Ana sözleşmesiYüklə 77,19 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü77,19 Kb.
növüYazı

YİMPAŞ

(YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ)


ANA SÖZLEŞMESİKURULUŞ:

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında T. Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin ANİ surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1- Musa NARİN : T.C. Agah Efendi Mah. Şirin Sk. No: 20 YOZGAT

2- Nuri GÜNDÜZ : T.C. Aşağı Çatak Mah. Sungurlu Cd. No: 16 YOZGAT

3- Dursun UYAR : T.C. Eskipazar Mah. Meyveli Sok. No: 1 YOZGAT

4- İlyas ARSLAN : T.C. Kışla Mah. YSE Blokları No: 17 YOZGAT

5- M.Ali LEKESİZ : T.C. Kadir Çetin Cad. No: 28 YOZGAT

6- Davut YILMAZ : T.C. Sungurlu Cad. No: 16/B YOZGAT

7- Musa ASLAN : T.C. Tekke Mah. Ozan Bakkaliyesi YOZGAT
ŞİRKETİN ÜNVANI :
Madde 2- Şirketin unvanı YİMPAŞ Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.
MAKSAT VE MEVZUU :

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a- Her türlü motorlu taşıt alım-satım ve işletmeciliğini yapmak, petrol ürünleri satış istasyonları kurmak.

b- Her türlü gıda ve temizlik maddeleri üretim, tüketim ve ticaretini yapmak, mercimek, nohut, fasulye, fiğ, buğday, arpa,ekmek ve mamulleri üretmek, pazarlamak ve ihraç etmek, ham, yarı mamul ve mamul gıda maddelerini ithal ve ihraç etmek ve bunlarla ilgili ihalelere girmek.

c- İnşaat malzemeleri almak, satmak, imal etmek, inşaat müteahhitliği yapmak, toplu konutlar kurmak.

d- Dayanıklı ev aletleri tekstil ürünleri alıp satmak, tuhafiye, manifatura, kavafiye ve konfeksiyon üretimi için fabrikalar kurmak, üretimini, ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak ve bunlarla ilgili ihalelere girmek.

e- Her türlü mobilya mefruşat ve halı imal edecek fabrikalar kurmak, üretimini, alım-satımını, ihracatını ve ithalatını yapmak. Süs ve ziynet eşyaları imal ve ticaretini, ithal ve ihracını yapmak ve bunlarla ilgili ihalelere girmek.

f- Her türlü maden ruhsatı almak, ruhsatını aldığı madenlerin işletme ve arıtmasını, gerek ham, gerek yarı mamul ve gerek mamul olarak ticaretini,odun kömür alım satımını, ihracat ve ithalatını yapmak.

g- Turizm sektörü ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü faaliyetlerde bulunmak, turistik tesisler kurmak, otel, motel, tatil köyü, sahil kentleri ve siteler gibi tesisler inşa etmek, işletmek, organize etmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulmuş tesislere katılmak, kendine ait olanları satmak.

h- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü özel okullar, yurtlar, özel hastaneler, sağlık ocakları, sağlık klinikleri ve poliklinikleri kurmak, inşa etmek, devralmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve satmak.

ı- Her türlü baskı, dizgi, pikaj, montaj, grafik ve klişe işleri ile kitap, dergi, gazete ve broşürlerin basımını yapmak ve yaptırmak. Günlük, aylık, haftalık veya değişik periyotlarla kendi veya başkaları adına yayın çıkarmak; kitap, dergi, broşür ve gazete yayınlamak. Gerek kendisi ve gerekse başkaları tarafından çıkarılan her türlü yayın dağıtımını, toptan ve perakende pazarlamasını yapmak.

Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ve sinemalar için kısa ve uzun metrajlı konulu filmler ile her cins ve türde belgesel, haber ve tanıtım filmleri hazırlamak, hazırlatmak; film, video ve fotoğraf çekilmesi için gerekli stüdyo, laboratuar ve benzeri tesisler kurmak ve Pazarlamak. Film, video, multivizyon gibi gösteriler ve halkla ilişkiler gereği seminer ve toplantılar tertiplemek.

Her nevi reklamcılık yapmak ve bu konularda faaliyet gösterecek ajans ve benzeri işletmeler açmak.

Telif hakları satın almak, satmak, devretmek, devralmak.

Basım, yayın, sinema, video ve reklamcılık alanında ihtiyaç duyulan her nevi alet, makine ve cihazları ve bunların yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak, matbaalar kurmak.

Her türlü kağıt ve mamulleri ile bilgisayar ve benzeri cihazların kağıtlarının dahili ve harici ticaretini yapmak.

Her türlü bilgisayarın alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. Bunların bakımı, onarımı, tamiri, servis ve büro hizmetlerini sağlamak. Bu amaçla bilgisayar makineleri ve programlarının yedek malzemelerinin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

Her türlü kırtasiyenin imalatını, alımını, toptan ve perakende satımını, ithalat ve ihracatını yapmak ve bunlarla ilgili ihalelere girmek.

j- Şirket adına kayıtlı gayri menkulleri yukarıda sayılan şirket faaliyetlerinden dolayı yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyle dilediği banka, finans kurumu ile diğer kurum ve kişiler lehine her türlü şartlar dairesinde rehin (ipotek) verebilir. Şirket her türlü kamu kurum, kuruluş ve kişilere ait gayri menkulleri her türlü şartlarla kendi lehine rehin (ipotek) alabilir, menkul ve gayri menkullerle ilgili olarak intifa hakkı verebilir, alabilir.

Şirket sermayesinde pay sahibi olan veya sermayesine iştirak ettiği diğer şirketlerin ödünç para verme mevzuatına aykırı olamamak şartıyla her türlü finansman ihtiyaçlarını karşılamak için ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak krediler açabilir.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, bu şirketlerin bankalar, finans kurumları, diğer müesseseler ve şahıslardan alacakları kredi ve borçlar için ayni ve nakdi garanti verebilir, kefil olabilir, bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık kefalet dahil her türlü teminat alınabilir.

k- Şirket yukarıda sayılan maksat ve mevzuunun gerçekleştirebilmek için idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunabilir, hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık kurabilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir, vakıf kurabilir veya kurucu üye olarak katılabilir, kurduğu veya kurulmuş olan vakıflara bağış ve yardımda bulunabilir. Süpermarket, mağaza, toptan ve perakende satış yerleri, imalathane, eleme, paketleme ve ambalaj tesisleri kurabilir.

Mücevherat ve ziynet eşyaları satış yerleri açabilir, çiftlik ve mandıralar, petrol ürünleri satış istasyonları kurabilir, mümessillik, bayilik, temsilcilik ve acentalık alabilir, verebilir, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile her türlü menkul ve gayrimenkul kiralayıp kiraya verebilir, alabilir, satabilir.

Şirket her türlü arsa, bağ, bahçe, tarla ve bina alabilir, satabilir. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurabilir, ifraz, birleştirme yapabilir, kat karşılığı inşaatçılık yapabilir, satabilir.

l- Şirket, otopark, kafeterya, düğün salonları, kuru temizleme, ayakkabı tamiri ve lostra salonu işletmeciliği ve alım satımını yapabilir.

Yukarıdaki gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolla karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak zorunludur.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
Madde 4- Şirketin merkezi YOZGAT’tadır. Adresi Adnan Menderes Bulvarı No:190/21-YOZGAT’tır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ :

Madde 5- Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere Elli yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmak suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.


SERMAYE :
Madde 6- Şirketin sermayesi 50.000.- (Ellibin) TL. kıymetinde nama yazılı 8.477.636 (sekizmilyondörtyüzyetmişyedibinaltıyüzotuzaltı) hisseye bölünmüş olup, 423.881.800.000.-(Dörtyüzyirmiüçmilyarsekizyüzseksenbirmilyonsekizyüzbin)TL’dir.

  1. Bu artırımdan önce şirketin sermayesi olan 100.000.000.000.- TL’nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 323.881.800.000.- (Üçyüzyirmiüçmilyarsekizyüzseksenbirmilyon-sekizyüzbin) TL. sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, nakden ve defaten ödenmiştir.

İdare meclisi hisse senetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde birden çok payı kapsayacak kupürler halinde bastırmaya yetkilidir.
HİSSE SENETLERİ:
Madde 7- Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermaye artırımına gidildiğinde çıkarılacak hisse senetleri nama yazılı olabileceği gibi hamiline de olabilir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Hisse Senetlerinin devri konusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Madde: 8- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 11 (Onbir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

İlk yönetim kurulu üyesi olarak;

a) Musa NARİN d) İlyas ARSLAN

b) Nuri GÜNDÜZ e) M.Ali LEKESİZ

c) Dursun UYAR

seçilmişlerdir.


YÖNETİM KURULU’NUN SÜRESİ :

Madde: 9- Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri Yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyeleri’ni her zaman değiştirebilirler.YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde: 10- Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gereklidir.


ŞİRKETİ İLZAM :

Madde: 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması esastır.

Ancak Yönetim Kurulu Kararı ile idare işlerinin veya temsil yetkisinin tamamı veya bir kısmı Yönetim Kurulu Üyesi olan Murahhaslara veya şirket ortağı olsun veya olmasın atanmış müdürlere tek başlarına kullanmak üzere bırakılabilir.

Bu nevi kararlar tescil ve ilana tabidir. Yönetim Kurulu yetkili imzaları ve sahip oldukları yetkileri gösteren bir sirküler çıkarır.


YÖNETİM KURULU ÜYELERİ’NİN GÖREV TAKSİMİ :

Madde: 12- Yönetim Kurulu üyeleri seçimlerini müteakip aralarında bir başkan, başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.

Yönetim Kurulunun görev süresi 3 (üç) yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen kanuni şartları haiz bir şahsı geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETLERİ:

Madde: 13- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ücreti Genel Kurul’ca tespit edilir.


MURAKIPLAR:
Madde: 14- Genel Kurul gerek hissedarları arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçmez.

İlk murakıp olarak:

a- Musa ASLAN : T.C. Tekke Mah. Ozan Bakkaliyesi YOZGAT

b- Davut YILMAZ : T.C. Sungurlu Cad. No:16/B YOZGAT

c- Celal ÇİFTÇİ : T.C. Eskipazar Mah. YOZGAT

bir yıl süre ile seçilmişlerdir.MURAKIPLARIN GÖREVLERİ:
Madde: 15- Murakıplar T.T.K.’nun 353. maddesinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmaktan başka, şirketin iyi şekilde yönetiminin sağlanmasını ve şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurul’u toplantıya çağırmaya, toplantı gündemini saptamaya kanunun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidirler. Önemli ve acele nedenler ortaya çıktığında murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Kanun ve Ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.
MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ :

Madde:16- Murakıpların ücreti Genel Kurul’ca saptanır.


GENEL KURUL :
Madde: 17- Genel Kurullar, Olağan yada Olağanüstü toplanırlar: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K.’nun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda , kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

TOPLANTI YERİ :
Madde : 18- Genel Kurullar, şirketin merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :
Madde: 19- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiseri’nin bulunması ve toplantı zabıtlarını imza etmesi şarttır.

Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.


TOPLANTI VE KARAR NİSABI :

Madde: 20- Genel Kurul toplantıları, bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.


OY KULLANMA ŞEKLİ :
Madde: 21- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her bir hissesi için bir oyu olacaktır.
OYDAN MAHRUMİYET:

Madde: 22- Pay sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve furuu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.


VEKİL TAYİNİ :

Madde: 23- Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.


Şirkete hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21. Maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Ayrıca, vekil tayininde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine de uyulur.
İLANLAR :
Madde: 24- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. Maddesinin, 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 368. Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine de uyulur.


OYLARIN KULLANIM ŞEKLİ :
Madde: 25- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır. Vekaleten oy kullanma hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine de uyulur.
ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :
Madde: 26- Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu’nun bu konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

SENELİK RAPORLAR:
Madde: 27- Yönetim Kurulu ve murakıp raporları ile senelik bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul’da hazır bulunan hissedarların isim ve sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha Genel Kurul’un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilecek veya toplantıdaki komisere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.
SENELİK HESAPLAR :
Madde: 28- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden itibaren başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.
KARIN DAĞITIMI :
Madde: 29- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle tespit olunan safi kar aşağıdaki şekilde dağıtılır.

a- % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır.

b- Şirket Tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

c- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca tespit edilecek oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

d- Safi Kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra geriye kalan kısmı,umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmek veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e-Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.


Pay sahiplerine ikinci temettü olarak dağıtılan kar payı ile kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu’nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.
KARIN DAĞITIM TARİHİ:
Madde: 30- Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınamaz. Kar dağıtımı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine de uyulur.


İHTİYAT AKÇESİ:
Madde: 31- Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi Şirket sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa, yeniden %20’ye baliğ oluncaya kadar kanuni ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur.

Türk Ticaret Kanunu’nun 467. Maddesi Hükmü mahfuzdur. Kanuni ihtiyat akçesi münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçlarını hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

İhtiyari yedek akçe esas sermayenin yarısına ulaşıncaya kadar ayrılabilir.
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANASÖZLEŞME:
Madde: 32- Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi altı nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderecektir.
KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde: 33- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


DURSUN UYAR M. Ali LEKESİZ S. Metin YÜCEL

Yön. Kurl. Bşk Yön. Kurl.Bşk.Yrd Üye


M.Muti YAVUZ Fuat OKTAY Mustafa DAĞ İdris KARTAL

Üye Üye Üye Üye

Atilla ÇOBAN Yaşar KESKİN İsmet EKİNCİ Recep TARHANÜye Üye Üye Üye

Yüklə 77,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə