Ahmed Hulûsi’de Kavramlar ahmed hulûSİ’DE


"Rabbim... Beni hayatta tek başıma bırakmaYüklə 0,59 Mb.
səhifə5/6
tarix31.10.2017
ölçüsü0,59 Mb.
1   2   3   4   5   6

"Rabbim... Beni hayatta tek başıma bırakma (bir vâris ihsan et)! Sen vârislerin en hayırlısısın" (Enbiyâ/89-Zekeriya Aleyhisselâmın duası)

İHDİNAS SIRATAL’MÜSTAKIYM”


Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidâyet et.

"SIRAT-I MUSTAKİM"


(ALLAH'A GİDEN DOSDOĞRU YOL)


 • "Allah yolu"

 • Allah'ın yürünmesini istediği yol

 • Allah hidâyeti

 • Allah rehberliği

 • Hedefe giden yol

 • Hakikate erdiren yol

 • Allah'a götüren yol

 • Açığa çıkış amacına uygun doğrultu

 • Allah’ın in'amda bulunduklarının yolu

 • "Yakîne ve kurbete götüren yol"

 • Nefslerinin hakikati olan Allah Esmâ'sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların yolu

 • Âlemlerin ve nefsinin hakikatini görüp benlikleriyle kayıtlanmayanların yolu


ALLAH’A GİDEN YOL,

KENDİ DIŞINA DEĞİL;

KENDİ ÖZÜNE-HAKİKATİNE DOĞRUDUR!

"SIRAT-I MUSTAKİM"E YÖNELMEK
 • Allah'a kulluk etmekte olduğunu fark etmek

 • "Allah yolu" üzere olmak

 • Doğru yaşam yoluna yönelmek

 • "Hakikat"e erdiren dosdoğru yol üzere dimdik önünü görerek yürümek

 • Varlığını oluşturan "Allah Esmâsı"na(Gayrından kesilip) sımsıkı bağlanmak


"HİDÂYET
 • Rasûlün yöneldiği “Kıble”ye yönelme

 • Allah'a ve "Öz"üne(Hedefe giden yola) yönelme

 • Sünnetullah Bilgisi(İşletim Sistemi)

 • "Hayır olan gayeyi oluşturacak hedefe, lutfu letâfetle, varlığın yapısından, bünyesinden gelen bir yoldan erdirmek"

 • Yaratılmış her “şey”i, o şey hakkında “hayr” olan hedefine, "Lâtif" isminin sırrıyla, yönlendirip, o yolda yürümeyi ve hedefine ermeyi kolaylaştırmak

 • Her bir birimin kendisine  takdir edilen hedefe ulaşmasının kolaylaştırılması

 • Gerçeği gösterme-değerlendirme

 • Allah rehberliği

 • Kemâlâtını izhar için kılavuzlama

 • Rablerinin salâvatı (hakikatlerini fark ettirmek üzere tecellisi) ve rahmeti (Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri)nin birimin üzerine olması...


ALLAH HİDÂYETİ


 • Yaratış nimeti

 • Gerçeği görme-değerlendirme

 • Evren içre evrenlerin meydana geldiği "işletim sistemi" olan "Sünnetullah"ın(Ve her işletim sisteminin bir “akıllı tasarım” olarak “yaratıcı zekâ” ile oluştuğunu kavrama…



ALLAH HİDÂYETİ,

REHBERLİĞİN TA KENDİSİDİR

(İnsanlar hidâyet edemez Allâh hidâyet etmedikçe)


Yahudiler, "Nasraniler boş şeylerle uğraşıyor"; Nasraniler de, "Yahudiler boş şeylerle uğraşıyorlar" dediler. Bunlar Kitabı (inzâl olmuş bilgiyi) okurlar güya! O bilgiyi okumamış olanlar da zaten onların dediğini söyler!.. İhtilaf ettikleri konuda Allâh, kıyamet sürecinde hükmünü açıklayacaktır.

İnsanları (Esmâ âlemi indînde kişinin yokluğunu yaşaması olan) secde mahallerinde Allâh zikrinden (ben yokum sadece Allâh var demekten); (sen de varsın diyerek) alıkoyandan ve onların (saf kalplerin, benliğini ilâh yaparak) harap olmasına çalışandan daha zâlim kim olabilir? Böyleleri oralara korka korka girmelidir. Onlar dünya yaşamında rezil olurlar (hakikati bilenler indînde)... Sonsuz gelecek süreçlerinde ise feci bir azap beklemektedir onları.

Maşrik de (doğu veya doğuş mahallî) mağrip de (batı veya batış-kayboluş-ölüm) Allâh'a aittir! Ne yana dönersen Vechullah karşındadır (Allâh Esmâ'sının açığa çıkışıyla karşı karşıyasın)! Muhakkak ki Allâh tüm varlığı kapsar ve ilim sahibidir.

Dediler ki: "Allâh oğul edindi!" SubhaneHÛ! Bilakis, semâlar ve arzda ne varsa O'na aittir ve her şey (kanitun) O'nun hükmünü yerine getiricidir!

Semâların ve arzın Bediy'idir (örneği benzeri olmadan icat edendir)... Bir işin olmasını dilerse "ol" der ve olur!

(Allâh ismiyle işaret edilen hakkında) bilgisizler (O'nu gökte bir tanrı sanıp) "Allâh bizimle konuşsaydı ya da bize bir mucize verseydi ya" dediler!.. Onlardan öncekiler de onlar gibi konuşmuşlardı. Şuurları birbirine benzemiş! (Aynı kafadan!)... Biz âyetlerimizi (gerçeğe işaret eden oluşumu), onları hakkıyla değerlendirmek isteyenlere apaçık gösterdik.Gerçek ki Biz, seni, müjdelemen ve uyarman için HAK olarak irsâl ettik. Cehennem ehli senden sorulmaz.

Onların din anlayışlarına tâbi olmadıkça ne Yahudiler ne de Nasara senden asla razı olmazlar. De ki: "Allâh hidâyeti rehberliğin ta kendisidir (insanlar hidâyet edemez Allâh hidâyet etmedikçe)"... Onların hayal veya kuruntularına tâbi olursan sana gelen ilimden sonra, Allâh'tan sana ne bir velî ne de yardım ulaşır.

Kendilerine Kitap (Sünnetullah bilgisi) verilmiş olanlar onu hakkıyla okuyup değerlendirirler... İşte bunlar Ona iman edenlerdir. Her kim de Onu inkâr ederse, hüsrana uğrayanlardan olur (hakikatini inkâr ettiği için).(Bakara/114-121)


"EL HADİY" • Hakikate erdiren...

 • Hakikatin gereğini yaşatan!

 • Hakk'ı dillendirten!

 • Hakikate yönlendiren!




 • Madde boyutu ve İlim-fikir boyutunun(“Kara”nın ve “Deniz”in) karanlıkları içinde size hidâyet eden, yalnızca Allah'tır!

 • O'ndan gayrı bir hidâyet eden asla mevcud değildir.

 • Allah, dilediğine hidâyet eder(Hedefe giden yola-"Sırat-ı müstakim"e yönelmesi için)

 • Seçtiklerini,(doğru yola hidâyet eder); insanlara(Âlemlere)(Beden yaşamında Hilâfet sırrını yaşatarak) üstün kılar.



ÂLEMLERE HİDÂYET KAYNAĞI
 • İnsanlar için kurulan ilk ev (mâbet)


İnsanlar için kurulan ilk ev (mabet) Bekke (Mekke'nin eski adı) içindedir ki âlemlere mübarek ve hidâyet kaynağı olmuştur.

Onda apaçık işaretler ve İbrahim'in makamı var. Kim Ona dâhil olursa güvende olur. Gitmeye imkânı olan herkese Beyt'i hac etmek, insanlar üzerindeki Allâh hakkıdır. Kim (gücü yettiği hâlde) bunu inkâr ederse, muhakkak Allâh âlemlerden Ğaniyy'dir. .(Âl-û İmran/96-97)


HİDÂYET ETMEK
 • "Hakikat"i bildirmek


HİDÂYETİ BULAN
 • "Rabbinden olan bir hidâyet" üzere olan

 • Rasûlün yöneldiği “Kıble”ye yönelen

 • Üzerine Rabbinin salâvatı (hakikatlerini fark ettirmek üzere tecellisi) ve rahmeti (Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri)olan

 • Çeşitli olaylarla sınandığında sabreden (tepki koymayıp olayın nasıl sonuçlanacağını bekleyen)

 • Kendisine hoşlanmadığı bir olay isâbet ettiğinde, "Biz Allâh (Esmâ'sının açığa çıkması) içiniz ve O'na dönücüyüz (sonuçta bu gerçeği yaşayacağız)" diyen…

 • Rabbinin en âlâ ismini tespih eden (Esmâ'sıyla hakikatin olan Rabbinin âlâ oluşunu derûnundan yaşayan)

 • Zikir”in(Hatırlatmanın) fayda verdiği…

 • Haşyet duyan, hatırlayıp düşünen

 • Arınıp saflaşan

 • Rabbinin ismini zikredip (hatırlayıp) bilfiil salât eden (yaşayan)

 • Dünya hayatını (en aşağı yaşam düzeyini) değil;daha hayırlı ve kalıcı olan Âhireti (kudret-bilinç boyutunu) tercih eden…


YANLIŞ YOL


 • Allah’a varmayan yol

 • Deccalının renkli, şatafatlı dünyasına götüren yol


SİZE VAAD EDİLEN, SEMÂDADIR

(Bilincinizden yaşanacaktır)!



NEFSLERİNİZDE!...

HÂLÂ GÖRMÜYOR MUSUNUZ?(Fark etmiyor musunuz?)?




"Mİ'RÂC"IN OLUŞMASI


“Mİ’RAC”


 • İnsanın nefsinden başlayan ve "Nefsinin Hakikati"ne yükselen (“Mi’râc” yollu Allah adıyla işaret edilene uzanan), derûnundaki yolculuk

 • Boyut değiştirme

 • "Şuur sıçraması"

 • Ruh gücü ile yaşanan boyutsal yolculuk

 • Semâ katlarındaki boyutsal gezinti

 • “Tahkik”in tahakkuku

 • Esmâ hakikatine yönelişin getirisini yaşamak

 • Salâtın edâ edilmesi

 • Âfâkî ve bâtınî seyir

 • Aynel Yakîn müşahedesi

 • Hakikatinde, özünde Rabbini müşahede etme

 • Kişinin Allah’a vuslatı

 • Kişinin "Kâ’bı kavseyn" veya "ev ednâ" makamında, "Allâh"ı müşahede etmesi

 • Kendi varsayım benliğinin, hiç varsayılmamışçasına ortadan kalkıp, "Bâkî Allah"tır hükmünce bütün Esmâ ve sıfatlarıyla Bâkî olması hâli…


"EL FETİH"

(GERÇEĞE YÖNELME KAPILARININ AÇILMASI)
 • Nasrullah

 • Allah Nusreti

 • Allah'ın kulunu asılsız Din anlayışından kurtarması[Kuluna bilmediklerini öğretmesi-"İlmi Ledün"(Allah nuruyla anlayış)]

 • "Salât"ı yaşamak

 • "Mi'râc"ın oluşumunu hazırlayan aşama

 • Zül'Celâli vel'ikram" olan Allah'ın, Celal'iyle açığa çıkardığına "yok"tan var olmuşluğunu kavratarak "yokluğunu" yaşatıp; İkram'ıyla, Esmâ kuvvelerinin kendisinde açığa çıkışını seyrettirerek Bekâ'yı yaşatması

 • Tekâmülün sonu

 • “Mânevi Ölüm”

 • Fiili ölüm

 • Kişinin şuur boyutunda kıyametinin kopması

 • Bilincin "ölümü" tatması sırasında yaşanılan olaylar

 • Gerçeğe yönelme kapılarının açılması

 • Allah’a rucû etmek

 • Mutlak açıklık

 • Yakınlık (Kurb)

 • Kurbiyet açılımı

 • Yakîn açıklığı

 • Ruh bedenle yaşam anına geçiş

 • Fizik(biyolojik beden) yaşamına devam ederken, ruh dediğimiz dalga bedenin (ışınsal bedenin) bağımsızlığını kazanma hâli

 • Kişinin içinde bulunduğumuz şu boyutta, bu bedenle yaşarken; bir anda, beden bağımlılığından kurtularak, sanki ölmüş gibi, tamamiyle ruh beden yaşamına geçmesi ve ruhtaki özellikleriyle yaşamını bu dünyada sürdürmesi hâli

 • İlâhi Sıfatlarla tahakkuk etme

 • Işık hızını aşma

 • Ölmeden evvel ölme

 • Bâtınî kapanıklıkların açılması

 • “Şuursal Şehidlik”

 • Şuur bakışı

 • Tekâmülün sonu

 • Esma'dan oluşan hakikatının farkındalığına ermek

 • Allah hükmünün fark edileceği süreç

 • Allah’ın her an heryerde hâzır ve nâzır olup seni gördüğü; senin her yaptığını bildiği farkındalığıyla yaşamak

 • "Allah" ismiyle işaret edileni, varlıkları isimlerinden ibaret olan âlemlerde, yani âfakta ve nefsinde (dışsallıkta-içsellikte) "Esmâ"sı itibarıyla görebilmek

 • "Mi'râc"ın kapısını açan "Salât"ın(Namazın-Allah'a yönelişin) "Secde" ile("Fenâfillah" ile) tamamlanışı

 • Ancak "yaşarken ölmek" suretiyle gerçekleşen Fetih

 • “Mutû kable en temûtu”(Allah'a vâsıl olma)

 • "Mi'râc"ın kapısını açan "Salât"ın(Namazın-Allah'a yönelişin) "Secde" ile("Fenâfillah" ile) tamamlanışı}


NASRULLAH

(Allah Nusreti)


ALLAH SİZE ÖĞRETİYOR

(Allah Bi-küllî şey'in Aliym'dir. Allah'tan korunun)


BİLMEDİKLERİNİ ÖĞRETEN-> ALLAH”

(“ Âlemlerin Rabbı”)


BİLMEDİKLERİNİ ÖĞRETENİN ÖĞRETİSİNCE ALLAH’I ZİKRETMEK

(O'nun Esmâ'sının âlemlerde açığa çıkışını düşünmek).



SIRATALLEZİYNE EN’AMTE ALEYHİM”
{Ki o, in'amda bulunduklarının (nefslerinin hakikati olan Allah Esmâ'sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların) yoluna...}

NİMETLERİ HÂVİ SIRAT

("İn'âm")->"Rahman"ın "rahmet"i sonucu oluşan "in'am olan yol"(kişiyi Rabbine kulluğunun bilincine kavuşturacak olan yol)

RAHMAN’IN RAHMETİ

(“RAHMAN”IN YARATIŞI)
 • ÂLEMLERİ YARATMASI{Rahmet-i Amme(Rahmeti, o "şey"i ilminde, "var"lığa getirmesidir)-İnsanın, Hakikatindeki Esmâ kuvvelerini keşfedip yaşaması}

 • Allah,” Er Rahman” ismi özelliği sonucu, Âlemleri yaratmayı(“Rahmet”i), Nefsi üzerine yazmıştır.


RAHMAN,

 • TÂLİM ETTİ "KUR'ÂN"I…

 • HALK ETTİ "İNSAN"I…

 • ÖĞRETTİ ONA "BEYÂN"I...

(Esmâ mertebesindeki özellikleri oluşturdu)


UNUTMAYACAĞI BİÇİMDE “OKU”TTURDU


Rabbinin en âlâ ismini tespih et (Esmâ'sıyla hakikatin olan Rabbinin âlâ oluşunu derûnundan yaşa)!

O ki, (bedeni) yarattı da düzenledi.

O ki, takdir etti de hidâyet etti (kemâlâtını izhar için kılavuzladı).

O ki, mer'ayı (bedenlerin yararlanacağı ortamı) oluşturdu!

(Sonunda da) onu simsiyah çer-çöp (toprağa atılacak ceset) kıldı.Sana OKUtacağız da unutmayacaksın!

Allah'ın dilediği müstesna... Muhakkak ki O, açığa çıkanı da bilir, gizleneni de.

Biz sana en kolayı kolaylaştıracağız!

Eğer zikra (hatırlatma) fayda verirse, hatırlat!

Haşyet duyan hatırlayıp düşünecektir!

En şakî ise ondan kaçacaktır!

O (en şakî) ki, en büyük ateşe (Allah'tan ebedî uzak düşmüşlüğe) maruz kalır!

Sonra orada ne ölür (kurtulur); ne de dirilir (hakikatin ilmiyle)!

Arınıp saflaşan, gerçekten kurtulmuştur!

Rabbinin ismini zikredip (hatırlayıp) bilfiil salât eden (yaşayan) kurtulmuştur.

Fakat siz dünya hayatını (en aşağı yaşam düzeyini) tercih ediyorsunuz!

Hâlbuki Âhiret (kudret-bilinç boyutu) daha hayırlı ve daha kalıcıdır. (Âlâ/1-17)


HALK ETTİ "İNSAN"I

("İnsan"daki Zâtî tecelli)
ALLAH, ÂDEM’İ

“RAHMAN SÛRETİ”NDE HALK ETTİ!


{"İnsan"ın  ilmî sûreti, Rahmaniyet özelliği yansıması üzere(Esmâ mertebesinde bulunan özellikler ile) meydana getirildi-"İnsan"ın Zât'ı "Esmâ" hakikatinden meydana getirildi}


ÖĞRETTİ ONA "BEYÂN"I
 • El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibi, Esmâ özelliklerini("Sistem"e ait gerçekleri) insanda açığa çıkardı

 • "Hatırlatma"


İNSAN,

KONUŞAN KURÂN OLDU!(Hz.Ali)

(Esmâ özelliklerini insanda açığa çıkardı)


SEN,

HAKİKAT VE SÜNNETULLAH BİLGİSİ NEDİR, İMAN NEYEDİR BİLMEZDİN…
“Ve kezâlike evhayna ileyke ruhan min emriNA* ma künte tedriy melKitabu ve lel iymanü ve lâkin cealnahu nuren nehdiy Bihi men neşau min ıbadiNA* ve inneke le tehdiy ila sıratın müstekıym”
Böylece sana hükmümüzden ruh (Esmâ mânâlarını şuurunda hissetmeyi) vahyettik... Sen, Hakikat ve Sünnetullah BİLGİsi nedir, iman neyedir bilmezdin! Ne var ki, biz Onu (ruhu), kendisiyle hakikate erdirdiğimiz nur (ilim) olarak meydana getirdik, kullarımızdan dilediğimize! Muhakkak ki sen de kesinlikle hakikate (sırat-ı müstakime) yönlendirirsin!(Şûrâ/52)


"RUHUMDAN NEFHETTİM!"


{Kişinin hakikatini oluşturan "Allah isimleri"nin işaret ettiği özelliklerin, kişinin içinden-özünden-derûnundan “irsâl olup”, gelip(?) beyinde açığa çıkarılışı}


 • Allah, “Er-Rahman” ismi özelliği sonucu âlemleri yaratmayı("Rahmet"i) nefsi üzerine yazmıştır!{Rahmeti, o "şey"i ilminde, "var"lığa getirmesidir!}



“ALLAH İSİMLERİ”NİN TÂLİMİ"


{İNSAN"A “RUH”

(Allah Esmâ'sının ihtiva ettiği ruh=mânâlar bütünü) NEFHEDİLMESİ}


 • “İlim Sıfatı”ndan programlanma

 • Ledünni İlimlerin verilmesi

 • Esma mertebesindeki mânâların açığa çıkma özelliğinin insan beynine  bahşedilmesi

 • İnsan beyninin, şuur yapısının Allah isimlerinin işaret ettiği mânâları taşıyan dalgaboylarıyla programlanması

 • İnsana "bilmediklerinin" tâlim edilmesi

 • Bâtın esmâsına olan ilmin verilmesi

 • Allah”ın sayısız isimlerinden, “Allah”ın dilediği kadarını ortaya koyabilecek istidat ve kâbiliyetin verilmesi

 • Bilmesi mümkün olmayan şeylerin kalıcı olarak öğretilmesi, aklettirilmesi

 • “Kitab” ve “Hikmet” inzali


Sonra onu (beyni, Esmâ mânâlarını açığa çıkaracak şekilde) tesviye etti ve onda kendi ruhundan nefhetti (nefh = üfleme içten dışadır; nefholan yani açığa çıkarılan Esmâ mânâlarının özellikleridir ki, varlık âlemindeki "Allah'ın ruhu" diye işaret edilen de budur Allahu Âlem)... (Secde/9)


RAHMAN’DAN TAFSİLE İNDİRME


{Rahman’ı inkâr edenlere vahyi bildirmek üzere(Allah'ı, Esmâ'sının işaret ettiği anlamlar doğrultusunda hakikatinde hatırlayıp hissetmeleri için) Rasûl’ün açığa çıkarılışı(İrsal edilişi)}



"ALLAH" İSMİ


"Ulûhiyet"e işaret eden Özel isim
ALLAH... Öyle bir isimdir ki... "Ulûhiyet"e işaret eder! "Ulûhiyet" hem "HÛ" ismi ile işaret edilen "Mutlak Zât" anlamını içerir; hem de "Zatî" İlim mertebesinde, ilmiyle ilmini seyir anlamında oluşmuş, "nokta"lar âlemlerini, her bir "nokta"yı oluşturan kendine özgü "Esmâ" mertebelerine işaret eder! "Zât"ı itibarıyla, "şey"in ayrı, "Esmâ"sı itibarıyla "şey"in aynı olan Allah ismiyle işaret edilen; âlemlerden Ganî ve benzeri olmayandır! Bu yüzdendir ki, "şey"i ve fiillerini Esmâ'sıyla yaratan Allah ismiyle işaret edilen, Kur'ân-ı Kerîm'de "BİZ" işaretini kullanmaktadır. "Şey"de kendisinin gayrı yoktur! Bu konuda çok iyi anlaşılması gereken husus şudur: "Şey"den söz ettiğimizde "şey"in zâtı derken onun varlığını oluşturan "Esmâ mertebesinden" söz ederiz. "Şey"in zâtı hakkında tefekkür edilir, konuşulur. Allah adıyla işaret edilenin Zâtı hakkında ise konuşmak muhaldir; yani kesinlikle olanaksızdır! Çünkü Esmâ özelliğinden meydana gelmişin, mutlak Zât hakkında fikir yürütmesi, "vahiy" yollu gelmiş bilgi ile dahi olsa -ki bu da olanaksızdır- mümkün olmaz! İşte bunu anlatmak sadedinde yolun sonu "hiç"likte biter, denmiştir!


 • {O, hiçbir insan veya yaratılmışın hayal veya tasavvurunun, havsalasının alamayacağı, “ALLAH ismiyle işaret edilen!..O öyle bir “ALLAH” ismiyle işaret edilen ki, “İLMİ”indeki “DATA”larından bir “DATA”da “esmâ”sıyla, “Hakikat-i Muhammedî”yi irsâl eylemiş, O’nunla “esmâ”sını seyreylemiş!(Allah, “Esmâ Tohumu”ndan, “Varlık Sûretleri”ni yaratandır!)}

 • Özellikleriyle hakikatin olan ölümsüz diri



İNSANLARIN ÇOĞUNUN BİLMEDİĞİ

HER AN, DAİM VE EBEDEN GEÇERLİ

“SİSTEM” (“DİN”)


“ALLAH ESM”SINA İMAN ETMEK
(Esmâ'sıyla her şeyin aslı olan) ALLAH'A

“B” SIRRI İLE İMAN
 • Allah’a şirk koşmamak

 • Bir Tanrıya tapınmamak

 • Allah’ın varlığından var olan bir varlık olduğuna ve O’na ait özelliklerin kendi varlığında olduğunu bilip buna inanma

 • Bir tanrıya tapınmaksızın, Allah’a şirk koşmaksızın şuurunu Allah Fıtratına(yaratışına) doğrultma

 • “Yüz”ünü("Bilinç gözü"nü-müşahedeni-şuurunu-Holografik gerçeklik temelinde, hakikatindeki esmâ mertebesi noktanı-“Vech”ini)Doğru iman işlevselliği ile o tek Din’e doğrultmak

 • Esmâ'sıyla her şeyin aslı olan Allah'a (hakikati olarak )sımsıkı tutunmak

 • Kesinlikle o kopması mümkün olmayan, hakikatindeki sağlam bir kulpa yapışmak

 • Her birimin kendi hakikat noktasından–rubûbiyet mertebesinden–projekte olarak var olduğuna iman

 • [[Şuurunu, “varlığın algılanan suretinin derûnundaki hakikat noktası”na["Bilinç gözü"yle görülen "mânêvi vücud"a-"Allah'ın isimleri"nin("İlâhi isimler"in) mânâlarına-"İlâhi İsimler mertebesi"ne] yöneltmek, Allah'ta mevcut bulunan mânâları müşahede etmek]]

 • Rabbinin “Allah” olmasına iman

 • B Sırrı gerçeğince Gaybî Hakikat”ine iman

 • Varlığınızın her zerresindeki; tüm boyutlarınızı meydana getiren "Allah"a iman

 • Allah ismiyle işaret edilenin Esmâ özellikleriyle zâhir oluşuna, Ahad-Samed oluşuna iman


"EL ESMÂ"(Allah İsimleri") İLE İŞARET EDİLEN ÖZELLİKLERDEN(Algılayana göre algılananları) ÂLEMLERİ OLUŞTURMA


 • ÂLEMLERİN RABBI”(Allah) tanımlaması

 • {Algılanan veya algılanmayan her ne varsa, hepsi de "El Esmâ" (Allah isimleri) ile işaret edilen özelliklerden oluşturulmuştur.}


“ALLAH ESMÂSI”NIN KUVVELERİ

 


 • Varlığın algılanamayan boyutu

 • Algılanıp fark edilemeyen varlığın hakikati olan “Allah Esmâ'sının kuvveleri

 • Her şeyin melekûtu

 • Semâları ve Arzı (derûnunda) oluşturan kuvveler

 • Bürünülmüş Mânâlar (“Vâhid-ül Ehad”olan Allah'ın  “Benliğini bürüdüğü” kelimeleri)

 • Melekî Kuvveler(Esmâ Kuvveleri)

 • Melek(Çoğulu->Melâike=Melekler)

 • “Mele-i Âlâ”

 • Âlemler{“İlâhi isimlerin mânâları”nın değişik terkipler şeklinde yoğunlaşmasından oluşan Âlemler-Varlıktaki çokluk(ayrı ayrı varlıkların var olduğu görüntüsü)}

 • Esmâ mertebesi kuvveleri

 • “Esma mertebesi”nden oluşmuş mutlak RUH’un hakikati

 • İlâhi kuvveler

 • “İlâhi isimler”

 • Kudret-i İlâhi

 • Allah Esmâ'sının koruyucu kuvveleri

 • Yüce kuvveler

 • Allah kudretinin açığa çıkış mahalleri

 • “Allah” Rasûlleri

 • Allah'ın nefslerdeki işaretleri(Esmâ'nın açığa çıkışı)

 • Nefsinizdeki(nefsinizin aslı olan) Esmâ kuvveleri

 • Varlıktaki görevli ve şuurlu varlıklar

 • “Sistem”in işleyişinde ana mekanizma

 • Yüksek bilinç düzeyindeki varlıklar

 • Kuantsal boyut tekilliğinde meydana gelen melekî katmanlar(?)

 • Alûn melekler

 • Refik-i Â’lâ

 • Mukarreb Melekler

 • "Makam-ı illiyin" diye bildirilen, o yüce makama has melekler

 • "Allah" isminin anlamına yakîn kazanmış birimler, çeşitli âlemlerden...

 • Kendisine "Allah" İsmi ile işaret Mutlak Varlığı bize fark ettirmek için görev ifa eden görevli ve şuurlu varlıklar

 • Kendi varoluş gayelerine uygun olarak, varlığa sayısız mânâlar-ışınlar yayan, "Yıldız" şeklinde bedenlenmiş "şuur birikimleri" olan "melek"ler...(Soyut kavram olan “Mele-i Â’lâ” yı sakın somut birimler olarak düşünmeyin)

 • Galaktik boyuttaki melekler

 • Yapısı itibariyle NUR diye vasıflandırılan enerji kökenli varlıklar-

 • Allah’ın dilediği “isimler”in manalarına(“Evrensel anlamlar ve kavramlara) uygun özelliklerle bezenmiş o ismin mânâsına uygun güçlerle güçlenmiş, o ismin manasını ortaya koymakla görevli varlıklar

 • Yapılarını oluşturan anlamların sonucu olarak görev îfa eden üst boyut bilinci varlıklar

 • Varoluşunu sağlayan “İsim”in evrensel boyutlardaki mânâsı istikametinde manevi ve maddi sureti olan varlıklar

 • Evreni oluşturan mânâ gruplarının ihtiva ettikleri anlamlara göre sayısız görevleri yerine getiren yüksek bilinçli varlıklar

 • "İnsan"ın dahi hakikati olan kuvveler

 • Birimin (tüm açığa çıkardıklarını), önünden arkasından Allah hükmüyle muhafaza eden (kaydeden) kesintisiz izleyici sistemi (Melekleri)

 • "İnsan" a secde emri almamış, "Makam-ı İlliyyin"e(O yüce makama) has Melekler

 • "Hakikat"i dillendirmeleri için irsal edilenler

 • Ardı ardına irsâl olunanlar

 • Saflar olarak dizilenler...(Boyutları oluşturan kuvveler)

 • Allah'tan engelleyici-perdeleyici faktörleri şiddetle defedenler

 • Şiddetle esip de savuranlar

 • Diriltip ayağa kaldıranlar

 • Seçip ayıranlar

 • Hatırlatıcıyı ilka edenler

 • Zikir (hatırlatıcıyı) okuyanlar

 • Katmansal algılamanın başladığı dairenin en üst noktası(“Esma mertebesi”nden oluşmuş mutlak RUH’un hakikati)

 • Şuurda açığa çıkaran kuvveler

 • Elbise

 • Allah Rıdvanı


ESMÂ KUVVELERİNE İMAN


 • "Meleklere" iman

 • O'nun melâikesine (Esmâ'nın işaret ettiği mânâların açığa çıkan kuvvelerine) iman

 • Algılanıp fark edilemeyen varlığın Hakikati olan Allah esmâsı”na iman


ALLAH’IN TÜM KUVVELERİNE

(Tüm İsimlerine) İMAN1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə