Antalya büTÜnleşİk kiyi alanlari yönetim plani projesiYüklə 0,78 Mb.
səhifə1/9
tarix28.07.2018
ölçüsü0,78 Mb.
#60727
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planı


[Şirket adını yazın]
ANTALYA BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANI
İÇİNDEKİLER:


ANTALYA BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANI iv

ANTALYA BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANI YÖNETİM MODELİ ÖNERİSİ xxiii

Organizasyon Yapısı xxiv

Uygulama Araçları ve Yöntemler xxvi

Finansal Yapı xxixANTALYA BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANI NİHAİ AÇIKLAMA RAPORU 1

1. GİRİŞ 1

2. ANTALYA BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANININ KAPSADIĞI ALANIN MEVCUT YAPISI 2

2.1. Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Alanı Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler Analizi 43. ANTALYA BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANINI YÖNLENDİREN TEMEL AMAÇ, HEDEFLER VE STRATEJİLER 9

3.1. Amaç 9

3.2. Hedeflenen Çalışmalar 10

5. ALT YÖNETİM PLANLARI 10

5.1. Turizm Alanları Alt Yönetim Planı 115.1.1. Mevcut Durum 11

5.1.2. Turizm Alanları Alt Yönetim Planı Stratejileri 12

5.2. Kıyı Yapıları Alt Yönetim Planı 125.2.1. Mevcut Durum 12

5.2.2. Kıyı Yapıları Alt Yönetim Planı Stratejileri 14

5.3. Korunan Alanlar Alt Yönetim Planı 155.3.1. Mevcut Durum 15

5.3.2. Korunan Alanlar Alt Yönetim Planı Stratejileri 15

5.4. Çevre ve Altyapı Alt Yönetim Planı 155.4.1. Mevcut Durum 15

5.4.2. Çevre ve Altyapı Alt Yönetim Planı Stratejileri 16

6. ALT BÖLGELER İTİBARIYLA MEKANSAL NİTELİKLİ ÖNGÖRÜLER 17

6.1. Planlamaya Esas Alt Bölgeler 17

6.2. Bölgeleme Kararları ve Stratejilerin Mekâna Yansıması 22

6.3. Antalya Bütünleşik Kıyı Alanı Planı Kapsamında Kıyı Yapıları ve Deniz Turizmi Açısından Mekansal Değerlendirmeler 527. STRATEJİLERİN UYGULAMAYA KONULMASI AŞAMASINDA YAPILMASI ZORUNLULUK GÖSTEREN EK ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMALAR - BUNLARA GÖRE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 94

7.1. Farklı Eko-Sistemler Açısından Yapılması Gereken Çalışmalar 94

7.2. Doğal Afet Riski Taşıyan Alanlarda Yapılması Gereken Çalışmalar 95

7.3. Deniz Bilimleri ve Kıyı Mühendisliği Açısından Yapılması Gereken Çalışmalar 95

TABLOLAR


Tablo 1: Yerel Bütünleşik Kıyı Alanı Planlama Kurulu Paydaşları xxvi

Tablo 2: Antalya İlçeleri Nüfus Durumu (2010) 2

Tablo 3: Türkiye’ye Giriş Yapan Yabancı Ziyaretçi Sayılarının Başlıca İllere Göre Dağılımı (2008) 3

Tablo 4: Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Turizm Alan, Merkez ve KTKGB’leri 11

Tablo 5: Antalya İlinde Yer Alan Yat Limanları ve Kapasiteleri 13

Tablo 6: Antalya İlinde İnşa aşamasındaki Yat Limanları ve Kapasiteleri 13

Tablo 7: Antalya İli Mevcut Kıyı Yapıları 52

Tablo 8: Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Bölgesi Mevcut ve Öneri Kıyı Tesisleri Yat Kapasiteleri 92ŞEKİLLER


Şekil 1: Antalya Bütünleşik Kıyı Alanı Planı Hazırlanma, Uygulanma ve İzleme Süreci xxv

Şekil 2: Yerel Bütünleşik Kıyı Alanı Planlama Kurulu Faaliyet Yapısı xxvii

Şekil 3: Antalya Bütünleşik Kıyı Alanı Planı Plan Tekliflerinin Değerlendirilmesi xxvii

Şekil 4: Batı Antalya Bütünleşik Kıyı Alanı Planlama Alanı Alt Planlama Bölgeleri 20

Şekil 5: Doğu Antalya Bütünleşik Kıyı Alanı Planlama Alanı Alt Planlama Bölgeleri 21


ANTALYA BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANIA. AMAÇ
Planın temel amacı, Antalya Kıyı Bölgesinin tüm sektörler itibarı ile incelenerek, kıyı kesiminin, verimli, etkin, akılcı ve kamu yararına kullanılması için; Antalya Kıyı Alanları Mekansal Planı kapsamında; enerji, sanayi, deniz ulaşımı, su ürünleri, turizm, rekreasyon faaliyetleri, altyapı tesisleri ve benzerlerini içeren çok sektörlü ve çok kullanımlı bütüncül bir planlamanın yapılması, uygulama ve izleme ilkelerinin belirlenmesi ve tüm bunları kapsayan kurumsal ve mekansal stratejik kararların alınmasıdır.
Bu bağlamda ayrıca ve ayrıntıda;


 • Antalya kıyı alanları bütün olarak irdelenerek, Antalya kıyı alanlarının, uluslararası, ülkesel, bölgesel ve yerel konumu ve önemi doğrultusunda dengeli ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması,

 • Doğal, kültürel ve çevresel değerlerin, kıyıların, su kaynaklarının, biyo-çeşitliliğin ve diğer doğal kaynak değerlerinin korunması,

 • Antalya kıyılarının Akdeniz Bölgesi Havzasındaki yeri ve potansiyeline dayalı ve ülkenin sürdürülebilir, gelişme politikalarına uygun olarak Mevcut ve önerilecek yasal ve organizasyonel düzenlemeler doğrultusunda kıyı bölgesi yönetimi ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi,

 • Kentsel ve kırsal yerleşmeler, yapılı çevre, arkeolojik, tarihi ve kültürel değerler ile doğal çevre arasında etkileşimin akılcı hale getirilmesi, koruma ve kullanma dengelerinin sağlanması,

 • Kıyı kullanımını talep eden ekonomik ve mekansal sektörlerin bütüncül olarak kavranması, bu sektörler arasındaki etkileşim ve dengenin sürdürülebilirlik ilkesi ve çevresel duyarlılıklar gözetilerek ve taşıma kapasiteleri dikkate alınarak kurulması,

 • Yoğun kentsel ve turizm kullanımlarının ekoloji ve tarım alanları üzerindeki olumsuz etkilerinin ve baskının değerlendirilmesi,

 • Afet risklerinin azaltılması, afete karşı önlem alınması,

 • Kıyı kesiminin; kıyıda yer alan yerleşmelerin mekansal gelişmesi ile uyumlu biçimde planlanması için öneriler geliştirilmesi,

 • Akdeniz Çanağında yer alan Antalya Bölgesinin ileriki yıllarda daha da artacak olan Deniz Turizminden aldığı payın artırılması,

 • Kıyı alanlarında yetki ve sorumluluğu olan Kurum-Kuruluşlar ile kıyıda faaliyet gösteren sektörler arasında uyum ve eşgüdüme yönelik yönetim modeli oluşturulması, Antalya Kıyı Alanları Mekansal Gelişme Stratejilerinin uygulaması, izlemesi ve denetlemesi için katılımcı kurumsal araçların geliştirilmesi,

 • 3621 sayılı Kıyı Kanununun uygulanması aşamasında ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılabilmesi için yeni bir yaklaşım ve modelin geliştirilmesi,

 • Mevcut durumun ve ihtiyaçların belirlenmesi,

amaçlanmaktadır.


B- KAPSAM
Bu plan kapsamında; Antalya İli kıyı alanlarında farklı Kurum ve Kuruluşların planlama yetkileri ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun uygulama ölçeğinin 1/1000 ölçek olduğu göz önünde bulundurularak kıyı alanlarına üst ölçekten, bütüncül bir bakış açısıyla, geri sahalarındaki kullanımla etkileşimini de değerlendirerek ilgili kurumların çalışmalarına yol gösterilecektir.
Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planı, Antalya İl sınırı içerisindeki kıyı alanlarını kapsamakta olup kıyı kenar çizgisinin deniz tarafına yönelik stratejiler belirlenmiştir. Planı alanı birçok “Turizm Alanları”nı, “Özel Çevre Koruma Bölgeleri”ni, “Milli Park Alanı”nı, kısaca çok farklı özellikteki ve farklı kurumların yetkisindeki yaklaşık 665 km.lik bir sahil şeridini kapsamaktadır. Kıyı Şeridi 13 Bölgeye ayrılmıştır. Bunlar; 1. Bölge: Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Yakın Çevresi

 2. Bölge: Kaş-Kalkan Bölgesi

 3. Bölge: Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi;

 4. Bölge: Kale-Finike-Kumluca-Kilidonya Burnu;

 5. Bölge: Kilidonya Burnu-Tekirova-Phaselıs

 6. Bölge: Çamyuva-Kemer-Göynük-Beldibi;

 7. Bölge: Antalya Kent Merkezi

 8. Bölge: Kadriye – Belek;

 9. Bölge: Belek – Side;

 10. Bölge: Side - Alanya Batısı;

 11. Bölge: Alanya Batı Kesimi;

 12. Bölge: Alanya Merkez ve Batı Kesimi

 13. Bölge: GazipaşaC- İLKELER
Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılacak her türlü ve ölçekteki plan, uygulama ve izleme konularında; ilgili idarelerin “Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planı”nı göz önüne alması gerekmektedir.
Ayrıca,
Planın kapsadığı alanlarda aşağıdaki temel ilkelere uyulacaktır;


 • Plan bütününde kıyı kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için kullanımlar ve sektörler arası uyum ilkesi esas alınacaktır.
 • Kıyı kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için her ölçekteki planlama sürecinde ilgili idareler, uzmanlar ve sektör temsilcilerinin katılımı sağlanacaktır.
 • Planlama Alanında var olan tüm doğal ve kültürel değerler alt ölçekli planlarda korunacaktır.
 • Sulak Alanlar ve Tabiatı Koruma Alanlarının bulunduğu bölgelerde, ilgili yasal düzenlemelere göre, koruma, kullanma, uygulama, izleme ve değerlendirmeye yönelik “Yönetim Planları” yetkili olan idarelerce hazırlanacaktır.
 • 2863 Sayılı Yasaya göre belirlenen sit alanlarında farklı amaç ve konulu “Yönetim Planları” ve “Ziyaretçi Yönetim Planları” yetkili olan idarelerce hazırlanacaktır.
 • Bölgenin deniz turizmi potansiyelinin artırılmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapılacak, bu kapsamda mevcut kıyı yapıları, geri sahaları ile birlikte rehabilite edilecektir.
 • Turizm çeşitliliğini artırarak yat ve kruvaziyer turizminin destekleneceği kesimler “Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Rapor”unda belirtilmiştir.
 • Kamu kullanımına açık kısıtlı alanlar korunacaktır.
 • Hemşerilerin haklarına sahip çıkmak, kıyı ve doğal kaynakları korumak için bilinçlendirme kapmayanları düzenlenecektir.
 • Kıyı ve sulak alanlar ekosistemleri ve biyo-çeşitlilik korunacaktır.
 • Kıyı kesiminde yer alan doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunacaktır.
 • Kıyı bölgesinde yer alan kirletici unsurlar ile bozulma olan alanlarda önleme ve rehabilitasyon programları geliştirilecektir.
 • Kamuoyunda kıyı kesiminin sahip olduğu tematik ve baskın kullanımların (Turizm kullanımları gibi) farkındalığı sağlanacak ve bunlar göz önüne alınarak sürdürülebilir bir gelişme için uygulama yapılacaktır.
 • Kıyı kesiminin fiziksel yapısına ilişkin bir envanter çıkartılacaktır.D- UYGULAMA HÜKÜMLERİ
D-1.Genel Hükümler
D-1.1 Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planı, raporu ile bir bütündür.
D-1.2 Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planı, arazi kullanımı ve fonksiyonlara ait kararlar stratejik düzeyde olup, şematik olarak gösterildiğinden, bu plan üzerinden plan ölçeği ile ölçü alınamaz. Kıyı ve deniz alanında, önerilen kullanım kararları stratejik düzeyde olduğundan her türlü yatırım ve kullanımla ilgili imar planı teklifleri, bu planın stratejileri ve ilgili mevzuata göre değerlendirilecektir.
D-1.3 Plan Alanında konumu ve ilgisine göre 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 4957 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 644 sayılı KHK, 383 sayılı KHK, 2863 sayılı Kanun, Korunan Alanların Tespit, Tescil, Onayına İlişkin Usul Esaslara Dair Yönetmelik, Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik ve 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa dayanılarak hazırlanan Su Ürünleri Yönetmeliği ile alanın özelliği ve statüsüne göre ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.
D-1.4 Plan Alanı içerisinde, kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde yapılabilecek tesislere ilişkin plan kararları ve stratejileri, bu tesislere ait kullanım ve yapılaşma koşulları 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilecektir.
D-1.5 Planlama Alanı 1. 2. ve 3. derece deprem bölgesinde kaldığından bu alanda “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” ile “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulması zorunludur.
D-1.6 Başbakanlık Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nce yayınlanan “Kamu ve Özel Sektör Tarafından Yapılacak Stratejik Önemi Haiz Tesislerin Belirlenmesinde Uyulacak Esas ve Kriterler”de belirtilen hükümlere uyulması zorunludur.
D-1.7 Kıyı alanlarında yapılacak yapılara ilişkin düzenlenen “Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Hakkında” yayınlanan tüm genelge, prosedür ve tebliğ hükümleri geçerlidir.
D-1.8 Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Mekansal Planı, kapsamında önerilen gelişme ve koruma ilke ve stratejileri ile yapılanmayı yönlendirebilecek hükümler, ulaştırma, sanayi, yurt savunması ve diğer konularda; ülke çapında önem taşıyan yatırım ihtiyacının ortaya çıkması, bunlara bağlı olarak arazi düzenlemesi veya benzer konularda değişiklik yapılmasının gerekmesi durumunda; bu yeni koşullara uyum sağlamak üzere mekansal planı ve plan hükümleri, ilgili kuruluşların yazılı talepleri doğrultusunda incelenerek uygun görülmesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından re’sen değiştirilecektir.
D-1.9 Bu plan sınırları içerisinde, Bakanlar Kurulu Kararlarıyla çeşitli tarihlerde ilgili kuruluşlara tahsisi yapılmış ve devri tamamlanmış olan alanlar; Bakanlıklarca veya ilgili idarelerce yapılıp onaylanacak imar planlarında tahsis amacına uygun olarak korunacaktır.
D-1.10 Planlama Alanı içersinde, bu plana göre yapılması uygun görülmeyen, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na göre onaylanmış planı bulunmayan, ruhsatsız, kaçak faaliyet gösteren mevcut tesislere ilişkin olarak, ilgili idarelerce, kanunlara göre gerekli cezai ve yıkım işlemleri yapılacaktır. Yapılmaması halinde sorumluluk ilgili idarelere aittir.
D-1.11 Kıyı kenar çizgisi şematik olup, ilgili idareler uygulamalarda onaylı kıyı kenar çizgisini esas alacaklardır.
D-1.12 Planın onay tarihinden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilen, ilgili kurum ve/veya kuruluş görüşlerine sunulmuş olan ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlarca uygun bulunan, plan teklifleri bu plan kararları doğrultusunda 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca değerlendirilecektir.
D-1.13 Liman, barınak, iskele, gemi inşa, bakım ve onarım tesisleri, deniz içi boru hattı vb. deniz yapılarına ilişkin yapı ve tesisler ile kıyı ve deniz alanındaki dolgu düzenlemelerine ilişkin teklifler bu planda önerilen alt bölgeler ve bölümler dışında yapılamaz.
D-1.14 Özel Hükümler Bölümünde açıklanan Bölgelerde; “Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Rapor’unda konumu, kapasitesi ve türü açıklanan Ulaştırma ve Turizm Kıyı Yapılarının kapasiteleri aşılmamalıdır. Bu kapasitelerin aşılması durumunda gerekli teknik ve mali olabilirlik etütleri yapılmalı, bunlar hakkında İlgili İdarelerin Onayı ve Uygun Görüşü alınmalıdır.

D-2. Özel Hükümler
Uygulama hükümleri olarak, plan paftası üzerindeki bölge ve alt bölgeler düzeyinde önerilen ve aşağıda yer alan stratejiler dikkate alınacaktır. Uygulamada bunlar, alt-ölçekli mekansal plan yapımında ve bunlara bağlı uygulamada göz önünde tutulması ve uyulması gereken ilkeler olarak üretilmiştir.
Stratejik Belge kapsamında kalan alanlar, doğal yapıları, ekolojik özellikleri, kıyı yapılarının niteliği ve gelişme eğilimleri gibi ölçütler göz önünde bulundurularak 13 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler için geliştirilen stratejiler aşağıdadır.
1.BÖLGE: PATARA VE YAKIN ÇEVRESİ VE YAKIN ÇEVRESİ :
Planı Alanının en batı ucunda yer almaktadır. Bölge, makilik alanları, uzun kumsal, kültürel ve arkeolojik değerleri açısından zengin olması ile öne çıkmaktadır. Koruma statüsüne sahip Patara Özel Koruma Bölgesi bu kesimde bulunmaktadır. Yeşilköy Limanı bu bölgededir. Bölge arkeolojik değerler, sahip olduğu doğal güzellikler nedeniyle koruma statüsündedir. Patara Plajı Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki 17 kaplumbağa yuvalama alanından biridir. Kumsal 1.Derece önemli yumurtlama ve üreme alanı olarak koruma altındadır. Bir diğer tipik doğal özellik ise hareketli kum tepeleridir. Bölge, bitki türleri açısından da çok zengindir.
Stratejiler :


 • Doğal yapının ve kaynak değerlerinin korunması esastır.

 • Kıyıların, kumsalların ve doğal yapının korunması amacıyla özellikle Patara için ilgili kurumlarla eşgüdüm sağlamak suretiyle ilgili idaresince bir “Ziyaretçi Yönetim Planı” hazırlanmalıdır.

 • Arkeolojik açıdan önemli alanlar için ilgili kurumlarla eşgüdüm sağlamak suretiyle ilgili idaresince bir “Ziyaretçi Yönetim Planı” hazırlanması öngörülmektedir.

 • Yeşilköy Koyunun sahip olduğu potansiyel göz önüne alınarak gerekli fizibilite ve etüt çalışmalarının yapılması suretiyle koyun yat yanaşma yeri olarak kullanılması ve bunun sonucunda, Üzümlü, Yeşilköy gibi kırsal yerleşmelerde eko-turizm / alternatif turizmin desteklenmesi sağlanmalıdır.2. BÖLGE: KAŞ-KALKAN:
Bölgenin büyük kısmı Turizm Alanı kapsamında kalmakta olup bölge turizm odaklı bir gelişme eğilimi içerisindedir. Bölge Kaş ve Kalkan yerleşmeleri ve sahip olduğu yat limanlarıyla turizm sektörü ve kıyı yapıları açısından önemli potansiyele sahiptir.
Kaş Yat Limanı uzun yıllardır yapım aşamasındadır. Kaş ve Kalkan Balıkçı Barınakları Yat Yanaşma Yeri olarak da kullanılmaktadır.
Stratejiler :


 • Turizm kıyı yapılarının (Yat Limanı, Yat yanaşma Yeri) geliştirilmesi ve deniz turizminin desteklenmesine önem verilmelidir.

 • Tarım kıyı yapıları (Balıkçı Barınakları) geliştirilmelidir.

 • Kıyı gerisinde eko-turizm ve alternatif turizmin desteklenmesi önerilmektedir.

 • Arkeolojik alanların daha etkin tanıtımı sağlanmalıdır.

 • Kıyı alanlarında halkın kıyıyı kullanmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapmalıdır. Bu kapsamda rekreatif kullanımların desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.

 • Kaş Limanının balıkçı ve günübirlik tekneler için yanaşma yeri olarak kullanılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

 • İnşa halindeki Kaş Yat Limanının bir an önce tamamlanarak hizmete girmesi gerekmektedir.3.BÖLGE: KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ:
Alanın büyük kısmı Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalmaktadır. Kıyıya paralel uzanan Sıcak Yarımadası ve Kekova Adası bir iç deniz niteliği taşıyan Ölüdeniz’i oluşturur. Bu korunaklı alan tekneler tarafından yoğun biçimde kullanılmaktadır. Bölge karstik yapıdadır. Bu nedenle gerek anakarada gerekse Akdeniz’de yer alan irili ufaklı adalar ilginç doğal güzellikler yaratmaktadır. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, bölgede biyolojik zenginliğin saptanmasına ve ekolojik yönetimine ilişkin Strateji Belgelerini yürütmektedir. Bölgede herhangi bir kentsel yerleşme bulunmamakta olup yerleşme sayısı da çok azdır.

Kıyı alanlarının tamamında 1.derece arkeolojik ve doğal sit alanlarının yer aldığı bölge, korunaklı koyları ve doğal tarihi değerlerin sağladığı olanaklar nedeniyle yatçıların yoğun ilgisine konu olmaktadır.


Stratejiler :


 • Doğal yapının ve kaynak değerlerinin korunması esastır.

 • Kekova’ya gelen tekneler için ilgili idaresince tekne trafiği, güvenliği ve yanaşma ilkelerini içeren bir “Yönetim Planı” hazırlanmalıdır.

 • Körfez ve koylarda demir atma ve yanaşma alanlarının belirlenmesi gerekmektedir.

 • Antik Simena ve Antik Teimioussa için ilgili kurumlarla eşgüdüm sağlamak suretiyle ilgili idaresince bir “Ziyaretçi Yönetim Planı” hazırlanması öngörülmektedir.4.BÖLGE : DEMRE-FİNİKE-KUMLUCA-KLİDONYA BURNU:
Diğer bölgeler içinde tarım alanlarının en fazla olduğu bölgedir. Özellikle sebze, meyve yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmaktadır. Bölge, Demre (Kale) Kıyı Bandı Turizm Merkezi kapsamında kalmaktadır.
Stratejiler :


 • Doğal yapının ve kaynak değerlerinin korunması esastır.

 • Kıyı alanlarında halkın kıyıyı kullanmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapmalıdır. Bu kapsamda rekreatif kullanımlar desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.

 • Kıyı kullanımlarının rehabilite edilmesi gerekmektedir.

 • Turizm ve tarım amaçlı kıyı yapılarının (yat limanı ve balıkçı barınakları) geliştirilmesi gerekmektedir.

 • Kıyıların, kumsalların, doğal yapının korunması suretiyle günübirlik kullanımın ve kıyının rekreatif kullanımının desteklenmesi gerekmektedir.


5.BÖLGE: OLİMPOS -KLİDONYA BURNU:
Bölge, Milli Park ve Turizm Merkezi statüsünde olup, sahip olduğu doğal ve kültürel değerler ile turizm çeşitlenmesi konusunda Antalya’nın en şanslı bölgesi konumundadır. Bu bölge morfolojik yapısı, orman varlığı, doğal koyları, uzun ve geniş kumsalları, kültürel değerler açısından zenginliği ile öne çıkmaktadır. Olimpos-Çıralı-Adrasan kesimi, bozulmamış doğal yapısı, küçük ölçekli turizm işletmeleri ve kültürel değerleri ile il genelindeki kitlesel turizm eğilimine alternatif olacak en önemli bölgedir. Phaselis Antik Kenti de bölgenin en önemli kaynak değerlerindendir.
Stratejiler :


 • Bölgede doğal ve kaynak değerlerinin korunması esastır.

 • Başta Olimpos, Çıralı ve Adrasan olmak üzere, ekoturizm ve alternatif turizm desteklenmelidir.

 • Arkeolojik açıdan önemli alanlara ilişkin, ilgili kurumlarla eşgüdüm sağlamak suretiyle ilgili idaresince bir “Ziyaretçi Yönetim Planı” hazırlanması öngörülmektedir.

 • Bölgenin doğal özellikleri nedeniyle doğal karakteri bozucu nitelikte “kalıcı nitelikte” dolgu yapılamaz.

 • Günübirlik turizm potansiyelinin bulunduğu dikkate alındığında, doğal karakteri bozmayacak nitelikte, sökülüp-takılabilir elemanlar kullanılarak “rekreatif amaçlı iskele” yapılabilir.

 • Kıyının geri sahasında, doğal yapıyı bozmayacak, halkın kullanımına yönelik rekreatif düzenlemeler yapılabilir.


6.BÖLGE: BELDİBİ -GÖYNÜK-KEMER -ÇAMYUVA -TEKİROVA :
Bölge Milli Park ve Turizm Merkezi statüsünde kalmaktadır. Kemer, Plan alanı içindeki organize tek yat limanına sahiptir. Bölgede ticari tur teknelerinin bağlanabileceği bir limana ihtiyaç bulunmaktadır. Büyük ölçekli organize turizm tesisleri bulunmaktadır. Halkın kıyıya erişimi mevcut turistik tesislerin varlığından dolayı kısıtlıdır.
Stratejiler :


 • Bölgede doğal ve kaynak değerlerinin korunması esastır.

 • Bölgede büyük ölçekli turizm tesislerinin yoğun olarak bulunduğu ve yeterli doygunluğa ulaştığı, bu nedenle halkın kıyıya erişim imkanlarının kısıtlı olduğu dikkate alındığında, bu imkanların artırılmasına yönelik rehabilite çalışmaları ve bu kapsamda kıyı alanlarında rekreatif amaçlı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

 • Bölgenin doğal özellikleri nedeniyle, günübirlik turizm potansiyeli dikkate alındığında, Kiriş Koyu’nda ticari tur tekneleri için bir “Yanaşma Yeri”nın yapılması uygun görülmekte olup bu kapsamda fizibilite çalışmaları yapılmalıdır.

 • Bölgenin doğal yapısı nedeniyle yat limanı v.s. kıyı yapılarının yapılabileceği çok sayıda alternatif alan bulunmaması, ancak bölgenin turizm potansiyeli nedeniyle yat limanı ihtiyacı bulunduğu da göz önüne alındığında, mevcutta kullanılan ve organize bir yat limanı olan “Kemer Yat Limanı”nın yasal statüsüne ilişkin iş ve işlemlere öncelik verilmesi suretiyle gerekirse kapasitesinin artırılmasına dair imkanların araştırılması gerekmektedir.

 • Turizm tesislerinin kıyı alanlarında yer alan iskeleler, münferit çözümler yerine Beldibi, Göynük, Kemer, Çamyuva, Tekirova yerleşmeleri için yapılacak bir çalışmayla rehabilite edilerek yasal statüye kavuşturulmalıdır.


7.BÖLGE : ANTALYA KENT MERKEZİ:
Yaklaşık bir milyonluk nüfusu barındıran Antalya kent merkezini kapsayan bölge kısmen Turizm Merkezi statüsündedir. Planı alanı içinde yük, kruvaziyer ve yat limanını barındıran bir “Liman” ve “Balıkçı Barınağı” bulunmaktadır. Kıyı bölgesinde halkın kullanımına yönelik rekreatif alanlar yer almaktadır. Kent merkezinin bulunduğu kesimdeki tarihi doku, falezler ve rekreasyon alanları, “Kaleiçi yat Limanı” ile bütünleşmiş, kentin simgesi haline gelmiştir. Bölgenin doğusunda, kıyı kesiminde tematik turizm tesisleri yer almaktadır. Bölge, uluslararası bir havalimanını barındırmakta olup diğer bölgelerdeki turizm yerleşmelerinin ulaşımına da hizmet etmektedir.
Stratejiler :


 • Kent turizminin geliştirilmesine yönelik tedbirler alınacaktır.

 • Mevcut Limanın geri sahası ile birlikte (ulaşım sistemi ve kullanım kararları ile birlikte) düzenlenmesi, büyütülerek kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

 • Boğaçayı’nda ayrıntılı, taşkın/fezeyan etütleri, hidro-biyolojik etütler yapılmadan kesinlikle kıyı yapısına izin verilmemelidir.

 • Kaleiçi Yat Limanının bir kısmının tur tekneleri için “Yanaşma yeri” olarak kullanımına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

 • Kundu kesiminde yer alan tematik turizm tesislerinin bulunduğu bölgede halkın erişimine yönelik tedbirler alınarak, rekreatif düzenlemeler yapılmalıdır.

 • Gerekli teknik analizler yapılmak koşuluyla, ekolojik yapı göz önünde bulundurularak, Aksu nehir ağzının batı kesiminin , “Nehir İçi Yat Limanı” ve “Çekek Yeri” olarak kullanımına yönelik imkanların araştırılması gerekmektedir.

 • Akdeniz Belediyeler Birliği bünyesinde kıyı belediyelerinde “Antalya Deniz Ulaşım Masası” kurulması yönünde çalışmalar başlatılarak, deniz ulaşımı desteklenmelidir.

 • 2016 yılında Antalya’da açılacak World Expo 2016 organizasyonuna yönelik deniz ulaşım imkanlarının araştırılması ve geliştirilmesine önem verilmelidir. Özellikle Gazipaşa-Kemer arasında deniz otobüsü işletmesi hususu araştırılmalıdır.


8.BÖLGE : KADRİYE-BELEK:
Bölge Turizm Merkezi ve kısmen Özel Çevre Koruma Alanı statüsündedir. Bölgede golf alanları ve buna bağlı olarak organize turizm işletmeleri ve hassas doğal değerleri ile öne çıkmaktadır. Bu durum halkın kıyıya erişimini sınırlamaktadır.
Stratejiler :


 • Bölgede doğal yapı ve kaynak değerlerinin korunması esastır.

 • Ekolojik açıdan hassas alanlar için biyo-çeşitlilik çalışması yapılmalıdır.

 • Bölgenin turizm açısından yeterli doygunluğa ulaştığı değerlendirilmekte olup taşıma kapasitesinin belirlenerek, plan ve uygulamaların bu kapasiteye uygun olarak yapılması gerekmektedir.

 • Aksu nehir ağzının doğu kesiminde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, doğal özelliği korunmalıdır.

 • Kıyı alanlarında halkın kıyıyı kullanmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapmalıdır. Bu kapsamda rekreatif kullanımlar desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.

 • Ekolojik açıdan hassas alanlar için biyo-çeşitlilik çalışmaları yapılmalıdır. Gerekirse alana dair yönetim planı hazırlanmalıdır.9.BÖLGE : BELEK-SİDE:
Bölge turizm tesisleri, 2.konut alanları ve Side kesiminde yer alan antik kent ile öne çıkmaktadır. Bölge Özel Çevre Koruma Alanı ve Turizm Merkezi statüsündedir. Bölgedeki doğal yapı ve kaynak değerlerinin korunması, bu kapsamda ekolojik açıdan hassas alanlar için biyo-çeşitlilik çalışması yapılması önem taşımaktadır. Bölgede taşıma kapasitesinin belirlenerek, plan ve uygulamaların bu kapasiteye uygun olarak yapılması gerekmektedir.
Stratejiler :


 • Bölgede doğal yapı ve kaynak değerlerinin korunması esastır.

 • Ekolojik açıdan hassas alanlar için biyo-çeşitlilik çalışması yapılmalıdır.

 • Bölgenin turizm açısından yeterli doygunluğa ulaştığı değerlendirilmekte olup taşıma kapasitesinin belirlenerek, plan ve uygulamaların bu kapasiteye uygun olarak yapılması gerekmektedir.

 • Kıyı alanlarında halkın kıyıyı kullanmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapmalıdır. Bu kapsamda rekreatif kullanımlar desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, bölgede yerel yönetimlerin kıyı bölgesinin rekreatif amaçlı düzenlemeler desteklenmelidir.

 • Ekolojik açıdan hassas alanlar için biyo-çeşitlilik çalışmaları yapılmalıdır. Gerekirse alana dair yönetim planı hazırlanmalıdır.

 • Gerekli teknik analizler yapılmak koşuluyla, ekolojik yapı göz önünde bulundurularak, Köprüçay ‘da , “Nehir İçi Yat Limanı” ve “Çekek Yeri” olarak kullanımına yönelik imkanların araştırılması gerekmektedir.10.BÖLGE :SİDE-MANAVGAT:
Bölge doğal kumulları, Manavgat Nehri, göreceli olarak daha az sayıdaki turizm tesisleri ile öne çıkmaktadır. Bölge kısmen Turizm Merkezi statüsündedir. Manavgat Nehri ticari tur teknelerinin kullandığı bir su yoludur. Bölgede deniz turizminin geliştirilmesi için imkanların araştırılması gerekmektedir.
Stratejiler :


 • Doğal yapının ve kaynak değerlerinin korunması esastır.

 • Kıyının halkın kullanımına açılması için imkanların araştırılması gerekmektedir.

 • Manavgat Nehri için nehir yönetiminin geliştirilmesi gerekmektedir.

 • Deniz turizminin geliştirilerek desteklenmesi gerekmektedir.

 • Manavgat Nehri ağzında Antalya Bölgesinin ihtiyacı olan önemli yat limanı-çekek yeri ihtiyacının karşılanabileceği değerlendirilmekte olup bu çerçevede ayrıntılı taşkın/fezeyan etütleri, hidro-biyolojik etütler, fizibilite analizi ve modelleme yapılması gerekmektedir.


11.BÖLGE : ALANYA BATI KESİMİ:
Bölge Alanya kent merkezinin batı kesimini kapsamaktadır. Bölge kısmen Turizm Merkezi statüsündedir. Yer yer doğal kıyı bölgeleri bulunmakla birlikte kıyı kesimi yoğunlukla turistik tesisler tarafından kullanılmaktadır. Kıyı kesiminde turizm tesislerinin gelişimi göze çarpmaktadır. Bu bölgeden itibaren D400 karayolu kıyı kesimine yaklaşarak doğuya doğru ilerlemekte, kıyı kesiminde de belde belediyeleri ve kentsel kullanımlar yer almaktadır. Bölgede tamamlanma aşamasında yat limanı bulunmakta, çekek alanı kullanılmaktadır.
Stratejiler :


 • Doğal yapının ve kaynak değerlerinin korunması esastır.

 • Bu nedenle halkın kıyıyı kullanmasına yönelik imkanları artırılması gerekmektedir.

 • Bölgede deniz turizminin geliştirilmesi önem taşımaktadır.

 • Kıyının rekreatif kullanımın desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.


12.BÖLGE : ALANYA MERKEZ VE DOĞU KESİMİ :
Alanya’nın Gazipaşa’ya doğru olan kesimi göreceli olarak tarım alanları ve doğal kıyı özelliklerini taşıyan bir bölgedir. Bu nedenle bölgedeki gelişme eğilimleri dikkatle izlenmelidir.
Stratejiler :


 • Tarım alanları ile doğal değerlerin korunmasına azami önem verilmelidir.

 • Alanya kruvaziyer turizminde uğrak noktası konumunda olup, bölgede deniz turizminin desteklenmesi önem taşımaktadır.

 • Kıyının rekreatif kullanımın desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.

 • Halkın kıyıyı kullanmasına yönelik imkanların artırılması gerekmektedir.13.BÖLGE : GAZİPAŞA:
Gazipaşa kıyı kesiminde düşük yoğunluklu konut gelişimi ve tarımsal kullanımlar öne çıkmaktadır. Bölgenin batısı topoğrafik yapısı itibari ile sınırlı gelişme imkanı sunduğu için doğal olarak kalmıştır. Havaalanının devreye girmesi ile bölgedeki turizm hareketliliğinin hızlanacağı düşünülmekte olup doğal değerlerin ve tarım alanlarının bu değişimden olumsuz etkilenmemsi için gerekli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır.
Stratejiler :


 • Doğal yapının ve kaynak değerlerinin korunması esastır.

 • Deniz turizminin desteklenmesi ve yapım aşamasında olan yat limanının etkin kullanımının sağlanması amaçlanmalıdır.

 • Kıyı alanlarında halkın kıyıyı kullanmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapmalıdır. Bu kapsamda rekreatif kullanımların desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.

 • Havaalanının devreye girmesiyle birlikte bölgedeki turizm potansiyelinin artacağı dikkate alındığında, bölgenin kara ve deniz ulaşımının geliştirilmesi gerekmektedir.

 • Ayrıca, havaalanının devreye girmesiyle birlikte, bölgedeki turizm hareketliliğinin artacağı dikkate alındığında, doğal değerlerin ve tarım alanlarının bu değişimden olumsuz etkilenmemesi sağlanmalıdır.

 • Bölgede alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi imkanı araştırılmalıdır.Yüklə 0,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə