Adnan menderes üNİversitesiYüklə 310,07 Kb.
səhifə1/4
tarix18.08.2018
ölçüsü310,07 Kb.
#72395
  1   2   3   4

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

1. Yarıyıl Dersleri

300301İŞB/1ŞG103

300401İŞG103 İşletme Bilimine Giriş I (3+0)3 ECTS(4.5)


İşletme örgütleri; işletmenin tanımı ve amaçları; işletmelerin hukuki şekilleri; işletmelerin kuruluşu ile ilgili konular; işletme çevresi ve sistem yaklaşımı; açık ve kapalı sistemler; geri besleme; işletmenin fiziksel çevresi ve çevre kirliliği; işletmenin global çevresi; sosyal ve politik çevresi; sosyal sorumluluk; işletme tipleri; ticari hesaplar; işletme işlevleri; örgütleme ve yönetim işlevi; insan kaynakları yönetimi; işçi-işveren ilişkileri; muhasebe işlevi.

300301İŞB/1ŞG109

300401İŞG109 Mikro Ekonomi (3+0)3 ECTS(4.5)
Mikro ekonominin konusu; temel kavramlar; tüketim teorisi; fayda maksimizasyonu; tüketici optimizasyonu; talep fonksiyonu; üretim teorisi; üretim fonksiyonu; maliyet fonksiyonu; arz fonksiyonu; esneklikler; rekabet piyasaları; tekelci piyasalar; aksak rekabet piyasaları; refah ekonomisi; pazar ekonomisi politikası ve sorunları.
300301İŞB/1ŞG111

300401İŞG111 Genel Muhasebe I (3+0)3 ECTS(4.5)


Muhasebenin tanımı ve anlamı; muhasebenin içeriği; muhasebenin amaçları; muhasebenin temel kavramları; genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri; mali nitelikteki işlemler ve temel muhasebe eşitliği; muhasebe belgeleri ve kayıt düzeni; hesap plânları; kayıt yöntemleri, ticari işlemlerin hesaplarda izlenmesi; mizanlar; bilanço ve gelir tablosu.
300301İŞB/1ŞG113

300401İŞG113 İşletme Matematiği I (3+0)3 ECTS(4.5)

Temel kavramlar; doğrusal denklemler;, doğrusal denklem sistemlerinin arz ve talep fonksiyonları ve maliyet fonksiyonları olarak uygulanması; piyasalarda dengenin oluşumu; logaritma ve üssel fonksiyonlar yardımıyla bileşik faizler ve şimdiki değer hesaplamaları; türev kavramı; türev alma kuralları; türevin işletme problemlerine uygulanması; maksima ve minima; kâr maksimizasyonu ve maliyet minimizasyonu uygulamaları; kısmi türev; ikiden fazla değişkenli fonksiyonların maksimizasyonu ve minimizasyonu; lagrange çarpanı yöntemi.
300301ENF100

300401ENF100 Temel Bilgi Teknolojileri (2+2)3 ECTS(4)

Microsoft Windows ile ilgili temel kavramlar; Windows’u bilgisayara kurmak; yazıcılar; masaüstü; Windows gezgini; Microsoft Word’da yazım editörü; yazıların düzenlenmesi ve biçimlendirilmesi; dokümanın yazdırılması; tablo oluşturulması; dokümanlara nesne ekleme; kopyalama; taşıma; arama ve değiştirme; sekme ve şablon kullanma özelliklerinin uygulamalı kullanımı; karakter;paragraf ve sayfa biçimlendirme.

2. Yarıyıl Dersleri


300302İŞB/1ŞG102

300402İŞG102 İşletme Bilimine Giriş II (3+0)3 ECTS(4.5)

Üretim işlevi; toplam kalite yönetimi; ar-ge faaliyetleri; satın alma işlevi; pazarlama işlevi; ürün ve fiyatlama; dağıtım; tutundurma; yönetim bilgi sistemleri; bütçeleme; finanslama fonksiyonu; finansal kurumlar; menkul kıymet pazarları; girişimcilik; iş planları; temel karar alma teknikleri.
300302İŞB/1ŞG110

300402İŞG110 Makro Ekonomi (3+0)3 ECTS(4.5)


Makro ekonomiye giriş; makro ekonominin amacı ve temel kavramları; milli gelir muhasebesi; toplam talep, toplam arz eğrileri ve makro ekonomik analiz; Klasik ve Keynesyen makro ekonominin temelleri; milli geliri belirleyen etmenler ve basit Keynesyen toplam harcama ve toplam talep teorisine giriş; harcamalar, çarpan ve milli gelir; makro ekonomik istikrarsızlık; para arzı ve talebi; IS-LM eğrileri analizi ve ekonominin talep yönü dengesi; para ve maliye politikası; ekonomik büyüme; alternatif makro teori ve politikalar.
300302İŞB/1ŞG112

300402İŞG112 Genel Muhasebe II (3+0)3 ECTS(4.5)


Varlık hesapları ile ilgili ayrıntılı ve özel konuların muhasebeleştirilmesi; döviz ve dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi; nazım hesaplar; konsinye mal işlemleri; kiralama ve vadeli işlemlerin muhasebeleştirilmesi; tahvil ve hisse senedi ihraçlarının muhasebeleştirilmesi; gelir tablosu gider ve gelir hesapları; hatalar ve düzeltme yolları; mizanlar; dönem sonu işlemleri; envanter işlemleri; dönem sonu tablolarının düzenlenmesi; bilanço, gelir tablosu, diğer tabloların hazırlanması.
300302İŞB/1ŞG118

300402İŞG118 İşletme Matematiği II (3+0)3 ECTS(4.5)

İntegral matematiği ve integralin genel yapısı; integral alma kuralları; belirsiz integralin işletme problemlerine uygulanması; alan hesaplamalarında kullanılan integral alma yöntemleri; integral almada ikame yöntemi; parçalı integral; rasyonel kesirlerin integrali; çoklu integral alma yöntemi; Türevsel denklemler; bunların işletme problemlerine uygulanması; matris cebiri; doğrusal denklem sistemlerinin çözümünde determinantların kullanılması ve uygulamalar.

300302İŞB/1ŞG 114

300402İŞG 114 Hukukun Temel Kavramları (3+0)3 ECTS(4)

Hukukun tanımı; hukuk kuralları; hukuk sistemleri; hukukun kollara ayrılması; hukukun kaynakları; hukukun yasalaştırılması; uygulama yönünden yazılı hukuk kuralları; hukuksal olay; hukuksal ilişki; hukuksal işlem; kamu hukuku işlemleri; hukuksal işlemlerde sakatlıklar; sözleşmeler; kamu hakları; özel haklar; hakkın edinilmesi ve kaybedilmesi; hakkın ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde korunması.


3. Yarıyıl Dersleri
300303İŞB/1ŞG215

300403İŞG215 Maliyet Muhasebesi (3+0)3 ECTS(4.5)


Maliyet muhasebesine ilişkin genel esaslar; maliyet muhasebesinin tanımı ve amaçları; genel muhasebe ile maliyet muhasebesi arasındaki ilişkiler ve maliyet muhasebesi kayıt düzeni; maliyet hesaplama yöntemleri ve maliyet sisteminin oluşturulması; maliyet hesaplarının niteliği; giderlerin incelenmesi; sipariş ve evre maliyet yöntemleri; standart maliyet yöntemi; raporlama.

300303İŞB/1ŞG209

300403İŞG209 İstatistik I (3+0)3 ECTS(4.5)
Temel kavramlar; veri tipleri; merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, indeksler, olasılık kavramı ve işlemleri; bağımlı ve bağımsız olaylar; Bayes kuramı; basit karar ağaçları; tesadüfi değişkenler; olasılık dağılımları, istatistiksel tahmin; güven aralığı; tek yığın parametresi için hipotez testi; korelasyon ve basit doğrusal regresyon.
300303İŞB/1ŞG207

300403İŞG207 Borçlar Hukuku (3+0)3 ECTS(4.5)


Borçlar hukukunun konusu; borçların kaynakları; sözleşmeler; haksız fiiller; sebepsiz zenginleşme; borç ve sorumluluk kavramları; borcun hükümleri; borçlara ilişkin özel durumlar; müteselsil borçluluk; koşula bağlı borçlar; cezai koşul; alacağın devri; borcun nakli; borçların sona ermesi; ibra; yenileme; takas; zaman aşımı; özel borç ilişkileri; satım; trampa; karz; hizmet; vekalet; vedia; kefalet sözleşmesi.
300303İŞB/1ŞG213

300403İŞG213 Pazarlamaya Giriş (3+0)3 ECTS(4)


Temel kavramlar; pazarlama anlayışındaki değişmeler; pazar ve pazarlama çeşitleri; pazarlama planlamasının ilkeleri; pazarlamanın mikro ve makro çevresi; tüketici pazarları; kurumsal pazarlar; uluslararası pazarlar; pazar ölçümlemesi; hedef pazar dilimlemesi ilkeleri; pazarlama karması; ürün ve hizmetler; fiyat, yer ve dağıtım kanalları; tutundurma; örnek olaylar ve uygulama.

300303İŞB/1ŞG217

300403İŞG217 Finans ve Sigorta Matematiği (3+0)3 ECTS(4)
Üssel ve logaritmik işlemler ve fonksiyonlar; diziler; basit faiz; bileşik faiz; basit annüiteler, diğer ve genel annüiteler; amortizasyon; tahviller; ihtimali ödemeler; hayat annüiteleri; ölüm tabloları; hayat sigortası ve annüiteleri; yıllık primlerin hesaplanması; net prim rezervleri.

300303İŞB/1ŞG219

300403İŞG219 Sosyoloji (3+0)3 ECTS(4)

Sosyoloji biliminin doğuşu; toplumun tanımı; geleneksel ve modern toplumlar

arasındaki farklar; toplumsal kurumlar ve kurumların sınıflandırılması; sosyolojinin

araştırma teknik ve yöntemleri; kültür; toplumsallaşma; aile; ekonomi; eğitim; din; siyaset kurumları ve bu kurumların işleyişleri; nüfus; tabakalaşma sistemi; toplumsal değişme; kentleşme ve endüstrileşme; suç ve toplum.

300303İŞB/1ŞG211

300403İŞG211 Kamu Maliyesi (3+0)3 ECTS(4.5)


Maliye biliminin çalışma alanı; kamu gelirleri, tanımı, türleri, sınıflandırılması; vergi; vergileme prensipleri; vergilerin sınıflandırılması; verginin yansıması; verginin amortismanı ve kapitalizasyonu; kamu harcamaları; kamu harcamalarının artış nedenleri; kamu harcamalarının ekonomiye etkileri; çarpan ve hızlandıran prensipleri; kamu borçlanması; iç ve dış borçlanma ekonomik etkileri; Türk bütçe sistemi.
4. Yarıyıl Dersleri
300304İŞB/1ŞG216

300404İŞG216 Yönetim Muhasebesi (3+0)3 ECTS(4.5)


Yönetim muhasebesinin niteliği ve muhasebedeki ve işletme yönetimindeki yeri; maliyet hacim ilişkileri; maliyet-hacim-kâr analizleri; kâr fonksiyonu ve uygulama alanları; başabaş analizleri ve hacim-kâr grafikleri; maliyet-hacim-kâr analizlerinin yönetim kararlarında uygulanması; yönetim kararlarında geçerli maliyet analizleri; standart maliyetler ve sapma analizleri.
300304İŞB/1ŞG206

300404İŞG206 İstatistik II (3+0)3 ECTS(4.5)


Binom; Poisson; Üstel (Exponential); Normal olasılık dağılımları; Z- testi; t-testi; F-testi; Ki-Kare testi; varyans anlizi; tek yönlü; çift yönlü varyans analizleri; zaman serisi analizleri; trend analizi; interpolasyon ve eksterpolasyon; örnekleme teorisi; rassal örnekeleme; tabakalı örnekleme; kümeleme örnekelemesi.
300304İŞB/1ŞG204

300404İŞG204 Ticaret Hukuku (3+0)3 ECTS(4)


Ticaret hukuku kavramı; tacir kavramı; tacir olmanın hukuki sonuçları; ticari işletme; şirket sözleşmesi unsurları; adi şirket; ticaret şirketleri; kolektif şirketler; komandit ortaklık; anonim şirketler; limited şirketler; Türk ticaret kanunun özelikleri; ticari işler ve tabi oldukları yükümler; ticari iş; ticari işletmelerin devri ve birleşmesi ticari işletme rehini ticari hükümler; ticari hükümlerde uygulama sırası; ticari yargı; ticaret sicili, ticaret unvanı, işletme adı; marka; haksız rekabet ve ilgili ticari defterler, cari hesap; ticari mümessil; ticaret vekilleri; acente; komisyoncu; ticari işler tellalı.
300304İŞB/1ŞG210

300404İŞG210 Pazarlama Yönetimi (3+0)3 ECTS(4)


Pazarlama sistemi; pazarlama çevresi; pazarlama sisteminin örgüt içindeki yeri ve önemi; tüketici davranışları; üretici satıcı ve hükümet pazarları; pazar bölümlemesi; pazar tahminlemesi; büyüme ve rekabet stratejisi; pazarlama örgütlenmesi; pazar planlaması; ürün politika, yeni ürün, fiyat, dağıtım kanalı, satış artırma ve satış gücü kararları; pazarlama denetimi; pazarlamada toplumsal, yasal ve etiksel sorunlar.
300304İŞB/1ŞG214

300404İŞG214 İşletme Finansmanı (3+0)3 ECTS(4.5)


Firma ve finans yöneticisi; muhasebe ve finans; paranın zaman değeri ve faiz hesapları; finansal enstrümanları değerleme kriterleri; yatırım kriterleri; nakit akışlarının belirlenmesi; risk, getiri, sermaye fırsat maliyetine giriş; risk, getiri ve sermaye bütçelemesi; sermaye maliyeti; şirket finansmanına genel bir bakış; şirket menkul kıymetleri nasıl ihraç eder; kiralama; kâr payı politikası; örnek olaylar.
300304İŞB/1ŞG208

300404İŞG208 Davranış Bilimleri (3+0)3 ECTS(4)


Davranış bilimlerini oluşturan disiplinler; bireysel davranış; algılama ve öğrenme; motivasyon; organizasyonlarda davranış; sosyal yapı modelleri; davranış düzlemi; sosyal statü; kültür; kültür- eğitim ilişkisi; kültür ve teknoloji; sosyal etkileşim aracı olarak haberleşme; yönetimde liderlik ve liderlik tipleri; tutumlar; işletme yönetiminde tutumların ölçülmesi; yönetimde karar davranışı; iş tatmini; stres ve örgütsel stres; grup dinamikleri; kariyer geliştirme; örgütlerde etki iktidar ve politika.
300304İŞB/1ŞG212

300404İŞG212 Üretim Yönetimi (3+0)3 ECTS(4.5)


Üretim yönetiminin temel kavramları; üretim sistemleri; üretim stratejileri; mamul dizaynı; yeni mamul stratejileri; mamul dizaynını etkileyen faktörler; talep tahminleri; teknoloji seçimi; fabrika yerinin seçimi; fabrika düzenlemenin amaçları; stok kontrol yöntemleri; jit prensibi; iş analizleri; iş ölçümü teknikleri; üretim sisteminde kalite kontrolün yeri; toplam kalite kontrolü; ücret yönetimi; prodüktivite.
5. Yarıyıl Dersleri
300305İŞB/1ŞG313

300405İŞG313 Sayısal Yöntemler I (3+0)3 ECTS(5)


Olasılık kavramları; olasılık dağılımları; karar kavramı; karar ağacı; fayda kavramı; doğrusal programlama; simpleks yöntemi; dualite; duyarlılık analizi ve doğrusal programlarının optimizasyon problemleri.
300305İŞB/1ŞG307

300405İŞG307 Finansal Yönetim (3+0)3 ECTS(5)


Finansal kiralama; finansal tablo analizinin ilkeleri; işletme sermayesi yönetimi ve kısa vadeli planlama; kısa vadeli finansal kararlar; nakit yönetimi; stok yönetimi; alacakların yönetimi; kısa vadeli borç yönetimi; kredi yönetimi ve iflas; birleşme iktisap ve şirket kontrolü; uluslararası finansmanın temel ilkeleri; opsiyonlar; riskten korunma; örnek olay ve çözümleri.
300305İŞB/1ŞG315

300405İŞG315Araştırma Teknikleri (3+0)3 ECTS(4)


Bilim; bilimlerin sınıflandırılması ve sosyal bilimler;. fiziksel ve sosyal bilimler arasındaki yöntem farklılıkları; bilimsel paradigmalar; bilimsel düşünce yöntemleri; araştırma türleri, veri toplama teknikleri, bir bilimsel araştırmanın basamakları; istatistiksel tekniklerin işletme bilim konularına uygulaması ve raporlaştırılması;
300305İŞB/1ŞG311

300405İŞG311 Yönetim ve Organizasyon (3+0)3 ECTS(5)


Yönetim ve yönetim teorileri; yönetim kavramı; klasik ve çağdaş yönetim kavramları; yönetimde durumsallık yaklaşımı; yönetimde mükemmellik yaklaşımı; zaman yönetimi; yönetim fonksiyonları ve organizasyon; organizasyonlarda amaç belirleme ve planlama; yönetimde karar verme süreci; yönetimde yetki ve sorumlulukların dağıtımı; işletmelerde matriks örgütleme; haberleşme; yönetime katılma; güdüleme.
300305İŞB/1ŞG309

300405İŞG309 Üretim Planlaması (3+0)3 ECTS(5)


Ürün tasarımı; üretim sisteminin planlaması; kapasite planlaması; imalat planlaması; malzeme ve materyal planlaması; takım planlaması; iş gücü planlaması; montaj hattı dengeleme; basit sezgisel yöntem; konumsal ağırlık yöntemi; kilbridge wester yöntemi; gozinto yöntemi; üretim programlaması; rotalama; iş yükleme; iş sıralama; programlama iş dağıtımı; üretim planı hazırlama; talep tahmini.
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
300305İŞS/İGS317

300405İGS317 İletişim Teknikleri (3+0)3 ECTS(3)


İletişim kavramının tanımlanması; etkileşim ve haberleşmenin tanımlanması; iletişim süreci ve iletişimin unsurları; başarılı bir iletişimin aşamaları; etkileyici iletişim; iletişimde rol oynayan sosyal faktörler; iletişimde kültür; davranış ve tutumların rolü; iletişim biçimleri; sözsüz iletişim faktörleri; iletişim ve beden dili; kurumsal iletişim;iletişim ağlarının yapısı; iletişimde kişilerarası mesafe; günümüzde iletişim teknolojileri; iletişim yöntemleri; iletişim engelleri; kitle iletişim araçları; insan ilişkileri (kişiler arası iletişim); etkili bir iletişimin unsurları (bazı temel kurallar).
300305İŞS/İGS319

300405İGS 319Hizmet Pazarlaması (3+0)3 ECTS(3)


Hizmet kavramı ve tanımı; hizmetlerin ortak özellikleri; hizmetlerin sınıflandırılması; hizmetlerin günümüzdeki önemi; hizmet açısından pazarlama ilkeleri; hizmet işletmeleri ve geleneksel pazarlama karması bileşenleri; hizmet işletmeleri açısından pazarlama stratejileri; profesyonel hizmet kavramı; bireysel hizmetlerde müşteri tatmin yöntemleri; hizmet pazarlaması ve yeni yaklaşımlar.Yüklə 310,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə