Ahmed hulûSİ’de kavramlar IYüklə 1,77 Mb.
səhifə2/21
tarix30.12.2018
ölçüsü1,77 Mb.
#88344
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
"Allah'ın İlim Sıfatı"nın zuhuru["Evvel", "Âhir", "Zâhir", "Bâtın" isimleriyle ifade edilen "O Tek" mânâ -"İlim sıfatının tafsili"-"İlminde" yaratılanlar-İlmi ilâhideki “ilmî sûretler”-"İlim"de varolmuş “ilmî suret”ler-"Allah'ın ilmi"ndeki "İlmî Sûretler"-“Âlemler"-"İlim Sıfatı"nın açığa çıkışıyla varolan "ilmî sûretler"-Kâinat-İlim Sıfatının "Nokta"daki şuursal açılımı-“Nokta”nın varlığı-“Nokta”lar düzlemindeki, ilmî, şuursal açılımlar-"Küllî Akıl" denen "Tek Akıl"-Çok boyutlu “TEK KARE” bilginin; algılayan bilgi birikimlerinin algılamalarına GÖRE kabul edildiği çok kareler-Mânâ Sûretleri-"Musavvir"in meydana getirdiği "Mânâların sûretleri"-Seyretmeyi dilediği mânâlara uygun suretler-Esmâ âleminin tenezzülü (anlamın algılanışı) ile oluşan “melekût” âlemi ve tüm getirisi-Şuurlu ve bilinçli “NOKTA”nın varlığındaki isimlerin işaret ettiği özellikler(Algılanan ve algılanamayan, bilinen ve bilinmeyen her şey)-Ancak ve sadece, ilim boyutunda ve "İSMEN" var olan; bunun dışındaki varlıkları ise, "yok"tan ve "hayâl"den ibâret olanlar-Varlıkları emanet olanlar-(İlim boyutunda varlarsa...) "Var kabul edilişleri" itibariyle olanlar-Tüm varlıkların yalnızca “ilmî sûretler” (sanal=var olarak algılanan) hâli-“Var”lık kokusu dahi almamış olanlar-Sayısız Allah isimleri ile işaret edilen özelliklere sahip “TEK”illik boyutunda (“Vahidiyet”), yani, “tek kare resim”de mevcut bulunan özellikler]

502
Varlığın aslı üzerinde "Allah’ın ilmi" ve kendisindeki esmâsının özellikleri hâkimdir ve tasarrufluk meydana getirir.

505Evrendeki holografik Bilinç, "Allah'ın İlim Sıfatı”ndandır!

505İlim sıfatının mânâsıyla oluşmuştur, diğer esmâlar bunu pekiştirmiştir.

506Nokta”nın ilim mertebesinde ilmî açılımı ile “melekût âlemi”(evren içre evrenlerin meydana geldiği “salt enerji okyanusu”) meydana gelmiştir.

507İlim sıfatından programlanma

508
"İlim Sıfatı"nın açığa çıkışı, Muhammed Aleyhisselâm ile gerçekleşmiştir.(İlim Sıfatı ancak Zât'ına seçtiklerinde(Muhammed Ümmetinde) açığa çıkar.)

508Kendini tanımak(“Hakikat”ini bilmek), ancak “İlim Sıfatı”nın açığa çıkışıyla mümkündür.

509İlim sıfatının tafsili (Küllî Akıl denen "Tek Akıl"-Nefsin kendini ilim sıfatı ile tanıması)

512
İlim sıfatına bürünme ["Nefs"in kendini "İlim Sıfatı" ile (kendi aslı ve orijinali, hakikatı ile) tanıması(Hakk`a bağlanan "ilim sıfatı"]...

512İlim, sıfat mertebesindeki varoluştur.

513Mârifet İlmi(“Mârifet-i Billah”)

513"Ârif-i Billah" ta (Varlığındaki Allah`ın ilmi ile her şeye ârif olan Zât'ta-Hakikat ilminin mevcut olduğu şuurda) izhar olan ilim("İlm-i İlâhi"-Mârifet İlmi)

513Mârifet İlmi ile "Yaşamdaki Sistem"in nasıl var olduğu-nasıl işlediği-bu işleyişin gereği neler yapılması gerektiği fark ettirilir.

515"İlim Sıfatı"nın neticesi olan düşünce

517İRADE SIFATI ("Mürid"->"Allah" adıyla işaret olunanın "İrade" sıfatının adı-Dileyen(İrade eden)-Dilediğini gerçekleştiren-Zâtî sıfat-Sıfat mertebesindeki güç oluşturma ismi-Varoluşunu bilişinin devamı olarak; her varolan ve kendini bilen varlığın, arzusu ve iradesi, dilemesi...)

518Evrende ayrı-birbirinden mustakil varlıklar ve onların benlikleri ve iradeleri mevcud değildir.

521
Tüm varlıkta(Her bir birimde) mevcut olan irade, "Sonsuz ve sınırsız"ın iradesidir!.

522"Gizli İrade"(Varoluşun sonsuz basamakları-Herşeyin aslı)

523"Gizli İrade" saklı ve çok büyük doğası

523Gizli irade, maddenin her şekline-hayata-bilince-kuantlardan kişinin bilincine kadar herşeyin aslıdır.

523İrade edişi(Dilemesi), "Rububiyet"in kuvveden fiile dönüştüğü mertebedir.

525
Bir şeyi irade ettiğinde, O'nun hükmü, ona "Kün = Ol!"dan (olmasını istemesinden) ibarettir!.. (O şey kolaylıkla) olur.

525Dilemesiyle(İrade etmesiyle) "Mürid" İsminin mânâsı ortaya çıkar.

526Sende dileyen, “O”dur! [Eğer sende bir hayır irade ederse, O'nun lütfunu geri çevirecek de yoktur! O, lütfunu kullarından dilediğine nasip eder]

526Rabbin (Hakikatin olan Allah Esmâ'sının bileşimi) irade ettiğini fiile dönüştürür!

528Kesinlikle Allah irade ettiğini yapar {ilminden açığa çıkmasını irade ettiğini kudretiyle oluşturur. (İlim-İrade-Kudret)}

529İradesini zorunlu kabul ettirendir (Cebbâr'dır).( "HÛ" Allah, tanrı yok, sadece "HÛ"!)

529İlâhi İrade"ye mutlak teslimiyet

530İlâhi İrade"ye mutlak teslim hâlinde olduğunun bilincinde olan kul... “Müslim”!

530
Sizi Allah'ın iradesine karşı kim korur?” (Allah, Esmâ'sından yarattığı kuluna kâfi değil mi?)

531Allah kulları için bir zulüm irade etmez!”

534İrade-i Kül [Küllî İrade-Allah’a bağlanan irade-Ana sistemdeki irade-Bölünmez, parçalanmaz, cüzlere ayrılmaz Tek Külli irade-İlâhi İrade]

535"İrade-i Küll"ün tecellisi(Terkibinin sınırlarını genişletirsen, senden ilahî irâde sâdır olur)

535
İrade-i Cüz (Cüzî İrade-Allah'ın, "Mürid" isminin neticesi olarak, "Allah" muradının kuldan açığa çıkması- Allah kudret ve kuvvetinin kuldan açığa çıkışı(olaya dışarıdan bakmamız sebebiyle)-"Sistem"in oluşturduğu programın meydana getirdiği birimden ortaya çıkan irade-Külli irade`nin ve hükmün, birimden ortaya çıktığı haldeki adı(Külli programın, bir birimden ortaya çıkması hâli…)-Bireysel bakışla, cüz`de açığa çıkan irade-Sistemin oluşturduğu programın meydana getirdiği birimden ortaya çıkan irade-Birime takdir edilmiş programın oluşturduğu varsayım-Terkibe bağlanan irâde-Mâhiyeti olarak orijinin(İrade-i Küll"ün aynı, fakat potansiyel olarak farklı olan irade)

536Kişideki irade, mâhiyet olarak orijinin aynı-potansiyel olarak farklıdır.

537"İrade-i Cüz"ün oluşumu[Bölünmez, parçalanmaz, cüzlere ayrılmaz "Tek İrade”(Külli irade) yanı sıra bizim cüz`ümüzdeki genel programın doğal sonuçlarının oluşması]

538İrade(İsteme-Dileme-Dilediğini gerçekleştirme-Kişideki uygulama yeteneği, azmi-İlmini kuvveden fiile, düşünceden eyleme dönüştürebilme gücü)

539“Allah İsmi” ile işaret olunanın “İrade” sıfatı…(“Mürid”!)

540Sıfat mertebesindeki güç oluşturma ismi...‘’Mürid"! (İsteyen-Dileyen-Dilediğini gerçekleştiren-"Allah" İsmiyle işaret olunan Mutlak Zât'ın "İrade Sıfatı")

540Tüm varlıktaki (Her varolan ve kendini bilen varlıktaki)irade, (varoluşunu bilişinin devamı olarak), "Sonsuz ve sınırsız olan Mürid"in iradesidir.

540“Birim”in irade sahibi olarak algılanması

541"Mürid" İsmi, senin varlığında zâhir oluyor.

541“Mürid” İsmi sonucu olarak “Allah’ı irade sıfatı”(Mürid) bizden ortaya çıkar ve “İrade sahibi” olarak algılanırız.

541"Mürid" İsmi, kişinin Allah'ı tanımasında en süratli yoldur.

542İrade gücü (İrade kuvvesi-Melekî güç, kuvve-Dileme Gücü-Dileklerini gerçekleştirme gücü)

542"İrade-i Cüz"ü kullanma (İlâhi isimlerin mânâlarını ortaya koyma)

543İradeyi tetikleyen-tahrik eden, "İlim"dir! (İrade gücünün kullanılması, “İlim”e bağlıdır!-"Mürid" isminin işaret ettiği "İrade" sıfatıyla ilminin getirdiklerini dileyebilir)

545
"İrade-i Cüz"ünü, kendindeki mevcud "İlâhi İsimler"in gücü kadar kullanabilirsin ancak...

546Mürid” İsminin tahakkuku [Birimde bir terkib değişikliği oluşumunun sonucu-Sıfat boyutunda varoluşunu bilişin devamı olarak kendini bile varlıkta açığa çıkan irade sıfatı(Dileme)-Dilemesiyle(İrade etmesiyle) "Mürid" İsminin mânâsının ortaya çıkışı-“Mürid” İsminin mânâsının(“İrade” sıfatının-Varoluşunu bilişinin devamı olarak; her varolan ve kendini bilen varlığın, arzusu ve iradesi, dilemesinin) ortaya çıkışı-Arzusunu, isteğini tahakkuk ettirme]

547"Mürid" isminin zikri, irade gücünü(sıfatını) güçlendirir.(Allah’ın İrade sıfatı bizden açığa çıkar)

548Terkibine-tabiatına ters düşen hareketi yapman, irade gücünü ortaya koymanı sağlar.

549İnsanların cehennemde azap çekmelerinde en büyük faktör, irade gücünü kullanmayışlarıdır.

549Özgür İrade!

551İrade zâfiyeti (İrade gücünü kullanamayış-İrade noksanlığı-İrade zayıflığı)

551Kişinin iradesini zorlayan dış etkenlere karşı korunmak için...

552KUDRET SIFATI

554
Allah'ın Kudret sıfatı {"El Kaadir"->“Kudretiyle” kendisindeki manâları seyreden-İlmindekileri, kudretiyle bir nedenselliğe dayanmaksızın yaratıp seyreden! Bu hususta asla sınırlanmayan!}-{"İlâhi Kudret"-“Kudretullah”-“Kudret-i İlâhi”-“Kendindeki mânâları seyretme gücü”-“Melekût Âlemi”-“Melek”-“Ruh”-“Varlığın Özünü meydana getiren kaynak enerji”- Güç-kuvvet-DEHR kelimesiyle anlatılmak istenen boyut-Tüm varlığın kendisinden oluştuğu evrensel enerji-“Evrensel Enerji”-“Salt Enerji”-Kâinatın oluşmasında ilk basamak-ilk aşama olan “Enerji”-Evrenin kendisinden var olduğu; "zaman” ve “mekân” kavramlarının olmadığı “Enerji”-“Allah’ın İlmi”-“Bilinçli Enerji”-“Kozmik Bilinç”-”Nur”)

554
İlgili Âyetler

555Enerji Allah değildir… “Kudret” sıfatının açığa çıkışıdır. (İlâhi Kudret, “Enerji” olarak algılanır)

563Allah’ın Kudret sıfatı olan enerji, bir sistem içinde çalışmaktadır.

564"Dehr" (Tüm varlığın kendisinden oluştuğu evrensel enerji-“Kudret Sıfatı”-Sayısız boyut algılayıcılarının algıladığı sayısız evrenlerin içinde yer aldığı açının yaratıldığı TEK NOKTA, TEK AN)

567Allah'ın Kudret vasfının (Sonsuz sınırsız güç- kuvvet-ilim-nur-Evren içre evrenlerin varlığını meydana getiren şuurlu enerjinin)kuvveden fiile çıkması("Allah'ın Vechi"-Melekût-Birimin derûnundan zahirine (bilincine) açığa çıkan, birimin varlığını meydana getiren mertebe]

567
Kudret Yurdu{"Kün" hükmünün çıktığı boyut-İlim boyutu (mertebesi)-"Hikmet" yurdunun bâtını-"İnsan"ın hakikatinin farkındalığını yaşadığı boyut-İlimde yaratılmış sûretlerle, seyir ve tedbirât yürümekte olduğu mertebe-"Âlemlerin vücudun kokusunu bile almadığı” mertebe-“Zerre”nin, seyreden; "Küll"ün seyredilen olduğu mertebe-Bilinçlerin konuştuğu boyut-Akıl, mantık, muhakemenin adım atamadığı boyut-Çokluk algılamasının oluşması için yaratılan aklın geçerliliğinin olmadığı boyut-[Allah ismiyle işaret edilenin(Esmâ ile işaret edilen bölünmez-cüzlere ayrılmaz-cüzlerden oluşmamış Mutlak Tek-sınırsız sonsuzun) ancak, vahiy veya ilham ilmi-bilgisi olarak şuura yansıyıp ilminde "seyri"ni oluşturduğu boyut]-Cebrail'in, "bir adım atarsam yanarım" diye dillendirdiği gerçeklik}

568
"Kudret" ile kendindeki sayısız mânâları seyr eder.

570"Göz bebeği"nin algıladığı yoğunlaşmış atomik yapı..."Hücre"! (“Basar”ın algıladığı-Nötronlardan, nötrinolardan, kuarklardan, ışık zerreciklerinden ibaret “Enerji kütlesi”-“Kudret-i İlâhi”-“Melekût Âlemi”-“Melek”)

570Allah’ın kudret sıfatı vardır… Acz yoktur!

571Yaşamda Kudret hâkimdir. Sistemde her an ilmî veya fiilî kudret, âcize galebe çalıp onu bir şekilde imha etmektedir!

572Allah, bir birimde Kudret izhar ettiği içindir ki o birim güçlü gözükür.

574İnsanın zâhir ve bâtın dünyasında hâkim olan tek kudret, Allah'tır!

576Bilincimiz her an İlâhi Kudrete tâbiidir.

576“Rabbim… Hakikati gösterip idrâk ettirdikten sonra şuurumuzu nefsaniyete-egoya döndürme ve bize ledünnünden bir rahmet bağışla!”

577Kudret olmazsa, irade tahakkuk etmez!

578"Nokta"ndaki Kudret

579"Kudret" sıfatının izharı

579Kişideki enerji dalgaları ("Kudret" sıfatının açığa çıkışı-Güç-Enerji-İbadetle, zikirle oluşan dalgalar-“Sevap”-“Pozitif Enerji”-“Ruh’taki Kudret”)

579Enerjik kuvveler(Gençlik dolu hizmetliler-Sanki saklı inci!)

580
Kişide kudret sıfatının açığa çıkışı (Kişinin bâtın sırları ile tahakkuku-“Pişmiş balığın” canlanması)

580Kişinin bâtın sırları ile tahakkuku(Kendindekini açığa çıkarmaya dönük özelliklerin meydana gelişi), ancak kudret sıfatının kendisinde açığa çıkmasıyla mümkündür.

581"Kudret Sıfatı"nın izharı, "Ledün İlmi"ne(“Öz”den gelen ilme) bağlıdır.

581“Nokta”daki kudret ile hikmet yurdu seyredilir

582

Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə