Akhisar kayhan ergun teknik ve eml 2010/2011 ÖĞretim yili 9Yüklə 1,43 Mb.
səhifə2/17
tarix26.05.2018
ölçüsü1,43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

-4-


PERŞEMBE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR

DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIÜNİTE

5

CÜMLE (TÜMCE) BİLGİSİ

H

G

S

KONULAR

KAZANIMLAR

ŞUBAT

(21/25)

2

A.Cümlenin Ögeleri


Cümleyi ögelerine ayırma, ögelerin cümledeki işlevlerini belirleme

1.Cümlenin hangi ögelerden meydana geldiğini belirler 2.Yükle-min özelliklerini belirler. 3.Cümlede hangi kelimelerin veya keli-me gruplarının yüklem ola-bileceğini açıklar. 4.Yüklem kullanıl-mayan cümlelerde yüklemin kullanılmayış nedenlerini tartışır.

5.Cümlede özneyi ve öznenin özelliklerini belirler; hangi kelimele-rin veya kelime gruplarının özne olabileceğini açıklar. 6.Öznenin bulunup-bulunmama nedenlerini belirler. 7.Edilgen çatılı fiillerle kurulmuş cümlelerde öznenin anlam boyu-tunu belirler, öznesiz cümleleri fark eder ve sebeplerini tartışır. 8.Cümledeki nesneleri ve türlerini belirler, bunların kullanılış amaçlarını tartışır. 9.Nesne olabilecek kelime ve kelime gruplarını belirler. 10.Nesnenin fiilin bildirdiği işi hangi yönden tamamladığını fark eder. 11.Yer tamla-yıcıları (dolaylı tümleç) bulur, bunların işlevlerini tartışır. 12.Cüm-lede yer tamlayıcılarının yargıyı hangi yönden tamamladığını açık-lar.13.Cümledeki zarfları bulur, işlevlerini belirler.14.Cümle dışı ögelerin-bağlaçların, edatların, ünlemlerin, ünlem gruplarının, hi-tapların ve ara cümlelerin- işlevlerini tartışır.15.Cümlede yüklemin bildirdiği iş çevresinde diğer ögelerin nasıl birleştiğini belirler.


MART

(28/04)

2


B.Cümlenin YapısıCümlenin yapısını belirleme, yapıyla anlam arasında ilişki kurma

1.Cümlenin yapısını oluşturan kelime ve kelime grupları arasında-ki ilişkiyi belirler. 2.Cümlelerin birbirine bağlanma yollarını belir-ler. 3.Cümleler arasındaki anlam ilişkilerinin boyutunu tartışır. 4.Metinde yer alan cümle toplulukları arasındaki ilişkilerin hangi yollarla sağlandığını tartışır. 5.Metindeki bağlı cümleleri bulur, bunların kullanılış amacını tartışır. 6.Metindeki sıralı cümleleri bu-lur, bu cümlelerin kullanılış amacını tartışır. 7.Cümleleri yüklemi-nin yerine ve çeşidine göre türlerine ayırır ve bunların kullanılış sebeplerini tartışır. 8.Bir cümleyi yapısına, yükleminin yerine ve yükleminin türüne göre inceler.(07/11)

2

C.Cümlede Anlam

1.Cümlede Anlamın Oluşması


Cümlede anlamın oluşmasını belirleme

1.Cümlede anlamın oluşmasını sağlayan unsurları belirler.

2.Cümlenin kelime ve kelime gruplarından yargı özelliği ile ayrı-lan bir anlam birimi olduğunu kavrar.

3.Cümlede özne ile yüklem ilişkisinin anlamın oluşmasındaki rolü-nü fark eder.

4.Cümlede anlamın oluşmasında ve ifadesinde yüklemin rolü ve değerini fark eder.

5.Cümleleri anlamlarına göre gruplandırır.ÖĞREN.- ÖĞRET. YÖNTEM VE TEK

Takrir, soru – cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KUL. EĞİ. TEK, ARAÇ VE GEREÇ.

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLEN.

(H.V.D.U.D.)28 Şubat Sivil Savunma


-5-


PERŞEMBE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR

DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIÜNİTE

5

CÜMLE (TÜMCE) BİLGİSİ

H

G

S

KONULAR

KAZANIMLAR

MART
24

25


(14/18)

2

2.Bildirdikleri Anlamlara Göre Cümleler

a.Haber Cümleleri
Haber cümlelerini ayırma ve işlevlerini belirleme

1.Haber cümlelerini ayırır, kullanılış amacını ve yerini belirler.

2.Haber cümlelerinde dilin daha çok göndergesel (ilk anlam) işlev-de kullanıldığını fark eder.

3.Haber cümlelerinde dikkatin dışa yöneldiğini fark eder.

4.Metindeki haber cümlelerini bulur, bunların kullanılma nedenle-rini tartışır.

5.Haber cümlelerinde ne öğretildiğini, hangi konuda nasıl bilgi ve-rildiğini tartışır.

6.Haber cümlelerinde zamanın nasıl bildirildiğini açıklar.


(21/25)

2


b.Dilek-İstek, Soru Cümleleri


Dilek-istek ve soru bildiren cümleleri ayırma, bu tür cümlele-rin işlevlerini belirleme

1.Dilek-istek cümlelerini ayırır, bunların kullanıldığı yeri ve kulla-nılış amacını belirler.

2.Dilek-istek cümlelerini gruplandırır.

3.Dilek-istek cümlelerinin işlevlerini tartışır.

4.Soru cümlelerinin oluşumunu belirler, kullanılış amacını açıklar.

5.Soru kelimeleriyle düzenlenen cümlelerin farklılığını kavrar.

6.Soru cümlelerini gruplandırır, bu cümlelerin işlevlerini tartışır.

7.Ünlem cümlelerinin oluşumunu, kullanılış amaçlarını açıklar ve ünlemlerin metne kazandırdığı anlamları fark eder.(28/01)

2


c.Olumlu, Olumsuz CümlelerOlumlu, olumsuz cümleleri ayırma, işlevlerini belirleme

1.Olumlu, olumsuz cümlelerin oluşumunu, kullanılış amaçlarını açıklar ve metne kazandırdıklarını tartışır.

2.Haber, dilek-istek ve olumlu, olumsuz cümleleri karşılaştırır.


NİSAN
27

(04/08)

2


3.Anlamlarına Göre Cümleler*Anlamlarına göre cümleleri ayırma ve bu cümlelerin işlevle-rini belirleme.

1.Cümlenin metinde tamamlanan bir anlam birimi olduğunu fark eder. 2.Aynı düşüncenin farklı cümlelerle ifade ediliş nedenini açıklar. 3.Metinde yakın anlamlı cümleleri ayırır. 4.Metinlerde birbirleriyle çelişen cümleleri bulur. 5.Metinlerde sebep-sonuç bildiren cümleleri bulur; kullanılma nedenlerini açıklar. 6.Metin-lerde amaç bildiren cümleleri bulur. 7.Metinlerde şart cümlelerini bulur. 8.Metindeki karşıt durumları bildiren cümleleri bulur; kulla-nılma nedenini ve metne kazandırdıklarını tartışır. 9.Metindeki açıklama bildiren cümleleri belirler.(11/15)

2

4.Anlatım Bozuklukları


Anlatım bozukluğunun nedenlerini belirleme.

1.Anlatım bozukluklarının nedenlerini sıralar.

2.Özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozuklu-ğunun nedenini açıklar. 3.Birbirine bağlı cümlelerde yüklemler arasındaki çatı uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozuklulu-ğunun nedenini açıklar. 4.Öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunun nedenini açıklar.


ÖĞREN.- ÖĞRET. YÖNTEM VE TEK

Takrir, soru – cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KUL. EĞİ. TEK, ARAÇ VE GEREÇ.

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLEN.

(H.V.D.U.D.)Martın ilk haftası Yeşilay Haftası / 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü / 18 Mart Çanakkale Zaferi / 21-26 Mart Orman Haftası / 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

-6-

PERŞEMBE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR

DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÜNİTE

5

CÜMLE (TÜMCE) BİLGİSİ

H

G

S

KONULAR

KAZANIMLAR

NİSAN

(18/22)

1

14.Anlatım Bozuklukları

5.Cümlelerde yüklem ve yardımcı fiil eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunun nedenini açıklar. 6.Tamlamaların ve eklerin yanlış kullanılmasından, eksikliğinden kaynaklanan anlatım bo-zukluğunu fark eder. 7.Noktalama yanlışlıklarından kaynaklanan anlatım bozukluklarının nedenini açıklar. 8.Yanlış anlamda ve yan-lış yerde kullanılan kelimelerin sebep olduğu anlatım bozuklukla-rının nedenini açıklar.

Cümle kuruluşunda anlatım bozukluğundan kaçınma

1.Cümle kurarken anlatım bozukluklarından kaçınır.ÜNİTE

6

PARAGRAF BİLGİSİ

NİSAN

(25/29)

2

1. Anlatım Birimi Olarak Paragraf


Paragrafın anlatım birimi olduğunu kavrama

1.Paragrafın oluşumunu ve oluşum nedenini açıklar.

2.Paragraf-cümle ilişkisini belirler.

3.Paragrafta anlamın bağlamla ilişkisini sezer.MAYIS

(02/06)

2

2. Paragrafta Yapı

Paragrafın yapısını kavrama

1.Paragrafın yapısını belirleyen unsurları açıklar. 2.İyi bir parag-rafta bulunması gereken özellikleri belirler. 3.Paragrafta yer, za-man, kişi ve durum bildiren dil ögeleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 4.Konunun ortaya konduğu veya sezdirildiği cümle ve cümlelerin paragrafın başlarında olmasının daha iyi olacağını keşfeder. 5.Her paragrafı kendisinden önce ve sonrakine bağlayan söz veya söz grupları olduğunu belirler. 6.Cümleyle paragrafı yapı bakımından karşılaştırır. 7.Farklı paragrafların yapılarını karşılaştırır. 8.İyi dü-zenlenmiş paragrafların özelliklerini tartışır.(09/13)

2


2. Paragrafta Yapı

Paragrafın yapısını kavrama

1.Paragrafın yapısını belirleyen unsurları açıklar. 2.İyi bir parag-rafta bulunması gereken özellikleri belirler. 3.Paragrafta yer, za-man, kişi ve durum bildiren dil ögeleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 4.Konunun ortaya konduğu veya sezdirildiği cümle ve cümlelerin paragrafın başlarında olmasının daha iyi olacağını keşfeder. 5.Her paragrafı kendisinden önce ve sonrakine bağlayan söz veya söz grupları olduğunu belirler. 6.Cümleyle paragrafı yapı bakımından karşılaştırır. 7.Farklı paragrafların yapılarını karşılaştırır. 8.İyi dü-zenlenmiş paragrafların özelliklerini tartışır.(16/20)

2


3. Paragrafın Boyutu
Paragrafın boyutunu belirleme

1.Paragrafın boyutunu belirleyen özellikleri tespit eder.

2.Paragrafın boyutunu belirleyen ögeleri açıklar.

3.Paragraf ile paragrafın içinde yer aldığı metin arasında, derecesi-ni yazarın belirlediği bir oran bulunduğunu fark eder.ÖĞREN.- ÖĞRET. YÖNTEM VE TEK

Takrir, soru – cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KUL. EĞİ. TEK, ARAÇ VE GEREÇ.

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLEN.

(H.V.D.U.D.)Nisan 3. hafta 1. yazılı yoklama / 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı / 19.Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı / 15-22 Dünya Turizm Haftası

Mayısın birinci haftası Bilişim /


-7-


PERŞEMBE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR

DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIÜNİTE

6

CÜMLE (TÜMCE) BİLGİSİ

H

G

S

KONULAR

KAZANIMLAR

MAYIS

(23/27)

2

4. Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce

*Atatürkçülüğün Türk toplumu için önemi


Paragrafın anlamı ve ana düşüncesini belirleme

1.Paragrafın anlamını belirleyen ögeleri fark eder. 2.Paragrafta bütünlüğü oluşturan ögeleri sezer. 3.Paragrafta anlamın iletişime katılan ögelerin yüklendikleri rolle ilişkisini belirler. 4.Paragrafta iletinin açık olarak ifadesinin gerekliliğini fark eder. 5.Paragrafta iletilmek istenen iletinin en kısa ve açık ifadesinin, paragrafın ana düşüncesi olduğunu fark eder. 6.Paragrafta ana düşüncenin ifade ediliş biçimlerini belirler. 7.Paragraftaki yardımcı düşünceleri be-lirler, bu düşüncelerin ana düşünceyle ilişkisini açıklar.HAZİRAN

(30/03)

1


1


5. Paragraf Çeşitleri

Paragraf çeşitlerinin özelliklerini belirleme

1.Paragrafta ifade edilen ileti ile anlatım türleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2.Paragrafların hangi özelliklere göre gruplandırılacağını sezer. 3.Olay paragrafının özelliklerini belirler. 4.Çözümleme pa-ragrafının özelliklerini belirler. 5.Fikir paragrafının özelliklerini belirler. 6.Betimleme paragrafının özelliklerini belirler. 7.Betimle-me paragrafında kullanılan anlatım türlerini belirler. 8.Açıklama paragrafının özelliklerini belirler. 9.Açıklama paragrafının oluşu-munu belirler. 10.Açıklama paragrafında kullanılan dilin özellik-lerini belirler. 11.Açıklama paragrafı oluşturur. 12.Düşsel (fantas-tik) paragrafın özelliklerini belirler. 13.Fantastik paragraflar oluş-turur. 14.Tartışma paragrafının özelliklerini belirler. 15.Mizahî paragrafın özelliklerini belirler. 16.Mizahî paragraflar oluşturur.(06/10)

2

6. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme YollarıParagrafta düşünceyi geliştirme yollarını kavrama

1.Paragrafta ana düşüncenin bağlam içerisinde hangi ögelerle ge-lişirildiğini belirler. 2.Paragrafta kullanılan tanımlamaların işlev-lerini belirler. 3.İyi bir tanımın özelliklerini tartışır. 4.Paragrafta tanımlamaya ne zaman ihtiyaç duyulduğunu belirler. 5.Tanımla-manın kullanıldığı paragraflar oluşturur. 6.Paragrafta karşılaştır-maya hangi durumlarda ihtiyaç duyulduğunu belirler. 7.Karşılaş-tırmanın özelliklerini açıklar. 8.Yazılı ve sözlü anlatımda karşılaş-tırmanın işlevini belirler. 9.Karşılaştırma yapılmış paragraflar oluş-turur. 10.Tanık gösterilmiş paragrafların özelliklerini belirler.

11.Tanık gösterilen paragraflar oluşturur. 12.Paragrafta örneklen-dirmelere hangi durumlarda ihtiyaç duyulduğunu belirler.13.Parag-rafta yararlanılabilecek örneklendirmeleri belirler. 14.Okuduğu paragraflarda verilen örneklerin ifadeye ne kazandırdığını tartışır.

15.Düşünce ve duygunun daha iyi anlatılması ve açıklanması ama-cıyla karşılaştırmalara başvurulabileceğini kavrar.ÖĞREN.- ÖĞRET. YÖNTEM VE TEK

Takrir, soru – cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KUL. EĞİ. TEK, ARAÇ VE GEREÇ.

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLEN.

(H.V.D.U.D.)Haziran 1.hafta 2. yazılı yoklama

25 Mayıs Etik Günü-8-
PERŞEMBE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR

DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIÜNİTE

6

CÜMLE (TÜMCE) BİLGİSİ

H

G

S

KONULAR

KAZANIMLAR

HAZİRAN

(13/17)

2

7. Metin ve Paragraf


Metin ve paragraf arasındaki ilişkiyi belirleme

1.Metin-paragraf ilişkisini belirler.

2.Metinde, birbirini tamamlayan paragrafların farklı anlatım türleriyle oluşturulabileceğini fark eder.

3.Paragrafların metinde kullanılış şeklini belirler.ÖĞREN.- ÖĞRET. YÖNTEM VE TEK

Takrir, soru – cevap, dramatizasyon, beyin fırtınası, problem çözme, inceleme, uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

KUL. EĞİ. TEK, ARAÇ VE GEREÇ.

Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler, yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler

DEĞERLEN.

(H.V.D.U.D.)


Yüklə 1,43 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə