objetivo es plausible, loable. No puede ser de otra manera que una campaña en torno a esa sensibilidad especial que se debe de tener hacia la recogida-reciclaje selectivo de residuos, la misma que se necesita para el reciclaje, esa actitud positiva, se puede calificar como una campaña atractiva.
Pero tiene un pero. Es el problema que tiene. De la misma forma en que el Ayuntamiento se muestra sensible con algunos temas, sintiéndolo mucho, tienen que decir que con otros no muestra la misma sensibilidad.
El señor Díez comenta que en Ficoba, se va se va a organizar una fiesta para dar fin a este ciclo de monólogos.

Efectivamente, hay que organizar una fiesta y también les gustan las fiestas.


El problema es la fecha de la fiesta, que es el 3 de diciembre y en esa fecha se celebra también el día internacional de euskera.
Se celebra una vez al año y en esa fecha habría que organizar actividades de toda índole en euskera, al menos habría que realizar las actividades culturales en euskera.
Como no podía ser de otra manera, ahí tenemos la declaración institucional aprobada por la Junta de Portavoces. Dice así, ¿una frase significativa no? cuando dice: "una vez al año el euskera se convierte en tema de celebración".
Pues que así sea, por favor. De ahí viene esta petición, han solicitado al Equipo de Gobierno que cumpla su palabra, es decir, que en esa fecha el euskera sea la estrella en Irun.
El Ayuntamiento, aunque no sea directamente, que todas las actividades culturales que se organicen ese día por las asociaciones sean en euskera.
Por tanto, lo que piden es que cambien la fecha de esa fiesta de monólogos que se va a organizar en Ficoba.
¿Hay que llevar a cabo? Sí, claro que hay que hacerlo. Pero ahí está el resto del año, 364 días, para organizar esa clase de magníficas fiestas. Porque cree que el euskera se merece un mínimo de dignidad al menos cuando se trata de un día tan señalado.
El señor Díez señala que han podido saber que el Ayuntamiento de Hondarribia también está integrado en esa Mancomunidad. Y el Ayuntamiento de Hondarribia ha resuelto no llevar a cabo la actividad que propone Txinzer para ese día.
Es decir, poder celebrar ese día internacional del euskera en su totalidad en su municipio.
Y contando con ese ejemplo, cuando Hondarribia también está integrado en la Mancomunidad y se hace, ¿por qué no se actúa de la misma forma también en Irun, no? Pregunta el señor Díez
El señor Alcalde, responde al señor Díez que se lo trasladaran a la Mancomunidad, a ver si se puede hacer algo, pero supone que todo estará ya en marcha y lo ve complicado.

Eta beste aztergairik ez zegoenez, adierazitako eguneko bederatziak eta hogeita hamasei minutu zirenean, Alkate jaunak amaitutzat eman zuen batzarraldia. Bilkuraren agiri hau egin, eta idazkaria naizen aldetik, ZIURTATU EGIN DUT.


Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y treinta y seis minutos del día indicado el Sr. Alcalde levantó la Sesión, de la que se formula la presente Acta, de todo lo cual, como Secretaria, CERTIFICO


Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə