Aşağıdakılardan informasiya prosesi olanlarını seçin. İnformasiyanın qəbul edilməsi


Verilәnlәrin aid olduğu obyektlәrә görә qruplara ayrılması әmәliyyatı necә adlanır?Yüklə 0,63 Mb.
səhifə2/5
tarix11.02.2020
ölçüsü0,63 Mb.
1   2   3   4   5

2. Verilәnlәrin aid olduğu obyektlәrә görә qruplara ayrılması әmәliyyatı necә adlanır?

a)informasiya texnologiyası

b)informasiya sistemi

c)informasiya mühiti

d)ümumiləşdirmə və ya qruplaşdırma

e)seçmə

g)nizamlama

A) 1-a, 2-d

B) 1-b, 2-e

C) 1-c, 2-d

D) 1-b, 2-d

E) 1-d, 2-c18. Hazırda daha çox hansı VBİS modeli istifadə edilir?

A) iyerarxik

B) relyasion

C) şəbəkə

D) heç biri

E) bütün modellər19. Verilənlər sxemi nədir?

A) verilənlər arasında əlaqələrdir

B) verilənlərin məntiqi modelləridir

C) verilənlərin ümumi rekvizitləridir

D) verilənlərin uyğunluq cədvəlləridir

E) verilənlərin kateqoriyaları və onlar arasında əlaqələrdir20. Relyasyon modelli VBİS - lərin yaradıcısı kimdir?

A) J.F.Neş

B) Ş. Klod

C) A. Türinq

D) N. Viner

E) J. Fon NeymanMÜHAZİRƏ-4. İnformasiya resurslanna görə informasiya istemlərinin təsnifatı

1. Miqyasına görә informasiya sistemlәri hansı qruplara bölünür:

1) lokal İnformasiya sistemlәri

2) korporativ İnformasiya sistemlәri

3) komanda İnformasiya sistemlәri

4) qrup İnformasiya sistemlәri

5) şәbәkә İnformasiya sistemlәri

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 5

D) 1, 2, 4

E) 1, 2, 32. Verilәnlәr üzәrindә әmәllәrin, әmәliyyatların, mәrhәlәlәrin aparılması üçün dәqiq

reqlamentlәşdirilmiş qaydalardan ibarәt olan proses necә adlanır?

A) istehsal texnologiyası

B) informasiya sistemi

C) informasiya mühiti

D) hesablama prosesi

E) informasiya texnologiyası3. Infоrmasiya rеsurslarının xaraktеrinə görə infоrmasiya sistеmləri neçə sinfə bölünür

A) 5


B) 2

C) 1


D) 3

E) 4


4. Aşağı səviyyədəki obyektlərin yuxarı səviyyədə yerləşən obyektlərdən asılılığını göstərən verilənlər strukturu nece adlanır?

A) relyasiya

B) şəbəkə

C) iyerarxiya

D) cədvəl

E) hesabat5. Aşağıda verilmiş asılılıqlardan hansı atributlar arasındakı asılılıq deyil?

A) hamısı

B) çoxmənalı asılılıq

C) funksional asılılıq

D) natamam asılıq

E) birmənalı asılılıq6. Uyğunluğu müəyyən edin.

I-Distant təhsil pilləsində tələbələrə təqdim edilə bilən informasiya formaları

II-Distant təhsil prosesində informasiyalar daşıyıcısı hansılar ola bilər?

III-Distant təhsilin texnologiyaları

1-kitablar

2-çap materialları

3-elektron materiallar

4-disklər

5-audio-video məhsullar

6-audio-video kassetlər

7-TV verilişlər

8-Keys texnologiyası

9-çap materialları

10-şəbəkə texnologiyası

11-CD-ROM-la

12-TV-texnologiyası

13-İnternet yayımla

14-virtual texnologiya

15-konsept formasında

A) I-1,4,6,7 II-1,2,5 III-3,11,13

B) I-2,3,5,7 II-1,4,6 III-8,10,12

C) I-2,3,5,7 II-1,4,6 III-9,13,14

D) I-2,3.5,7 II-1.4,6 III-11,13,14

E) I-2,3,5,7 II-1,4,6 III-13,14,157. Infоrmasiya rеsurslarının xaraktеrinə görə təsnifatı

1. sənədli sistеmlər

2. faktоqrafik sistеmlər

3. korporativ sistemlər

4. normal sistеmlər

5. sənədli-faktоqrafik sistеmlər

A) 1,2,3


B) 1,2,5

C) 1,2,4


D) 2,4,5

E) 3,4,5


8. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Sənədli sistеmlər

2. Faktоqrafik sistеmlər

a) Infоrmasiya-aхtarış sistеmləri

b) Infоrmasiya-idarə-еtmə sistеmləri

c) Sənəd dövriyyəsi sistеmləri

d) Infоrmasiya məsləhət sistеmləri

A) 1-b,c, 2-a,d

B) 1-a,c, 2-b,d

C) 1-a,d, 2-b,c

D) 1-a,b, 2-d,c

E) 1-b,d, 2-a,c9. İnformasiya sistemlәrinin tәminedici altsistemlәrinә aiddir

1. Riyazi təminat

2. Prоqram təminatı

3. Texnoloji tәminat

4. Infоrmasiya təminatı

5. Təşkilati təminat

6. Tехniki təminat

7. Hüquqi təminat

A) 2,3,4,5,6,7

B) 1,2,3,4,5

C) 1,2,4,5,6

D) 1,2,4,5,6,7

E) 1,2,3,4,5,610. Sәnәd dövriyyәsi sistemlәri hansı sistemlәrә aiddir?

A) texniki sistemlәr

B) sәnәdli sistemlәr

C) sәnәdli­faktoqrafik sistemlәr

D) texnoloji sistemlәr

E) faktoqrafik sistemlәr11. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Verilənlər bazasının konsepsiyası tam şəkildə neçənci ildə formalaşdırılmışdır?

2.Verilənlər bazası necə təşkil olunur?

a) 60-cı illərin sonunda

b) 90-cı illərdə

c) 2001-ci ildə

d) orada verilənlərin zəifliyi minimum olur

e) verilənlər onları emal edən proqramlardan asılı olmur

A) 1-c, 2-d

B) 1-b, 2-d

C) 1-a, 2-e

D) 1-a, 2-d,e

E) 1-b, 2-d,e12. Kargüzarlığın avtomatlaşdırılması sistemlәri hansı sistemlәrә aiddir?

A) sәnәdli­faktoqrafik sistemlәr

B) sәnәdli sistemlәr

C) texniki sistemlәr

D) texnoloji sistemlәr

E) faktoqrafik sistemlәr

13. Əlaqələndirilmiş fayllar sistemi nece adlanır?

A) fayllar siyahısı

B) verilənlər bazası

C) metaverilənlər

D) fayllar qrupu

E) hec biri14. Bunların hansı istifadəçinin informasiya sistemi ilə əlaqə yaratmaq üçün dil vasitələri deyildir?

A) menyu dili

B) süni dil

C) sorğu dili

D) mətn dili

E) hamısı15. Hazırda verilənlər bazalarında hansı standart sorğu dili istifadə edilir?

A) SQL


B) XML

C) DML


D) LEE

E) hec biri16. Bunlardan hansı verilənlər tipi deyil?

A) OLE obyekti sahəsi

B) Mıntiqi verilənlər

C) Mətn verilənlər

D) İlkin verilənlər

E) Memo sahəsi17. Bunlardan hansı verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərinin (VBİS) funksiyasına aid deyil?

A) verilənlər bazasının strukturunu qurmaq

B) verilənlərin məntiqi sxemini qurmaq

C) verilənlər bazasında verilənləri ayırmaq

D) informasiyanı vizuallaşdırma

E) verilənlər bazasında verilənləri redaktə etmək18. Təcrübəsi az olan istifadəçi üçün VBİS - ə verilən hansı tələb daha vacibdir?

A) təminat verilmiş müraciətin olması

B) verilənlərin məntiqi strukturunu fiziki struktura çevirmək qabiliyyəti

C) verilənlərin fiziki müstəqilliyi

D) verilənlərin məntiqi müstəqilliyi

E) operativ kataloqun mövcudluğu və təminat verilmiş müraciətin olması

19. Verilənlər bazasından sorğulardan nə üçün istifadə olunur?

A) verilənlərin daxil edilməsi üçün

B) verilənlərin axtarışı və emalı üçün

C) mürəkkəb əməliyyatların icrası üçün

D) verilənlərin çapı üçün

E) bazada verilənlərin saxlanılması üçün20. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.proqram faylları

2.mətn faylları

3.verilənlər faylı

a) exe

b) txt

c) dat

A) 1-c, 2-a, 3-b

B)1-b, 2-a, 3-c

C) 1-a, 2-b, 3-c

D)1-a, 2-c, 3-b

E)1-b, 2-c, 3-a


MÜHAZİRƏ-5. İnformasiya sistemlərinin xidmətləri və tətbiq sahələri

1. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Verilənlərin modelini müəyyən edin

2.Verilənlərin sxemi

a) verilənlərin necə və hansı qaydada strukturlaşdırılmasını

b) verilənlər üzərində aparılan məntiqi əməliyyatları

c) verilənlərin kateqoriyaları və onlar arsında əlaqələrdir

d) verilənlərin məntiqi modelləridir

A) 1-c, 2-a

B) 1-b, 2-d

C) 1-a, 2-c

D) 1-a, 2-d

E) 1-b, 2-a2. Yes/No sahə tipi nə üçün istifadə olunur?

A) şəkil əlavə etmək

B) əlaqələrin yaradılması

C) təsdiq və ya inkar

D) yaddaş sahəsi yaratmaq

E) mətn daxil etmək3. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Verilənlərin müəyyən əlamətə görə sıraya düzülməsi əməliyyatı nə adlanır?

2.Şəbəkə VBİS-lərinin tipləri

a) nizamlama

b) ümumiləşdirmə və ya qruplaşdırma

c) fayl-server

d) müştəri server VBİS-ləri

e) paylanmış

A) 1-b, 2-a,d

B) 1-a, 2-c,d

C) 1-c, 2-d,e

D) 1-b, 2-a,e

E) 1-c, 2-a,b4. Cədvəlin hər hansı sahəsində avtomatik olaraq sıralama aparmaq üçün hansı sadə tipi secilməlidir?

A) OLE object

B) Memo

C) AutoNumber

D) Text

E) Yes/No5. Sahə başlığı daxil edərkən ən çox neçə simvoldan istifadə edilə bilər?

A) 256


B) 255

C) 64


D) 31

E) İxtiyari sayda6. MEMO sahəsindən nə zaman istifadə edilir?

A) Verilənlərin yaddaşını azaltmaq üçün

B) Simvolların sayı 255 - dən çox olarsa

C) Veriləni ayrılıqda yaddaşda saxlamaq üçün

D) Faylın ehtiyat surətini almaq üçün

E) Verilənin ehtiyat surətini almaq üçün7. OLE tipli sahələr nə üçündür?

A) internet keçidləri üçün

B) pul vahidi daxil etmək üçün

C) avtomatik sıralama üçün

D) bəzi digər faylları daxil etmək üçün

E) ədəd tipli verilənlərin daxil edilməsi üçün8. OR məntiqi ifadəsinin mənası nədir?

A) Bütün şərtlər ödənməli

B) Ən az iki şərt ödənməli

C) Şərtlərdən ən az biri ödənməli

D) Birinci şərt mütləq ödənməli

E) Şərtlərdən heç biri ödənməməli9. Verilənlər bazasında formalar nə üçündür?

A) baza verilənlərinin saxlanması üçün

B) bazaya verilənlərin daxil edilməsi və onlara baxış üçün

C) mürəkkəb proqram əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün

D) baza verilənlərinin seçilməsi və onların emalı üçün

E) emal olunmuş baza verilənlərini çap etmək üçün

10. AND məntiqi ifadəsinin mənası nədir?

A) Ən az iki şərt ödənməli

B) Bütün şərtlər ödənməli

C) Şərtlərdən ən az biri ödənməli

D) Birinci şərt mütləq ödənməli

E) Şərtlərdən heç biri ödənməməli11. Korporativ informasiya sistemlәrinә qoyulan tәlәb deyil

A) adaptivlik

B) determiniklik

C) mobillik

D) kompleslilik

E) tәhlükәsizlik12. Korporativ informasiya sistemlәrinә qoyulan tәhlükәsizlik tәlәbi nәyi ifadә edir?

A) müxtәlif qanunauyğunluqlara cevik uyğunlaşma qabiliyyәtini

B) verilәnlәrin tamlığının vә ziddiyyәtsizliyinin qorunmasını

C) istismar prosesindә zәrurәt olduğu halda әlavәlәr edilmәsinin mümkünlüyünü

D) törәmә firma vә filialların tәşkili – artımı tendensiyasına malik olmasını

E) daha mәhsuldar aparat­proqram platformasına keçidi13. Yeni” iqtisadiyyatın әsasında nә durur?

A) Korporativ İnformasiya sistemlәri

B) İnformasiya sistemlәri

C) İnformasiya texnologiyaları

D) OLAP ­ sistemlәr

E) Data Warehousing sistemlәri14. Korporativ informasiya sistemlәrinin әsas xarakteristikası deyil

A) mәlumatların çatdırılma müddәti

B) şәbәkәnin әmәliyyat imkanları

C) istifadәçilәrin sayının çox olması

D) verilәnlәrin emalının dәyәri

E) şәbәkәnin mәhsuldarlığı15. Şәbәkә istifadәçilәrinin fayllarının ümumi anbarı necә adlanır?

A) şәbәkә adminstratorları

B) işçi stansiya

C) fayl­server

D) verilәnlәr bazası

E) kiçik hәcmli әmәli yaddaşı olan kompyuter16. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. İdarәetmәnin sәviyyәsindә dәfәlәrlә tәkrarlanan mәsәlәlәrin vә әmәliyyatların hәlli vә cari informasiyanın dәyişmәsinә cәld reaksiya verilmәsi tәmin edilir

2. İdarәetmәnin sәviyyәsindә operativ sәviyyәdә hazırlanan informasiyanın analizini tәlәb edәn mәsәlәlәr hәll olunur

a. taktiki

b. funksional

c. operativ

d. strateji

e. texnoloji

A) 1-d, 2-a

B) 1-c, 2-a

C) 1-c, 2-e

D) 1-d, 2-e

E) 1-a, 2-b17. Multimediya texnologiyasıdır

A) HTML


B) WWW

C) Ethernet

D) Arcnet

E) E­mail18. Verilənlərin emalı prosesinə aiddir

1.Seçmə

2.Nizamlama

3.Yoxlama

4.Ümumiləşdirmə və ya qruplaşdırma

5.Hesablama

A) 1,3,4,5

B) 1,2,4,5

C)2,3,4,5

D)1,2,3

E)3,4,5


19.HTML nәdir?

A) sorğu dili

B) informasiyanın ötürülmә protokolu

C) sәnәdlәrin hipermәtni nişanlanma dili

D) informasiya resurslarının ünvanı

E) multimediya texnologiyası20. Fayl­server nәdir?

A) şәbәkә istifadәçilәrinin fayllarının saxlanıldığı ümumi yer

B) istifadәçilәri müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn kompyuter

C) işçi stansiya vә ya kompyuter şәbәkәsinin istifadәçisi

D) verilәnlәri arxivlәşdirәn proqram

E) kiçik hәcmli әmәli yaddaşı olan kompyuterMÜHAZİRƏ-6. İnformasiya sistemlərinin qurulma əsasları

1. İnformasiya proseslərinin optimallıq kriteriyasına aiddir

1.Məqamlılıq

2.Gerçəklik

3.Səslilik

4.Dəqiqlik

5.Tamlıq

6.Determinlik

7.Etibarlılıq

8.Dayanıqlılıq

A) 1,2,3,6

B) 3,6,8

C) 2,4,6


D) 1,2,4,5,7

E) 1,3,5


2. Verilənlərin müstəqilliyi nəyi ifadə edir ?

A) verilənlərin aparat vasitələrindən və proqramlardan asılı olmaması

B) heç biri

C) proqramların bir - birindən asılı olmaması

D) verilənlər elementlərinin məntiqi müstəqilliyi

E) verilənlərin tətbiqi proqramlardan asılı olmaması və əksinə3. Əlaqələndirilmiş fayllar sistemi nece adlanır?

A) verilənlər bazası

B) fayllar siyahısı

C) metaverilənlər

D) fayllar qrupu

E) hec biri4. Faktoqrafik sistemlәr aidir

1. İnformasiya­arayış sistemlәri

2. İnformasiya­idarәetmә sistemlәri

3. İnformasiya­mәslәhәt sistemleri

4. Infоrmasiya-axtarış sistеmi

A) 2,3,4

B) yalnız 4

C) 1,3,4

D) 1,2,4

E) 1, 2,3

5. HTTP nәdir?

A) hipermәtnlәrin nişanlanması dili

B) universal şlüz interfeysi

C) informasiyanın ötürülmә protokolu

D) resursların şәbәkәdә universal ünvanlanma üsulu

E) hipermәtni informasiya mübadilәsi protokolu6. İnformasiya sisteminin verilәnlәr bazasına qoyulan zәruri tәlәblәrdir

A) әlavә verilәnlәrin qorunması

B) istifadәçi interfeysinin әlverişliliyi

C) verilәnlәrin tamlığının dәstәklәnmәsi vә informasiyanın saxlanmasının etibarlılığı

D) verilәnlәrin çıxarılmasının mümkünlüyü

E) tranzaksiyalarla idarәetmәnin olması7. Müştәri – server әlavәsi ........... informasiya sistemidir.

A) “Verilәnlәr anbarı” konsepsiyasına әsaslanan

B) İnteqrasiya edilmiş informasiya mühitindәn istifadәyә әsaslanan

C) Müxtәlif cinsli informasiya resurslarını özündә saxlayan

D) Verilәnlәr bazası serverlәrindәn istifadәyә әsaslanan

E) Internet texnologiyalarına әsaslanan8. Intranet şəbəkə nədir?

A) Əlavә verilәnlәrin qorunması

B) İnteqrasiya edilmiş informasiya mühitindәn istifadәyә әsaslanan

C) Verilәnlәr üzәrindә mәntiqi vahiddәn ibarәt ardıcıl әmәliyyatlar yığımı

D) İnternet standartlarından, texnologiyalarından və proqram təminatından istifadə edən korporativ şəbəkə.

E) İstifadәçi interfeysinin әlverişliliyi9. Hipermәtni informasiya sisteminin әsas xüsusiyyәtidir

A) hipermәtn anlayışının genişlәndirilmәsinin mümkünlüyü

B) sәnәdә istәnilәn qaydada baxışı

C) statik istinadların olması

D) dinamik istinadların olması

E) istinadların qurulma mexanizmi10. URL ­ ünvandan nә üçün istifadә edilir?

A) açar parametrlәrin ötürülmәsi

B) informasiyanın tәsvir formasının tәyini

C) şәbәkәnin paylanmış resurslarına daxil olmanın asanlaşdırılması

D) hipermәtni faylların struktur әlaqәlәrinin tәqdimi

E) tәsvirlәrin vә mәtnlәrin tәrtib üslubunun yaxşılaşdırılması11. Intranet informasiya sistemi ........ sistemdir.

A) Müxtәlif cinsli informasiya resurslarını özündә saxlayan

B) İnternetin metod vә vasitәlәrininin istifadә olunduğu korporativ

C) Obyektyönlü yanaşma әsasında qurulmuş

D) Verilәnlәrin çıxarılmasının mümkünlüyü

E) Verilәnlәr bazası serverlәrindәn istifadәyә әsaslanan12. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. HTTP

2. SQL

3. URL

a) sorğu dili

b) resursların şәbәkәdә universal ünvanlanma üsulu

c) informasiyanın ötürülmә protokolu

d) hipermәtni informasiya mübadilәsi protokolu

A) 1-a, 2-d, 3-b

B) 1-d, 2-a, 3-b

C) 1-c , 2-a, 3-b

D) 1-c, 2-d, 3-b

E) 1-b, 2-a, 3-b13. Internet xidmәti deyil

1.WWW

2. TCP

3. Telnet

4. HTML

5. FTP

6. E­mail

A) 3,4


B) 1,2

C) 2,3


D) 5,6

E) 2, 414. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Şәbәkәyә qoşulmayan bir fәrdi kompüterdә reallaşdırılan informasiya sistemi

2. Müәyyәn işçi qrupun üzvlәri tәrәfindәn kollektiv istifadә olunması üçün nәzәrdә tutulan vә әksәr halda lokal kompüter şәbәkәsindә yaradılan informasiya sistemi

3. İşçi qruplar üçün İS­in inkişafı nәticәsindә yaradılan vә mәsafәyә görә sәpәlәnmiş qovşaqlarla vә şәbәkәlәrlә xarakterizә olunan iri kompaniyalar üçün nәzәrdә tutulan informasiya sistemi

a. şәbәkә İS

b. komanda İS

c. korporativ İS

d. lokal İS

e. qrup İS

A) 1-d , 2-a , 3-c

B) 1-a , 2-e , 3-b

C) 1-d , 2-e , 3-c

D) 1-b , 2-e , 3-d

E) 1-a , 2-c , 3-e15. Əlaqələndirilmiş fayllar sistemi necə adlanır?

A) çoxluqlar çoxluğu

B) fayllar sisteml

C) metaverilənlər

D) verilənlər bazası

E) monoçoxluq16. MS Access hansı əməliyyat sistemi hansı mühitdə fəaliyyət göstərir.

A) Paradox

B) MS DOS

C) Unix

D) Windows

E) Hamısında17. Verilənlər bazasından sorğulardan nə üçün istifadə olunur?

A) bazada verilənlərin saxlanılması üçün

B) verilənlərin daxil edilməsi üçün

C) mürəkkəb əməliyyatların icrası üçün

D) verilənlərin çapı üçün

E) verilənlərin axtarışı və emalı üçün18. Intranet ­ әlavә ............ informasiya sistemidir

A) inteqrasiya edilmiş informasiya mühitindәn istifadәyә әsaslanan

B) “verilәnlәr anbarı” konsepsiyasına әsaslanan

C) müxtәlif cinsli informasiya resurslarını özündә saxlayan

D) internet texnologiyalarına әsaslanan

E) verilәnlәr bazası serverlәrindәn istifadәyә әsaslanan19. MS ACCES-də verilənlərin tipinə aiddir

1.MEMO

2.Mətni

3.Simvol

4.Ədəd

5.OEL

A) 1,3,4,5

B) 1,2,4,5

C)1,4,5


D)3,4,5

E)2,3,4


20. Sistem proqramlarına aid olmayanı göstәrin

A) Restore System

B) Scan Disk

C) Disk Defragmenter

D) Promt

E) MacOS


MÜHAZİRƏ-7. İdarəetmənin informasiya texnologiyaları.

1. Verilənlər bazasını işləyən (yaradan) işçilər hansı kateqoriyalara bölünür?

1. proqramçılar,

2. istifadəçilər

3. operatorlar

4. layihəçilər

5. analitiklər

A) 2,5


B) 1,3

C) 2,4


D) 1,4

E) 2,3


2. Verilənlər bazasının layihələşdirilməsinin metodları

1. Kaskad

2. Analoq

3. Spiralvari

4. Mərkəzləşdirilmiş

5. Qeyri - mərkəzləşdirilmiş

A) 4,5


B) 1,3

C) 2,3


D) 1,5

E) 3,4


3. Korporativ idarәetmә nәdir?

A) mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә altında işlәyәn vә ümumi mәsәlәlәri hәll edәn

müәssisәlәrin birlәşdirilmәsi

B) müәssisәnin mürәkkәb sistem kimi verilmiş dәqiqliklә tәsviri

C) müәssisәdә mövcud informasiya axınlarını tәsvir edәn biznes­modelin altçoxluğu

D) bütün informasiya­sәnәd axınlarının idarә olunması prosesindә fәaliyyәti olan

müәssisәnin infrastrukturu

E) şirkәtin nizamnamә, reqlament vә rәsmi siyasәti ilә müәyyәnlәşdirilәn, aksionerlәr

vә idarә heyәti arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәr sistemi

4. İnformasiya modeli nәdir?

A) müәssisәnin mürәkkәb sistem kimi verilmiş dәqiqliklә tәsviri

B) mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә altında işlәyәn vә ümumi mәsәlәlәri hәll edәn

müәssisәlәrin birlәşdirilmәsi

C) şirkәtin nizamnamә, reqlament vә rәsmi siyasәti ilә müәyyәnlәşdirilәn, aksionerlәr

vә idarә heyәti arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәr sistemi

D) bütün informasiya­sәnәd axınlarının idarә olunması prosesindә fәaliyyәti olan

müәssisәnin infrastrukturu

E) müәssisәdә mövcud informasiya axınlarını tәsvir edәn biznes­modelin altçoxluğuYüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə