Acta de Pleno 33. 11. 16Yüklə 1,09 Mb.
səhifə12/14
tarix30.12.2018
ölçüsü1,09 Mb.
#88019
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Alkate jaunak hitza eman dio Jon Urkolari, ELA sindikatuaren bozeramaile gisa hitz egiteko.
Hona etorri da aurkeztu duten mozioa edo mozioaren testua defendatzeko, alegia, kontratazio publikoan klausula sozialak sartzeko mozioa, kasu honetan Irungo udalerrian.

Testuak konplexua dela eman dezake, baina testuak azken batean egiten duena da oinarrizko hiru ideia defendatu edo bermatu. Testuak bermatzen duena da Irungo Udalarentzat enpresa pribatuen bitartez zeharka lan egin eta zerbitzuak ematen dituzten langile guztiek enpleguan egonkortasun bat eduki dezatela, hau da, ziurtasun bat eduki dezatela enpresa bat aldatzeak ez duela esan nahiko kalera joango direnik edo lan egiten duten orduetan gutxitze bat egongo denik, beren lan baldintzetan murrizketaren bat gertatuko denik…

Bestalde, pleguetan beti jaso dadila aplikatzeko hitzarmen bat badagoela eta hitzarmen hori indarrean egongo ez balitz, hitzartutako azkeneko baldintzak izango direla, kasu honetan sektorekoak, errespetatuko direnak. Eta azkenik, Udalari eskatzen diona da lan baldintzak larriki betetzen ez dituzten enpresak badaude, enpresa horien aurka jotzeko eta eragiteko ahalmena eduki dezala.

Hauek dira oinarrizko hiru ideiak, Osoko Bilkura honek bat egin dezakeena ala ez.

Borondate politikoari dagokionez, gustatuko litzaiekeela esatea Durango, Elorrio, Abadiño, Gasteiz, Mungia, Lodosa, Balmaseda, Laudio, Zalla edo Amurrio bezalako udalek onartu dutela testu hau, lehenengo letratik azkeneko punturaino, ados? Kolore politiko guztietako udalak eta udalerriak, Eusko Alderdi Jeltzaletik hasi eta Bildu arte gobernatuak, gobernu independienteak barne, eta gainera, alderdi sozialistako eta alderdi popularreko jendeak ere onartu du. Beraz, ez da kolore politikoaren kontu bat.
Legalitateari dagokionez, testu hau bera onartu zuen bi aldiz Gipuzkoako Foru Aldundiak bi foru arauen bitartez, eta aipatuko ditu: 4/2013 eta 11/2014. Eta gainera, argudio honetan zerbait gehiago sakontzeko, 4/2013 Foru Araua inpugnatu egin zuen Lehiaren Euskal Agintaritzak Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian, justu, zalantzak zituztelako testu hauen legalitateari buruz eta Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak, 2014ko abenduaren 30ean emandako epai baten bitartez, jada irmoa den epaiaren bitartez, esan zuen testuaren integritatea behar besteko legala zela eta bai Aldundia eta bai Udalak behar besteko konpetenteak zirela osoko bilkura batean era honetako testuak onartzeko.

Beraz, borondate politikoari dagokionez, guk kasu honetan eskatzen dutena da Osoko Bilkura honek mozioa onartu dezala dagoen bezala. Noski, testuaren legalitateari buruz ez daukate inolako zalantzarik, sindikatu bezala, eta Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ere ez dauka zalantzarik testuaren legalitatearen inguruan.


Alkate jaunari ere erantzun nahi dio, izan ere egia da haren aldetik eskaera bat egon dela beraiekin elkartzeko, eskaera hori gaur eguerdian egin da, eta gero arratsaldean ere bai, Alkate jaunaren idazkariak egina, eta gustura egongo lirateke elkartzeko moduan izan baziren, baina beraiek ere agenda bat dute. Orduan, noski, hiru ordu lehenago bilera bat planteatzen bada, batzuetan zertxobait zaila izaten da. Baina dena dela adierazten du, beharrezkoa izango balitz, beraien aldetik gustura egongo liratekeela edozein talde politikorekin elkartu ahal izateagatik lan alorreko gai hauez eta beste kontuez hitz egin ahal izateko.
Bere esku hartzearekin amaitzeko, adierazten du badakiela Udal hau lanean aritu dela beste foro eta beste organoetan ere klausula sozialak sartzeko. Eta ELA bezala asko gustatuko litzaieke foro eta organo horietan parte hartzea, baina ez zaie iruditzen kontraesana denik mozio honen testua onartzea eta testu hau arautu edo garatu dezaketen beste foro eta beste organo batzuk ere egotea.

Testu honek eduki bat du, eta oinarrizkoa da, eta hiru puntu horietan laburbildu du funtsezkoena eta, gero, udalerri honek ulertzen badu hau garatu egin behar dela edo xehetasunen bat eduki behar duela, horrek ez du zertan gu gaur planteatzen ari garen proposamen hau Osoko bilkurak onartzearen aurkakoa izan behar. Beste edozer gauza, uste dute, kasu honetan, Udalak ez daukala borondaterik une honetan berarentzat zeharka zerbitzuak ematen ari diren langileen oinarrizko baldintzak bermatzeko. Ez dezagun ahaztu establezimendu hauxe bera, Udaletxea, garbitzen duten garbitzaileez ari direla, Artaleku-Azken Portu kiroldegietan lan egiten duten haiez ari dira, SAD - etxerako laguntza zerbitzuan lan egiten duten langileez hitz egiten ari dira, OTA-TAO enpresako langileez hitz egiten ari dira…Beraz, zentzu horretan eskatzen dutena zera da, udalerri honek, Osoko Bilkura honek adierazi dezala zein den beren borondate politikoa langile hauekiko.
Bere esku hartzearekin amaitzen du denei eskerrak emanez.

El señor Alcalde, le da la palabra al señor Jon Urkola, que va hablar como portavoz del sindicato ELA.
Se presenta aquí para defender la moción o el texto de la moción que han presentado, que no es otro que la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, en este caso en el municipio de Irun.
El texto puede parecer muy complejo, pero el texto básicamente lo que hace es defender o garantizar tres ideas básicas. El texto lo que viene a garantizar es que todos los trabajadores y todas las trabajadoras que trabajan y prestan servicios para el Ayuntamiento de Irun de forma indirecta, mediante empresas privadas tengan una estabilidad en el empleo, es decir, que tengan la seguridad de que el hecho de que cambie una empresa no va a suponer que se vayan a ir a la calle o haya una reducción en las horas que trabajan, una minoración de sus condiciones laborales…
Por otra parte que los pliegos siempre recojan que existe un convenio de aplicación y que en caso de que ese convenio no estuviera vigente, que las últimas condiciones pactadas, en este caso en el sector, sean las que se vayan a respetar. Y por último lo que le pide al Ayuntamiento es que cuando existan empresas que incumplan de forma grave las condiciones laborales, tenga capacidad para actuar e incidir contra estas empresas.
Estas son tres ideas básicas que este Pleno puede compartir o puede no compartir.
En cuanto a la voluntad política, sí les gustaría decir que ayuntamientos como el de Durango, Elorrio, Abadiño, Gasteiz, Mungia, Lodosa, Balmaseda, Laudio, Zalla o Amurrio han aprobado este texto, desde la primera letra hasta el último punto ¿de acuerdo? Ayuntamientos y municipios de todos los colores políticos, gobernados desde el Partido Nacionalista Vasco hasta Bildu, pasando por gobiernos independientes y con aprobación, incluso también, de gentes del Partido Socialista o del Partido Popular. Con lo cual, no es una cuestión de color político.
En cuanto a la legalidad, este mismo texto fue aprobado en dos ocasiones por la Diputación Foral de Gipuzkoa mediante sendas normas forales y las cita: 4/2013 y 11/2014. Y además por ahondar un poquito más en este argumento, la Norma Foral 4/2013 fue impugnada por la Autoridad Vasca de la Competencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, precisamente porque tenían dudas sobre la legalidad de estos textos y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco mediante sentencia de 30 de diciembre del año 2014 sentencia que ya es firme, dijo que la integridad del texto era perfectamente legal y que tanto la Diputación como los municipios eran perfectamente competentes para aprobar en pleno este tipo de textos.
Con lo cual, en cuanto a la voluntad política, piden en este caso este Pleno que apruebe la moción tal como está. Desde luego, sobre la legalidad del texto no tienen, como sindicato, ninguna duda, y el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, no tiene dudas sobre la legalidad del texto.

También quiere contestar al señor Alcalde, que es cierto que ha habido una petición por su parte para reunirse con ellos, esta petición se ha hecho hoy a mediodía y con posterioridad a la tarde, por parte de la secretaria del señor Alcalde, estarían encantados de poder reunirse, pero también tienen una agenda. Entonces claro, si se plantea una reunión con tres horas vista, a veces resulta un poquito difícil. Pero en cualquier caso, constata su voluntad de que si fuera necesario, estarían encantados de poder reunirse con cualquier Grupo Político para poder hablar de estos y otros asuntos en materia laboral.


Para finalizar la intervención, señala que les consta que este Ayuntamiento ha estado trabajando también en cuanto a la inclusión de cláusulas sociales en otros foros y otros órganos. Y como ELA les gustaría mucho participar de estos foros y de estos órganos, pero no ven contradictorio el que se apruebe el texto de esta moción con que existan otros foros y otros órganos que puedan regular o desarrollar este texto.
Este texto tiene un contenido que es básico y que lo ha resumido en esencia en estos tres puntos, y que con posterioridad si este municipio entiende que esto se debe desarrollar o que debe tener cierto matiz, esto no debe ser contrario a que este Pleno apruebe la propuesta que hoy están planteando. Cualquier otra cosa entienden, que en este caso el Ayuntamiento, carece de voluntad para garantizar las condiciones básicas de los trabajadores que en este momento prestan servicios de forma indirecta para él. No olvidemos que están hablando de las limpiadoras que limpian este propio establecimiento, el Ayuntamiento, están hablando de los que trabajan en el Polideportivo de Artaleku-Azken Portu, están hablando de las trabajadoras del SAD, del servicio de asistencia a domicilio, están hablando de los trabajadores de la OTA…
Entonces, en este sentido lo que sí piden es que este municipio, este Pleno, traslade el mensaje de cuál es su voluntad política para con estos trabajadores.
Finaliza su intervención dado las gracias a todos.


Alkateak jakinarazten du mozio alternatibo bat dagoela, lehen esan duen bezala, eta Idazkari andreari eskatzen dio irakur dezala eta gero emango dituela mozio hori aurkeztu izanaren arrazoiak.

El Alcalde informa que hay una moción alternativa, tal y como ha mencionado anteriormente, pide a la señora Secretaria que le de lectura y luego os explicarán las razones de su presentación.


Mozio alternatiboa irakurri da, Irungo Sozialistak, EAJ Alderdia eta Alderdi Popularren Udal Taldeek sinatua:

"Administrazio kontratazioan klausula sozialak aplikatzeari dagokionean, esan behar da Irungo Udala aitzindaria izan dela alor horretan, horrelako klausulak 2003. urteaz geroztik aplikatzen baititu, ia beste Herri Administrazio bakar batek ere kontuan hartzen ez zituenean.


Urrunago joan gabe, aurten bertan onartu da Udal honetako lorezaintza kontratua klausula sozialak aintzat hartuta, esate baterako postu erreserba enplegu zentro berezientzat, gizarteratzea eta genero ikuspegia bultzatzeko.

Aipatzekoa da Eusko Legebiltzarrak apirilaren 7ko 3/2016 Legea onartu duela, kontratazio publikoan zenbait klausula sozial sartzekoa. Udal honek aspaldiko urteetan betetzen du araudi hori.


Hala ere, Udal Gobernu honek aurrera egin nahi du alor horretan, kontuan izanik profil juridiko nabarmena duen esparrua dela eta alor horretan dauden legeek ezarritako segurtasun juridikoa bete behar dela uneoro, zerbitzu publikoen funtzionamendu egokian eragina izan lezakeen “okerreko urratsik” ez egiteko.


Klausula sozialak aplikatzeari dagokionean, Udal honek honako aurrerapauso hauek egin ditu aspaldi ez dela:


-Lan talde bat sortu da Udaleko hainbat sailen artean, esate baterako, Kontratazioa, Gizarte Ongizatea, Ingurumena, Zerbitzu juridikoak, Erosketak eta Obrak, Arlo desberdinetan aplikatzeko Instrukzio bat sortu ahal izateko gai horri begira.

-2016ko urrian, talde hori alor horretako kanpo aholkulari batzuekin bildu zen, eta baita Gasteizko Udaleko langile tekniko batzuekin ere, Udal hori aitzindaria baita alor horretan eta Instrukzio bat baitu 2015. urte amaieraz geroztik.

Une honetan Instrukzio bat idazteko prozesuan dago Udal hau, azaroak 25 ostiralean egindako Bozeramaileen Batzordean Talde Politikoei jakinarazi zitzaien bezala, eta helburua da aurtengo abenduaren erdialderako.

Hori dela eta, honako akordioa auzkezten dio Udalbatzari:Klausula sozialen aplikaziorako Argibide Ziriborroa egin ondoren, eta Udal Talde Politikoei eman eta gero, Irungo Udalak Gizarte-Eragileekin kontsulta epea irekitzeko konpromisoa hartzen du beraien iritziak kontuan har daitezen.Se da lectura a la moción alternativa, firmada por los Grupos Municipales Socialistas de Irun, Partido Nacionalista Vasco y Partido Popular:
"En relación a la aplicación de cláusulas sociales en la contratación administrativa, cabe decir que el Ayuntamiento de Irun ha sido pinero en esta materia introduciéndolas desde el año 2003 cuando casi ninguna otra administración pública lo hacía.
Sin ir más lejos, este año se ha aprobado el contrato de jardinería de este Ayuntamiento con cláusulas sociales, como reserva de puestos de trabajo a centros especiales de empleo para la inserción social y la perspectiva de género.
Cabe mencionar la aprobación de la Ley 3/2016 del 7 de abril por parte del Parlamento Vasco para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública. Regulación superada por este Ayuntamiento desde hace muchos años.
Sin embargo, es voluntad de este Gobierno Municipal avanzar en esta materia, teniendo en cuanta que es un ámbito de muy marcado perfil jurídico y que requiere en todo momento de una seguridad jurídica establecida en las leyes existentes sobre la materia para no realizar "pasos en falso" que pudieran afectar al correcto funcionamiento de los servicios públicos.
Los avances recientes de este Ayuntamiento en relación a la aplicación de las cláusulas sociales son los siguientes:
Se ha creado un Grupo de Trabajo entre varios departamentos del Ayuntamiento, como el de Contratación, Bienestar Social, Medio Ambiente, Servicios Jurídicos, Compras y Obras, con el objetivo de crear una instrucción sobre esta materia de aplicación a las diferentes Áreas.
En octubre del 2016 este equipo se reunió con una asesoría externa en esta materia, así como con personal técnico del Ayuntamiento de Gasteiz, Institución pionera en este campo y que ya cuenta con una Instrucción desde finales del 2015.
Que en este momento se está en proceso de redacción de una instrucción por parte de este Ayuntamiento, como se informó a los Grupos Políticos en la Junta de Portavoces celebrada el viernes 25 de noviembre, con el objetivo de comunicarlo para mediados de diciembre.
Por todo lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
Una vez elaborado el borrador de Instrucción en la aplicación de cláusulas sociales entregado a los Grupos Municipales, el Ayuntamiento de Irun se compromete a abrir un periodo de consultas con los Agentes Sociales de cara a incorporar sus consideraciones.


Alkate jaunak hitza eman dio Corchon jaunari, Gizarte Ongizateko ordezkariari, hasi baino lehen, balioan jarri nahi du Udal honek azkeneko urteetan klausula sozialen alorrean eta beroiek kontratu administratiboetan sartzeko egin duen lana. Eta jakina denez, alor horretan lanean jarraituko du.

Ez errepikatzeko, mozio alternatiboaren proposamenean jada entzun eta irakurri ahal izan delako, Idazkariak adierazi duenez, eta ELA sindikatuak aurkeztu duen mozioa ez onartzeko arrazoia zera da, alegia, kontu juridiko batengatik da, lege kontu batengatik. Planteatutako puntuekin ados egon gaitezke, berorren izpiritua adierazten duen ikuspuntu bat da, iruditzen zaio aurrerapauso bat dela eta asmoa oso positiboa dela, baina lege mailan hutsune serioak daude.

Ezin da ahaztu oso gai delikatu, sentsible batez hitz egiten ari dela eta udal zerbitzu publikoen parte garrantzitsu baten funtzionamendu onari eragiten diola.

Legeari dagokionez, adierazi den bezala, funtsezkoa da gai honetan. Lehia oso handia dagoen alor bati buruz hitz egiten ari dira, non auzitegi batzuk dauden alor honetan jurisdikzioa dutenak eta, noski, auzitegi horiek parte hartzen dute negligentziaren bat dagoenean edo sektoreko enpresa baten aldetik eskaeraren bat dagoenean, indarrean dagoen legeria zehatz-mehatz errespetatzen ez denean.


Arriskatzen dugu ez soilik udaleko zerbitzu publikoak modu egokian gauzatzea, baizik eta besterik gabe zerbitzuak ez gauzatzea, adierazi dudan bezala, sektoreko enpresek inpugnatu, anulatu edo geldiarazi egin dituztelako kontratu administratiboak. Gobernu honek, zertaz hitz egiten ari den eta Irungo herritarrei zerbitzua eman behar zaiela kontuan hartuta, ezin du horrelakorik gertatzen utzi eta, beraz, alor honetan beti jokatuko du segurtasun juridikoarekin, aurrera eginez baina beti segurtasun juridikoa elementu garrantzitsu bezala.
Mozio honen inguruan hutsune legal batzuk planteatu ziren, Zerbitzu Juridikoetan aipatu zirenak, joan den azaroaren 25ean Bozeramaileen Junta egin zenean, eta hori aplikatzeko garaian hutsuneak ikusten ziren.
Udal Gobernu honek argi dauka ez duela mozio bat onartuko ez badauka beharrezko babes juridikorik, izan ere hori arduragabea izango litzateke, Irungo herritarren artean frustrazioa eta nahasmena sortuko luke. Gainera, herritarren eskaera bat da politikariek legea errespetatu dezatela eta, noski, egin ahal duten hori egin dezatela, ez ditzatela gauzak egingo dituztela agindu a priori dakitenean gainera ezin izango direla egin, kasu honetan muga legalengatik.

Corchon jaunak azpimarratzen du Gobernu Talde honen borondatea dela, adierazi den bezala, Instrukzio sendo bat sortzea klausula sozialak bertan jasotzeko, eta horretarako oposizioko taldeekin kontatu nahi dute, joan den ostiralean adierazi zen bezala, Agente Sozialekin eta, noski, kasu honetan ELA sindikatuarekin ere bai.
El señor Alcalde, da la palabra al señor Corchón, Delegado de Bienestar Social, que antes de comenzar, quiere poner en valor el trabajo que ha hecho este Ayuntamiento a lo largo de los últimos años en materia de las cláusulas sociales y de la introducción de las mismas en los contratos administrativos. Y como se sabe va a seguir trabajando en esta materia.
Por no repetir, porque ya se ha podido escuchar y leer en la propuesta de moción alternativa y como ha comentado la Secretaria, los motivos por los que van a rechazar la moción que presenta el sindicato ELA, es por una cuestión jurídica, una cuestión legal. Se puede estar de acuerdo con los puntos planteados, es un punto de vista que representa el espíritu de la misma, cree que es un avance y cree que la intención es muy positiva, pero a nivel legal hay serias lagunas.
No se debe de olvidar que se está hablando de un tema muy delicado, sensible y que afecta al buen funcionamiento de una parte importante de los servicios públicos municipales.
Respecto a la ley, como se ha comentado, es fundamental en esta materia. Está hablando de un campo donde hay una competencia muy importante, donde hay una serie de tribunales que tienen jurisdicción en este campo, y que desde luego, actúan cuando hay una negligencia o cuando hay alguna solicitud de alguna empresa del sector, o cuando no se respeta de forma escrupulosa la legislación vigente.
Nos arriesgamos a que ya no solamente los servicios públicos municipales se realicen de una forma adecuada, sino que mismamente no se puedan llevar a cabo, porque como ha comentado, pues empresas del sector impugnen, anulen o paralicen los contratos administrativos. Este Gobierno teniendo en cuenta de lo que se está hablando y del servicio a la ciudadanía de Irun, no se puede permitir este hecho y, por lo tanto, siempre actuará en esta materia con seguridad jurídica, avanzando pero siempre con la seguridad jurídica como un elemento importante.

Se plantearon algunas lagunas legales sobre esta moción, que se pusieron de manifiesto por parte de los Servicios Jurídicos, en la Junta de Portavoces del pasado 25 de noviembre, y se veían serias lagunas para su aplicación.


Este Gobierno Municipal tiene claro que no va a aprobar una moción que no cuente con el aval jurídico correspondiente, ya que eso sería irresponsable, crearía frustración y confusión a la ciudadanía de Irun. Además, que es una demanda ciudadana, que los políticos y las políticas respeten la ley y, desde luego, hagan aquello que puedan, que no prometan cosas que luego sepan a priori que no se van a poder desarrollar, en este caso por el límite legal.
El señor Corchón, insiste en que la voluntad de este Equipo de Gobierno, como se ha comentado, es crear una Instrucción potente para la inclusión de cláusulas sociales y para ello quieren contar con los Grupos de la Oposición –como se comentó el pasado viernes– con los Agentes Sociales, y por supuesto, en este caso con el sindicato ELA.


Alkate jaunak hasiera eman dio hitz egiteko txandari.


El señor Alcalde, abre un turno de intervenciones.


Soto jaunak hitza eskatu du eta adierazten du esaten denean, eta ELAko ordezkariak ere esan du, Gipuzkoako Aldundiko Zerbitzu Juridikoek baieztatzen dutela mozio hau ez dela inongo ilegalitate kasutan sartzen, eta badirudi Euskadiko Justizia Auzitegiak gauza bera esaten duela, eta ikusten denean udalen zerrenda luze bat dagoela mozio hau bera onartu dutenak, ez dute ulertzen zer pasa ote den udal horietako guztietako zerbitzu juridikoetatik inork ikusi ez duenean lege alorreko hutsuneren bat dagoela.

Berez, mozio alternatiboan bertan esaten da Gasteizeko Udala erreferentzia bezala hartzen ari direla eta Gasteizeko Udalak mozio hauxe bera onartu du eta ziurrenera aurrekari moduan balio izango zuen Gasteizeko Udalak klausula sozialen alorrean ondoren landu dituen instrukzioetarako, eta tira, hori guztia mahai gainean dagoenez, aurka ez bozkatzeko argudioaren funtsa hutsune juridikoak edukitzeagatik izatea, bere Taldeari ez dio konbentzitzen.

Eta gainera, jada beste gaira pasatuz -izan ere orain ez da sartuko ilegalitateen alorreko eztabaida batean eta hori dio denbora asko eramango liekeelako eta gainera ez direlako kontratazioan adituak. Hortik aparte, uste du gauza batek ez duela bestea kentzen. Eta berriz dio, Gasteizeko Udala denez erreferentzia mozioan, adibide ona izan daiteke, eta Gasteizeko Udalak mozio hau onartu bazuen eta ondoren klausula sozialen Instrukzio propio bat egin bazuen, ulertzen du Irungo Udalak aurrera eraman dezakeen eskema izan daitekeela ederki asko; mozio hau onartzea eta ondoren, minimo hauetan oinarrituta, izan ere ulertzen duena da minimoak direla, askoz ere harantzago joan nahi delako, elkarren artean hitz egingo da aurrera egiten joateko.


Solicita la palabra el señor Soto para señalar que cuando se dice, y también lo ha dicho el representante de ELA, que los Servicios Jurídicos de la Diputación de Gipuzkoa afirman que esta moción no incurre en ninguna ilegalidad, cuando parece que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dice lo mismo, cuando parece que hay una retahíla de ayuntamientos que han aprobado esta misma moción, no entienden que habrá pasado por los Servicios Jurídicos de todos esos ayuntamientos para que ninguno haya considerado que existe alguna laguna legal.
Cuando de hecho en la propia moción alternativa se dice que se está tomando como referencia al Ayuntamiento de Gasteiz. Cuando el Ayuntamiento de Gasteiz ha aprobado esta misma moción y probablemente serviría de precedente para la posterior instrucción que ha realizado el Ayuntamiento de Gasteiz en relación con las cláusulas sociales, cuando todo eso está sobre la mesa, la esencia del argumento de no votar en contra, por lagunas jurídicas, a su Grupo no le convence.Yüklə 1,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə