AnoniM Şİrketler- liMİted şİrketler kuruluş İŞleminde istenen evraklar listesiYüklə 27,36 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü27,36 Kb.
#95491
növüYazi


2ANONİM ŞİRKETLER- LİMİTED ŞİRKETLER KURULUŞ İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR LİSTESİ

- Dilekçe

- Noter onaylı 2 adet asıl anasözleşme (bir adedi imza asılları bulunan olmak zorunda), 1 adet anasözleşme fotokopisi (ANASÖZLEŞME İÇİNDE TC KİMLİK NOLARININ YAZILMASI ZORUNLUDUR.)

NOT: ANASÖZLEŞMELER NOTER TASDİK TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇİNDE TESCİL EDİLMEK ZONUNDADIR.

- 3 takım asıl imzalı şirket kuruluş bildirim formu (çalışan işçi sayısı kuruluşta bildirilecekse 4 takım hazırlanacak.)

- Ortak ve Yetkililerin ikametgah belgesi, arkasına isim yazılmış birer adet fotoğrafı.

- Odamız tarafından verilen TST 29’a göre taahhütname

- Noterden imza beyannamesi (Şirket ünvanı altında )

-Sermayenin on binde 4 ünün yatırıldığına dair makbuzun aslı (T.C. Ziraat Bankası )

- Odamız tarafından verilen Beyanname (şirket yetkilisi tarafından imzalı olacak)

KURUCU ORTAKLARIN ARASINDA TÜZEL KİŞİLİK VARSA;


- Tüzel kişiliğin iştirak edeceği sermaye miktarının ve temsilcisinin belirtildiği noter tasdikli iştirak kararı

--Tüzel Kişiliğin bağlı olduğu Ticaret Sicil Memurluğundan Ticaret sicil tasdiknamesi

- Tüzel kişiliğin en son temsilcilerinin belirtildiği Ticaret Sicil gazetesi.

- Tüzel kişilik temsilcisi şirket müdürü/ yön.kur.üyesi olacak ise hangi tüzel kişiliğin temsilcisi olduğu anasözleşmede belirtilecektir.DİKKAT: YAZILAN ADRES TÜİK STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR. İLÇE-MAHALLE-CADDE-SOKAK İSİMLERİ DÜZGÜN VE DOĞRU YAZILMALIDIR.

-Sigortacılık alanında faaliyet gösterecek limited şirketlerin minimum sermayesi 25.000 TL olmalıdır.

5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU & SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ (www.sigorta.org.tr) KAPSAMINDA “SİGORTA ACENTELİĞİ/ARACILIK HİZMETLERİ” İLE İŞTİGAL EDECEK ŞİRKETLERİN SEKTÖRLE İLGİLİ YAYINLANANAN MEVZUATA UYGUNLUĞU SAĞLANIYORSA KAYITLARI YAPILABİLMEKTEDİR.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Kurucular arasında yabancı uyruklu gerçek şahıs varsa pasaportun aslı ile ibraz edilmesi halinde fotokopisi veya noter tasdikli örneği, tüzel kişilerde ise ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (Apostil şerhini içeren) ve şirketin kayıtlı bulunduğu Sanayi ve /veya Ticaret Odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi.

- Kurulacak Anonim Şirkete sermaye olarak konan her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı.

- Kurulacak Limited Şirkete sermaye olarak konan her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya YMM Raporu

- Kurulacak şirkete menkul kıymetin sermaye olarak konulması halinde bunun tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya YMM. Raporu ve faaliyet belgesi aslı.- Ayni sermaye gayrimenkul ise üzerinde takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı.

- Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile ( tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

- Kurucu şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği.

- Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi.

- Özel güvenlik alanında faaliyette bulunacak şirketlerin faaliyet konusu sadece güvenlik ve koruma hizmeti olmalıdır.

- Dış ticaret firmaları amaç ve konusunda ticareti yapılan tüm malları saymak yerine sektör adı belirtilmelidir. Örneğin gıda sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithali, ihraci gibi.

- Şirket sermayesinde ferdi işletme devri ile ayni sermaye ile kurulacak ise bilirkişi raporu ve mahkeme kararı gelecektir. Örnek sermaye maddesi aşağıdadır.

ORTAKLARIN ARASINDA 18 YAŞINDAN KÜÇÜK VARSA ;


- Kayyum tayinine dair mahkeme kararı (Anne veya Babanın ortak olduğu durumlarda)

- Anne ve Babası şirkete ortak değilse anne veya babasının velayetiT.SİCİL HİZMETLERİ: 320,00 TL

İLAN BEDELİ: ANASÖZLEŞME UZUNLUĞUNA GÖRE DEĞİŞİR. KELİMESİ 23 KR.

KAYDİYE BEDELİ: EN DÜŞÜK SERMAYE 5.000,00 TL İÇİN KAYDİYE 210,00 TL OLUP EN YÜKSEK SERMAYE 50.000,00 TL VE FAZLASI İÇİN KAYDİYE 320,00 TL dir..

Dikkat: arka sayfada yeni kurulacak şirket ünvanları ve anasözleşmeleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

YENİ KURULACAK ŞİRKETLERDE UNVAN SORGULAMAwww.sanayi.gov.tr adresinden unvan sorgulama ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin sitesinden unvan sorgulama yapılabilir. Sicil gazetesinin web adresine www.ticaretsicil.gov.tr adresinden ücretsiz üye olarak sorgulamadan unvan sorgulamaya girerek kontrol edilebilir.  • Şirket unvan sorgulama

ÇIKAN EKRANDA HİÇ BİR İL SEÇMEDEN SADECE ÜNVANDA DÜŞÜNÜLEN KÖK KELİME VE 3 İŞ KONUSU TEK TEK YAZILARAK UNVAN SORGULAMA YAPILACAKTIR.


ÖRNEK;
DÜŞÜNÜLEN ÜNVAN “ ELMAS MADEN İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.” İSE ÇIKAN EKRANA SADECE ;

  • ELMAS MADEN (yaz ara)

  • ELMAS İNŞAAT (yaz ara)

- ELMAS TURİZM (yaz ara) Yazılacak Her Üç İş Konusu Tek Tek Yazılarak Arama Yapılacaktır. Sorgulama Sonucunda Üç İş Konusu İle Başlayan Yada En Az İki İş Konusu İle Başlayan Benzer Unvan Yok İse , Olmayan İş Konuları İlk İki Sıraya Yazılarak Unvan Düzenlenecektir.
Şirket ünvanlarında Türkçe kelimeler kullanılmak zorunda olup, yabancı kelimeleri sadece yabancı uyruklu ortaklığı bulunan şirketler kullanabilmektedir. Ancak ortak isimleri baş harfi gibi kısaltmalar kullanılabilir. Örneğin- NMA İNŞ.TURZ.GIDA LTD.(Nurettin, Mehmet, Ahmet gibi kurucu ortak isimlerinin baş harfleri)

AYRICA ŞİRKET KURULUŞLARINDA SİTEMİZDEN www.etonet.org.tr ADRESİNDEN SİCİLDEN İSTENEN EVRAKLAR BÖLÜMÜNÜN ŞİRKET KURULUŞ LİSTESİNDEKİ SAYFANIN ALT KISMINDA LTD. ŞTİ. VE A.Ş. LERE AİT ANASÖZLEŞME ÖRNEKLERİNE ve KURULUŞTA HAZIRLANMASI GEREKLİ MATBU EVRAK ÖRNEKLERİNE ULAŞABİLİRSİNİZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŞİRKET KURULUŞUNDA FERDİ BİR İŞLETMENİN DEVİR ALINMASI HALİNDE

ÖRNEK SERMAYE MADDESİDİR:
Bir limited şirketin bir işletmeyi devir alması durumunda ana sözleşme yapılması gereken düzenleme aşağıda belirtilmiştir:

Sermaye
Madde 6: Şirketin sermayesi herbiri 25,00 TL. değerinde ....... paya ayrılmış .....................TL. .den ibarettir.
Bu sermaye aşağıdaki şekilde muvazaadan arî olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.
Ortağın Pay Pay Tutarı (TL)

Adı ve Soyadı Adedi Aynî Nakdî Toplam

...................................... .......... ....................... ....................... .........................

...................................... .......... ....................... ....................... .........................

...................................... .......... ....................... ....................... .........................


Bu sermayenin .......................................... lirası nakit ........................................... lirası ise ayın olarak karşılanmıştır.
Nakdi sermayenin % 25’i şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren, kalan % 75’i ise üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesininin ilgili maddesi gereğince yapılır.
Aynî sermaye ise, Türk Ticaret Kanunu’nun 139 ve 508. maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile birlikte devir alınan ..................................... ticaret sicilinin ................ sayısında kayıtlı ....................................... ferdi işletmenin öz varlığı, ................. mahkemesinin .... /... / ......... tarih ve ......... sayılı kararı ve .... /... / ......... tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.
Aynî sermaye karşılığında çıkarılacak paylar şirketin kuruluşundan itibaren üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez (TTK, Madde 520).
Ferdi işletmenin borç ve alacakları iş bu limited şirket bünyesinde de aynen devam edecektir.
Yüklə 27,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin