Additional protocol to the Agreement between the Republic of Austria, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the RepuYüklə 1,05 Mb.
səhifə2/13
tarix22.11.2018
ölçüsü1,05 Mb.
#84731
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

{0>(c) The Community shall provide to the Agency, by 15 May of each year, the information identified in Article 2(a)(vi)(b) and (c) for the period covering the previous calendar year.<}0{>(c) Il-Komunità għandha tipprovdi lill-Aġenzija, sal-15 ta’ Mejju ta’ kull sena, l-informazzjoni identifikata fl-Artikolu 2(a)(vi)(b) u (c) għal perjodu li jkopri s-sena ta’ qabel.<0}

{0>(d) Each State shall provide to the Agency on a quarterly basis the information identified in Article 2(a)(ix)(a).<}0{>(d) Kull Stat għandu jipprovdi lill-Aġenzija fuq bażi ta’ kull kwart tas-sena l-informazzjoni identifikata fl-Artikolu 2(a)(ix)(a).<0} {0>This information shall be provided within 60 days of the end of each quarter.<}0{>Din l-informazzjoni għandha tingħata fi żmien 60 ġurnata mit-tmiem ta’ kull kwart tas-sena<0}

{0>(e) The Community and each State shall provide to the Agency the information identified in Article 2(a)(viii) 180 days before further processing is carried out and, by 15 May of each year, information on changes in location for the period covering the previous calendar year.<}0{>(e) Il-Komunità u kull Stat għandu jipprovdi lill-Aġenzija bl-informazzjoni identifikata fl-Artikolu 2(a)(viii) qabel 180 ġurnata ta’ aktar proċessar magħmul u, sal-15 ta’ Mejju ta’ kull sena, l-informazzjoni dwar it-skambju tal-post għal perjodu li jkopri s-sena ta’ qabel..<0}

{0>(f) Each State and the Agency shall agree on the timing and frequency of the provision of the information identified in Article 2(a)(ii).<}0{>(f) Kull Stat u l-Aġenzija għandhom jaqblu fuq il-ħin u l-frekwenza tad-disposizzjoni ta’ l-informazzjoni identifikata fl-Artikolu 2(a)(ii).<0}

{0>(g) Each State shall provide to the Agency the information in Article 2(a)(ix)(b) within 60 days of the Agency's request.<}0{>(g) Kull Stat għandu jipprovdi lill-Aġenzija l-informazzjoni fl-Artikolu 2(a)(ix)(b) fi żmien 60 ġurnata mit-talba ta’ l-Aġenzija.<0}

{0>COMPLEMENTARY ACCESS <}0{>AĊĊESS KUMPLIMENTARJU <0}

{0>Article 4 <}100{>Artikolu 4 <0}

{0>The following shall apply in connection with the implementation of complementary access under Article 5 of this Protocol:<}0{>Li ġejjin għandhom japplikaw fil-konnessjoni ma’ l-implimentazzjoni ta’ l-aċċess komplimentarju taħt l-Artikolu 5 ta’ dan il-Protokoll:<0}

{0>(a) The Agency shall not mechanistically or systematically seek to verify the information referred to in Article 2; however, the Agency shall have access to:<}0{>(a) L-Aġenzija ma għandhiex mekkanistikament jew sistematikament tfittex biex tivverifika l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 2; madankollu, l-Aġenzija għandha jkollha aċċess għal:<0}

{0>(i) any location referred to in Article 5(a)(i) or (ii) on a selective basis in order to assure the absence of undeclared nuclear material and activities; <}0{>(i) kull post imsemmi fl-Artikolu 5(a)(i) jew (ii) fuq il-bażi selettiva bil-għan li jassigura n-nuqqas tal-materjali nukleari u l-attivitajiet li ma humiex iddikjarati; <0}

{0>(ii) any location referred to in Article 5(b) or (c) to resolve a question relating to the correctness and completeness of the information provided pursuant to Article 2 or to resolve an inconsistency relating to that information; <}0{>(ii) kull post imsemmi fl-Artikolu 5(b) jew (ċ) biex issolvu d-domanda dwar il-korrezzjoni u tlestija ta’ l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 2 jew biex issolvi inkonsistenza dwar dik l-informazzjoni; <0}

{0>(iii) any location referred to in Article 5(a)(iii) to the extent necessary for the Agency to confirm, for safeguards purposes, the Community's, or, as appropriate, a State's declaration of the decommissioned status of a facility or location outside facilities where nuclear material was customarily used.<}0{>(iii) kull post imsemmi fl-Artikolu 5(a)(iii) sakemm neċessarju għall-Aġenzija biex tikkonferma, għal għan tas-salvagwardji, il-dikjarazzjoni tal-Komunità, jew, kif xieraq, ta’ l-Istat mhux kummissjonat tal-faċilità jew il-post barra l-faċilitajiet fejn il-materjal nukleari użat konswetudinarjament.<0}

{0>(b) (i) Except as provided in paragraph (ii), the Agency shall give the State concerned, or for access under Article 5(a) or under Article 5(c) where nuclear material is involved, the State concerned and the Community, advance notice of access of at least 24 hours.<}0{>(b) (i) Minbarra kif provdut fil-paragrafu (ii), l-Aġenzija għandha tagħti lill-Istat ikkonċernat, jew għall-aċċess taħt l-Artikolu 5(a) jew taħt l-Artikolu 5(c) fejn il-materjal nukleari huwa involut, l-Istat ikkonċernat u l-Komunità, jibgħatu avviż mill-inqas fi żmien 24 siegħa.<0}

{0>(ii) For access to any place on a site that is sought in conjunction with design information verification visits or ad hoc or routine inspections on that site, the period of advance notice shall, if the Agency so requests, be at least two hours but, in exceptional circumstances, it may be less than two hours.<}0{>(ii) Għal aċċess għal kull post fl-arja li hija konnessa mal-visti tal-verifika mfassla ta’ l-informazzjoni jew ad hoc jew l-ispezzjonijiet tar-rutina fuq il-post, il-perjodu ta’ l-avviż minn qabel għandu, jekk l-Aġenzija titlob hekk, ikun mill-inqas ta’ sagħtejn, f’ċirkostanzi eċċezzjonali, tista’ tkun inqas minn sagħtejn..<0}

{0>(c) Advance notice shall be in writing and shall specify the reasons for access and the activities to be carried out during such access.<}0{>(c) Notifika bil-quddiem għandu jkun bil-miktub u għandu jispeċifika r-ragunijiet għall-aċċess u l-attivitajiet li għandhom isiru waqt aċċess bħal dan.<0}

{0>(d) In the case of a question or inconsistency, the Agency shall provide the State concerned and, as appropriate, the Community with an opportunity to clarify and facilitate the resolution of the question or inconsistency.<}0{>(d) Fil-każ ta’ domanda jew inkostistenza, l-Aġenzija għandha tipprovdi lill-Istat ikkonċernat u, kif xieraq, lill-Komunità bl-opportunità li tiċċara u tiffaċilita r-resoluzzjoni tad-domanda jew l-inkostistenza.<0} {0>Such an opportunity will be provided before a request for access, unless the Agency considers that delay in access would prejudice the purpose for which the access is sought.<}0{>Opportunita simili għandha tkun provduta qabel it-talba għall-aċċess, kemm-il darba l-Aġenzija tikonsidra li dewmien fl-aċċessjista jipeġudika l-għan għal liema l-aċċess huwa dovut.<0} {0>In any event, the Agency shall not draw any conclusions about the question or inconsistency until the State concerned and, as appropriate, the Community have been provided with such an opportunity.<}0{>F’kull każ, l-Aġenzija għandha tagħmel konklużjoni dwar id-domanda jew l-ikosistenza sakemm l-Istat konċernat u, kif xieraq, il-Komunità jingħataw l-opportunità bħal din.<0}

{0>(e) Unless otherwise agreed to by the State concerned, access shall only take place during regular working hours.<}0{>(e) kemm-il darba mifthiem mod ieħor għal jew mill-Istat ikkonċernat, l-aċċess għandu jsir waqt il-ħin regolari tax-xogħol.<0}

{0>(f) The State concerned, or for access under Article 5(a) or under Article 5(c) where nuclear material is involved, the State concerned and the Community, shall have the right to have agency inspectors accompanied during their access by its representatives and, as appropriate, by Community inspectors provided that Agency inspectors shall not thereby be delayed or otherwise impeded in the exercise of their functions.<}0{>(f) L-Istat ikkonċernat, jew għall-aċċess taħt l-Artikolu 5(a) jew taħt l-Artikolu 5(ċ) fejn il-materjal nukleari huwa involut, l-Istat ikkonċernat u l-Komunità, għandhom ikollhom id-dritt li jkollhom l-ispetturi ta’ l-aġenzija waqt l-aċċess flimkien mar-rappreżentanti tiegħu u, kif xieraq, bl-ispetturi tal-Komunità provdut li l-ispetturi ta’ l-Aġenzija ma għandhomx ikunu mdewma jew inkella mtellfa fil-funzjoni tagħhom.<0}

{0>Article 5 <}100{>Artikolu 5 <0}

{0>Each State shall provide the Agency with access to:<}0{>Kull Stat għandu jipprovdi lill-Aġenzija bl-aċċess għal:<0}

{0>(a) (i) any place on a site; <}0{>(a) (i) kull post fl-arja; <0}

{0>(ii) any location identified under Article 2(a)(v) to (viii); <}0{>(ii) kull identifikazzjoni tal-post taħt l-Artikolu 2(a)(v) sa (viii); <0}

{0>(iii) any decommissioned facility or decommissioned location outside facilities where nuclear material was customarily used.<}0{>(iii) kull faċilità mhix kummissjonata jew post mhux kummissjonat barra l-faċilitajiet fejn il-materjal nukleari huwa użat konswetudinarjament.<0}

{0>(b) Any location identified by the State concerned under Article 2(a)(i), Article 2(a)(iv), Article 2(a)(ix)(b) or Article 2(b), other than those referred to in paragraph (a)(i), provided that if the State concerned is unable to provide such access, that State shall make every reasonable effort to satisfy Agency requirements, without delay, through other means.<}0{>(b) Kull post identifikat mill-Istat ikkonċernat taħt l-Artiklu 2(a)(i), Artiklu 2(a)(iv), Artiklu 2(a)(ix)(b) jew Artiklu 2(b), aktar minn dawk imsemmija fil-paragrafu (a)(i), provdut li l-Istat ikkonċernat ma jistax jipprovdi aċċess simili, dak l-Istat għandu jagħmel sforz raġonevoli biex jissodisfa l-ħtiġijiet ta’ l-Aġenzija, mingħajr dewmien, minn mezzi oħra.<0}

{0>(c) Any location specified by the Agency, other than locations referred to in paragraphs (a) and (b), to carry out location-specific environmental sampling, provided that if the State concerned is unable to provide such access, that State shall make every reasonable effort to satisfy Agency requirements, without delay, at adjacent locations or through other means.<}0{>(c) Kwalunkwe post speċifikat mill-Aġenzija, aktar minn dawk imsemmija fil-paragrafi (a) u (b), biex jagħmlu kampjuni ambjentali ta’ postijiet speċifiċi, iżda jekk l-Istat ikkonċernat ma jistgħax jipprovdi l-aċċess simili, dak l-Istat għandu jagħmel kull sforz raġonevoli biex jissodisfa l-ħtiġijiet ta’ l-Aġenzija, mingħajr dewmien, fil-postijiet ta’ ħdejhom jew b’mezzi oħra.<0}

{0>Article 6 <}100{>Artikolu 6 <0}

{0>When implementing Article 5, the Agency may carry out the following activities:<}0{>Meta timplimenta l-Artiklu 5, l-Aġenzija tista tagħmel l-attivitajiet li ġejjin:<0}

{0>(a) for access in accordance with Article 5(a)(i) or (iii):<}0{>(a) għall-aċċess skond l-Artiklu 5(a)(i) jew (iii):<0} {0>visual observation; collection of environmental samples; utilisation of radiation detection and measurement devices; application of seals and other identifying and tamper indicating devices specified in Subsidiary Arrangements; and other objective measures which have been demonstrated to be technically feasible and the use of which has been agreed by the Board of Governors (hereinafter referred to as 'the Board') and following consultations between the Agency, the Community and the State concerned.<}0{>osservazzjoni viżwali; il-kollezzjoni tal-kampjuni ambjentali; l-użu tad-ditteturi tar-radjazzjoni u l-apparat tal-kejl; l-applikazzjoni ta’ l-apparat li jissiġilla li jidentifikaw u li jindikaw tamper speċifikati fi Ftehim sussidjarju; u miżuri oħra ta’ l-għanijiet li jintwerew li huma teknikament possibbli u l-użu li kien miftiehem mill-Bord tal-Gvernaturi (minn hawn ‘il quddiem msejjaħ 'il-Bord') u jsegwu l-konsultazzjonijiet bejn l-Aġenzija, il-Komunità u l-Istat ikkonċernat.<0}

{0>(b) For access in accordance with Article 5(a)(ii):<}74{>(b) Għall-aċċess skond l-Artiklu 5(a)(ii):<0} {0>visual observation; item counting of nuclear material; non-destructive measurements and sampling; utilisation of radiation detection and measurement devices; examination of records relevant to the quantities, origin and disposition of the material; collection of environmental samples; and other objective measures which have been demonstrated to be technically feasible and the use of which has been agreed by the Board and following consultations between the Agency, the Community and the State concerned.<}0{>l-osservazzjoni viżwali; l-għadd ta’ l-oġġett tal-materjal nukleari; il-kejl li ma jtellifx u l-kampjunar; l-użu tad-ditezzjoni tar-radjazzjoni u l-appart tal-kejl; l-eżaminazzjoni tar-rekord dwar il-kwantitajiet, l-oriġini u disposizzjoni tal-materjal; il-kollezzjoni tal-kampjun ta’ l-ambjent; u l-miżuri l-oħrajn ta’ l-għanijet li ntwerew li huma teknikament possibbli u l-użu li kien miftiehem mill-Bord isegwu l-konsultazzjonijiet bejn l-Aġenzija, il-Komunità u l-Istat ikkonċernat.<0}

{0>(c) For access in accordance with Article 5(b):<}76{>(ċ) Għall-aċċess skond l-Artiklu 5(b):<0} {0>visual observation; collection of environmental samples; utilisation of radiation detection and measurement devices; examination of safeguards relevant production and shipping records; and other objective measures which have been demonstrated to be technically feasible and the use of which has been agreed by the Board and following consultations between the Agency and the State concerned.<}0{>l-osservazzjoni viżwali; tal-kollezzjoni tal-kampjun ambjentali; l-użu tad-ditteturi tar-radjazzjoni u l-apparat tal-kejl; l-eżaminazzjoni tas-salvagwardji dwar il-prodotti u rekords tat-trasport bil-baħar; u l-miżuri l-oħra ta’ l-għanijiet li ntwerew li huma teknikament possibbli u l-użu li kien miftiehem mill-Bord isegwi l-konsultazzjonijiet bejn l-Aġenzija, il-Komunità u l-Istat ikkonċernat.<0}

{0>(d) For access in accordance with Article 5(c), collection of environmental samples and, in the event the results do not resolve the question or inconsistency at the location specified by the Agency pursuant to Article 5(c), utilisation at that location of visual observation, radiation detection and measurement devices, and, as agreed by the State concerned and, where nuclear material is involved, the Community, and the Agency, other objective measures.<}0{>(d) Għall-aċċess skond l-Artikolu 5(ċ), il-kollezzjoni tal-kampjun ambjentali u, fil-każ li r-riżultat ma jsolvix id-domanda jew l-inkosistenza fil-post speċifikat mill-Aġenzija skond l-Artikolu 5(ċ), l-użu ta’ l-osservazzjoni viżwali fuq il-post, id-ditezzjoni tar-radjazzjoni u l-apparat tal-kejl, u, kif miftiehem mill-Istat ikkonċernat u, fejn il-materjal nukleari huwa nvolut, mill-Komunità, u mill-Aġenzija, il-miżuri l-oħra ta’ l-għanijiet.<0}

{0>Article 7 <}100{>Artikolu 7 <0}

{0>(a) On request by a State, the Agency and that State shall make arrangements for managed access under this Protocol in order to prevent the dissemination of proliferation sensitive information, to meet safety or physical protection requirements, or to protect proprietary or commercially sensitive information.<}0{>(a) Fuq talba mill-Istat, l-Aġenzija u dak l-Istat għandhom jagħmlu ftehim għall-aċċess manniġġjat taħt dan il-Protokoll bil-għan li jipprevjeni d-disseminazzjoni tal-proliferazzjoni ta’ l-informazzjoni sensittiva, biex jiltaqgħu mal-ħtiġijiet tas-sigurtà jew tal-ħtiġijiet għall-protezzjoni fiżika, jew biex jipproteġu l-informazzjoni prioritarja jew kummerċjalment sensittiva.<0} {0>Such arrangements shall not preclude the Agency from conducting activities necessary to provide credible assurance of the absence of undeclared nuclear materials and activities at the location in question, including the resolution of a question relating to the correctness and completeness of the information referred to in Article 2 or of an inconsistency relating to that information.<}0{>Arranġamenti bħal dawn ma għandhomx jipprekludu lill-Aġenzija milli tagħmel l-attivitajiet neċessarji biex jipprovdu assigurazzjoni kreddibli tan-nuqqas tal-materjali nukleari li m’humiex dikjarati u l-attivitajiet fil-post tal-kwistjoni, inkluż ir-resoluzzjoni tal-mistoqsija dwar il-korrettezza u tkomplija ta’ l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 2 jew ta’ l-inkosistenza ma’ dik l-informazzjoni.<0}

{0>(b) A State may, when providing the information referred to in Article 2, inform the Agency of the places at a site or location at which managed access may be applicable.<}0{>(b) Stat jista’, meta jkun qed jipprovdi l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 2, jinforma lill-Aġenzija tal-postijiet fl-arja jew il-lokazzjoni fejn l-aċċess jista’ jkun applikabbli.<0}

{0>(c) Pending the entry into force of any necessary Subsidiary Arrangements, a State may have recourse to managed access consistent with the provisions of paragraph (a).<}0{>(ċ) Sakemm id-dħul fis-seħħ ta’ kull Ftehim sussidjarju, l-Istat jista’ jkollu rikors għall-aċċess manniġġjat konsistenti mad-disposizzjonijiet tal-paragrafu (a).<0}

{0>Article 8 <}100{>Artikolu 8 <0}

{0>Nothing in this Protocol shall preclude a State from offering the Agency access to locations in addition to those referred to in Articles 5 and 9 or from requesting the Agency to conduct verification activities at a particular location.<}0{>Xejn f’dan il-Protokoll ma għandu jipprekludi lill-Istat milli joffri lill-Aġenzija l-aċċess għal-lokazzjoni fiż-żieda ma’ dawk msemmija fl-Artikoli5 u 9 jew mit-talba ta’ l-Aġenzija biex tagħmel verifika ta’ l-attivitajiet fl-lokalità partikolari.<0} {0>The Agency shall, without delay, make every reasonable effort to act on such a request.<}0{>L-Aġenzija għandha, mingħajr dewmien, tagħmel kull sforz raġonevoli biex taġġixxi fuq talba simili.<0}

{0>Article 9 <}100{>Artikolu 9 <0}

{0>Each State shall provide the Agency with access to locations specified by the Agency to carry out wide-area environmental sampling, provided that if a State is unable to provide such access that State shall make every reasonable effort to satisfy Agency requirements at alternative locations.<}0{>Kull Stat għandu jipprovdi lill-Aġenzija bl-aċċess għal-lokazzjonijiet speċifikati mill-Aġenzija biex tagħmel kampjun ambjentali ta’ l-arja wiesa’, iżda jekk l-Istat ma jistgħax jipprovdi dan l-aċċess dak l-Istat għandu jagħmel sforz raġonevoli biex jissodisfa l-ħtiġijiet ta’ l-Aġenzija fil-lokazzjonijiet alternattivi.<0} {0>The Agency shall not seek such access until the use of wide-area environmental sampling and the procedural arrangements therefor have been approved by the Board and following consultations between the Agency and the State concerned.<}0{>L-Aġenzija ma għandhiex tfittex l-aċċess simili l-użu tal-kampjun ambjentali ta’ l-arja wiesa’ u l-ftehim tal-proċedura għalhekk kien approvat mill-Bord u l-konsultazzjoni li ssegwi bejn l-Aġenzija u l-Istat ikkonċernat.<0}

{0>Article 10 <}100{>Artikolu 10 <0}

{0>(a) The Agency shall inform the State concerned and, as appropriate, the Community of:<}0{>(a) L-Aġenzija għandha tinforma lill-Istat ikkonċernat u, kif xieraq, il-Komunità ta’:<0}

{0>(i) the activities carried out under this Protocol, including those in respect of any questions or inconsistencies the Agency had brought to the attention of the State concerned and, as appropriate, the Community within 60 days of the activities being carried out by the Agency.<}0{>(i) l-attivitajiet magħmula taħt il-Protokoll, inkluż dawk bir-rispett ta’ kull domanda jew l-inkonsistenzi ta’ l-Aġenzija ġibdet l-attenzjoni ta’ l-Istat ikkonċernat u, kif xieraq, il-Komunità fi żmien 60 ġurnata ta’ l-attivitajiet li saru mill-Aġenzija.<0}

{0>(ii) The results of activities in respect of any questions or inconsistencies the Agency had brought to the attention of the State concerned and, as appropriate, the Community as soon as possible but in any case within 30 days of the results being established by the Agency.<}0{>(ii) Ir-riżultat ta’ l-attivitajiet fir-rispett ta’ kull domanda jew inkonsistenzi li l-Aġenzija ġibdet l-attenzjoni tagħhom ta’ l-Istat ikkonċernat u, kif xieraq, il-Komunità mill-aktar fis possibbli imma f’kull każ fi żmien 30 ġurnata tar-riżultati li qed ikunu stabbiliti mill-Aġenzija.<0}

{0>(b) The Agency shall inform the State concerned and the Community of the conclusions it has drawn from its activities under this Protocol.<}0{>(b) L-Aġenzija għandha tinforma lill-Istat ikkonċernat u lill-Komunità bil-konklużjonijiet li ġabret mill-attivitajiet tagħha taħt dan il-Protokoll.<0} {0>The conclusions shall be provided annually.<}0{>Il-konklużjonijiet għandhom ikunu provduti kull sena.<0}

{0>DESIGNATION OF AGENCY INSPECTORS <}0{>NOMINA TA’ L-ISPETTURI TA’ L-AĠENZIJA <0}

{0>Article 11 <}100{>Artikolu 11 <0}

{0>(a) (i) The Director-General shall notify the Community and the States of the Board's approval of any Agency official as a safeguards inspector.<}0{>(a) (i) Id-Direttur Ġenerali għandu javża lill-Komunità u lill-Istati bl-approvazzjoni tal-Bord ta’ uffiċjal ta’ l-Aġenzija bħala spettur tas-salvagwardji.<0} {0>Unless the Community advises the Director-General of the rejection of such an official as an inspector for the States within three months of receipt of notification of the Board's approval, the inspector so notified to the Community and the States shall be considered designated to the States.<}0{>Kemm-il darba l-Komunità tagħti parir lid-Direttur Ġenerali li ma jkunx aċċettat uffiċjal simili bħala spettur għall-Istat fi żmien tliet xhur tar-riċevuta tan-notifika ta’ l-approvazzjoni tal-Bord, l-ispettur hekk notifikat lill-Komunità u l-Istati għandu jitiqes bħala nominat għall-Istati.<0}

{0>(ii) The Director-General, acting in response to a request by the Community or on his own initiative, shall immediately inform the Community and the States of the withdrawal of the designation of any official as an inspector for the States.<}0{>(ii) Id-Direttur Ġenerali, jaġġixxi fuq ir-risposta għat-talba mill-Komunità jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess, għandu immedjatament jinforma lill-Komunità u l-Istati bl-irtirar tan-nomina ta’ xi uffiċjal bħala spettur għall-Istati.<0}

{0>(b) A notification referred to in paragraph (a) shall be deemed to be received by the Community and the States seven days after the date of the transmission by registered post of the notification by the Agency to the Community and the States.<}0{>(b) In-notifika msemmija f’paragrafu (a) għandha titqies li kienet irċevuta mill-Komunità u l-Istati sebat ijiem wara d-data tat-trasmissjoni mill-post irreġistrat tan-notifika mill-Aġenzija lill-Komunità u l-Istati.<0}

Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə