Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretuluiYüklə 1,18 Mb.
səhifə3/14
tarix25.01.2019
ölçüsü1,18 Mb.
#101825
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Termen ISJ: 18-27 februarie 2008
În cazul şcolilor care au incluse una sau mai multe structuri, catedrele vacante se constituie la nivelul şcolii cu personalitate juridică pe specialităţi, incluzând şi orele care se vor preda in locaţii diferite, cu precizarea la rubrica detalii post a numărului de ore care sunt disponibile în fiecare localitate în care există şcoala fără personalitate juridică (Art. 4(1) din Metodologie).

Nu se constituie catedre vacante titularizabile cu ore opţionale, exceptând unităţile de învăţământ cu un singur rând de clase, unde se pot constitui asemenea catedre, cu 1-2 ore opţionale şi unităţile de învăţământ/clasele cu predare în regim intensiv/bilingv/în limbile minorităţilor, în care se pot constitui catedre vacante titularizabile cu 1-4 ore opţionale.

În cazul catedrelor mixte, numite tradiţional mozaic, se precizează structura catedrei (numărul de ore din fiecare specialitate).

În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ (clase I-XIII sau V-XIII) postul vacant se publică pentru nivelul de învăţământ cel mai înalt, corespunzător unităţii şcolare şi postului didactic (Art. 2(pct. 3) din Metodologie).

În cazul catedrelor numite generic socio-umane (logică şi argumentare, psihologie, sociologie, cultură civică şi filosofie) se va preciza, la rubrica detalii post, numărul de ore pentru fiecare specialitate în parte.

În cazul disciplinelor tehnice şi al pregătirii/instruirii practice se vor comunica posturile cu precizarea exactă a specialităţii în conformitate cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar (accesibil pe internet la adresa http://personal.albanet.ro ).

În cazul CDŞ/opţionale se precizează denumirea opţionalului eventual disciplina înrudită la care poate fi ataşat (nu sunt admise comunicări de tipul: opţional – 2 ore!!!).

Vă rugăm să comunicaţi şi posturile, catedrele, orele disponibile pe care intenţionaţi să avizaţi continuităţi, completări de normă sau detaşări în interesul învăţământului. Comisia de mobilitate a respins multe dosare în anul şcolar precedent datorită faptului că aceste ore nu figurau în lista posturilor vacante/rezervate, listă care este transmisă ministerului şi publicată pe internet.


ATENŢIE!

Denumirea exactă a disciplinei/specialităţii postului se ia din Centralizator – această condiţie este impusă de publicarea posturilor pe internet în aplicaţia M.E.C.T. (Art. 2, pct. 2 din Metodologie).
 1. Completarea de normă


Completarea de normă se face pentru un an şcolar (anul şcolar 2008-2009), fără a modifica titulatura celui în cauză şi se referă la titularii aflaţi în restrângere parţială de activitate.

Completarea normei didactice se propune pentru cadrele didactice care rămân în încadrare cu cel puţin ½ normă în specialitate, potrivit art. 6(2) din Metodologie, conform actului de numire/transfer pe postul didactic/catedră.

În învăţământul gimnazial/şcoala de arte şi meserii (clasele a IX-a şi a X-a) din mediul rural, cu acordul cadrului didactic, norma didactică de predare a personalului didactic se poate constitui, în mod excepţional, din cel puţin 1/3 ore în specialitate şi restul din alte ore decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome cuprinse în planul de învăţământ, cu menţinerea drepturilor salariale (Art. 5 din Metodologie).

Completarea normei didactice se face prin decizia inspectorului şcolar general, la propunerea directorului unităţii şcolare la care este titular cel aflat în restrângere (Art. 6, 7 şi 8 din Metodologie).

În mediul rural, completarea normei didactice, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, la alte unităţi de învăţământ, se poate face cu acordul cadrului didactic, pe durata anului şcolar 2008-2009 sau pe durată nedeterminată în unităţi de învăţământ de acelaşi nivel, fapt consemnat în decizia de numire.

Realizarea normei didactice la nivelul şcolilor cu personalitate juridică se face cu norma de bază la şcoala-structură la care titularul a avut iniţial numirea şi după caz, cu completare la oricare din şcolile incluse în noua unitate creată. Aceste situaţii practic nu mai constituie o completare de normă, deoarece titularii unităţilor care au pierdut personalitatea juridică au decizii de numire actualizate pe noua unitate şcolară cu statut juridic. În consecinţă, aceste cazuri nu vor mai fi comunicate în situaţia titularilor care au nevoie de completarea catedrei în alte unităţi.

În cazul existenţei a două sau mai multe cadre didactice titulare la aceeaşi specialitate, pentru a stabili persoana căreia i se completează norma didactică, se aplică din Anexa nr. 2 la Metodologie, criteriile şi punctajele de la restrângerile de activitate.

Fac excepţie cadrele didactice care se încadrează în prevederile art. 13 alin. (4) lit. (c), art. 101 si art. 106 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.Se va întocmi de către fiecare şcoală cu personalitate juridică Situaţia titularilor care au nevoie de completarea catedrei (restrângere parţială de activitate) în anul şcolar 2008-2009, după modelul de mai jos. Vor fi precizate şi situaţiile de completare a normei la nivelul şcolii, cu ore în a doua specializare (în mediul urban), sau cu ore care să poată fi predate (este necesar acordul scris al titularului - mediul rural).

 • Situaţia titularilor care au nevoie de completare de catedră în unitatea proprie sau în alte unităţi de învăţământ (au minim 1/2 normă în specialitate în şcoala unde sunt titulari) se avizează de către Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi se înaintează spre analiză comisiei de mobilitate a I.Ş.J. Alba la biroul managementul resurselor umane.
Nr.

crt.

Numele şi prenumele

titularului

Titular la şcoala /

Şcolile

Specializările

din actele de studii

Număr ore asigurate în şcoală în

2008-2009

Specialitatea orelor

Număr ore necesare în altă unitate

Se propune completare la

(unităţile şcolare)

Observaţii – nr. ore / specialitatea orelor cu care completează norma

1.


Termen ISJ: 11-14 martie 2008


 • Dosarul cadrelor didactice nominalizate care solicită completarea normei didactice în anul şcolar 2008-2009, se va depune la I.Ş.J. Alba şi trebuie să conţină:

 • O cerere - acord privind completarea de normă în şcoală sau în altă unitate şcolară, eventual o propunere de soluţionare;

 • Copie după buletin / carte de identitate;

 • Copie după actul de numire/titularizare în unitatea/unităţile în care este titular;

 • Copie după actele de studii şi foaia matricolă;

 • O adeverinţă din partea consiliului de administraţie al şcolii din care să rezulte că persoana are asigurată în şcoală 1/2 normă în specialitate în mediul urban sau minim 1/3 normă în mediul rural şi că are nevoie de completare de catedră – eventual motivele imposibilităţii soluţionării în şcoală;

 • Copie după procesul verbal referitor la departajare prin aplicarea criteriilor şi punctajelor pentru evaluarea personalului didactic – Anexa 2 din Metodologie, în cazul în care există mai multe persoane la aceeaşi specialitate/catedră.

Atenţie! Completarea normei didactice în alte unităţi de învăţământ se realizează în şedinţă publică organizată în perioada 17-21 martie 2008.
Dosarele se înregistrează la I.S.J. Alba în perioada 11-13 martie 2008
 1. Întregirea normei didactice prin transfer

Există personal didactic cu titulatura în două sau mai multe unităţi şcolare. Cei în cauză pot cere întregirea normei într-o singură unitate dacă în unitatea respectivă se poate constitui o catedră întreagă.

Soluţionarea cererilor de întregire a normei se face în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar prin pretransfer sau transfer pentru restrângerea de activitate într-o singură unitate şi constă în schimbarea titulaturii din două sau mai multe unităţi şcolare, în una din aceste unităţi (Art. 6 alin. 1 din Metodologie).

Întregirea normei didactice se poate realiza conform specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii.

Situaţia cererilor de întregire a normei va fi înaintată la IŞJ Alba, după modelul de mai jos.


Nr.

crt.

Numele şi

prenumele

titularului

 • Unităţile şcolare la care este titular conform actului de numire/transfer

 • Specialitatea titulaturii

Specializările conform actelor de studii

Propunere

de întregire a normei în şcoala:

la catedra de:

Observaţii

(număr ore / săptămână,

specialitatea orelor)

1.
Termen ISJ: 27 februarie 2008


 • Titularii care solicită întregirea normei din două sau mai multe unităţi şcolare în una singură vor înregistra la I.Ş.J. Alba un dosar care va conţine următoarele documente:

 • O cerere a titularului referitoare la întregirea de normă;

 • Copie după buletinul de identitate / cartea de identitate;

 • Copie după actul de numire/titularizare în unităţile în care este titular;

 • Copii după actele de studii;

 • O adeverinţă din partea consiliului de administraţie al şcolii în care se solicită transferul, pentru întregirea normei, din care să rezulte existenţa catedrei solicitate.
Dosarele se înregistrează la ISJ Alba în perioada 11-14 martie 2008 1. Pretransferarea personalului didactic titular

Prin pretransfer un titular îşi modifică, la cerere, titulatura pe baza unui concurs de dosare, în urma ierarhizării candidaţilor prin punctaje atribuite în conformitate cu Anexa nr. 2 la Metodologie.

Efectuarea propriu-zisă a pretransferărilor se va face în şedinţă publică în intervalul 29-30 aprilie 2008. Graficul şedinţelor publice, pe specialităţi şi locul de desfăşurare, vor fi afişate la sediul IŞJ Alba în data de 28 aprilie 2008.

Posturile care se eliberează în timpul desfăşurării şedinţelor publice, dacă nu există restrângere de activitate în cadrul unităţii şcolare la specialitatea respectivă, se includ în listă şi pot fi solicitate de candidaţi.

Pretransferarea se realizează ţinând seama de prevederile art. 7, art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Centralizatorului.

Pretransferarea se realizează la cererea cadrului didactic, respectând următoarea ordine:a) în aceeaşi localitate, în ordinea descrescătoare a punctajului;

b) în localitatea de domiciliu, în ordinea descrescătoare a punctajului;

c) pentru apropiere de domiciliu, în ordinea descrescătoare a punctajului.

Cadrele didactice aflate în situaţiile de la punctele (b) si (c), vor face dovada domiciliului până la data de 28.03.2008, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate.

Cadrele didactice, aflate în situaţia de la punctul (c) nu sunt condiţionate de domiciliul în localitatea unde solicită pretransferul, dar trebuie să aibă domiciliul sau reşedinţa în judeţul în care solicită pretransferul.

Pretransferarea personalului didactic titular se poate realiza şi prin schimb de posturi, pe baza consimţământului scris al solicitanţilor, dacă aceştia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) provin din acelaşi mediu: urban - urban; rural - rural;

b ) funcţionează ca titulari în unităţi de învăţământ echivalente.
Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru pretransferări se afişează la sediul ISJ Alba şi pe INTERNET (http://www.portal.edu.ro şi http://personal.albanet.ro ) în data de 28 martie 2008.

Lista posturilor vacante transmisă iniţial de către unităţile şcolare este actualizată în baza de date a IŞJ Alba de către comisia de mobilitate în urma soluţionării completărilor de normă şi a întregirilor de normă, fără a mai fi necesară o retransmitere a ei din partea şcolilor. Această actualizare se face după fiecare etapă a mişcării de personal pe baza validării în consiliul de administraţie al ISJ Alba a rezultatelor repartizării computerizate şi ale şedinţelor publice.

Dacă apar situaţii speciale care generează modificarea listei posturilor vacante, unităţile şcolare vor anunţa de urgenţă ISJ Alba printr-o adresă în care consemnează poziţia din lista iniţială în care apare modificarea, eventual radieri/adăugări în listă şi argumentarea modificărilor solicitate.

Dosarele celor care solicită pretransfer vor fi înregistrate la IŞJ Alba în intervalul 8-14 aprilie 2008. Pentru pretransfer există cereri tip elaborate de M.E.C.T., anexate Metodologiei.


 1. Restrângerea de activitate


Restrângere de activitate are personalul didactic căruia, în anul şcolar 2008-2009, nu-i poate fi asigurată cel puţin 1/2 normă în specialitate, corespunzător actului de numire/transfer, în unitatea sau unităţile în care este titular. În mod excepţional, în mediul rural, în învăţământul gimnazial / şcoala de arte şi meserii norma didactică de predare se poate constitui din cel puţin 1/3 normă în specialitate şi restul din alte ore (cu acordul cadrului didactic; conform Art. 5 din Metodologie).

În cazul în care sunt mai mulţi titulari la o specialitate, pentru a se stabili care dintre aceştia intră în restrângere de activitate, se procedează la aplicarea Criteriilor şi punctajelor pentru evaluarea personalului didactic, conform - Anexei nr. 2 la Metodologie.

Titularului i se comunică în scris hotărârea consiliului de administraţie al unităţii şcolare care se referă la restrângerea sa de activitate pentru anul şcolar 2008-2009.

O copie a procesului verbal al consiliului de administraţie al şcolii, referitor la stabilirea persoanelor aflate în restrângere de activitate, va fi inclusă în dosarul pentru inspectorat al celor care solicită soluţionarea restrângerii.

În cazul în care un cadru didactic, declarat în restrângere de activitate, refuză să-şi întocmească dosarul pentru soluţionarea restrângerii, conducerea unităţii de învăţământ va întocmi dosarul acestuia şi-l va înainta la ISJ Alba în termen.

Soluţionarea cererilor de transferare pentru restrângere de activitate se face în următoarea ordine:


 1. restrângere de activitate în cadrul unităţii de învăţământ;

 2. restrângere de activitate la nivelul aceleiaşi localităţi/municipiul Bucureşti;

 3. restrângere de activitate la nivelul aceluiaşi judeţ;

 4. restrângere de activitate la unităţi de învăţământ din alte judeţe.

Cadrele didactice titulare care au decizia de numire/transfer în mai multe unităţi de învăţământ sau pe mai multe specializări sunt vizate de restrângere de activitate (Art. 25 pct. 1 din Metodologie).
La punctul V. (Activitatea metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative) din Anexa nr. 2 la Metodologie, se va folosi detalierea făcută în consiliul de administraţie al ISJ Alba, detaliere afişată şi publicată pe internet ( http://personal.albanet.ro ). La aceeaşi adresă de internet, precum şi în Ghidul pentru managementul resurselor umane se află publicată FIŞA DE EVALUARE pentru sesiunea de pretransfer / restrângere de activitate / detaşare la cerere / alte situaţii de departajare a personalului didactic – această fişă conţine şi detalierea punctului V din Anexa 2 la Metodologie.

Începând cu anul şcolar 2003-2004 cadrele didactice cu studii medii, titularizate pe o catedră de educaţie tehnologică îşi completează studiile printr-o formă de pregătire universitară în domeniul tehnic, silvic, economic sau agricol.

În perioada completării studiilor, cadrele didactice menţionate mai sus, care se află într-o formă de pregătire universitară în domeniul tehnic, silvic, economic sau agricol sunt considerate calificate, dacă pot dovedi cu documente faptul că au absolvit cu diplomă învăţământul universitar de scurtă durată în domeniul tehnic, silvic, economic sau agricol sau se află cel puţin în anul cinci de studii, în anul universitar 2007-2008. În perioada completării studiilor, norma didactică de predare pentru aceste cadre didactice se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 43 lit. (d) şi 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, iar salarizarea acestora se face conform studiilor absolvite.

După absolvirea învăţământului superior cu examen de licenţă/absolvire norma didactică de predare pentru aceste cadre didactice se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 43 lit. (c) şi 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, iar încadrarea şi salarizarea acestora se va face corespunzător funcţiei didactice de profesor la catedra de educaţie tehnologică ocupată.

Cadrele didactice, cu studii medii, titularizate pe o catedra de educaţie tehnologică, care, până la data soluţionării restrângerilor de activitate, nu fac dovada frecventării cursurilor universitare în domeniul tehnic, silvic, economic sau agricol, cel puţin în anul cinci de studii, în anul universitar 2007-2008, vor intra în restrângere de activitate, fiind transferate pentru restrângere de activitate pe catedre de pregătire/instruire practică în specialitate.

Cadrele didactice, cu studii medii, titularizate pe o catedră de educaţie tehnologică, care nu se află într-o formă de pregătire universitară cel puţin în anul cinci de studii, în anul universitar 2007-2008, în domeniul tehnic, silvic, economic sau agricol sunt considerate necalificate şi retribuite corespunzător.

Titularii aflaţi în restrângere de activitate nesoluţionată în anii precedenţi nu mai intră în competiţie cu ceilalţi titulari ai şcolii, lor li se actualizează punctajul şi participă la sesiunea de restrângere de activitate la nivelul inspectoratului şcolar (Art. 28 din Metodologie).
Situaţiile cadrelor didactice titulare care intră în restrângere de activitate începând cu data de 01.09.2008 şi a posturilor/catedrelor care intră în restrângere de activitate (posturi care nu sunt încadrate în prezent cu titulari dar se reduc în 2008-2009) vor fi comunicate la I.Ş.J. Alba, după modelul de mai jos.

Se actualizează şi se retransmite situaţia preliminară a restrângerilor de activitate din data de 25-30 ianuarie 2008.


Nr. crt.

Zona

Mediul

Unitatea/unităţile şcolare unde este titular cel care intră în restrângere

Numele şi prenumele titularului care intră în restrângere

Specializările titularului,

conform actelor de studii

Specialitatea postului/

catedrei

pe care este titular

Nivel

de învăţământ

Nr. ore

în catedră

2008 – 2009 (dacă rămân)

Punctaj cf. Anexei 2

Motivul restrângerii

Observaţii

1.Termen ISJ: 27 februarie 2008
Se mai pot face corecţii la lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate până la data de 4.04.2008. Până atunci se fac inspecţii şcolare la clasă pentru departajare, dacă este cazul (în situaţiile în care punctajul acordat unor cadre didactice aflate în competiţie pentru menţinerea pe post, diferă până la maximum un punct ). Lista definitivă cu personalul didactic care intră în restrângere de activitate începând cu data de 01.09.2008 va fi afişată la sediul ISJ Alba în data de 07.04.2008.

Pentru soluţionarea pretransferărilor şi a restrângerilor de activitate va fi afişată o listă unică de posturi fiind marcate posturile destinate restrângerilor de activitate. Lista va fi afişată în data de 28 martie 2008 în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar.

Un post declarat vacant pentru soluţionarea restrângerilor de activitate nu poate fi folosit pentru pretransferări chiar dacă la sfârşitul şedinţei publice a rămas vacant (Art. 19 pct. 4 lit. b din Metodologie).

Posturile destinate pretransferărilor pot fi ocupate şi de cei aflaţi în restrângere de activitate dacă formulează o cerere în acest sens; de asemenea, posturile devenite vacante în timpul şedinţei de pretransferări, pot fi ocupate de titularii care solicită pretransfer sau de cei aflaţi în restrângere de activitate.

Restrângerile de activitate nesoluţionate prin transfer, după epuizarea tuturor posturilor vacante la nivelul localităţii şi al judeţului, se vor soluţiona prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre rezervate.

Titularii pretransferaţi în anii precedenţi sau transferaţi pentru soluţionarea restrângerii de activitate pe catedre / posturi cu viabilitatea de 1-3 ani nu intră în restrângere la sfârşitul perioadei respective. Statutul personalului didactic şi Metodologia nu impun o anumită viabilitate a postului pentru a fi utilizat la soluţionarea pretransferărilor sau a restrângerilor de activitate. Singura condiţie este ca postul respectiv să fie vacant.Dosarele celor care solicită transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate vor fi înregistrate la IŞJ Alba în intervalul 08 - 18 aprilie 2008. Pentru transfer există cereri tip elaborate de M.E.C.T., anexate Metodologiei.

Şedinţele publice pentru pretransferare şi soluţionarea restrângerilor de activitate se desfăşoară la sediul ISJ Alba în perioada 29-30 aprilie 2008, pe specialităţi, după un grafic ce va fi afişat în data de 25.04.2008.

Cadrului didactic aflat în restrângere de activitate căruia i s-a atribuit un post didactic/catedră din oficiu şi care nu se prezintă la postul atribuit i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 115-123 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.


 1. Concedii fără plată, concedii pentru creşterea şi îngrijirea copilului

Cererile de concediu fără plată pentru anul şcolar 2008-2009 vor fi înregistrate, analizate şi soluţionate în consiliul de administraţie al ISJ Alba.

Cererea, vizată de directorul unităţii şcolare, trebuie să conţină următoarele date:


 • Numele şi prenumele titularului;

 • Unitatea de învăţământ unde este titular şi specialitatea postului/catedrei;

 • Tipul de concediu pe care îl solicită şi perioada de concediu solicitată;

 • Copie după carnetul de muncă din care rezultă că se încadrează în prevederile Art. 102 alin. (1) sau alin (2) din Statutul personalului didactic referitoare la dreptul la concediu fără plată;

 • Dovada participării la o formă de pregătire/perfecţionare, facultate, masterat, doctorat în cazul concediilor pentru studii;

 • Adeverinţă din care să rezulte că persoana respectivă se află în faza redactării tezei de doctorat pentru concediul plătit conform Art. 103 lit. (d).

Directorii unităţilor şcolare vor comunica personalului didactic interesat faptul că solicitarea concediului fără plată (depunerea cererilor vizate de conducerea şcolii şi a copiei după carnetul de muncă) implică respectarea art. 16 alin. 5, art. 102 alin. (1, 2) şi art. 103 lit. (d, g) din Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificat şi completat.

Cererile de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului, înaintate de unul din părinţi, trebuie însoţite de o copie după certificatul de naştere al copilului. Se pot aproba concedii pentru creşterea şi îngrijirea copilului după trecerea a 42 de zile de la naşterea copilului.

În cerere se precizează numele complet al solicitantului, postul didactic/catedra, unitatea de învăţământ la care este încadrat şi se precizează clar intervalul de timp solicitat.

La cerere se anexează declaraţia celuilalt părinte din care să rezulte că acesta nu beneficiază de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului. Trebuie făcută dovada faptului că persoana respectivă a lucrat perioada minimă legală înainte de solicitarea concediului.

Concediile prenatale şi de lăuzie sunt de competenţa unităţilor şcolare – nu se emit decizii ISJ pentru aceste perioade de timp.


 1. Detaşarea în interesul învăţământului

Detaşarea în interesul învăţământului se face prin concurs specific, cu respectarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 80, art. 81 din Metodologie.

Concursul specific constă în analiza de către inspectorul de specialitate a curriculum-ului vitae, în care cadrul didactic solicitat îşi prezintă activitatea profesională, didactică şi ştiinţifică, susţinută prin documente justificative.

Detaşarea în interesul învăţământului se face pentru ocuparea unor posturi didactice din unităţi de învăţământ: grădiniţe, şcoli sau clase alcătuite din elevi capabili de performanţe, la grupe, inclusiv de preşcolari, sau clase alcătuite din copii cu cerinţe speciale de educaţie, unităţi pilot, unităţi de aplicaţie, unităţi deficitare în personal didactic şi pentru asigurarea conducerii unităţilor de învăţământ, precum şi în funcţii de îndrumare şi control.Dosarul pentru detaşare în interesul învăţământului trebuie să conţină:

 • cerere-acord din partea cadrului didactic titular (există cerere-tip anexă la Metodologie);

 • actele prevăzute în cererea-acord, certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii şcolare sau de către inspectorul cu managementul resurselor umane;

 • solicitare scrisă formulată de unitatea şcolară primitoare;

 • propunerea de detaşare formulată de inspectorul şcolar de specialitate;

 • copie după actul de titularizare/numire în învăţământ;

 • copie după buletinul/cartea de identitate;

 • copie după carnetul de muncă;

 • curriculum vitae şi documente justificative.

Soluţionarea cererilor de detaşare în interesul învăţământului se face la nivelul inspectoratului şcolar, în consiliul de administraţie; rezultatele vor fi afişate în 15.05.2008.

În şedinţa consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar în care se aprobă


detaşările în interesul învăţământului pentru anul şcolar 2008-2009, inspectorii de
specialitate vor prezenta un raport, în baza analizei informaţiilor primite de la
conducerile unităţilor de învăţământ.

Termen de depunere a dosarelor la ISJ Alba: 7-12 mai 2008 1. Titularizarea

Candidaţii care obţin la concursul naţional din 16 iulie 2008 minimum media 7,00 se pot titulariza, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile, din lista afişată pentru concurs, prin repartizare computerizată.

Dosarele pentru concurs se depun în intervalul 02-20 iunie 2008. Cererile tip pentru înscriere se găsesc în Anexa nr. 13 la Metodologie. Candidaţii îşi validează fişa de înscriere la concurs, adică vor certifica prin semnătură faptul că datele personale introduse de operatori în sistemul informatic centralizat sunt corecte. Validarea fişelor de înscriere se face în perioada 30.06.2008 – 09.07.2008.

Titularizarea se poate face numai prin repartiţie computerizată coordonată de minister. În vederea repartizării computerizate candidaţii completează fişa cu opţiuni în perioada 28-29 iulie 2008. Aceste opţiuni se introduc în sistemul informatic al M.E.C.T. şi constau în comunicarea de către candidat a codurilor posturilor solicitate. Candidaţii care nu depun fişa de opţiuni, conform graficului, nu vor fi repartizaţi.

Posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs se propun de către comisia de mobilitate a personalului didactic spre aprobare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, din lista posturilor didactice/catedrelor vacante cu viabilitate de cel puţin 4 (patru) ani şcolari, în funcţie de: evoluţia demografică, planurile de şcolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal şi evoluţia planurilor de învăţământ.

Pentru anumite posturi/catedre prevăzute în Metodologie candidaţii trebuie să susţină probe practice /orale sau teste de limba română/străină/maternă. Aceste probe se susţin în perioada 11-14 iulie 2008.

Candidaţii repartizaţi computerizat pe posturi titularizabile în data de 30.07.208 se vor prezenta la post/catedră la data de 1 septembrie 2008. În cazul neprezentării la post, în termen de 3 (trei) zile, se revocă numirea (Art. 69, pct. 7 din Metodologie).


 1. Detaşarea la cerere

Detaşarea la cerere se face cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. e) şi art. 15 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Cadrele didactice care au statut de detaşat la cerere în anul şcolar 2007-2008 pot solicita continuitatea pe post în anul şcolar 2007-2008 în următoarele condiţii:

Au participat la concursul naţional de ocupare a posturilor din iulie 2007 şi au obţinut minimum media 5,00 în specialitatea postului;

Au fost repartizate prin detaşare la cerere începând cu 01.09.2007 în şedinţă publică;

Au avizul consiliului de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ – termen 23 mai 2008;

Au obţinut calificativul “Foarte bine”;

Nu au beneficiat de detaşare la cerere şi în anul şcolar 2006-2007.

Detaşarea la cerere se dispune anual, prin decizie a inspectorului şcolar general, pe o perioadă de cel mult doi ani consecutivi. Cadrele didactice care solicită continuitate pe post în anul şcolar 2008-2009 prin detaşare la cerere vor înregistra un dosar la ISJ Alba.Termen ISJ : 02-20 iunie 2008

Lista cu numele cadrelor didactice care au obţinut detaşare la cerere prin continuitate va fi afişată la ISJ Alba în data de 04.08.2008. • Cadrele didactice, participante la concursul naţional din 16 iulie 2008 se pot detaşa la cerere dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

Au depus dosarul de înscriere la concursul naţional - 2008 în intervalul 02-20 iunie 2008;

Au obţinut la concurs media minimum 5,00;

Au dreptul la detaşare la cerere conform art. 15 din Legea 128/1997;

Se poate obţine detaşarea la cerere în urma rezultatelor la concursul naţional din 16 iulie 2008 sau prin concurs specific.

Concursul specific constă în evaluarea de către comisia de mobilitate şi acordarea punctajului, rezultat prin aplicarea criteriilor şi punctajelor, prevăzute în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din Metodologie, activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrului didactic, în baza documentelor justificative anexate la cererea de înscriere.

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor, prin detaşare la cerere, se face în şedinţa publică, organizată la nivel judeţean, în perioada 23-24 august 2008 prevăzută în Calendar, la data stabilită de inspectoratul şcolar, în ordine, de către:a) cadrele didactice titulare rămase nerepartizate, care au participat la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile din 2008 şi au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci), care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor obţinute la concurs;

b) cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice, în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta Metodologie.

La această etapă pot participa şi cadrele didactice titulare anterior concursului din 2008, transferate în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din iulie 2008 sau a concursului organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de


Guvern nr. 1942/2004, sesiunea iunie-iulie 2008.

Cadrele didactice numite în urma concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante pot beneficia de detaşare la cerere, în baza punctajului, în primul an după concurs, cu avizul M.E.C.T. în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar.
 1. Suplinirea posturilor didactice/catedrelor cu personal calificat

Cadrele didactice calificate pot fi repartizate pe posturi, în şedinţă publică, astfel: • prin continuitate la suplinire pe baza rezultatelor la concursurile naţionale din iulie 2006 sau iulie 2007;

 • pe baza rezultatelor concursului naţional din 16 iulie 2008, dacă nu au obţinut titularizarea prin repartizare computerizată;

 • pe baza rezultatelor concursului pentru suplinitori calificaţi, organizat de ISJ în data de 22 august 2008;

 • Pentru concursul suplinitorilor calificaţi organizat de ISJ Alba în data de 22 august 2008 se fac înscrieri în perioada 18-19 august 2008. Candidaţii înscrişi la concursul naţional din iulie 2008 şi care nu au participat la acesta sau au obţinut note sub 5,00 vor proceda doar la revalidarea fişelor de înscriere în acest interval: 18-19 august 2008, dacă doresc să participe la concursul din 22 august 2008.

Pentru candidaţii care nu au susţinut proba practică în 11-14 iulie 2008 sau au fost respinşi la aceasta, se desfăşoară probe practice şi teste de limba română / străină în data de 20 august 2008.


 • Cadrele didactice cu statut de suplinitor calificat în anul şcolar 2007-2008 pot solicita continuitatea pe post/catedră în anul şcolar 2008-2009 în următoarele condiţii:

 • Au participat la concursul naţional de ocupare a posturilor din iulie 2006 şi/sau iulie 2007 şi au obţinut minimum media 5,00 în specialitatea postului;

 • Au fost repartizate pe posturi prin suplinire începând cu data de 1 septembrie, computerizat sau în şedinţă publică;

 • Au avizul consiliului de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ – termen: 23 mai 2008;

 • Au obţinut calificativul “Foarte bine”;

 • Mai există în anul şcolar 2008-2009 cel puţin ½ normă asigurată în specialitatea la care au susţinut proba de concurs.

Pentru a obţine avizul consiliului de administraţie al unităţii / unităţilor şcolare, candidaţii se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ până la data de 12 mai 2008.

Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se vor folosi criteriile din Anexa nr. 2, din Metodologie. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin suplinire până la data de 23 mai 2008,sub forma unei adeverinţe care se anexează la dosarul ce va fi depus la ISJ Alba.Termen de depunere a dosarelor la inspectorat : 02-20 iunie 2008
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor, de către suplinitorii calificaţi, se face în şedinţa publică, organizată la nivel judeţean, în perioada 26 august - 1 septembrie 2008 prevăzută în Calendar, conform graficului pe specialităţi stabilit de inspectoratul şcolar, în ordinea următoare, de către:


 1. candidaţii care îndeplinesc condiţiile pentru aprobarea continuităţii prevăzute în art. 84 alin. (2) din Metodologie (dosare depuse în intervalul 02-20 iunie 2008).

 2. candidaţii participanţi la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 2006 sau 2007 care au obţinut minimum media 7,00 (şapte), ale căror posturi au fost ocupate de către titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificării planului de şcolarizare/planului de învăţământ/reorganizării reţelei şcolare. Cadrele didactice aflate în aceasta situaţie se înscriu la inspectoratele şcolare, în perioada 02-20 iunie 2008.

 3. candidaţii participanţi la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile din 16 iulie 2008, care au obţinut minimum media 5,00 (cinci). Candidaţii prevăzuţi la punctul 2, care participă şi la concursul naţional din iulie 2008 cu medie minim 5,00, pot opta pentru media cea mai mare obţinută la concursurile naţionale din iulie 2006, 2007 sau 2008.

 4. cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul naţional din iulie 2007 în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor, cu respectarea prevederilor de la art. 84 alin. (9) din Metodologie.

 5. cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul naţional din 2006 în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor, cu respectarea prevederilor de la art. 84 alin. (9) din Metodologie.

 6. candidaţii care au participat la concursul pentru suplinire, cu probe scrise în profilul postului, organizat de inspectoratul şcolar în 22 august 2008 şi care au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci) în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor.

 7. cadre didactice calificate cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din 2008 şi care au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor.

 8. institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul naţional din iulie 2008 şi care au obţinut la acesta cel puţin nota/media 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor.

 9. cadre didactice calificate cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul pentru suplinire din 22 august 2008 şi care au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor;

 10. institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul pentru suplinire din 22 august 2008 şi care au obţinut la acesta cel puţin nota/media 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor.

 11. candidaţi participanţi în alte judeţe la concursul naţional din iulie 2008, rămaşi nerepartizaţi şi care au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci).

 12. candidaţii participanţi în alte judeţe la concursul pentru suplinire din 22 august 2008 rămaşi nerepartizaţi şi care au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor.

Încadrarea personalului didactic suplinitor calificat se face, prin decizie a inspectorului şcolar general, pentru perioada 01.09 - 31.08 a fiecărui an şcolar sau până la revenirea titularului la post pentru personalul didactic suplinitor calificat încadrat pe posturi didactice/catedre rezervate, dar nu mai târziu de 31.08 a fiecărui an şcolar.

Suplinitorii calificaţi repartizaţi în şedinţa publică din 26 august – 01 septembrie 2008 pot participa, dacă este cazul în data de 04 septembrie 2008 la o şedinţă publică pentru corecturi.

Suplinitorii calificaţi, nerepartizaţi în şedinţa publică din 26 august – 1 septembrie 2008 pot participa şi la şedinţa publică organizată pentru repartizarea de ISJ Alba în 11-15 septembrie 2008, având prioritate înaintea cadrelor didactice asociate/pensionate şi a suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului.
 1. Cumulul, personalul asociat şi plata cu ora

Orele rămase neocupate, după aplicarea dispoziţiilor art. 84 din prezenta Metodologie, se atribuie de către directorul unităţii de învăţământ, prin cumul sau plata cu ora, cu avizul inspectoratului şcolar, cadrelor didactice titulare în unitatea de învăţământ, cadrelor didactice asociate sau cadrelor didactice pensionate, care îndeplinesc condiţiile de studii necesare pentru ocuparea acestor ore vacante/rezervate conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi prezentei Metodologii, precum şi condiţia prevăzută de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995.

Directorul unităţii şcolare face propunerea de încadrare (în sensul că avizează favorabil cererile tip) iar decizia este emisă de inspectorul şcolar general.

În propunerile de încadrare a titularilor cu ore suplimentare se va ţine cont de prevederile art. 88 alin. (3, 4) din Metodologie care limitează la ½ normă de predare încadrarea la cumul a titularilor şi la 1 normă pentru învăţători şi educatoare.Cererile titularilor, centralizate pe unităţi şcolare, avizate de consiliul de administraţie al şcolii, vor fi depuse de către directori la ISJ Alba în intervalul 2-3 septembrie 2008. Soluţionarea cererilor se va face în perioada 8-10 septembrie 2008.

Dosarele personalului didactic asociat şi ale pensionarilor, avizate de directorul unităţii şcolare, vor fi depuse la ISJ Alba în intervalul 23-27 iunie 2008 sau în perioada 2-3 septembrie 2008.

Repartizarea în sistemul cumul / plata cu ora a cadrelor didactice asociate / pensionate pe orele rămase libere în urma şedinţei publice pentru suplinitorii calificaţi se va face în perioada 08-10 septembrie 2008.

Încadrarea pe post se va face astfel:


 1. pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie, conform cu structura anului şcolar pentru personalul didactic titular şi asociat sau până la revenirea titularului la post pentru personalul didactic titular şi asociat încadrat prin cumul sau plata cu ora pe posturi didactice/catedre rezervate;

 2. pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecărui an şcolar pentru personalul didactic pensionat sau până la revenirea titularului la post pentru personalul didactic pensionat încadrat pe posturi didactice/catedre rezervate, dar nu mai târziu de 31 august a fiecărui an şcolar.
 1. Suplinirea posturilor didactice/catedrelor cu personal didactic cu alte specializări decât cele corespunzătoare postului / studii medii

Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate, după încadrarea personalului didactic calificat pot fi ocupate de către absolvenţii învăţământului superior/mediu-pedagogic cu alte specializări decât ale postului/catedrei, cu respectarea prevederilor legale. Încadrarea se va face în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor obţinute la concurs, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, astfel: 1. pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecărui an şcolar pentru absolvenţii învăţământului superior cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei sau până la venirea unui cadru didactic calificat.

 2. pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie conform cu structura anului şcolar pentru absolvenţii învăţământului mediu cu alte specializări decât ale postului didactic/catedre sau până la venirea unui cadru didactic calificat.

În mod excepţional, în lipsa personalului didactic calificat, pot fi încadraţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, de cel mult un an şcolar (15 septembrie-15 iunie) sau până la venirea unui cadru didactic calificat, suplinitori fără studii corespunzătoare, care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat, şi care sunt testaţi prin interviu şi lucrare scrisă în profilul postului solicitat. Testarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului se face în data de 8 - 9 septembrie 2008, numai pentru specialităţile la care au rămas posturi/catedre neocupate.

Depunerea şi înregistrarea cererilor suplinitorilor fără studii corespunzătoare în vederea testării se face în perioada 2 - 3 septembrie 2008.

În şedinţa publică din 11-15 septembrie 2008, organizată de IŞJ Alba, posturile didactice/catedrele şi orele rămase vacante/rezervate după operaţiunile prevăzute în art. 86 din Metodologie, se ocupă, în ordine, de către:
cadrele didactice titulare care solicitată detaşare la cerere conform art. 83 alin. (11) din Metodologie în ordinea punctajului;

suplinitorii fără studii corespunzătoare postului didactic testaţi prin interviu şi lucrare scrisă în profilul postului solicitat, care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) în ordinea prevăzută la art. 95 din Metodologie.
 1. Actualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante, transmisă la ISJ Alba până în data de 27 februarie 2008 este de referinţă, pe baza acesteia se rezolvă toate etapele mişcării de personal.

Având în vedere stadiul de proiect al multor date pe care s-a constituit această listă, este posibil să apară modificări pe parcurs.

Important este ca aceste modificări să fie semnalate în scris şi transmise la ISJ Alba imediat ce s-au produs.Nu se va retransmite toată lista iniţială modificată pentru că nu ne permite timpul să reintroducem toate datele sau să verificăm toate posturile/catedrele de la toate unităţile şcolare.

Vă rugăm, să comunicaţi cu precizie doar poziţia din lista iniţială unde a apărut modificarea sau numai postul care a apărut în plus!

Toate aceste modificări trebuie comunicate de către ISJ Alba, ministerului, aprobate la nivel de director general şi introduse în sistemul informatic centralizat, după aprobare, respectiv deblocarea aplicaţiei.

Este motivul pentru care lista iniţială cu posturi/catedre vacante, transmisă de unităţile şcolare inspectoratului, trebuie alcătuită cu foarte mare responsabilitate.

După fiecare etapă a mişcării de personal se fac actualizări ale listei de către serviciul resurse umane în sensul că posturile ocupate se blochează în sistemul informatic trecându-se numele ocupantului iar posturile nou apărute după pretransfer sau detaşare se includ în listă. De aceea nu este necesar să comunicaţi astfel de actualizări.

Pentru pretransferare şi transferare pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, termenul limită până la care se mai poate modifica lista posturilor vacante este 26 martie 2008.

Pentru concursul naţional, termenul limită până la care se mai poate modifica lista posturilor vacante titularizabile şi lista posturilor vacante/rezervate netitularizabile, este 23 mai 2008.

Pentru detaşarea la cerere , termenul limită până la care se mai poate modifica lista posturilor vacante/rezervate este 01 august 2008.

Pentru suplinire calificată, termenul limită până la care se mai poate modifica lista posturilor vacante/rezervate este 24 august 2008.

Pentru suplinire necalificată, termenul limită până la care se mai poate modifica lista posturilor vacante/rezervate este 5 septembrie 2008.
Vă rugăm să prezentaţi în consiliile profesorale Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul nr. 2573/09.11.2007 şi să afişaţi în unitatea şcolară Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2008-2009, aprobat prin ordinul de ministru 2572/09.11.2007.


Yüklə 1,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə