Additional protocol to the Agreement between the Republic of Austria, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the RepuYüklə 1,05 Mb.
səhifə8/13
tarix22.11.2018
ölçüsü1,05 Mb.
#84731
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

4. {0>having a collector system suitable for isotopic analysis.<}0{>li jkollhom sistema tal-kollezzjoni tajba għall-analiżi ta’ l-isotopi.<0}

5.2.4. {0>Frequency changers <}0{>Dawk li jbidlu l-frekwenza <0}{0>Frequency changers (also known as converters or invertors) especially designed or prepared to supply motor stators as defined under 5.1.2(d), or parts, components and subassemblies of such frequency changers having all of the following characteristics:<}0{>Dawk li jbidlu l-frekwenza (magħrufa wkoll bħala konvertituri jew invertaturi) imfassla jew preparati b’mod speċjali biex jagħtu lill-istators tal-mutur imsemmi f’5.1.2(d), jew partijiet, komponenti jew sub-assemblaġġi ta’ dawn li jbiddlu l-frekwenza li jkollhom il-karatteristċi kollha li ġejjin:<0}

1. {0>a multiphase output of 600 to 2 000 Hz; <}0{>il-ħruġ multifażi ta’ 600 sa 2 000 Hz; <0}

2. {0>high stability (with frequency control better than 0,1 %); <}0{>stabbilità għolja (bil-kontroll tal-frekwenza aqwa minn 0,1 %); <0}

3. {0>low harmonic distortion (less than 2 %), and <}0{>d-distorsjoni armonika baxxa (inqas minn 2 %), u <0}

4. {0>an efficiency of greater than 80 %.<}0{>effiċjenza ikbar minn 80 %.<0}

{0>Explanatory note <}100{>Nota ta’ spjegazzjoni <0}

{0>The items listed above either come into direct contact with the UF6 process gas or directly control the centrifuges and the passage of the gas from centrifuge to centrifuge and cascade to cascade.<}0{>L-oġġetti elenkati hawn fuq jiġu jew f’kuntatt dirett mal-proċess tal-gass UF6 jew inkella jikkontrollaw iċ-ċentrifugazzjoni u l-passaġġ tal-gass miċ-ċentrifugazzjoni għaċ-ċentrifugazzjoni u kaskata għal kaskata.<0}

{0>Materials resistant to corrosion by UF6 include stainless steel, aluminium, aluminium alloys, nickel or alloys containing 60 % or more nickel.<}0{>Il-materjali reżistenti għal korrosjoni mill-UF6 jinkludi l-azzar li ma jisaddadx, l-aluminju, l-liegi ta’ l-aluminju, nijkil jew it-taħlit li jkun fih 60 % jew aktar nijkil.<0}

5.3. {0>Especially designed or prepared assemblies and components for use in gaseous diffusion enrichment <}0{>L-assemblaġġ u l-komponenti mfassla jew preparati b’mod speċjali għall-użu tat-tisħiħ fid-diffusjoni tal-gassijiet <0}{0>Introductory note <}0{>Nota ta’ introduzzjoni <0}

{0>In the gaseous diffusion method of uranium isotope separation, the main technological assembly is a special porous gaseous diffusion barrier, heat exchanger for cooling the gas (which is heated by the process of compression), seal valves and control valves, and pipelines.<}0{>Fil-metodu tad-diffusjoni tal-gassijiet tas-separazzjoni ta’ l-isotopi ta’ l-uranju, l-għaqda prinċipali teknoloġika hija barriera speċjali porusa għad-diffusjoni tal-gassijiet, skambju tas-sħana biex jitkessaħ il-gass (li huwa msaħħan bil-proċess tal-kompressjoni), valvijiet tas-siġill u l-valvijiet tal-kontroll, u linji tal-pajpijiet.<0} {0>Inasmuch as gaseous diffusion technology uses uranium hexafluoride (UF6), all equipment, pipeline and instrumentation surfaces (that come in contact with the gas) must be made of materials that remain stable in contact with UF6.<}0{>Daqs kemm jintuża l-uranju eksafloridu fid-diffusjoni teknoloġika tal-gassijiet (UF6), it-tagħmir kollu, il-linji tal-pajpijiet u l-uċuħ ta’ l-istrumentazzjoni (li jkollhom kuntatt mal-gass) għandhom ikunu tal-materjal li jibqgħu stabbli fil-kuntatt ma’ UF6.<0} {0>A gaseous diffusion facility requires a number of these assemblies, so that quantities can provide an important indication of end use.<}81{>Il-faċilità tad-diffusjoni tal-gass għandha bżonn numru ta’ dawn l-għaqdiet, sabiex il-kwantitajiet jistgħu jipprovdu l-indikazzjoni importanti tat-terminu ta’ l-użu.<0}

5.3.1. {0>Gaseous diffusion barriers <}0{>Il-barrieri tad-diffusjoni tal-gassijiet <0}{0>(a) Especially designed or prepared thin, porous filters, with a pore size of 100-1 000 Å (angstroms), a thickness of 5 mm (0,2?<}0{>(a) Filtri mfassla jew preparati b’mod speċjali porużi, rqaq, bil-por bid-daqs ta’ 100-1 000 Å (angstroms), u ħxuna ta’ 5 mm (0,2"<0} {0>) or less, and for tubular forms, a diameter of 25 mm (1?<}0{>) jew inqas, u għal forma tubulari, dijametru ta’ 25 mm (1"<0} {0>) or less, made of metallic, polymer or ceramic materials resistant to corrosion by UF6, and <}0{>) jew inqas, magħmula minn materjali metalliċi, polimeri jew taċ-ċeramika reżistenti għal korrosjoni mill-UF6, u <0}

{0>(b) especially prepared compounds or powders for the manufacture of such filters.<}0{>(b) komposti u trabijiet preparati b’mod speċjali għal fabbrikazzjoni tal-filtri.<0} {0>Such compounds and powders include nickel or alloys containing 60 % or more nickel, aluminium oxide, or UF6-resistant fully fluorinated hydrocarbon polymers having a purity of 99,9 % or more, a particle size less than 10 microns, and a high degree of particle size uniformity, which are especially prepared for the manufacture of gaseous diffusion barriers.<}0{>Trabijiet u komposti simili inkluż in-nijkil u taħlit li jkun fihom 60 % jew aktar nijkil, aluminju ossidu, jew polimeri reżistenti għal UF6 kollha magħmula minn fluorinated hydrocarbon u li għandhom il-purità ta’ 99,9 % jew aktar, id-daqs tal-partiċella inqas minn 10 mikroni, u bi grad ogħla ta’ daqs tal-partiċella uniformi, li huma preparati b’mod speċjali għal fabbrikazzjoni tal-barrieri għad-diffusjoni tal-gassijiet.<0}

5.3.2. {0>Diffuser housings <}0{>Housings tad-diffusjoni <0}{0>Especially designed or prepared hermetically sealed cylindrical vessels greater than 300 mm (12?<}0{>Reċipjenti ċilindriċi ermatoloġikament siġillati mfassla jew preparati b’mod speċjali akbar minn 300 mm (12"<0}{0>) in diameter and greater than 900 mm (35?<}0{>) fid-dijametru u akbar minn 900 mm (35"<0}{0>) in length, or rectangular vessels of comparable dimensions, which have an inlet connection and two outlet connections all of which are greater than 50 mm (2?<}0{>) fil-tul, jew reċipjenti rettangulari tad-dimensjoni mqabbla, li għandhom konnessjoni inlet u żewġ konnessjonijiet outlet li kollha huma akbar minn 50 mm (2"<0}{0>) in diameter, for containing the gaseous diffusion barrier, made of or lined with UF6-resistant materials and designed for horizontal or vertical installation.<}0{>) fid-dijametru, biex ikun fihom il-barriera tad-diffusjoni tal-gassijiet, magħmula minn jew imdawwra b’materjali reżistenti għal UF6 u mfassla għall-installazzjoni orizzontali jew vertikali.<0}

5.3.3. {0>Compressors and gas blowers <}0{>Kompressuri u dawk li jonfħu l-gass <0}{0>Especially designed or prepared axial, centrifugal, or positive displacement compressors, or gas blowers with a suction volume capacity of 1 m3/min. or more of UF6 and with a discharge pressure of up to several hundred kPa (100 psi), designed for long-term operation in the UF6 environment with or without an electrical motor of appropriate power, as well as separate assemblies of such compressors and gas blowers.<}0{>Il-kompressuri li huma mfassla jew preparati b’mod speċjali bl-assi, ċentrifugali, jew spostament pożittiv, jew dawk li jonfħu l-gass b’volum tal-ġbid b’kapaċità ta’ 1 m3/min. jew iżjed ta’ UF6 u bil-pressjoni li tneħħi sa ftit mijiet kPa (100 psi), imfassla għall-operazzjoni għal terminu twil fl-ambjent UF6 bil jew mingħajr il-mutur elettroniku ta’ l-enerġija xierqa, kif ukoll separazzjoni ta’ l-għaqdiet tal-kompressuri u dawk li jonfħu l-gassijiet simili.<0} {0>These compressors and gas blowers have a pressure ratio between 2:1 and 6:1 and are made of, or lined with, materials resistant to UF6.<}0{>Dawn il-kompressuri u dawk li jonfħu l-gassijiet għandhom ratio tal-pressjoni bejn 2:1 u 6:1 u huma magħmula minn, jew lineati b’, materjali reżistenti għal UF6.<0}

5.3.4. {0>Rotary shaft seals <}0{>Siġilli tax-xaft li jdur <0}{0>Especially designed or prepared vacuum seals, with seal feed and seal exhaust connections, for sealing the shaft connecting the compressor or the gas blower rotor with the driver motor so as to ensure a reliable seal against in-leaking of air into the inner chamber of the compressor or gas blower which is filled with UF6.<}0{>Is-siġilli tal-vacuum mfassla jew preparati b’mod speċjali, bis-siġill ta’ dħul u s-siġill tal-konnessjonijiet ta’ l-exhaust, biex jissiġillaw il-konnessjonijiet tax-xaft li huma konnessi mal-kompressur jew dawk li jonfħu l-gass rotor bil-mutur li jikkontrolla sabiex jassigura s-siġill li tista’ toqgħod fuqu kontra l-ħruġ ta’ l-arja għal ġol-kamra ta’ ġewwa tal-kompressur jew dawk li jonfħu l-gassijiet li huma mimlija b’UF6.<0} {0>Such seals are normally designed for a buffer gas in-leakage rate of less than 1 000 cm3/min (60 in3/min).<}0{>Siġilli bħal dawn huma normalment imfassla għal gass buffer fil-ħruġ tar-rata li tkun inqas minn 1 000 cm3/min (60 in3/min).<0}

5.3.5. {0>Heat exchangers for cooling UF6 <}0{>It-skambju tas-sħana għat-tkessiħ tal-UF6 <0}{0>Especially designed or prepared heat exchangers made of or lined with UF6-resistant materials (except stainless steel) or with copper or any combination of those metals, and intended for a leakage pressure change rate of less than 10 Pa (0,0015 psi) per hour under a pressure difference of 100 kPa (15 psi).<}0{>It-skambju tas-sħana li huma mfassla jew preparati b’mod speċjali magħmula minn jew imdawwra b’materjali reżistenti għal UF6 (minbarra l-azzar li ma jissaddadx) jew bir-ramm jew kull għaqda ta’ dawn il-materjali, u li huma maħsuba għal ħruġ tal-pressjoni rata mibdula ta’ inqas minn 10 Pa (0,0015 psi) kull siegħa taħt id-differenza tal-pressjoni 100 kPa (15 psi).<0}

5.4. {0>Especially designed or prepared auxiliary systems, equipment and components for use in gaseous diffusion enrichment <}81{>Is-sistemi awżiljarji, tagħmir u l-komponenti mfassla jew preparati b’mod speċjali għall-użu tat-tisħiħ fid-diffusjoni tal-gassijiet <0}{0>Introductory note <}100{>Nota ta’ introduzzjoni <0}

{0>The auxiliary systems, equipment and components for gaseous diffusion enrichment plants are the systems of plant needed to feed UF6 to the gaseous diffusion assembly, to link the individual assemblies to each other to form cascades (or stages) to allow for progressively higher enrichments and to extract the 'product' and 'tails' UF6 from the diffusion cascades.<}0{>Is-sistemi awżiljarji, it-tagħmir u l-komponenti għall-impjant imsaħħaħ għad-diffusjoni tal-gassijiet huma sistemi ta’ l-impjant meħtieġ għad-dħul tal-UF6 fl-assemblaġġ tad-diffusjoni tal-gassijiet, biex jgħaqqad l-assemblaġġi individwali ma’ xulxin biex jiffurmaw kaskati (jew stadji) biex jippermettu t-tisħiħ progressiv għoli u għal ħruġ tal-'Prodott' u 'truf'UF6 mill-kaskati tad-diffusjoni.<0} {0>Because of the high inertial properties of diffusion cascades, any interruption in their operation, and especially their shutdown, leads to serious consequences.<}0{>Minħabba l-proprjetajiet għolja ta’ inertia tal-kaskati tad-diffusjoni, kull interruzjoni fil-ħidma tagħhom, u b’mod speċjali l-għeluq tagħhom, u jwassal għal konsegwenzi.<0} {0>Therefore, a strict and constant maintenance of vacuum in all technological systems, automatic protection from accidents, and precise automated regulation of the gas flow is of importance in a gaseous diffusion plant.<}0{>Għaldaqstant, il-manutenzjoni stretta u kostanti tal-vacuum fis-sistemi kollha teknoloġiċi, il-protezzjoni awtomatika mill-aċċidenti, u regolamentazzjoni eżatta awtomata tal-kurrent tal-gass hija ta’ importanza fl-impjant tad-diffusjoni tal-gassijiet.<0} {0>All this leads to a need to equip the plant with a large number of special measuring, regulating and controlling systems.<}0{>Dan kollu jwassal għal ħtieġa għat-tagħmir ta’ l-impjant b’numru kbir tal-miżuri speċjali, sistemi li jirregolaw u li jikkontrollaw.<0}

{0>Normally UF6 is evaporated from cylinders placed within autoclaves and is distributed in gaseous form to the entry point by way of cascade header pipework.<}76{>Normalment UF6 huwa evaporat minn ċilindi poġġuti fl-autoclaves imsaħħna u mqassma fil-forom tal-gassijiet għal punt tad-dħul bil-metodu ta’ xogħol bil-pajpijiet fil-forma ta’ kaskata<0} {0>The 'product' and 'tails' UF6 gaseous streams flowing from exit points are passed by way of cascade header pipework to either cold traps or to compression stations where the UF6 gas is liquefied prior to onward transfer into suitable containers for transportation or storage.<}71{>Il-‘prodott' u 'truf'UF6 tat-tmexxija tal-gassijiet mill-punti tal-ħruġ u jingħaddew bil-metodu ta’ xogħol tal-pajpijiet fil-forma ta’ kaskata u nases kesħin jew għall-istazzjonijiet tal-kompressjoni fejn huma kondensati fuq trasferiment ta’ wara f’kontenituri tajbin għat-trasportazzjoni u l-immaggazzinar.<0} {0>Because a gaseous diffusion enrichment plant consists of a large number of gaseous diffusion assemblies arranged in cascades, there are many kilometres of cascade header pipework, incorporating thousands of welds with substantial amounts of repetition of layout.<}0{>Għaliex l-impjant imsaħħaħ għad-diffusjoni tal-gassijiet jikkonsisti f’numru kbir ta’ għaqdiet tad-diffusjoni tal-gassijiet irranġati f’kaskati, hemm ħafna kilometri ta’ kaskati bil-pajpijiet header, li jinkorporaw eluf ta’ welds b’ammont sostanzjali tar-repetizzjoni tal-mudell.<0} {0>The equipment, components and piping systems are fabricated to very high vacuum and cleanliness standards.<}100{>It-tagħmir, il-komponenti u sistemi tal-pajpijiet huma fabbrikati f’standards għolja ta’ vacuum u ndafa.<0}

5.4.1. {0>Feed systems/product and tails withdrawal systems <}100{>Is-sistemi ta’ dħul/is-sistemi tal-ġbid tal-prodott u truf <0}{0>Especially designed or prepared process systems, capable of operating at pressures of 300 kPa (45 psi) or less, including:<}0{>Is-sistemi ta’ l-ipproċessar imfassla jew preparati b’mod speċjali, kapaċi li jaħdmu bil-pressjoni ta’ 300 kPa (45 psi) jew inqas, inkluż:<0}

{0>- feed autoclaves (or systems), used for passing UF6 to the gaseous diffusion cascades, <}0{>- autoclaves li jdaħħlu (jew sistemi), użati biex jgħaddu UF6 għal kaskati tad-diffusjoni tal-gass, <0}

{0>- desublimers (or cold traps) used to remove UF6 from diffusion cascades, <}0{>- desublimers (jew nases kesħin) użati biex ineħħu UF6 mill-kaskati tad-diffusjoni, <0}

{0>- liquefaction stations where UF6 gas from the cascade is compressed and cooled to form liquid UF6, <}0{>- l-istazzjonijiet tal-likwidifikazzjoni fejn gass UF6 mill-Kaskati huwa kompressat u mkessaħ biex jifforma likwidu UF6, <0}

{0>- 'product' or 'tails' stations used for transferring UF6 into containers.<}88{>-l-istazzjonijiet 'prodott' jew 'truf'użati biex jitrasferixxu UF6 fil-kontenituri.<0}

5.4.2. {0>Header piping systems <}0{>Is-sistemi tal-pajpijiet header <0}{0>Especially designed or prepared piping systems and header systems for handling UF6 within the gaseous diffusion cascades.<}90{>Is-sistemi tal-pajpijiet imfassla jew preparati b’mod speċjali u sistemi ta’ fuq għall-immaniġġjar UF6 fil-kaskati tad-diffusjoni tal-gassijiet.<0} {0>This piping network is normally of the 'double' header system with each cell connected to each of the headers.<}87{>Ix-xibka tal-pajpijiet hija normalment tas-sistema ta’ fuq ‘dopju’ ma’ ċellola konnessa ma’ kull headers.<0}

5.4.3. {0>Vacuum systems <}0{>Is-sistemi ta’ vacuum <0}{0>(a) Especially designed or prepared large vacuum manifolds, vacuum headers and vacuum pumps having a suction capacity of 5 m3/min. (175 ft3/min.) or more.<}0{>(a) Manifolds ta’ vacuum kbir imfassla jew preparati b’mod speċjali, headers vacuum u pompi tal-vacuum li għandhom il-kapaċità tal-ġibda ta’ 5 m3/min. (175 ft3/min.) jew iżjed.<0}

{0>(b) Vacuum pumps especially designed for service in UF6-bearing atmospheres made of, or lined with, aluminium, nickel, or alloys bearing more than 60 % nickel.<}0{>(b) Il-pompi tal-vacuum imfassla b’mod speċjali għas-servizz f’atmosferi li jissaportu l-UF6 magħmula minn, jew mdawwra b’, aluminju, nijkil, jew liegi li jkollhom aktar minn 60 % nijkil.<0} {0>These pumps may be either rotary or positive, may have displacement and fluorocarbon seals, and may have special working fluids present.<}0{>Dawn il-pompi jistgħu jkun jew iduru jew pożittivi, jistgħu jkollhom siġilli ta’ l-ispostament jew florokarbonju, u jistgħu jkollhom fluwidi speċjali tal-ħidma preżenti.<0}

5.4.4. {0>Special shut-off and control valves <}0{>Valvijiet speċjali li jagħlqu u li jikkontrollaw <0}{0>Especially designed or prepared manual or automated shut-off and control bellows valves made of UF6-resistant materials with a diameter of 40 to 1 500 mm (1,5 to 59?<}0{>Valvijiet tal-minfaħ mfassla jew preparati b’mod speċjali li jagħlqu manwalment jew awtomatikament u li jikkontrollaw magħmula minn materjali reżistenti għal UF6 bid-dijametru ta’ 40 sa 1 500 mm (1,5 sa 59"<0}{0>) for installation in main and auxiliary systems of gaseous diffusion enrichment plants.<}0{>) għall-instalazzjoni fis-sistemi prinċipali u awżiljari ta’ l-impjanti msaħħa tad-diffusjoni tal-gassijiet.<0}

5.4.5. {0>UF6 mass spectrometers/ion sources <}100{>UF6 spettrometri tal-massa/sorsi joniċi <0}{0>Especially designed or prepared magnetic or quadrupole mass spectrometers capable of taking on-line samples of feed, product or tails, from UF6 gas streams and having all of the following characteristics:<}99{>Spettrometri tal-massa mfassla jew preparati b’mod speċjali bil-kalamita jew quadripole kapaċi li jiġbru 'on-line' kampjun tad-dħul, prodott jew truf, mill-kurrent tal-gass UF6 u li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:<0}

1. {0>unit resolution for atomic mass unit greater than 320; <}100{>unit tar-resoluzzjoni għal massa atomika iżjed minn 320; <0}

2. {0>ion sources constructed of or lined with nichrome or monel or nickel plated; <}100{>Is-sorsi joniċi mibnija minn jew imdawwra minn nichrome jew monel jew banjati fin-nijkil; <0}

3. {0>Electron bombardment ionisation sources; <}94{>Is-sorsi tal-bombardament ta’ l-elettroni jonizzati; <0}

4. {0>collector system suitable for isotopic analysis.<}71{> sistema tal-kollezzjoni tajba għall-analiżi ta’ l-isotopi.<0}

{0>Explanatory note <}100{>Nota ta’ spjegazzjoni <0}

{0>The items listed above either come into direct contact with the UF6 process gas or directly control the flow within the cascade.<}0{>L-oġġetti elenkati hawn fuq jiġu jew f’kuntatt dirett mal-gass tal-proċess UF6 jew jikkontrollaw direttament il-kurrent fil-kaskata.<0} {0>All surfaces which come into contact with the process gas are wholly made of, or lined with, UF6-resistant materials.<}0{>Fl-uċuħ kollha li jiġu fil-kuntatt mal-gass tal-proċess huma kollha magħmula minn, jew imdawwra bil-materjali reżistenti għal UF6-.<0} {0>For the purposes of the sections relating to gaseous diffusion items the materials resistant to corrosion by UF6 include stainless steel, aluminium, aluminium alloys, aluminium oxide, nickel or alloys containing 60 % or more nickel and UF6-resistant fully fluorinated hydrocarbon polymers.<}0{>Għall-għanijet ta’ din it-taqsima dwar l-oġġetti tad-diffusjoni tal-gassijiet il-materjali reżistenti għal korrosjoni bil-UF6 l-azzar li ma jissaddadx, l-aluminju, liegi ta’ l-aluminju, aluminju ossidu, nijkil jew liegi li jkun fihom 60 % jew aktar nijkil u materjali reżistenti għal UF6 kollha magħmula minn polimeri florinati idrokarboniċi.<0}

5.5. {0>Especially designed or prepared systems, equipment and components for use in aerodynamic enrichment plants <}76{>Is-sistemi, tagħmir u l-komponenti mfassla jew preparati b’mod speċjali għall-użu ta’ l-impjanti msaħħa aerjodinamika <0}{0>Introductory note <}100{>In-nota ta’ introduzzjoni <0}

{0>In aerodynamic enrichment processes, a mixture of gaseous UF6 and light gas (hydrogen of helium) is compressed and then passed through separating elements wherein isotopic separation is accomplished by the generation of high centrifugal forces over a curved-wall geometry.<}0{>Fil-proċessi aerodinamiċi msaħħa, taħlita tal-gass UF6 u gass ħafif (idroġenu ta’ helium) huwa kompressat u wara mgħoddi minn elementi li jisseparaw fejn is-separazzjoni ta’ l-isotopi hija mwettqa mill-ġenerazzjoni tal-forzi qawwija ta’ ċentrifugazzjoni madwar ġjometrija ta’ ħajt mibrum.<0} {0>Two processes of this type have been successfully developed:<}0{>Żewġ proċessi ta’ dan it-tip kienu suċċessivament żviluppati:<0} {0>the separation nozzle process and the vortex tube process.<}0{>il-proċess taż-żenuna tas-separazzjoni u l-proċess tat-tubu vortex.<0} {0>For both processes the main components of a separation stage include cylindrical vessels housing the special separation elements (nozzles or vortex tubes), gas compressors and heat exchangers to remove the heat of compression.<}0{>Għaż-żewġ proċessi l-komponenti prinċipali ta’ l-istadju tas-separazzjoni jinkludi ir-reċipjenti ċilindriċi li jżommu l-elementi speċjali tas-separazzjoni (żenuni jew tubi vortex), il-kompressuri tal-gass u skambju tas-sħana biex ineħħu s-sħana tal-kompressjoni.<0} {0>An aerodynamic plant requires a number of these stages, so that quantities can provide an important indication of end use.<}78{>L-impjant aerjodinamiku għandu bżonn numru ta’ dawn l-istadji, sabiex il-kwantitajiet jistgħu jipprovdu l-indikazzjoni importanti tat-terminu ta’ l-użu.<0} {0>Since aerodynamic processes use UF6 all equipment, pipeline and instrumentation surfaces (that come in contact with the gas) must be made of materials that remain stable in contact with UF6.<}77{>Minħabba li l-proċess aerjodinamiku juża UF6, it-tagħmir kollu, il-linji tal-pajpijiet u l-uċuħ ta’ l-istrumentazzjoni (li jkollhom kuntatt mal-gass) għandhom ikunu tal-materjal li jibqgħu stabbli fil-kuntatt ma’ UF6.<0}

Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə