Additional protocol to the Agreement between the Republic of Austria, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the RepuYüklə 1,05 Mb.
səhifə3/13
tarix22.11.2018
ölçüsü1,05 Mb.
#84731
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

{0>VISAS <}0{>VISAS <0}

{0>Article 12 <}100{>Artikolu 12 <0}

{0>Each State shall, within one month of the receipt of a request therefor, provide the designated inspector specified in the request with appropriate multiple entry/exit and/or transit visas, where required, to enable the inspector to enter and remain on the territory of the State concerned for the purpose of carrying out his/her functions.<}0{>Kull Stat għandu, f’xahar mill-iriċevuta tat-talba għalhekk, jipprovdi l-ispettur nominat b’mod speċjali fit-talba b’visas ta’ dħul/ħruġ multiplu u/jew ta’ transiti, fejn meħtieġ, biex iħalli l-ispettur jidħol u jibqa’ fit-territorju ta’ l-Istat ikkonċerat għall-għan li jwettaq il-funzjoni tiegħu/tagħha.<0} {0>Any visas required shall be valid for at least one year and shall be renewed, as required, to cover the duration of the inspector's designation to the States.<}0{>Kwalukwe visas meħtieġa għandhom ikunu validi għal lanqas sena u għandhom jiġġeddu, kif meħtieġ, biex ikopru ż-żmien tan-nomina ta’ l-ispettur għall-Istat.<0}

{0>SUBSIDIARY ARRANGEMENTS <}0{>IL-FTEHIM SUSSIDJARJI <0}

{0>Article 13 <}100{>Artikolu 13 <0}

{0>(a) Where a State or the Community, as appropriate, or the Agency indicate that it is necessary to specify in subsidiary Arrangements how measures laid down in this Protocol are to be applied, that State, or that State and the Community and the Agency shall agree on such Subsidiary Arrangements within 90 days of the entry into force of this Protocol or, where the indication of the need for such Subsidiary Arrangements is made after the entry into force of this Protocol, within 90 days of the date of such indication.<}0{>(a) Fejn l-Istat jew il-Komunità, kif xieraq, jew l-Aġenzija tindika li huwa meħtieġ li jkunu speċifikati l-Ftehim sussidjarji kif il-miżuri preskritti f’dan il-Protokoll għandhom ikunu applikati, dak l-Istat, jew dak l-Istat u l-Komunità u l-Aġenzija għandhom jiftiehmu dwar il-Ftehim Sussidjarji fi żmien 90 ġurnata mid-data ta’ indikazzjoni bħal din.<0}

{0>(b) Pending the entry into force of any necessary Subsidiary Arrangements, the Agency shall be entitled to apply the measures laid down in this Protocol.<}0{>(b) Sakemm jidħlu fis-seħħ kwalunkwe Ftehim Sussidjarji meħtieġa, l-Aġenzija għandha tkun intitolata biex tapplika l-miżuri preskritti f’dan il-Protokoll.<0}

{0>COMMUNICATIONS SYSTEMS <}0{>SISTEMI TAL-KOMUNIKAZZJONI <0}

{0>Article 14 <}100{>Artikolu 14 <0}

{0>(a) Each State shall permit and protect free communications by the Agency for official purposes between Agency inspectors in that State and Agency Headquarters and/or Regional Offices, including attended and unattended transmission of information generated by Agency containment and/or surveillance or measurement devices.<}0{>(a) Kull Stat għandu jħalli u jipproteġi l-komunikazzjoni ħielsa mill-Aġenzija għall-għanijiet uffiċjali bejn l-ispetturi ta’ l-Aġenzija f’dak l-Istat u dawk fil-Kwartieri Ġenerali u/jew uffiċċji Reġjonali, inkluż it-trasmissjoni kontrollata u mhix kontrollata ta’ l-informazzjoni ġenerata mill-Aġenzija li jkun fiha u/jew sorveljanza jew l-apparat tal-kejl.<0} {0>The Agency shall have, in consultation with the State concerned, the right to make use of internationally established systems of direct communications, including satellite systems and other forms of telecommunication, not in use in that State.<}0{>L-Aġenzija għandha jkollha, fil-konsultazzjoni ma’ l-Istat konċernat, id-dritt li tagħmel użu tas-sistemi internazzjonalment stabbiliti tal-komunikazzjoni diretta, inkluż is-sistemi tas-sattelita u formi oħrajn tat-telekomunikazzjoni li mhix qed titħaddem f’dak l-Istat.<0} {0>At the request of a State, or the Agency, details of the implementation of this paragraph in that State with respect to the attended or unattended transmission of information generated by Agency containment and/or surveillance or measurement devices shall be specified in the Subsidiary Arrangements.<}0{>Fuq it-talba ta’ l-Istat, jew ta’ l-Aġenzija, dettalji ta’ l-implimentazzjoni ta’ dan il-paragrafu f’dak l-Istat bir-rispett lejn l-informazzjoni trasmessa kontrollata u mhix kontrollata ta’ l-informazzjoni ġenerata mill-Aġenzija li jkun fiha u/jew s-sorveljanza jew l-apparat tal-miżuri għandhom ikunu speċifikati fil-Ftehim Sussidjarju.<0}

{0>(b) Communication and transmission of information as provided for in paragraph (a) shall take due account of the need to protect proprietary or commercially sensitive information or design information which the State concerned regards as being of particular sensitivity.<}0{>(b) Il-komunikazzjoni u trasmissjoni ta’ l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu (a) għandhom jagħtu każ tal-bżonn biex tkun protteta l-prijorità u kommerċjalità ta’ l-informazzjoni sensittiva jew tad-disinn ta’ l-informazzjoni li l-Istat ikkonċernat rigward li huwa partikolarment sensittiv.<0}

{0>PROTECTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION<}0{>IL-PROTEZZJONI TA’ L-INFORMAZZJONI KONFIDENZALI <0}

{0>Article 15 <}100{>Artikolu 15 <0}

{0>(a) The Agency shall maintain a stringent regime to ensure effective protection against disclosure of commercial, technological and industrial secrets and other confidential information coming to its knowledge, including such information coming to the Agency's knowledge in the implementation of this Protocol.<}0{>(a) L-Aġenzija għandha żżomm reġim strett biex tassigura protezzjoni effettiva kontra l-iżvelar tas-sigrieti kummerċjali teknoloġiċi u industrijali u informazzjoni oħra kunfidenzali li tkun ġejja għal għarfien tagħha, inkluż l-informazzjoni simili li tkun ġejja għall-għarfien ta’ l-Aġenzija fl-implimentazzjoni ta’ dan il-Protokoll.<0}

{0>(b) The regime referred to in paragraph (a) shall include, among others, provisions relating to:<}0{>(b) Ir-reġim imsemmija fil-paragrafu (a) għandha tinkludi, fost l-oħrajn, disposizzjonijiet relatati għal:<0}

{0>(i) general principles and associated measures for the handling of confidential information; <}0{>(i) prinċipji ġenerali u l-miżuri assoċjati għall-immaniġġjar ta’ l-informazzjoni konfidenzali; <0}

{0>(ii) conditions of staff employment relating to the protection of confidential information; <}0{>(ii) kondizzjonijiet ta’ l-impieg tal-ħaddiema dwar il-protezzjoni ta’ l-informazzjoni kunfidenzali; <0}

{0>(iii) procedures in cases of breaches or alleged breaches of confidentiality.<}0{>(iii) proċeduri fil-każ ta’ kontravenzjonijiet jew kontravenzjonijiet allegati tal-kunfidenzalità.<0}

{0>(c) The regime referred to in paragraph (a) above shall be approved and periodically reviewed by the Board.<}0{>(c) Ir-reġim imsemmi fil-paragrafu (a) ta’ fuq għandu jkun approvat u perjodikament revedut mill-Bord.<0}

{0>ANNEXES <}0{>L-ANNESS <0}

{0>Article 16 <}100{>Artikolu 16 <0}

{0>(a) The Annexes to this Protocol shall be an integral part thereof.<}0{>(a) L-Anness għal dan il-Protokoll għandu jkun parti integrata tiegħu.<0} {0>Except for the purposes of amendment of Annexes I and II, the term 'Protocol' as used in this instrument means this Protocol and the Annexes together.<}0{>Minbarra għall-għanijiet ta’ l-emenda ta’ l-Annessi I u II, it-terminu 'Protokoll' kif użata f’dan l-apparat tfisser il-Protokoll u l-Anness flimkien.<0}

{0>(b) The list of activities specified in Annex I, and the list of equipment and material specified in Annex II, may be amended by the Board on the advice of an open-ended working group of experts established by the Board. any such amendment shall take effect four months after its adoption by the Board.<}0{>(b) Il-lista ta’ l-attivitajiet speċifikati fl-Anness I, u l-lista tat-tagħmir u l-materjali speċifikati fl-Anness II, tista’ tkun emendata mill-Bord fuq il-parir tal-grupp ta’ l-esperti li jaħdmu bit-tmiem miftuħ li huwa stabbilit mill-Bord. Kwalunkwe emenda bħal din għandha tidħol fis-seħħ erba’ xhur wara l-addozzjoni tagħha mill-Bord.<0}

{0>(c) Annex III to this Protocol specifies how measures in this Protocol shall be implemented by the Community and the States.<}0{>(c) L-Anness III ta’ dan il-Protokoll jispeċifika kif il-miżuri f’dan il-Protokoll għandhom ikunu implimentati mill-Komunità u mill-Istati.<0}

{0>ENTRY INTO FORCE <}100{>ID-DĦUL FIS-SEĦĦ<0}

{0>Article 17 <}100{>Artikolu 17 <0}

{0>(a) This Protocol shall enter into force on the day on which the Agency receives from the Community and the States written notification that their respective requirements for entry into force have been met.<}0{>(a) Dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ fil-ġurnata li fiha lAġenzija tirċievi mill-Komunità u mill-Istati n-notifika bil-miktub li ħtiġijiet tagħhom rispettivament għad-dħul fis-seħħ kienu milħuqa.<0}

{0>(b) The States and the Community may, at any date before this Protocol enters into force, declare that they will apply this Protocol provisionally.<}0{>(b) L-Istati u l-Komunità jistgħu, f’xi data qabel ma jidħol fis-seħħ dan il-Protokoll, jiddikjaraw li se japplikaw dan il-Protokoll proviżorjament.<0}

{0>(c) The Director-General shall promptly inform all Member States of the Agency of any declaration of provisional application of, and of the entry into force of, this Protocol.<}0{>(c) Id-Direttur Ġenerali għandu minnufih jinforma lill-Istati Membri kollha ta’ l-Aġenzija ta’ kull dikjarazzjoni proviżjonali ta’ l-applikazzjoni ta’, u dħul fis-seħħ ta’, dan il-Protokoll.<0}

{0>DEFINITIONS <}100{>DEFINIZZJONIJIET<0}

{0>Article 18 <}100{>Artikolu 18 <0}

{0>For the purpose of this Protocol:<}86{>Għall-għan ta' din il-Protokoll:<0}

{0>(a) 'nuclear fuel cycle-related research and development activities' means those activities which are specifically related to any process or system development aspect of any of the following:<}0{>(a) 'ir-riċerka dwar il-karburanti nukleari u l-attivitaijiet ta’ l-iżvilupp' ifissru dawk l-attivitajiet li huma b’mod speċjali relatati għal kull proċess jew sistema ta’ l-iżvilupp ta’ l-aspett ta’ dawn li ġejjin:<0}

{0>- conversion of nuclear material, <}0{>- konversjoni tal-materjal nukleari, <0}

{0>- enrichment of nuclear material, <}84{>- it-tisħiħ tal-materjal nukleari, <0}

{0>- nuclear fuel fabrication, <}0{>- fabbrikazzjoni tal-karburanti nukleari, <0}

{0>- reactors, <}0{>- reatturi, <0}

{0>- critical facilities, <}0{>- faċilitajiet kritiċi, <0}

{0>- reprocessing of nuclear fuel, <}0{>- proċessar mill-ġdid tal-karburanti nukleari, <0}

{0>- processing (not including repackaging or conditioning not involving the separation of elements, for storage or disposal) of intermediate or high-level waste containing plutonium, high enriched uranium or uranium-233, <}0{>- l-iproċċesar (ma jinkludix l-ippakkjar mill-ġdid u l-ikondizzjonar li ma jinvolvix is-separazzjoni ta’ l-elementi għal maggazzinar jew għar-rimi) ta’ l-iskart tal-livell intermedjarju jew għoli li jkun fih il-plutonju, l-uranju msaħħaħ ħafna jew uranju-233, <0}

{0>but do not include activities related to theoretical or basic scientific research or to research and development on industrial radioisotope applications, medical, hydrological and agricultural applications, health and environmental effects and improved maintenance.<}0{>imma ma jinkludux l-attivitajiet relatati mar-riċerka teoretika u xjentifika bażika u l-iżvilupp fuq l-applikazzjoni radjuisotopika industrijali, medika, l-applikazzjonijiet idroloġiċi u agrikolu, l-effett tas-saħħa u ambjentali u l-immaniġġjar imexxi ‘l quddiem.<0}

{0>(b) 'Site' means that area delimited by the Community and a State in the relevant design information for a facility, including a closed-down facility, and in the relevant information on a location outside facilities where nuclear material is customarily used, including a closed-down location outside facilities where nuclear material was customarily used (this is limited to locations with hot cells or where activities related to conversion, enrichment, fuel fabrication or reprocessing were carried out).<}0{>(b) 'L-arja' tfisser dik l-arja limitata mill-Komunità u mill-Istat fil-mudell ta’ l-informazzjoni għal faċilità, inkluż il-faċilità l-magħluqa, u fl-informazzjoni relevanti dwar il-lokazzjoni barra l-faċilitajiet fejn il-materjal nukleari huwa wżat konsumarjament, inkluż il-lokazzjoni l-magħluqa barra l-faċilitajiet fejn il-materjal nukleari kien użat konsumarjament (dan huwa limitat għal-lokazzjonijiet biċ-ċelloli sħan jew fejn saru l-attivitajiet relatati mal-konversjoni, t-tisħiħ, il-fabbrikazzjoni tal-karburanti u proċessar mill-ġdid).<0} {0>'Site' shall also include all installations, colocated with the facility or location, for the provision or use of essential services, including:<}0{>'L-Arja' għandha tinkludi wkoll l-installazzjonijiet kollha, lokalizzati mal-faċilitajiet jew il-lokazzjoni, għad-disposizzjonijiet għall-użu tas-servizzi essenzali, inkluż:<0} {0>hot cells for processing irradiated materials not containing nuclear material; installations for the treatment, storage and disposal of waste; and buildings associated with specified activities identified by the State concerned under Article 2(a)(iv).<}0{>Iċ-ċelloli sħan ta’ l-ipproċessar tal-materjali li m’humiex radjati li ma jkunx fihom il-materjal nukleari; l-installazzjoni għat-trattament, il-maggazzinar u r-rimi ta’ l-iskart; u l-bini assoċjat ma’ l-attivitajiet speċifiċi identifikati mill-Istat ikkonċernat taħt l-Artikolu 2(a)(iv).<0}

{0>(c) 'Decommissioned facility' or 'decommissioned location outside facilities' means an installation or location at which residual structures and equipment essential for its use have been removed or rendered inoperable so that it is not used to store and can no longer be used to handle, process or utilise nuclear material.<}0{>(c) 'Il-faċilita mhix kummissjonata' jew 'il-lokazzjoni mhix kummissjonata barra l-faċilitajiet' tfisser l-installazzjoni jew il-post fejn il-biċċiet li jifdal u tagħmir essenzali għall-użu tagħhom tneħħew jew ma kienux qed jintużaw sabiex ma jintużawx għal maggazzinar u ma jistgħux ikunu wżati aktar għall-immaniġġjar, proċess jew għall-użu tal-materjal nukleari.<0}

{0>(d) 'Closed-down facility' or 'closed-down location outside facilities' means an installation or location where operations have been stopped and the nuclear material removed but which has not been decommissioned.<}0{>(d) 'Il-faċilita magħluqa' jew 'il-lokazzjoni magħluqa barra l-faċilitajiet' tfisser l-installazzjoni jew l-allokazzjoni fejn il-ħidmiet kienu stabbiliti l-materjal nukleari kien imneħħi imma ma kienx dekommissjonat.<0}

{0>(e) 'High enriched uranium' means uranium containing 20 % or more of the isotope uranium-235. <}0{>(e) 'uranju msaħħaħ ħafna' tfisser uranju li jkollu 20 % jew aktar ta’ l-isotopu uranju-235. <0}

{0>(f) 'Location-specific environmental sampling' means the collection of environmental samples (e. g. air, water, vegetation, soil, smears) at, and in the immediate vicinity of, a location specified by the Agency for the purpose of assisting the Agency to draw conclusions about the absence of undeclared nuclear material or nuclear activities at the specified location.<}0{>(f) 'Kampjun ambjentali tal-lokazzjoni speċifika' tfisser il-kollezzjoni tal-kampjun ambjentali (eż. l-arja, l-ilma, il-veġetazzjoni, il-ħamrija, il-ħmieġ) fil, u fil-viċinanza mmedjata tal-lokazzjoni speċifikata mill-Aġenzija għal għan ta’ l-assistenza lejn l-Aġenzija biex tagħmel konklużjoni dwar in-nuqqas tal-materjal nukleari u l-attivitajiet nukleari li m’humiex dikjarati fil-lokazzjoni speċifika.<0}

{0>(g) 'Wide-area environmental sampling' means the collection of environmental samples (e. g. air, water, vegetation, soil, smears) at a set of locations specified by the Agency for the purpose of assisting the Agency to draw conclusions about the absence of undeclared nuclear material or nuclear activities over a wide area.<}80{>(f) 'Kampjun ambjentali ta’l-arja speċifika' tfisser il-kollezzjoni tal-kampjun ambjentali (eż. l-arja, l-ilma, il-veġitazzjoni, il-ħamrija, il-ħmieġ) fl-grupp tal-lokazzjonijiet speċifikati mill-Aġenzija għal għan ta’ l-assistenza lejn l-Aġenzija biex tagħmel konklużjoni dwar in-nuqqas tal-materjal nukleari u l-attivitajiet nukleari li ma humiex dikjarati fl-arja wisa’.<0}

{0>(h) 'Nuclear material' means any source or any special fissionable material as defined in Article XX of the Statute.<}0{>(h) 'Il-materjal nukleari' tfisser kull sors jew kull materjal fissjonabbli msemmi fl-Artikolu XX ta’ l-Istatut. <0} {0>The term source material shall not be interpreted as applying to ore or ore residue.<}0{>It-terminu materjal tas-sors ma għandux ikun interpretat li japplika għal minerali jew fdalijiet ta’ minerali.<0} {0>Any determination by the Board under Article XX of the Statute of the Agency after the entry into force of this Protocol which adds to the materials considered to be source material or special fissionable material shall have effect under this Protocol only on acceptance by the Community and the States.<}0{>Kull determinazzjoni mill-Bord taħt l-Artikolu XX ta’ l-Istatut ta’ l-Aġenzija wara dħul fis-seħħ ta’ dan il-Protokoll li jiżdied mal-materjali meqjusa li huma materjali ta’ sors jew materjali fissjonabbli speċjali għandhom ikollhom effett taħt dan il-Protokoll biss fuq l-aċċettazzjoni mill-Komunità u l-Istati.<0}

{0>(i) 'Facility' means:<}0{>(i) 'Faċilità' tfisser:<0}

{0>(i) a reactor, a critical facility, a conversion plant, a fabrication plant, a reprocessing plant, an isotope separation plant or a separate storage installation, or <}0{>(i) reattur, faċilità kritika, l-impjant tal-konversjoni, l-impjant tal-fabbrikazzjoni, l-impjant ta’ proċessar mill-ġdid, l-impjant tas-separazzjoni isotopika jew l-installazzjoni tal-maggazzinar separat, jew <0}

{0>(ii) any location where nuclear material in amounts greater than one effective kilogram is customarily used.<}0{>(ii) kwalunkwe lokazzjoni fejn il-materjal nukleari fl-ammonti ikbar mill-kilogramm effettiv użat konsumarjament.<0}

{0>(j) 'Location outside facilities' means any installation or location, which is not a facility, where nuclear material is customarily used in amounts of one effective kilogram or less.<}0{>(j) 'Il-lokazzjoni barra l-faċilitajiet' tfisser kull installazzjoni jew lokazzjoni, li mhix faċilità, fejn il-materjal nukleari huwa wżat konsumarjament fl-ammont ta’ kilogramm effettiv jew inqas.<0}

{0>Hecho en Viena, por duplicado, el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, si bien, en caso de discrepancia, harán fe los textos acordados en las lenguas oficiales de la Junta de gobernadores del OIEA.<}0{>Hecho en Viena, por duplicado, el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, si bien, en caso de discrepancia, harán fe los textos acordados en las lenguas oficiales de la Junta de gobernadores del OIEA.<0}

{0>Udfærdiget i Wien den toogtyvende september nittenhundrede og otteoghalvfems i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk med samme gyldighed for alle versioner, idet teksterne på de officielle IAEA-sprog dog har fortrinsstilling i tilfælde af uoverensstemmelser.<}0{>Udfærdiget i Wien den toogtyvende september nittenhundrede og otteoghalvfems i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk med samme gyldighed for alle versioner, idet teksterne på de officielle IAEA-sprog dog har fortrinsstilling i tilfælde af uoverensstemmelser.<0}

{0>Geschehen zu Wien am 22. September 1998 in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich, im Fall von unterschiedlichen Auslegungen jedoch der Wortlaut in den Amtssprachen des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation maßgebend ist.<}0{>Geschehen zu Wien am 22. September 1998 in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich, im Fall von unterschiedlichen Auslegungen jedoch der Wortlaut in den Amtssprachen des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation maßgebend ist.<0}


{0>Done at Vienna in duplicate, on the twenty second day of September 1998 in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, the texts of which are equally authentic except that, in case of divergence, those texts concluded in the official languages of the IAEA Board of Governors shall prevail.<}0{>Magħmul fi Vjenna f’kopja doppja, fit-tnejn u għoxrin jum ta’ Settembru 1998 bid-Daniż, Olandiż, Ingliż, Finlandiż, Franċiż, Ġermaniż, Grieg, Taljan, Portugiż, Spanjol u Svediż, li t-testi tagħhom huma ugwalment awtentiċi ħlief meta, f’każ ta’ diverġenza, dawk it-testi konklużi fil-lingwi uffiċjali tal-Bord tal-Gvernaturi tal-IAEA għandhom jipprevalu.<0}

{0>Fait à Vienne, en deux exemplaires le 22 septembre 1998 en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise; tous ces textes font également foi sauf que, en cas de divergence, les versions conclues dans les langues officielles du Conseil des gouverneurs de l'AIEA prévalent.<}0{>Fait à Vienne, en deux exemplaires le 22 septembre 1998 en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise; tous ces textes font également foi sauf que, en cas de divergence, les versions conclues dans les langues officielles du Conseil des gouverneurs de l'AIEA prévalent.<0}

Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə