Almaz əLİ qızı MƏMMƏdovaYüklə 225 Kb.
səhifə6/8
tarix10.01.2022
ölçüsü225 Kb.
#108517
1   2   3   4   5   6   7   8
Məqalələr


 • 1973, Vətən həsrəti. Elmi əsərlər, Azərbaycan Dövlət Univer­sitetinin nəşriyyatı, Bakı, №1, s. 60-65

 • 1974, Sulh və azadlıq nəğmələri. Elmi əsərlər, Azərbaycan Dövlət Universi­tetinin nəşriyyatı, Bakı, №3, s. 46-48

 • 1976, Sülh və azadlıq carçısı. Azərbaycan Dövlət Universiteti, «Elmi əsər­lər»in Ədəbiyyat və dil seriyası, Bakı, s. 46-48

 • 1977, Gülgün poeziyasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri. Azərbaycan Dövlət Univer­siteti aspirant­larının tezisləri,

 • 1979, «Firidun» poeması haqqında bəzi qeydlər. Azərbaycan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, №4, s. 61-64

 • 1981, Gülgün yaradıcılığında realizmin bəzi məsələləri. Azərbaycan sovet ədəbiyya­tında realizm və novatorluq, Azərbaycan Dövlət Universi­tetinin nəşriyyatı, Bakı, s. 93-103

 • 1986, Balaş Azəroğlu lirikasında realizm. Azərbaycan ədəbiyyatında sosialist realiz­mi məsələləri, Azərbaycan Dövlət Universite­tinin nəşriyyatı, Bakı, s. 48-56

 • 1986, Ə.Tudə poeziyasının bədiiliyinə dair. Azərbaycan sovet ədəbiyyatının poetika mə­sələləri (elmi əsərlərin tematik məc­muəsi), Azərbaycan Dövlət Universiteti Nəşriyyatı, Bakı, s. 79-86

 • 1987, Balaş Azəroğlu poemalarında xarakter haqqında. Azərbaycan sovet ədəbiyya­tında konflikt və xarakter haqqında (elmi əsərlərin te­matik məcmuəsi) Azərbaycan Dövlət Universiteti nəşriyyatı, Bakı, s. 21-28

 • 1988, S.Vurğunun Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri. S.Vurğun tematik məcmuəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, s. 67-77

 • 1989, Müasir lirikamızda Cənubi Azərbaycan mövzusu. Azərbaycan sovet ədəbiy­ya­tında müsbət qəhrəman problemi (tematik toplu). Azərbaycan Dövlət Universi­teti nəşriyyatı, Bakı, s. 41-47

 • 1989, 50-60-cı illərdə Cənubi Azərbaycan ədəbi prosesi. Çoxmillətli sovet ədəbiy­yatının yaradıcılıq platforması. Respublika elmi-nəzəri konfransın mə­ru­zələ­rinin tezisləri, noyabr, Azər­bay­can Dövlət Universiteti nəşriyyatı, Bakı,

 • 1989, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında S.Vurğun ənənələri. «Xalq şairi Səməd Vurğun» tematik məc­muəsi, Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı, s. 61-67

 • 1991, S.Tahir lirikasının poetik xüsusiyyətləri. Müasir sovet ədəbiy­ya­tında poetika məsələləri (toplu). Elmi əsərlər. Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı, s. 23-30

 • 1993, İran İslam İnqilabından sonra Cənub nəsri Azərbaycan dili uğrunda müba­rizədə. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının gənc alimlər şurasının konfransı (tezislər),

 • 1993, Məhəmmədhüseyn Şəhriyar və Cənubi Azərbaycan poeziyasının yeni inkişaf mərhələsi. Şəhriyarın yaradıcılığına həsr olunmuş beynəlxalq konfrans, Elmlər Akademiyası, 29 mart-5 aprel, (məruzə).

 • 1993, Cənubi Azərbaycan nəsri xalq həyatının, azadlıq ideyalarının və mübari­zəsinin güzgüsü kimi. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin nəzəri mə­sələləri (kon­frans), dekabr, Azər­bay­can Elmlər Akademiyasının ədəbiyyat institutu,

 • 1994, İran Fevral İnqilabından sonrakı dövrdə Cənubi Azərbaycan poeziyasında dini mövzu. Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Aka­de­miyası, Nəsimi adına dilçilik institutu. Dil və ədə­biyyat, V buraxılış, Bakı, s. 24-29

 • 1994, Cənubi Azərbaycan nəsri yeni mərhələdə. Nəsimi adına dilçilik institutu. Dil və ədəbiyyat, VI buraxılış, Bakı, s. 29-35

 • 1994, İran İslam İnqilabı və nəsrin qarşısında duran problemlər. Azərbaycan Res­pub­likası Elmlər Aka­demi­yası Nizami adına ədəbiyyat ins­titutu, Gənc ədəbiy­yat­şünasların re­s­pub­lika konfransı, (Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyə­tinin ildönümünə həsr olunur), Bakı, s. 29-31

 • 1995, Cənub nəsri yeni inkişaf mərhələsində (I məqalə). Azərbaycan Milli Yara­dıcılıq Aka­de­miyası, Nəsimi adına dilçilik institutu, Dil və ədəbiyyat, I buraxılış, Bakı, s. 149-152

 • 1995, Cənub nəsrinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Uni­ver­siteti (məruzələrinin tezisləri), Bakı, Azər­nəşr, s. 3-5

 • 1995, Cənub nəsri yeni inkişaf mərhələsində (II məqalə). Azərbaycan Milli Yara­dıcılıq Aka­de­mi­ya­sı. Nəsimi adına dilçilik institutu. «Dil və ədəbiyyat», I buraxılış, Bakı, s. 149-152

 • 1995, İran fevral İnqilabından sonrakı dövrdə Cənubi Azərbaycan poeziyasında dini mövzu. Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Aka­de­miyası, Nəsimi adına Dilçilik institutu, «Dil və ədəbiyyat», V buraxılış, Bakı, s. 24-29

 • 1995, Cənub nəsrinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi M.Ə.Rəsulzadə adına BDU (məruzəlirin tezisləri) Bakı, Azərnəşr, s. 8-15

 • 1996, Müharibədən sonra Cənubi Azərbaycan poeziyası. Azərbaycan Xalq Təhsili Nazirliyi, «Ana sözü» jurnalı, №1-6, s. 19-23

 • 1996, Həbib Sahirin sürgün şerləri. «Dil və ədəbiyyat» I buraxılış, Bakı, s. 74-78

 • 1996, Şəhriyar və «Heydərbabaya salam» poeması. M.Ə.Rəsulzadə adına BDU, filoloji araşdır­malar (məqalə və tezislər toplusu), Bakı, Azərnəşr, s. 7-8

 • 1996, Cənubi Azərbaycan memuar ədəbiyyatı haqqında bəzi mülahizələr. «Dil və ədəbiyyat» (nəzəri, elmi-metodik jurnal), Bakı, №2, s. 68-71

 • 1997, Dan yerinin qızıl gülü… .«Xudafərin» jurnalı, (ictimai-siyasi, ədəbi-bə­dii, elmi-nəzəri dərgi), Polşa, №1 (2), s. 98-99

 • 1997, Cənubi Azərbaycan «Ağ inqilab» dönəmində. «Araz» jurnalı. İctimai-siyasi, elmi-nəzəri, ədəbi-bədii dərgi). İsveçrə, (yanvar, mart), №1(2), s. 34-38

 • 1998, Fikrin poetik ifadə axtarışları. Ədəbiyyatımızın Güney ağrıları. Filoloji araş­dırmalar, VI kitab, Bakı, «Ümman» nəşriyyatı, 1 ç/v

 • 1999, Bu yol bizim yolumuzdur. «Azərbaycan» dərgisi, Ankara, Mayıs-haziran, s. 18-22

 • 1999, Milli özünüdərkin bədii inikası. BDU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş tezislər. Elmi konfransın materialları, s. 405-406

 • 1999, Səngərlərdə keçən ömür. Filoloji araşdırmalar, X kitab, Bakı, Şirvannəşr, s. 4-11

 • 2000, Dünyanın sevincini və qəmini yaşayan şair. Filoloji araşdırmalar, XII kitab, Bakı, Şirvannəşr, 21-23

 • 2000, Bu köç gedər, bir sarvanı yox hələ… (Ələmdar Cabbarlının ktabına ön söz). Bakı: Səda,s. 1-4

 • 2000, Qulamhüseyn Sayedi nəsrində mənəvi-əxlaqi və psixoloşi problem. BDU xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, №1. s. 56-59

 • 2000, Zaman bizdən uzaqlaşdıqca… Filoloji araşdırmalar, XI kitab, Bakı, Şirvannəşr, s. 24-28

 • 2000, “Azərbaycanım mənim” kitabına ön söz. Bakı: Səda, s. 1-4

 • 2000, Savalanda görüşənədək. Bakı, «Kür» nəşriyyatı, s. 57-61

 • 2000, O yol bizim yolumuzdur. Bakı, «Kür» nəşriyyatı, s. 24-26

 • 2001, İstiqlalı tanrısı bilən şairin haqqa çağırış səsi. Filoloji araşdırmalar XIII kitab, Bakı, Şirvannəşr, s. 28-32

 • 2001, Dərdli-dərdli sürükləndim, inlədim… .Filoloji araşdırmalar, XV kitab. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, s. 45-50

 • 2001, Əhatəli və maraqlı tədqiqat. (Zeynalabdin Marağayinin «İbrahimbəyin səyahətnaməsi romanı» kitabına ön söz. Bakı, Elm nəşriyyatı, s. 3-6

 • 2001, Odlardan-alovlardan keçən şair. «Susmaram» kitabına ön söz. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 3-8

 • 2001, Tarix elminin böyük alimi. Bakı, Forumun materialları. 28 dekabr, s. 47-50

 • 2001, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı proqramı (bakalavr pilləsi üçün). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı,

 • 2002, Dünyanın dərdini qəlbində daşıyan insan. Bakı, Şirvannəşr,

 • 2002, Türkün dövlətçilik tarixi haqqında. Bakı, Forum. Dərc olunmuş materiallar, s. 29-35

 • 2002, Dildə, fikirdə, işdə birlik həyat həqiqətinə çevrilməlidir. Bakı, Bakı Universitetinin Xə­bər­ləri. Huma­nitar elmlər seriyası, №1, s. 55-59

 • 2002, Güney Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin bəzi məqamları. Bakı, Bakı Univer­sitetinin Xə­bər­ləri. Huma­nitar elmlər seriyası, №4, s. 44-49

 • 2002, Avrasiya məkanında Azərbaycanın yeri. «Dünya Azərbaycanlıları» dərgisi, №1, 2002 Quaker greek Dr. Mebane, №c 27302, USA (Dünya azərbaycan­lılarının konqresi nəşri, ABŞ), s. 31.-35

 • 2002, Qadın və siyasət. Türk dünyası qadınlarının I qurultayında mə­ruzə. Ankara, Türk yurdu yayınları, Nu:79, s. 267-269

 • 2002, Dünyanın dərdini qəlbində daşıyan insan. «Ümid çırağı» kitabı. Bakı, Şirvannəşr,

 • 2004, Demokratik Cümhuriyyət dövrü poeziyasında istiqlal və türkçülük ideyaları. «Təfəkkür» Universitetində «Azərbaycan di­li və ədəbiyyatının aktual problemləri» möv­zu­sunda keçirilən konfransın materialları. 25 fevral, s. 16-25

 • 2005, Böyük alim, cəsarətli insan. «Oğuz eli» dərgisi. Bakı. Azərbaycan nəşriyyatı, s. 19-20

 • 2005, Cənubi Azərbaycan poeziyasında Məhəmmədhüseyn Şəhriyar ənənələri. Elmi əsərlər, Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, №3, s. 52-58

 • 2005, Mühacirətin tanınmış simaları haqqında düşüncələr (I məqalə). Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri dərgi). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, №6(48), s. 119-121

 • 2006, Mühacir şair, mübariz insan. Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri dərgi). Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, №3(51), s. 74-76

 • 2007, “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabı. Cənubi Azərbaycanla bağlı hissələr:

 • 2007, Poeziya. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 202-211

 • 2007, Nəsr. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 211-224

 • 2007, Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 225-239

 • 2007, Bulud Qaraçorlu Səhənd. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 240-249

 • 2007, Məhəmməd Biriya. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 249-260

 • 2007, Səməd Behrəngi. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 260-270

 • 2007, Qülamhüseyn Sayedi. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 270-281

 • 2007, M.Gülgün. (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). Dərslik (2 cilddə). Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 24-34

 • 2007, Mühacirət ədəbiyyatında memuar yanrı (II məqalə). Bakı Universitetinin xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) №1, s. 30-34

 • 2007, Millət, hürriyyət və bəşəri duyğular şairi haqqında yeni kitab. Bakı, “Azərbaycan” dərgisi, №10, s. 176-180

 • 2007, Mühacirətdə yaranmış memuarlar haqqında düşüncələr. Bakı Universitetinin xəbərləri №2, s. 30-34

 • 2008, Necə ki, həyat var, şeir də vardır. Bakı Universitetinin xəbərləri №3, s. 49

 • 2008, «Azadlığın üfüqləri»ndə dolaşırkən. Filologiya məsələləri. AMEA, Bakı, Nurlan nəşriyyatı,

 • 2008, Milli bütövlüyə gedən yol. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi nəzəri dərgi. Bakı, 2008 (64), s. 79-81

 • 2008, Mir Cəlalın hekayələrində Cənubi Azərbaycan həyatının təsviri. Mir Cəlalın 100 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı Universiteti nəşriyyatı,

 • 2009, «Yarımçıq əlyazma» və yaxud tariximizin ibrət dərsləri. «Azərbaycan» jurnalı №1, s. 195

 • 2009, Tarixi həqiqətlərin bədii ifadəsi. Bakı Universitetinin xəbərləri №2, s. 55-60

 • 2010, Türkün böyük oğlu. Aida İmanquli­yevanın 70 illiyinə həsr olunmuş «Şərqşünaslığın aktual prob­lemləri» mövzusunda Respublika Elmi-Nəzəri konfransının materialları. Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 2001

 • 2010, Cənubun Böyük Şairi Məcid Səbbaqe İrani (Yalqız). Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 1 (72) Bakı, s. 120-122

 • 2010, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının böyük tədqiqatçısı. C.Xəndanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı: Elm və Təhsil, 20-21 may, s. 33-36

 • 2010, Ədəbiyyatımızın şah budağı. C.Xəndanın seçilmiş əsərləri 3 cilddə, 2-ci cild. 268 s. II cildin redaktoru

 • 2010, 21 Azər hərəkatı və onun nəticələri. Milli oyanış dərgisi, №2, s. 6-11

 • 2010, Yazıçının şəxsiyyət və bədii həqiqət axtarışları. «Müasir ədəbiyyat məsələləri» kitabı. Bakı: Elm və təhsil, s. 112-119

 • 2010, Ermenilerin tarihi gerçekleri saptırma qayretleri. «Azerbaycan» dergisi. Ankara, Nergiz matbaası Ahmet Ercan, Temmuz, s. 21-27

 • 2011, Böyük Şəhriyar haqqında yeni kitab. «Azərbaycan şərqşünaslığı» dərgisi xüsusi buraxılış, Şəhriyar 105. «Bakı, çap evi» nəşriyyatı, №2 (6)

 • 2011, Nurlu sabahlarda görüşənədək (Dağ cığırından başlanan yol kitabı. Qara Namazova həsr olunub). Bakı: Təhsil NMP, s. 133-138

 • 2011, Həyatdan sonrakı həyat (II məqalə). “Duyğulara iz saldı” kitabı. Bakı: Çaşıoğlu, s. 71-75

 • 2011, Gəncəli Səbahinin nəsrində sürgünlük və didərginlik motivləri. Filoloji araşdırmalar, Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 35-45

 • 2011, «Elçibey»de Musavatçılıq. Azerbaycan (Türk kültür dərgisi) Ankara, 59, sayı 379

 • 2012, Milli ve menevi azadlık mücahidi. «Anadolu» dərgisi Ankara Sayı 1, s. 1-5

 • 2012, Güney və Quzey şairlərinin poeziyasında həsrət və nisgil motivləri. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. №2. Bakı: Elm və təhsil, s. 23-30

 • 2012, Güney və Quzey yazarları arasında ədəbi əlaqələr. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri, Bakı: Elm və təhsil, s. 71-79

 • 2013, Əbədiyaşar Əbdülhəmid müəllim. «Bir işığın zərrələri» kitabı. Bakı, CBS mətbəəsi, s. 187-192

 • 2013, Müdrik alim, bəşəri insan. Ankara, Azərbaycan dərgisi, №10, s. 9-20

 • 2013, Qulamhüseyn Sayedi nəsrində psixologizm. Filoloji araşdırmalar, Bakı, «Azərbaycan» nəş.,

 • 2014, Azadlıq və istiqlal mücahidi. M.Ə.Rəsulzadənin 130 illiyinə həsr olun­muş Respublika Elmi-Nəzəri kon­fran­sı­nın materialları. Bakı, BDU, 19 may,

 • 2014, Mustical Discussion in poetry of contemporary poets of Azerbaijan. Interna­tional journal of Scientific Research. IIR. Vol 06. Issue, 02 Tehran

 • 2014, Güney Azərbaycan nəsrində naturalizm və magik realizmin banisi. Müa­sir ədəbiyyat məsələləri. III kitab. Bakı, Elm və Təhsil nəşriyyatı,

 • 2015, Güney Azərbaycanın ən müasir şair və yazıçıları. Azərbaycan Milli Ensik­lopediyası. V cild. Cənubi Azərbaycan. Ədəbiyyat.

 • 2015, İstiqlal idealı və istiqlal poeziyası (1970-1990). Bakı, Elm və təhsil, (kitaba ön söz)

 • 2015, “Əfsanədən həqiqətə” kitabına yazılmış ön söz. Bakı, Elm və Təhsil,

 • 2015, Filologiya fakültəsi magistrları üçün proqram (Güney Azərbaycan ədəbiyyatı). Bakı Universiteti nəşriyyatı,

 • 2015, Böyük fikir və məslək adamı. Müsavat qəzeti, 24 iyun,

 • 2015, Qarabağın qadın şairləri və onların çağdaş davamçıları. 27-30ada keçirilən konfransın materialları. Türkiyə, Azərbaycan dərgisi,

 • 2015, Avrasiya məkanında Azərbaycanın yeri və rolu (tarixi gerçəkliklər, mülahi­zələr və təkliflər) II məqalə. Kitabi-Dədə Qorqudun tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, 29 dekabr

 • 2015, Müdriklik çağında pərvanə kimi (II məqalə). “Türk xalqları ədəbiyyatının aktual prob­lem­ləri” mövzusunda Respublika Elmi kon­fransının materialları, 18 dekabr,

 • 2016, M.Ə.Rəsulzadənin “Əsrimizin Səyavuşu” əsərində türkçülük-turançılıq məfkurəsi və Azərbaycan problemi. Müasir Ədəbiyyat məsələləri. IV kitab. Bakı, Elm və Təhsil,

 • 2016, Vətəndaş şair – Bəxtiyar Vahabzadə. Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mər­hələsi. Akademik T.Hacıyevin 80 illik yu­bileyinə həsr olunmuş Respublika elmi kon­fransının materialları. 2 noyabr,

 • 2016, Atatürk və türk milliyyətçiliyi. 25.Yıl Armağanı özel sayı. Başkent orqanize, San bölgesi 22 cad. №8. Atatürkçü düşünce tarafından basılmışdır,

 • 2018, “Mir Cəlalın iki hekayəsində Güney Azərbaycan problemi”. Mir Cəlalın 110 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Elm və təhsil, səh. 118-125

 • 2018, “Əsrimizin Səyavuşu”nda Türkçülük – Turançılıq məfkurəsi və Azərbaycan problemi” (I məqlə). Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabı. Tarixi, siyasi və ədəbi kulturoloji müstəvidə. Bakı: Nurlar, s. 220-233

 • 2018, “Əsrimizin Səyavuşu”nda Türkçülük – Turançılıq məfkurəsi və Azərbaycan problemi” (II məqlə). Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabı. Tarixi, siyasi və ədəbi kulturoloji müstəvidə. Bakı: Nurlar, s. 192-220
Yüklə 225 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə