Aprobat: Director general ansa gheorghe gaberi raport de audit nr. 05 din 30/08/2016Yüklə 102,17 Kb.
tarix02.01.2018
ölçüsü102,17 Kb.
#36800

Aprobat:

Director general ANSA

______________Gheorghe GABERI

RAPORT DE AUDIT

nr.05 din 30/08/2016

Evaluarea sistemului de control oficial a siguranței produselor de origine vegetală”


Sumar executiv

În data de 01/08 - 30/08/16 conform ord. nr. 212 din 29/07/2016 al Directorului general ANSA, echipa de audit a realizat audit intern de profil în domeniul control oficial al igienii producției de origine vegetală. Auditul s-a axat pe identificarea ariilor de îmbunătăţire, în scopul furnizării de recomandări, cu accent asupra îmbunătățirii sistemului de control oficial.

În rezultatul misiunii de audit au fost formulate constatări ale situaţiei existente, care afectează mai mult sau mai puţin considerabil conformitatea procesului auditat, şi au fost înaintate recomandări. Acestea necesită o reacţie de supraveghere şi implementare cât mai curând posibilă.

Prezentul Raport de audit a fost întocmit în baza probelor acumulate.
Întroducere

La 01/08/ 16 a avut loc ședința de deschidere în cadrul Direcției Supraveghere unităților de producere a alimentelor de origine vegetală, unde echipa de audit a confirmat obiectivele auditului și traseul auditului și au fost solicitate informații suplimentare necesare pentru finalizarea auditului în condiții satisfăcătoare.Obiectivul principal al auditului a fost acela de a evalua eficiența controalelor oficiale organizate și efectuate de ANSA, referitoare la producția de fructe și legume în cadrul stabilit prin Legea 50 /2013, Legea 113/2012, HG 412/2010.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, itinerariul auditului a inclus următoarele etape:
Reuniuni /Vizite

Observații

Agenția Naționalг pentru Siguranța Alimentelor (nivel central)

Reuniune de deschidere /оnchidere

STSA

Audit la fața locului – 7 STSA (Criuleni, Soroca, Rezina, Leova,Comrat, Ocnita, Edineț)

Livezi

1

Sere

1

Fabrica de prelucrare a fructelor (deshidratare)

2

Depozite

2

Frigider

1

Piața agroalimentarг

1

Noțiuni generale și context:

Control oficial- orice formă de control efectuat de ANSA în vederea verificării conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare, precum și dispozițiile privind sănătatea și bunăstarea animalelor.

Reziduuri de pesticide (produse de uz fitosanitar) şi nitraţi – una sau mai multe substanţe prezente în sol sau pe plante, în produsele de origine vegetală, în produsele comestibile de origine animală sau în altă parte în mediu, constituind resturi rămase în urma folosirii unui produs de uz fitosanitar sau a unor fertilizanţi, inclusiv metaboliţi şi produşii lor proveniţi din degradare sau prin reacţie;

Contaminant - orice substanţă care nimereşte neintenţionat în produsele alimentare sau care este prezentă în acestea ca rezultat al producerii (inclusiv al activităţilor de creştere a plantelor şi animalelor şi al practicii veterinare), fabricării, prelucrării, preparării, tratării, preambalării, ambalării, transportării, depozitării, manipulării şi distribuirii acestora sau ca rezultat al contaminării mediului

Producția de origine vegetală se consumă întro varietate de forme și este componenta majoră aproape la toate mesele. ANSA a adoptat mai multe avize de la nivel central și teritorial inclusiv comunicarea către public, briefing de presă, privind agenții patogeni, reziduri de pesticide, care pot contamina alimentele de origine vegetală și impactul lor asupra sănătății publice.

Factorii de risc privind contaminarea și reziduurile de pesticide la etapele de creștere a producției de origine vegetală sunt :

- factorii de mediul, în special condițiile climaterice ( precipitații) care pot crește transferul de agenți patogeni;

- folosirea produselor de uz fitosanitar în cantități mari, folosirea gunoiului de grajd sau compost netratate sau insuficient tratate;

- utilizarea apei agricole contaminate;

- contactul cu rezerviuuarele de desheuri animale ( domestice sau salbatice) ;

- contaminarea la recoltare prin diferite echipamente și utilaj.Constatări :

 1. Înregistrarea/ evidența unităților de producere a produselor de origine vegetală și legislația relevantă

- Nu există nici o legislație națională pentru reglementarea autorizarii / înregistrarii oficiale a operatorilor economici din domeniul producerii/prelucrării produselor de origine vegetală. Nu există o obligație certa de a înregistra locurile de producție primară de origine vegetală.


- Legea 50/2013 care este transpusă parțial din Regulamentul UE 882/2004 nu conține prevederile privind înregistrarea /autorizarea unităților din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar. ANSA a propus modificarea Legii 50/2013 cu întroducerea acestor și altor prevederi, însă la momentul auditului modificarea legislației nu a avut loc.
-La momentul auditului, producătorii primari și unitățile de producere a produselor de origine vegetală sînt înregistrați în sisteme de înregistrare locale/ registre. Fiecare STSA deține o listă a operatorilor din acest domeniul. Unele liste din STSA sînt incomplete ( nu este indicată data efectuării recontrolului și nr. fișei de evaluare) și nu sînt completate corespunzător, adică STSA dețin informație neactualizată. Unele STSA țin lista de unități înregistrate separat pe domeniul, altele cu întroducerea lor în registru comun a tuturor unităților autorizate/ înregistrate. La una din STSA nu sint fișele de evaluarea a unităților incluse in registru.
-Conform Legii 228/2010 ANSA înregistrează și ține evidența producătorilor de fructe și legume în Registrul oficial de înregistrare, însă Direcția supravegherea unităților de producere alimentelor de origine vegetală, a declarat că sînt conștienți de faptul că un număr de producători primari de fructe și legume nu s-au înregistrat încă, deși eforturile sînt facute pentru a identifica producătorii care nu sînt înregistrați la STSA și că le informează despre obligația de a le înregistra. Ca urmare, nu toți producătorii de produse de origine vegetală sînt acoperiți prin controale oficiale bazate pe riscuri din partea ANSA.
- În sarcina ANSA este pus și controlul îndeplinirii HG 929/2009 Reglementării tehnice ”Cerințe de calitate și comercializare pentru fructe și legume proaspete ” . La data efectuării auditului nu toate prevederile acestei reglementări privind ambalarea, etichetarea, transportarea și depozitatea fructelor și legumelor sînt îndeplinite și respectate.
- Legislația aplicabilă în contextul auditului este pusă la dispoziția publicului pe situl ANSA.

Sa constatat că nu au fost publicate toate actualizările și modificările legislației naționale privind contaminații/ nitrații din produsele alimentare de origine vegetală;


-La nivel STSA nu se cunoaște bine sau deloc cadrul legal ce reglementează activitatea de control și siguranța alimentelor din sectorul vegetal ( Criuleni, Soroca, Rezina, Leova, Comrat, Edineț, Ocnița). Autoinstruiri la nivel STSA pe marginea legislației în domeniul nu au loc.

 1. Sistemele de control oficial

  1. Autorități competente

Constatări:

- Un neajuns esențial este lipsa coordonării și cooperării/comunicării pe plan național (central și teritorial) a tuturor activităților în domeniul de control al siguranței alimentelor de origine vegetală/animal pentru elimenarea suprapunerilor de atribuții dintre autoritățile publice. Lipsa unui mechanism clar – cine și pentru ce răspunde. Nu au existat dovezi de reuniuni periodice și documentate și schimburi de note, scrisori și rezultatele testelor între toate autoritățile implicate.
- ANSA a inițiat negocieri și a propus spre discuție cu Ministerul Sănătății un Acord/ Protocol de cooperare privind coordonarea competențelor specifice de control și evitarea dublărilor de atrubuții în activitate. La data efectuării auditului nu este nici un răspuns din partea Centrului Național de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății. Nu este o persoană din cadrul ANSA responsabilă pentru întreținerea relațiilor dintre Autopritățile Competente.
- La nivel STSA sau constatat situații de conflict între inspectorii ANSA pentru siguranța alimenetlor și CNSP care inspectează piețele agricole unde se comercializează producție de origine vegetală, cu manifestarea unui comportament agresiv. Inspectorii CNSP încă eliberează certificate igienice pentru produsele de origine vegetală, care prin Legea 318/2012 ( art.23) sînt inlocuite prin certificate de inofensivitate eliberate de ANSA.
- Direcția Supravegherea unităților de producere a alimentelor de origine vegetală din cadrul ANSA, este responsabilă de planificarea și punerea în aplicare a Programului de supraveghere și control al igienii și expertizei produselor de origine vegetală. La data efectuării auditului acest program este în curs de îndeplinire. Prelevarea probelor de produse de origine vegetală pentru determinarea nitraților abea a început din motiv ca licitația privind contractarea laboratorului a avut loc cu întirziere. Punerea în aplicare a programului de supraveghere și control a început în luna iunie pe cind e necesar sa se întreprinda masuri de supraveghere din luna februarie din motivul neacoperirii financiare.
- ANSA nu asigură transparenţa totală în vederea implementării Programului prin: publicarea trimestrială pe site-ul oficial al Agenţiei a informaţiei privind îndeplinirea Planului calendaristic de prelevare a probelor pentru monitorizarea reziduurilor de pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală; informarea şi asigurarea participării publicului şi a organizaţiilor neguvernamentale la propagarea informaţiei privind riscul contaminării produselor agricole.
- Agenţia nu publică pe pagina sa web oficială raportul anual de încercări privind rezultatele analizelor de laborator, inclusiv cele conforme şi neconforme, precum şi informaţii despre acţiunile de control sau alte măsuri întreprinse, inclusiv planificarea modificărilor la Planul calendaristic de prelevare a probelor cum impune HG 567/ 2014 cu privire la aprobarea Programului naţional de monitorizare a  reziduurilor de pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele  alimentare de origine vegetală pentru anii 2015-2020

- ANSA cuprinde sediul central și 37 de STSA responsabile pentru înregistrarea operatorilor alimentari , efectuînd controale oficiale pentru asigurarea faptului că produsele alimentare sînt sigure. Acesta include nivelurile maxime ale contaminanților/ nitraților, reziduurilor de pesticide din produsele alimentare, colectarea de eșantioane pentru analize de laborator și impunerea de sancțiuni în caz de neconformitate.
- STSA emit certificate de inofensivitate ce reprezintă o cerință obligatorie pentru întroducerea fructelor și legumelor pe piață. Fructele și legumele plasate pe piață nu in toate cazurile sînt însoțite de certificate de inofensivitate.
- STSA deasemenea sunt responsabile cu controalele depozitelor de cereale / legume / fructe și la punctele de colectare. Acestea emit certificate pentru depozitele de stocare ale producătorilor de alimentelor de origine vegetală . Aceasta reprezintă o cerință obligatorie. Inspecțiile sunt efectuate o dată pe an în vederea verificării respectării condițiilor de depozitare și a măsurilor de control al dăunătorilor. Inspectorii STSA pentru siguranța alimentelor nu acționează în comun cu inspectorii fitosanitari să inspecteze depozitele în vederea respectării condițiilor de igienă. Sa demonstrat o conlucrare insuficientă la nivel STSA între inpectori din diferite secții. La momentul efectuării auditului nu toate depozitele au fost inspectate de inspectorii STSA, în unele cazuri din lipsă de transport în altele cazuri din neglijență.
- ANSA nu dispune de laboratoare desemnate pentru efectuarea analizelor a probelor oficiale de producție vegetală. Toate laboratoarele sînt subcontractate de ANSA pentru prestarea de servicii. Echipei de audit i sa pus la dispoziție lista de laboratoare de încercări acreditate care necesită actualizare.
- În fiecare an, Directorul general ANSA trebuie șă emită/ aprobe o listă cu laboratoare naționale însărcinate să efectuieze analizele contaminanților/nitraților/nitriților/reziduurilor de pesticide din fructe și legume în scopurile controlului oficial. Pentru anul 2016 această listă nu este aprobată și nu este pusă pe pagina web ANSA;
- Nu există laboratoare regionale/ zonale pentru efectuarea testelor /analizelor pentru ptroducția de origine vegetală ( fructe și legume)
- Direcția Managmentul laboratoarelor și evaluarea riscurilor nu a format nici o echipa din cadrul ANSA și nu a vizitat laboratoarele care efectuiează analize în vederea verificării acreditării laboratoarelor, metodelor de analiză , personalul , echipamentul necesar, participarea la testele de competența etc.
- Documentele furnizate de Direcția managmentul laboratoarelor și evaluarea riscurilor, au indicat faptul că nu au fost organizate ședințe anuale cu Laboratorul național de referință (CRDV) sau cu alte laboratoare oficiale având ca scop coordonarea programului anual de supraveghere și control al contaminanților/nitraților din produsele alimentare . Nu sa întreprins nici o măsură de a facilita comunicarea între laboratoare.


  1. Dispoziții privind personalul și instalații


- ANSA se confruntă cu un flux de personal și nu asigură număr suficient de personal calificat pentru realizarea promtă , eficientă și eficace a controalelor oficiale din motive socio-economice.
- Servciul de monitorizare și control a unităților din domeniul prelucrării legumelor și fructelor ( nivel central) este format doar de un specialist principal.

- Există dispoziții ale legislației naționale și dispoziții practice în vigoare cu privire la conflictul de interese la nivelul administrațiilor publice, în vederea asigurării faptului că funcționarii publici sunt în afara oricărui conflict de interese.. La o STSA există conflict de interese.


- La STSA nici un inspector din cadrul secției siguranța alimentelor nu posedă limba de stat fapt ce complică îndeplinirea cerințelor ANSA.
- Instalații corespunzătoare și întreținute în mod adecvat nu au fost disponibile la sediile STSA vizitate. Echipa de audit a confirmat faptul că echipamentul de eșantionare disponibil la STSA nu era potrivit pentru eșantionarea produselor alimentare de origine vegetală. Inspectorii STSA au la dispoziție nitratometrul , care nu este recunoscut/omologat în RM.

- Funcționarii întâlniți în cadrul STSA au acces la mijloace de comunicare rapide (intranet, fax, telefon). Însă unii inpsectori nu au abilități de lucru la calculator.
  1. Calificarea și formarea personalului


- Membrii personalului ANSA și STSA în domeniul siguranța alimentelor sînt profesioniști cu studii superioare precum doctori sanitari , specialiști în tehnologia produselor alimentare , agronomi și medici veterinari. Vîrsta medie a inspectorilor ANSA – 50 de ani.
- Potrivit Direcției (nivel central) au fost furnizate cursuri de formare la nivel central și zonal pentru inspectorii ANSA. Cursurile de formare au fost furnizate în baza nevoilor

identificate sau a modificării reglementărilor în domeniul produselor alimentare de origine vegetală. Cele mai recente cursuri de formare în domeniul a fost în anul 2016 unde au fost instruiți 53 de inspector pe tematica ”Implementarea Programului național de monitorizare a rezifuurilor de pesticide ” și 2015 pe tematica ” Implementarea Programului național de monitorizare a rezifuurilor de pesticide și a conținutușui de nitrați în produsele de origine vegetală ”- aria de cuprindere 57 de inspectori STSA.


- Altă instruire a avut loc în anul 2015 pe tema ”HACCP – system de control al siguranței alimentare” care a cuprins 79 de inspectori.
- Toți inspectorii din cadrul STSA vizitate au beneficiat de formare privind eșantionarea

și punerea în aplicare a principiilor HACCP. Ghidul repartizat nu este folosit in activitatea inspectorilor, aflîndu se în sertare.


- Potrivit reprezentanților ANSA , inspectorii STSA primesc de la sediul central

informații cu privire la legislația relevantă prin e-mail sau prin alte mijloace de comunicare.


- Cu toate acestea, dispozițiile/ instruirile în cauză nu sunt suficiente pentru a asigura faptul că toți inspectorii, responsabili pentru desfășurarea controalelor oficiale din produsele alimentare de origine vegetală în special și pentru evaluarea riscurilor legate de contaminanți/reziduuri își pot îndeplini sarcinile în mod competent, astfel cum se prevede la articolul art. 5 al Legii 50/2013.
- Toate STSA vizitate au prezentat echipei de audit planul de instruiri pentru anul 2016. Nici într-o STSA în planul de instruiri nu este inclusă tematica siguranța alimentară de origine vegetală ( Criuleni, Soroca, Rezina, Comrat, Leova,Edineț, Ocnița)

- Instruiri externe pentru inspectori la STSA vizitate pe domeniul auditat nu au avut loc.

- Persistă o formalitate în organizarea și petrecerea instruirilor la nivel STSA.

- În cadrul STSA toți inspectorii care efectuează controale au fost evaluați în fiecare an. Potrivit informațiilor furnizate echipei de audit, această evaluare a fost efectuată de către șefii de unități și au vizat competențele profesionale ale inspectorilor. Cu toate acestea, această evaluare nu a inclus inspecții comune pentru verificarea performanței respectivilor inspectori.
  1. Proceduri pentru performanța și raportarea activităților de control

- S-a constatat lipsa instrucțiunilor/ procedurilor bazate pe risc, de punere în aplicare necesare inspectorilor STSA în ceea ce privește domeniul de aplicare și profunzimea controalelor oficiale ale contaminanților/ nitraților/reziduurilor de pesticide , deci echipa de audit nu a putut verifica eficacitatea controalelor oficiale la nivel teritorial. Sistemul de proceduri de control documentate este în curs de elaborare și implementare.- Procedură privind eliberarea Certificatelor de inofensivitate la import este elaborată, aprobată prin ord. 62/2014, plasată pe pagina web, insă nu sînt respectate cerințele de elaborare a procedurilor.
-Secțiile fitosanitare raionale ale ANSA sunt responsabile, inter alia, cu controale ale utilizării produselor de protecție a plantelor și a reziduurilor de pesticide din produsele vegetale primare.
- In unele STSA în certificatele de inofensivitate nu sînt indicate tratamentele fitosanitare la așa culturi ca: varză, vinete, pepeni verzi, ardei fapt ce poate însemna lipsa controlului official din partea ANSA privind utilizarea PUFF. Inspectorii PUFF în unele STSA vizitate nu au dat dovadă că verifică la agentii economici facturile de procurare și utilizare a substanțelor PUFF.

- În data de 26/06/2016 a fost aprobată Procedura specifică de prelevare a probelor pentru controlul conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală . Însă această procedură nu a fost difuzată în STSA a avut loc doar instruire pe marginea ei.


- Toți inspectorii STSA au asigurat că pleaca la controale cu avertisment prealabil ce contrazice cerințelor legale, Legea 50/2013.
- Echipa de audit a confirmat faptul că, la nivel raional , personalului STSA i-au fost puse la

dispoziție orientări relevante, instrucțiuni și note de serviciu.

  1. Prelevarea probelor


- Inspectorii STSA pentru siguranța alimentelor prelevează probe din cîmp/ depozite/supermarketuri /piețe însă fără evaluarea riscurilor pentru prioretizarea eșantioanelor. Nu sînt clare criteriile de selectare a locurilor de unde se prelevă probele. Inspectorii ANSA nu au dat dovadă de obținere a probei globale, probei elimentare și a probei destinată laboratorului.
- prelevarea probelor elementare nu se efectuaeză în practică pe un traseu în formă de ”W” sau ”X” pe suprafața cîmpului.
- Toti inspectorii care prelevă probe de produse de origine vegetală sînt desemnați prin ordin emis de ANSA din anul 2013 la unele STSA nu a fost de găsit acest ordin. Acest ordin necesită reviziurie și actualizare.
- Inspectorii STSA nu necesită asigurarea cu echipamente și instrumente specific la prelevarea probelor de legume și fructe , însă ar fi rezonabil să dispună de echipamente de măsurare și control pentru precizia greutății probei și monitorizarea temperaturii ei . Inspectorii care prelevează probele sînt asigurați cu saci și sigilii.

- Contraproba recoltată la unele STSA nu a fost prelevată și depozitată la agentul economic.

- Nu există o procedură instituită cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse de ANSA la primirea rezultatelor neconforme ale analizelor de laborator cu privire la siguranța alimentară. În cazul probelor neconforme ANSA emite ordin privind demararea anchetei de serviciul.
- Procesul verbal de prelevare a probelor se întocmește în 3 exemplare ( unul pentru ANSA, altul pentru agentul economic și unul se transmite la laborator) În unele cazuri agentului economic nu i se transmite procesul verbal de prelevare. Procesul verbal de prelevare a probelor e îndeplinit cu dificlutăți, lipsesc semnături de la laborator. În unele procese verbale se încurcă codificarea probei . La toate STSA vizitate lipsesc rezultatele de analiză , ele se stochează la ANSA nivel central , operatorii busneului alimentar din acest domeniul și inspectorii STSA nu dispun si nu stiu despre rezultatele analizelor.
- În una din STSA în registru de delegare a inspectorului este indicată data, însa prelevarea probelor a avut loc peste 3 zile, transportarea probei a avut loc peste o zi , la explicația inspectorului proba a fost tinută în frigider fară monitorizarea temperaturii.

- ANSA nivel central a elaborat un registrul on-line ( în sistemul gmail) în care inspectorii STSA introduce datele privind prelevare probei. Echipa de audit la una din STSA o confirmat că registrul de prelevare a probelor manual, nu corespunde cu registrul electronic ;


- Nu există instrucțiuni privind planificarea și prioritizarea controalelor oficiale de rutină. Cu toate acestea, nu au existat instrucțiuni specifice pentru inspectori cu privire la circumstanțele în care trebuie să preleveze eșantioane pentru contaminanți/ reziduri de pesticide în caz de suspiciune.
- Transporatrea probelor oficiale deseori are loc prin diferite surse, sau probele sînt transportate chiar de agentul economic.


  1. Măsuri coercitive


Măsuri întreprinse în caz de neconformitate și sancțiuni

Cerințe juridice : Articolul 30 din Legea 50/2013 stabilește principiile care trebuie urmate în aplicarea măsurilor naționale coercitive și acțiunile care trebuie întreprinse în caz de

neconformitate.
- Au existat doua rezultate neconforme identificate în cadrul programului de monitorizare 2016 în cazul reziduurilor de pesticide (tomate și cartofi). Cu toate acestea, STSA vizitate nu au avut nici un rezultat neconform legat de prelevarea oficială de eșantioane.
- Potrivit ANSA, procedura care trebuie urmată în caz de rezultate de laborator

neconforme solicită laboratoarelor care au prelevat respectivele eșantioane să informeze în acest

sens, fără întârziere ANSA. În cazul tomatelor rezultatele de laborator au fost furnizate ANSA la timp , în cazul cartofilor rezultatele de laborator au venit cu mare întirziere ( 3 săptămîni) fapt ce a adus la comercializarea cartofilor. Testările de laborator au demonstrat un conținut depășit de reziduu de pesticid (Clorotalonil – AM). Lotul neconform de tomate a fost interzis spre comercializare și a fost supus procedurii de nimicire.
- STSA în care a avut loc producția neconformă a fost notificată pentru a iniția o anchetă.Urma să se preleveze un nou eșantion de la producător pe cheltuiala acestuia din urmă. În cazul în care al doilea rezultat analitic este neconform lotul este retras/rechemat sau distrus. Echipa de audit a examinat la nivel central, dosare a probelor neconforme și registru de evidență a neconformităților.
- În cazul eșantioanelor neconforme inspectorii STSA au realizat o trasabilitate inversă până la nivelul producției primare, responsabilitatea întreprinderii acestei acțiuni aparținând ANSA . Echipei de audit i-au fost furnizate dovezi care să ateste faptul că această procedură a fost pusă în practică.
- În contextul prezentului audit, nu a fost aplicată nici o sancțiune de către inspectorii STSA la

momentul efectuării auditului.


- în STSA vizitate ( Criuleni, Soroca) deasemenea au fost depistate producție neconformă de dovlicei( nivel înalt de nitrați) , agenții economic au fost avertizați , însă pînă la urma producția au fost comercializată ;
- unii inspectri au menționat că un unele magazine se comercializează producție de origine vegetală în vecinătate cu secții de produse de chimie de casă . Măsuri coercitive nu au fost întreprinse de către STSA.
- O problem majoră cu care se confruntă inspectorii STSA este vînzarea fructelor și legumelor pe tarabe în locuri neautorizate în condiții de igienă nesatisfăcătoare , fără documente insoțitoare despre marfă și în unele cazuri fără certificate de inofensivitate. Măsuri coercitive nu au fost întreprinse de către inspectorii ANSA.
- Piata agroalimentară vizitată din Leova nu corespunde cerințelor sanitare de comercializarea a producției de origine vegetală care se vinde fară certificate de proveniența a marfii și fară certificate de inofensivitate. Această piață nici nu a fost inspectată de inspectorii ANSA. Nu este conlucrare cu administrația pieții. În unele raioane inspectorii STSA aflîndu- se în concediul eliberează certificate de inofensivitate . Deasemenea nu se monitorizează toate piețele agroalimentare din raioane.
- În registru de evidență a certificatelor de inofensivitate în una din STSA nu coincide numerele numerele certificatelor ( în certificate este indicat pepene verde, iar în certificate persic);
- Transportare fructelor și legumelor inclusiv si a celor deshidratate se efectuează doar cu vehicule autorizate sanitar. Nu se autorizează transportul pentru deplasarea fructelor și legumelor.
- Rezultatele controalelor oficiale au fost documentate în acte de control . În cazurile observate de echipa de audit , neconformitățile constatate de către inspectorii au fost descrise, însă nu în toate cazurile au fost descrise concluziile și recomandările, precum și o cerere de măsuri corective cu termene-limită pentru eliminarea acestora. În unele din STSA am constatat lipsa ultimelor acte de control;
- nu se efectuiaza recontroale ( Criuleni, Soroca, Rezina, Leova).

- Evidența registrelor se efectuează, dar nu toate registrele sunt numerotate, sigilate, ștampilate corespunzător, de asemenea în unele subdiviziuni s-a constatat necompletarea corespunzătoare a registrelor pe perioade lungi de timp sau lipsa registrelor pe anumiți ani;

- Direcția supraveghere unitășilor de producer a alimentelor de origine vegetală a fost informată despre neregulile și neconformitățile despistate la unitățile de deshidratare a fructelor, depozitele și frigiderele de păstrare a fructelor și legumelor referitor la respectarea cerințelor de igienă/ etichetare, marcare. Direcția vizată a luat atitudine.
- Inspectorii STSA nu verifică testele de apă atît pentru irigații cît și cele de uz uman, deasemenea nu se verifică instrucțiunile de igienă pentru personal, a spațiilor și echipamentelor.
CONCLUZIE GENERALĂ
Nu au fost adoptate măsuri naționale legislative pentru autorizarea operatorilor din sectorul alimentar al produselor de origine vegetală. Legislația aferentă domeniului este fragmentată. Există o lipsă de cooperare între autoritățile competente în ceea ce privește atribuțiile de control.

Sistemul de proceduri de control documentate este în curs de elaborare și implementare.

Programul de monitorizare conform HG 567/2014 este aprobat și se pune în aplicare cu unele deficiențe, se compromite prelevarea de probe și manipularea igienică a lor.

Prelevarea de probe în caz de suspiciune este limitată. Nu există instrucțiuni documentate cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse în caz de neconformitate și suspiciune. Controalele oficiale aplicate la nivelul producției primare de origine vegetală nu sînt bazate pe risc. Aceasta înseamnă că riscurile potențiale care decurg din contaminanții prezenți în mediu și în produsele alimentare nu sunt luate în considerare în planificarea acestor controale.Controalele oficiale au fost insuficiente deoarece membrii personalului care au efectuat respectivele controale nu au beneficiat de instrucțiuni / procedure și instruiri cu privire la domeniul de aplicare al inspecțiilor privind contaminanții/ reziduurile de pesticide etc în deplină măsură. Cu toate acestea, inspectorii întâlniți erau informați cu privire la cerințele de eșantionare. Nu au fost desemnate de către ANSA, toate laboratoarele naționale oficiale necesare pentru a efectua analizele probelor oficiale privind reziduurile de pesticide și contaminanți cum impune Legea 50/2013.

Sistemul de control oficial în domeniul siguranța alimentară pe segmental vegetal nu este destul de eficient.

Recomandările, implementarea cărora va contribui la eliminarea deficienţelor constatate şi consolidarea procesului de control oficial se prezintă după cum urmează. Un plan de acțiune care să descrie măsurile luate sau planificate drept răspuns la recomandările prezentului raport și care să stabilească un calendar pentru corectarea deficiențelor constatate ar trebui să fie prezentat Serviciului audit de profil , în termen de 25 de zile lucrătoare de la primirea raportului.
Nr. Recomandări


 1. ANSA nivel central va asigura că legislația națională va fi transpusă cu prevederile privind înregistrarea /auorizarea unităților din sectorul alimentar. Direcția supravegherea unităților de producer a produselor de origine vegetală va actualiza toată legislația plasată pe pagina web al ANSA. STSA vor efectua autoinstruiri pe marginea legislației ce reglementează controlul official, și controlul /prelevarea de probe pentru contamionanți/reziduuri de pesticide/nitrați în producția de origine vegetală.

 2. ANSA nivel central și teritorial va asigura coordonarea și cooperarea efectivă între autoritățile competente care realizează eșantionarea și controale oficiale. Se va desemna o persoană responsabilă din cadrul ANSA privind întreținerea realațiilor dintre aceste autorități competente.

 3. Inspectorii STSA vor asigura că toate certificatele de inofensivitate sînt eliberate correct, cu respectarea tuturor cerințelor. Inspectorii STSA vor inspecta toate depozitele/ frigiderele de păstrare a fructelor și legumelor în vederea respectării cerințelor de igienă.

 4. ANSA nivel central și territorial va asigura faptul că riscurile potențiale care decurg din contaminanții prezenți în mediu și în produsele alimentare la nivelul producției primare de produse alimentare de origine neanimală sunt luate în considerare în momentul elaborării planificării bazate pe riscuri a controalelor oficiale .

 5. Direcția supravegherea unităților de producere a produselor de origine vegetală va asigura faptul că toți membrii personalului responsabili cu efectuarea controalelor oficiale primesc formarea și instrucțiuni adecvate pentru controalele contaminanților/ reziduurilor de pesticide/ nitrați și, în special, în domeniul evaluării riscurilor legate de aceste substanțe și că aceștia sunt informați permanent pentru a-și putea executa sarcinile în mod competent, astfel cum se prevede la articolul 4 și 5 din Legea 50/2013.

 6. ANSA nivel central va asigurara faptul că eșantioanele oficiale necesare analizelor contaminanților sunt testate în laboratoare desemnate în mod oficial care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 12 din Legea 50/2013.

 7. Direcția managmentul laboratoarelor va emite , iar Directorul general ANSA abroba o listă cu laboratoare nașționale însărcinate să efectuieze analizele vizate în raport pentru asigurarea faptul că toate laboratoarele naționale pentru controalele contaminanților/ reziduurilor de pesticide/ nitrați sunt desemnate, astfel cum se prevede la articolul 12 din Legea 50/2013. Direcția managmentul laboratoarelor va facilita comunicarea între laboratoare. Se va forma o echipă din specialiștii ANSA pentru a vizita laboratoarele care efectuiează analize pentru ANSA.

 8. ANSA nivel central va asigura personalul STSA cu echipament și instalații corespunzătoare pentru efectuarea efectivă și eficace a controalelor oficiale conform art. 4 Legea 50/2013.

 9. Direcția supravegherea unităților de producer a alimentelor de origine vegetală va asigurara cu proceduri de control și verificare pentru verificarea punerii în aplicare efective a programului de monitorizare a contaminanților astfel cum se prevede la articolul 7 din Legea 50/2013.

 10. Inspectorii STSA vor preleva probe de fructe și legume strict conform procedurilor elaborate și vor asigura manipularea igienică a probelor. Toate probele trebuie manipulate și etichetate corespunzător pentru a garanta valabilitatea lor legală și cea analitică conform art. 11 Legea 50/2013. Inspectorii STSA vor efectua înregistrări corecte în registre.Sef Serviciul audit de profil Ela Malai
Yüklə 102,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə