Ahmed Hulûsi’de Kavramlar ahmed hulûSİ’DE


"Herkes yaratılış programıYüklə 0,59 Mb.
səhifə3/6
tarix31.10.2017
ölçüsü0,59 Mb.
#24243
1   2   3   4   5   6

"Herkes yaratılış programı (fıtratı-şâkılesi) doğrultusunda fiiller ortaya koyar! İşte bu yüzden (Fâtır'ınız olan) Rabbiniz yol itibarıyla kimin hakikat yolunda olduğunu en iyi bilendir!"(İsrâ/84)


"BİRİM"İN FITRATI


 • Birimin mânevi sureti

 • Varoluş program

 • Esmâ(İsimler) bileşimi

 • Takdir edicisi

 • Kolaylaştırıcısı

 • “Rab”bi

 • Terkibi

 • Kaderi • Birimin Fıtratı, asla değişmez! Tüm yaratılmışlar, fıtratlarına göre tekâmüle başlarlar; fıtratlarına göre tekâmül ederler; ve sonunda da asıllarına rucû ederler.

 • Fıtratında olup-bilincinde açığa çıkmamış olanların sayısı bilinemez!

 • Kendi kaderini yaşamak üzere, bu fıtratla yaratılmışsın...

 • Bütün yaratılmışlar doğarlar ve tekâmüle başlarlar, fıtratlarına göre tekâmül ederler ve bu tekâmüllerinin sonunda da asıllarına rücû ederler.

"FÂTIR"IN BEYNİ PROGRAMLAMASI


Hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun "Bi"nasiyesinde (alnında olarak) tutmuş olmasın (Fâtır'ın beyni programlaması) (lafında kalanlara göre: Hükmüne boyun eğdirmek)(Hûd/56)


FITRÎ TESBİH{Hakikatini hissederek Allah'a vechini dönmek}


FITRÎ KULLUK

(Fıtrî İbadet)


 • Yaradanın yaratış amacına uygun yaşayarak yaratış hedefi"ne ulaşmak, birimin "Fıtrî Kulluğu"dur.



“KİTABULLAH”-“ALLAH KİTABI”
 • ORİJİN ANA KİTAP

 • KORUNMUŞ KİTAP

 • ÂLEMLER KİTABI

 • EVREN
 • "Ana Kitap"

 •  Kitapların Anası

 • "Ümmül Kitap"

 •  "Ümmül Kurân"

 • “İlâhî kitap"

 • Levh-i Mahfuz

 • “İlmulllah”

 • "Allah İlmi"

 •  “Kitab-ı Mubîn”

 • İlim mertebesi olan Esmâ âlemindeki mânânın yazılısı olan "Âlemler Kitabı"...

 • “Rab”bin(İlim sıfatının mazharı olan "Salt şuur"un) “Mânâ Boyutu”nda “Kozmik Kalem” ile yazdığı Rabbani özellikler ve genetik yazgı…

 • "Kalem"[Kalem-i Evvel”-“ Kozmik Bilinç”-“Salt Şuur”-Akl-ı Evvel”-“Melekî Güç”-Boyutsal plandaki Kozmik Işınlar)in yazdığı Kitap...

 • Korunmuş Levha

 • Allah'ın hıfzettiği(sakladığı) “Kitap”

 • Hıfzedilmiş, korunmuş İlim(“Allah ilk defa ruhumu yarattı…  Allah ilk defa aklımı yarattı” )..

 • Ezelden Ebede tüm boyutları alır bir şekilde Evren içre Evrenlerde mânâların(ilmin) kayıtlı olduğu yer...

 • Tahriften, yanlışlıktan mâsun “Kitap”…

 • Değişmeyen “İlâhî kitap”( Burçlar, yıldızlar âlemi)

 • "Allah İsmi”yle işaret edilenin ilminde yarattığı âlemleri oluşturan "Ana Kitap"…

 • Tüm boyutları itibariyle Evren…

 • “Oku”nması gereken “Ana Kitap”…

 • ”Yakîn” nisbetinde “Oku”nan Kitap…

 • Kur’ân’ın sâbit ve mahfuz olduğu(Saklı olduğu-hıfz edildiği); Allah'ın hıfzıyla tahriften, yanlışlıktan mâsun “İlmulllah”(“Ümmül Kitap”)

 • Bilgi ve bilinç boyutu...

 • Asla ve kesinlikle değişmeyen bilgi ve bilinç boyutu…

 • Ezelden ebede kadar mevcut olan her şeyin bilgi olarak(Tasarım olarak)mevcut olduğu boyut…

 • Hakikat-i Muhammediye

 • Ruh-u A’zam

 • İnsan-ı Kâmil

 • “Kesret”i yani çokluk kavramlarını meydana getiren esmâ terkiplerinin “Kaza ve Kader” boyutu…

 • Yerler ve gökler yaratılmadan önce her şeyin yazıldığı Kitap...

 • Allah’ın  ezelde verdiği hükmünü, silinmesi bozulması kâbil olmayan bir yazı ile tesbit ettiği Kitap…

 • Âlemde cereyan edecek olan her “Şey”in her hâlinin yazılı olduğu boyut… Sahife-i Vücud…

 • Allah İlmindeki “Hüküm ve Takdir”in fiiller âlemindeki görüntüsü…

 • Geçmiş ve gelecek kanunlarının kalplere nâzil olduğu-sezildiği “ Ana Kitap”…

 • Bütün musibetlerin yazılı olduğu Ana Kitap…

 • (Bugünki tanımla)Külli mânâda  burçlar ve yıldızlar âlemi ... Bir minyatüriyle  de beynin!

 • Bizlerin bilgi olarak tüm varoluş gerekçemiz ve programımızla-tasarım olarak mevcud olduğumuz boyut...

 • İstidat ve kâbiliyeti tesbit edilmiş olan beyin...



KORUNMUŞ(Hıfz edilmiş) İLİMVE KAYITLI OLDUĞU LEVHA
(“LEVH-İ MAHFUZ”)
Yerler ve gökler yaratılmadan önce her şey Levhi Mahfuz’da yazılmıştır.. İnsan varlığında evrenin katmanları mevcuttur.

Levhi Mahfuz hıfzedilmiş, korunmuş İlimdir. Bu ilim, Hz. Muhammed as.in “Allah ilk defa ruhumu yarattı…  Allah ilk defa aklımı yarattı” buyurduğudur.

Cenab-ı Hak kendi ilmi, kendi Zâtı ile baş başa olduğu bir anda, ilminde kendisindeki mânâları seyrediyor.. Rahmaniyet, Melikiyet… deki mânâları ortaya çıkararak mânâları düşünüyor.

Bunu bizim akıl boyutumuzla seyretmemiz mümkün değil.. Ancak ilim yollu seyredilebilir.. Bu esmaların belli terkipler halinde ortaya çıkması Levhi Mahfuzu oluşturur. Bizim değerlendiremediğimizi melekler değerlendirir. Ezelden Ebede tüm boyutları alır bir şekilde Evren içre Evrenlerde manalar. Bu ilmin kayıtlı olduğu yer levhi mahfuzdur.


KURÂN,

“KORUNMUŞ LEVHA”DADIR
(Levhi Mahfuz”dadır-“Orijin Ana kitapta”tadır}

"KUR’ÂN”
{(Ulûhiyeti anlatan)"EL ESMÂ ÜL HÜSNÂ"NIN AÇILIMI}



MELK
   • Kuvvet


MELEKLER

(MELÂİKE)
“Melâike” kelimesi çoğul bir kelime!

Bunun aslı, orijin mânâsı “MELK” yani “kuvvet” anlamında...
“MELE-İ ÂL”


 • NÛR

 • İLÂHİ KUVVETLER

 • ESMÂ KUVVELERİ(İsimlerle işaret edilen kuvveler)

 • ALLAH RASÛLLERİ
 • Kudret-i İlâhi

 • Allah kudretinin açığa çıkış mahalleri

 • Allah'ın kuvvetlerini ulaştırıcı varlıklar

 • “Esma mertebesi”nden oluşmuş mutlak RUH’un hakikati...

 • Varlığın algılanamayan boyutu

 • Varlıktaki görevli ve şuurlu varlıklar...

 • “Sistem”in işleyişinde ana mekanizma

 • Enerji-madde sıralamasında bir katman

 • Evrende algılayabildiğimiz veya algılayamadığımız her şeyi oluşturan yapı

 • Mutlak mânâda kâinatı meydana getiren ve kâinat içinde yer alan her nesnenin, birimin orijinini teşkil eden ana yapı)

 • Tamamıyla "NUR" ya da tasavvuf deyimiyle "esmâ terkibi olan yapılar

 • Yüksek bilinç düzeyindeki varlıklar...

 • Yapılarının ve boyutlarının gerektirdiği ölçüde bilinç ve güç sahibi olan Esmâ terkibi yapılar

 • Kuantsal boyut tekilliğinde meydana gelen melekî katmanlar(?)Alûn melekler

 • Refik-i Â’lâ

 • Mukarreb Melekler

 • "Makam-ı illiyin" diye bildirilen, o yüce makama has melekler...

 • "Allah" isminin anlamına yakîn kazanmış birimler, çeşitli âlemlerden...

 • Kendisine "Allah" İsmi ile işaret Mutlak Varlığı bize fark ettirmek için görev ifa eden görevli ve şuurlu varlıklar...

 • Kendi varoluş gayelerine uygun olarak, varlığa sayısız mânâlar-ışınlar yayan, "Yıldız" şeklinde bedenlenmiş "şuur birikimleri" olan "melek"ler...(Soyut kavram olan “Mele-i Â’lâ” yı sakın somut birimler olarak düşünmeyin!)

 • Galaktik boyuttaki melekler...

 • Yapısı itibariyle NUR diye vasıflandırılan enerji kökenli varlıklar...

 • Allah’ın dilediği “isimler”in manalarına(“Evrensel anlamlar ve kavramlara) uygun özelliklerle bezenmiş o ismin mânâsına uygun güçlerle güçlenmiş, o ismin manasını ortaya koymakla görevli varlıklar...

 • Yapılarını oluşturan anlamların sonucu olarak görev îfa eden  üst boyut bilinci varlıklar...

 • Varoluşunu sağlayan “İsim”in evrensel boyutlardaki mânâsı istikametinde manevi ve maddi sureti olan varlıklar...

 • Evreni oluşturan mânâ gruplarının ihtiva ettikleri anlamlara göre sayısız görevleri yerine getiren yüksek bilinçli varlıklar...

 • "İnsan"ın dahi hakikati olan kuvveler...

 • "İnsan" a secde emri almamış, "Makam-ı İlliyyin"e(O yüce makama) has Melekler-yüce kuvveler...

 • "Hakikat"i dillendirmeleri için irsal edilenler...

 • Ardı ardına irsâl olunanlar...

 • Saflar olarak dizilenler...(Boyutları oluşturan kuvveler)...

 • Allah'tan engelleyici-perdeleyici faktörleri şiddetle defedenler...

 • Şiddetle esip de savuranlar...

 • Diriltip ayağa kaldıranlar...

 • Seçip ayıranlar..

 • Hatırlatıcıyı ilka edenler...

 • Zikir (hatırlatıcıyı) okuyanlar...

 • Katmansal algılamanın başladığı dairenin en üst noktası(“Esma mertebesi”nden oluşmuş mutlak RUH’un hakikati)

 • Şuurda açığa çıkaran kuvveler...

 • Dışardan karşımıza gelen bir varlık değil; özümüzden bilincimize ulaşan şekilde açığa çıkan bir kuvveler…


HER KUVVEDE BİR MÂNÂ!
Allah'ın kuvvetlerini ulaştırıcı varlıklar; veya Allah'ın kuvvetlerinin ulaşması, İlâhi kuvvetler, anlamında anlaşılıyor! Her kuvvede bir mânâ!


‘’MELEKE

Melek birimde açığa çıktığında, meleke olarak algılanır.


“MELEKE”NİN HAKİKATİ

”Melek”tir!



RAHMÂNİ KUVVELER
 • Allah nimeti

 • Allah kudretinin açığa çıktığı mahaller-

 • Semâların ve Arzın orduları

 • Kâinatta açığa çıkan kuvveler

 • Nefsinizdeki, Hakikatinizi oluşturan Esmâ kuvveleri

 • (Benliğinize ait değil!)

 • Varlığınızı oluşturan Allah Esmâsı

 • "Melâike"

 • Melek

 • Allah'ın melâikesi

 • Melekî kuvveler

 • Esmâ Hakikati

 • Esmâ'nın işaret ettiği mânâların açığa çıkan kuvveleri

 • Yaratan Rabbinin ismi (ile işaret ettiği hakikatin olan kuvveler)

 • Cennet yaşamını oluşturan kuvveler


Üstlerinde saf saf kanatlarını açıp yükselen, kapayıp inen kuşları görmezler mi! Onlar Rahmanî kuvvelerle bunu başarıyorlar! Muhakkak ki O, her şeyi (hakikati olarak) Basıyr’dir.(Mülk/19)


MELEKLERİN GELİŞİ

Mekânsal değil; boyutsaldır!



FÂTİHA SÛRESİ”
 • "Kurân'ın sırrı

 •  Yönelişin anahtarı

 • "Mi'râc"ın kapısı


Bütün indirilmiş Kitablar’ın sırrı Kurân’dadır...KURÂNın SIRrı FATİHAda gizlidir”.

(Hadis-i Şerif)


"FÂTİHA"NIN SIRRI
(B-ismillah)

"B'İSMİ-LLAH-İR RAHMAN-İR RAHİYM
 • Her “Kitab”ın anahtarı

 • İlk âyet (Sûre


YÖNELİŞİN ANAHTARI(Bilgisi)

(FÂTİHA SÛRESİ)

RABBİNE YÖNELİŞ,

DIŞA DEĞİL; KENDİ HAKİKATİNE YÖNELMEKTİR!
 • "ÖZ"ÜNDEKİ(Ve tüm Özlerde) MEVCUD OLAN (Varlığın Hakikati) ALLAH'TIR!


Allah yanı sıra DIŞSAL GÜCE (Tanrıya) YÖNELME!
Tanrı yoktur, sadece HÛ"!


RASÛLULLAH’IN YÖNELDİĞİ (razı olduğu-Kıble)
 • KALB”İNDEKİ!(Varlığındaki Hakikat)



“Mİ'RÂC"IN KAPISINI AÇAN->“SALÂT”(Namaz)!


(Allah indindeki hiçliğini (“Yok“ olan “benliğindeki” gerçek vücud sahibini) fark edip-hissetmeye çalış ve "Allahû Ekber!" diyerek namaz başla!)


“MİR’ÂC”IN KAPISI

("FÂTİHA")


NAMAZIN “Mİ'RÂC" OLUŞU

(Kişinin Allah’a vuslatı)


KULUNUASILSIZ DİN ANLAYIŞINDAN KURTARAN ALLAH'TIR! Allah, en hayırlı Fâtih'tir!


 • Gaybın (algılayamadıklarınızın) anahtarları (bilgisi) "HÛ"nun indîndedir! (Hiç kimse) bilmez onları, ancak "HÛ"!(En'âm/59)


"FÂTİH"
{Kulunu asılsız din anlayışından kurtaran ALLAH!}



GAYB
 • Kesinlikle algılanması mümkün olamayan...Bilinmesi, kavranılması, tefekkürü kesin olanaksız olan... (Mutlak gayb)

 • Algılama sınırına göre varolan...(İzâfi gayb)

 • "Allah" dilemesi ve takdiri sonucu olarak bilinebilen...

 • Allah'ın yaratmadıklarının adı...

 • Beş duyu adını verdiğimiz kesitsel algılama araçlarımızla tesbit edemediğimiz âlemler(boyutlar) ve bu âleme (boyuta) ait varlıklar...

 • Algılama aracının kapasitesi dışında kalan, algılayamadığı şey...


“GAYB”IN (algılayamadıklarınızın)

ANAHTARLARI (bilgisi)


“GAYB”IN (algılayamadıklarınızın) ANAHTARLARI (bilgisi) "HÛ"NUN İNDİNDEDİR!


 • (Hiç kimse) bilmez onları, ancak "HÛ"!(En'âm/59)


"FETİH"

 • Nasrullah

 • Allah Nusreti

 • Allah'ın kulunu asılsız Din anlayışından kurtarması[Kuluna bilmediklerini öğretmesi-"İlmi Ledün"(Allah nuruyla anlayış)]

 • "Salât"ı yaşamak

 • "Mi'râc"ın oluşumunu hazırlayan aşama

 • Zül'Celâli vel'ikram" olan Allah'ın, Celal'iyle açığa çıkardığına "yok"tan var olmuşluğunu kavratarak "yokluğunu" yaşatıp; İkram'ıyla, Esmâ kuvvelerinin kendisinde açığa çıkışını seyrettirerek Bekâ'yı yaşatması

 • Tekâmülün sonu

 • “Mânevi Ölüm”

 • Fiili ölüm

 • Kişinin şuur boyutunda kıyametinin kopması

 • Bilincin "ölümü" tatması sırasında yaşanılan olaylar

 • Gerçeğe yönelme kapılarının açılması

 • Allah’a rucû etmek

 • Mutlak açıklık

 • Yakınlık (Kurb)

 • Kurbiyet açılımı

 • Yakîn açıklığı

 • Ruh bedenle yaşam anına geçiş

 • Fizik(biyolojik beden) yaşamına devam ederken, ruh dediğimiz dalga bedenin (ışınsal bedenin) bağımsızlığını kazanma hâli

 • Kişinin içinde bulunduğumuz şu boyutta, bu bedenle yaşarken; bir anda, beden bağımlılığından kurtularak, sanki ölmüş gibi, tamamiyle ruh beden yaşamına geçmesi ve ruhtaki özellikleriyle yaşamını bu dünyada sürdürmesi hâli

 • İlâhi Sıfatlarla tahakkuk etme

 • Işık hızını aşma

 • Ölmeden evvel ölme

 • Bâtınî kapanıklıkların açılması

 • “Şuursal Şehidlik”

 • Şuur bakışı

 • Tekâmülün sonu

 • Esma'dan oluşan hakikatının farkındalığına ermek

 • Allah hükmünün fark edileceği süreç

 • Allah’ın her an heryerde hâzır ve nâzır olup seni gördüğü; senin her yaptığını bildiği farkındalığıyla yaşamak

 • "Allah" ismiyle işaret edileni, varlıkları isimlerinden ibaret olan âlemlerde, yani âfakta ve nefsinde (dışsallıkta-içsellikte) "Esmâ"sı itibarıyla görebilmek

 • "Mi'râc"ın kapısını açan "Salât"ın(Namazın-Allah'a yönelişin) "Secde" ile("Fenâfillah" ile) tamamlanışı

 • Ancak "yaşarken ölmek" suretiyle gerçekleşen Fetih

 • “Mutû kable en temûtu”(Allah'a vâsıl olma)

 • "Mi'râc"ın kapısını açan "Salât"ın (Namazın-Allah'a yönelişin) "Secde" ile("Fenâfillah" ile) tamamlanışı}

 • Zafer


"FETH-İ MUBİYN"
 • Apaçık açıklık

 • Hakikati müşahede




 • Rabbimiz, bizimle toplumumuzun arasını Hak üzere birleştir... Sen en hayırlı Fatih'sin!"(A'râf/89)


"EÛZÜ BESMELE" “OKU”MAK
Eûzü Billahi mineş şeytanir racim
(İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allah Esmâ'sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allah Esmâ'sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.)



“VEHİM” KUVVESİ(Gerçekte varolmayıp var sanılan kuveler)


 • “Nur”dan zulmete ihraç eden kuvveler

 • Aklın (bilincin) hükmü altına girmeyen kuvve

 • "Var"ı yok, "yok"u var kabul ettiren kuvve

 • İnsan denen varlıktaki en perdeleyici kuvve...

 • "Varsayım"

 • Birimsellik şuuru...

 • Varsayılan bireysel benlik...

 • "Vahdet"i idrak edememe-"Yakîn"e erememe-Allah nuru ile bakamamanın sonucu olan perdeler...

 • Ahlâk ahlâkıyla ahlâklanamamış bilincin zan kişiliği...

 • Kendini yalnızca beden kabulü ve beden zevkleri için yaşama fikri...

 • İnsan bedeninin bedenselliğe, kendini beden kabul etmeye çekmesi itibarıyla aldığı isim

 • Azaba sebep olacak fikirler...

 • Mücahededen mahrum bırakan kayıtlar...

 • Birimsellikten kaynaklanan, korkuyu meydana getiren, "Hakikat"ten perdeleyen şey...

 • İşin doğrusunu bilmene rağmen, bir an içinde akıl ve irade boşluğunu yakalayıp fikirler ilka ederek nefsi tahrik edip onun üzerinde hükmünü icra eden kuvve...

 • Bilincin madde kabulünün sonucu...

 • (Eski deyimle)"Şer"...

 • Yeterli düşünebilme-tefekkür kapasitesine sahip olmayan, kendi özünü hakikatini bilemeyen kişinin kendini anavarlığın dışında O'ndan ayrı bir varlık kabulü…

 • Negatif varsayım...

 • Aklı pasifize edip, insanın ânını değerlendirmesini engelleyen özellik…

 • Var olmayan şeyi varsanmak... Var olan şeyi de yoksaymak…

 • Zan…

 • Çeşitli konulardaki gerçekleşmesi asla mümkün olmayan şeyleri, sanki gerçekleşecekmiş gibi düşünüp, yaşama ona göre yön verdiren zanlar...

 • Kişinin hayalinde, düşüncelerinde, duygularında, hükmederek, kendisini şu beden, şu birim olarak kabul etmesine yol açan varsayım...

 • Gerçekçi olamama...

 • Uydurma, hayâl ürünü şey...

 • Doğruyu yanlış-yanlışı doğru gösterip; kişiyi akıl ve ilim yolundan saptırıp “hayal dünyası”na yönelten hayâller...

 • Hiç birşey yapmadan büyük hayâller peşinde koşmak...

 • Bilinci esir edip yaşamı cehenneme dönüştüren duygu…

 • İnsanın en büyük zaafı…

 • İnsandaki en büyük şer güç…

 • Evham

 • Tagut (Şeytâni güçler)

 • Şeytan

 • Şeytâniyet... Dışarıdaki “şeytâniyet” vasfının insan bedenindeki karşılığı olan kuvve...

 • İblis'in insandaki varlığı...

 • Saptırıcı...

 • Peşine takılanı saptıran ve alevli ateşin azabına yönlendiren saptırıcı fikirler...

 • Aklın {bilincin} hükmü altına girmeyen kuvve...

 • Yalnızca iman gücü ile pasifize olan kuvve...

 • Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultası (gücü) olmayan kabuller...



VEHİM KUVVESİNİN SESLENİŞİ
 • Vesvese

 • "El Vesvas'il Hannas”

 • Sinip sinip geri dönen kuvve


GERÇEKTE VAR OLMAYIP-VEHİM YOLLU VAR SANILAN KUVVELERE TAPINMA


 • Kendisinde kuvvet vehmedilen put ve Tağut'a (şeytanî güçlere) iman etmek

 • Hakikati inkâr etmek

 • Allah’ın lânet etmesi

 • Allah'ta uzak düşmek


VEHİM KUVVESİ ÜZERİNDE TASARRUF


 • (Her yaptığı işin öncesinde “B-ismillah” diyerek “Allah namına” o fiîli ortaya koyduğunun bilinciyle yaşayarak şirkten arınmak; o fiîl ile  “Allah” adıyla işâret edileni kayıtlamamak)

 • “Allah Ekber”i yaşayarak “salât”a (namaza-yönelişe) girip, “B-ismillah….”la gerisini getirebilmek



 • Hakikatlerine = şuur varlık olduklarına iman etmiş olanlar üzerinde İblis’in(İnsandaki vehim kuvvesinin-Aklın (bilincin) hükmü altına girmeyen kuvvenin) zorlayıcı gücü(Sultası) yoktur!
 • "Mu'min" isminin özelliğinin açığa çıkışı şuurdan bilince direkt yansır; dolayısıyla da vehim kuvvesi onun üzerinde tasarruf edemez.


(Gerçekte varolmayıp)

VEHİM YOLLU VAR SANILAN KUVVELERE TAPINMAYI TERK ETMEK
 • Allâh'a (Esmâ'sına) iman etmek

 • Kesinlikle o kopması mümkün olmayan, hakikatindeki sağlam bir kulpa yapışmak

 • Zulmattan (karanlıklardan-hakikat bilgisizliğinden) Nur'a (ilmin aydınlığında hakikati görmeye) çıkaran kuvvelere {Allâh'a (Esmâ'sına)} iman etmek

 • Velisi Allah olmak


“ALLAH ESMÂSI”NIN

KORUYUCU KUVVELERİNE SIĞINMAK

(Eûzü Besmele okumak)


EYYÜB ALEYHİSSELÂMIN,

ŞEYTANLARIN VESVESESİNDEN

HAKİKATİNDEN KAYNAKLANAN KUVVE İLE KURTULMASI
Rabbi euzü BiKE min hemezatiş şeyatıyn; Ve euzü BiKE Rabbi en yahdurun”

"Rabbim! (Dışsal ve içsel) şeytanların vesveselerinden sana (varlığımdaki koruyucu Esmâ'na) sığınırım."

"Ve sana (varlığımdaki koruyucu Esmâ'na) sığınırım Rabbim, çevremde bulunmalarından."(Mu’minun/97-98)




EL HAMDU LİLLÂHİ RABBİL’ÂLEMİYN”


"Hamd"
(Esmâ'sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir... "EL HAMİYD"


{Açığa çıkardığı evrensel kemâlâtı "Veliyy" ismi kapsamında açığa çıkardığı âlem sûretlerince seyredip değerlendiren.}


"EL HAMD"


("El Hamîd" ismi işareti-"Es Semî" ve "El Basîr"in özelliklerinin sonucu oluşan)


HAMD EDEN->"O"DUR!


{Hamd; semâların Rabbi, arzın Rabbi, Rabb-ül âlemîn olan Allah'a aittir.(Câsiye/36)


 • "HAMD" sadece Allah'a ait bir olgudur! Kendi kendini değerlendirmek durumundadır, gayrı olmadığı için!


"EL HAMDU LİLLAH"


 • {"Hamd" (Esmâ'sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir}


"ÂLEMLERİN RABBI"
(Rabbül Âlemin-Ef'âl âlemi içinde mevcut bulunan varlıkların hepsinin, Rabbı)


 • Hamd, "Âlemlerin Rabbı"na(Rabb-ül Âlemîn Allah'a) aittir.

 • Hamd, insanların(Âlemlerin) Rabbi Allah'a aittir.

 • Allah, Âlemler ve içindekiler üzerinde  "RAB" olarak tasarruf eder.


HAMD, ALLAH’A AİTTİR!
Hamd; semâların ve arzın Fâtır'ı (yaratış amacına göre belli bir programla icat eden), melekleri (şuurlu işlev kuvveleri) ikişer, üçer, dörder yönlü (işlevli) Rasûller olarak açığa çıkaran Allah'a aittir! Yaratılışta dilediğini ziyade eder.(Fâtır/1)



Hamd, vaadini gerçekleştiren ve iman edenleri arza vâris kılan Allah'a aittir(Zümer/74)
BAŞTAN SONA HAMD, "O"NA AİTTİR!


 • (Hamd yalnızca kendisine aittir!)


SONSUZ GELECEK YAŞAMDA HAMD
SONSUZ GELECEK YAŞAMDA DAHİ HAMD

O'NA AİTTİR!(Sebe/1)


Hamd, semâlarda (bilinç mertebeleri) ve arzda (beden) ne varsa kendisi için olan Allah'a aittir! Sonsuz gelecek yaşamda dahi Hamd O'na aittir! "HÛ"; Hakiym'dir, Habiyr'dir.


Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə