Aşağıdakılardan informasiya prosesi olanlarını seçin. İnformasiyanın qəbul edilməsiYüklə 0,63 Mb.
səhifə3/5
tarix11.02.2020
ölçüsü0,63 Mb.
1   2   3   4   5

5. İnformasiya sistemi nәdir?

A) bütün informasiya­sәnәd axınlarının idarә olunması prosesindә fәaliyyәti olan

müәssisәnin infrastrukturu

B) şirkәtin nizamnamә, reqlament vә rәsmi siyasәti ilә müәyyәnlәşdirilәn, aksionerlәr

vә idarә heyәti arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәr sistemi

C) mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә altında işlәyәn vә ümumi mәsәlәlәri hәll edәn

müәssisәlәrin birlәşdirilmәsi

D) müәssisәdә mövcud informasiya axınlarını tәsvir edәn biznes­modelin altçoxluğu

E) müәssisәnin mürәkkәb sistem kimi verilmiş dәqiqliklә tәsviri

6. Korporasiya nәdir?

A) bütün informasiya­sәnәd axınlarının idarә olunması prosesindә fәaliyyәti olan

müәssisәnin infrastrukturu

B) müәssisәdә mövcud informasiya axınlarını tәsvir edәn biznes­modelin altçoxluğu

C) müәssisәnin mürәkkәb sistem kimi verilmiş dәqiqliklә tәsviri

D) şirkәtin nizamnamә, reqlament vә rәsmi siyasәti ilә müәyyәnlәşdirilәn, aksionerlәr

vә idarә heyәti arasındakı qarşılıqlı münasibәtlәr sistemi

E) mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә altında işlәyәn vә ümumi mәsәlәlәri hәll edәn

müәssisәlәrin birlәşdirilmәsi

7. Uyğunluğu müəyyən edin

1. Verilənlər bazasının strukturu

2. VBİS Access-in obyektləri

a) iyerarxik

b) səbəkə;

c) cədvəl

d) forma

e) relyasion.

A) 1-a,c,e, 2-b,d

B) 1-a,b,e, 2-c,d

C) 1-c,d, 2-a,b,e

D) 1-a,b,2-d,e

E) 1-a,e,2-c,d8. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemi . . . (Access 2010) ?

A) sistem proqram təminatıdır

B) verilənlər bazasını idarəetmək üçün fayl sistemidir

C) mətn, qrafik, audio, vodeo faylları idarəetmə sistemidir

D) verilənlər bazası faylları ilə işləmək üçün sistem proqramdır

E) əməliyyat sisteminin tərkib hissəsidir9. Proqram məhsulu kimi verilənlər bazasını idarəetmə sistemləri aşağıda sadalananlardan hansının tərkibinə daxildir?

A) əməliyyat sistemi

B) sistem proqram təminatı

C) tətbiqi proqram təminatı

D) proqramlaşdırma sistemi

E) unikal proqram təminatı10. Şəbəkə müraciətli mərkəzləşdirilmiş verilənlər bazaları sistemləri hansı

arxitekturalı olur?

A) lokal müraciətli və uzaqlaşdırılmış müraciətli

B) fayl-server və kliyent-server

C) lokal müraciətli və şəbəkə müraciətli

D) mərkəzləşdirilmiş və paylanmış

E) lokal serverli və qlobal serverlİ11. Doğru olmayanı göstәrin:

A) İnformasiya sistemi, «insan­kompüter» tipli informasiya emalı sistemidir

B) İnformasiya texnologiyalarının әsas mәqsәdi ilkin informasiyanın mәqsәdyönlü

emalı nәticәsindә istifadәçi üçün lazımi informasiyanı almaqdır

C) İnformasiya sisteminin funksiyalarının reallaşdırılması ona yönәlmiş informasiya

texnologiyasını bilmәdәn mümkün deyil

D) İnformasiya sistemindә әsas mәqsәdi informasiyanın saxlanması, sorğulara görә

axtarışı vә seçilәn informasiyanı lazımi formaya salıb, istifadәçiyә çatdırılmasıdır

E) İnformasiya texnologiyası informasiya sistemindәn kәnar olaraq reallaşdırıla bilmәz

12.Uyğunluğu muəyyən edin

Verilənlər bazasını yaratmaq üçün istifadə edilən proqramlar

1. Microsoft Access

2. Open Office Base

3. Microsoft SQL Server

4. Microsoft Excel

5. Microsoft Outlook

A) 2,4,5


B) 1,2,5

C) 2,3,5


D) 1,2,3

E) 1,2,4


13. İnformasiya sistemi hansı mәqsәdlә tәşkil edilir?

A) dövlәt nәzarәti

B) qeyri­mәrkәzlәşmiş idarәetmә

C) sәmәrәli idarәetmә

D) paylanmış strukturun tәmini

E) nәzarәtli idarәetmә14. Tәşkili idarәetmә strukturunun hansı növü daha çox tәtbiq olunur?

A) proqram­ mәqsәdli

B) xәtti

C) qarışıq

D) divizional

E) funksional15. İdarәetmәnin funksional altsistemi nәdir?

A) korporasiyanın müәyyәn idarәetmә funksiyasını yerinә yetirәn bölümlәri vә işçilәri

B) maddi­ texniki tәchizat

C) korporasiyanın ümumi idarәetmә funksiyasını yerinә yetirәn bölümlәri vә işçilәri

D) istehsalın vә kadrların idarә edilmәsi

E) korporasiyanın idarәetmә vә nәzarәt funksiyasını yerinә yetirәn bölümlәri vә işçilәri16. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Korporasiya nәdir?

2. İnformasiya sistemi nәdir?

3. İnformasiya modeli nәdir?

a) müәssisәdә mövcud informasiya axınlarını tәsvir edәn biznes­modelin altçoxluğu

b) bütün informasiya­sәnәd axınlarının idarә olunması prosesindә fәaliyyәti olan

müәssisәnin infrastrukturu

c) mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә altında işlәyәn vә ümumi mәsәlәlәri hәll edәn

müәssisәlәrin birlәşdirilmәsi

d) müәssisәnin mürәkkәb sistem kimi verilmiş dәqiqliklә tәsviri

A) 1-a, 2-c, 3-b

B) 1-c, 2- b, 3- a

C) 1- c, 2-b, 3-d

D) 1-d, 2-c, 3-b

E) 1-b, 2- d, 3-a17. İdarәetmә strategiyasında әsas nәdir?

A) orta sәviyyәli menecerlәr

B) dәqiq tәyin olunmuş rol vә öhdәliklәr

C) qlobal sәhvlәrdәn qaçmaq

D) әmәliyyatların idarә olunması üçün prosedur vә insruksiyalarn işlәnilmәsi

E) uyğun metodikaları tәtbiq etmәk18. Qәrar qәbuletmәyә yardım sistemlәrindә hәll olunan mәsәlәlәri üç tipә bölmәk

olar

A) daxili, xarici, daxil olanlar

B) verilәnlәrin daxil edilmәsi, verilәnlәrin saxlanması, verilәnlәrin tәhlili

C) sistemin hazırlanması, sistemin tәtbiqi, sistemin istismarı

D) hesablamaların hesabatı; ehtiyatların uçotu; pul vasitәlәrinin uçotu

E) proqram tәminanatı, texniki tәminat, iqtisadi mәsәlәlәrin hәlli19. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. İşarələrin maksimum miqdarı kimi təyin edilən sahə xüsusiyyəti:

2. Ədədi verilənlərdə, kəsr hissənin əks edilməsi üçün istifadə edilən sahə xüsusiyyəti:

a. uzunluq

b. dəqiqlik

c. tip

d. ad

e. yazı

A) 1-c, 2-b

B) 1-a, 2-b

C) 1-a, 2-d

D) 1-e, 2-c

E) 1-c, 2-e20. Qәrar qәbuletmә sistemlәrinin hәll etdiyi әsas mәsәlәdir

A) daxiletmә, verilәnlәrin tәhlili vә axtarışı

B) daxiletmә, saxlanma vә verilәnlәrin tәhlili

C) daxiletmә vә verilәnlәrin saxlanması

D) verilәnlәrin yığımı vә tәhlili

E) daxiletmә, verilәnlәrin ötürülmәsi vә genişlәndirilmәsiMÜHAZİRƏ-8. Verilənlər bazası və MS ACCESS proqramı haqqında

1. Verilәnlәr bazasının idarәetmә sistemlәrinin funksiyası deyil:

A) informasiyanın tәhlili

B) zәruri qәrarların qәbul edilmәsi

C) informasiyanın axtarışı

D) informasiyanın saxlanması

E) informasiyanın sistemә daxil edilmәsi2.Verilәnlәr anbarının әsas xassәsinə deyil

A) dәyişmәzlik

B) xronologiya dәstәyi

C) verilәnlәrin ayrılması

D) inteqrasiya

E) predmet yönümü3. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.verilәnlәr anbarı

2.әmәli analitik emal

3. verilәnlәr vitrini

4.verilәnlәrin intellektual tәhlili

a) Data Mart

b) Data Warehouse

c) On­Line Analytical Processing

d) Data Mining

A) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

B) 1-a, 2-c, 3-b, 4-d

C) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a

D) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d

E) 1-a, 2-d, 3-c, 4-b4.Verilәnlәrin çevrilmәsinә daxil olan prosedur

A) verilәnlәrin ümumilәşdirilmәsi

B) verilәnlәrin çıxarılması

C) qiymәtlәrin çevrilmәsi

D) sahәlәrin tәşkili

E) verilәnlәrin tәmizlәnmәsi5. Verilәnlәrin tәsvir üsuluna görә analitik sistemlәr hansı siniflәrә bölünür?

A) ierarxik, şәbәkә

B) ierarxik, eynitipli

C) fayl, şәbәkә

D) relyasiya, çoxölçülü

E) şәbәkә, relyasiya6. MS ACCESS hansı sinif proqramlara aid edilir.

A) Ekspert sistemləri

B) Case texnologiya

C) Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri

D) İntellektual sistemlər

E) Robototexnika7. Verilənlər bazası nədir.

A) Fayllar toplusu

B) Əlaqələndirilmiş fayllar çoxluğu

C) Qovluqlar çoxluğu

D) Cədvəl və şəkilləri özündə saxlayan mətn faylı

E) Multimediya8. Əlaqələndirilmiş fayllar sistemi necə adlanır.

A) Metaverilənlər

B) Fayllar sisteml

C) Verilənlər bazası

D) Çoxluqlar çoxluğu

E) Monoçoxluq9. MS Access sisteminin əsas obyektləri:

1 - Cədvəl

2 - Kitab

3 - Makros

4 - Slayd

5 - Modul

6 - Forma

7 - Hesabat

8 - Sorğu

9 - Açar

10 - Bülleten

A) 2, 4, 7, 9

B) 1, 4, 9, 10

C) 1, 3, 5 , 6, 7, 8

D) 1 , 5, 9, 10

E) 2, 3, 9, 1010. MS Access - də faylın aid genişlənməsi:

1 - .mdb

2 - .rtf

3 - .db

4 - .for

5 - .ppt

6 - .bmp

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3


D) 4, 5, 6

E) 1, 4, 511. Hansılar verilənlər bazasının modelidir?

1 - İerarxik

2 - Şəbəkə

3 - Monokanal

4 - Relyasiya

A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 3

12. VBİS proqramının әsas rejimlәri hansı bәndә aiddir?

A) fırlatma xәtkeşi

B) vәziyyәt sәtri

C) menyu sәtri

D) alәtlәr paneli

E) diqtә sәtri13. Verilәnlәr bazası nәdir?

A) detallı planlaşdırma modeli

B) informasiyanın saxlanılması üçün nәzәrdә tutulmuş tәşkilati sturuktur

C) әmәliyyat sisteminin nәzarәti altında işlәyәn proqram

D) elektron poçtun yaradılması vә redaktә edilmәsi

E) informasiyanın vә qeyd olunmuş siyahıların tәşkili14. Verilәnlәr bazasının sahәsi nәdir?

A) hәqiqi әdәdlәrin saxlanması üçün baza

B) müәyyәn xassәnin qiymәtlәrini әks etdirәn cәdvәlin sәtirlәri

C) müәyyәn xassәnin qiymәtlәrini әks etdirәn cәdvәlin sütünları

D) eyni xassәyә malik obyektlәr qrupu haqqında verilәnlәri nizamlanmış şәkildә

saxlamağa imkan verәn informasiya modeli

E) mәhdud ölçüyә malik adi formatlaşdırılmayan mәtnin saxlanması üçün verilәnlәr

bazası


15. Hər hansı predmet sahəsində dünyanın konkret real obyektləri haqqında

verilənlərin məcmusu necə adlanır?

A) verilənlər bazasını idarəetmə sistemi

B) verilənlər bazası

C) verilənlərin strukturlaşdırılması

D) yazı

E) fayl


16. Verilənlərin təqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın əldə olunması...

A) verilənlərin strukturlaşdırılması

B) verilənlər bazasını idarəetmə sistemi

C) verilənlər bazası

D) fayl

E) yazı


17.Aşağıdakıların hansı VB-nin struktur elementidir?

A) uzunluq

B) dəqiqlik

C) sahə


D) tip

E) ad


18.Sahənin təsviri üçün istifadə edilən xüsusiyyət hansı bənddə verilmişdir?

A) yazı nüsxəsi

B) sahə

C) ad


D) fayl

E) yazı


19.Sahənin təsviri üçün istifadə edilən xüsusiyyət hansı bənddə verilmişdir?

1.uzunluq

2.sahə

3.yazı

4.fayl

5.yazı nüsxəsi

6.dəqiqlik

7.tip

A) 5,6,7


B) 1,2,4

C) 1,6,7

D) 2,5,7

E) 3,4,6


20. Aşağıdakıların hansı VB-nin struktur elementidir?

1.yazı

2. ad

3. yazı nüsxəsi

4. fayl

5. tip

6. cədvəl

7. sahə

A) 2,5,6,7

B) 1,2,3,4

C) 1,4,6,7

D) 2,3,5,7

E) 3,5,6,7MÜHAZİRƏ-9. Verilənlər bazası. Verilənlərin tipləri və modelləri

1. Aşağıda göstərilən verilənlər bazalarından hansı daha çox istifadə edilir?

A) iyerarxik verilənlər bazası

B) paylanmış verilənlər bazası

C) relyasiyon verilənlər bazaları

D) şəbəkə verilənlər bazası

E) obyektyönlü verilənlər bazası2. Verilənlər bazalarında hansı sahələr unikal sahələr adlanır?

A) unikal ad daşıyan sahə

B) qiyməti təkrarlana bilməyən sahələr

C) qiyməti avtomatik artma xüsusiyyətinə malik olan sahə

D) qeyri - məhdud ölçüyə malik olan sahə

E) 255 - dən çox olmayan sahə3. Verilənlər bazası nəzəriyyəsində domen nədir?

A) verilənin axtarış üsulu

B) bir atributa uyğun kortejlərin ala biləcəyi qiymətlər çoxluğudur

C) verilənin saxlanması üsulu

D) bir yazını əldə etmək üçün sorğu

E) faylın birinci yazısı4. Uyğunluğu tapın.

I. Fayl – bu:

II.Yazı – bu:

III. Sahә ­ bu:

1.Eyni strukturanın yazı nüsxәlәri mәcmusudur

2.Mәntiqi әlaqәli yazılar mәcmusudur

3.İnformasiyanın bölünmәz vahidi olan rekvizitә uyğun olan verilәnlәrin mәntiqi tәşkilinin elementar vahididir

4. İşarәlәrin maksimum miqdarı kimi tәyin edilәn sahә xüsusiyyәtidir

A) I-1, II-3, III-4

B) I-3, II-2, III-1

C) I-1, II-2, III-3

D) I-2, II-4, III-3

E) I-4, II-2, III-15. Hansı sahәdә yazılar tәkrarlandıqda kompüter siqnal verir?

A) açar sahә

B) mәntiqi sahә

C) MEMO

D) obyekt OLE

E) mәtn


6. Uyğunluğu tapın.

1. Verilənlər bazası nəzəriyyəsində kortej anlayışı nə deməkdir?

2. Verilənlər bazası nəzəriyyəsində nisbət anlayışı nə deməkdir?

a. sütun başlıqları

b. cədvəl

c. cədvəl başlıqları

d. cədvəl sətirləri

e. açar

A) 1-c, 2-d

B) 1-b, 2-a

C) 1-a, 2-b

D) 1-e, 2-c

E) 1-d, 2-e7. Cədvəl nədir?

A) verilənlər bazasında olan informasiyanın çapını təmin edən obyekt

B) informasiyanın sahə və yazı formasında saxlanmasını təmin edən obyekt

C) bir vəya bir neçə formadan verilənlərin oxunmasını təmin edən obyekt

D) forma pəncərəsində verilənlərin daxil olunmasını, cədvələ baxılmasını təmin edən obyektdir

E) verilənlər bazasının daxil edilməsini, çapını təmin edən obyekt8. Verilənlər bazasının relyasiyalı modellərində relyasiya (cədvəl) nisbəti nəyə ekvivalentdir?

A) fayla

B) seqment

C) yazı

D) sahə

E) verilənlər bazası9. Verilənlər bazalarını idarəetmə sistemi (VBİS) nədir?

A) Kompüter

B) VB - ni idarə edən adamlar

C) VB - ni idarə edən menecer

D) Verilənlər Bazalarının strukturunu idarə edən və VB - də saxlanılan verilənlərə müraciətlərə nəz arət edən proqramlar çoxluğu

E) VB - nin açarı10. Hansı əməliyyat bir nisbət üzərində aparılır?

A) fərq

B) dekart hasil

C) birləşmə

D) kəsişmə

E) seçmə.11. Verilənlər bazasında modullar nə üçündür ?

A) baza verilənlərinin saxlanılması

B) əmrlər qrupunun avtomatik yerinə yetirilməsi

C) mürəkkəb proqram əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi

D) bazaya verilənlərin daxil edilməsi və onlara baxış

E) baza verilənlərinin seçilməsi və onların emalı12. Relyasiya modeli verilənlər bazasında sətir yaxud yazı necə adlanır?

A) fayl

B) sahə

C) istinaq

D) kortej

E) seqment13. MS Access - də sahə tiplərinin tam siyahısını təyin et:

1 - memo

2 - symbol

3 - hyperlink

4 - currency

5 - formula

6 - date/time

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 4, 6

C) 1, 5, 6

D) 3, 5 , 6

E) 2, 4, 614. MS Access - də uyğunluğu tapın.

I - mətn

II - sayğac

III - ədəd

IV - tarix/zaman

1 - number

2 - text

3 - date/time

4 - autonumber

A) I - 3; II - 4; III - 2; IV - 1

B) I - 2; II - 4; III - 1; IV - 3

C) I - 4; II - 2; III - 1; IV - 3

D) I - 1; II - 3; III - 2; IV - 4

E) I - 4; II - 3; III - 1; IV - 215. MS Access - də uyğunluğu tapın.

I - Filter by Form

II - Filter by Selection

III - Advanced Filter

IV - Filter Excluding Selection

1 - Genişləndirilmiş süzgəc

2 - “Seçilmişin inkarı” süzgəc

3 - “Formaya görə” süzgəc

4 - “Seçilmişə görə” süzgəc

A) I - 3; II - 4; III - 1; IV - 2

B) I - 4; II - 2; III - 1; IV - 3

C) I - 3; II - 1; III - 2; IV - 4

D) I - 1; II - 2; III - 4; IV - 3

E) I - 4; II - 3; III - 1; IV - 216. Uyğunluğu tapın.

I - Properties

II - New obyect

III - Relationships

IV - Spelling

1 - orfoqrafik səhvləri yoxlayır

2 - seçilmiş obyektin xüsusiyyətlərini göstərən pəncərə açır.

3 - verilənlər bazasının yeni obyektlərini yaradır

4 - cədvəllərarası əlaqə yaradır və əlaqələri redaktə edir.

A) I - 2; II - 3; III - 4; IV - 1

B) I - 4; II - 2; III - 1; IV - 3

C) I - 1; II - 2; III - 3; IV - 4

D) I - 4; II - 3; III - 1; IV - 2

E) I - 4; II - 1; III - 2; IV - 317. Uyğunluğu seçin:

I - Açar

II - Forma

III- Sorğu

IV- Modul

V - Makros

1 - Mürəkkəb proqram əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi obyekti

2 - Baza verilənlərinin seçilməsi və emalı obyekti

3 - Uyğun yazını birqiymətli təyin edən sahə

4 - Bazaya verilənlərin daxil edilməsi və onlara baxış obyekti

5 - Əmrlər qrupunun avtomatik yerinə yetirilməsi üçün

A) I - 5; II - 2; III - 4; IV - 3; V - 1

B) I - 3; II - 4; III - 2; IV - 1; V - 5

C) I - 2; II - 4; III - 3; IV - 1; V - 5

D) I - 5; II - 2; III - 4; IV - 1; V - 3

E) I - 3; II - 1; III - 2; IV - 5; V - 4

18. Verilәnlәr bazası nәdir?

A)  verilәnlәrin mәrkәzlәşdirilmiş şәkildә saxlandığı yaddaş sahәsi B)  diskdә saxlanan, bir­birilә әlaqәlәndirilmiş vә idarә olunan fayllar mәcmusu

C) verilәnlәrin mütәşәkkil saxlandığı yaddaş sahәsi D) verilәnlәrin mütәşәkkil formatla saxlandığı yaddaş sahәsi E) verilәnlәrin mütәşәkkil quruluşla saxlandığı yaddaş sahәsi

19. Verilәnlәr bazasının idarә olunması dedikdә, nә başa düşülür? A)  verilәnlәr üzrә daxiletmә, emaletmә vә tәqdimetmә әmәliyyatları B)  verilәnlәr üzrә daxiletmә, düzәlişetmә vә axtarış әmәliyyatları C) verilәnlәr üzrә daxiletmә, emaletmә, düzәlişetmә vә axtarış әmәliyyatları D) verilәnlәr üzrә daxiletmә, emaletmә, tәqdimetmә vә axtarış әmәliyyatları E) verilәnlәr üzrә daxiletmә, tәqdimetmә vә axtarış әmәliyyatları

20.  Verilәnlәrin tәşkili üsullarından asılı olaraq, hansı VBİS­lәr vardır? A)  homogen, heterogen vә hibrid VBİS­lәr

B)  iyerarxik, şәbәkә vә relyasiya modelli VBİS­lәr

C) xәtti, qeyri­xәtti vә ağacşәkilli VBİS­lәr

D) ulduzvari, dairәvi vә monokanallı VBİS­lәr

E) binar ağaclı, çәpәrşәkilli vә meşәquruluşlu VBİS­lәr

MÜHAZİRƏ-10. Verilənlər bazasını idarəetmə sistemləri (VBİS)

1.Verilәnlәr bazasının idarәetmә sistemlәri (VBİS) nәdir?

A) verilәn bazasını idarә edәn sistem

B) verilәnlәri bazaya yazan, oxuyan, tәzәlәyәn vә dәyişәn sistem

C)  İnformasiya tәminatının maşındaxili tәşkili vә idarә edilmәsi üçün olan TPP

D) verilәn bazasını idarә edәn aparat kompleksi E) verilәn bazasını idarә edәn aparat, proqram vә işçi heyәti kompleksi

2. Sahələrin konkret qiymətlərinə malik, ayrıca reallaşmış yazı:

1. yazı nüsxəsi

2. ad

3. tip

4. uzunluq

5. dəqiqlik

6. sahənin formatı

7. sahənin əlaməti

A) 1,2,3


B) yalnız 1

C) 5,6,7


D) 2,5,6

E) 3,4,5


3. İstifadəçi verilənlər bazası ilə hansı rejimdə işləyir?

A) həvəskar

B) layihələndirmə

C) istismar

D) verilmiş

E) əyləncə4. Niyə MS Access proqramı cədvəli bağlayarkən daxil edilən verilənləri saxlamağı təklif etmir?

A) proqram natamamdır

B) verilənlər cədvələ daxil edilən kimi yaddaşda saxlanılır

C) verilənlər bazası bağlandıqdan sonra verilənlər yaddaşda saxlanılır

D) yaddaşda saxlama avtomatik yerinə yetirilir

E) verilənləri saxlamağa ehtiyac yoxdur5. Uyğunluğu tapın.

1. Qiyməti yazı nüsxəsini identifikasiya edən sahə

2. Axtarış və ya qruplaşdırma əlaməti rolunu oynayan sahə

a. birinci açar

b. ikinci açar

c. sahənin formatı

d. sahənin əlaməti

e. sahənin adı

A) 1-b, 2-a

B) 1-a, 2-b

C) 1-a, 2-b

D) 1-e, 2-c

E) 1-c, 2-d6. Bazanın verilənləri cədvəlin hansı elementlərində saxlanılır?

A) yazılarda

B) sətirlərdə

C) sütunlarda

D) sahələrdə

E) xanalarda7. Hec bir yazısı olmayan cədvəl hər hansı məlumatı saxlaya bilərmi?

A) boş cədvəl heç bir məlumat saxlamır

B) boş cədvəl gələcəkdə daxil ediləcək yazılar haqqında məlumat saxlayır

C) boş cədvəl verilənlər bazasının strukturu haqqında məlumat saxlayır

D) cədvəl yazısız mövcud ola bilməz

E) boş cədvəl özündən sonrakı cədvəl haqqında məlumat saxlayır
Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə