Ahmed hasib efendiYüklə 1,73 Mb.
səhifə62/62
tarix11.09.2018
ölçüsü1,73 Mb.
#80552
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62

664 İ. Aydın Yüksel, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/170.

665 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/170.

666 lâilâhe illallah, Allah, hû, hak, hay, kayyüm, kahhâr.

667 kurucusu Tekirdağlı Muslihuddin Mustafa, ö. 1099/1688.

668 kurucusu Cihangirli Hasan Burhâned-din, ö. 1074/1664.

669 kurucusu Edirneli Mehmed Buhûrî, ö. 1039/1630.

670 kurucusu Ahmed Raûfî, ö. 1170/1757.

671 kurucusu Nüreddin Cerrahî, o. 1083/1672.

672 kurucusu Mehmed Hayatî Efendi (ö. ?).

673 kurucusu Edirneli Mehmed Cemâleddin Efendi, ö. 1164/1751.

674 kurucusu Selâhaddin Uşşâkî, ö. 1130/1718.

675 kurucusu Edirneli Ahmed Câhidî, ö. 1070/1660.

676 Süleyman Uludağ, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/171.

677 Süleyman Uludağ, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/171.

678 Mustafa L. Bilge, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/171.

679 trc. adunath Sarkar.

680 Mustafa L. Bilge, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/171.

681 Dakar 1958.

682 Dakar 1962.

683 Dakar, ts..

684 Dakar 1962.

685 Dakar 1958.

686 Kazablanka, ts.

687 Kazablanka, ts.

688 Tunus, ts.

689 Dakar 1963.

690 Dakar 1958.

691 Dakar 1965.

692 Dakar 1962.

693 Dakar. ts. Rıza Kurtuluş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/172-173.

694 Rıza Kurtuluş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/173.

695 Osman dan Fodyo.

696 Nâdir Devlet, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/173.

697 Nâdir Devlet, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/173.

698 Semavi Eyice, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/173-174.

699 Semavi Eyice, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/174.

700 Ahmet Önkal, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/173-174.

701 Ahmet Önkal, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/174.

702 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/174.

703 Ahmet Önkal, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/174.

704 Ahmet Önkal, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/175.

705 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/175.

706 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/175.

707 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/175.

708 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/175.

709 M. Ertuğrul Saraçbaşı, Damıtılmış Sözler, Y.K.Y. Yayınları: 2/175.

710 bk. Buhârî, “Fezâ'i-lü'1-Kur'ân”, 3.

711 İbrâhîm 14/4.

712 bk. İbn Hacer, III, 285.

713 Bu­hârî, “Fezâ'ilü'l-Kur'ân”, 5; Müslim, “Müsâfirîn”, 270.

714 Taberî, I, 35.

715 a.g.e., I, 38.

716 İbn Ebû Şeybe, II, vr. 61b.

717 Taberî, I, 46.

718 Müsned. V, 41, İbn Ebû Şeybe, il, vr. 61.

719 Ebû Ubeyd, Feza’ilü'l-Kur’ân, vr 7b.

720 el-Hamed, s. 130.

721 Goldziher. s. 54.

722 Garîbul-hadîş, III. I61.

723 Süyûtî, l, 136.

724 Goldziher, s. 49 vd., El2 (Fr), V, 409.

725 Kur'an'ın kendi lafız­ları dışında ayrıca eş veya yakın anlamlı lafızlarla okunabileceği.

726 en-Neşr, I, 32.

727 Nüketü't-in-tişâr li-nakli'l-Kur'ân, s 115-116.

728 Taberî, 1, 14.

729 el-Müzzemmil 73/ 6.

730 Yâsîn 36/53.

731 el-Bakara 2/20.

732 Ebû Sâme, s. 94; Sûyûtî, I, 135.

733 Hûd: 11/78.

734 Sebe: 34/19.

735 el-Bakara 2/259.

736 Yâsîn 36/291.

737 el-Vâkıa: 56/29.

738 Kâf 50/19.

739 Yâsîn 36/35.

740 Bâkıllânî, s. 119.

741 İbnü'l-Ceze­rî, i, 31.

742 Goldziher, s. 54; Abdüssabûr Şahin. s. 43. İA, VI, 1008.

743 en-Neşr, I, 26; el-İtkân, I, 131, 132.

744 İbnü'l-Cezerî, I, 31; Süyüti. I, 141.

745 bk. KIRAAT. Suat Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/175-177.

746 nşr. Seyyid Ahmed Sakr.

747 nşr. Muhammed Zağlûl.

748 nşr. Abdülfettâh İsmail Şıblî.

749 nşr Tayyar Altı-kulaç.

750 nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl.

751 nşr Habîbürrahman el-A'zamî.

752 trc Abdülhalîm Neccâr.

753 Suat Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/177.

754 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/177.

755 bk. Muhsin el-Emîn,l, 591-592.

756 Ta’tîka latife ale'r-risâleti'l-müsemmât bil Arşiyye Tahran 1236, 1271; Teb­riz 12781.

757 1-11, Tah­ran 1273; Tebriz 1276.

758 Tahran 1274.

759 Tahran 1276.

760 Tahran 1276.

761 Sîretü'ş-Şeyh Ahmed el-Ahsâ’i Bağdad 1957. Mehmet Demirci, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/177-178.

762 trc M. Saim Yeprem Hasan Güleç.

763 Mehmet Demirci, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/178.

764 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/178.

765 ekâlîmü'l-Arab.

766 Hicaz, Yemen, Uman vb.

767 el-Cezîre veya Kuzey Mezopotamya.

768 Kuzey Afrika ülkeleri.

769 Arap ülkeleri dışındaki ül­keler.

770 Meşrık Horasan, Mavera ün nehir, Hârizm Sîstan

771 Cürcân'dan Kafkas dağlarının batısına kadar Elburz dağları.

772 Azerbaycan. Ermenistan.

773 Rey ve Batı İran.

774 Media'nın güneyi ve Mezopotamya'nın doğusu.

775 Süleymaniye Ktp., Ayasofya nr. 2971.

776 Ahlwardt, nr. 6033.

777 III, Leiden 1877, 1906.

778 Dımaşk 1980.

779 Kalküta 1897-1910.

780 Delhi 1962.

781 Damas 1963.

782 nşr. K. Miller, Mappae Arabi'ce. 1-V. Stuttgart 1926-1931. Mustafa L. Bilge, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/179-180.

783 trc. Selâhaddin Osman Hâşim.

784 Mustafa L. Bilge, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/180.

785 l. cilt Farsça metin, Baroda 1931; 11. cilt ingilizce tercüme, Baroda 1934.

786 Tahran 1349 hş. 1970.

787 1347 hş.

788 Tah­ran 1357 hş./1978. Adnan Karaismailoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/180.

789 Adnan Karaismailoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/180.

790 bk. W. Fuchs, s. 452.

791 Emel Esin, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/180-181.

792 nşr. Abdurrahman b. Yahya el-Yemânî.

793 nşr. Reşit Rah­meti Arat.

794 Emel Esin, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/181.

795 Leknev 1877; M. Faiz Gankûhî'nin et-Ta'lîku'I-hâmîadiı şer­hiyle, Leknev 1317; Mevlevî Muhammed İbrahim'in hâşiyesiyle, Leknev 1318, 1324; Nizâmeddin el-Kureşî'nin şerhi en-Nizâmî ile, Dehli 1907; Ahmed b. Abdülhak ed-Dihievî'nin en-NâmI adlı şerhiyle, Dehli 1326.

796 et-Tahkîk veya Şerhu'i-Müntehabi'l-Hüsâml

797 Leknev 1871, 1876.

798 bk. Bibl.

799 Mustafa Uzunpostalcı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/181.

800 doktora tezi. 1400/1980.

801 doktora tezi, 1408/1988.

802 Mustafa Uzunpostalcı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/181.

803 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/181.

804 Erdem Yücel, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/181-183.

805 Erdem Yücel, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/183.

806 nr. 5471, 144 vr.

807 Beyrut 1922. Azmi Yüksel, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/183-184.

808 nşr. A Salhâ­nî.

809 Azmi Yüksel, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/184.

810 XIll-XV. Yüzyıllar.

811 mese­lâ İstanbul 1311.

812 İstanbul 1979.

813 Yazma Bağışlan, nr. 993, 222 varak; Kılıç Ali Paşa, nr. 339, 323 varak; Fâtih, nr. 2471, 348 varak.

814 Fâtih, nr. 4211/1, 102 varak.

815 Serez, nr. 3851/14, 216-228.

816 bk. Osmanlı Müetliflerin, 225. Hulusi Kılıç, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/184-185.

817 doktora tezi, 1984.

818 Hulusi Kılıç, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/185.

819 Hamid Algar, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/185.

820 nşr. Muhammed Muîn.

821 Hamid Algar, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/185.

822 Tahran 1303.

823 Tahran 1306.

824 Tahran 1315.

825 Tahran 1315.

826 Tahran 1319.

827 Tahran 1327.

828 Tahran 1328.

829 Bağdad 1331.

830 Bağdad 1331. Hamid Algar, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/185-186.

831 Hamid Algar, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/186.

832 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/186.

833 Sovyetler­de ve Azerî söyleyişi ile Mirze Feteli Ahundov.

834 Alefbâ-yi Cedîd ue Mektûbit, s. 349-355.

835 D. Alieva, iz İstorü Azerbaydjansko-Gruzinskih Literaturnyh Suyazey, Baku 1958, s. 84-85.

836 Bk. A. Şe­rif, İzbranneoe'ye yazdığı mukaddimede Archiu für Wissensch.aftliche Kunde von Russland'dan iktibas edilen kısım, Mos­kova 1956, s. 9.

837 Kısmî bir üstesi için bk. Rypka, Iranische Literaturgesctıichte, Leipzig 1959, s. 593.

838 Alefbâyı Cedîd ue Mektûbât, s. 182.

839 a.e., s. 204-210.

840 Temşilâf'ın yeni edisyonu, s. 21-30.

841 B. Alavi'nin bu konudaki görüşleri için bk. Moderne persische Litera­tür, Berlin 1964, s. 29-30.

842 bu hususta Mirza Abdülvehhâb'a gönder­diği mektup için bk. Alefbâyı Cedîd ue Mektûbât, s. 88-91.

843 Eser­leri, l,204-209.

844 Eserleri, II, 65.

845 a.e., il, 73.

846 F. Gasimzâde, s. 331.

847 Eserleri, 111, 297.

848 Alefbâ-yı Cedîd ue Mektabât, s. 234-235.

849 a.e., s. 3-39.

850 Alefbâyı Cedîd ve Mektûbât, s. 349.

851 a.e., s. 336-338.

852 a.e., s. 172.

853 Ahundzâde'nin Malkum'la 1872'de Tiflis görüşmeleri için bk. Alefbâ-yı Cedîd ue Mektabât, s. 286-295.

854 bk. Mirza Yûsuf Han'a gön­derdiği Kasım 1875 tarihli mektup; Eserleri, II, 308-316; Rusça tercümesi: İzbrannoe, s. 266-271.

855 Hamid Algar, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/186-190.

856 Baku 1987.

857 haz. Ya­vuz Akpınar, İzmir 1988.

858 Ahundzâdeyi, XIX. yüzyıl Azeri Türk edebiyatı içindeki yeri ile kısa ve Özlü bir şekilde ele almıştır.

859 Ahundzâde'nin düşünce sistemi ile Belinski, Çemişevski ve Dobrolyubov'unki arasında paralellikler kurar.

860 Hamid Algar, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/190.

861 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/190.

862 Nihâyetü'l-ikdâm, s. 148-149.

863 Âmidî, et-Mübîn, s. 121.

864 Cürcânî, 1, 235.

865 İbn Kemal, vr. Lb.

866 Keşşaf, “hâl” md.

867 Şehristânî, el-Mılel, I, 82; İbn Hâcib, vr. 79b.

868 Şerhu'l-Uşûli'l-hamse, s 129.

869 Nihâyetü'l-ikdâm, s. 131.

870 s. 629 vd.

871 s 81-83.

872 eş-Şâmil, s. 629-645; el-lrşâd, s. 81-84.

873 el-ahvâlü'l-muallele.

874 el-ahvâl el-gayrü'l-muallele.

875 İrfan Abdülhamîd, s. 229.

876 Bağdadî, Uşûlü'd-dîn, s. 92; Râzî, Muhaşşal, s. 61-62; Teftâzânî, 1, 63.

877 Nihâyetü'l-ikdâm, s. 159.

878 LZDMG, LX11I, 303.

879 Yusuf Şevki Yavuz, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/190-192.

880 nşr. Ali Sami en-Neşşâr.

881 Yusuf Şevki Yavuz, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/192.

882 bk. zimmi, müstemmin.

883 Mehmet Akif Aydın, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/192.

884 Mehmet Akif Aydın, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/192.

885 19/640 veya 21/641-42.

886 Mustafa L. Bilge, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/192-193.

887 trc. Mustafa Fay­da.

888 Mustafa L. Bilge, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/193.

889 Süleymaniyc Ktp., Yazma Bağışlar nr. 1347/I; diğer nüshaları için bk. Sez­gin, V, 312-313.

890 nr. 2928/2.

891 bk. Sezgin, V, 313.

892 Nuri Yüce, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/193.

893 Nuri Yüce, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/193.

894 4 zilhic­ce 446/6 Mart 1055.

895 bk. en-Nücümü'z-zâhire, V, 56.

896 bk. Tebyînü kezibi'l-müfteri, s. 364-371.

897 bk. Kehhâle, 111, 247.

898 bu eser Ebü'l-İz el-Kalânisî'ye de nisbet edilir.

899 bk. Zehebî, A'lâmü'n-nübelâ, XVII, 15.

900 s. 364, 420.

901 bk. Keşfü'z-zunûn, 11, 1303.

902 Lâleli, nr. 1582.

903 Ayasofya, nr. 1665.

904 Yusuf Şevki Yavuz, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/194.

905 nşr M. Zâhıcl Kevser!.

906 Yusuf Şevki Yavuz, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/194.

907 Tahsin Yazıcı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/194-195.

908 trc. A. R. Nicholson.

909 trc. Süleyman Uludağ.

910 Tahsin Yazıcı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/195.

911 Serrâc, s. 420; yakın anlamlı bir ha­dis için bk. Heysemî, X, 75-76; Aclûnî, 1, 187.

912 bk el-Bakara, 2/ 284.

913 ayrıca bk. İNTİSAP, MÜRİD. Süleyman Uludağ, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/195.

914 bk. TAHAMMÜL. Süleyman Uludağ, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/195.

915 Süleyman Uludağ, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/195.

916 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/195.

917 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/195.

918 “Fezâ'ilü'l-Medine”, 1.

919 Hac: 467.

920 Ahmet Ağırakça, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/200-201.

921 trc. Salih Tuğl, İstanbul 198.

922 Ahmet Ağırakça, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/201.

923 bk. Süleyman Nedvî, V, 12-25; Akkâd, s. 39, 59, 60.

924 Bu­hârî, “Kefalet”, 4.

925 Nisan 624, iki bayram arasında.

926 Zehebî, II, 141-142.

927 bk. Ahzâb 33/6, 53 gereğince “Ümmü'l-mü'minîn”

928 Vâkıdî, l, 249, 265, 292.

929 Buhârî, “Şehâdât”, 15. daha geniş bilgi için bk. İFK.

930 Kasım b. Muhammed. Abdullah b. Abdurrahman, Abdullah b. Muhammed b. Abdurrahman. Urve b. Zübeyr ve Abdullah b. Zübeyr.

931 bk. Müslim, “Eşribe”, 139.

932 A'lâmü'n-nübetâ, 11, 141, 143.

933 el-Hucurât 49/9.

934 el-Ahzâb 33/33.

935 MMİADm., 1962, 16 sayfa; Bey­rut 1950, 40 sayfa.

936 Ha­dis, nr. 360.

937 Hatiboğlu, s. 61.

938 nşr Saîd el-Efgânî, Beyrut 1970.

939 Dımaşk 1983.

940 Hediyye-tü'l-cârifîn, I, 500.

941 Rabat, Hizânetü'l-melekiyye, nr. 296.

942 bk. Müneccid, s. 220.

943 Berlin Ktp., nr. 9631.

944 Sezgin, I, 343.

945 bk. Abdülhay el-Kettânî, II, 434. Mustafa Fayda, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/201-205.

946 nşr. Vasiyyuliah b. Muhammed Abbas.

947 nşr. Mahmûd İbrahim Zâyed

948 nşr. Fehîm Mu­hammed Şeltût.

949 nşr. Şıikrullah b. Nimetullah el-Kücânî.

950 nşr. Selâhaddin el-Müneccid.

951 nşr. Âli Mu­hammed el-Bicâvî.

952 nşr. Saîd el-Efgânî.

953 nşr. Alı Muhammed el-Bicâvî.

954 nşr. Ömer Ebû Hacle.

955 trc. Ömer Rıza Doğrul.

956 Mustafa Fayda, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/205

957 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/205

958 el-Hizânetü't-Teymûriyye.

959 Kahire 1303, 1310.

960 İstanbul, ts .

961 Kahire 1305.

962 Kahire 1306. Fuat Günel, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/205-206.

963 Fuat Günel, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/206.

964 en-Nahl 16/128.

965 İrfan Gündüz, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/206.

966 İrfan Gündüz, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/206.

967 Rebîülevvel 816/Hazi­ran 1413.

968 Mücteba Uğur, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/206.

969 nşr. Abdullah b. Ahmed el-Alevî Muham­med Sâdıkuddin el-Ensârî.

970 Mücteba Uğur, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/206.

971 A. Lütfi Kazancı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/206.

972 A. Lütfi Kazancı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989: 2/206.


Yüklə 1,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə