Ag`ash materiallarının` qa`siyetleri ha`m ondag`ı ushırasatug`ın ayırım kemshiliklerdi izertlewdin` a`hmiyeti


VII . «AG’ASh MATERİALLARI HA’M BUYIMLARIN QURILISTA QOLLANIW HA’M TEXNOLOGİYaSIN U’YRENİW USILLARI» TEMASINDAG’I EKİ SAATLIQ SABAQTIN’ JOBA KONSPEKTİSİYüklə 0,75 Mb.
səhifə4/5
tarix14.06.2018
ölçüsü0,75 Mb.
1   2   3   4   5

VII . «AG’ASh MATERİALLARI HA’M BUYIMLARIN QURILISTA QOLLANIW HA’M TEXNOLOGİYaSIN U’YRENİW USILLARI» TEMASINDAG’I EKİ SAATLIQ SABAQTIN’ JOBA KONSPEKTİSİ
1.Ag’ash materiallardı h’a’m buyımlardı qurılısta paydalanıw h’a’m texnologiyasın u’yreniw usılları.

2.Sabaqtınmaqseti. Bul temanı o’tiwden bir qansha maqsetler a’melge asırıladı. Bul birinshi na’wbette studentlerge bilim beriw bolıp, bunda studentler ag’ash materiallardan qurılıs konstruktsiyaları h’a’m buyımları atap aytqanda, ag’ashtan islenetug’ın Tereze, esik blokları h’a’m tag’ı basqalar, sonday aq ag’ashsazlıq jumısları, olardı islew stanokları, islegen buyımlardı biriktiriw usıllarına izbe-iz toqtap o’tiledi. Ag’ash konstruktsiyalarına h’a’m buyımlarına qoyılatug’ın talaplar, olardın’ bul talaplarg’a juwap beriwi yaki juwap bermey qalıw jag’dayların, yag’nıy olardın’ sapasın qadag’alawdı u’yretedi. Sonday aq bul temanı u’yreniw arqalı ag’ash konstruktsiyalarının’ buyımlardın’ sıpatın ta’mitynlew za’ru’rligi h’aqqında, keri jag’dayda qoyılg’an talaplarg’a ulıwma imarat juwap bere almay qalıwı h’a’m bul qıyın awh’alg’a, avariyalarg’a alıp keliw mu’mkinshiligin ko’rsetiw arqalı studentlerge o’z isine juwapkershilik penen qarawdı u’yretedi, yag’nıy , u’lken ta’rbiyalıq a’h’miyetkede iye. Bunnan tısqarı, bul temanı o’zlestiriw studentlerdin’ keyingi alatug’ın bilimlerine de juwapkershilik penen, sın ko’zi menen qarawın u’yretedi.

III. Sabaqtı qurallandırıw. Bul temanı o’tiw ushın materiallardın’ sıpatın tekseriwdi u’yretiw ushın qurallar, ag’ash buyımlar h’a’m konstruktsiyalardın’ sapasın tekseriw za’ru’r. Bunda ag’ashtın’ qa’siyetlerin anıqlaw ushın onın’ bekkemligi tekseriledi, ag’ashtın’ sapasın tekseriw ushın ıg’allılıqtı tezlik penen anıqlaytug’ın elektr ıg’allıq o’lshegishten paydalanamız h’a’m t.b.

Sabaqtın’ barısı.

1.Sabaqtı sholkemlestiriw (3-5 minut). Jurnal boyınsha studentlerdin’ sabaqqa qatnasın tekseremiz, auditoriyanın’ za’ru’rli bolg’an qurallardın’, miynet qurallarının’ tayarlıg’ın ko’zden o’tkeremiz.

2.Uyrenilgen bilimlerdi yadqa tusiriw ham uyge berilgen tapsırmanı tekseriw (25-30 minut). Bul temanı o’tiw ushın ju’da’ ko’p bolg’an informatsiyanı eske tu’siriwimiz za’ru’r. Sonlıqtan da bul temanı aldın’g’ı alıng’an bilimler boyınsha tolıq shegaralıq baqlawdı o’tkergennen keyin o’tkergenimiz maqsetke muwapıq boladı.

U’yrenilgen bilimlerdi yadqa tu’siriw maqsetinde aldınnan ag’ash, konstruktsiyalarg’a qoyılatug’ın talaplar boyınsha test sorawların tayarlap kelip, studentlerden bul boyınsha jazba tu’rde test o’tkersek boladı. Bunnan tısqarı awız eki sorawlar tayarlap kelip , bul boyınsha studentler arasında viktorina tu’rinde soraw- juwaplar o’tkeriwimiz mu’mkin. bul boyınsha sorawlardı studentlerdin’ o’zleri aldınnan tayarlap kelse maqsetke muwapıq bolar edi, sebebi bul sorawlardı tayarlaw da’wirinde bul boyınsha studentler bir qansha a’debiyatlardı iszlew jumısı menen shug’ıllanıwı so’zsiz.3.Taza temanı tusindiriw (25-30 minut). Bul temanı o’tiw ta’jiriybe xanasında o’tkerilgeni maqsetke muwapıq. Bunda ag’ashtın’ sapasın tekseriw ushın bir neshe kerekli bolg’an ko’rsetpe qurallardan paydalanamız h’a’m de bunın’ na’tiyjesi boyınsha arasındag’ı baylanıstı sızamız.Bul arqalı ag’ashtın’ sapasın qarap o’temiz. Bunnan tısqarı ag’ash elektr ıg’allıq o’lshegish a’spabın isletemiz, sebebi ag’ashtın’ o’tkiziwshen’ligi onın’ ıg’allıg’ına baylanıslı boladı. Bunnan tısqarı elektr ıg’allıq o’lshegish a’spabı ja’rdeminde ıg’allıg’ı 7 den 30 % ke shekem bolg’an ag’ash buyımlardı sınaw mu’mkin. Sabaq o’tiw da’wirinde sapasız islengen jumıs na’tiyjesinde ag’ashtın’ ulıwma sıpatının’ to’menlep ketken jag’dayların, onın’ na’tiyjesinde payda bolg’an ag’ashlardın’ kemshilikleri h’aqqında ilajı bolsa kinofilmlerdi studentlerge ko’rsetiw, su’wretlerin ko’rsetiw, bunday awallardın’ aldın alıw boyınsha ilajlar h’aqqında tu’sindiriw maqsetke muwapıq boladı.

4.Otilgen temanı bekkemlew (20-25 minut). O’tilgen temanı bekkemlew maqsetindematerial h’a’m instruktsiyalardı studentler o’z qolları menen ta’jiriybede sınap ko’rse, h’a’m olardın’ na’tiyjelerin jurnallarda belgilep, olardın’ sıpatı h’aqqında analiz jasasa maqsetke muwapıq boladı. Bul tema boyınsha ag’ashtın’ ulıwma sıpatı h’aqqında diskussiya o’tkeriw, jazg’ı praktika da’wirinde de bul ma’selege qaytıp, ta’jiriybeli qa’nige, yag’nıy is ju’rgiziwshi injener (prorab), injener h’a’m tag’ı basqalar ja’rdeminde ko’pshilik jag’daylarda kewil awdarılmay qalıp ketetug’ın, al aqır aqıbetinde bolsa ag’ash sapasına o’zinin’ ta’sirin tiygizetug’ın kemshilikler h’aqqında diskussiya ju’rgizilse ju’da’ jaqsı bolar edi. Bul sapa ma’selesi h’a’zirgi ku’nnin’ en’ aktual ma’selesi bolıp, bul ma’selege itibar qaratıwımız tek professionallıq ko’z qarastan bolıp qalmay, al ta’rbiyalıq wazıypamız ekenligin esimizden shıg’armawımız za’ru’r.

5. Uyge tapsırma beriw (3-5 minut). U’yge tapsırma sıpatında sabaq dawamında alıng’an na’tiyjelerdi sa’ykes jurnallarg’a tu’siriw h’a’m analizlep beriliwi mu’mkin. Bunnan tısqarı, bul tema boyınsha jazg’ı praktika da’wiri ushın kepserlew jumıslarının’ sapası h’aqqında jurnal, ag’ash jumıslarının’ sapası h’aqqında jurnaldın’, jasırın jumısları aktleri menen tanısıw, olardın’ toltırılıwının’ h’aqıyqatlıqqa sa’ykes keliwi menen tanısıwdı ma’sele etip qoyıw za’ru’r.

VIII. Ag`ashsazlıqta gezlesetug`ın ag`ashtın`n` kemshilikleri tuwrısında tu`sinikler

Ag`ash du`zilisinin` normal` da`rejede emesligi ag`ashtın` sıpatın buzatug`ın kemshilikler ag`ashtın` kemshiligi dep ataw qabıl etilgen. Kemshiliktin` ag`ash sıpatın qansha to`menletiwi bundag`ı kemshiliktin` tu`rine, u`lkenligine ag`ashtın` qay jerinde jaylasqanlıg`ın ha`ha`m materialdın` nege qollanıwına baylanıslı.

Ag`ashtag`ı kemshilikler to`mendegi tu`rlerge bo`linedi.

Ko`zler (putaqlar) shiriwi, ximiyalıq ren`ler qurt jegen orınlar deformatsiyalanıw jaralıq ag`ash denesindegi kemshilikler, jaraqatlar mexanik jaraqatlar boladı. Usı ko`rsetilgen kemshiliklerdin` ko`pshiliginin` kelip shıg`ıwına ag`ashtın` qolaysız sharayatta o`siwi, sonday-aq tu`rlishe mexanik zarar jetkiziw bolıp esaplanadı. Ko`pshilik kemshilikler tayarlang`an ag`ash-taxtada payda bolıwı shiriw jag`dayları bolıwı mu`mkin.

Ko`zler (putaxlar) – ag`ash denesindegi putaq ornı ko`z dep ataladı. Ko`zler qara daqlarg`a usap ag`ashlıq bo`limnen ajıralıp turadı. Ko`zler jeke-jeke jag`dayda jaylasqan bolıwıda ha`m ag`ash denesinin`,do`gereginde bir tu`rli biyiklikte u`shewden ha`m onna ko`birek bolıp topar-topar jaylasqan ko`zlerde bolıwı mu`mkin. Ko`zlerdin` qanday jaylasıwı ag`ashtın` tu`rine baylanıslı. Ko`zler tilingen taxtaydag`ı formasına qaray dumalaq, oval ha`m uzınına bolıwı mu`mkin. Putaq kese tik bag`ıtta yamasa o`tkir mu`yesh penen kesilse domalaq, ko`z payda boladı. Sonın` menen birge u`lken diametrinin` kishi diametrine qatnası ekiden aspaydı.

Oval formasındag`ı ko`zdin` u`lken diametri menen kishi diametri qatnası ekiden u`lken biraq to`rtten kem boladı putaq boyına kesilse yamasa kese ko`sherge mu`u`yesh payda etip kesilse uzın ko`z payda boladı.

Sonın` menen birge u`lken diametrinin` kishi diametrge qatnası to`rtten u`lken boladı. Uzın ko`zlerdin` ha`r qıylı tu`rleri boladı. Quraq ko`z – materialdın` barlıq eneine sızılg`an uzın ko`z

Tarmaqlı ko`z - O`zekke qarag`anda simmetrik jaylasqan eki ko`z Do`gerektegi ag`ashqa qansha tutasıp o`skenligine qaraq ko`zler tutasqan, bir bo`legi tutasqan ha`m tutaspag`an ko`zlerge ajıraladı.

Tutasqan ko`z putaqtın` jıllıq qabatları o`z do`geregiindegi ag`ashlıqqa putaq kese-kesiminin` keminde 3/4 perimetrine tutasqan boladı. Bir bo`legi tutasqan ko`zdin` jıllıq qabatları do`geregindegi ag`ashqa putaq kese kesiminin` 3/4 parametrinen az biraq 3/4 perimetrinen ko`birek tutasıp o`sken boladı.

Tutaspag`an ko`zdin` jıllıq qabatları do`geregindegi ag`ashqa derlik tutaspag`an yamasa putaq kese kesiminin` q/r rimetrine jalpı ha`m em tutasqan boladı.

Tutaspag`an ko`zler taxtaydı qurg`atqanda yamasa isletkende tu`sip ketiwi mu`mkin. Tutaspag`an ko`zler ko`gerip turg`an ag`ashtag`ı ag`ashtag`ı qurap qalg`an yamasa sıng`an shaqalardan payda boladı. Jaqtılıqtı jaqsı ko`retug`ın ag`ashlar qarag`ay, emen, qayın` taw teregi t.b basqalar denesinin` to`mengi juwan jag`ınan joqarıg`a qarap ketken 5-a`a` metr uzınlıqtag`ı bo`liminde putaqlar bolmaydı. Denenin` juwan bo`legine jaqınlasqan sayın putaqlar maydalasıp baradı ha`m bir qansha teren` jaylasadı. Bul ag`ashlarda quwrap qalg`an putaqlarda ag`ash ushındag`ı shaqalar jaqınında ushıratıw mu`mkin. Sayag`a shıdamlı ag`ashlar yolka aq qarag`aydın` ko`gerip turg`an shaqaları ju`da`a` to`mende boladı. Quwrag`an shaqalar uzaq waqıtqa deyin tu`spey turadı. Sonın` menen birge shaqalardın` quwrag`anları ha`m de ko`gerip turg`anları ju`da` jin`ishke boladı. Yolka ha`m aq qarag`ay denesinin` to`mengi juwan bo`leginde qabıq astında ko`milip qalg`an ha`mde shirigen putaqlar ju`da` az ushıraydı.Ag`ashtın` jag`dayına qarap putaqlar putaqlar saw, smolalı qaralaw shirigen ha`mde to`rt putaq bolıp bo`linedi.

Saw putaqta shiriw belgiler derlik bolmaydı ren` ashıp do`geregindegi ag`ash tu`rine sa`ykes keledi.

Smolalı putaqtın` ag`ısınd smola ju`da` ko`p boladı bunday putaqlar ju`da` qattı bolg`anlıqtan materialdı islewde ju`da` qıyınlastıradı.

Shiriy baslag`an putaq kese kesiminin` ko`pshilik bo`legi menen 1/3 bo`legi shirigen boladı. Shirigen bettin` kishkeneligi putaqtın` endi g`ana shiriy baslag`anınan derek beredi. Shirigen putaq kese kesiminin` 1/3 nen ko`birek bo`legi shirigen boladı.

Ko`zler ag`ash du`zilisinin` bir tu`rliligin buzadı. Ag`ashtın` mexanik bekkemligin ayırıqsha sozılıwg`a ha`m iyiliwge shıdamlılıg`ın to`menletedi. Putaxtı jonıwda keskishtin` o`tpewinen tez qoparılıp ketedi. Ko`zlerdin` ag`ashtın` sıpatın to`mnletiw da`rejesi olardın` mug`darına u`lken-kishiligine denenin` qay jerinde jaylasqanlıg`ına putaq ag`ashının` jag`dayına ha`m dene ag`ashına qansha tutasıp o`skenligine baylanıslı.

Ag`ashtın` tu`sinin` o`zgeriwi ha`m shiriw sebepleri.

Ag`ashta zamburglar yamasa bakteriyalar ko`beyip ketkende ag`ashtın` tu`si o`zgeredi. Ag`ashtı zıyanlawshı zamburglar jin`ishke giflerden ibarat. Zamburglar ko`gerip turg`an terektegi azıq zatları esabınan yamasa tayarlap qoyılg`an ag`ashlardag`ı azıq zatlar esabınan jasaydı. Ag`ashtı zıyanlawshı zamburglar boyawshı ha`m ag`ashtı jemiriwshi bolıp bo`linedi.

Ag`ashtın` endi g`ana shiriy baslag`anın bildiriwshi belgiler jaman iyis , urıp ko`rgende u`gitiliw salmag`ının` kemeyiwi ren`inin` buzılıwı. Jemiriwshi zamburgler ju`da` ko`beygende ag`ash o`zgerip onda ren`li sızıqlar, daqlar, jollar payda boladı. Ag`ash jen`il ko`lbirek, jarılıp-jarılıp ketken onnan shirigen iyis kelip turadı. Ko`gerip turg`an terekler denesindegi jetilgen ag`ashlıqtı jemiriwshi zamburgler zıyanlasa ag`ash ish betinen qarayadı. İshten qarayg`an ag`ashtın` strukturası ha`m qattılıg`ı saw ag`ashtikinen onsha parqı bolmaydı. Biraqta ren`i o`zgeredi. Shiritiwshi zamburgler ag`ash denesindegi sıng`an putaqlar arqalı ha`m denenin` mexanik zıyanlang`an ornınan o`tedi. İshten qarayg`an yag`nıy endi shiriy baslag`an ag`ashlardın` kesilgen ushına qızıl, qon`ır, ku`l ren` iri daqlar ayrım waqıtlarıda qara daqlar tu`sedi. Pıshqılang`an jarılg`an materiallarda bolsa daq ornına ra`n`-ba`ren` jollar boladı. İshten shiriw denenin` oraylıq bo`limindegi ag`ashlıqtın` jemiriwshi zamburglar menen zıyanlanıwı denenin` qay jerinin` zıyanlanıwına qarap to`mengi yamasa stvol bo`leginin` shiriwi ha`m stvol shiriwi ayırıladı.

Zıyanlang`an ag`ashtın` tu`sine ha`m qanday zıyanlang`anına qarap qon`ır tu`ste shiriw aq tu`ste shiriwler boladı.

Ko`gerip turg`an ag`ashta zamburgtın` o`rshiw da`nesheleri ha`m gewildir putaqlar payda bolıwı onın` ishten shirip atırg`anın bildiriwshi sırtqı ko`rinisler.

Taxtaylardag`ı qurg`ap u`lgermegen ag`ashlardın` qabıq astı zamburgler ta`sirinde tu`si o`zgeredi. Qabıq astı boyawshı zamburgler ha`mme tu`rdegi bo`rene ag`ashlarda ayrıqsha qarag`ay ha`m yolka ag`ashında payda boladı. Olar ag`ashtı ushınan yamasa en ta`replerinen zıyanlay baslap onın` ishine radius boylap o`tedi. Qabıqtın` astın barlıq qalın`lıg`ı boyınsha zıyanlap, tu`sin o`zgerttirip jiberedi. Boyawshı zamburgtın` ag`ash ishine o`tiw teren`ligi qabıq astının` qalın`lıg`ı menen sheklenedi. Bul zamburgtın` yadrog`a ha`m ag`ashlıqqa o`tiw jag`dayları kem ushıraydı. Ag`ash taztaylarda boyawshı zamburglardın` ayırım tu`rleri ushıraydı. Ag`ash taxtaylar durıs emes jıynaog`anında ha`m ızg`ar saqlang`anında usındaq boladı.

Qabıq astı shiriw keselligi tayarlap qoyılg`an ag`ashlardın` ha`m tamırı quwrag`an ag`ashlardın` qabıq astın zıyanlaydı ha`m jemiriwshi zamburglar sebpshi boladı. Bo`renler uzaq waqıt nadurıs saqlang`anda qabıqtın` astı shiriydi, bul kesellik ag`ash taxtaylardı da zıyanlawı mu`mkin. Bul kesellik penen kesellengen ag`ash qurg`atılmay saqlansa kesellik dawam ete beredi. Ag`ash tu`sinin` ximiyalıq o`zgeriwinde gezlesip otıradı. Jan`a g`ana kesip taxtalang`an yamasa suw arqalı ag`ızıp tasıw ushın kesip qoyılg`an ag`ashlardın` tu`si ximiyalıq protsessler hawa, ıssılıq jaqtılıq ta`sirinde ag`ash kletkalarında payda boladı.

Ximiyalıq tu`sler ag`ash sıpatına ta`sir etpeydi biraq mebeller sırtına qaplanatug`ın ha`m shloknan jelimlep jasalatug`ın fanerdin` tu`sin beredi.

Ag`ashlardı qurt jewi – Ag`ashlarg`a zıyan keltiretug`ın qon`ızlar ko`birek jan`a kesilgen ag`ashlarg`a tu`sedi. Ayırım qon`ızlar qabıqtı jeydi. Qon`ızlardın` ayırım tu`rleri ag`ash qon`ızı ag`ashtı kemiriwshi qon`ız ag`ashtın` ishine kiredi.

Ag`ashqa kiren qon`ızlar ha`m olardın` qurtları salg`an jollar sonday-aq qon`ızlar kirip shıg`ıp turatug`ın tesikler qurt jegen jer dep ataladı. Qurt jegen orınlar dumalaq ha`m uzınsha tesikler, izler tu`rinde boladı. Qurt jegen orınlar sırtqı sayız ha`m shuqır bolıwı mu`mkin.

Sırtqı qurt jegen orınlar – Lub qabatında qabıqxor qon`ızlar ha`m olardın` qurtları qaldırg`an izi.

Ag`ashlıqta bul izler 3 mm teren`likte boladı.

Sayız qurt jegen orınlar taxtaylarda 5 mm-ge deyin, bo`renelerde bolsa 15 mm-ge deyin ishine kirgen dumalaq yamasa uzınsha tesikler jatadı. Ag`ashtın` qansha qurt jegenin biliw ushın qurt jegen orınlardın` tu`rin anıqlaw ha`m sortimenttin` bir metrii ha`m barlıq uzınlıg`ındag`ı tesikler sanın ha`r bir faner listtegi tesikler sanın sanap shıg`ıw kerek. Sırtın qurt jegen ag`ashtın` bekkemligi o`zgermeydi, ag`ashtı tilgende sırtın arshıg`anda ha`m taxtaylardan zagatovkalar kesip alg`anda bunday kemshilikler shıg`ındıg`a shıg`ıp ketedi.

Teren` qurt jegen tesikler ko`p bolas ag`ashtın` bekkemligi kemeyip sortı ju`da` pa`s boadı.

Skladlardag`ı ag`ashlar ha`m qurılıs ag`ashın ag`ashxor qon`ızlar zıyanlaydı. Ag`ashtı tiykarınan qon`ız qurtları jeydi ha`m tesedi.

Yolka ag`ashı qurtının` denesi ku`l ren` boyı 16 mm boladı. Bul qon`ızdın` qurtları da`slep qabıqta keyin ag`ashlıqta iyrek-qıysıq g`uj-g`uj jollar saladı. Qurtlar tayar buyımlardı sonın` ishinde mebellerdi de zıyanlaydı.

Ag`ashtın` jarılıwı ha`m deformatsiyalanıwı. Jarıqlar ag`ashlıqtın` talshıqlar boylap u`ziliwinen ibarat bolıp, ko`p artıqsha kewip ketkende ha`m de ko`gerip turg`an ag`ashlardın` denesinde payda boladı. Ko`gerip turg`an Terek denesindegi jarıqlar denenin` qay jerinde bolıwına u`lken-kishiligin payda bolıw sebebine qaray shatnaw ha`m qattı suwıqtan jarılıw dep ataladı.

Shatnaw – ag`ash denesinin` radius yamasa diametri boylap ishten jarılıwı, bul jarıq denenin` to`mengi juwan bo`liminen baslanıp, ushına deyin ayırım waqıtları ko`gerip turg`an shaqalarg`a deyin jetip baradı. Bul jarıq denenin` to`mengi o`zek bo`leginde bir qansha enli boladı.

Radius boylap qabıqqa ha`m ag`ash ushına jaqınlasqan sayın tarayadı, qabıqqa jetpeydi. Shatnawdın` a`piwayı ha`m quramalı tu`rleri boladı.

A`piwayı shatnaw ag`ashtın` kesilgen ushında bir diametr boylap jaylasqan ha`m ag`ashtın` uzının bir tegislikte dawam etken bir yamasa eki jarıq boladı.

Qospalı shatnaw) ag`ashtın` kesilgen ushında o`z-ara mu`yesh payda etip jaylasqan eki yamasa bir neshshe yamasa a`piwayı shatnaw sıyaqlı bir diametrde jaylasqan bir-eki jarıq bolıp, ag`ashtın` uzınına bir tegislikte dawam etpey vint sıyaqlı buralıp ketedi. Bo`reneden taxtaylar jarg`anda a`piwayı shatnaw o`zek taxtada qaladı. Taxtabap ag`ashlardag`ı qospalı shatnaw ag`ashtın` jda` u`lken kemshiligi. Sonlıqtanda bunday ag`ash tilingende sol shatnaw sebepli taxtaylardın` ko`pshiligi jarıq bolıp shıg`adı.

HHa`mme tu`rdegi japıraqlı ag`ashlar denesinde shatnawlar bolıwı mu`mkin. Olar ko`binese juwan durıs deneli iyne japıraqlı ag`ashlarda payda boladı. Shatnawlardı kesilgen ag`ashtın` juwan ushınan ko`riwge boladı.Olar ren`li nurlarg`a usaydı. Sonlıqtan ag`ash ju`da` ızg`ar bolg`anlıg`ınan ag`ashtın` shetleri bir-birine jabısıp turadı. Shatnawlar taxtaylardın` ushlarında da en` betlerinde de boladı. Ag`ash kepkende jarıqlar bo`linip ketip bir qansha u`lkeyip ketedi. Ajıralıq ko`gerip turg`an ag`ashtın` ishinen jıllıq qabat boylap jarılıwı shatnaw sıyaqlı ajıralıwda kesilgen ag`ashtın` juwan ushınan ko`riwge boladı, ol qalqa sıyaqlı jarıqtan ibarat. Onın` uzınlıg`ı a`dette 15-w metrge deyin boladı. Ajıralıwdan ag`ashqa qansha unamsız ta`sir etiwi onın` u`lken-kishiligine baylanıslı.

Diametri bo`renenin` 1/5 juwanlıg`ınan aspaytug`ın do`n`gelek formasında kishkentay jarıq ag`ashtın` taxtaylar tilgende o`zek taxtag`a qaladı.:lken ajıralıwlar ag`ashtın` u`lken kemshiligi boladı. Sonlıqtan bunday ag`ashlar tilingende taxtaylardın` ko`pshiliginde jarıqlar boladı.

Suwıqtan jarılıw – ko`gerip turg`an ag`ash denesi boylap sozılıp ketedi. Bunday jag`dayqattı suwıq na`tiyjesinde kelip shıg`adı. Qattı suwıq na`tiyjesinde payda bolg`an jarıqlar ag`ashtın` tu`binen ko`gerip turg`an shaqalarg`a deyin jetip baradı. Taxtaylardag`ı bunday jarıqlar ag`ashtın` kebiwi na`tiyjesinde payda bolıp jarıqlardan diywalları qaraptır tu`ste, u`stinde ko`binese qabıq qaldıqları menen ajıraladı. Qattı suwıqtan ha`mme tu`rdegi ag`ashlar ayrıqsha emen ag`ashı menen lipa ag`ashı jarıladı.

Ag`ash du`zilisindegi kemshiliklerge ag`ashtın` buraqlıg`ı fatila qın`ırlıq qos o`zek ishine o`tken o`zk astı h.t basqalar jatadı.

Buran` degende ag`ash talshıqları jo`nelisinin` material boylıq ko`sherinen shetke awısıwı tu`siniledi.

Ag`ashtın` bul kemshiligin talshıqlar, jıllıq qabatlar ha`m jarıqlardın` bag`ıtlanıwınan biliwge boladı. Za`ru`r jag`daylarda talshıqlardın` qıyalıg`ın jin`ishke qattı zat (shege. Biz) penen talshıqlar boylap uzınına sozıladı. Talshıqlardın` qıyalıq da`rejesin biliw ushın talshıq yamasa jıllıq qabatlardan boylıq ko`sherinen ha`r metrge qansha awısqanlıg`ın esaplap tabıladı. (8-su`wret)

Biraq tangentsial` ha`m radial` bolıwı mu`mkin. Tangentsial` buraq degenimizde talshıqlardın` tangentsial` jo`nelistgi awısıwı tu`siniledi. Bul kemshilik bo`renlerdin` sırtqı betine (8 a-su`wret) taxtaylardın` tangentsial` betlerinde boladı.

Radial` buran` – talshıqlar ha`m jıllıq qabatlardın` radial` jo`neliste awısıwı. Bug`an ag`ash denesinin` qıyır-qıysıqlıg`ı yamasa tu`binin` juwanlasıwı sebep boladı. (8b-su`wret) Ko`gerip turg`an aa`ashta talshıqlardın` qıya jatıwına denenin` forması sebep boladı. Talshıqlardın` qıyalıg`ı ag`ashtın` mexanik qa`siyetlerin to`menletedi. Buraqlıg`ı y bolg`anda ag`ashtın` sozılıwg`a shıdamlılıg`ı esapqa alına baslaydı. Buraqlıg`ı 10-15 bolg`anda ag`ashtın` basqa ta`repten shıdamlıqlarıda esapqa alınadı. Bulardın` basqa talshıqları durıs jatqan taxtaylarg`a qarag`anda tangentsial` buraq taxtay ko`birek tap taslaydı ha`m ko`birek jarıladı. Tangentsial` buraqlıq taxtaylardın` ko`binese vint sıyaqlı tap taslawına sebepshi boladı. Talshıqları bir qansha qıya jatqan brusoklarda jarıladı. (8-su`wret) Buraqlıq ag`ashtı jonıw ha`m tazalawdı qıyınlastıradı talshıqlardın` u`zilip shıg`ıwına sebep boladı.

Qos o`zek – Tiykarı ushı bolg`an ag`ash denesinin` bo`lingen jerinen kesip alıng`an joqarı kesilgen ushında qos o`zek anıq ko`rinip turadı. Qos o`zekli denenin` joqarg`ı ushı a`dette oval formasında boladı. Ko`binese o`zek arasında boslıq boladı.

Qos o`zekli ag`ashtı tiliw ha`m onnan juqa qatlamlar jonıp alıw qıyıng`a tu`sedi.

Jaraqatlar – ko`gerip turg`an ag`ash denesinin` sırtınan mexanik zıyanlang`an jayı jaraqat dep ataladı. Qabıq julıng`an orınlar gertik ha`m oyıqlar usılar qatarına jatadı.

Bul kemshilikler bir qansha ag`ash betinde bolıp ag`ashqa islew beriw waqtında derlik itibarg`a alınbaydı. İslep shıg`arıw ko`z-qarasınan bunday zıyanlanıwdın` aqıbeti zıyan. Ag`ash denesinin` bir eni (jag`ı) qurg`aydı. Zıyanlang`an orındag`ı ag`ashta iz qaladı ha`m solo rında ag`ash ragi degen kesellik payda boladı.

Eninen qurg`aw degende ag`ash denesinen derlik bir jerindegi qabıg`ı julıng`an yamasa basqa zıyanlang`an jerindegi ag`ashlıq denenin` sırttan qurg`awı tu`siniledi. Zıyanlang`an orındag`ı kambiy qurg`aqlıg`ınan bul jerde jan`a jas ag`ash qatlamı isleydi. Denelegi ennen qurıg`an jerinin` shetleri a`sten-a`sten qaplanıp uzınsha shıram payda boladı.İyne japıraqlı ag`ashlar denesinin` qurg`ag`an jeri do`gereginde smola toplanadı.Qurılısta qullanılatug`ın bo`rene ag`ashlardag`ı bunday kemshilikler materialdın` belgili bir ornı juqalanıwına sebep boladı.Taxtay tiliw qa`rxanalarında bunday kemshilikler bo`reneden sıpatlı taxtaylar ju`da` kem shıg`adı.

Ko`gerip turg`an ag`ash denesinin` ag`ashı yamasa qabıg`ı qurg`ag`an jeri pu`tkil yamasa bir bo`legi qaplanıp jaraqatlar payda boladı.Jaraqat ko`gerip turg`an ag`ash denesinin` sırttan zıyanlanıwı sebepli payda boladı.

Jaraqat qansha qatlanıp ketkenligine qaray bo`rene ag`ashlarda ashıq

( bo`legi qaplang`an ) jabıq ( tolıq qaplang`an) ag`ash taxtaylarda bolsa bir ta`repleme ha`m eki ta`repleme bolıwı mu`mkin.

Ag`ashtag`ı jaraqat bekkemligin kemeytedi,pu`tinligin buzadı.Jaraqattın` unamsız ta`siri onın` u`lken kishiligine baylanıslı boladı.Bo`renelerdi jaraqattın` teren`ligi anıqlanıp santimetrlerde yamasa ag`ash qırqılg`an ushı diametrinin` u`leslerinde ko`rsetiledi.

Taxtaylarda barlıq sorttimetrindegi yamasa onın` bir metrindegi jaraqatlar sanı ha`m u`lken jaraqattın` uzını,eni ha`m teren`ligi anıqlanadı.Fanerada ha`r bir jaraqattın` uzını ha`m eni ha`mde taxta faneradag`ı yamasa onın` 1m2 betindegi jaraqatlar canı anıqlanadı. Ag`ashtag`ı Rak keselligi ko`gerip turg`an ag`ash denesinde da`slep qabıqtın` keyninen bolsa qabıq jaqınındag`ı ag`ash qatlamalar onın` tgenxor zamburglar ha`m bakteriyalar menen zıyanlanıwı na`tiyjesinde payda bolg`an jaraqatlardan ibarat.Ag`ash denesindegi rak ashıq ha`m shetlerinde bo`rtikler bolıwı yamasa jabıq ha`m do`geregindegi qabıq ha`mde ag`ash ta`biyg`ıy juanlasınan bolıwı mu`mkin.

Ag`ashlardag`ırak keselligi japıraqlı ha`m iyne japıraqlı ag`ashlarda ushırasadı..Japıraqlı ag`ashlar denesinin` rak penen zıyanlanan jayına sasıq iyisli suyıqlıq ag`ıp turadı.Al iyne japıraqlı ag`ash denesinin` rak penen zıyanlang`an ornı do`geregine smola jıynaladı,japıraqtan bolsa o`tkir skipidor iyisi an`qıp turadı.Zıyanlang`an jerdegi ag`ashlıq o`speydi,onın` qarama-qarsı ta`repi bolsa jaraqatlanıp oyıqqa aylanadı.

Ju`da` o`tlesip ketken rak ag`ashta bo`renelrge keskende oyıp taslaydı.Bo`renelerdegi mayda shu`yde zıyanlar (kemshilikler) itibarg`a alınbaydı.Sonın` menen birge iyne japıraqlı ag`ashtan tayarlang`an taxtaylardag`ı kemshilik smola sin`iliwinen ibarat boladı.Ko`gerip turg`an ag`ashlardan smolalı zatlardı ag`ızıp alıw ushın ag`ash denesinin` ha`klep atırg`anda arnawlı a`spab penen tilingen bo`legi karga dep ataladı.Tilingen orındag`ı yag`nıy kara ornındag`ı ag`ashqa bir qansha teren`likke deyin smola sin`idgen boladı.Bo`renelerde jaraqattın` teren`ligi taxtaylarda bolsa smola sin`ilgen orınnın` uzını eni ha`m teren`ligi anıqlanadı.

Smola sin`ilgen qatlam,smola toplang`an qatlam ha`m suw sin`ilgen qatlam ag`ashtag`ı shet ta`biyg`ıy qatlamlar esaplanadı.Smola sin`ilgen qatlam iyne iyne japıraqlı ag`ash denesinin` jaraqatlang`an ornındag`ı smola ju`da` ko`p sin`ilgen ag`ashlıqtan ibarat.Smolasin`ilgen ag`ashtın` ren`i qaramtır boladı.Bunday kemshilikli ag`ashtı islew ju`da`qıyın ,onı jelimlep jabıstırıw ha`m pordozlaw onnanda qıyın.Smolanın` qansha sin`ilgenligi o`lshenbydi.Biraq za`ru`r bolsa ,smola sin`ilgen orınnın` uzınlıg`ı,eni ha`m teren`ligi anıqlanadı.Smola toplang`an boslıqlar degende iyne jarıraqlı ag`ashlardın` jıllıq qabatları arasındag`ı smola toplang`an boslıqlardı tu`senimiz.Ol denenin` uzınlıg`ı boylap r-y sm jıllıq qabatlarının` aylanısı boylap w-r smdi quraydı.Smola toplang`an boslıqlar ag`ashtın` isleniwin bir qansha qıyınlastıradı,kesiwshi a`spabtı boyaydı.Ag`ashta jelimlep jabıstırıwg`a ha`m sırtın pordazlawg`a kesent etedi.Kishirek detallardın` bekkemligin to`menletiwde mu`mkin.Kerekli bolsa sortamektin` uzınlıg`ı birliginde qansha sonday boslıq barlıg`ı ha`m olardın` en` irilerinin` uzınlıg`ı,eni ha`mde teren`ligi millimetrlerde anıqlanadı.anerada bunday boslıqtın` uzınlıg`ı ha`m bir taxtafanerindegi sanı anıqlanadı.

Suw sin`ilgen qatlam taza kesilgen ag`ash denesindegi mag`ız ag`ashlıg`ı yamasa jetilgen ag`ashlıqtın` a`detindegi ko`birek suw sin`ilgen ishki uchastkalarınan ibarat. Suw sin`ilgen qatlam bo`rene ag`ashtın` qırqılg`an ushında jazda qızg`ısh tu`sli ıg`al daqlar tu`rinde,qısta bolsa jıltıraq shiyshe sıyaqlı daqlar tu`rinde boladı.Uzınlıq kesimlerinde bolsa daqlar ha`m jollarg`a usa turadı.Ag`ash kepkeninen keyin ıg`al daqlar jog`aladı,biraq olarornında ju`da` ko`p mayda jarıqlarpayda boladı.Suw sin`ilgen qatlam ha`mme to`rdegi ag`ashlardın` ko`binese iyne japıraqlı ag`ashlardın`to`mengi tu`p bo`legine ajıradı.Bul kemshilikag`ashtın` bekkemligine onsha ta`sir etpeydi

Bulardan basqada ag`ashta mexanik zıyanlanıw ha`m isleniwdegikemilkler boladı. Ag`ashta gezlesetug`ın kemshiliklerdin` bul toparına bo`renelerdegi qabıqtın` julınıwı kesilgen, gertiklengen ha`mdepıshqının` izi taxtaylardag`ı teren` sızıqlar tolqın sıyaqlı o`siw gedir-budırlıq alınbag`an qırlar jatadı.

Texnik sha`rtlerde bo`rene ag`ashının` qabıg`ınt alıp taslaw ko`zde tutılmag`an bolsada ondag`ı qabıqtın` julınıwı kemshilik esaplanadı.Jonıw degende ag`ashtın` bir qansha betinin` balta yamasa basqa a`spab penen azg`antay zıyanlanıwı tu`siniledi.Bul qabıq julınıwına qarag`anda teren`lik zıyan esaplanadı.Sızıqlar taxtaylar sırtında pıshqı tislerinen qalg`an izler boladı.Tisleri bir tegis shıg`arılmag`an ha`m polotnası jetkilikli tartılmag`an pıshaqlar usınday izler qaldıradı.Tolqın sıyaqlılıq -ag`ash taxtaylardı pıshqılawda pıshqı tuwrı sızıqtan barmasa ha`m folotnosı jaqsı tartılmasa material sırtında (betinde) tolqın sıyaqlı iz qaladı.Gedir-budırlıq talshıqlardın` da`ste bolıp,u`ziliwi ag`ash bo`leklerinin` julınıwı na`tiyjesinde ag`ash taxtaylar betinde payda bolg`an tegis emeslikler.Bug`an ko`binese pıshqı tislerinin` jaqsı shıg`arılmag`anlıg`ı sebep boladı.

Mexanikalıq kemshilikler ha`m islewdegi kemshilikler ag`ashtın` sıpatına onsha ta`sir etpeydi.Bo`rene qırındag`ı gertikleer ha`m teren` pıshqı izleri olardan taxtaylar ha`m panerler faneralar shıg`ıwın bir qansha kemeytedi.

Alınbag`an qırlar ag`ash taxtaylardın` sortın to`menletedi. Alınbag`an qırdın` tu`ri anıqlanadı,o`lshemi bolsa taxtay uzınlıg`ı,eni ha`m qalın`lıg`ın u`lesleri menen ko`rsetiledi.Yüklə 0,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə