Ahmed Hulûsi’de Kavramlar ahmed hulûSİ’DEYüklə 0,59 Mb.
səhifə2/6
tarix31.10.2017
ölçüsü0,59 Mb.
1   2   3   4   5   6

"MÂLİK'İ YEVM ED DİYN"{"Sünnetullah" diye tanımlanmış yaratış sistem ve düzeninin her var oluş ve yok oluş sürecinde tek hükmü geçen}

 • FENÂ FİLLAH”IN SIRRI, “İYYÂKE NA’BUDÜ VE İYYAKE NESTÂİN”DEDİR!

 • “Âlemlerin Rabbı olan ALLAH'ın bizim Rabbimiz olduğunun bilinciyle her an O'nun varlıkta tasarrufunu seyretmekte olduğumuzu itiraf eder; ve bu bilinçli kulluğumuzun devamı için de O'ndan yardım bekleriz”.

 • HÛ ESMÂ'SIYLA HER YARATIŞI ALİYM'DİR("Onları daha önce inşa eden diriltip hayat verecektir"-Yâsiyn/79)

 • KULLUK

 • Mutlak(Gerçek) kulluk}->{Fıtrî kulluk= Fıtrî ibadet [(Tüm varlığın, Allah'ın esmâsının işaret ettiği özelliklerle holografik gerçeklik sistemiyle varediliş program-Birimin mânevi sureti(Oluşturulma programı-Asla değişmeyen programı-Esmâ terkibi-kaderi)]-Yaradılmışın, Yaradanın yaratış amacına uygun yaşayarak yaratış hedefine ulaşması-Her ne mânâ için var olmuşsa, eninde sonunda, o mânânın gerektirdiği hâl ile hallenmesi-o mânânın oluşacağı ortama dönmesi-ne mânâ için var olmuşsa, o mânâyı yerine getirmesi, o mânânın gereği olaylarla o sûrete bürünmesi, o mânânın gereğini yaşaması-Birimin, varoluş gayesine ve programına göre, davranış ortaya koyuşu- "Fâtiha"daki "İyyake na'budu ve iyyake nesta'iyn" sırrı->"Sadece Sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz" sırrı (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz.)-Allah'ın dilediği özelliklerle ve KENDİSİNİ düşünebilecek bir kapasite ve özellikle düşünebilme kapasitesiyle yaratılmış olmak-"Allah" İsmi ile anılanın bir gayeyle yarattığı varlıkların, varoluş gayeleri dışına taşmamalarının asla mümkün olmaması("Yürür her bir mahlkûkun her birini alnında çekip yürütmesi")-Bütün ilâhi isimleri cem etme(Kemâli ahlâk)-Allah'ın ahlâkıyla ahlaklanma(Tabiat kökenli davranışların kalmaması)-Üst bilinç sahipleri (Bilinçli enerji -Meleki Ruh-İnsani Ruh-Nefs-i Natıka- Ruh-u Nurani-Akıl sahipleri)nin, alt bilince(vehme) kulluk etmeyenlerin kulluğu-Saadet istikametinde kulluk-Dua  ve Zikir(En basit anlamıyla)-Birimin varoluş gayesinin gereğini yerine getirmesi(En geniş anlamıyla)-Esmâsına sınır koymamak- Allah'a ârif olma- İslâm'ın temel manâsı}

 • "ABD"{"Kul"-Köle-Varoluşunun gereği olan kulluğu yerine getiren-"Sanı varlığı" "yok"luğa dönüşmüş olarak işlevine devam eden}

 • ALLAH'A KULLUK(Sistem ve düzeninde O'ndan başka etken görmemek üzere kulluk-Her "Şey"in ortaya koyduğu işleviyle kendisini var eden "El Esmâ" özelliklerine kulluk-"Din"i O'na hâlis kılarak (vahdet bilinci ile) kulluk-Sadece Ulûhiyeti TEK olana("Allah İsmi" ile işaret olunan mutlak varlığa) kulluğunun farkındalığını yaşamak)

 • SEMÂDA VE ARZDA ALLAH'A KULLUK EDENLER(Bilse de bilmese de)->{Mukarreb melâike-Evren içre evrenler(11 boyutlu evren-paralel evrenler topluluğu)-Rasûller-Mesih (İsa)-Hz.Muhammed Mustafa aleyhisselâm-İstisnasız tüm insanlar ve cinler-Algılanan ve algılanamayan tüm yapı-İlminde ilmî suretler halinde kendi sıfat ve esmasıyla yaratılan, "yok"tan "var" kılınan tüm yaratılmışlar-varlıkta, var olan her şey}

 • "SIRAT-I MUSTAKİM"->ALLAH'A GİDEN DOSDOĞRU YOL{"Allah yolu"-Allah'ın yürünmesini istediği yol-Allah hidâyeti-Allah rehberliği-Hedefe giden yol-Hakikate erdiren yol-Allah'a götüren yol-Açığa çıkış amacına uygun doğrultu-Allah’ın in'amda bulunduklarının yolu-"Yakîne ve kurbete götüren yol" -Nefslerinin hakikati olan Allah Esmâ'sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların yolu-Âlemlerin ve nefsinin hakikatini görüp benlikleriyle kayıtlanmayanların yolu}

 • Allah’a giden yol, kendi dışına değil; kendi özüne-Hakikatine doğrudur!

 • NİMETLERİ HÂVİ SIRAT("İn'âm")->"Rahman"ın "rahmet"i sonucu oluşan "in'am olan yol"(kişiyi Rabbine kulluğunun bilincine kavuşturacak olan yol)

 • "SIRAT-I MUSTAKİM"E YÖNELMEK{Allah'a kulluk etmekte olduğunu fark etmek-"Allah yolu" üzere olmak-Doğru yaşam yoluna yönelmek-"Hakikat"e erdiren dosdoğru yol üzere dimdik önünü görerek yürümek-Varlığını oluşturan "Allah Esmâsı"na(Gayrından kesilip) sımsıkı bağlanmak}

 • Rabbinin Sırat-ı Mustakiymi

 • "Mİ'RÂC"IN OLUŞMASI

  • GERÇEĞE YÖNELME KAPILARININ AÇILMASI->"EL FETİH"{Nasrullah-Allah Nusreti-"Salât"ı yaşamak-"Mi'râc"ın oluşumunu hazırlayan aşama- Kişinin kendi hakikatine yönelmesi suretiyle Rabbini, bâtınında müşahede etmesi-Zül'Celâli vel'ikram" olan Allah'ın, Celal'iyle açığa çıkardığına "yok"tan var olmuşluğunu kavratarak "yokluğunu" yaşatıp; İkram'ıyla, Esmâ kuvvelerinin kendisinde açığa çıkışını seyrettirerek Bekâ'yı yaşatması-Tekâmülün sonu-"Berzah Âlemi"nin fethi-“Mânevi Ölüm”-Fiili ölüm-Kişinin şuur boyutunda kıyametinin kopması-Allah’a rucû etmek-Mutlak açıklık-Yakınlık (Kurb)-Kurbiyet açılımı-Yakîn açıklığı-Ruh bedenle yaşam anına geçiş-Fizik(biyolojik beden) yaşamına devam ederken, ruh dediğimiz dalga bedenin (ışınsal bedenin) bağımsızlığını kazanma hâli- Dalga(wave) boyut olan berzâh âlemini gezmesi-Kişinin içinde bulunduğumuz şu boyutta, bu bedenle yaşarken; bir anda, beden bağımlılığından kurtularak, sanki ölmüş gibi, tamamiyle ruh beden yaşamına geçmesi ve ruhtaki özellikleriyle yaşamını bu dünyada sürdürmesi hâli-İlâhi Sıfatlarla tahakkuk etme-Işık hızını aşma-Ölmeden evvel ölme-Bâtınî kapanıklıkların açılması-“Şuursal Şehidlik”-Şuur bakışı-Tekâmülün sonu-Esma'dan oluşan hakikatının farkındalığına ermek-Allah’ın her an heryerde hâzır ve nâzır olup seni gördüğü; senin her yaptığını bildiği farkındalığıyla yaşamak-"Allah" ismiyle işaret edileni, varlıkları isimlerinden ibaret olan âlemlerde, yani âfakta ve nefsinde (dışsallıkta-içsellikte) "Esmâ"sı itibarıyla görebilmek-"Mi'râc"ın kapısını açan "Salât"ın(Namazın-Allah'a yönelişin) "Secde" ile("Fenâfillah" ile) tamamlanışı-Ancak "yaşarken ölmek" suretiyle gerçekleşen Fetih-“Mutû kable en temûtu”(Allah'a vâsıl olma)-"Mi'râc"ın kapısını açan "Salât"ın(Namazın-Allah'a yönelişin) "Secde" ile("Fenâfillah" ile) tamamlanışı-“Allah” adıyla işaret olunanı bâtınında yaşamak; “Allah ahlâkıyla ahlâklanmış olarak!”}

  • NEFSLERİNİZDE!... HÂLÂ GÖRMÜYOR MUSUNUZ?(Fark etmiyor musunuz?)?

  • SİZE VAAD EDİLEN, SEMÂDADIR (Bilincinizden yaşanacaktır)!

  • Gerçeğe yönelme kapılarının açılmasıyla(Fetih ile) “Mi’râc”ın oluşması(Kendi hakikatine yönelmesi suretiyle Rabbini, bâtınında müşahede etmesi- Dalga(wave) boyut olan berzâh âlemini gezmesi -“Allah” adıyla işaret olunanı bâtınında yaşamak; “Allah ahlâkıyla ahlâklanmış olarak!”)

  • GAZAP(Şiddet ateşini kesen Rahman'ın rahmeti-Zulmedenin fiilinin neticesini oluşturma düşüncesi)

  • GAZABA UĞRAYANLAR ("Mağdubin" diye işaret edilen "şirk" ehli olan "müşrik"ler yani "tanrı kavramına inananlar")

  • "RAHMAN" ismi hem ilâhî rahmete nâil olmamızı sağlar, hem de gazâb anlamı taşıyan fiîllerden korunmamızı temin eder. Çünkü gazâb, şiddet ateşini kesen Rahman'ın rahmetidir.)

  • GAZABI DOĞURAN ŞEY->Şirk!

  • ŞİRK”{Gerçeği örten fikir ve kabulleniş-Derin düşünce yetersizliğinden doğan yanılgı-İnsanın, gökte veya yerde bir dış tanrı kabulü-“Tanrı kavramına inanma”-“Tanrı” var zannı-“Tanrı”nın varlığını düşünme-Allah üzerine yalan uydurmak-O'nun işaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretleri) yalanlamak-Benliğini ya da dışsal objeleri Allah’a eş koşmak-“Ben” ve “tanrı” anlayışı-(Bir yanda tanrı... diğer yanda her şey!) düşüncesi-"Benliğini, Rabbine(Hakikat'i olan El Esmâ'ya eş koşma-Ötede bir ilah edinmek-("Hakikat"ten-Vahid-ül AHAD-üs Samed ALLAH anlayışından) sapma}

  • ŞİRK KOŞANLAR("Müşrik"ler- "tanrı kavramına inananlar")

  • HER REKÂTTA "FÂTİHA SÛRESİ" "OKU"NUR

  • Namazı edâ edebilmenin ana şartı, her rekâtta Fâtiha sûresini okumaktır.


  FÂTİHA SÛRESİ
   Euzü Billahi mineş şeytanir racim
  1-)BismillahirRahmânirRahiym
  ("B" işareti kapsamı itibarıyla) Esmâ'sıyla varlığımı yaratan ismi Allah olanın Rahmaniyeti ve Rahıymiyeti ile...

   2-) El Hamdu Lillahi Rabbil'âlemiyn


  "Hamd"
  (Esmâ'sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir... 

  3-) Er Rahmân-ir Rahiym

  Rahman ve Rahıym'dir. (Rahmaniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır.)

   4-) Mâliki YevmidDiyn  Din hükümlerinin (Sünnetullah) yaşanmakta olduğu sonsuz sürecin Mâlik - Melik'idir.

   5-) İyyake na'budu ve iyyake nesta'iyn  Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz.)

   6-) İhdinas Sıratal'müstakıym  Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidâyet et.

   7-) Sıratalleziyne en'amte aleyhim  Ki o, in'amda bulunduklarının (nefslerinin hakikati olan Allah Esmâ'sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların) yoluna...

  Ğayril'mağdubi aleyhim

  Gazabına uğrayanların (âlemlerin ve nefsinin hakikatini göremeyip benlikleriyle kayıtlananların)

  Ve laddaaalliyn

  Ve (Hakikatten - Vahid-ül AHAD üs Samed olan Allah ismiyle işaret edilen, anlayışından) saparak şirk koşanların yoluna değil.

  İLÂHİ SIRLAR,

  İNZAL OLMUŞ KİTAPLAR”DADIR!

  
  “ÂLEMLER KİTABI”NIN

  HARFLERİ-“KELİME”LERİ-ÂYETLERİ-SÛRELERİ


  • “Âlem Kitabı”nın kelimeleri, harfleri, sûreleri, âyetleri hükmünde olan MELEKLER!

  • Meleklerin veya bu harflerin, kelimelerin oluşturduğu KİTAPLAR!

  
  HER “KİTAB”IN ANAHTARI
  {(B-ismillah)"B'İSMİ-LLAH-İR RAHMAN-İR RAHİYM}

  

  ALLAH RASÛLÜ"NÜN AÇIKLADIĞI “SIR”> "SÜNNETULLAH"(ALLAH FITRATI->DİN)
  • Ana Program

  • Varoluş Programı

  • Allah Yaratışı

  • Evrensel Sistem ve düzen


  "RİSÂLET" BİLDİRİSİNE İMAN EDİLİR…

  "NÜBÜVVET" BİLDİRİMİNE "TESLİM OLUNUR"!
  "HAKİKAT"İN İDRÂKI->"İSLÂM" (Tüm varlığın Allah'a teslim olarak yaratılmışlığı idrâkı)

  "HAKİKAT"İN YAŞAMI->"SALÂT"!("Hakikat"in yaşanması için bildirilen “Mutlak Sistem" ve Sünnetullah bİlgisi)

  SEN DE ONLARIN GERÇEKLİĞİNE UY!(En’am/90)

  ("FITRÎ HİLÂFET")

  ASILSIZ(Bâtıl) DİN ANLAYIŞI

  (ATALARIN DİNİ)  • Atasal Din

  • Hakikat bilgisini inkâr etmek

  • Asılsız yöneliş

  • Asılsız zanlarının getirisini ilâh edinmek

  • "Rabb-ül âlemîn" olan Allah dûnunda tanrılar edinmek, varsaymak, asılsız şeyler uydurmak

  • O'nun dûnunda isimlendirdikleri şeyler[Allah, "HÛ"dur; Hak'tır (Mutlak Hakikattir)]

  • Asılsız iddialar, kabuller, zanlar, bozuk inançlar, boş görüşler, tanımlamalar

  • Boş asılsız arzular

  • Allah'tan (hakikatleri Esmâ mertebesinden)  kendilerinde açığa çıkan hakikat ilmi olmaksızın), kendi (vehminin getirisi olan) hayal ve tasavvurlarına tâbi olmak

  • Asılsız, temelsiz fikirlerle Hakk'ı örtme mücadelesi vermek

  • (Var olduklarına dair) Allah'ın hiçbir delil inzâl etmediği; (sadece) kendilerinin ve babalarının taktığı asılsız tanrı isimleri

  • Allah'tan ayrı olarak edindikleri ilahlarına tapınmak

  
  BÂTILA İMAN


  • Kendinin bedenden ibaret olup, ölümle yok olacağına inanmak

  • Allah nimetini (nefsindeki El Esmâ kuvvelerini) inkâr ederek nankörlük yapmak

  BÜTÜN DİN ANLAYIŞLARINA ÜSTÜN

  KILINAN DİN ANLAYIŞI

   


  • "HAK DİN"

  • ALLAH DİNİ-FITRAT DİNİ-TEK DİN

  • Allah indindeki Din

  • Hazreti Muhammed'in açıkladığı inanç sistemi

  • ANA PROGRAM-VAROLUŞ PROGRAMI

   

  İSLÂM 

  (Mutlak sistem ve Sünnetullah bilgisi)
  • (Dünya-Güneş Sistemi-Kâinat var olmadan evvel de) Allah indindeki Din

  • Tapılacak Tanrı olmadığı; Allah'ın Ahad olduğu ve dolayısıyla bir Tanrı'nın mevcut olmadığı; insanların, bütün yaşamları boyunca kendilerinden meydana gelecek fiillerin neticelerine katlanacağı gerçeği

  • Din-i Kayyım

  • “Sünnetullah”

  • Tüm Allah Rasûl ve Nebilerinin açıkladığı Din("Allah'a teslim olma Dini')

  • Tek bir yaratış Sistemi

  • Allah’ın yaratış kanunu-düzeni-sistemi

  • “Allah’ın mevcûdatı, varlığı yaratma sistem ve düzeni”

  • “Allah’ın yaratmış olduğu Sistem ve Düzen’’

  • Tüm varlığın "Öz"ünde işleyen Sistem

  • Haniflik

  • Allah Hükümleri bütünü

  • “Evrensel yasalar”

  • “Doğa kanunları”

  • Tüm Râsul ve Nebilerin “OKU”duğu ve bize bildirdiği Allah ismiyle işaret olunanın yaratmış olduğu içinde yaşamakta olduğumuz sistem ve düzeni

  • Allah Rasûlü’nün ferde tebliğ ettiği yaşam sistem ve düzeni-inanç sistemi(1400 yıllık yorumlar bütünü değil!)

  • “Allah” kavramına dayalı Din anlayışı

  • Evrensel Sisteme dayalı Din

  • Allah indindeki zamanüstü evrensel Sistem ve Düzen

  • Evrenin, insanı ilgilendiren kadarıyla açıklanan boyutsal sistemini açıklayan insanlığın tek kurtuluş reçetesi

  • Allah’a teslim olma

  • Tüm birimlerin kendi özgür iradeleriyle “Allah”a teslim olduğu değil; “Fıtratıyla” yani var oluş şekli ve programıyla zaten Allah’a teslim olarak yaratılmış olduğu gerçeği

  • Evrenin tüm yapısında, her zerrede, her noktada bütün varlıkların Allah`a teslim olduğu gerçeği

  • “Allah”ın, dilediği mânâları ortaya koymak üzere, kâinatta mevcut tüm birimleri kendi ilmiyle, ilminden, dilediği yapı ve özelliklerle; dolayısıyla da kendine “Teslim” bir halde halk etmesi; ve birimlerin de bu gayeye yönelik davranışları doğal olarak ortaya koymaları

  • Varlığın, Malik'el Mülk olan “Allah”ın hükmü-iradesi-kudreti ve tasarrufu altında olduğu gerçeği

  • Allah’a teslim olunmuşluğun idraki

  • Tüm varlıkların   Allah'a “doğal ve zorunlu teslimiyeti” gerçeği

  • “Evrenin tüm içindekileriyle “ Allah”a teslim olduğu gerçeği

  • Şu gördüğümüz, içinde yaşadığımız nizam, gerçeği itibarıyla, ilâhi hükmün aşikâre çıktığı bir nizam ve düzen

  • Dünyada sadece belli bir kavmin veya insan topluluğunun dini değil; kâinatta geçerli olan nizam, ilâhi düzen

  • Allah'ın ezelde kâinatı, galaksileri, Güneş Sistemini, Dünyayı ve  insanları dilediği gibi varettiği sistem ve düzen

  • Sonsuz gelecekteki herhangi bir nokta itibariyle de Allah indinde Din

  • Varlığın, Malikel Mülk olan “Allah”ın hükmü, iradesi, kudreti ve tasarrufu altında olduğu gerçeği

  • Her an, her zerrede yürürlükte olan sistem ve düzen

  • Var olan hiç bir varlığın, hakikatı itibariyle,  “Allah”a isyan edemeyeceği, âsi olamayacağı gerçeği

  • “İnsan için kendi çalışmalarının karşılığı dışında hiç bir şeyin olmadığı gerçeği

  • Geçmişte de, sonsuz gelecekte de “Allah indinde Din”

  • Selâmet bulma

  • Selâmete erme

  • “Selâm” isminin mânâsının birimde açığa çıkması

  • Yaşamakta olduğumuz sistem ve düzen

  • Yaşam Sistemi

  
  (Esmâ'sıyla her şeyin aslı olan) ALLAH'A

  “B” SIRRI İLE İMAN
  {İnsanların çoğunun bilmediği her an, daim ve ebeden geçerli "Sistem"(Din)}


  • Allah’a şirk koşmamak

  • Bir Tanrıya tapınmamak

  • Allah’ın varlığından var olan bir varlık olduğuna ve O’na ait özelliklerin kendi varlığında olduğunu bilip buna inanmak

  • Bir tanrıya tapınmaksızın, Allah’a şirk koşmaksızın şuurunu Allah Fıtratına(yaratışına) doğrultmak

  • “Yüz”ünü("Bilinç gözü"nü-müşahedeni-şuurunu-Holografik gerçeklik temelinde, hakikatindeki esmâ mertebesi noktanı-“Vech”ini)Doğru iman işlevselliği ile o tek Din’e doğrultmak

  • Esmâ'sıyla her şeyin aslı olan Allah'a (hakikati olarak )sımsıkı tutunmak

  • Kesinlikle o kopması mümkün olmayan, hakikatindeki sağlam bir kulpa yapışmak

  • (Her birimin kendi hakikat noktasından–rubûbiyet mertebesinden–projekte olarak var olduğuna iman)

  • [[Şuurunu, “varlığın algılanan suretinin derûnundaki hakikat noktası”na["Bilinç gözü"yle görülen "mânêvi vücud"a-"Allah'ın isimleri"nin("İlâhi isimler"in) mânâlarına-"İlâhi İsimler mertebesi"ne] yöneltmek, Allah'ta mevcut bulunan mânâları müşahede etmek]]

  • Rabbinin “Allah” olmasına iman

  • B Sırrı gerçeğince Gaybî Hakikat”ine iman

  • Varlığınızın her zerresindeki; tüm boyutlarınızı meydana getiren "Allah"a iman

  • Allah ismiyle işaret edilenin Esmâ özellikleriyle zâhir oluşuna, Ahad-Samed oluşuna iman

  
  KİM İSLÂM’DAN BAŞKA BİR DİN ARARSA,

  BU, GEÇERSİZDİR!


  {Kim İslâm’dan(Teslim olunmuşluğun idrâkından) başka bir Sistem ve Düzen ararsa, bu, geçersizdir!}

  Geçmişte de, sonsuz gelecekte de “Allah indinde Din”, “İslâm”dır! İnsanlar yeryüzünde var olmadan evvel de (Cinler yeryüzünde yaşarken de) “Allah indinde Din”, “İslâm”dı!
  
  YAŞA("Salât"ı ikâme et!)->"KUL"(DE Kİ...)
  "ALLAH HİDÂYETİ,

  REHBERLİĞİN TA KENDİSİDİR


  (İnsanlar hidâyet edemez Allah hidâyet etmedikçe)"... Onların hayal veya kuruntularına tâbi olursan sana gelen ilimden sonra, Allah'tan sana ne bir velî ne de yardım ulaşır.(Bakara/120)

  
  Teslim olan, selâmete çıkar!

  

  ANA PROGRAM-VAROLUŞ PROGRAMI

  ALLAH YARATIŞI(ALLAH FITRATI)
  (İnsanları o program üzere yaratmıştır)
  ALLAH DİNİ

  Hazreti Muhammed'in açıkladığı inanç sistemi

  ANA PROGRAM-VAROLUŞ PROGRAMI

  ALLAH YARATIŞI(ALLAH FITRATI)
  (İnsanları o program üzere yaratmıştır)
  ALLAH DİNİ

  Hazreti Muhammed'in açıkladığı inanç sistemi


  • Tek "Din"

  • Allah Dini

  • Haniflik

  • Haniflik tabanlı Fıtrat Dini

  • Din-i Kayyım(Hep payidar, daim geçerli Sistem)

  • Allah’ın varettiği “Sistem Düzen”

  • İlk yaratış sistem ve düzeni

  • İnsanların ekseriyetinin bilmediği “Sistem”

  • Mânevi Sûret

  • Rabbini bilme yetisi

  • Yaratılış programına kayıtsız şartsız uyum zorunluluğu}

  
  "FITRATALLAH"  (Allah Fıtratı)


  • "ESMÂ HAKİKATİNDEN (uzanan) ALLAH İPİ"

  • {"Rabbimiz, Allah'tır" Ahdi}

  

  "FÂTIR"
  • Fıtratı meydana getiren Allah Esmâsı

  • İlk “hayâl”i düzenleyip sistematize eden

  • Dilediğini gerçekleştirmek üzere birimleri o gayeyi oluşturacak biçimde yaratan

  • Tüm esmâsının işaret ettiği özelliklerle her boyutta mevcut olarak işlevini sürdürmekte olan

  • Tüm, canlı ve cansız diyerek bize göre ayırım yaptığımız varlıkların, yaratılış programları gereği olarak "kulluk" etmekte oldukları sonucunu ortaya koymakta olan

  • Gökleri ve yeri hangi gaye uğruna, hangi işlevi yerine getirmek için programlayarak yaratan

  • Sizi, hem kendi nefsinizden (hakikatinizden) eşler (şuur+bilinç); hem de en'amdan (hayvansal bedenden) çiftler (biyolojik+ışınsal {ruh} beden) hâlinde oluşturan...(Şûra/11)

  • "TAKDİR, tasarım, planlama, düzenleme, ölçümleme, zamanlama, sıralama" gibi "yaratma" öncesi kavramlarla birlikte "yaratma" söz konusu olduğunda, hep aynı anlama işaret eden "İsim")

  
  SEMÂLARIN VE ARZIN FÂTIRI


  • İşlevlerine programlayarak yaratan

  • Her şeyi yaratış amacına göre programlayarak yaratan

  • Yaratış amacına göre belli bir programla icat eden

   1. Evrensel anlamda: Evrenin hakikati olan ilim boyutu ve yaradılmışlarının algılamalarına göre var olan madde boyutu; 2. Dünyevî mânâda: Gökler (boyutsallığı ile) ve yeryüzü; 3. İnsanî mânâda: İnsandaki bilinç boyutları (yedi nefs mertebesi bilinci) ve beden)}

  • Fıtratı meydana getiren, "Fâtır" İsminin özelliği, kişinin yapısındaki Esmâ mertebesinde yer almaktadır.

  
  SEMÂLARIN VE ARZIN ANAHTARLARI

  (özellikleri açığa çıkaran kuvveler)

  “O”NUNDUR!


  O'nundur! Yaşam gıdasını dilediğine göre yayar, genişletir veya daraltır! Muhakkak ki O, Bi-küllî şey'in (Esmâ'sıyla şey'i meydana getirmiş olan olarak) Aliym'dir (bilen).


  • Semâların ve arzın gaybı O'nundur! Görmesi ve işitmesi akılla kavranılamayandır O! Onların, O'nun dûnunda bir Veliyy’i de yoktur! O'nun hükmüne ortak olacak da yoktur!"(Kehf/26)

  • Muhakkak ki O, halkı ibda eder (Esmâ'sından Mubdi' ismi anlamına göre, tüm yaratılmışları, muradı doğrultusunda topluca ve birimselliksiz yaratır)(Yunus/4)

  • "HÛ" ki halkı ibda (izhar) eden, sonra onu iade eden! Ki o(nu yapmak), O'na kolaydır! Semâlarda ve arzda en âlâ misaller O'nundur!(Rûm/27)

  • Hüküm O'nundur... O'na (hakikatiniz olan Esmâ mertebesinin farkındalığına) döndürüleceksiniz!(Kasas/88)

  • "Şefaat tümüyle Allah'ındır! (Çünkü) semâların ve arzın mülkü O'nundur! Sonra O'na rücu ettirileceksiniz."(Zümer/44)

  "FÂTIR" İSMİNİN MÂNÂSININ ORTAYA ÇIKIŞI  • O ki, bütün çiftleri (gen çift sarmalını) yarattı ve sizin için gemilerden (bilinçler) ve en'amdan (biyolojik beden) bindiğiniz şeyleri oluşturdu.(Zuhruf/12)

  
  "ESMÂ'ÜL HÜSNÂ", "O"NUNDUR!


  • SubhanAllahi amma yesıfun = Onların vasıflamalarından Allah münezzehtir(Mu’minûn/91)- "O'na isimlerin mânâlarıyla yönelin. O'nun Esmâ'sında ilhada sapanları (Esmâ'yı beşerî değer yargılarıyla sınırlayanları; El Esmâ ve El Hüsnâ'nın ne olduğunu fark edemeyenleri ve "Ekberiyet"iyle Allah'ı bilmeyenleri) terk edin!(A’râf/180)

  
  O ALLAH,

  MUTLAK TEK YARATAN

  BÜTÜNSELLİKLE İŞLEVLENDİREN

  VE MÂNÂLAR SÛRETİNDE AÇIĞA ÇIKARANDIR...
  “EL HÂLIK… EL BÂRÎ… EL MUSAVVİR”!


  • FITRAT(İlk yaratış- Yaratılışın ilk tarz ve hey’eti- “İlâhi isimler terkibi-bileşimi”- Zuhûra gelecek tecellîlerin programlanışı ve yaratılışı)

  • Tek bir Fıtrat vardır. "Birimsel fıtrat", bizim anlayışımızdan doğmaktadır.

  • FITRAT DİNİ(Din-Allah Dini-Allah’ın varettiği “Sistem-Düzen”-İlk yaratış sistem ve düzeni-“İslâm Fıtratı”-Ana Program-Rabbini bilme yetisi-Haniflik-Yaratılış programına kayıtsız şartsız uyum zorunluluğu)

  • Din, "Allah Fıtratı"dır.

  İSLÂM FITRATI"

  Ana Program

  Mânevi Sûret


  • Rabbini bilme yetisi, Birime genetik olarak intikal etmiştir.
 • 1   2   3   4   5   6
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə