Akhisar kayhan ergun teknik ve eml 2010/2011 ÖĞretim yili 9Yüklə 1,43 Mb.
səhifə17/17
tarix26.05.2018
ölçüsü1,43 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

PERŞEMBE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010/2011 ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR

TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE

4

CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

H

G

S

KONULAR

KAZANIMLAR

NİSAN

(11-15)
c.Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Hikâye

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikâye ve Romanları inceleme

1.Metnin olay örgüsünü bulur. 2.Olay örgüsü ile yaşanmış olayın farklılığını kavrar. 3.Olay örgüsünün düzenleniş nedenlerini açık-lar. 4.Olay örgüsünün nasıl ve niçin düzenlendiğini belirler. 5.Ki-şilerin olay örgüsündeki işlevlerini belirler. 6.Kişilerin birbirleriyle ilişkisini belirler, özelliklerini açıklar. 7.Kişilerle metinde söz edi-len dönemde karşılaşılıp karşılaşılamayacağını tartışır. 8.Mekânın işlevini belirler. 9.Zamanın işlevini belirler. 10.Metindeki olay, kişi, zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi belirler. 11.Metnin kim tarafından anlatıldığını belirler, anlatıcının bakış açısını açıklar.(18-22)

1


c.Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Roman

12. Psikoloji ve psikiyatrideki gelişmelerden yararlanılarak insana özgü gerçekliğin ifade edilmeye çalışıldığını sezer. 13.Bireyin iç dünyasını esas alan yazarların yöneldiği konuları belirler.14. Met-nin temasını bulur.15. Metni yorumlayarak güncelleştirir.16. Met-nin bağlı olduğu geleneği araştırır. 17.Metnin bağlı olduğu roman ve hikâye tarzını, bu tarzın özelliklerini metinde arar. 18.Metnin ve eserin hangi edebî akıma bağlı kalınarak yazıldığını belirler. 19.Metnin alındığı romanın temasını ve edebî değerini tartışır. 20.Eserin edebiyat tarihimizdeki yerini açıklar. 21.Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 22.Eserle yazar arasın-daki ilişkiyi belirler.

(18-22)

1


d.Modernizmi Esas Alan Eserler

Modernizmi esas alan anlatmaya bağlı edebî metinleri incele-me 1.Metnin olay örgüsünü araştırır, şemalaştırmaya çalışır. 2.O-lay örgüsünün düzenleniş nedenlerini açıklar. 3.Olay örgüsü ile re-alist geleneğe uygun yazılmış metinlerdeki olay örgüsü farkını be-lirler. 4.Olay örgüsünün insana özgü bir gerçekliği ifade etmek üzere düzenlendiğini kavrar. 5.Kişilerin olay örgüsündeki işlevle-rini belirler, özelliklerini açıklar. 6.Kişilerin birbirleriyle ilişkisini açıklar. 7.Kişilerle metinde söz edilen dönemde karşılaşılıp karşıla-şılamayacağını tartışır. 8.Mekânın işlevini belirler. 9.Zamanın işle-vini belirler. 10.Metindeki olay, kişi, zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi belirler. 11.Metnin temasını bulur. 12.Temanın evrensel ve-ya yerel olup olmadığını tartışır. 13.Temanın daha önceki dönem-lerde ele alınıp alınamayacağını tartışır. 14.Metnin kim tarafından anlatıldığını ve anlatıcının bakış açısını belirler. 15.Yeniliği sürdü-renlerin hangi temalara yöneldiklerini ve anlatım özelliklerini be-lirler. 16.Metinlerin dil ve anlatım özelliklerini belirler. 17.Varo-luşçu yazarların örnek alınıp alınmadığını kavrar. 18.Metni yorum-layarak güncelleştirir. 19.Metnin bağlı olduğu geleneği araştırır. 20.Metnin bağlı olduğu roman ve hikâye tarzını araştırır, bu tarzın özelliklerini metinde arar. 21.Metnin ve eserin hangi edebî akıma bağlı kalınarak yazıldığını belirler. 22.Metnin alındığı romanın te-masını ve romanın edebî değerini tartışır. 23.Eserin edebiyat tarihi-mizdeki yerini açıklar. 24.Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çı-karımlarda bulunur. 25.Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.

ÖĞREN.- ÖĞRET. YÖNTEM VE TEK

Takrir, soru – cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KUL. EĞİ. TEK, ARAÇ VE GEREÇ.

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLEN
PERŞEMBE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010/2011 ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR

TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIÜNİTE

4

CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

H

G

S

KONULAR

KAZANIMLAR

NİSAN

(25-29)

1

2.Göstermeye Bağlı Edebî MetinlerGöstermeye bağlı edebî metinleri inceleme

1.Metnin olay örgüsünü bulur, düzenleniş nedenlerini açıklar.

2.Olay örgüsü (dramatik örgü) ile yaşanmış veya yaşanabilecek olayın farklılığını kavrar.

3.Kişilerin ahlâk ve sosyal davranış bakımlarından nasıl gruplandı-rılabileceğini belirler.

4.Kişilerin olay örgüsündeki işlevlerini belirler.

5.Kişilerle metinde söz edilen dönemde karşılaşılıp karşılaşılamayacağını tartışır.

6.Kişilerin kıyafet, hareket ve davranışlarıyla metne kazandırdıkla-rını tartışır.

7.Sosyal problemleri sergileyen olay ve kişilere önem verildiğini sezer.

8.Olay, düşünce ve kişiler arasındaki ilişkileri belirler.

9.Oyun kişilerinin, yazarın sözcülüğünü yapıp-yapmadığını tartışır. 10.Olay ve kişilerin sembolik değerlerini bulur.

11.Mekânın işlevini belirler.

12.Mekânın gerçekte olup-olamayacağını tartışır.

13.Zamanın işlevini belirler.

14.Metindeki zamanla, eserin yazıldığı dönem arasın-da ilgi kurar.(25-29)2.Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

15.Metindeki kişi, zaman ve mekân arasındaki bütünlüğü belirler. 16.Metnin temasını bulur.

17.Temanın gerçeklikle ilişkisini kavrar.

18.Temanın sosyal hayatla ilişkisini kurar.

19.Temanın tarihî değerini ve Türk inkılâplarıyla ilişkisini tartışır. 20.Aile başta olmak üzere sosyal kurumlardaki her türlü değişmnin sahnede gösterildiğini kavrar.

21.Bireysel duyguların abartılı ifade edilip-edilmediğini tartışır. 22.Yenileşmenin sebep olduğu olay ve görünüşlerin sahnelendiğini kavrar.

23.Tiyatro eserlerinin kültür değişmesini yansıtıp-yansıtmayacağı-nı tartışır.

24.Tiyatroda ele alınan temaları belirler.

25.Sahnede bireysel bunalımların gösterilip-gösterilmediğini tartı-şır.

26.Kişilerin tarihle, sosyal hayatla ilişkisini araştırır.

27.Tiyatro eseri aracılığıyla toplumun eleştirildiğini kavrar. 28.Geleneksel seyirlik oyunların toplumcu gerçekçi dikkatle yo-rumlanmak istendiğini kavrar.

29.Epik tiyatroda sahnelerin nasıl düzenlendiğini tartışır. 30.Uyumsuz tiyatronun özelliklerini tartışır.

31.Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur. 32.Eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirler.ÖĞREN.- ÖĞRET. YÖNTEM VE TEK

Takrir, soru – cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KUL. EĞİ. TEK, ARAÇ VE GEREÇ.

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLEN

-8-

PERŞEMBE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010/2011 ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR

TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE

4

CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

H

G

S

KONULAR

KAZANIMLAR

NİSAN

(25-29)

1


3.Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının

Genel Özellikleri
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının genel özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunma

1.Cumhuriyet Dönemi’nde edebî metinlerin sosyal ve siyasî olay-larla ilişkisini değerlendirir, zaman içinde zenginleştiğini kavrar. 2.Edebî metinlerde geniş halk kitlesinin zevki ve yaşama tarzından nasıl ve niçin yararlanıldığını açıklar.3.Cumhuriyet Dönemi’nde edebiyatımızın farklı yönlerden nasıl geliştiğini açıklar. 4.Cumhu-riyetin ilk dönemlerinde memleket edebiyatı zevkinin hâkim olma-sının sebeplerini ve sonuçlarını tartışır. 5.Sosyal gerçekliğin neden 1930’lar sonrasında gelişmeye başladığını açıklar. 6.Bireyin duyar-lılığını esas alan sanatçıların, Batı’da gelişen edebî akımlardan na-sıl ve niçin yararlandığını belirler.7.Dilde değişme ve gelişmede geniş kitlenin ve aydınların tercihlerinin rolünü kavrar. 8.Modern dünya edebiyatına ait anlatma ve söyleme biçimlerine Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında neden, niçin ve nasıl yer verildiğini be-lirler.ÖĞREN.- ÖĞRET. YÖNTEM VE TEK

Takrir, soru – cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KUL. EĞİ. TEK, ARAÇ VE GEREÇ.

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLEN

(H.V.D.U.D.)


-9-

NOT: 1. Yıllık Plânın “Ders Saati” kısmında gösterilen ders saatleri çeşitli tatiller ve bunların öğretmenlerin haftalık ders programına farklı biçimde yansıması nedeniyle değişebilir. Öğretmenler; ders saatlerinin artması durumun-da, işlenen konuyu pekiştirici bir takım çalışmalar yaparak, azalması durumunda da konunun işleni-şini hızlandırarak gerekli önlemleri alacaklardır. 2.Bu plânın hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklar esas alınmış-tır; a)Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilen Türk Edebi-yatı Dersi 12.Sınıflar Öğretim Programı" 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, b) 2488 sayılı Tebliğler der-gisindeki Atatürkçülük konuları, c) 2551ve 2575 sayılı Tebliğler dergilerinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlı-ğı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergeye uygun olarak, Türk Dili ve Edebi-yatı zümresince hazırlanmıştır. d) İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010/2011 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi.

PELİN TURAN TALİP ÖZ ÜNSAL ERKAN

Uygundur……./…../2010Okul müdürü
NURGÜL TİRYAKİ

Yüklə 1,43 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə