Acta de Pleno 29. 11. 2017Yüklə 1,26 Mb.
səhifə7/15
tarix03.01.2019
ölçüsü1,26 Mb.
#88885
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Aurrekoa gorabehera, programa berrikusi edo taxutu daiteke ekipamendua abiarazteko prozesuan atzematen diren beharrei jarraikiz. Programaren edozein aldaketak bi erakundeek adostua izan beharko du.

No obstante lo anterior, el programa podrá ser revisado o ajustado en función de las necesidades que se detecten durante el proceso para la puesta en marcha del equipamiento. Cualquier modificación posterior del programa deberá ser acordado por las dos instituciones.Ekipamendu berriko jarduera hasten denean, aurreikusita dago Ama Xantalen udal egoitzaren 68 egoitza plaza eta eguneko zentroko 15 plaza bertara eramatea.

Una vez iniciada la actividad del nuevo centro está previsto el traslado al mismo de las 68 plazas residenciales y 15 plazas de centro de día de la residencia municipal Ama Xantalen.Ama Xantalen egoitza ixtea eta zerbitzuak Arbeseko gizarte ekipamendu berrira eramatea Gipuzkoako udal egoitzak Kabia Foru Aldundiaren organismo autonomoan bateratzeko prozesuaren arabera egongo dira, bai modelo asistentzialari dagokionez, bai langileei dagokienez, bai aurretik dauden kontratuei dagokienez.

El cierre de la residencia Ama Xantalen y el traspaso de sus servicios al nuevo equipamiento social en Arbes se someterán a las determinaciones del proceso de convergencia de las residencias municipales de Gipuzkoa en el organismo autónomo de la Diputación Foral Kabia, tanto en lo relativo al modelo asistencial, como al personal y los contratos de servicios preexistentes.BIGARRENA.-

SEGUNDA.-Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain hartuko ditu, eta ondorioz gauzatuko ditu egoki iruditzen zaizkion kontratu eta kontratazio prozeduren bidez, ekipamenduaren eraikuntza eta kudeaketa. Ekipamendua hauek osatuko dute: egoitza zentro bat eta adineko mendekoentzako egoitzako eta eguneko zentro bat; tutoretzapeko apartamentuak, lehentasunez 1. graduko mendekotasuna duten adinekoentzat izango direnak; mendekotasun egoeran dauden desgaituentzako apartamentu lagunduak eta eguneko zentroak; ahal bada, eguneko arretako zerbitzu bat, udal eskumenekoa, adinekoentzat, autonomia pertsonala sustatzeko zentro bat eta lurrazpiko aparkaleku bat.

La Diputación Foral de Gipuzkoa asumirá y en consecuencia ejecutará mediante el tipo de contrato y el procedimiento de contratación que estime oportunos la construcción y posterior gestión del equipamiento descrito, que estará constituido por: un centro residencial y un centro de día para personas mayores en situación de dependencia; apartamentos tutelados destinados preferentemente a personas mayores con dependencia de grado I; apartamentos con apoyos y centro de día para personas con discapacidad en situación de dependencia; en su caso, un servicio de atención diurna para personas mayores de competencia municipal, un centro de promoción de autonomía personal y un aparcamiento subterráneo.Gipuzkoako Foru Aldundiak azaldutako xederako tramitatzen duen edo dituen espedienteetan, agertuko dira: memoria ekonomikoak, proiektuaren beharra eta bideragarritasuna zuritzen duten txostenak, obraren kokapenari eta ezaugarriei buruzko aurreproiektu bat, administrazio klausula berezien agiriak eta egoitza ekipamenduak emango dituen zerbitzuen baldintza teknikoen agiriak.

El expediente o expedientes que para el fin descrito tramite la Diputación Foral de Gipuzkoa incluirá las memorias económicas, estudios, proyectos e informes justificativos de la necesidad y viabilidad del proyecto, así como un anteproyecto sobre la ubicación y características de la obra, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas de los servicios a prestar en el equipamiento residencial.HIRUGARRENA.-

TERCERA.-


Irungo Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari mandatua ematen dio hitzarmen honetako betekizunak betetzeko beharrezkoak diren kontratazio espedienteak onartzeko eta kudeatzeko, ondoren deskribatzen diren baldintzetan.

El Ayuntamiento de Irun encomienda a la Diputación Foral de Gipuzkoa la aprobación y gestión de los expedientes de contratación que para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente convenio sean necesarios, en las condiciones que a continuación se describen.Mandatu horrek izango ditu: proiektuaren bideragarritasun ekonomiko-finantziarioa jasotzen duen memoria ekonomikoaren onarpena, obraren kokapenerako eta ezaugarrien aurreproiektua barne; Administrazio klausula berezien agiriak; adinekoentzako tutoretzapeko apartamentuen zerbitzuaren baldintza teknikoen agiriak. Orobat agertuko da kontratazio espedientearen lizitazioan, aurkeztutako eskaintzen analisia, esleipen proposamena, kontratuaren esleipena eta sinadura.

Dicha encomienda comprenderá: la aprobación de la memoria económica comprensiva de la viabilidad económico-financiera del proyecto, incluido el anteproyecto para la ubicación y características de la obra, del pliego de cláusulas administrativa particulares, del pliego de prescripciones técnicas del servicio a prestar en los apartamentos tutelados para personas mayores. Asimismo comprende la licitación del expediente de contratación, el análisis de las ofertas presentadas, la propuesta de adjudicación, la adjudicación y la formalización del contrato.Ekipamendua eraikitzeko eta kudeatzeko espedientearen tramitazioa hasi baino lehen, eta egikaritzea bideratu ahal izateko aurrekontuetan baliabideak esleitzea beharrezkoa den neurrian, hitzarmen hau garatu behar izango da, sinatzen duten administrazioek onartutako behar adina administrazio ekintzen bidez, eta bi administrazioek onartutako aurrekontu izendapenen baldintzapean geratuko dira. Edozein kasutan, Irungo Udalari bermatuko zaio parte hartzen duela lizitazioaren baldintzen definizioan eta aurkezten diren eskaintzen balioespenean, ekipamenduaren eraikuntzari eta bere eskumenekoak dira zerbitzuei dagokienez.

Con carácter previo a la tramitación del expediente de contratación relativo a la construcción y gestión del equipamiento, y en la medida en que resulte precisa la consignación de recursos en los respectivos presupuestos que viabilicen su ejecución, será preciso desarrollar el presente convenio a través de cuantos actos administrativos sea necesario aprobar por las Administraciones firmantes y quedarán condicionadas a las consignaciones presupuestarias aprobadas por ambas Administraciones. En todo caso, se garantizará al Ayuntamiento de Irun la participación en la definición de las condiciones de la licitación y de la valoración de las ofertas presentadas en relación a la construcción del equipamiento y en relación a los servicios que son de su competencia.Behin obrak jasota, eta ekipamenduaren hasiera dataren eta tutoretzapeko apartamentuen kudeaketa hasi aurretik, Irungo Udalak Foru Aldundiaren kokapenean subrogatuko da tutoretzapeko apartamentuen kudeaketari dagokionez.

Una vez recibidas las obras y antes de la fecha de inicio del equipamiento y de la gestión de los apartamentos tutelados, el Ayuntamiento de Irun se subrogará en la posición de la Diputación Foral en relación a la gestión de los apartamentos tutelados.Lizitatzaileek aurkezten dituzten obra guztien artean, esleitua bada eskaintza bat non proiektu orokorraz aparteko proiektu arkitektoniko independente baten bidez idatzi eta gauzatu baitaitezke tutoretzapeko apartamentuak, Irungo Udalak bere gain hartuko ditu, egin behar diren tramiteen aurretik, proiektua onartzeko eta tutoretzapeko apartamentuen obrak, ekipamenduak eta kudeaketa egiteko ardura.

Si de entre las ofertas presentadas por los licitadores resulta adjudicataria quien presente una oferta en la que es posible redactar y ejecutar mediante un proyecto arquitectónico independiente del resto del proyecto los apartamentos tutelados, el Ayuntamiento de Irun asumirá previos los oportunos trámites la responsabilidad de la aprobación del proyecto, de la ejecución de obras, el equipamiento y la gestión de los apartamentos tutelados.Dena dela, Irungo Udalak bere gain hartuko du tutoretzapeko apartamentuei dagozkien higiezinen titulartasuna, egokia den ondare modalitatean; horretarako, egokitzapenak erraztuko ditu eta hirigintza arloko ebazpenak onartuko ditu.

En todo caso el Ayuntamiento de Irun asumirá la titularidad sobre la parte del conjunto inmobiliario correspondiente a dichos apartamentos tutelados, en la modalidad que resulte patrimonialmente oportuna para lo cual facilitará las adecuaciones y aprobará las resoluciones de naturaleza urbanística precisas para ello.LAUGARRENA.-
Udalarekin adostuko dira egoitza ekipamenduaren hirigintza eta arkitektura baldintzak eta adinekoentzako tutoretzapeko apartamentuen kudeaketaren, ustiaketaren eta eskuratzearen baldintza tekniko-sozialak.

CUARTA.-
Se consensuarán con el Ayuntamiento las condiciones urbanísticas y arquitectónicas del equipamiento residencial, así como las condiciones técnico-sociales de la gestión, explotación y acceso de los apartamentos tutelados para mayores.BOSGARRENA.-

QUINTA.-

Gizarte ekipamendua eraikitzea, ekipatzea eta kudeatzea xede duen administrazio kontratuaren iraupena berrogei (40) egunekoa izango da.

La duración del contrato administrativo cuyo objeto sea la construcción, equipamiento y gestión del equipamiento social no podrá ser superior a cuarenta (40) años.Bai Gipuzkoako Foru Aldundiak, bai Irungo Udalak, konpromisoa hartzen dute nahikoa aurrekontu izendapena izateko kontratuak irauten duen bitartean, hartara prezioa ordaintzeko, kontratu horretan adosten diren termino eta baldintzetan.

Tanto la Diputación Foral de Gipuzkoa como el Ayuntamiento de Irun se comprometen a disponer de la consignación presupuestaria suficiente durante el plazo de vigencia del contrato para abonar el precio en los términos y condiciones pactados en dicho contrato.Proiektua gauzatzea udal araudiak aurreikusten duen hobari erregimenaren pean egongo da; ondorioz, Irungo Udalak konpromisoa hartzen du Eraikuntza, Instalazio eta Obra gaineko Zergaren kuotari Eraikuntza, Instalazio eta Obra gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalaren 8.1.b) artikuluak ezartzen du hobaria aplikatzeko. Horren arabera, 100eko 95 arteko hobari bat ezartzen da interes bereziko edo udal erabilerako eraikuntza, instalazio edo obra deklaratzen direnen alde, hori zuritzen duten baldintza sozialak, kulturalak, historiko-artistikoak edo lana sustatzekoak daudelako.

La ejecución del proyecto estará sujeta al régimen de bonificaciones previsto en la normativa municipal y, por tanto, el Ayuntamiento de Irun se compromete a aplicar a la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras la bonificación que establece el artículo 8.1.b) de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por el que se establece una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias, sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración.Jarduera hasi aurretik, bi administrazioek gizarte ekipamenduak eraiki diren lursailaren edo lursailen gastu komunen partaidetzaren gaineko ehunekoak ezarriko dituzte.

Previo al inicio de la actividad, ambas administraciones establecerán los porcentajes de participación en los gastos comunes de la parcela o parcelas sobre las que se haya edificado los equipamientos sociales.SEIGARRENA.-

SEXTA.-


Hitzarmen honen helburua da ezartzea nola esku hartu behar duten bi aldeek, nahiz eta geroago legezko egintza administratiboak eta gainerako agiri juridikoak bete beharko diren, hori dena zehazteko, gauzatzeko, eta betetzeko.

Este convenio tiene la finalidad de fijar los cauces de intervención de las partes firmantes, sin perjuicio de los actos administrativos y demás documentos jurídicos que sean necesarios para su concreción, ejecución y exigibilidad posteriores.ZAZPIGARRENA.-

SÉPTIMA.-


Hitzarmen hau behar bezala garatzeko eta gauzatzeko, Jarraipen Batzorde bat eratuko da erakunde bakoitzeko hiru ordezkarik eta hitza bai baina botorik ez duen idazkari batek osatuta. Gipuzkoako Foru Aldundiaren ordezkariak Gizarte Politikako Departamentuak izendatuko ditu. Udalaren ordezkariak eskumena duen organoak izendatuko ditu.

Para el efectivo desarrollo y ejecución de este convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento compuesta por tres representantes de cada Institución y asistido por un secretario/a con voz y sin voto. Los representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa serán designados por el Departamento de Políticas Sociales. Los representantes del Ayuntamiento serán designados por el órgano competente del mismo.Jarraipen Batzordeak betekizun hauek izango ditu:

La Comisión de Seguimiento realizará las siguientes funciones:  1. Hitzarmena behar bezala garatzen dela zainduko du, interpretazio arazoak eta gauzatze arazoak ebazten saiatuz.

  1. Velará por el efectivo desarrollo del convenio, procurando resolver los problemas de interpretación y ejecución del mismo.

  1. Kudeaketa mandatuaren amaierarako baldintzak ezarriko ditu.

  1. Establecerá las condiciones para la finalización de la encomienda de gestión.Jarraipen batzordea gutxienez urteko azken hiruhilekoan bilduko da. Hala ere, batzordea bilduko da alde batek eskaera arrazoitua luzatzen badio idazkariari. Honek bilera deituko du hamabost eguneko epean gehienez, eskaera behar bezala jaso denetik hasita.

La comisión de seguimiento se reunirá por lo menos una vez el último trimestre del año. No obstante, la comisión se reunirá previa petición razonada de cualquiera de las dos partes dirigida al secretario/a, quien la convocará en el plazo máximo de quince días a contar desde la recepción fehaciente de la petición.Klausula honetan berariaz jasotzen ez dena aplikagarria izango da organo kolegiatuen erregimena, Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren 40/2015 Legeak arautzen duena.

En lo no previsto expresamente en la presente cláusula será aplicable supletoriamente el régimen de los órganos colegiados regulado en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.ZORTZIGARRENA.-

OCTAVA.-


Hitzarmen hau administratiboa da; interpretazioa eta garapena, beraz, lankidetza hitzarmenei aplikatzen zaien lege ordenamendu administratiboak araupetuko ditu.

El presente convenio es de naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación y desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo aplicable a los convenios de colaboración entre Administraciones Públicas.Hitzarmen hau aplikatzeari, interpretatzeari edo betetzeari dagokienez auzirik sortzen bada, Administrazioarekiko Auzietako Jurisdikzioak izango du ebazteko eskumena.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento serán de conocimiento y competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.BEDERATZIGARRENA.-

NOVENA.-


Hitzarmen hau sinatzean sartuko da indarrean, eta lau urteko iraupena izango du. Epe hau beste lau luzatu ahal izango da, bi aldeek hala adostua.

El presente convenio surtirá efectos desde su firma y tendrá una duración máxima de cuatro años, prorrogable por otros cuatro por acuerdo expreso de ambas partes.Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren 40/2015 Legeak 11.3.b) artikuluan dioenari jarraikiz.

Será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.


HAMARGARRENA.-

DECIMA.-


Hitzarmen honen indargabetzeko arrazoiak izango dira Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearen 51. artikuluak hitzarmen administratiboetarako aurrikusitako berberak.
Sinadurak


Serán causas de resolución del presente convenio las mismas que las previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público para los convenios interadministrativos.


Hitz egiteko txandari hasiera eman dio Alkate jaunak eta Corchón Arretxe jaunak hitza hartu du azaltzeko kudeaketarako mandatua egiteko hitzarmena, Arbesen ekipamendu bat eraiki eta gizarte ekipamendua kudeatzeko, gaurko Udal Batzarrera ekarri baitute onartzera, fase berri bat abiatzeko lehenengo urratsa dela, horrek egingo baitu Irunek adin nagusikoentzat egoitza berri bat edukitzea Arbes eremuan, 130 plazakoa. Desgaitasuna duten pertsonentzat 24 plaza, mendekotasuna duten pertsonentzat 30 plazako eguneko zentro bat eta beste bat udal eskumenekoa eta Udal honek finantzatua, esaterako, mendekotasun arriskuan dauden eta "1 mailako" mendekotasuna duten adineko pertsonentzat, Irungo 65 pertsonentzat, apartamentu tutelatuak. Guztira, barruti honetan, ekipamendu horretan, 250 pertsona baino gehiago artatuko dira.

Honako hau oso proiektu garrantzitsua da Udal Gobernuarentzat. Berez, agintaldi honetako Gobernu programan ageri da aurrera eraman beharreko ekintzen artean, non jasotzen baitzen Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzea adin nagusikoentzako Arbesko egoitza eraiki beharra zegoela.

Hitzarmen hori sinatzeak proiektua errealitate bihurtuko du. Esan beharra dago asko atzeratu dela, bi urte eta erdi igaro da, sinatze hori atzeratu egin da Udal honekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik. Baina tira, hala ere, errealitate bihurtuko da.
Esaten zuen bezala, ekipamendu honen eraikuntza, une honetan ezin baita hori zehaztu, onartu ondoren ere beste fase batzuetatik pasa beharko duelako, eta Aldundiaren kudeaketa-mandatu horren hitzarmenean jasota dago aipatu fase horiek garatzeari buruzko aipamenak.

Noski, Udal Gobernu honetatik oso adi egongo da Gipuzkoako Foru Aldundiak gainontzeko faseak ere bete ditzan eta ekipamendu hori errealitate bihur dadin Irun hirian ahalik eta azkarren.


Balioan jarri nahi du baita ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak, adineko pertsonentzako egoitzen kudeaketan eskumena berak baitu, agintaldi honetan bi egoitza eraikiko dituela.

Eta oso pozik gaude esan dezakegulako bi egoitza horietako bat Irun hirian eraikiko dena izango dela.

Horrek ahalbidetuko du adineko pertsonentzako egoitzetan plaza kopurua handitu egingo dela neurri handi batean hemendik gutxira, ekipamendu hau amaitzea posible denean.

Horixe da, zalantzarik gabe, Udal Gobernu taldearen lehentasunetako bat, Irungo adineko pertsonak ahalik eta hobekien artatzea, eta gaur egun Udalak finantzatuta dauzkagun zerbitzu eta baliabideez gain, Arbesko ekipamendu honekin batera, 50 apartamentu tutelatu ere gehituko dira, guztira, 65 pertsonentzat.
65 plaza izango dituzten -2011n sinatu zen baina Udal honekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik bete ez zen aurreko hitzarmenean baino 15 gehiago- apartamentu tutelatu hauez gain, Gizarte Zerbitzuek etxebizitza komunitario batzuk ditu adineko pertsonentzat hiriko puntu desberdinetan. Eta Lekaenea zonaldean apartamentu tutelatuak.

Baliabide horiek guztiak askoz gehiago dira Euskadiko Autonomia Erkidegoko Gizarte Zerbitzuen mapak Irunentzako markatzen dituenak baino, adineko pertsonentzako egoitza-baliabideei dagokienez, Udalak hornitu behar dituenei begira. Hala ere, Udal honek ahalik eta baliabiderik onenekin hornitu nahi du gure adineko jendea artatzeko.

Horietako asko egokituz, legeak behartzen ez badu ere, mendekotasun egoerara eta Euskadiko Autonomia Erkidegoan daukagun erronkarik garrantzitsuenari aurre hartuz, alegia, populazioaren zahartzeari.
Azkenik, Corchón jaunak eskertu nahi die hitzarmen honetan lanean aritu diren talde desberdinei, alde batetik, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politika departamendukoei, bestetik Gizarte Ongizate Arloko teknikariei ere bai eta, azkenik, Udaleko Idazkaritza Orokorrari eta Kontu-hartzailetzari, izan ere horiek guztiek erlojuaren aurka lan egin dute hitzarmen hau gaurko udal batzar honetara ekarri ahal izan zedin.

Melida jaunak euskeraz adierazten du, bukaeratik hasiko dela eta esango du bere taldearen bozka abstentzioa izango dela.

Hori behin esanda, baita ere esan behar du, bere taldea pozik dagoela eta ados dagoela erresidentzia berri bat eraikitzearekin. Baina, Batzordean ere aipatu zuten bezela, proiektu honek oraindik ere eta gaur egun, zalantza batzuk planteatzen dizkiete.
Horietako bat da, kokapena. Kokapena azkenean Arbesen izango da, eta gaur egun adibidez, Ama Xantalen hemen dago, hemen Urdanibia Plazaren ondoan, eta gaur egun dagoen bezela herrian erabat integratuta dago. Eta hori, argi dago.

Orduan, bertan daudenek kafe bat hartu nahi badute, paseotxo bat eman nahi badute, bizilagunen artean egingo dute, ez? Orain arte egin duten bezela, eta Arbesera joaten direnean, ba oraindik ez daki ze nolako integrazioa izango duen auzoan.


Bestalde, beno, bigarren puntua izango litzateke, gaur egun, Ama Xantaleneko egoitza dagoen tokian, badakite hor beste zerbitzu batzuk emango direla, beste zerbitzu batzuk eskaini egingo direla, baina oraindik indefinizio fase batean daude, eta oraindik ere Delegatuak ezin izan die esan ze nolako instalazio ta ze nolako zerbitzu emango diren aurrerantzean.
Melida jaunak gazteleraz jarraitzen du esanez, hirugarren puntua eta jada azkena, bai gustatuko litzaiekeela esatea haientzat oso garrantzisua dela jakitea zein izango den egoitzako egungo langileen destinoa.

Badakite hitz egiten ari direla, haiekin hitz egin dela, bilerak egin direla, baina iritsi zaien bezala, informazio horiek nahiko lausoak dira eta oraindik ez daude horiek zehazteko garaian. Ez dakite udal organigramaren parte izango diren, ez dakite Kabia elkartera zein baldintzetan igaroko diren, eta esaten ari zen bezala, badakite prozesu bat dela eta badakite etorkizun batean jakingo dutela, baina gaur gaurkoz zalantza batzuk planteatzen ari zaizkie oraindik.

Arrazoi horiek direla eta, Melida jaunaren taldea abstenitu egingo da.
Larrea andreak hitza hartu du eta lehenik eta behin iragartzen du bere taldeak aldeko botoa emango duela, izan ere 2007an hasi zen Irunen, Arbesen, egoitza berri bat egiteko proiektua. Hamar urte igaro dira eta 2011n sinatu zen lehenengo hitzarmena.
Ordezkari jaunari eskatzen dio adi egon dadila, orain sinatu den hitzarmen hau bete dadin.
Bai egia dela hitzarmen honen bitartez sinatu diren hobekuntza berriak, baldintza berriak aurretik zeudenekin alderatuta asko hobetu direla eta ongi dagoela egunez plaza gehiago egotea, egoitzetan osagarri gehiago egotea …
Baina adierazten du baita ere EH Bilduko bozeramailearen kezka bera dutela langileei dagokienez, izan ere hitzarmena aurkeztu zen Batzorde hartan bai antzeman zela langileen egonezina, izan ere langileek jakin nahi dute ea udalaren Langile Zerrendan sartuko diren ala ez.
Eta bai egia dela nolabait ideia lauso bat egon zela eta uler zitekeela hurrengo Lanpostu Zerrendan sartuko zirela. Larrea andreak zera galdetzen du, nola egin daiteke hori? Izan ere ideia hori botatzea, ez baitu uste egin daitekeenik, beraz, ikusiko da zertan geratzen den.
Baina bai dela langileek duten kezka bat eta ahalik eta azkarren konpontzen bada, hobe.
Soto jaunak hitza eskatu du adierazteko ulentzen daudela proiektu hau aurrera ateratzeko egin diren ahaleginengatik.

Ados daude egingo den hornidurarekin edo ekipamenduarekin. Unea iritsi denean, horrek esan nahi duen inplikazio guztiengatik, ordezkari jaunak ongi adierazi duen bezala, lurralde honentzat hain garrantzitsuak diren gaietarako, zahartzea, prebentzioa, etab.

Ordezkari jaunak planteatu du baita ere badirela gai batzuk, jakina, hitzarmen honek jaso ezin dituenak eta, gainera, hitzarmenean bertan jasotzen dira, esaterako, kudeaketaren baldintza tekniko-sozialak, ustiaketa, apartamentu tutelatuetara sartzeko aukera, etab. argi dago era honetako hitzarmen batean ezin direla gai horiek jaso.

Adierazten da baita ere jarraipena egiteko batzorde bat egongo dela eta jarraipenerako batzorde horrek ezartzen dituela kudeaketaren mandatua egiteko baldintzak, hitzarmen honen eragina eta garapena zainduko duela, eta espero dute honako hau behintzat beteko dela. Jarraipenerako batzorde bat egongo da, ez daki bere garaian ba ote zegoen, baina kasu honetan behintzat hala jasota dago.


Hortik haratago, hitzarmenean bertan ageri da langileen traspasoa den hori, nahiz eta nolabait "zehazteko" terminoa erabiltzen den, eta badirudi zerbitzuak Arbesko ekipamendu sozial berrira aldatzeari buruz ari dela, alegia, Gipuzkoako egoitzak Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kabia erakunde autonomoan sartzeko prozesuaren baitan egongo dela gai hori, hau da, bai egoitzaren eredua eta bai aurretik zeuden langileei eta zerbitzuetako kontratuei dagokienean.

Hau da, hitzarmenean bertan adierazten ari dira hasiera batean behintzat, Batzorde Informatiboan gutxi gora behera esan zitzaien bezala, Irungo Udaleko funtzionario titularitatea mantendu dezaketen arren, ikusteko dagoela Lanpostu Zerrendan mantenduko ote dituzten, hori baita nahi dutena. Baina hasiera batean Kabia erakundera pasako liratekeela.


Beraz, ez dakit oso ongi ere langile horien balorazioa, oraindik egiteke daudenak, joango diren… tira, zentzu horretan, bere taldea ados dago proiektuarekin eta garatzen doan neurrian horren aldeko apustua egingo dute, babestu egingo dute.

Amaitzen du bere esku hartzea jakinaraziz, oraintxe bertan, mahai gainean jarri diren kontuengatik, eta bere garaian Batzordean planteatu zirenengatik ere bai, abstentzioa planteatuko dutela.


Iridoy jaunak esku hartzen du adierazteko, esku hartu duten taldeak esaten ari diren bezala, gure gizartearen zahartzea, zalantzarik gabe, errealitate bat da bai Irunen eta bai Gipuzkoan.

Errealitate hori bi eratara aztertu liteke, edo arazo bezala edo erronka bezala.

EAJ-PNV taldean erronka handi bat bezala ikusten dute. Erronka handi bat, konpromiso argi eta garbia eskatzen duena administrazio publikoen partetik gure adineko pertsonenganako.
Euskeraz jarraitzen du, gaur egun 80 urtetik… Ikusteko pixka bat noraino doan daukagun erronka. Gaur egun 80 urtetik gorako 49 mila adineko lagun baino gehiago bizi dira Gipuzkoan, 2000. urtean baino bikoitza.
Eta aurreikuspenaren arabera 2026rako 56 mila izango dira. Orain baino 7.000 gehiago.
Gaur egun, Irunera bagatoz, 13 mila dira, 65 urte baino gehiago dutenek. Horietatik 4.300 baino gehiagok dute 80 urtetik gora. Bizi-itxaropena haziz doa, eta hori berri bikaina da, luzaroago bizitzearekin ez dugu aski, noski. Ordea, gizarte honek bizi-kalitatea nahi baitu.

Gazteleraz jarraitzen du, adierazten, gizartearen zahartzea da, beraz, lehentasunezko gaia eta gai estrategikoa, bai Gipuzkoao Foru Aldundiarentzat eta bai Irungo Udal honentzat.

Administrazioetatik ematen diren erantzunei dagokienez, azpimarratu eta balioan jarri nahi luke horietako bi: etxeko Laguntza zerbitzua eta Egoitzetako zerbitzuak.
Jakina da pertsona nagusien %80ak bere etxean bertan artatzea nahi duela, horregatik eskaini behar dute kalitatezko etxeko laguntza zerbitzu bat.
Udalaren eskumena izan arren, Gipuzkoako Foru Aldundiak datorren 2018 urtean 7,5 milioi eurorekin lagunduko die udalerriei, eta horietatik 0,5 milioi Irunera bideratuko dira, adineko pertsonak, gure adineko pertsona horiek Irunen, beren etxeetan artatuak izan daitezen.
Gure adinekoek beren giroan bizitzen jarraitu ahal izatea funtsezko zerbait iruditzen zaio. Hortik dator bi erakundeen ahalegin konbentzitua, eskutik ari baitira lanean.
Izan ere erakundeen arteko kolaborazioa aurretik daukagun erronka honetan bermea da gure adinekoentzat eta baita ere herritarrentzat orokorki.

Era berean, Gipuzkoako udal egoitzen integrazioa errealitatea eta apustu sendo bat izaten ari da. Kabia izeneko foru erakunde autonomoa, lehen ere aipatua izan da, poliki poliki eta gradualki, udal egoitzak hartzen ari da bere baitan.


Gaur Iruni tokatzen zaio, eta Irunek egoitza berri bat eta eguneko zentro bat edukiko du Arbesen. Adineko pertsonen kalitatea hobetzera bideratuko den barruti berri bat.


Gaur berresten den hitzarmena lehenengo pausoa da. Eta espero dezan berandu baino lehen, urte gutxitan, proiektu hau errealitate izango dela gure Udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko erakundeen arteko kolaborazioari esker.

Iridoy jaunak adierazten du, hori pozik egoteko moduko zerbait da bere Taldearentzat, EAJ-PNV taldearentzat, baina batez ere irundar guztientzat.


Konbentzituta daude Irunek etorkizunari begira dituen erronkak erakundeen arteko elkarrizketa eta kolaborazioaren bitartez eta erakunde bakoitzaren baitan aurrera eraman behar direla.
Iridoy jaunak bere esku hartzearekin amaitzen du esanez gure adinekoak zaindu behar ditugula, izan ere gaur neurri handi batean gara haiek erein zutena, hortik dator Udalaren eta Aldundiaren apustu sendoa Irungo eta Gipuzkoako adineko pertsonen alde.
De Bengoechea andreak, bere kidearen hitzei erreferentzia eginez, esaten du beraiek dena partekatzen dutela, kezkak, etab. Baina azkenean badago esaldi bat zera dioena: "egiten dutenagatik ezagutuko dituzue". Eta une honetan egin nahi duena da udalerri honi gogorarazi, 2007an jada lurra prest zegoela, eta areago, hasierako saiakera bat egon zen Udala izan zedin preseski egoitza hori eraikiko zuena.

Eta Aldundiaren erantzuna izan zen Udalak egiten bazuen, ez zituela oheak kontzertatuko. Horrelako gordina. 2007tik aurrera, hitzarmenak…


Hemen 2011 urteaz hitz egiten ari dira, baina berak uste du aurretik beste bat sinatu zela, eta 2011koa sinatu zenean, iruditzen zaio Maite Cruzado andrea zegoela, edo Cristina Laborda andrea, ez du ongi gogoratzen. Baina bai gogoratzen duela udal batzar hartan barrez egon zela Aldundiak 50.000 euro jarri zituelako.
Eta gogoratzen du Laborda andreari zera esan ziola, horrekin sega-makina bat eros zitekeela belarrak kentzen hasteko. Beraz, aurreikuspen buenista guztiak egin daitezke, kezkatzen diona …

De Bengoechea andreak galdetzen du ea zenbat aitona-amona hil diren 2007tik 2017ra, ziur, asko izan direla, hamar urte dira eta.


Beraiek beren konfiantza osoa ematen die ordezkariari, bere garaian Laborda andreari eman zioten bezala, nahiz eta belarra mozteagatik 50 mila euro horiek ordurako oso bibrazio txarra eman zien.
Ordezkari jaunari eskatzen dio egiten diren adierazpen guztiak errealitate izan daitezela, ahalegin hori egin dadila, izan ere Corchón jaunak esan duenean "hemendik urte gutxira", ez zaio batere gustatu. Hemendik urte gutxira ez, orain izan behar du. Izan ere 85 urte dituen pertsona batentzat "hermendik urte gutxira" hori, ez dago, ez dago.

Emakumeen bizi itxaropena 87 urtekoa da. Asko dira, baina ziurtatzen dio 87 urtetara iristen dena eta emakumea bada eta esaten badiozu "hemendik urte gutxira" ziur bihotzeko batek emango diola eta arazoa hor bukatuko da.


Beraz, mesedez eskatzen du uler dezala bere taldeak dagoeneko ez dituela hitz politak nahi, ekintzak nahi ditu. Gogoratzen du, beraiek ere eduki zutela erantzukizun hori eta horregatik ezagutzen duela ongi, berriz dio ekintzak nahi dituztela eta ez direla ezer itsusitzen ari.
Baina mesedez, Aldundiari esan diezaiotela nahi dute, baietz, Biblia bertsotan kontatu dezaketela eta zeinen onak garen denok eta zenbat kezkatzen garen gure adinekoengatik, etab. Ekintzak, ekintzak, hamar urte daramagu zain eta.
Corchón jaunak erantzuten du, kokapenari dagokionez, Ama Xantalen oso ongi dagoela, baina tira, uste dute Arbesek tamaina handiagoko beste egitura bat hornituko duela, uste duelako zonalde berean ekipamendu desberdinak egongo direla eta horrek asko aberasten duela han egongo diren pertsonen arreta.

Badakite azkenean badirela pertsona batzuk apartamentu tutelatuetan daudenak, baina eguneko zentro batera ere joaten dira eta alderantziz. Beraz, azkenean, zerbitzu guztiak elkarren ondoan egoteak, ekipamendua asko aberasten du han egongo diren eta hara joango diren pertsonek zerbitzu horiek guztiak aprobetxatu ahal izan ditzaten.


Eta jakina, Arbes auzoa ezagutzen duen edonork ongi baino hobeto daki Melida jaunak aipatu dituen Ama Xantalengo zerbitzuekin alderatuta beste era bateko zerbitzuak dituela, eta noski, Arbesek ere baditu baliabide horiek.
Egia da, hitzarmena 2011koa baino hobea da. Plaza gehiago ditu, Aldundiak plaza gehiago jarri ditu baina Udalak ere bai. Udalak ere apustu egiten du, udalak dituen eskumenen barnean baliabide gehiago eskainiz.
Noski, oso berandu dator. Egia da, hamar urte beranduago dator. Eta horixe da arrazoia amaierako klausulan jarraipenerako Batzorde bat egon dadila jartzeko. Jarraipenerako batzorde bat, jakina, Udal hau oso adi egongo baita hori bete dadin.

Corchón jaunak esaten du zuhurra izan nahi zuela, uste du azkenean jendeak ere politikariei eskatzen diela zehaztapen pixka bat hitz egiteko garaian, izan ere de Bengoechea andreak esan duen bezala: "hitzak, beharrezkoak bakarrik". Gero, azkenean, errealitatea izan behar du.

Eta denak konturatzen dira hemen, proiektu honek jarraipen batzorde bat edukiko duen arren, eta jakina, Udal honen aldetik oso argi dago balioan jarriko dutela Aldundiaren aldetik ere gainontzeko beste fase guztiak bete ditzan, beraz, denak koturatzen dira oso tamaina handiko proiektu bat dela eta ongi egin nahi bada bere denbora eramango duela.
Baina, jakina, batzorde hori bildu egingo da, bere lana egingo du eta, noski, behar izango den foroetan, mahai gainean jartzen jarraituko dute fase desberdinen ibilbidea zein izango den, lehenbailehen errealitate izan dadin. Baina, batez ere, Corchón jaunak urteei buruz hitz egin duenean batez ere zuhur jokatzea nahi izan du.
Eta hain serioa den gai batean, uste du Irungo jendeak merezi duela seriotasun pixka bat. Ez epe batzuk markatu eta gero errealak ez izatea, baina noski baietz, ados daude esaten denean berandu datorrela.

Aldundia atzeratu egin da, agintaldi honetan berandutu egin da, 2 urte eta erdi, nahiz eta jada agintaldiaren hasieratik mahai gainean jarri zuten proiektu hau garatzeak zeukan garrantzia, udal gobernuaren programan jasota zegoen bezala: Aldundiari premiatzea. Gobernu programan jasota zegoen. Beraz, berandu da, baina errealitate bat izango da.

Jarraipen batzordeak, aipatu den bezala, Aldundiari premiatzeko zeregin hori dauka, hark bere egitekoa bete dezan.

Ondoren Larraza andreak esku hartzen du, aipamenengatik eta langile gaia izanik, argitu nahi duelako, Batzorde Informatiboan esan zuen baina berriz esango du, eta gainera datuak emango ditu preseski, horrela kontrastatu ahal izan daitezen.


Gai hau ez da berria, izan liteke, hitzarmenek nola eboluzionatzen duten kontuan hartuta, eta konbergentziako data hurbiltzen doan neurrian, nolabait, gai hau ateratzen joango da eta. Baina bai iruditzen zaiola garrantzitsua jakitea, eta 2016 urtetik hitz egiten eta negoziatzen ari diren gai bat da, eta nolabait langileak ere lasaitzen joateko.

Azkeneko bileran gainera, izan ere Batzorde Iraunkorraren bileretan bakarrik ez, beste bilera bat ere egin baitzen alde guztiekin. Bai gizarte Ongizateko ordezkariaren aldetik eta bai Kabia erakundeko ordezkarien aldetik eta bera Giza Baliabideetako ordezkari bezala, une honetan Ama Xantalen egoitzan dauden langile guzti guztiekin egin zen bilera.

Justu lasaitasun mezu bat emateko helburua zuen, eta mezu horretan esaten zitzaien beraiek izango duten figura Aldundiari transferitutako langilearen figura izango dela, baina inoiz ez dutela galduko Irungo Udaleko funtzionario izaera.
Eta gainera, Kabia erakundearekin eta Giza Baliabideetatik lantzen ari diren hitzarmen horien barnean, nolabait lan egin da denboran zehar lortzen joan diren bai laneko baldintzak eta bai eskubideak blindatzeko.

Eta hori errespetatzeko asmoa dago, mantentzeko, preseski, langile funtzionarioak izango direlako, beraz, dauzkaten baldintzetako inor ez da inola ere aldatuko.


Hori hitz eginda dago, negoziatuta dago eta 2016tik dago, nolabait, hitzartuta eta idatzita, eta gainera esan dezake, kontrastatu ahal izan dadin, 2016ko uztaileko akta batean idatziz jasota dagoela, konprometitu egin da eta noski bete egingo dutela.
Alkate jaunak esku hartzen du adierazpen bat egiteko, soilik, laneko eskubideez hitz egiten ari direlako, eta uste du argi geratu behar duela, Larraza andreak esan duen bezala, zerbitzuak transferitu ala ez transferitu, laneko eskubideak sakratuak direla.
Beraz, horri buruz inork ez dezala zalantzarik egin. Zerbitzua Aldundian eman dezakete, edo Kabian eman dezakete, baina Udaleko funtzionarioak badira, dagozkien eskubide guztiekin pasako dira. Beraz, horri buruz ez dago zalantzarik.
Páez jaunak esaten du ez zuela asmorik esku hartzeko, baina badira gauza batzuk esan direnak eta Ogasun ordezkari bezala suposatzen da sentsibilitate berezi bat baduela gauza batzuk entzuten dituenean.

Noski berandu datorrela Aldundiarekin egin dugun hitzarmen hau, funtsean, urtero Irungo Udalak, bere eskumenetako bat ez izanik, baizik eta Foru Aldundiaren eskumen bat, zaharren udal egoitzak daukan defizit bati aurre egin behar dio, eta urtero milioi bat eurotik gorakoa da.

Esaten denean "zeinen eskertuta gauden" exijitzen du, Irun hirian zaharren udal egoitzarekin egin den eta historikoa den bidegabekeria hori, behingoz zuzendu dadila.
Eta defizitaz hitz egiten denean, lehen Laborda andreak ongi esaten zuen bezala zerbitzu publikoiei buruz, jakina, honako hau, oinarrizkoa dena, eta gehien behar duten pertsonen beharrak atenditzen dituena, gure jendearengatik egiten den inbertsio bat da.
Baina gauzak mahai gainean jarri behar dira, esaten du Páez jaunak, izan ere hemen Irungo herritarrak ordezkatzen ari dira, Irungo Udal Korporazioko kideak dira eta Irungo herritarrek jakin behar dute egoitza -historikoki ez delako atenditu Gipuzkoako Foru Aldundiko arduradunen aldetik, ez lehengoen eta ez oraingoen aldetik- udal aurrekontuari kostatu izan zaiola eta egun kostatzen ari zaiola milioi bat euro baino gehiago.

Beraz, hori argi utzi behar da, edozein ikuspegitatik, Gizarte Ongizateko ordezkariak esaten zuen, hitzarmen hori sinatzeko hamar urte igaro izanak, zaharren egoitza berria izango den horren hasierako pausoa dena sinatzeko, eta atzo arte zaharren udal egoitzaren kokapenaz zalantzak eduki dituzten talde politikoak edukita gainera, ez du lagundu.


Horregatik, hala da, uste du balioan jarri behar dela ahalegina, ahalegin bikoitza, Irungo herritarrok ere zergen bitartez laguntzen dugulako gainontzeko gipuzkoarrekin batera, Gizarte Zerbitzuak hedatu daitezen bai hemen eta bai Gipuzkoako udalerrietan, eta alor honetan erantzukizuna duen horren aldetik ekarpen falta egon delako.

Eta udal aurrekontutik milioi bat euro baino gehiago aportatzen jarraitzen da egoitzan lan egiten duten langileek gure adineko pertsonei zuzenduta ematen duten zerbitzuaren kalitatea mantentzeko.

Eta hori Páez jaunak balioan jarri nahi du, garrantzitsua iruditzen zaiolako une honetan, eta jakina, Corchón jaunak esaten zuenaren harira, uste du orain tokatzen dena, denei, ez soilik Udal Gobernuaren aldetik, baizik eta udal talde politiko guztien aldetik eta Udalarekin batera Foru Aldundiaren aurrean erreibindikatu izan duten gizarte erakunde irundar askoren aldetik orain tokatzen dena da hitzarmen horri lehentasuna eman eta aurrera eramatea. Atzerapen handiarekin datorrela kontuan hartuta, eta horretan denek egon behar dute.


Abierto el tuno de intervenciones por el señor Alcalde, toma la palabra el señor Corchón Arretxe, para explicar que el Convenio para la encomienda la gestión, para la construcción de equipamiento y gestión de un equipamiento social en Arbes, que traen para su aprobación en el Pleno de hoy, es el primer paso para arrancar una nueva fase, que va a hacer que Irun cuente con una nueva residencia para personas mayores en la zona de Arbes, de 130 plazas. Un centro residencial de 24 plazas para personas con discapacidad, un centro de día de 30 plazas para personas con dependencia y otro de competencia municipal y financiados por este Ayuntamiento, como son apartamentos tutelados para personas mayores con riesgo de dependencia o dependencia “grado 1”, para 65 personas de Irun. En total, serán atendidas por este complejo, por este equipamiento, más de 250 personas.
Este es un proyecto muy importante para el Gobierno Municipal. De hecho, figura dentro de las acciones a desarrollar en el programa de Gobierno de este mandato, en el que se recogía instar a la Diputación Foral de Gipuzkoa a la construcción de la residencia para personas mayores de Arbes.
La firma de ese convenio hará realidad este proyecto. Cabe decir que se ha retrasado mucho, dos años y medio, la firma se ha retrasado por causas ajenas a este Ayuntamiento. Pero bueno, sin embargo, será una realidad.

Como mencionaba, la construcción de este equipamiento, que en este momento no se puede concretar, ya que tienen que producirse otras fases posteriores a la aprobación, y que básicamente están recogidas en este convenio de encomienda de gestión de la Diputación para desarrollar esas fases.


Por supuesto que desde el Gobierno Municipal se va a estar muy pendiente, para que se cumplan el resto de las fases por parte de la Diputación de Gipuzkoa, para que este equipamiento sea una realidad en la ciudad de Irun lo antes posible.
También quiere poner en valor, el hecho de que la Diputación Foral de Gipuzkoa, que es la competente en la gestión de las residencias para las personas mayores, en este mandato, va a construir dos residencias. Por lo que están muy contentos y contentas de que una de esas dos residencias va a ser en la ciudad de Irun.
Este hecho, va a posibilitar que el incremento de plazas para residencia para personas mayores aumente, de forma significativa dentro de poco, cuando sea posible que este equipamiento sea finalizado.
Esta es, sin duda, una de las prioridades del Equipo de Gobierno Municipal, atender a las personas mayores de Irun de la mejor manera posible, y aparte de los servicios y recursos de los que contamos actualmente, financiados por el Ayuntamiento, se unirá dentro de este equipamiento de Arbes, 50 apartamentos tutelados para un total de 65 personas.
Aparte de estos apartamentos tutelados que tendrán 65 plazas, -15 más que el anterior convenio que se firmó en el 2011, pero que no se pudo cumplir por causas ajenas a este Ayuntamiento-, los servicios sociales cuentan con varios pisos comunitarios, para personas mayores en diferentes puntos de la ciudad. Y apartamentos tutelados en la zona de Lekanea.
Todos estos recursos son muy superiores a lo que marca el mapa de los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Vasca para Irun, en relación a los recursos de alojamiento de las personas mayores, que tiene que dotar el Ayuntamiento. Sin embargo, este Ayuntamiento quiere dotarse de los mejores recursos que sea posible, para atender a nuestros mayores.
Adaptándolos, muchos de ellos, aunque no obligue la ley a situaciones de dependencia y adelantarnos a uno de los retos más importantes que tenemos en la Comunidad Autónoma Vasca, que es el envejecimiento de la población.
Por último, el señor Corchón quiere dar las gracias a los diferentes equipos que han trabajado este Convenio, por un lado, por parte del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, también personal técnico del Área de Bienestar Social, y por último a la Secretaría General del Ayuntamiento y a la Intervención, ya que todos ellos y ellas han trabajado contrarreloj para que se pueda traer a aprobación este convenio en el pleno de hoy.
El señor Melida explica en euskera que va a empezar por el final y anuncia que el voto de su Grupo va a ser la abstención.
Dicho esto, también tiene que señalar que su Grupo se muestra satisfecho y está de acuerdo con la construcción de una nueva residencia. Pero tal y como dijeron en la Comisión, este proyecto todavía, a día de hoy les plantea algunas dudas.
Una de ellas es, el emplazamiento. Al final se va a construir en Arbes y hoy en día, por ejemplo, Ama Xantalen se encuentra aquí, al lado de la plaza de Urdanibia y tal y como está ahora está integrada totalmente en la ciudad. Y eso está claro.
Entonces, los residentes en caso de que quieran tomar un café, si quieren dar un paseo, lo harán entre los vecinos del barrio, ¿no? Tal y como lo han hecho hasta ahora y cuando vayan a Arbes, no se sabe hasta qué punto se van a integrar en el barrio.
Por otra parte, el segundo punto sería que hoy en día en la zona donde está ubicada la residencia de Ama Xantalen saben que ahí van a ir otros servicios, que se van a ofertar otros servicios, pero todavía se encontran en una fase de indefinición y el señor Delegado todavía no ha podido decir qué tipo de instalaciones y qué tipo de servicios se van a dar de aquí en adelante.
El señor Melida, continua en castellano, diciendo que un tercer punto, y ya por último, sí que les gustaría decir que para ellos, es muy importante cuál va a ser el destino de las actuales trabajadoras de la residencia.
Saben que hay conversaciones, que se ha hablado con ellas, que ha habido reuniones, pero tal y como les han hecho llegar, esas informaciones son bastante difusas, y todavía no están en un momento de concreción. No saben si van a formar parte del organigrama municipal, no saben en qué condiciones se va a hacer el traspaso a Kabia y tal y como venía comentando, saben que es un proceso, y saben que en un futuro lo sabrán, pero a día de hoy, siguen planteándose diversas dudas.
Por estas razones, el Grupo del señor Melida, se va a abstener.
Toma la palabra la señora Larrea, para en primer lugar anunciar el voto a favor de su Grupo, porque desde el año 2007 se inició el proyecto para una nueva residencia en Irun, en Arbes. Han pasado diez años, y en el año 2011 se firmó el primer convenio.
Le pide al señor Delegado, que esté vigilante, para que se cumpla este Convenio ahora firmado.
Sí bien es cierto que las nuevas mejoras que se han firmado con este Convenio, las nuevas condiciones mejoran mucho lo que tenía el anterior, y está bien que haya más plazas de día, más complemento residencial…
Pero también manifiesta la misma inquietud que el Portavoz de EH Bildu, con respecto a las trabajadoras, porque la Comisión en la que se presentó el Convenio, sí que se notó la angustia de ellas, porque ellas quieren saber si van a formar parte de la RPT municipal.
Y sí que es cierto que hubo una idea un poco confusa, en la que se podía entender que podían entrar dentro de la próxima RPT. La señora Larrea, se pregunta, ¿cómo se puede hacer eso? Porque lanzar esa idea, no cree que se pueda realizar, entonces, ya se verá en qué queda.
Pero sí que es una inquietud que tienen las trabajadoras, y cuanto antes se pueda solucionar, mejor.
El señor Soto, pide la palabra, para señalar que reconocen los esfuerzos realizados para sacar adelante este proyecto.
Están de acuerdo con lo que es la dotación o el equipamiento que se va a llevar a término. Llegado el momento, por todas las implicaciones que eso supone, como bien ha planteado el señor Delegado, para cuestiones tan importantes para este territorio como el envejecimiento, la prevención, etc.
También ha planteado el señor Delegado que hay cuestiones que evidentemente, este Convenio no puede abordar y que se abordarán a posteriori, y además, se hacen constar en el propio Convenio, como son las condiciones técnico-sociales de la gestión, explotación, acceso a los apartamentos tutelados, etc. que evidentemente en un Convenio como de este tipo, no pueden abordarse.
También figura que habrá un Comisión de seguimiento, y que esa Comisión de seguimiento establece las condiciones para la encomienda de gestión, velará por el efecto y desarrollo de este Convenio, esperan que efectivamente éste si se cumpla. Se cuenta con una Comisión de seguimiento, que en su momento no sabe si existía, pero desde luego en este caso, sí que lo hacen constar.
Más allá de eso, sí que en el propio Convenio también figura lo que viene siendo el traspaso de las trabajadoras, aunque, lo dice de alguna manera “por determinar” viene a referirse al traspaso de los servicios a un nuevo equipamiento social en Arbes, que se someterá a las determinación al proceso de convergencia de las residencias en Gipuzkoa, en el organismo autónomo a la Diputación Foral de Gipuzkoa de Kabia, es decir, tanto al modelo residencial como al personal y a los contratos de servicios preexistentes.
Es decir, en el propio Convenio, ya está haciendo constar que, en principio, como ya se les dijo más o menos en la Comisión Informativa, el personal, aunque pueda mantener la titularidad de funcionarios del Ayuntamiento de Irun, está por ver si se mantendrían en la RPT, que es lo que quieren. Pero que pasarían en principio al organismo de Kabia.

Entonces, tampoco se sabe muy bien, si se las valoraciones de esas trabajadoras que están pendientes de hacer… Bueno, en ese sentido, su Grupo está de acuerdo con el proyecto, y en la medida que se vaya desarrollando van a apostar por ello, la van a apoyar.


Concluye su intervención informando que ahora mismo, por las cuestiones que se han puesto encima de la mesa, y a su vez por las que se plantearon en la Comisión, van a plantear una abstención.
Interviene el señor Iridoy para señalar que como ya se ha venido diciendo por parte de los Grupos intervinientes, el envejecimiento de nuestra sociedad, sin duda, es una realidad tanto en Irun como en Gipuzkoa.
Esta realidad puede ser abordada de dos maneras, como un problema o como un reto.
En EAJ-PNV, lo ven como un gran reto. Un gran reto, que exige un compromiso claro y nítido por parte de las administraciones públicas para con nuestras personas mayores.
Continúa en euskera diciendo que hoy en día los mayores de 80 años… para ver un poco hasta dónde llega nuestro reto. Hoy en día más de 49 mil personas mayores de 80 años viven en Gipuzkoa, el doble del que había en el año 2000.
Y según las previsiones para el año 2026 llegaremos a la cifra de 56 mil. 7.000 más que en la actualidad.
Hoy por hoy, volviendo a Irun, son 13 mil las personas mayores de 65 años. De ellas más de 4.300 son mayores de 80 años. La esperanza de vida está aumentando y es una buena noticia pero no es suficiente con vivir más años, porque esta sociedad pide calidad de vida.
Continúa en castellano, señalando que el envejecimiento de las sociedades es, pues, un asunto prioritario y estratégico, tanto para la Diputación Foral de Gipuzkoa como para este Ayuntamiento de Irun.
En cuanto a las respuestas que se dan desde las administraciones, le gustaría destacar y poner en valor dos de ellas: el Servicio de Ayuda a Domicilio y los Servicios Residenciales.
Es sabido que el 80 % de las personas mayores quieren ser atendidas en su domicilio, por eso deben ofrecer un servicio de ayuda a domicilio de calidad.
A pesar de ser una competencia municipal, la Diputación Foral de Gipuzkoa, ayudará el próximo año 2018 con 7,5 millones de euros a los municipios, de los cuales 0,5 millones se destinarán a Irun, para que las personas mayores, nuestras personas mayores en Irun, puedan ser atendidas en sus casas.
El que nuestros mayores puedan seguir viviendo en su entorno, les parece algo fundamental. De ahí el esfuerzo convencido de ambas instituciones, que trabajan de la mano.
Y es que la colaboración interinstitucional en este reto que tenemos delante, es garantía para nuestros mayores y para la ciudadanía, en general.
Del mismo modo, la integración de las residencias municipales en Gipuzkoa está siendo una realidad y una apuesta decidida. El organismo autónomo foral, llamado Kabia, que ya se ha mencionado anteriormente, va cogiendo poco a poco y de forma gradual, las residencias municipales.
Hoy le toca a Irun, e Irun contará con una nueva residencia y un centro de día en Arbes. Un nuevo complejo destinado a mejorar la calidad de las personas mayores.
El Convenio que hoy se ratifica, es el primer escalón. Y, espera que, más pronto que tarde, en pocos años, este proyecto sea una realidad, gracias a la colaboración interinstitucional entre el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El señor Iridoy, señala que esto es un motivo de alegría para su Grupo, para EAJ-PNV, pero, sobre todo, lo es para todos y todas las irundarras.
Están convencidos de que los retos de futuro de Irun han de abordarse mediante el diálogo y mediante la colaboración de las instituciones y en el seno de cada una de las instituciones.
El señor Iridoy, concluye su intervención diciendo que debemos cuidar de nuestros mayores, pues hoy somos en gran parte, lo que ellos sembraron, de ahí la apuesta decidida del Ayuntamiento y de la Diputación por las personas mayores de Irun y de Gipuzkoa.
La señora de Bengoechea haciendo referencia a las palabras de su compañera, comenta que ellas lo comparten todo, las preocupaciones, etc., pero al final hay una frase, que es: “por sus hechos los conoceréis”. Y lo que en este momento quiere es recordarle a este municipio, que ya en el año 2007 estaba el terreno disponible, y, es más, hubo una primera intentona de que fuera el Ayuntamiento, el que precisamente llevara a cabo esta residencia.
Y la respuesta de la Diputación fue que si la hacía el Ayuntamiento, no concertarían camas. Así de puro y duro. Desde el año 2007, convenios…
Aquí se está hablado del 2011, pero ella cree que ya se firmó otro anterior, y cuando se firmó el de 2011, que le parece que estaba la señora Maite Cruzado o la señora Cristina Laborda, no recuerda bien. Pero si recuerda que en aquel Pleno hizo unas risas porque, la Diputación puso 50.000 euros.
Y recuerda que le dijo a la señora Laborda, que con eso se podría comprar una segadora para empezar a quitar las hierbas. Entonces, se pueden hacer todas las predicciones buenistas, lo que preocupa, …
Pregunta la señora de Bengeoechea, cuántos ancianos han muerto de 2007 a 2017, seguro que muchos, ya que son diez años.
Ellas le dan toda su confianza al Delegado, como en su momento se la dieron a la señora Laborda, aunque lo de los 50 mil euros por cortar la hierba, ya les dio muy mala vibración.
Le pide al señor Delegado que todas las manifestaciones que se hagan, sean una realidad, que se haga ese esfuerzo, porque cuando el señor Corchón, ha comentado que lo de “dentro de unos pocos años”, no le ha gustado nada. Dentro de pocos años no, tiene que ser ya. Porque para una persona que tiene 85 años, dentro de pocos años no existe, no existe.
Las mujeres tienen una expectativa de 87 años. Son muchos, pero le asegura que la persona que llega a los 87 años que sea mujer, si le dices “dentro de unos pocos años”, casi que le da un ataque y se acabó el problema.
Entonces, por favor, pide que entienda que su Grupo ya no quiere palabras bonitas, quiere hechos. Recuerda, que ellas también tuvieron la responsabilidad, y por eso lo conozce bien, insiste en que quieren hechos, y que no están afeando nada.
Pero por favor, pide que se le de traslado a la Diputación que sí, que pueden contar la Biblia en verso, y qué buenos somos todos, y cuánto nos preocupamos por nuestros mayores, etc. Hechos, hechos, que llevamos diez años esperando.
Responde el señor Corchón, que en cuanto a la ubicación, Ama Xantalen está muy bien, pero bueno, creen que Arbes va a dotar, de otra estructura de mayor tamaño, porque creen que habrá varios equipamientos diferentes en una misma zona, y que eso, enriquece mucho la atención a las personas que van a estar ahí.
Saben que al final, hay personas que están en un apartamento tutelado, pero también acuden a un centro de día o viceversa. Entonces, al final, el que estén todos los servicios juntos, enriquece mucho el equipamiento para que las personas que vayan a estar ahí, y vaya a acudir ahí, puedan aprovecharse de todos estos servicios.
Y desde luego, cualquiera que conozca la zona de Arbes, sabe perfectamente que tiene otro tipo de servicios que el señor Melida ha mencionado, que cuenta Ama Xantalen, por supuesto Arbes también cuenta con estos recursos.
Efectivamente, el Convenio es mejor que el del 2011. Tiene más plazas, la Diputación ha puesto más plazas, pero el Ayuntamiento también. El Ayuntamiento también apuesta por más recursos de competencia municipal.
Por supuesto, que llega muy tarde. Llega, efectivamente, diez años tarde. Y ese es el motivo de que haya puesto en la cláusula final una Comisión de seguimiento. Una Comisión de seguimiento que, desde luego, este Ayuntamiento, va a estar muy pendiente de que se cumpla.
El señor Corchón comenta que ha querido ser cauto, cree que al final la gente pide también a los políticos un poquito de precisión, a la hora de hablar, porque como ha comentado la señora de Bengoechea: “palabras máximas”. Luego, al final, tiene que ser una realidad.
Y a nadie se le escapa, que a pesar de que este proyecto va a tener una Comisión de seguimiento, y que, desde luego, por parte de este Ayuntamiento está muy claro, que van a ponerlo en valor por parte de la Diputación, para que cumpla con el resto de las fases, a nadie se le escapa, que es un proyecto de una magnitud muy importante, y que si se quiere hacer bien, va a llevar su tiempo.
Pero, desde luego, esta Comisión se va a reunir, va a hacer su trabajo, y desde luego, en los foros donde sea oportuno, seguirá poniendo encima de la mesa el recorrido de las diferentes fases, para que sea una realidad cuanto antes. Pero, sobre todo lo que ha querido el señor Corchón, con el tema de los años, es ser cauto.

Y con un tema tan serio, cree que la gente de Irun se merece un poco de seriedad. No marcar unos plazos que luego, no van a ser reales, pero por supuesto que sí, están de acuerdo, con que llega muy tarde.


La Diputación se ha retrasado, se ha retrasado en este mandato, 2 años y medio, a pesar de que ya desde el principio del mandato pusieron encima de la mesa la importancia de desarrollar este proyecto, como figura en el programa de Gobierno Municipal: instar a la Diputación. Figuraba en el programa de Gobierno. Es tarde, pero va a ser una realidad.
La Comisión de seguimiento, como se ha mencionado, tiene este papel de tensionar a la Diputación para que cumpla con su cometido.
A continuación, interviene la señora Larraza, que por alusiones, y por el tema de personal, quiere aclarar, que ya lo mencionó en la Comisión Informativa, pero lo vuelve a reiterar, y además va dar datos precisamente, para que lo puedan contrastar.
Este no es un tema nuevo, es probable que según vayan evolucionando los convenios, y se vaya acercando la fecha de convergencia, de alguna manera, este tema vaya saliendo. Pero sí cree que es importante también que sepan y que es un tema que desde el 2016, se está hablado y se está negociando, y de alguna manera, tranquilizando al personal.
En la última reunión, además no sólo a lo largo de las reuniones de la Comisión Permanente, sino que también se realizó una reunión, con todas las partes. Tanto por parte del Delegado de Bienestar Social, como los representantes de Kabia, y ella misma, como Delegada de Recursos Humanos, con todos y todas las trabajadoras en este momento de Ama Xantalen.
Precisamente para trasladar un mensaje de tranquilidad, y un mensaje en el que la figura que ellos van a tener, va a ser una figura de personal transferido a la Diputación, pero que en ningún momento van a perder la condición de funcionarios del Ayuntamiento de Irun.
Y, además, dentro de esos convenios que se están trabajando con Kabia y por parte de Recursos Humanos, se ha trabajado, de alguna manera, para blindar tanto las condiciones laborales como los derechos que han ido adquiriendo a lo largo del tiempo.
Y eso hay intención de respetarlo, de mantenerlo, precisamente porque va a ser un personal funcionario, con lo cual no van a modificarse absolutamente ninguna de sus condiciones.
Eso está hablado, está negociado y se lleva desde el 2016, de alguna manera, apalabrado y escrito, y además lo puede decir, y se puede contrastar, en el Acta del mes de julio del 2016, está por escrito, se ha comprometido y por supuesto que lo van a cumplir.
El señor Alcalde, interviene para hacer una consideración, sólo porque están hablando de derechos laborales, y cree que tiene que quedar claro, como a dicho la señora Larraza, que se transfieran o no se transfieran servicios, los derechos laborales son sagrados.
Por lo tanto, sobre eso que nadie tenga ninguna duda. Pueden prestar el servicio en la Diputación, o lo pueden prestar en Kabia, pero si son funcionarios del Ayuntamiento, pasarán con el conjunto de derechos que les corresponden. Por lo tanto, de eso no hay duda.
El señor Páez comenta que no pensaba intervenir, pero hay algunas cosas que se han dicho, y que como Delegado de Hacienda, se supone que tiene especial sensibilidad cuando escucha algunas cosas.
Claro que llega tarde, este Convenio con la Diputación, básicamente porque cada año el Ayuntamiento de Irun, no siendo una de sus competencias, sino una competencia de la Diputación Foral, tiene que hacer frente a un déficit que tiene la residencia municipal de ancianos, que supera el millón de euros anuales.
Cuando se habla de "qué agradecidos estamos", exije que esta injusticia que es histórica en la ciudad de Irun, con la residencia municipal de ancianos, se corrija de una vez por todas.
Y cuando se habla de déficit, como antes bien decía la señora Laborda, con servicios públicos, desde luego éste, que es básico, y que atiende a las necesidades de las personas que más lo necesitan, es una inversión que se hace por nuestra gente.
Pero hay que poner las cosas encima de la mesa, señala el señor Páez, ya que aquí están representando a los ciudadanos de Irun, son miembros de la Corporación Municipal irunesa, y tienen que saber los ciudadanos de Irun, que la residencia, -porque no se ha atendido históricamente por parte de los responsables de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los de ayer y los de hoy-, ha estado costando, y está costando al presupuesto municipal más de un millón de euros.
Esto hay que dejarlo claro, desde todo punto de vista, lo decía el Delegado de Bienestar Social, que hayan pasado diez años para firmar este Convenio, que es el arranque de lo que va a suponer la nueva residencia de ancianos, incluso con grupos políticos que desde ayer, dudaban de la localización de la residencia municipal de ancianos, no ha ayudado.
Por eso, efectivamente, cree que hay que poner en valor el esfuerzo, el doble esfuerzo, porque los ciudadanos de Irun también contribuimos como el resto de los guipuzcoanos con los impuestos, a que se desplieguen los Servicios Sociales aquí y en el conjunto de los municipios guipuzcoanos, por la falta de aportación de quien es el responsable en esta materia,
Y se sigue aportando más de un millón de euros del presupuesto municipal al sostenimiento de la calidad del servicio que se presta por parte de las personas que trabajan en la residencia, de cara a nuestros mayores.
Y eso, el señor Páez lo quiere poner en valor, porque le parece importante en este momento, y desde luego, al hilo de lo que comentaba el señor Corchón, cree que ahora lo que toca, a todos, no sólo desde el Gobierno Municipal, sino desde conjunto de los Grupos Políticos Municipales y de muchas entidades sociales irunesas que han reivindicado, conjuntamente con el Ayuntamiento, ante la Diputación Foral, que este Convenio se lleve a práctica de manera prioritaria. Puesto que viene con mucho retraso, y en eso tienen que estar todos.
Beste esku hartzerik ez zegoenez, proposamena bozketara eraman da eta gehiengoaren botoez onartuta geratu da, ondorengo jaun-andreen aldeko botoarekin: Alkatea, Laborda, Páez, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro eta Gómez Adrián Irungo Sozialistak udal taldetik; Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola eta Guezuraga EAJ-PNV udal taldetik; eta de Bengoechea eta Larrea Popularren udal taldetik. Eta ondorengo jaun-andreen abstentzioarekin: Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo eta Peña Sí se Puede Irun udal taldetik; eta Melida, Díez eta Berasategui Euskal Herria Bildu udal taldetik.

Al no haber más intervenciones, se somete la propuesta a votación quedando aprobada por mayoría, con los votos a favor de los señores y las señoras: Alcalde, Laborda, Páez, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro y Gómez Adrián del Grupo Municipal Socialistas de Irun; Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola y Guezuraga del Grupo Municipal EAJ-PNV y de Bengoechea y Larrea del Grupo Municipal Popular y las abstenciones de los señores Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo y Peña del Grupo Municipal Sí se Puede Irun y de los señores Melida, Díez y Berasategui del Grupo Municipal Euskal Herria Bildu.


Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə