Ak-tur turizm ve endüstri anoniM Şİrketi esas sözleşme tadil tasarisiYüklə 148 Kb.
səhifə1/3
tarix29.07.2018
ölçüsü148 Kb.
#62709
  1   2   3AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISIESKİ METİN

YENİ METİN

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU:
MADDE 4- Şirketin iktisadi maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamele ve işlerin nev'i ve mahiyeti başlıca şunlardır:
A) Yurtta iç ve dış turizm faaliyetlerini geliştirmeye yardım edecek her çeşit ikâmet,seyahat, eğIence,istirahat ve benzeri işletmeleri inşa edebilir, çaIıştırabilir.Bu çeşit işletmeleri satın alabiIir,satabilir,kiralarveya kiraya verebilir.
B) Turizm Endüstrisinin kapsamına giren her türlü turistik emtia, hatıra eşyası ile araç ve gereçler imal, iç ve dış alım ve satımlarını yapabilir. Turizm Endüstrisinin ihtiyaç göstereceği tarım işletme ve iştiraklerini kurup çalıştırabileceği gibi, yapı endüstrisinin gerektireceği her türlü yapı malzemesinin imali ve satışını yapacak müesseselerini kurabilir veya bu türlü kuruluşlara iştirak edebiIir.Bu mukavelenin 20.ci maddesinin (J) fıkrasındaki iş ve işlemleri yapabilir.
C)Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla her türlü gayrimenkulü satın alabilir ve satabilir. Amme hükmi şahıslarına ait gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap, tesis ve devir edebilir. Her türlü turistik site inşa edip işletebileceği gibi; bungalow, villa, stüdyoIu pansiyonlar, otel, motel, hostel,kamping ve benzeri turistik ikamet üniteleri inşa etmek,satın almak,kiralamak surety ile temellük ve tasarruf gibi tüm iş ve işlemleri yapabiIir.Bu gayrimenkulleri satabilir, kiraya verebilir veya donatarak işletebilir.
Bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için, tasarruf ve temellüke dair bütün muameleleri yapabileceği gibi, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.
Şirket sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi veya kurumlara bağışta bulunabilir.
Ezcümle:
1. Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla borçları için ipotek verebilir veya alacakları için lehine ipotek alabilir.
2. Şirketin iktisadi maksat ve mevzuuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslar ile birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. BöyIe şirketlerin hisse senetlerini alabilir veya satabilir. Başka şirketlerle birleşebilir.
3. 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan yararlanmak için teşebbüsler yapabilir. Yabancı yatırımlar ile sermaye iştiraki, kira ve rezervasyon anlaşmaları yapabilir.
4. Yerli ve yabancı turizm müesseselerinin mümessilliklerini deruhte edebilir veya acentesi olabilir. Bu müesseselere mümessillik veya acentelik verebilir.
5. Şirketin iktisadi maksat ve mevzuunun gerektirdiği bilcümle ticari, sınai, zirai, imaIât ve benzeri muamele ve işleri yapabilir. Şirket, işletme personeli yetiştirmek amacı ile Yurt içinde ve dışında her türlü eğitim çalışmaları yapabilir.
Bu maddede açıklanan maksat ve gayelerin elde edilmesi için, Şirket İdare Meclisi bu Esas Mukavelenin 19.cu maddesinde açıklandığı üzere, tüm teşebbüs,iş ve işlemleri yapmakta ve tasarruf ve temellüke dair tüm muameleleri icra etmekte,bütün hakları iktisap ve borçları iltizam etmekte, Şirket Umumi Heyetinden ayrıca bir karar istihsaline lüzum kalmaksızın yetkili kılınmıştır.
Yukarıda gösterilen muamele ve işlerden başka,ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başkaca işlere girişilmek gerektiğinde, önce İdare Meclisince bu maddeye ait hazırlanacak değişiklik teklifinin metni Esas mukavelenin 38.ci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kuruluna ve Ticaret Bakanlığına gönderilerek müsaade alınması ve keytiyetin ilân ettirilerek Umumi Heyetin toplantıya davet edilmesi ve Umumi Heyetçe kabul edildikten sonra,Ticaret Bakanlığının tasvibi ile tescil ve ilân ettirilmesi şarttır.

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU:
MADDE 4- Şirketin iktisadi maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamele ve işlerin nev'i ve mahiyeti başlıca şunlardır:
A) Yurtta iç ve dış turizm faaliyetlerini geliştirmeye yardım edecek her çeşit ikâmet, seyahat, eğIence, istirahat ve benzeri işletmeleri inşa edebilir, çaIıştırabilir. Bu çeşit işletmeleri satın alabiIir, satabilir, kiralar veya kiraya verebilir.
B) Turizm Endüstrisinin kapsamına giren her türlü turistik emtia, hatıra eşyası ile araç ve gereçler imal, iç ve dış alım ve satımlarını yapabilir. Turizm Endüstrisinin ihtiyaç göstereceği tarım işletme ve iştiraklerini kurup çalıştırabileceği gibi, yapı endüstrisinin gerektireceği her türlü yapı malzemesinin imali ve satışını yapacak müesseselerini kurabilir veya bu türlü kuruluşlara iştirak edebiIir. Bu sözleşmenin 20.ci maddesinin (J) fıkrasındaki iş ve işlemleri yapabilir.
C) Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla her türlü gayrimenkulü satın alabilir ve satabilir. Kamu Tüzel kişilerine ait gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap, tesis ve devir edebilir. Her türlü turistik site inşa edip işletebileceği gibi; bungalow, villa, stüdyoIu pansiyonlar, otel, motel, hostel, kamping ve benzeri turistik ikamet üniteleri inşa etmek, satın almak, kiralamak sureti ile temellük ve tasarruf gibi tüm iş ve işlemleri yapabiIir. Bu gayrimenkulleri satabilir, kiraya verebilir veya donatarak işletebilir.
Bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için, tasarruf ve temellüke dair bütün muameleleri yapabileceği gibi, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.
Şirket sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi veya kurumlara bağışta bulunabilir.
Ezcümle:
1. Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla borçları için ipotek verebilir veya alacakları için lehine ipotek alabilir.
2. SPKn. md.21/1 hükmün saklı kalmak kaydıyla Şirketin iktisadi maksat ve mevzuuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslar ile birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. BöyIe şirketlerin hisse senetlerini alabilir veya satabilir. Başka şirketlerle birleşebilir.
3. 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunundan yararlanmak için teşebbüsler yapabilir. Yabancı yatırımlar ile sermaye iştiraki, kira ve rezervasyon anlaşmaları yapabilir.
4. Yerli ve yabancı turizm müesseselerinin mümessilliklerini deruhte edebilir veya acentesi olabilir. Bu müesseselere mümessillik veya acentelik verebilir.
5. Şirketin iktisadi maksat ve mevzuunun gerektirdiği bilcümle ticari, sınai, zirai, imaIât ve benzeri muamele ve işleri yapabilir. Şirket, işletme personeli yetiştirmek amacı ile Yurt içinde ve dışında her türlü eğitim çalışmaları yapabilir.
Bu maddede açıklanan maksat ve gayelerin elde edilmesi için, Şirket Yönetim Kurulu bu Esas Sözleşmenin 19.cu maddesinde açıklandığı üzere, tüm teşebbüs, iş ve işlemleri yapmakta ve tasarruf ve temellüke dair tüm muameleleri icra etmekte, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam etmekte, Şirket Genel Kurulundan ayrıca bir karar istihsaline lüzum kalmaksızın yetkili kılınmıştır.MADDE 5: Şirket, almak isteyeceği turizm inşa, tevsi, ıslah, techiz, tefriş, işletme vs. kredileri konularında, 6086 Sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ve bu kanun gereğince hazırlanmış olan Vasıflar Yönetmeliğinin mevcut ve yeniden ihdas edilecek hükümlerine aynen uymayı işbu Esas Mukavele ile şimdiden kabul eder.

MADDE 5: Şirket, almak isteyeceği turizm inşa, tevsi, ıslah, techiz, tefriş, işletme vs. kredileri konularında, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu kanun gereğince hazırlanmış olan Yönetmeliklerin mevcut ve yeniden ihdas edilecek hükümlerine aynen uymayı işbu Esas Sözleşme ile şimdiden kabul eder.

ŞİRKETİN HÜKMİ ŞAHSİYETİ VE MÜDDETİ:
MADDE 6- Anonim Şirket, ticaret siciline tescil edildiği gün hükmi şahsiyet kazanır. Şirketin müddeti, hükmi şahsiyet kazandığı tarihten başlamak üzere doksan dokuz yıIdır.Bu müddetin sona ermesinden önce ve Şirketin mevzuu devam eylediği takdirde, Umumi Heyet kararı

ile Şirketin müddeti tekrar uzatılabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:
MADDE 6- Şirketin süresi kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

ESKİ METİN

YENİ METİN

ESAS SERMAYE:

MADDE 8- Şirketin sermayesi 1.179.714,44 (Birmilyonyüzyetmişdokuzbinyediyüzondört Türk Lirası kırkdört Kuruş)TL olup, her biri 1Kuruş nominal değerli 117.971.444 (Yüzonyedimilyon dokuzyüzyetmişbirbin dörtyüzkırkdört) Hisseye bölünmüştür.
Şirket sermayesi için bugüne kadar ;

25.-TL tutarında 6.Tertip (A) Grubu

1.179.689,44TL tutarında 6.Tertip (B) Grubu hisse senedi ihraç edilmiştir.

Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir.Hisse senetlerinin kupürlerini tespit konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmiştir.

SERMAYE VE PAY SENETLERİ

MADDE 8- Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun ………….. tarih ve …… Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000-TL (Kırk Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari kıymette 4.000.000- (Dört Milyar) adet paya bölünmüştür.
Şirketin sermayesi 25-TL (Yirmi Beş Türk Lirası) tutarında 2.500 (İki Bin Beş Yüz) adet nama yazılı A grubu, 1.179.689,44-TL (Bir Milyon Yüz Yetmiş Dokuz Bin Altı Yüz Seksen Dokuz Türk Lirası Kırk Dört Kuruş) adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 1.179.714,44-TL (Bir Milyon Yüz Yetmiş Dokuz Bin Yedi Yüz On Dört Türk Lirası Kırk Dört Kuruş) itibari kiymette 117.971.444 (Yüz On Yedi Milyon Dokuz Yüz Yetmiş Bir Bin Dört Yüz Kırk Dört) adet paya ayrılmış olup, çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir sure için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

ESAS SERMAYENİN ARTTIRILMASI:
MADDE 9- Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince ve Umumi Heyet kararı ile arttırılabilir.
Sermayenin arttırılması yeniden hisse senetleri çıkarmak sureti ile yapılır. Bu takdirde Şirketin mevcut pay sahiplerinin yeniden çıkarılacak hisse senetlerini satın almak hususunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan hakkının hangi şartlar altında kullanılacağını Umumi Heyet tayin eder.

BU MADDE KALDIRILMIŞTIR.

ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI:
MADDE 10- Anonim Şirket, esas sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere tamamen ödenecek yeni hisse senetleri çıkarabileceği gibi, Türk Ticaret Kanununun 396.cı maddesi hükümlerine riayet şartı ile esas sermayenin itibari kıymetine dair esas mukavele

hükümlerinin değiştirilmesine de karar verebilir. Bu kararın, Türk Ticaret Kanununun 398.ci maddesi hükümlerine riayet edilerek Ticaret Siciline tescil ettirilmesi şarttır. Şukadar ki, Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasından önce İdare meclisince hazırlanacak tadil metninin,

Esas Mukavelenin 38.ci maddesine tevfikan Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilerek uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilerek müsaade alınması şarttır.

BU MADDE KALDIRILMIŞTIR.

HİSSE SENETLERİ:
MADDE 11- Her hisse senedinin itibari kıymeti 1Kr (Bir Kuruş)'tur. Hisse senedi Şirkete karşı bölünemez. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay bedelleri tamamen ödendikten sonra Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen hamiline yazılı hisse senetlerine tahvil olunabilir. Ancak, Esas Mukavelede bu konuda gereken değişiklik yapılması hamiline ve nama yazılı olan hisse senetlerinin miktarlarının belirtilmesi ve Esas Mukavele değişikliği nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulundan ön izin ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır. Bu hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 476 ve 487 inci maddelerine göre çıkarılır. Nama yazılı hisse senetleri sahiplerinin adı soyadı ve adresleri Şirketin pay defterine kayıt olunur.

Nama yazılı hisse senetlerinin devri ve ferağı serbesttir. Şu kadar ki devir Şirkete karşı ancak pay defterine kayıt edilmekle hüküm ifade eder. Nama yazılı hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanununun 490 ıncı maddesi hükmüne göre, hamiline yazılı hisse senetlerinin devri de, Türk Ticaret Kanununun 489 uncu maddesi hükümleri dairesinde yapılır.

HİSSE SENETLERİ:
MADDE 11- Her hisse senedinin itibari kıymeti 1Kr (Bir Kuruş)'tur. Hisse senedi Şirkete karşı bölünemez.
Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu çıkarılır.
Nama yazılı hisse senetleri sahiplerinin adı soyadı ve adresleri Şirketin pay defterine kayıt olunur.
Hisse senetlerinin devri ve ferağı serbesttir.

KURUCU HİSSE SENETLERİ:
MADDE 12- Şirketin kuruluş sermayesi ile ilgili olarak ihraç edilen 6. Tertip (A) grubu hisse senetlerinin tamamı kurucu hisse senedidir. Bu senetler sahiplerine Esas Mukavelenin 42'nci maddesindeki menfaati sağlar.

KURUCU HİSSE SENETLERİ:
MADDE 12- Şirketin kuruluş sermayesi ile ilgili olarak ihraç edilen 6. Tertip (A) grubu hisse senetlerinin tamamı kurucu hisse senedidir. Bu senetler sahiplerine Esas Sözleşmenin 42'nci maddesindeki menfaati sağlar.

PAY SAHİPLERİNİN MES'ULİYETİ:
MADDE 14- Bir hisse senedine sahip olmak, bu Esas Mukavele hükümlerinin ve Umumi Heyet kararlarının aynen kabulünü ve muvafakat edildiğini tazammun eder. Hisselere miras, bağışlama, devir gibi sebeplerle sonradan malik olanlar hakkında dahi bu hüküm caridir.
Pay sahiplerinin mes'uliyeti, taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlıdır. Sermaye koyma borcunu vaktinde yerine getirmeyen pay sahibi, ayrıca ihtara lüzum kalmaksızın temerrüt faizi olarak yüzde on faiz ödemekle mükelleftir. İdare Meclisi, bundan başka Türk Ticaret Kanununun 407 ve 408 inci maddelerine tevfikan haiz olduğu hak ve yetkileri kullanır.

PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU:
MADDE 14- Bir hisse senedine sahip olmak, bu Esas Sözleşme hükümlerinin ve Genel Kurul kararlarının aynen kabulünü ve muvafakat edildiğini tazammun eder. Hisselere miras, bağışlama, devir gibi sebeplerle sonradan malik olanlar hakkında dahi bu hüküm caridir.
Pay sahiplerinin mes'uliyeti, taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlıdır. Sermaye koyma borcunu vaktinde yerine getirmeyen pay sahibi, ayrıca ihtara lüzum kalmaksızın temerrüt faizi olarak yüzde on faiz ödemekle mükelleftir. Yönetim Kurulu, bundan başka Türk Ticaret Kanununun 407 ve 408 inci maddelerine tevfikan haiz olduğu hak ve yetkileri kullanır.

TAHVİLLER VE İNTİFA SENETLERİ:
MADDE 15- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili mevzuat ve Esas Mukavele hükümlerine uymak suretiyle İdare meclisinin kararı ile faizli, faizsiz, ikramiyeli, ikramiyesiz, temettüe iştirakli, iştiraksiz veya paya çevrilebilir her nevi tahvil ile Türk Ticaret Kanununun 502, 503 üncü maddelerinde zikredilen intifa senetlerinin her çeşidini ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki düzenlemelere uygun olarak kâra iştirakli veya iştiraksiz tahvil çıkarmaya ehil ve yetkilidir. Tahvilat ve intifa senedi sahipleri vesair ilgililerin ortaklık umuru ve muamelâtına müdahale yetkileri yoktur ve İdare Meclisi'nce düzenlenip Umumi Heyetçe tasdik olunan bu hesabatı kabule mecburdurlar.

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI

MADDE 15. Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 506. maddesi hükmü uygulanmaz.

VAZİFE TAKSİMİ:
MADDE 17- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Başkanı seçilmemiş ise bu takdirde her yıl üyeleri arasından gizli oy ile bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda O'na vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Ancak Bunların bulunmadığı zamanda da çoğunluk olan Yönetim Kurulu toplantısını idare etmek üzere, üyelerden biri, o toplantıya mahsus olmak üzere Yönetim Kurulunca açık oy ile başkanlığa getirilir.
Yönetim Kurulu, üyeleri arasından lüzumu kadar komite ve komisyon kurabileceği gibi, bir veya birkaçını murahhas üye veya Şirketin idaresinde yetkili ve sorumlu müdür olarak tayin edebilir. Bundan başka Yönetim Kurulu, hariçten de bir murahhas genel müdür, lüzumu kadar müdür, seksiyon Şefi ve gerekli personeli tayin edebilir. Ancak Şirketin murahhas genel müdürü Yönetim Kurulunca tayin edildiği taktirde, Şirketin yönetim, teknik ve işletme kadroları doğrudan doğruya murahhas genel müdürün emrinde olacaktır. Bunların göreve alınma ve görevden çıkarılma işlemleri murahhas genel müdürün inhası üzerine Yönetim Kurulunca yapılacak; Şirketin genel idare ve işletmesinden Yönetim Kuruluna karşı murahhas genel müdür sorumlu olacaktır.
Yönetim Kurulu, tayin ettiği murahhas üye, murahhas genel müdür ve diğer Şirket personelinin görev ve yetkilerini ve bunların Şirketi ne suretle temsil ve ilzam edip etmeyeceklerini, tahsisat ve ücretleri ile istihdam mukaveleleri şartlarını tesbit ve tayin edebilir.
Şirketin kuracağı veya hükmi şahsiyeti adına iştirak edeceği diğer Şirketlerin Yönetim Kurullarına ve idare, işletme teknik kadrolarına, kendi Yönetim Kurulu azalarından bir veya birkaçını veya Şirket ortakları veya Şirket idare kadroları görevlilerinden bir veya birkaçını namzet gösterebilir.

GÖREV DAĞILIMI:
MADDE 17- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Başkanı seçilmemiş ise bu takdirde her yıl üyeleri arasından gizli oy ile bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda O'na vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Ancak Bunların bulunmadığı zamanda da çoğunluk olan Yönetim Kurulu toplantısını idare etmek üzere, üyelerden biri, o toplantıya mahsus olmak üzere Yönetim Kurulunca açık oy ile başkanlığa getirilir.
Yönetim Kurulu, üyeleri arasından lüzumu kadar komite ve komisyon kurabileceği gibi, bir veya birkaçını murahhas üye veya Şirketin idaresinde yetkili ve sorumlu müdür olarak tayin edebilir. Bundan başka Yönetim Kurulu, hariçten de bir murahhas genel müdür, lüzumu kadar müdür, seksiyon Şefi ve gerekli personeli tayin edebilir. Ancak Şirketin murahhas genel müdürü Yönetim Kurulunca tayin edildiği taktirde, Şirketin yönetim, teknik ve işletme kadroları doğrudan doğruya murahhas genel müdürün emrinde olacaktır. Bunların göreve alınma ve görevden çıkarılma işlemleri murahhas genel müdürün inhası üzerine Yönetim Kurulunca yapılacak; Şirketin genel idare ve işletmesinden Yönetim Kuruluna karşı murahhas genel müdür sorumlu olacaktır.
Yönetim Kurulu, tayin ettiği murahhas üye, murahhas genel müdür ve diğer Şirket personelinin görev ve yetkilerini ve bunların Şirketi ne suretle temsil ve ilzam edip etmeyeceklerini, tahsisat ve ücretleri ile istihdam mukaveleleri şartlarını tesbit ve tayin edebilir.
Şirketin kuracağı veya hükmi şahsiyeti adına iştirak edeceği diğer Şirketlerin Yönetim Kurullarına ve idare, işletme teknik kadrolarına, kendi Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçını veya Şirket ortakları veya Şirket idare kadroları görevlilerinden bir veya birkaçını namzet gösterebilir.
Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

AZALIĞINAÇILMASI:
MADDE 18- İdare Meclisi azaları her zaman istifa etmek hakkına haiz oldukları gibi, Esas Mukavele ile tayin edilmiş olsalar dahi, Umumi Heyet kararı ile her zaman azlolunabilirler. Sebepsiz olarak ve İdare Meclisine yazı ile bilgi vermeden üst üste üç defa İdare Meclisi

toplantısına iştirak etmeyen aza istifa etmiş sayılır.
Azil dışında herhangi bir sebeple bir idare meclis azalığının açılması halinde idare meclisi kanuni şartları haiz bir kişiyi seçip ilk toplanacak Umumi Heyetin tasvibine sunar, bu suretle seçilen aza ilk Umumi Heyet toplantısına kadar vazifesini yapar. İdare meclisinin toptan
istifa etmesi veya yukarıdaki sebeplerle açılan azalıklar dolayısı ile, idare meclisinin aza sayısı umumi heyetçe o dönem için seçilen idare meclisi aza sayısının yarısından aşağı düşerse, kalan azalar veya Türk Ticaret Kanununun 410-411 ve 412 nci maddelerindeki usule göre genel kurulun derhal toplantıya davet edilmesi mecburidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI:
MADDE 18- Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu’nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul’un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul’ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.Yüklə 148 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə