Arama ve kurtarma biLGİSİ 1-7 hafta vize konu arkasi sorulariYüklə 189,64 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü189,64 Kb.

ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ
1-7 HAFTA VİZE KONU ARKASI SORULARI
ÜNİTE 1

1. Dünyanın en eski kayıt altına alınmış arama ve kurtarma çalışması hangi ülkede

gerçekleşmiştir?

a) Hollanda

b) Amerika

c) Almanya

d) Avusturya

e) İngiltere

2. Aşağıdakilerden hangisi AFAD tarafından yayımlanan afet yönetimi terimler

sözlüğüne göre arama ve kurtarma’nın tanımıdır?

a) Afet nedeniyle güç durumda kalmış insanların, özel olarak eğitilmiş ve

donatılmış resmî veya özel ekipler tarafından aranması, bulunması ve

kurtarılmasına yönelik çalışmadır.

b) Herhangi bir neden ile güç durumda kalmış insanların, özel olarak

eğitilmiş resmî ekipler tarafından aranması, bulunması ve kurtarılmasına

yönelik çalışmadır.

c) Afet nedeniyle güç durumda kalmış insanların, özel olarak eğitilmiş resmî

aranmasına yönelik çalışmadır.

d) Afet nedeniyle güç durumda kalmış insanların, donatılmış resmî veya

özel ekipler tarafından yönelik çalışmadır.

e) Afet nedeniyle güç durumda kalmış insanların, özel olarak eğitilmiş ve

donatılmış resmî veya özel ekipler tarafından aranmasına yönelik

çalışmadır.

3. Deniz Hukuku kaç yılında nerede oluşturulmuştur?

a) 1948 yılında Cenevre’de

b) 1928 yılında İngiltere’de

c) 1958 yılında Cenevre’de

d) 1938 yılında Kanada’da

e) 1918 yılında Amerika’da

4. Uluslararası Denizcilik Örgütü kaç yılında kurulmuştur?

a) 1925

b) 1918


c) 1936

d) 1948


e) 1924

5. Türkiye’nin yüz ölçümünün yüzde kaçı 1. derece deprem bölgesi üzerinde

bulunmaktadır?

a) % 24


b) % 42

c) % 36


d) % 50

e) % 16


6. Son 70 yıla ait kayıtların ortalamasına göre, depremler sonucu Türkiye’de yılda

ne kadar insan hayatını kaybetmekte ve yaralanmaktadır?

a) Yılda 1000 insan hayatını kaybetmekte, 2100 insan yaralanmaktadır.

b) Yılda 100 insan hayatını kaybetmekte, 210 insan yaralanmaktadır.

c) Yılda 10 insan hayatını kaybetmekte, 21 insan yaralanmaktadır.

d) Yılda 1 insan hayatını kaybetmekte, 2 insan yaralanmaktadır.

e) Yılda 10000 insan hayatını kaybetmekte, 21000 insan yaralanmaktadır.

7. Türkiye’de 2013 yılındaki iş kazaları eski yıllara oranla kaç kat artmıştır?

a) 1,5

b) 2


c) 2,5

d) 3


e) 3,5

8. Türkiye’deki iş kazalarının en fazla olduğu dört iş kolu aşağıdakilerin hangisinde

doğru olarak verilmiştir?

a) Madencilik, makine/metal, kara taşımacılığı ve inşaat

b) Havacılık, otomotiv, tarım ve kara taşımacılığı

c) Madencilik, deniz taşımacılığı, inşaat ve turizm

d) Gemi yapımı, savunma, sağlık ve gazetecilik

e) Avcılık, tarım, giyim ve ulaşım

9. Arama ve kurtarma koordinasyon merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

b) Millî Savunma Bakanlığı

c) Sağlık Bakanlığı

d) Çevre Bakanlığı

e) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı

10.Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesi hangi yıl imzalanmıştır?

a) 1969


b) 1959

c) 1979


d) 1939

e) 1949
ÜNİTE 2

1. Arama ve kurtarma planı; Arama ve kurtarma hizmetlerinin hazırlıklarını

destekleyen amaçları, düzenleri ve usulleri açıklamak için

…………………………………arama ve kurtarma yapısının tüm seviyelerinde

mevcut olan dokümanları açıklamakta kullanılan genel bir terimdir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) planlı ve düzenli

b) organize ve yapısal

c) ulusal ve uluslararası

d) anlaşılır ve net

e) tarihsel ve geleneksel

2. Aşağıdaki aşamalardan hangisi “afet yönetimi faaliyetleri akışşeması”nda

yer alan aşamalarından biridir?

a) Bilgi verme

b) Planların geliştirilmesi

c) Olay yeri inceleme

d) Koordinasyon ve işbirliği

e) İlk yardım organizasyonu

3. Tipik bir arama kurtarma organizasyon şemasında aşağıdakilerden

hangisi yer almaz?

a) Operasyon birimi

b) Planlama birimi

c) Lojistik birimi

d) Mali/İdare birimi

e) Kurtarma birimi

4. Enkaz altından canlı kurtarma işlemlerinde felaketi takip eden ilk kaç saat

kurtarma çalışmaları için çok önemlidir?

a) 8 Saat

b) 6 Saat

c) 4 Saat

d) 12 Saat

e) 10 Saat

5. Bir arama ve kurtarma işlemi esnasında, kurtarma ekiplerinin olay yerine

ulaşmasından sonra kurtarma işlemleri hangi ekiplere bırakılmalıdır?

a) Değerlendirme ekiplerine

b) Koordinasyon ekiplerine

c) Polis ekiplerine

d) Kurtarma ekiplerine

e) Belediye ekiplerine

6. Türkiye’nin Arama ve Kurtarma organizasyon merkezi aşağıdaki şehirlerin

hangisindedir?

a) İstanbul

b) İzmir


c) Ankara

d) Antalya

e) Bursa

7. Türkiye’nin arama ve kurtarma organizasyonunda aşağıdaki

bakanlıklardan hangisi yer almaz?

a) Millî Savunma Bakanlığı

b) Sağlık Bakanlığı

c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

d) Kültür ve Turizm Bakanlığı

e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı“temel prensipleri”

arasında yer alır?

a) Etkili planlama

b) Her tür ve ölçekteki tehlikeleri kapsaması

c) İyileştirme ve geliştirme

d) İlgili mevzuata uygunluk

e) Koordinasyon, işbirliği ve dayanışma

9. Plan hazırlama süreci organizasyon, analiz, kapasite geliştirme ve

entegrasyon süreci olmak üzere dört bölümden oluşmakta olup,

aşağıdakilerden hangisi kapasite geliştirme süreçlerinden bir tanesidir?

a) Senaryo çalışması

b) Hizmet grubu saha destek ekiplerinin intikal planlaması

c) Hizmet grubunun oluşturulması

d) Hizmet grubunun kaynak-envanter tespiti

e) Hizmet grubu ekiplerinin kurulması

10. Aşağıdakilerden hangisi arama ve kurtarma organizasyon şeması ana

hizmet birimlerinde yer almaz?

a) Arama ve kurtarma ekibi

b) Yangınla mücadele ekibi

c) Ulaştırma ekibi

d) İlk yardım ekibi

e) Sosyal yardım ekibi

ÜNİTE 3

1. Afet sözcüğünün iki değişkeni bulunmaktadır. Bunlar afeti meydanagetiren olay ile bu olayın meydana geldiği ……………………yapısıdır.

Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) şehrin

b) ülkenin

c) bölgenin

d) yerin


e) toplumun

2. Aşağıdakilerden hangisi “arama ve kurtarma müdahale teknikler” inden

biridir?

a) Koordinasyonlu kurtarma

b) Planlı arama kurtarma

c) Düzenli arama kurtarma

d) İşbirlikli arama kurtarma

e) Hiçbiri

3. I. Zaman,

II. İnsan,

III. Malzeme

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hafif arama ve kurtarma

faaliyetlerinin bileşenleri arasında yer alır?

a) Yalnız I

b) I ve II

c) I, II ve III

d) I ve III

e) II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi ağır arama ve kurtarma işlemlerinden biridir?

a) Su yardımı yapma

b) Teknik yardımda bulunma

c) Yiyecek yardımı yapma

d) Para yardımında bulunma

e) Hiçbiri

5. Aşağıdakilerden hangisi arama ve kurtarma beceri ve eğitimlerinden

biridir?


a) Arama eğitimleri

b) Dinleme eğitimleri

c) Psikoloji eğitimleri

d) Görme eğitimleri

e) Uyuma eğitimleri

6. Bir arama ve kurtarma ekibi, …………saat boyunca yerel kaynakları

kullanmadan kendi kendine yetecek donanıma ve iaşeye sahip olmalıdır.

Ayrıca afet bölgesinde …………..güne kadar faaliyet gösterebilmelidir.

Paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri

getirilmelidir?

a) 24 saat ve 5 gün

b) 48 saat ve 1 gün

c) 72 saat ve 5 gün

d) 72 saat ve 10 gün

e) 12 saat ve 7 gün

7. Karadan arama kurtarma faaliyeti planlamanın ilk adımı aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Muhtemel hayati idame bölgelerinin sınırlarını saptamak

b) Afetzedeyi hızla kaldırmak

c) Afetzedeyi sorgulamak

d) Su vermek

e) Olay yerine fazla yaklaşmamak

8. Aşağıdakilerden hangisi su üzerinde bir arama kurtarma faaliyeti icra

edileceği durumlardan biri değildir?

a) Bir deniz aracından acil durum sinyali alındığı durum

b) Bir deniz aracının ışığı söndüğü durum

c) Bir deniz aracının kesin olarak tehlikede olduğu anlaşıldığı durum

d) Terk edilmiş bir gemi ihbar edildiği durum

e) Bir deniz aracından haber alınamadığı durum

9. Müdahale ve saha koordinasyonunun ideal bir şekilde yapılabilmesi için

yapılan bu planlamayla afet ve acil durum hizmetlerinin

düzenlenmesinden, koordinasyonundan, denetlenmesinden ve

eğitiminden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

a) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

b) Kızılay

c) İtfaiye

d) Sahil Güvenlik Kurumu (AMSA)

e) Sivil Kurtarma Koordinasyon Merkezi (RCC)


10. Ulusal afet ve acil durum müdahale çalışmalarının 4 seviyede yürütülmesi

öngörülmüştür.

Bu seviyelerden 3. seviye aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

a) Yerel imkânlar yeterlidir.

b) Destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır.

c) Ulusal desteğe ihtiyaç vardır.

d) Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır.

e) Herhangi bir desteğe ihtiyaç yoktu.
ÜNİTE 4

1. Bir Arama Kurtarma ekibi içerisindeki her personel asli amacı olan

‘‘……………………………’’ için birçok tekniği bilmekle beraber gerekli araç ve

gereçleri de kullanabilmelidir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) kazazedeyi sakinleştirme

b) hayat verme

c) hayat kurtarma

d) moral verme

e) kazazedeyi uzaklaştırmak

2. Aşağıdakilerden hangisi arama ve kurtarma personeli için istenilen

yetkinliklerden biri olamaz?

a) Güç

b) Dayanıklılıkc) Kilolu olmak

d) Esneklik

e) Liderlik

I. Pratik zekâ,

II. Güçlü bir irade,

III. Öz güven,

IV. Risk almak,

V. İletişim kurabilmek

3. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri arama kurtarmada kazazedeye

müdahale eden bir ekip liderinde bulunması gereken özelliklerdendir?

a) Yalnız I

b) I ve II

c) I, II ve III

d) I, II, III ve IV

e) I, II, III, IV ve V

4. Aşağıdakilerden hangisi acil durum veya afette kazazede arama

çalışmalarından biridir?

a) Düşünerek arama

b) Köpeklerle arama

c) Bilgi edinerek arama

d) Sorarak arama

e) Bekleyerek arama

5. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir afet durumunda afetzedeyi kurtarma

operasyonları arasında yer almaz?

a) Enkaz altında kalanların sayılarının belirlenmesi

b) Enkaz altında kalmamış afetzedelerin kurtarılması

c) Enkaz altında fakat görünen afetzedelerin kurtarılması

d) Canlı olmayan afetzedelerin kurtarılması

e) Enkaz altında yerleri belli olmayan afetzedeleri kurtarılması

6. Afetin oluşumunu takip eden ve afetin oluşundan hemen sonra başlayarak

afetin büyüklüğüne bağlı olarak en çok ………………………süren faaliyetler

can ve mal kayıplarının artmasını engellemeye yönelik kriz yönetimi

çalışmalarıdır.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) 3 gün

b) 4 gün


c) 1 gün

d) 7 gün


e) 5 gün

I. Yangın: Tahliye,

II. Deprem: Çök, Kapan ve Tutun,

III. Duman Alarmı: Yerinde Sığınak


7. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinde afet veya acil durum sırasında

kazazedenin davranışşekli doğru olarak verilmiştir?

a) Yalnızca I

b) Yalnızca II

c) Yalnızca III

d) I ve III

e) II, II ve III

8. Afet sonrası yapılması gereken çalışmalar sırasında enkaz kaldırma, yer

seçimi ve zemin etütlerinin ardından hangi çalışmalara geçilir?

a) Yeniden yapılanma

b) Tekrar arama

c) Koruma altına alma

d) Psikolojik destek

e) Hiçbiri

9. Aşağıdakilerden hangisi kaza değerlendirme safhalarından biridir?

a) Bekleme safhası

b) Dinlenme safhası

c) Uyarma safhası

d) Terk etme safhası

e) Alarm safhası

10. Tedbirsizlik, ihmal, dikkatsizlik, yüzme yetersizliği, yaralanma, baygınlık

geçirme ve alkollü iken yüzme boğulma vakalarını artırmaktadır. Boğulma

vakalarının …………..… tatlı suda, ……….…tuzlu suda gerçekleşmektedir.

Paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi

getirilmelidir?

a) %98’i; %1-2’si

b) %65’i; %34-35’i

c) %95’i; %4-5’i

d) %90’ı; %9-10’u

e) %85’i; %14-15’i

ÜNİTE 5

1) W 70 faser oksijen cihazı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Toplam ağırlığı 16 kg olup 8 saat kullanılabilir ve madenlerde kurtarma

çalışmalarında kullanılır.

b) Toplam ağırlığı 8 kg olup 4 saat kullanılabilir ve madenlerde kurtarma

çalışmalarında kullanılır.

c) Toplam ağırlığı 14 kg olup 4 saat kullanılabilir ve madenlerde kurtarma

çalışmalarında kullanılır.

d) Toplam ağırlığı 2 kg olup 2 saat kullanılabilir ve madenlerde kurtarma

çalışmalarında kullanılır.

e) Toplam ağırlığı 10 kg olup 3 saat kullanılabilir ve madenlerde kurtarma

çalışmalarında kullanılır.

2) W 70 oksijen cihazı üzerinde bulunmakta olan alkali patronun kullanım amacı

nedir ve kaç defa kullanılmalıdır?

a) Alkali patronun görevi %3 – 4 CO2’ li havayı %0.03 – 0.04 CO2’ ye

indirmektir; alkali patron sadece 1 defa kullanılmalıdır.

b) Alkali patronun görevi %4 – 5 CO2’ li havayı % 0.04 – 0.05 CO2’ ye

indirmektir; alkali patron sadece 2 defa kullanılmalıdır.

c) Alkali patronun görevi %2 – 3 CO2’ li havayı %0.03 – 0.04 CO2’ ye

indirmektir; alkali patron sadece 1 defa kullanılmalıdır.

d) Alkali patronun görevi %1 – 2 CO2’ li havayı %0.01 – 0.03 CO2’ ye

indirmektir; alkali patron sadece 1 defa kullanılmalıdır.

e) Alkali patronun görevi %3 – 4 CO2’ li havayı %0.04 – 0.05 CO2’ ye

indirmektir; alkali patron sadece 1 defa kullanılmalıdır.

3) Gaz dedektörünün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karbonmonoksit gazını tespit etmek amacıyla kullanılır.

b) Karbondioksit gazını tespit etmek amacıyla kullanılır.

c) Kükürtdioksit gazını tespit etmek amacıyla kullanılır.

d) Azot oksit gazını tespit etmek amacıyla kullanılır.

e) Metan gazını tespit etmek amacıyla kullanılır.


4) Comopac ölçüm cihazı hangi aralıkta, hangi gazı ölçmek için kullanılmaktadır?

a) 100 – 200 ppm aralığında, karbonmonoksitölçümü yapılır.

b) 0 – 500 ppm aralığında, karbonmonoksitölçümü yapılır.

c) 50 – 200 ppm aralığında, karbondioksit ölçümü yapılır.

d) 100 – 400 ppm aralığında, kükürt dioksit ölçümü yapılır.

e) 0 – 300 ppm aralığında, metan ölçümü yapılır.


5) Riken CO – 82 detektörü kullanım amacı nedir ve ortalama ömrü ne kadardır?

a) Yangın sonucu oluşan gazlı ortamlarda 0 – 100 ppm arasındaki CO

miktarını tespit etmek için kullanılır. Ömrü ortam koşullarına bağlı olarak 2

ay – 1 yıl arasında değişir.

b) Yangın sonucu oluşan gazlı ortamlarda 50 – 200 ppm arasındaki CO

miktarını tespit etmek için kullanılır. Ömrü ortam koşullarına bağlı olarak 8

ay – 5 yıl arasında değişir.

c) Yangın sonucu oluşan gazlı ortamlarda 100 – 400 ppm arasındaki CO

miktarını tespit etmek için kullanılır. Ömrü ortam koşullarına bağlı olarak 6

ay – 2 yıl arasında değişir.

d) Yangın sonucu oluşan gazlı ortamlarda 0 – 300 ppm arasındaki CO

miktarını tespit etmek için kullanılır. Ömrü ortam koşullarına bağlı olarak 6

ay – 2 yıl arasında değişir.

e) Yangın sonucu oluşan gazlı ortamlarda 75 – 300 ppm arasındaki CO

miktarını tespit etmek için kullanılır. Ömrü ortam koşullarına bağlı olarak

10 ay – 2 yıl arasında değişir.

6) Dragermulti gaz dedektörü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) CO2’nin havadan ağır olması nedeniyle drager gaz detektörüölçüm

yapılan alanın tabanında dolaştırılır.

b) CO’nin havadan hafif olması nedeniyle drager gaz detektörü ölçüm yapılan

alanın tavanında dolaştırılır.

c) CO2’nin havadan ağır olması nedeniyle drager gaz detektörüölçüm

yapılan alanın tavanında dolaştırılır.

d) NO2’nin havadan ağır olması nedeniyle drager gaz detektörüölçüm

yapılan alanın tabanında dolaştırılır.

e) CO’nin havadan ağır olması nedeniyle drager gaz detektörüölçüm yapılan

alanın tavanında dolaştırılır.

7) Anemometre kullanma tekniği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden

hangisi doğrudur?

a) Art arda 4 ölçüm yapılır ve aritmetik ortalaması alınır.

b) Art arda 3 ölçüm yapılır ve aritmetik ortalaması alınır.

c) Art arda 2 ölçüm yapılır ve aritmetik ortalaması alınır

d) Art arda 2 ölçüm yapılır ve geometrik ortalaması alınır.

e) Sadece bir ölçüm yapılır.

8) Oksijenli ferdî kurtarıcının kullanma süresi ortalama olarak ne kadardır?

a) Oturarak bekleme durumunda 300 dk. Orta efor kaçışta 90 dk.

b) Oturarak bekleme durumunda 200 dk. Orta efor kaçışta 60 dk.

c) Oturarak bekleme durumunda 150 dk. Orta efor kaçışta 45 dk.

d) Oturarak bekleme durumunda 90 dk. Orta efor kaçışta 60 dk.

e) Oturarak bekleme durumunda 100 dk. Orta efor kaçışta 30 dk.

9) Karbonmonoksit ferdî maskesi kaç dakika süre ile koruma sağlar?

a) 15 – 30 dakika

b) 30 – 45 dakika

c) 45 – 60 dakika

d) 60 – 90 dakika

e) 90 – 120 dakika


10) GP 322 metan gazı ölçüm cihazı kaç saat şarjda bırakılmalıdır?

a) 5 saat

b) 10 saat

c) 15 saat

d) 20 saat

e) 24 saat

ÜNİTE 6

1. Yanma ile yangının farkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Yangın kontrol dışındaki yanma olayıdır.

b) Yangın fiziksel bir olayken yanma kimyasal bir olaydır.

c) Yangın yanmanın ilk aşamasıdır.

d) Yanmada tam ürünler oluşmazken yangında yanmanın tam ürünleri

oluşur.

e) Katı maddelerde yanma olmaz, yangın oluşur.2. Yangınla mücadelenin en etkin ve güvenilir yolu yangını başlatmamaktır.

Bunun için yanma olayının bileşenlerinin bir arada olmamaları gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi yanma olayının bileşenlerinden biri değildir?

a) Katı maddeler

b) Oksijen

c) Sıvı maddeler

d) Azot

e) Isı


3. Yangın ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

a) D sınıfı yangınlarla mücadele ederken kuru kimyevi toz,

karbondioksit ve su kullanılmaz.

b) C sınıfı yangınlarda su ve sulu yangın söndürücüler doğrudan

kullanılabilir.

c) B sınıfı yangınlarda hava ile temasın kesilmesi öncelikli amaç

olduğundan karbondioksitli yangın söndürücüler uygun bir seçimdir.

d) A sınıfı yangınlar katı madde yangınlarıdır ve temel söndürme

maddesi sudur.

e) C sınıfı yangınların temel özellikleri patlamadır.

4. Kuru kimyevi tozların kullanıldıkları yangın sınıf/sınıfları aşağıdakilerin

hangisinde tam olarak verilmiştir?

a) Yalnız A

b) Yalnız B

c) B ve D

d) A ve C

e) A, B ve C

I. Su ile soğutma

II. Yanıcı maddeyi dağıtma

III. Ara boşluğunu kapatma

IV. Oksijeni artırma

V. Örtme


5. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yangın söndürme prensipleri

arasında yer alır?

a) I, II ve IV

b) I, II ve V

c) I, III, IV ve V

d) II, III ve V

e) I, II, III ve V

6. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince

binalarda söndürme ve tahliye tatbikatları hangi periyotlarda

yapılmalıdır?

a) Üç ayda bir

b) Altı ayda bir

c) Yılda bir

d) İki yılda bir

e) Söndürme altı ayda bir, tahliye yılda bir

7. Yeraltı çarşıları ve pasajlarda çıkan yangınlarda uygun müdahaleye

rağmen yangın söndürülemiyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) Yangının kendiliğinden sönmesi beklenmelidir.

b) Duman tahliye jeneratörleri kullanılmalıdır.

c) Tazyikli su sıkma yöntemi uygulanmalıdır.

d) Bütün çıkış kapıları kapatılmalıdır.

e) Kuvvetli üfleme ile yangının oksijenle teması kesilerek veya

azaltılarak söndürme işlemi yapılır.

8. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre

bina tehlike sınıflandırmaları aşağıdakilerden hangileridir?

a) Az tehlikeli-tehlikeli-çok tehlikeli

b) Düşük tehlikeli-orta tehlikeli-yüksek tehlikeli

c) Az tehlikeli-orta tehlikeli-çok tehlikeli

d) Tehlikeli-orta tehlikeli-çok tehlikeli

e) Tehlikesiz-tehlikeli çok tehlikeli

9. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden biri değildir?

a) Söndürme ekibi

b) Kurtarma ekibi

c) İlk yardım ekibi

d) Taşıma ekibi

e) Koruma ekibi

10. Aşağıdakilerden hangisi pasif koruma yöntemlerinden biridir?

a) Uyarı sistemleri

b) Söndürme sistemleri

c) Yangın bölmeleri

d) Yangın algılama sistemleri

e) Duman tahliye sistemler


ÜNİTE 7


1. Deprem vb. acil durumlar sonrası oluşan elektrik kesintisi vb. etkilerle

haberleşme sistemi kesintilerinden en az etkilenen haberleşme sistemi

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Telsiz haberleşmesi

b) Epirb

c) Sart


d) Enterferans

e) Cep telefonu


2. Gemilerde bulunan ve olduğunda çevredeki gemilerin radarlarına iz

bırakıcı sinyal göndererek bulunmayı kolaylaştırıcı cihaza …….denir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Sart


b) Epirb

c) Enterferans

d) Cep telefonu

e) Telsiz


3. Denizde ortaya çıkan tehlikelerde kara esaslı iletişim sistemlerinin de

kullanılarak kurtarma birimlerini otomatik olarak uyaran, arama ve

kurtarmayı otomatik olarak hızla temin eden uluslararası sisteme …….

denir.


Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) GMDSS


b) AAKKM

c) INMARSAT

d) ENTERFERANS

e) SART


4. Acil bir durumda geminin batması hâlinde otomatik olarak gemiden ayrılıp

denizde yüzer hâlde kendi kendine çalışmaya başlayan ve cinsine göre

telsiz istasyonlarına veya uydular aracılığı ile uydu kara istasyonlarına

belirli formatta tehlike sinyali gönderebilen cihaza …..denir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Sart


b) Epirb

c) Enterferans

d) Cep telefonu

e) Telsiz

5. Arama ve kurtarma çalışmalarında kaç adet uydu sistemi

kullanılmaktadır?

a) 5

b) 4


c) 3

d) 2


e) 1

6. Acil durum yardım talebi ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılan

uydu sistemleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) INMARSAT

b) GMDSS

c) SART


d) COSPAS-SARSAT ve INMARSAT

e) COSPAS-SARSAT

7. Telsiz haberleşmesinde sinyal durumunu belirtmek için kullanılan terime

…….denir.,

Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) RST


b) SART

c) GMDSS


d) Tone

e) Simpleks


8. Arama ve kurtarma bölgesinde kara ve adalar üzerindeki hizmetin arama

ve kurtarma koordinatörü …..’dür.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) GMDSS’dir

b) Sahil Güvenlik Komutanlığı’dır

c) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’dür

d) İlin valisidir

e) AAKKM’dir


9. Arama ve kurtarma bölgesinde kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki

arama ve kurtarma faaliyetlerinin koordinatörü ….. ’dır.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

b) İlin valisi

c) AAKKM


d) İlin vali yardımcısı

e) Sahil Güvenlik Komutanlığı

10. Kara Olay Yeri Koordinatörü, olayın meydana geldiği Arama Kurtarma Alt

Merkezi sorumluluk sınırları içerisinde bulunan …………dır.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) GMDSS’dir

b) Sahil Güvenlik Komutanlığıdır

c) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdürd) İlin valisi veya vali yardımcısıdır e) AAKKM’dir

Yüklə 189,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə