Aprobat viceprim-ministru, ministru al economiei Octavian calmîCYüklə 0,92 Mb.
səhifə1/9
tarix03.01.2022
ölçüsü0,92 Mb.
#45017
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

APROBAT

Viceprim-ministru,

ministru al economiei
_______________ Octavian CALMÎC
________ ______2017

TABELUL DIVERGENȚELOR

la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție ale gazelor combustibile naturale


Nr.d/o

Denumirea autorităţii


Punctul

Obiecţii şi propuneri

Date despre acceptare

Argumente

1.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Fără obiecții și propuneri2.

Ministerul Finanțelor
Fără obiecții și propuneri3.

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
Fără obiecții și propuneri4.

Ministerul Educației
Fără obiecții și propuneri5.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor
Fără obiecții și propuneri6.

Ministerul Justiției

La proiectul hotărîrii Guvernului


În conformitate cu art. 102 din Constituţia Republicii Moldova, art. 30 al Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, art. 11 al Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, hotărârile Guvernului se adoptă pentru exercitarea atribuţiilor constituţionale şi celor ce decurg din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, precum şi pentru organizarea executării legilor.

În aceeaşi ordine de idei, remarcăm prevederile art. 49 şi 52 ale Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003, care stipulează că, una din părţile constitutive ale actului normativ este clauza de emitere, care stabilește temeiul legal de emitere a actului normativ.

Reieşind din prevederile legale enunţate, adoptarea fiecărui act normativ necesită a fi fundamentată din punct de vedere juridic, cu indicarea concretă a articolului din Legea ce reprezintă temei legal de emitere a acestuia.


Se acceptă

data adoptării actelor legislative enunțate în clauza de emitere se va expune cu litere, iar sursa de publicare a acestora se va indica după următoarea schemă: (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, anul publicării, numărul Monitorului, numărul articolului). Această observație este valabilă pentru toate cazurile similare din proiect.

Se acceptă


La pct. 1

cuvintele „conform anexei” se vor substitui cu cuvintele „(se anexează)”.

Se acceptă


Pct. 3

urmează a fi exclus, deoarece este inutil.

Potrivit art. 76 din Constituţie legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei. Curtea Constituţională în Hotărîrea  nr. 32 din  29 octombrie 1998 privind interpretarea art. 76 din Constituţe a statuat că legea publicată  în  Monitorul  Oficial al  Republicii  Moldova intră în vigoare la data publicării, inclusiv în cazurile cînd această dată nu este prevăzută expres în textul legii sau la data prevăzută în textul ei, dar care nu poate precede data publicării legii.Se acceptă


La pct. 4

cuvintele „cel mult” și „de Guvern” urmează a fi excluse.

Se acceptă


Pct. 6

necesită o precizare a sensului acestuia, astfel, după cuvîntul „asupra” se va completa cu cuvîntul „executării”.


Se acceptă


La proiectul Cerințelor minime de securitate
Parafa de aprobare va fi revăzută, fiind exclus cuvîntul „Anexă” și indicat că acestea se aprobă prin respectiva hotărîre de Guvern.

Se acceptă


La pct. 5 și 6

semnalăm că, într-un act normativ este justificată definirea unor noţiuni doar în cazul în care la momentul adoptării actului se ştie cu certitudine că, un termen este pasibil de mai multe interpretări sau dacă se imprimă un alt sens decît cel uzual şi se optează pentru o anumită interpretare.

Se acceptă


La pct. 16 și 20

necesită precizare sintagmele „organizaţiile cointeresate” și „expertizată corespunzător”.

Se acceptă

Coordonarea documentației de proiect se efectuează în conformitate cu prevederile documentelor normative în construcții (SNiP, NCM). În dependență de condițiile de amplasare a sistemului de alimentare cu gaze combustibile și de rețelele inginerești din apropierea sa poate să difere coordonarea documentației de proiect. Astfel, se utilizează cuvintele ”.organizațiile cointeresate”.La pct. 33, 39

semnalăm că este eronată referința la pct. 35, astfel, cifra „35” se va substitui cu cifra „42”. Observația este valabilă și pentru pct. 39 în care textul „pct. 35, lit. g) și pct. 35, lit. l)” se va substitui cu textul „pct. 32 lit. g) și lit. l)”.

Se acceptă


La pct. 74

se vor exclude cuvintele „solidol ori alt”, deoarece în limba română nu se regasește termenul „solidol”.

Se acceptă


La pct. 111, 128, 129, 314 și 317

cuvintele „măşti antigaz”, „cu măştile antigaze îmbracate” și „măştilor antigaze” urmează a fi substituite cu cuvintele „măști de protecție contra gazelor”, „care poartă măști de protecție contra gazelor” și, respectiv, „măștilor de protecție contra gazelor”. Observația este valabilă și pentru pct. 128, 129.

Se acceptă


La pct. 140

urmează a fi excluse semnele de exclamare.

Se acceptă


La pct. 241 lit. d)

se va opta pentru utilizarea unei singure noțiuni, deoarece cuvintele „devieri” și „abateri” constituie sinonime, iar la lit. g) semnalăm că, în limba română nu se regasește cuvîntul „ermeticitate”.

Se acceptă

Redacția pct. 276, subpunctul 4)La pct. 264 și 265

se va preciza la cine se păstrează al doilea exemplar al raportui tehnic, în cazul în care acesta se perfectează în două exemplare, unul dintre care se păstrează la persoana responsabilă de exploatarea inofensivă a serviciului tehnic-gaz.

Se acceptă

Redacția pct. 301La pct. 268

se va concretiza de către cine urmează a fi exercitate acțiunile enunțate în continuare (prin ordinul cui se desemnează persoane, responsabile de îndeplinirea lucrărilor periculoase cu gaze, de către cine se întocmește documentaţia tehnico-executorie, cine semnează actul de autorizare a efectuării lucrărilor de punere în funcţiune, reglare şi încercări în complex a SDÎG etc.).

Se acceptă

Redacția pct. 305, subpunctul 1)La pct. 277

sintagma „conducătorul numit al locului de muncă” este expusa vag și urmează a fi revizuită.

Se acceptă

Redacția pct. 316La pct. 283

alineatul șase cuvintele „indiferent de apartenenţa lor departamentală” se vor substitui cu cuvintele „indiferent de tipul de proprietate”.

Se acceptă

Redacția pct. 322, subpunctul 5)La pct. 300

va fi concretizat de către cine este aprobată documentaţia tehnică pentru reparaţia capitală, precum și cine eliberează dispoziţia pentru efectuarea lucrărilor de excavare.

Se acceptă

Redacția pct. 341, subpunctul 1) și respectiv 2)La pct. 304 în prima propoziție

cuvîntele „sunt primite de către o comisie” se vor substitui cu cuvintele „sunt recepționate de către o comisie”.

Se acceptă

Redacția pct. 345La pct. 321

cuvintele „Organele administrației publice locale” vor fi substituite cu sintagma „autoritățile publice locale”.

Se acceptă

A fost exclus punctul, pentru a nu crea confuzLa pct. 324

cuvintele „trebuie să îmbrace ochelari şi mănuşi de protecţie” se vor substitui cu cuvintele „trebuie să poarte ochelari şi mănuşi de protecţie”.

Se acceptă

Redacția pct. 367La pct. 330

alineatul patru cuvintele „cu venirea nopţii” vor fi substituite cu cuvintele „în cazul vizibilității reduse”.

Se acceptă

Redacția pct. 374, subpunctul 3)Pct. 416-418

sînt inutile și se vor exclude, deoarece norma referitor la păstrarea şi utilizarea alcoolului metilic, fracţiilor de etanol şi a altor tipuri de alcool tehnic este înglobată în pct. 419 care stabilește că aceștia se păstrează conform instrucţiunilor tehnologice.

Se acceptă

Au fost excluse punctele propuse, deoarece pct. 472 include și aceste prevederiLa pct. 549, 582

(precum și în toate cazurile similare din proiect) sintagma „reprezentantului întreprinderii de exploatare a locuinţelor” se va revedea prin prisma noțiunii „administrator al imobilelor cu destinaţie de locuinţă” (art. 4 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe) care reprezintă persoană fizică sau juridică învestită cu împuterniciri pentru exercitarea efectivă a obligaţiilor ce ţin de administrarea, întreţinerea şi exploatarea imobilelor cu destinaţie de locuinţă.

Se acceptă

Redacția pct. 633, 645, 669, 672, 674La pct. 559

cuvîntele „ale întreprinderilor curative, de învățămînt” se vor substitui cu cuvintele „ale instituțiilor medico-sanitare, de învăţămînt”, în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 și Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014.

Se acceptă

Redacția pct. 644La pct. 560

se va indica de către cine vor fi aprobate Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor, iar ultima propoziție se va exclude.


Se acceptă parțial

Prevederile Regulilor de securitate cu privire la utilizarea gazelor sunt prezentate în Anexa I la Cerințele minime de securitate, astfel automat ele se aprobă de către GuvernLa pct. 569, 573, 663, 672, 674 (precum și în toate cazurile similare din proiect)

semnalăm că, sintagmele „întreprinderilor social-comunale”, „încăperilor și/sau clădirilor industriale, agricole și de servicii comunale a populației cu caracter neproductiv” reprezintă noțiuni desuete care actualmente nu se regasesc în cadrul normativ național și urmează a fi revăzute.

Nu se acceptă

Aceste noțiuni se regăsesc în documentele normative în construcții SNiP și NCM, de aceea nu este posibilă revizuirea lor.La pct. 578, propoziția a doua

se va exclude cuvîntul „Totodată”, întrucît adverbele nu sînt conforme stilului unui act normativ.

Se acceptă


La pct. 582

sînt stabilite un șir de obligații pentru administratorii imobilelor cu destinaţie de locuinţă, astfel, cuvîntul „trebuie” se va substitui cu cuvintele „sînt obligați”.

Se acceptă

Redacția pct. 633, 645, 669, 672, 674La pct. 670, 671

cuvintele „Exploatarea reţelor de distribuţie gaze” se vor substitui cu cuvintele „Exploatarea reţelelor de distribuţie gaze”.

Se acceptă


La pct. 673

textul „Locatarii caselor de locuit şi a apartamentelor cu drept de proprietate privată” va fi substitui cu textul „Proprietarul și/sau locatarul locuinţei”

Totodată, se va preciza dacă încheierea contractului pentru deservirea tehnică a instalaţiilor de gaze cu întreprinderile specializate reprezintă un drept sau o obligație a acestora.Se acceptă


La pct. 687 lit b) și c), 957, 1025, 1028, 1029, 1106 lit. b), lit. d), 1112, 1136, 1144, 1274

cuvintele „nu mai rar de” se vor substitui cu cuvintele „cel puțin”.

Se acceptă

Redacția pct. 684, subpct. 3), 703, 739, 749, 758, 787, 791, subpct. 2) și 3); 796, 823, 829, 831, 834, 861, 872, 873, 944, 948, 952, subpct 2) și 3); 954, 955, 972, 975, 977, 978, 980, 983, 997, 1016, 1026, 1030, 1037, 1046, 1048, 1081, 1092, 1099, 1125, 1128, 1137, 1142, 1150, 1185, 1186, 1208, 1212, 1213, 1214, 1224, 1226, 1237, 1243, 1300, 1301, 1302, 1305, 1307, 1315La pct. 708

semnalăm că, nu este justificată doar organizarea pazei diurne a

stațiilor de depozitare și îmbuteliere a gazelor (SDÎG), stațiilor de îmbuteliere a gazelor (SÎG) și a stațiilor de alimentare a automobilelor cu gaze (SAAG), deoarece respectivele prezintă zone de risc și de protecție împotriva incendiilor, precum şi necesită în permanență luarea măsurilor de siguranță.-

Cerințele de securitate privind exploatarea SAAG sunt prezentate în documentul normativ-tehnic în domeniul securității industriale NRS 35-04-69: 2005 Reguli privind securitatea industrială la exploatarea staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze lichefiate. De asemenea, SAAG, SÎG și SDÎG reprezintă sisteme tehnologice, care sunt compuse din recipiente sub presiune. Astfel, ele trebuie să întrunească prevederile NRS 35-03-67: 2004 Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune. Totodată, cerințele privind protecția împotriva incendiilor se reglementează de către Ministerul Afacerilor InterneLa pct. 764

este eronat și urmează a fi revăzut textul „prevăzute de prezenta Reglementare tehnică”.

Se acceptă

Redacția pct. 881La pct. 1099

se vor exclude cuvintele „inclusiv şi a locatarilor apartamentelor” deoarece sintagma „persoanelor neautorizate” include toate persoanele cărora le este interzisă aflarea în încăperile, unde se efectuează racordarea aparatelor de gaze şi livrarea gazelor.

Se acceptă

Redacția pct. 1293La pct. 1103

cuvintele „în casele locative” se vor substitui cu cuvintele „în blocurile locative”.

Se acceptă

Redacția pct. 1285 și pct. 1297La pct. 1109

se va exclude cuvîntul „cînd”.

Se acceptă


La pct. 1283

se va menționa de către cine se aprobă Regulamentul privind serviciu de dispecerat şi intervenţie gaze.

Se acceptă

Redacția pct. 1450Pct. 1316-1401

urmează a fi exclus, deoarece nu se referă la obiectul de reglementare al prezentelor Cerințe minime de securitate care stabilesc cerințele față de proiectarea, montarea, reglarea, recepția și darea în exploatare, reconstrucția, deservirea tehnică, repararea şi exploatarea integră a sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale utilizate în calitate de combustibil, de asemenea pentru producerea şi utilizarea materialelor, utilajelor şi produselor tehnologice.

Se acceptă


La pct. 1402

se va ține cont de art. 54 alin. (3) din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003, potrivit căruia, dacă un act normativ are cîteva anexe, acestea se numerotează cu cifre arabe în ordinea în care au fost enunţate în textul actului. Prin urmare, se va revedea numerotarea anexelor din proiect.

Se acceptă


Din titlul capitolului VIII și pct. 1404 -1437


urmează a fi excluse cuvintele „în producţie”.

Se acceptă parțial

Contravine prevederilor art. 13 al Legii nr. 116 din 18.05.2012. S-a utilizat noțiunea de – control de producțieÎn textul proiectului


se recomandă, utilizarea unor noțiuni generice, după caz, pentru persoanele ce efectuează lucrări cu gaze, în locul cuvintelor „lucrător”, „lăcătuș”, „angajat”, „muncitor”, „personal de întreținere (exploatare)” etc.

Nu se acceptă

Pentru fiecare prevedere în parte este specificat tipul lucrătorului și astfel nu pot fi utilizate niște noțiuni generice, care vor exclude claritatea pentru specialiștii, care vor lucra cu documentul aprobatPct. 862 lit. d), 1064 alineatul al treilea, 1339, pct. 257, pct. 578, pct. 104, 113

se va evita utilizarea unor prevederi cu titlu de recomandare dar și utilizarea unor noțiuni și expresii precum: „deasemeni”, „totodată” „etc.”, care sînt expuse greșit și nu sînt conforme stilului unui act normativ.

Se acceptă


Textul proiectului

se va structura conform alin. (1) al art. 58 din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003, potrivit căruia, în funcţie de proporţiile actului normativ, elementele textului se grupează astfel:

  1. punctele se pot grupa în secţiuni;

  2. secţiunile de pot grupa în capitole;

  3. capitolele se pot grupa în titluri;

  4. în cazul unor acte normative de complexitate şi cu volum mare, titlurile se pot grupa în părţi, a căror numerotare se face cu numere ordinare scrise cu litere.

Se acceptă


capitolele IX pct. 1438

Astfel, un capitol nu poate fi constituit dintr-un singur punct

Se acceptă


Proiectul Hotărîrii

vor fi excluse mențiunile „Note” care nu sînt elemente de structură proprii actului normativ (a se vedea Anexa E). Textul notelor se va expune în puncte separate ale proiectului.

Se acceptă

A fost exclusă Anexa, care prevedea prevederea Note.Pct. 147, 174, 184, 196, 244, 247, 255, 267, 268, 283, 284, 289, 290, 300, 304, 311, 330, 554 etc.). Totodată, semnalăm că pct. 127 se regăsește de două ori în proiect, iar pct. 141-143 sînt omise etc.

Proiectul va fi structurat potrivit art. 56 din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003. Astfel, punctele se numerotează în continuare de la începutul şi pînă la sfîrşitul actului normativ, punîndu-se punct după cifra de numerotare. Punctele se divid în subpuncte şi în alineate. Subpunctele se numerotează cu cifre arabe şi o paranteză şi pot avea diviziuni numerotate cu litere latine şi o paranteză, fără utilizarea semnelor grafice (cratimelor).

Se acceptă


Conţinutul proiectului

se va definitiva conform prevederilor art. 46 al Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003, fiind expus într-o formulă clară şi concisă, pentru a se exclude orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie.

Se acceptă


Conţinutul proiectului

Textul punctelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicaţii sau justificări.

Se acceptă
7.

Centrul Național Anticorupție

La general

În sensul celor expuse, atragem atenţia asupra următoarelor sintagme: „în conformitate cu

cerinţele actelor legislative şi documentelor normativ tehnice în vigoare” pct.14; „în modul

stabilit de legislaţia în vigoare” pct.15; „expertizată corespunzător” pct.18; „în conformitate cu

cerinţele aplicabile şi prevederile documentelor normative în vigoare” pct.26; „în conformitate

cu actele normative care reglementează activitatea pe piaţă” pct.64; „în conformitate cu

instrucţiunile de producţie şi prevederile legale în vigoare” pct.65; „conform documentelor

normative în vigoare” pct.154; „în conformitate cu legislaţia în vigoare” pct.169; „conform

legislaţiei în vigoare” pct.235; „în ordinea stabilită” pct.241 lit.d); „se întocmeşte un act în

modul stabilit” pct.243; „în conformitate cu cerinţele normative” pct.244 linia 5; „în

conformitate cu proiectul şi documentele normative în vigoare, aprobate în modul stabilit”

pct.244 linia 11; „în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare” pct.260; „conform

cerinţelor normative în vigoare” pct.281; „în corespundere cu cerinţele legislaţiei în domeniu”

pct.283 linia 3; „în conformitate cu cerinţele pentru construcţiile noi” pct.305; „trebuie de

respectat regulile de efectuare a lucrărilor de reparaţie şi de terasament în locurile de trecere,

aprobate de organele administraţiei publice locale” pct.321; „conform normativelor de construcţii în vigoare” pct.478; „în conformitate cu prevederile legale în vigoare” pct.525; „În baza actelor normative” pct.528; „documentele normative în vigoare” pct.537; „dacă alte cerinţe nu sunt reglementate de documentele normative corespunzătoare” pct.565; „ să corespundă cerinţelor documentelor normative în vigoare” pct.588; conform cerinţelor documentelor normative în vigoare” pct.596 linia 2; „descris de documentele normative în vigoare” pct.624; conform cerinţelor documentelor normative în vigoare” pct.625; „conform cerinţelor de securitate” pct.626; „cerinţele documentelor normative în vigoare” pct.633; „cerinţele minime de securitate în modul stabili” pct.664; „în conformitatea cu legislaţia de

profil în vigoare” pct.678; „în conformitate cu cerinţele documentelor normative de profil” pct.705; „să corespundă cerinţelor documentelor normative de profil” pct.730; „conform cerinţelor documentelor normative-tehnice de profil în vigoare” pct.742; „este stabilit de

regulamentele şi instrucţiunile privind exploatarea ventilaţiei” pct.745; „a cerinţelor documentelor normative-tehnice de profil în vigoare” pct.797; „indicate în standardele specifice” pct.862 lit.a); „în conformitate cu legislaţia în vigoare” pct.914; „care respectă normativele şi reglementările tehnice în vigoare” pct.917; „după o formă stabilită” pct.956; „conform cerinţelor documentelor normative în vigoare” pct.986; „să corespundă cerinţelor documentelor normative în vigoare” pct.1037, „documentelor normative în vigoare” pct.1038; „prevăzute de documentele normative în vigoare” pct.1039; „cerinţele documentelor normative în vigoare” pct.1049; „cerinţele documentelor normative în vigoare” pct.1079 linia 3; „în conformitate cu cerinţele documentelor normative corespunzătoare” pct.1087; „în conformitate cu reglementările în vigoare” pct.1235 linia 2; „în conformitate cu documentaţia normativă în vigoare” pct.1406.


Nu se acceptă

Proiectul HG respectiv este elaborat, pentru a fi îndeplinit, în cea mai mare parte de către agenții economici specializați, care sunt instruiți și atestați la cunoașterea tuturor cerințelor: proiectare, construcție-montare, norme sanitare, norme de securitate și sănătate în muncă, etc.

Reeșind din aceasta, nu este necesar de expus șirul întreg de documente necesar de îndeplinit, deoarece volumul mare pe care îl are proiectul se va mări și mai mult. Este de menționat faptul că și documentele normative, elaborate de instituțiile publice fac referințele la general

Pct. 3

În contextul în care proiectul impune cerinţe noi pentru exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale, atît cetăţenii, cît şi agenţii economici vor avea nevoie de o perioadă intermediară pentru a se adapta la noile condiţii, sau pentru a reutila infrastructura întreprinderilor şi a staţiilor existente. În caz contrar, există riscul ca odată cu intrarea în vigoare a proiectului să nu existe infrastructura necesară pentru asigurarea tuturor cetăţenilor cu gaze combustibile naturale.

Mai mult ca atît, proiectul va permite abordarea discreţionară a acestuia de către organele de control în vederea sancţionării unui număr mare de cetăţeni şi agenţi economici care din lipsa unei perioade intermediare nu au reuşit să se conformeze noilor prevederi.Nu se acceptă

Proiectul HG reprezintă o variantă armonizată cu standardele europene și actualizată la zi, conform prevederilor legislației în vigoare. Proiectul respectiv nu prevede careva cerințe suplimentare, care este necesar să se îndeplinească de către agenții economici specializați. De asemenea, proiectul prevede cerințe față de exploatarea buteliilor de uz casnic și modul de gestionare a lor. Un termen suplimentar prevăzut pentru conformare nu va reprezenta o soluție.Pct. 4 din Hotărîre

Evidenţiem că proiectul propus va avea efecte supra unui spectru mai larg de acte normative decît cele aprobate de Ministerul Economiei. Astfel, există riscul ca norma în redacţia actuală să pună bariere în calea actualizării cadrului normativ în vigoare din domeniul gazelor naturale şi a implementării corecte a cerinţelor minime de securitate.

Se acceptă


Pct. 5

Sintagma „verificării neordinare” este una ambiguă, nefiind clar ce presupune o asemenea verificare. Există riscul ca norma să fie interpretată în vederea efectuării unei verificări formale, care ar permite eschivarea de la răspundere a persoanelor care au admis încălcări

ale cerinţelor minime de securitate.

Norma în redacţia actuală este expusă în mod general, fără a fi clară răspunderea pe care o poartă persoanele care au admis încălcarea cerinţelor minime de securitate.

Mai mult ca atît, sub pretextul unei verificări neordinare, persoanele menţionate ar putea fi

scutite de orice răspundere indiferent de prejudiciile cauzate.


Se acceptă

A fost exclus pct.5Pct. 6, pct. 21

Considerăm inadmisibilă norma prin care se acordă posibilitatea de a neglija cerinţele minime de securitate. Norma ar putea genera situaţii în care anumiţi subiecţi prin coruperea unor funcţionari publici ar putea evita respectarea oricăror cerinţe reglementate de proiect.

Pe lîngă faptul că norma poate pune în pericol viaţa altor persoane, cetăţenii sunt încurajaţi

să încalce norma generală şi sub diverse pretexte identifică mijloace legale de eludare a cadrului legal.

Obiecţie valabilă şi în cazul pct.21.Se acceptă


Pct. 8, lit. d), pct. 237, pct. 239 și pct. 240

Evidenţiem că autorul nu a reglementat procedura de formare şi subiectul care ar ar putea fi membru al comisiilor menţionate. Astfel, există riscul includerii unor membri din partea unor instituţii ce nu au atribuţii în domeniu în vederea tergiversării procesului de recepţie a lucrărilor.

Nu se acceptă

Comisia de recepție se instituie conform prevederilor legii nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții și documentele normative în construcții NCM, pentru fiecare porțiune, un element al sistemului de alimentare cu gaze naturale sau însăși sistemul de alimentare cu gaze. În dependență de sistem se instituie și comisia de recpție. Acest document prevede toate procedurile în complex, pentru a ușura activitatea agenților economiciPct. 8, lit.f)

Norma prevede în mod ambiguu modalitatea de păstrare a informaţiei. Respectiv, există riscul de a tăinui informaţiile cu privire la starea securităţii industriale în vederea evitării răspunderii pentru încălcările admise.

Se acceptă

A fost completată corespunzător: ”Ca întreprinderi specializate se consideră întreprinderile, care desfășoară activitățile prevăzute în art. 1, alin. (2) al Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase. ”Pct. 18

Prin sintagma „organizaţiile cointeresate” norma riscă să pună bariere solicitanţilor care doresc să-şi instaleze aparate de gaze. Astfel, la discreţia autorităţilor publice, solicitantul poate fi impus să coordoneze documentaţia de proiect cu organizaţii care nu au nici o legătură cu solicitarea de instalare a aparatelor de gaze.

Nu se acceptă

Proiectanții sunt instruiți și atestați la cunoașterea cerințelor în construcții și cerințelor de securitate industrială. Coordonările respective este necesar să se efectueze în dependență de tipul sistemului de alimentare cu gaze, care poate prevedea o diversitate de instalații tehnice și rețele inginerești în apropierea acestui sistem de alimentare. Astfel, documentele normative în construcții NCM concrete prevăd și instituțiile publice, precum și agenții economici cu care este necesar de coordonat fiecare proiect în parte.Pct. 125

Considerăm eronat indicată perioada de informare a consumatorilor cu privire la necesitatea deconectării aparatelor de gaze. Acţiunea menţionată urmează a fi realizată pînă la începerea lucrărilor, în caz contrar ar putea fi pusă în pericol securitatea cetăţenilor. Or, în cazul unor incidente persoanele responsabile ar putea fi scutite de răspundere din cauza lipsei obligaţiei de a informa consumatorii înainte de începerea lucrărilor.

Se acceptă

În final s-a completat cu cuvintele: ”pînă la începerea acestor lucrări”. Redacția pct. 136Pct. 233

Sintagma „după caz” este ambiguă nefiind clar în ce cazuri sunt necesare lucrările de protecţie. Astfel, norma poate fi interpretată în vederea omiterii efectuării unor lucrări de protecţie, chiar şi în cazuri cînd acestea sunt strict necesare pentru a asigura siguranţa cetăţenilor.

Se acceptă

A fost exclusă sintagma “după caz”. Redacția pct. 267Pct. 253

Norma stabileşte ambiguu termenul limită de emitere a indicaţiilor de înlăturare a erorilor

depistate de organul de control şi supraveghere tehnică de stat. Astfel, autoritatea poate decide la propria discreţie termenul (5 zile lucrătoare sau calendaristice).

Avînd în vedere faptul că pct.254 prevede acordul tacit de iniţiere a lucrărilor, termenele neclare pot genera coruperea funcţionarilor din cadrul organului de control în vederea tergiversării procesului de formulare a recomandărilor.


Se acceptă

Redacția pct. 290Pct. 281

Utilizarea sintagmei „de regulă” generează situaţii de incertitudine cu privire la dreptul de a exploata conductele de gaze şi aparatele utilizate în localităţile urbane şi rurale. Fiind formulată de o manieră ambiguă, norma va permite intervenţia în procesul de exploatare a altor agenţi economici ce nu întrunesc cerinţele actelor normative în vigoare sau care prin anumite înţelegeri cu autorităţile publice ar putea deţine monopol pe un anumit teritoriu unde sunt distribuite gazele naturale.

Se acceptă

Redacția pct. 320Pct. 439

Deşi norma prevede obligativitatea protejării conductelor de gaze exterioare şi a construcţiilor aferente împotriva coroziunii, cel puţin o dată la 5 ani, autorul admite neglijarea acestei obligativităţi. Or, în dependenţă de starea gazoductului întreprinderea responsabilă va decide la propria discreţie efectuarea lucrărilor de întreţinere.

Se acceptă

Redacția pct. 497Pct. 472

Norma nu stabileşte expres o perioadă în care urmează a fi examinate din punct de vedere

tehnic conductele de gaze.

Mai mult ca atît, prin pct.473 se lasă la discreţia conducătorului operatorului sistemului de distribuţie sau a întreprinderii care exploatează sistemele să decidă periodicitatea examinărilor.

Astfel, există riscul neonorării obligaţiunilor la momentul oportun din neglijenţă sau pentru a face economii, riscînd astfel să pună în pericol securitatea cetăţenilor.Nu se acceptă

Verificările tehnice ale gazoductelor se efectuează numai după expirarea termenului de exploatare ale lor. Totodată, în dependență de solul în care a fost pozată conducta de gaze, diferă și starea tehnică a gazoductelor. Reieșind din aceasta operatorul sistemului de distribuție trebuie să aprobe grafice, în baza cărora efectuează verificările tehnice necesare.Verificările tehnice sunt foarte costisitoare și prevederea unui termen concret va majora cheltuielile întreprinderilor de exploatare și va fi necesară mărirea tarifelor la gazele naturale.Pct. , 485, 486, 499

Considerăm termenul de o lună excesiv, în condiţiile în care ar putea fi pusă în pericol siguranţa cetăţenilor. Or, în cazul unor avarii soldate cu vieţi omeneşti, responsabilii ar putea motiva lipsa unei reacţii prompte din motivul că legislaţia le permite să acţioneze în termen de o lună.

Obiecţie valabilă şi în cazul sintagmelor „oportun să întreprindă măsuri de reparaţie” de la pct.485, „trebuie imediat lichidate” de la pct.499, „înlăturate în mod de urgenţă” de la pct. 521, „nu mai tîrziu de 2 luni de la depistarea lor” pct.524, „trebuie înlăturate operativ” pct.711, unde reparaţia ar putea fi tergiversată pe motiv că nu există un termen limită sau un termen pre mare.Nu se acceptă

Defectarea izolației nu poate provoca avarii și incidente. Totodată, este necesar de surse financiare enorme și utilaj, care este necesar de procurat în afara țării, de aceea se prevede termenul nu mai mare de o lună (pct. 486). Pentru pct. 499 termenul ”imediat” nu poate fi schimbat, deoarece termenul poate varia în dependență de timpul pînă se ajunge la fața locului.Pct. 561

Autorul nu a specificat expres care sunt organele de stat abilitate să aprobe programe în baza cărora urmează a fi efectuat instructajul primar al locatarilor din oraşe. Astfel, există riscul ca atribuţia respectivă să nu fie asumată nici de o autoritate.

În acest sens, norma va deveni una declarativă iar instruirile vor fi efectuate în mod discreţionar de către operatorul sistemului de distribuţie.Se acceptă

A fost modificat corespunzător. Redacția pct. 647Pct. 701, 770

Este salutabilă iniţiativa de a separa staţiile de umplere a buteliilor de cele pentru alimentarea automobilelor, însă evidenţiem că actualmente majoritatea cetăţenilor (preponderent din localităţile rurale) ce folosesc buteliile pentru gaz apelează personal la staţiile destinate automobilelor, întrucît nu există altele separate pentru a alimenta buteliile sau nu există infrastructura necesară pentru a apela la serviciile de distribuire a buteliilor.

De menţionat că activitatea de alimentare a buteliilor ar putea fi o afacere neprofitabilă, deoarece vor fi necesare cheltuielile de investiţii în construirea unei staţii separate pentru umplerea buteliilor, iar numărul solicitanţilor este mic. Astfel agenţii economici vor renunţa la ideea creării SDÎG şi SÎG separate, ceea ce va limita considerabil accesul unor categorii de cetăţeni la gazele naturale.Nu se acceptă

Un termen suplimentar prevăzut pentru conformare nu va reprezenta o soluție. Cerințele trebuie să fie aprobate, pentru a putea fi aplicate de către agenții economici coineresați.Pct. 765

Evidenţiem o neclaritate cu privire la staţiile de alimentare a buteliilor si automobilelor.

Conform pct.701 alimentarea urmează a fi efectuată separat pentru fiecare din categoriile menţionate. Totodată, prin utilizarea la pct.765 a sintagmei „de regulă” autorul creează temeipentru a alimenta automobilele la orice tip de staţii. Astfel, ar putea fi pus în pericol procesul de alimentare cu gaze, ceea ce contravine şi scopului promovat de proiect.

Se acceptă

A fost exclus acest punctPct. 889

Sintagma „periodic şi în modul corespunzător” este ambiguă şi riscă să fie interpretată în mod discreţionar. Astfel, agenţii economici ar putea neglija instruirea şi atestarea sau ar putea desfăşura acestea în mod formal, acceptînd personal necalificat.

Nu se acceptă

Cerințele privind atestarea muncitorilor (personalul care încarcă și manipulează buteliile pentru gaze lichefiate) sunt prevăzute în art. 11 al Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoasePct. 1420

Sintagma „de regulă” admite elaborarea programelor de lucru şi de realizare a deciziilor cu neglijarea Regulamentului cu privire la comisia pentru control în producţie. Astfel, acţiunile menţionate pot fi realizate în mod discreţionar, iar regulamentul respectiv riscă să devină unul declarativ.

Se acceptă

Redacția pct. 1507Pct. 1437

Norma prevede în mod ambiguu modalitatea de păstrare a informaţiei. Respectiv, există riscul de a tăinui informaţiile cu privire la starea securităţii industriale în vederea evitării răspunderii pentru încălcările admise.

Se acceptă

Redacția pct. 1525

8.

Ministerul Afacerilor Interne

Yüklə 0,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə