Almanca Lise zümresi 2012-2013Yüklə 136,48 Kb.
tarix27.07.2018
ölçüsü136,48 Kb.
#59953

powerpluswatermarkobject17559814

…………………….. ANADOLU LİSESİ

2014–2015 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM II. YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISIToplantı Tarihi : 04/09/2014

Karar No : 1

Toplantı Yeri ve Zamanı : Öğretmenler Odası,

Toplantıya Katılanlar : Müdür Yardımcısı ………… Almanca Öğretmeni ………

G Ü N D E M M A D D E L E R İ :


 1. Açılış.

 2. Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgelerin okunması

 3. Yeni Ortaöğretim 1, 2 Ve 3. Yabancı Dil Almanca Dersi (Hazırlık, 9, 10, 11 Ve 12. Sınıflar) Öğretim Programlarının İncelenmesi.

4)Konular işlenirken Atatürk ilke ve İnkılaplarının, Atatürk’ün müspet bilimler alanındaki görüş ve düşüncelerini konular içerisinde milli bayram, anma günleri gibi zamanlarla ilişkilendirerek nasıl verildiğinin gözden geçirilip, değerlendirilmesi.

5)Ders Kitaplarının İncelenmesi, Kaynak Kitap Önerilmesi.

6) Uygulanacak Teknikler ve Yöntemler (Dil ve Gramer İlişkisi)

7) 2014-2015 Eğitim –Öğretim Yılı Yıllık Çalışma Takviminin İncelenmesi Ve Yıllık Planlar.

8) Ölçme ve değerlendirme. Yazılı Tarihlerinin belirlenmesi /

Ortak sınavların yapılış zamanı ve biçiminin görüşülmesi ile Yıllık

Ödev Konularının Belirlenmesi

9)Başarıyı Arttırıcı Çalışmalar.

10)Okul Panosunda Almanca Köşesin işlenmesi Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslere yansıtılmasını sağlayacak çalışmalar ve Fatih Projesi

11) Erasmus + Projeleri

12) Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği.Almanca Dersinin Türkçe Dilbilgisi-İngilizce Gramer

13)Dilek Ve Temenniler.
G Ü N D E M M A D D E L E R İ N İ N G Ö R Ü Ş Ü L M E S İ:


 1. Açılış:

………………………. Anadolu Lisesi Almanca Dersi Zümre Öğretmenler Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 36. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere toplandı.
2)Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgelerin okunması :

Müdür Yardımcısı ………………………. gündem maddelerini okudu, çıkarılacak veya eklenecek madde olup olmadığını sordu. Gündem maddeleri yeterli görülerek, kabul edildi. Alınacak kararların eğitim ve öğretime hayırlı olması dileğiyle toplantıya başlandı.

İlgili yönetmelikler Almanca Öğretmeni …… ……… tarafından okunaraktan birlikte gözden geçirildi.


A- Türk milli Eğitiminin amaçları ve temel ilkelerinin okunması

B- Atatürk ilke ve İnkılaplarının derse yansıtılması ile ilgili yönetmeliğin okunmasıA- Madde 2. Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;

a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâki, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,

b) Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,

c) İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

B- Madde 10. Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasa’da ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Millî ahlâk ve millî kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

  Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili hâlinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile iş birliği yapılarak Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.3)Yeni Ortaöğretim 1, 2 ve 3. Yabancı Dil Almanca Dersi (Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programlarının incelenmesi

Almanca Öğretmeni …………………….. ; Talim Terbiye Kurulunun 119 sayı/24.08.2011 tarihli yayınlanan kararıyla belirtilen ve 16 Eylül 2011 tarihiyle Talim Terbiye Kurulunun sitesinde yayınlanan Ortaöğretim 1, 2 ve 3. Yabancı Dil Almanca Dersi(Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programlarının incelenmesi ve yıllık planların buna göre hazırlanacağını belirtti. Buna göre yeni öğretim programının incelenmesine başlandı:

*2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak

uygulanmak üzere seviye gruplarının oluşturulması, maddeleri üzerinde duruldu. Buna göre; yeni öğretim programının seçilecek ders kitapları kullanılarak, yıllık planlarda belirtilmesi gerektiğini Almanca Öğretmeni ………………………. söyledi. Zümre başkanı ……………………….;

2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere seviye gruplarının oluşturulması, kararının; 9. sınıfların Almanca dersini ilk defa göreceklerinden dolayı seviye grubu oluşturulmasının zor olduğunu; ancak , 9. sınıflarda Almanca bilenlerin araştırılmasının gerektiğini ve bunun tutanakla imza altına alınmasını ve eğer Almanca bilen varsa bu öğrencilerin seviye sınavına alınmaları gerektiğini söyledi. Almanca Öğretmeni ………………………. de bu ifadeye katıldığını belirtti.

Karar: 9. sınıflar arasında daha önce Almanca öğrenenmiş olanların tespiti, varsa seviye gruplarının oluşturulmasına karar verildi.

Yeni program da yer alan öğrenme alanları –dinleme, konuşma(sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma), okuma, yazma, dilbilgisi bölümleri; Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Açıklamalar okunup incelendi.

Temalar ve içerik bölümler incelendi. ……………………….: “A1 ve A2 düzeylerinde 1 tema 18 ders saatinde işlenecek şekilde düzenlenmelidir. Her temada 3 içerik olmalı ve her içerik 6 ders saatinde işlenmeli ve Ek 7 de belirtilen Dil Yeterlilik Tablosunda verilen 144 ders saatinde işlenmesinin zor olduğunu; çünkü;bizim haftada 2 ders saatimiz olduğunu bunun da 72 ders saatine denk düştüğünü söyledi. Almanca Öğretmeni ……………………….’de: ”O zaman mevcut ders kitabına uyarlandığında her içerik 3 ders saatinde işlenmesi uygundur, dedi. Bu ifade karar olarak alındı.

Karar: 8 Tema ve her Temaya denk gelen 3 içerik üçer ders saatinde işlenecektir.

4)Yeni programa göre 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Atatürkçülükle ilgili konuların okunup planlara yansıtılması:

Almanca dersi öğretim programında yer alan Atatürkçülük ile ilgili konular (sayfa 49) okunup incelendi.Buna göre; 9.sınıflarda ATATÜRK’ÜN HAYATI Öğrenim hayatı ,Askerlik Hayatı ,Siyasi Hayatı ,konularının işleneceği ve Öğretim programında öğrenme alanlarında yer alan kazanımlarla ilişkilendirme yapılarak işleneceği, b u konulara özellikle 10 Kasımı içine alan Atatürk Haftası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yer verileceği ,10. sınıflarda ATATÜRK İLKELERİ Cumhuriyetçilik ,Milliyetçilik, Halkçılık ,Devletçilik ,Laiklik ,İnkılâpçılık; konularının işleneceği ve Öğretim programında öğrenme alanlarında yer alan kazanımlarla ilişkilendirme yapılarak, Atatürk ilkelerinin adları verilip bir ya da birkaçı kısaca açıklanacağı,bu konulara özellikle 10 Kasımı içine alan Atatürk Haftası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yer verileceği, 11.sınıflarda ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ Atatürkçülüğün nitelikleri Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuş olması temelinde milli kültür olması , Atatürkçülüğün nitelikleri, konularının işleneceği ve öğretim programında öğrenme alanlarında yer alan kazanımlarla ilişkilendirme yapılarak işleneceği,

bu konulara özellikle 10 Kasımı içine alan Atatürk Haftası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yer verileceği,12.sınıflarda ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ Aklı ve bilimi esas alması Kişi hak ve hürriyetlerine önem vermesi Yurtta ve dünyada barışı esas alması Evrensel olması konularının işleneceği ve Atatürkçülüğün nitelikleri, öğretim programında öğrenme alanlarında yer alan kazanımlarla ilişkilendirme yapılarak işleneceği bu konulara özellikle 10 Kasımı içine alan Atatürk Haftası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yer verileceği üzerinde duruldu.

Ayrıca, Almanca Atatürk’ü anlatan sözlerin yazılması veya değişik site ve kaynaklardan bulunan sözlerin öğrencilerin seviyelerine Almancadan Türkçeye veya Türkçeden Almancaya sözlük yardımıyla çevirme çalışmalarının yapılmasının çok faydalı olacağını ve ayrıca dönem ödevleri verilirken Atatürk’ün Hayatı ile ve sözleri ile ilgili ödevlerin verilmesi mümkün olacağı üzerinde Zümre başkanı Müdür Yardımcısı ………………………. durdu .5)Ders Kitaplarının İncelenmesi

İlgili Kararda , • 2014-2015 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere mevcut ders kitapları ile bu kitaplardan

Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak olanların zümre öğretmenler

kurulunca uyarlanarak kullanılması,Bu yıl yayınlanan kitap listesinde herhangi bir Almanca Kitabı ismi önerilmemiştir,Sadece A1 ve A1+ seviyesinde müfredata uygun olarak ders işleneceği yazılmıştır. Zümre Başkanı ………… kullanılacak kitaplarla ilgili şunları söyledi: Geçen eğitim-öğretim yılında bakanlığın kitap göndermediğini bu yıl ise gönderilen ücretsiz ders kitaplarına bakıldığında Almanca kitaplarının yine gelmediğini belirtti. Talim Terbiye Kurulunun “22.09.2011 Tarih ve 6552 sayılı Ortaöğretim Programlarının Uygulanması konulu genelgenin 6. maddesinde yer alan: "Ders kitabı bulunmayan dersler için sınıflara/düzeylere göre ders kitabı hazırlanıncaya kadar zümre öğretmenleri tarafından ilgili dersin öğretim programlarının kazanımlarına uygun öğretim materyalleri kullanılacaktır." hükmü çerçevesinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için yine Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan "Orta Öğretim Programları" kitapçığındaki temalar, dil yeterlilik düzeyleri, içerik önerilerine ilişkin açıklamalar ve Atatürk'le ilgili konuları" dikkate alarak hazırlanmış olan Almanca Ders Kitabını kaynak olarak kullanılacaktır. 

Şayet bu yıl da ücretsiz kitaplar gönderilmezse zümrede alınan karar gereği zümrece uygun görülen DEUTSCH MİT SPRİNG seçilerek kaynak kitap olarak kullanılacağı karar altına alınmıştır.

9. Sınıflarda DEUTSCH MİT SPRİNG A.1.1 ,

10. Sınıflarda DEUTSCH MİT SPRİNG A.1.2,

11. Sınıflarda DEUTSCH MİT SPRİNG A.2.1

12. Sınıflarda DEUTSCH MİT SPRİNG A.2.2,

Ders kitaplarının ders kitabı olarak kullanılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca farklı kaynaklardan öğrencilere okuma metinlerini fotokopi yoluyla çoğaltarak ders içinde işlememiz faydalı olacaktır”. Müdür Yardımcısı ………………………. Almanca dersinde okutulacak ders kitapları bölümünde ki dil seviyeleri dikkate alınarak ,müfredata uygun ders kitaplarının kaynak kitap olarak seçilerek öğrencilere aldırılabileceğini söyledi.

Anadolu liselerinin

9.sınıflarında A 1 ! , 4 tema 72 saat

10. sınıflarda 4 tema 72 saat

11. Sınıflarda ise 4 tema 72 saat

12. Sınıflarda ise 4 tema 72 saat okutulacaktır .

Almanca Öğretmeni ……………………….: “öğrencilerimizin diledikleri anda başvurabilecekleri, ya da konuları tekrar edebilecekleri kaynak kitap ve mutlaka bir sözlüğe de ihtiyaçları olacaktır” dedi. Almanca Öğretmeni ……………………….: “sözlüğün mutlak bir ihtiyaç, kitap arkasındaki “Glossar” sadece kitapta geçen kelimelerin anlamlarını içeriyor oysa öğrenci dilediği anda farklı kelimelerin anlamlarına da ulaşabilmeli” diyerek sözlük kullanmanın önemini vurguladı. “Sözlük için Spring yayınevinin sözlüğü iyi yayınlardır ayrıca Spring Yayınlarının okul kitaplarına eş alıştırma kitapları var ve öğrencilere tavsiye edilebilir”. Almanca Öğretmeni ……………………….: Spring Yayınlarının Almanca basit hikaye kitaplarının öğrencilerimizi okumaya da teşvik edeceğini düşünüyorum. dedi.Karar: Öğrencilere kaynak kitap tavsiyeleri için aşağıdaki yayınların önerilmesi kararlaştırılmıştır:

Sözlük: Spring Yayınları

Kaynak Alıştırma Kitapları:,Spring Arbeitsheft, Spring A1, A2 ve A1 seviyesi hikaye kitapları.

6)Uygulanacak Teknikler ve Yöntemler

Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Yöntem Ve Teknikleri (Sayfa 23-24 ) okundu ve derslerde kullanmamız gerektiği üzerinde duruldu.

Ders konularının işlenişinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
•Einleitendes Gesprach (giriş konuşması)

•Sprechen/Durchführung (uygulama)

•Hörverstehen (duyduğunu anlama)

•Versprachlichung von Bildsequenzen (resimli anlatım)

•Fragen zum Inhalt (içerik soruları)

•Schreiben eines Textes oder eines Teiles ( yazılı anlatım)

•Diktat (dilbilgisi kuralları)

•Leseverstehen (okuduğunu anlama)

•Wortschatz (sözcük bilgisi

7)2014-2015 Eğitim –Öğretim Yılı yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve Yıllık Planlar

Zümre başkanı Müdür Yardımcısı ………………………. 2551 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan ‘Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge’nin branş dersleri ile ilgili bölümlerini okudu. Zümre Başkanı: “Bildiğimiz gibi her alanda başarılı olmak için planlı çalışmanın önemi büyüktür. Neyi, ne zaman, nerede, nasıl, ne kadar yapacağız sorularının cevabı, iyi bir planlamayla verilmelidir. Plansız bir dersin asla amacına ulaşamayacağı aşikârdır. Bundan dolayı bütün derslerde planlı bir çalışma yapmalıyız. Buna göre çalışma takvimi doğrultusunda çalışma günleri belirlenmiştir dedi. Ayrıca günlük plan konusunda (Değişik: Ağustos 2005/2575 TD) “Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır.” ibaresi bulunmaktadır, 2014–2015 Eğitim Öğretim yılı çalışma takvimi incelenerek okulun açık olduğu günler tespit çalışması yapıldı.. Tatil ve bayram günleri çıkarıldıktan sonra geriye kalan süre içerisinde müfredat programına uygun olarak konuların dağılımı yapılacaktır. Buna göre

Eylül 2, Ekim 4, Kasım 4, Aralık 4, Ocak 4, Şubat 3, Mart 4, Nisan 4, Mayıs 5, Haziran 2”

haftadan oluşmaktadır.2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki esaslar dikkate alınarak ders planlarımız hazırlanacaktır.

Dersin amacı, araç ve gereçler, yöntem ve teknikler, hazırlık ve değerlendirme, konulara göre kitaptaki içeriğe göre hazırlanacaktır . Derslere girmeden önce konulara göre slaytlar hazırlanacak, bilinmeyen sözcüklerin anlamları bulunacak, telaffuzları tekrar edilecek, dilbilgisi konularında ise pek çok kaynaklardan örnekler bulunup günlük planlarımıza eklenecektir Yıllık planların çalışma takvimi esas alınarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Yıllık planda alınacak temalar ve içerikler sınıflara göre aşağıdaki şekilde oluşturuldu:

9.-10. SINIFLAR

Tema

İçerik

1

Birey ve Toplum

Selamlaşma

Vedalaşma

Kişisel Bilgiler


2

Eğitim

Oturduğumuz Şehir

Derslerimiz

Okulumuz


3

Değerler

Zaman

Arkadaş


Aile

4

Kişilik ve Karakter

Fiziksel Özellikler

Evimiz


Biriktirdiklerimiz

5

Hayaller ve Planlar

Bir günümüz

Hafta sonumuz

Hobiler


6

Sağlık ve Beslenme

Beslenme

İçecekler

Fast food


7

Duygular

Doğum günüm

Şans


Moral

8

Spor

Spor uluslararasıdır

Kazanmak veya kaybetmek

Tatil ve seyahat


11.-12 SINIFLAR

Tema

İçerik


1

Tasarım

Alışveriş

Giyim


Eski ve yeni

2

Kişilik ve Karakter

Alışkanlıklar

Kendini tanıma

Kişisel Gelişim


3

Eğitim

Dil öğrenimi

Dil ve düşünme

Bireysel öğrenme


4

Doğa ve çevre

Sıcaklık

Hava durumu

Mevsimler


5

Dünyamız

Bahar bayramı

Şeker Bayramı

Başka Bayramlar


6

Sağlık ve Beslenme

Hastalıklar

Tedavi


Sağlıklı Yaşam


7

İletişim

Internet

Çevre


Telefon

8

Turizm

Şehrimizin yolu

Seyahat


Tatil

Almanca Öğretmeni ……………………….; 2014-2015 Eğitim öğretim yılı için Almanca kitapları henüz yazılmadığı için ve okullara da gönderilmediğinden ,2014 yıllı kitap seçimi modülü dikkate alınarak Almanca dersinde okutulacak ders kitapları bölümünde ki dil seviyeleri dikkate alınarak ,müfredata uygun ders kitaplarının kaynak kitap olarak seçilerek öğrencilere aldırılacağı söyledi.

Talim Terbiye kurulu kararı ile 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Hazırlık sınıfı bulunmayan Anadolu liselerinin

9.sınıflarında A 1 ! , 4 tema 72 saat

10. sınıflarda 4 tema 72 saat

11. Sınıflarda ise 4 tema 72 saat

12. Sınıflarda ise 4 tema 72 saat okutulacaktır .

Yıllık planların yapımını Almanca Öğretmeni ………………………. üstlendi.8)Ölçme ve değerlendirme:

Yeni Programın ölçme ve değerlendirme ile ilgili 25 den 48 e kadar olan sayfaları incelendi. Zümre başkanı Müdür Yardımcısı ………………………. bunlara dikkat etmemiz gerektiğini belirtti.

Almanca Öğretmeni ……………………….: “1. Sınav konuları uygulanacak plan dahilinde şöyledir:

9. sınıflar:


 • Kendini tanıtma-en az 5 cümle

 • Selamlaşma ve vedalaşma kalıpları

 • W-soruları

 • Sayılar

 • Alfabe

 • Dersler

 • Haftanın günleri

 • Fiziksel Özellikler

Gramer konuları olarak:

 • Fiil çekimleri

 • Düz cümle oluşturma

 • Soru cümlesi oluşturma

 • Der, die, das

 • Personal- und Possesivpronomen

 • Ein/eine - kein/keine

 • Nicht oder kein.

 • Adjektiven.
10 ve 11. sınıflar:

 • Alışveriş Yapma

 • Giyim ve renkler

 • Eski-yeni Karşılaştırılması

 • Alışkanlıklar

 • Kendi Giyim Zevki hakkında Bilgi verme

 • Atatürk ve Giyim

 • Araba kullanmayı öğrenmek

Gramer konuları:

 • Weil-Saetze

 • Adjektivsteigerung

 • Verben mit Dativ

 • W-Fragen

12. sınıflar:

 • Ülkeler

 • Diller

 • Kıtalar

 • Hayvanlar

 • Çevre ve Müzik

Gramer Konuları: • Adjektivdeklinationen

 • Praposition: vor-hinter

 • Adverbien: rechts-links

 • Fragepronomen: womit?-welches?

Ders Yılında Başarının Tespiti ile ilgili olarak yeni 28758 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretm Kurumlar Yönetmeliği Maddeler : 43, 44, 45 okundu.Zümre Başkanı ……………….. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlar Sınıf Geçme Yönetmeliğinde köklü değişikler olduğunu belirterek, bunlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Ölçme-Değerlendirme

MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.

a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.

b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.

c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır.

ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.

d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur.

e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.

f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.

g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.

Puanla değerlendirme

MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.Puan

Derece

85,00-100

Pekiyi

70,00-84,99

İyi

60,00-69,99

Orta

50,00-59,99

Geçer

0-49,99

Geçmez


Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden; üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. Sınav tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.

b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir.

c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.

ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.

d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.

e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.

f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.

g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.

ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.

(2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.
Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(1) Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.

(2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar.

(3) Yazılı sınav sonunda öğrencilerin çoğunluğunun başarısız olması hâlinde, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.

Almanca Öğretmeni ………………………. işlenecek konularla ilgili yapılacak sınavların 9, 10 ve 11 Sınıflarda anlatıma dayalı klasik sınav sistemi olması gerektiğini 12. Sınıflarda ise Test yönteminin kullanılabileceğini belirtti. Almanca Öğretmeni ………………………. bu ifadeye katıldığını belirtti. “Birer eşleştirme, boşluk doldurma ya da doğru yanlış sorusu da 9, 10 ve 11. Sınıflar için kullanılabilir” dedi. Almanca Öğretmeni ……………………….: “İkinci sınav için zümre sınav öncesinde tekrar toplanarak sınav konularını belirleyebilir”. Yazılı sınavlar 2 saatlik derslerde her dönemde 2 yazılı 1 Performans şeklinde olacaktır.Sınavların boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, gramer konusuna uygun şekilde yapılmasına karar verildi.Sınıfın çoğunluğunun cevaplayamadığı soruların kavratılması konusunda konuların tekrar anlatılmasına, örneklerin çoğaltılmasına ve farklı kaynaklardan yararlanılmasına karar verildi. Sınav haftasında Almanca sınavları 1.dönem Kasımın 3.Haftası ve Ocak ayının 1.Haftası ,2.dönem ise Nisanın 3.Haftası ve Haziran ayının ilk haftası olmak üzere her dönemde 1 (bir) tane ve test şeklinde yapılmasına karar verildi.

Almanca Öğretmeni Zümre Başkanı …………….. dönem ödevi verilmesi uygulamasının ortadan kalktığını belirterek, “Artık öğrencilere proje görevi vereceğiz.”dedi.İlgili yeni yönetmeliği okundu. 28758 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğinden :MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.

Zümre Başkanı ………… “Bu yönetmelik maddeleri doğrultusunda 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında zümre öğretmenleri tarafından ortak olarak hazırlanan , tarihleri aşağıda belirtilmiş olan , her dönem ikişer yazılı sınav yapılacak ve bir performans ödevi öğrenciye verilip değerlendirilecektir.”dedi.

SINAV TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

I.DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Sınıflar

Birinci Yazılı Sınavlar

İkinci Yazılı Sınavlar

9,10,11,12

Kasım ayının 3.haftası 2014

Ocak ayının 1.haftası 2015

II.DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Sınıflar

Birinci Yazılı Sınavlar

İkinci Yazılı Sınavlar

9,10,11,12

Nisanın 3.haftası 2015

Haziran ayının 1.haftası 2015

Her dönem Kavrama ve iletişim bilgisini ölçen 1 Yazılı +1 Gramer ağırlıklıArbeitsblatt + ortak sınav olan ise İletişim ve Gramer bilgisini ölçen 1 yazılı.Yazılı tarihleri aşağıda verilmiştir.Yazılı tarihinin tam günü ayrıca yazılıdan 2 hafta önce zümre öğretmeni tarafından kararlaştırılacaktır.

Bu ifadeler karara bağlandı.Karar: 9, 10, 11. Sınıflarda 10 maddelik soru sorulmasına, 7 maddesinin klasik anlatım, 1 maddenin doğru-yanlış sorularından, 1 maddenin boşluk doldurma, kalan maddenin de eşleştirme sorularından oluşturulmasına; 12. Sınıflara ise 25 soruluk Test hazırlanmasına karar verildi.


PROJELERİN VERİLMESİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR


* Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği(28758 sayılı 07.09.2013 sayılı) ve Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’ e göre uyulması gereken hususlar:

 • Öğrencilere projenin konu, kaynaklar ve değerlendirme esasları verilmelidir.

 • Konular, not baremi (değerlendirme esasları) ve kaynaklar en geç kasım ayının ilk zümre toplantısında tespit edilir ve karara bağlanır.

Projenin 2. dönem sonu, ders kesimine en geç iki ay kala toplanıp, değerlendirileceği öğrencilere duyurulur.

 • Her öğrenciye ayrı konularda proje verilmesi esastır. Gerektiğinde grup ödevi de verilebilir.

Buna göre projelerle ilgili olarak;

a)Öğrencilere proje , konusu, kaynaklar ve değerlendirme esaslarının verilmesine,

b)Öğrenciye ders yılı içerisinde kendisinin seçeceği, seveceği ve zevk duyacağı bir alanda proje alacağının belirtilmesine,

c)Sınıf seviyesine uygun ve üretime yönlendirici, herhangi bir ders konusunda derinliğine bilgi edinilmesi amaçlı olmayan, araştırma tekniklerini kullanabilmesini sağlayan ve bu suretle hangi konuyu, hangi yöntemlerle nerelerden yapılabileceğini gösteren ve verilerini nasıl değerlendirebileceğini belirten bir çalışmanın 'projenin esas amacı' olduğunun öğrencilere bildirilmesine,

d) Projenin Kasım ayının ikinci haftası içerisinde verilip, Nisan ayının ikinci haftasında toplanacağının öğrencilere duyurulmasına,Proje değerlendirme ölçütlerinin aşağıda belirtildiği gibi olması kararlaştırıldı:KRİTERLER

PUAN

Verilen konuyu işleyiş biçimi, projenin orjinaliği, doğruluğu ve özgün düşüncelerle açıklanması

30

Proje Konusunu yabancı dilde yazım kurallarına ve dersin yapısına uygun olarak yazma:

20

Kullandığı kaynaklar, kişisel araştırma ve ders öğretmeniyle bilgi alış verişi:

20

Kendisini geliştirme çabası; planlı çalışması ve sorumluluğunu yerine getirmesi:

10

Projeyi planlanması, uygulanması ve zamanında teslim

10

Projenin hazırlanmasında gösterilen özen, tertip düzen ve temizlik

10

TOPLAM

100


Sınıflara göre verilecek Almanca dersi proje konuları şu şekilde belirlenmiştir:

9. Sınıflar için belirlenen proje konuları:

 • Schreiben Sie einen Text, über Sie, Ihre Familie und Ihre Schule!

 • Brief an einen deutschen Freund / eine deutsche Freundin!

 • Schreiben Sie das Telefongesprach mit ihrem Freund/mit ihrer Nachbarin!

 • Beschreiben Sie einen Tageslauf mit Einzelheiten!

 • Schreiben Sie einen Tag in ihrer Schule!

 • Almanya haritasının çizilerek, önemli yerleşim ve eyalet birimlerinin gösterilip kısaca tanıtılması.

10 .Sınıflar için proje konuları:

 • Beschreiben Sie ihre Ferienplane und warum Sie dorthin gehen möchten!

 • Was machen Sie in ihrer Freizeit ?

 • Beschreiben Sie ihre Essgewohnheiten an einem Tag!

 • Beschreiben die ausserliche Erscheinung einer Person aus deiner Familie!

 • Präsens, Perfekt, ve Preteritum zaman kalıplarının kullanıldığı, açıklamalı 20 örnek cümle

 • Almanya haritasının çizilerek, önemli yerleşim ve eyalet birimlerinin gösterilip kısaca tanıtılması.

11.ve 12.Sınıflar için proje konuları:

 • Übersetze eine kleine Geschichte

 • Schreib die Regeln von Perfekt,Praeteritum

 • Familienfeste

 • Essen und Trinken/. Internationale/Speisen

 • Literatur / Kurzgeschichten/Gedichte / Briefe

 • Atatürk’ün hayatı

 • Jugendliche / Deutschland und in der Türkei

 • Präsens, Perfekt, ve Preteritum zaman kalıplarının kullanıldığı, açıklamalı 20 örnek cümle

 • Almanya haritasının çizilerek, önemli yerleşim ve eyalet birimlerinin gösterilip kısaca tanıtılması.

*Präsens, Perfekt, ve Preteritum zaman kalıplarının kullanıldığı, açıklamalı 20 örnek cümle
Proje Duyuru Tarihi: Kasım 2. Hafta 2014

Proje Teslim Tarihi: Nisan 2. Hafta 2015


9) Başarıyı Arttırıcı Çalışmalar:

Zümre Başkanı ………………… her öğretmenin başarıyı arttırmak için kendi yöntemleri olduğuna inandığını söyledi. Bu yöntemlerle birlikte başarıyı arttırmak için ağırlıklı olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinin önemli olduğunu belirtti: • Dil öğrenmenin amacı iletişimdir ve dil sözlü bir davranış biçimidir yaklaşımından yola çıkarak etkinlikleri ve ders işlenişini öğrenci merkezli ve konuşma ağırlıklı yapma

 • Tümdengelim tekniğini kullanma

 • Dersi öğrencilerin anlayacağı oranda Almanca konuşarak anlatma

 • Sözcük bilgisine önem verme

 • Jest ve mimikleri mutlaka kullanma

 • Derslerde öğrencilerin bireysel öğrenimi için gereken koşulların sağlanması

 • Ders işlenişinde görsel ve işitsel materyallerden yararlanma

 • Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi için gerekli aktiviteleri sağlama

 • Grup çalışmalarına sıkça yer verme

 • İlk günden başlayarak sınıf içi Almanca kullanımını öğretme ve bizzat kullanma

 • Derse başlarken bir önceki dersi tekrar etme, ilk saatlerde ve haftanın ilk günlerinde tekrara yer verme

10) Okul Panosunda Almanca Köşesin işlenmesi
Zümre Başkanı Müdür Yardımcısı ………………………. okulumuzdaki bir Panoyu Almanca Köşesi olarak ayırmamız gerektiğini ,böylece Okulumuzda Almanca dersinin etkisinin artacağını ifade etti Almanca Öğretmeni ………………………. panonun düzenlenmesi işinin her sınıftan birer temsilci görevlendirilmesinin çok faydalı olacağı üzerinde durdu. Zümrece bu madde kabul gördü.

Karar: okuldaki bir Panonun Almanca Köşesi olarak hazırlanmasına karar verildi

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslere yansıtılmasını sağlayacak çalışmalarla ilgili olarak Almanca Öğretmeni ……………, Fatih Projesi kapsamında sınıflara akıllı tahtaların kurulduğunu belirtti ve akıllı tahtaların Almanca dersinin işlenişinde etkin kullanılmasının gerektiğinin altını çizdi ve bu konuda gerekli hazırlıkların ve çalışmaların zümre olarak birlikte yapılması gerektiğini belirtti. Buna göre ders kitapları dışında, akıllı tahtada kullanılabilecek kaynakların ortak hareket edilerek müfredata paralel kullanılmasını ifade etti. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı EBA (Eğitim-Bilişim Ağı) internet adresinde farklı yayınların görsel ve işitsel kaynaklarının bulunduğunu ve bunlardan derslerde müfredata paralel olarak yararlanılabileceğini belirtti11) Erasmus +Projesi;Almanca Öğretmeni ………………………. Okulumuz geçen yıl öğrencilerden gelen istekle AB Hayat Boyu Öğrenme Programı Ersamus + Projesi hazırlamış ve sonuçları beklenmektedir.Öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerine de büyük katkısı oluşturan bu proje ile okulumuz 3 Ülkeye ortaklık gezisi düzenleyecektir..2014-2015 Eğitim öğretim yılında yeni bir proje çalışması yapılacaktır. Çalışmaların verimli geçmesi için okulumuzda bir AB Erasmus + kulübü ve köşesi kurulacaktır.Yurt dışına götürülecek öğrenciler için İngilizce ve Almanca derslerinden sınav yapılacak ve başarılı olan öğrenciler bu faaliyete katılacaktır.dedi.

12) Almanca Dersinin Diğer Konularla İlişkisi

Türkçe Dilbilgisi-İngilizce Gramer
Müdür Yardımcısı ………………………. Eğitim ve öğretimde birlik ve beraberlik, şüphesiz başarıyı artırmada en önemli etkenlerden biri olduğunu ve bizim dersimizin başarısı diğer öğretmenlerle birlikte hareket etmekle daha da artacağını ifade etti. Almanca Öğretmeni ………………………. diğer zümre öğretmenleriyle sürekli iletişim ve etkileşim halinde olunması gerekliliği üzerinde durdu.. “Özellikle Türk Dili ve Edebiyatı zümresiyle dilbilgisi konularında işbirliği halinde olunması gerektiğine karar verildi. Almancanın bugün İngilizceden sonra ikinci Yabancı Dil olarak öğrenilmesi Almanca ile yakın dil olan İngilizceden yararlanmamız gerekmektedir. İngilizcenin bu süreçte aktif kullanımı ikinci yabancı dil olarak Almancanın öğretim-öğrenim sürecini kısaltacağı gibi, kolaylaştıracağı da açıktır.. Almanca ve İngilizce nerede Türkçeye benziyor nerede Türkçeden ayrılıyor. Almancayı öğrenirken bilmemiz gereken tüm dilbilgisi malzemesini irdeleyip İngilizce ile karşılaştırmamız gerekmektedir.” dedi.

Karar: Dilbilgisi konusunda İngilizce Zümre Öğretmenleri ile zaman zaman diyalog içerisine bulunulmasına karar verildi
13)Dilek ve temenniler:

Zümre Başkanı Müdür Yardımcısı ………………………. dersimizle ilgili her türlü konuyu ele aldık.2014–2015 Eğitim-Öğretim yılının önceki yıllara nazaran daha başarılı ve verimli geçeceğini düşünüyorum. Eklenecek ve görüşülecek başka bir konu olup olmadığı soruldu. Toplantı tutanağının çoğaltılarak bir örneğinin okul idaresine verilmesi, bir örneğinin de zümre öğretmenlerin dosyalarında bulunması gerektiğini belirtti. Toplantı 2014–2015 Öğretim yılında yapılacak Çalışmalarla Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak Milli, Ahlaki ve insani değerleri geliştirerek öğrencilerimize milletimize ve insanlığa yararlı iyi ve verimli vatandaş olarak eğitilebilmesi temennisiyle kapatılmıştır


Toplantıda Alınan Kararlar:

 1. 9. sınıflar arasında daha önce Almanca öğrenenmiş olanların tespiti, varsa seviye gruplarının oluşturulmasına;

 2. 8 Tema ve her Temaya denk gelen 3 içerik üçer ders saatinde işlenmesine;

 3. Amaç dilin işlevsel kullanımı için her ünitenin bitiminde o ünite ile ilgili okuma parçaları işlenmesine;

 4. Öğrencilere kaynak kitap tavsiyeleri için aşağıdaki yayınların önerilmesine;


Sözlük: Spring Yayınları
Kaynak Alıştırma Kitapları: Schritte, Übungsgrammatik, Spring Arbeitsheft,

Spring A1, A2 ve A1 seviyesi hikaye kitapları.
 1. 9, 10, 11. Sınıflarda 10 maddelik soru sorulmasına, 7 maddesinin klasik anlatım, 1 maddenin doğru-yanlış sorularından, 1 maddenin boşluk doldurma, kalan maddenin de eşleştirme sorularından oluşturulmasına; 12. Sınıflara ise 25 soruluk Test hazırlanmasına;

 2. 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin projelere etkin katılımının sağlanması, bu projelerin almanca Günü adı altında sınıf ya da okul toplantı salonunda sergilenmesi, 9. Sınıflar arasında almanca okuma yarışması düzenlenmesine ;

 3. Okuldaki bir Panonun Almanca Köşesi olarak hazırlanmasına ;

 4. Dilbilgisi konusunda İngilizce Zümre Öğretmenleri ile zaman zaman diyalog içerisine bulunulmasına ,

 5. 9. Sınıflarda DEUTSCH MİT SPRİNG A.1.1 ,

10. Sınıflarda DEUTSCH MİT SPRİNG A.1.2,

11. Sınıflarda DEUTSCH MİT SPRİNG A.2.1

12. Sınıflarda DEUTSCH MİT SPRİNG A.2.2,

Yardımcı Ders Kitabı” ders kitabı olarak kullanılacaktır. 1. Sınav tarihleri tespit edilip idareye verilecektir.

 2. Proje 2014 Kasım ayının ikinci haftası içerisinde verilip, 2015 Nisan ayının ikinci haftasında toplanıp değerlendirilecektir.

12)Okulumuzda bir AB Erasmus + kulübü ve köşesi kurulmasına karar verilmiştir.

………………………. ……………………….

Zümre Başkanı Almanca Öğretmeni

Müdür Yardımcısı


UYGUNDUR

04/09/2014

……………………….

Okul MüdürüYüklə 136,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə